Sökresultat

Keyword: ‘kunskapsförbundet’

KS (21/12): Flera viktiga ärenden

20 december, 2022 Lämna en kommentar

Imorgon är det midvinter. Det är då dagen är som allra kortast på hela året och natten som allra längst. På torsdag blir dagarna längre och vi går mot sommar…

Midvinter, eller vintersolståndet, är en dag som hade stor betydelse förr i världen. Då gällde det att åkalla gudarna på rätt sätt så att solen kom tillbaka. Det var då det, idag tror vi inte på sådant. Så vad passar bättre i det moderna Vänersborg än att ha årets sista kommunstyrelse denna dag? Kanske sprider sammanträdet ljus över kommunen…

Morgondagens sammanträde är också mandatperiodens sista. Nästa gång, efter årsskiftet, ska kommunstyrelsens sammansättning spegla årets val och inte det val som hölls 2018. Den 1 januari börjar den nya mandatperioden.

Trots att det är midvinter så kan nog ledamöterna räkna med att komma hem innan solen helt har gått ner under horisonten. Det är nämligen bara 18 ärenden och endast 287 sidor i underlaget. Men framför allt, informationspunkterna är endast fem till antalet. Det är förklaringen till att hoppet finns att solen ska synas vid utträdet ur kommunhuset.

Dagordningen har följande utseende:

Förutom att de tre kommunalråden och kommundirektören informerar om vad de har varit med om sedan det senaste sammanträdet så blir det information om “Uppdragsavtal för vuxenutbildning 2023”, “Motion om kartläggning av obebodda hus och tomma verksamhetslokaler i Vänersborgs kommun” och “Förslag till Fastighetsstrategi för Vänersborgs kommun”. Dessa tre punkter är information kring ärenden som det senare under mötet ska fattas beslut om.

Vuxenutbildning

Kommunstyrelsens första beslut handlar om att Vänersborg beställer vuxenutbildning av Kunskapsförbundet Väst för 37,9 milj kr. Behovet av vuxenutbildning är stort efter pandemin och inför den kommande lågkonjunkturen. Det är bra att kommunen satsar på vuxenutbildning. Det är mycket viktigt och det kan snabbt bli en kommunalekonomisk vinst om tidigare arbetslösa kan komma i sysselsättning. Det kan tilläggas att staten tillskjuter ganska mycket pengar till utbildningarna. Det så kallade uppdragsavtalet mellan kommunen och Kunskapsförbundet kan laddas ned här.

Syn- och hörselinstruktör

Kommunstyrelsen ska vidare besluta att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att utreda behovet av och möjligheten att införa en syn- och hörselinstruktör i Vänersborgs kommun. Det är efter påstötningar från Funktionsrätt Vänersborg, Hörselskadades Riksförbund och Synskadades riksförbund, som menar att det behövs en sådan tjänst.

Fastighetsstrategi

Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta en fastighetsstrategi. (Den kan laddas ned här.) Strategin är ett viktigt dokument som ska styra hur kommunens fastigheter ska ägas, hyras eller avyttras.

Fastighetsstrategin börjar med att slå fast att:

“Kommunen bör i huvudsak äga de fastigheter som behövs för den egna verksamheten.”

Det råder det stor enighet om i kommunen, men det finns också punkter som så att säga ser bättre ut på papperet än i verkligheten. Jag tänker t ex på:

“Kommunen kan äga fastigheter och byggnadsverk som har stark koppling till kommunens historia och som är av stort lokalt kulturhistoriskt värde.”

Det står i och för sig “kan” äga. Men med tanke på att kommunen inte alltid har skött sina kulturhistoriskt värdefulla byggnader på ett särskilt bra sätt så är det inte sällan ett dåligt alternativ. Norra skolan är bara en i raden av byggnader som har tillåtits förfalla i kommunens ägo. Och vad skulle hända om kommunen på något sätt skulle överta t ex Sikhalls Magasin? Är det någon som tror att magasinet skulle renoveras på samma sätt som Magnus Larsson tänker göra?

I KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) deltog de två moderaterna Henrik Harlitz och Lena Eckerbom Wendel inte i beslutet om fastighetsstrategin. Vi får se vad de har att säga imorgon.

Övrigt

Kunskapsförbundets delårsrapport till och med augusti 2022 ska behandlas. Den känns väl lite överspelad nu. För övrigt utsåg förbundets direktion en ny förbundsdirektör på sitt möte i förmiddags. Johan Olofson ska ju tyvärr sluta efter 10 år på sin post. Ny förbundsdirektör blir en av Olofsons högra händer, utvecklingschef och stf förbundsdirektör – Maria Hildefors. Det är ett utmärkt val!

Även de två följande ärendena, “Anvisningar för delårsuppföljning med prognos 2023” och “Revisionsrapport/Granskningsrapport av delårsrapport 2022-08-31 för Vänersborgs kommun”, är rutinärenden som med all sannolikhet kommer att klubbas igenom snabbt.

Integration och arbetsmarknadsinsatser

Kanske kommer däremot nästa revisionsrapport att diskuteras. Det är en rapport om kommunens arbete med integration och arbetsmarknadsinsatser som kommunstyrelsen ska yttra sig över. (Rapporten kan laddas ned här.)

Revisorerna från KPMG levererar en ganska tuff kritik. De skriver:

“Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen inte i tillräcklig omfattning säkerställt att integrationsarbete bedrivs på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning, samordning och uppföljning. Kommunstyrelsen bedöms inte heller ha säkerställt att arbetsmarknadsinsatser bedrivs på ett ändamålsenligt sätt för nyanlända.

Utifrån beslutet 2017 bedömer vi dock att kommunstyrelsen har en god grund för att organisera arbetet med social inkludering. Det finns dock en osäkerhet inom förvaltningen kring hur arbetet med social inkludering ska bedrivas framöver, vilka målsättningar som är styrande och vem som ansvarar för det strategiska respektive operativa arbetet.

Vidare bedömer vi att styrelsen bör utveckla sin uppföljning av att arbetsmarknadsinsatser för nyanlända bedrivs på ett ändamålsenligt vis.”

Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig över revisorernas rapport och det är det yttrandet som kommunstyrelsen ska anta imorgon. Så är det i varje fall tänkt. (Yttrandet kan laddas ned här.)

Jag kan tycka att yttrandet, som kommunstyrelsen ska diskutera imorgon, inte är särskilt lätt att förstå. Vad menas t ex med:

“De påpekade punkterna kring uppföljning av insatser förtydligat med tillhörande utpekat ägarskap och utföraransvar tas med i utvecklingsarbetet med utveckling av kommunens verktyg för planering och uppföljning- Stratsys.”

Det kanske inte är tänkt att utomstående ska förstå, men faktum är att det sitter många i kommunstyrelsen som inte är ledamöter i socialnämnden…

Samtidigt tycks det som om det mesta ska åtgärdas genom fler dokument. Det ska tas fram ett program för social hållbarhet (eller utarbetas ett sådant nu och i så fall av vem?), aktivitetsplanen ska konkretiseras och och ett styrdokument för arbetsmarknad ska utarbetas. Däremot saknar jag konkreta insatser för hur kommunen ska jobba med social inkludering.

Revisorerna anser att ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och socialnämnden när det gäller integration och arbetsmarknadsinsatser borde tydliggöras mer, men jag kan inte utläsa av yttrandet hur det ska ske. 

Revisorerna påpekar att kommunen fattade ett grundläggande beslut år 2017 om hur arbetet med integration skulle gå framåt. Sedan blev det byte av ordförande för kommunstyrelsen och dessutom en ny kommundirektör. Arbetet kom av sig, annat prioriterades och integrationsarbetet tog paus. 

Nu ska det beslutas om nya dokument, men kommunen behöver handling. Det är hög tid att det sker något ”på riktigt”. 

Näringslivsarbete

KPMG har på de politiska revisorernas uppdrag också granskat kommunens näringslivsarbete. (Granskningen kan laddas ner här.) Revisorerna är ganska nöjda, och skriver:

“Vår bedömning är att det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning för kommunens näringslivsarbete. … Vi uppfattar att arbetet bedrivs med stort engagemang där aktiviteter och deltagande i olika forum etablerats i syfte att stärka företagsklimatet i kommunen. Näringslivsavdelningen arbetar i stor utsträckning med informationsförmedling och kontaktskapande.”

Det är kul att revisorerna, precis som undertecknad, noterar det “stora engagemang” som medarbetarna i Näringslivsavdelningen visar.

Kommunstyrelsen ska besluta om att följa revisorernas bedömning att det behövs en ny näringslivsstrategi från och med 2024 och att deltagande i nätverk och samverkansforum ska utvärderas, så att resurser som avsätts bidrar till de mål och resultat som beslutats.

De fyra sista ärendena ska gå vidare till kommunfullmäktige.

Uppfräschning av centrum

Förslaget är att medborgarförslaget “Uppfräschning av Vänersborgs centrum” ska anses besvarat. Förslaget handlar om åtgärder som kommunen inte kan utföra eftersom kommunen inte äger de objekt som medborgarförslaget avser.

Kallbadhus

Medborgarpartiets motion om att återuppbygga ett kallbadhus vid Skräcklan ska enligt förslaget avslås. Jag förstår inte riktigt motiveringarna. Det hänvisas till att det saknas förstudie och investeringsbeslut. Men ingen gör ju en förstudie om det inte finns ett förslag. Hur ska kommunen annars kunna bygga något? Eller är det helt enkelt så att Medborgarpartiet har använt fel ord i sin motion, nämligen att en “projektering” ska startas? Och en projektering kräver just förstudie och beslut.

Men tänker jag. Skulle inte detta kunna rättats till i så fall, på något sätt? Ska Medborgarpartiet behöva skriva en ny motion om samma sak – bara byta ut ordet “projektering” mot “förstudie”? Ja uppenbarligen.

I underlaget hänvisas det också till andra försvårande omständigheter som att kommunen saknar både friluftsstrategi och besöksnäringsstrategi. Arenan byggdes dock utan sådana strategier.

För övrigt vore det trevligt med ett kallbadhus vid Skräcklan, om det inte skulle bli så fruktansvärt dyrt… Det skulle också förutsätta att kommunen sköt av både Canadagäss och fiskmåsar. Och det vore ju i och för sig värt en del…

Obebodda hus

Sedan ska min motion om “kartläggning av obebodda hus och tomma verksamhetslokaler i Vänersborgs kommun” behandlas. Kommunstyrelsen ska föreslå fullmäktige att motionen ska anses besvarad – dvs den ska läggas i någon pärm. Eller papperskorg.

Efter genomläsning av tjänsteskrivelsen konstaterar jag att viljan saknas från tjänsteorganisationen. “Vi vill inte!” Det hänvisas till ”GDPR”, ”svalt intresse med ödehus”, ”kommunen jobbar med frågorna på olika sätt” och ”bör hanteras av civilsamhället”. Det är konstigt att arbetet fungerar i så många andra kommuner.

Alldeles i dagarna fick jag förresten se att även Kristianstad jobbar med frågan. På Kristianstads hemsida finns också en alldeles färsk rapport om hur man kan gå tillväga när man inventerar obebodda hus på landsbygden – se “Obebodda hus”. Rapportens slutord är värda att citeras:

“Baserat på mötena i fält upplever jag därför att de jag mött och pratat med har ett uppdämt behov av att känna sig betydelsefull i sin egen kommun. Om ödehusprojektet kan värna om att synliggöra landsbygdens betydelse för Kristianstads kommun betyder det att vi arbetar för en mer livskraftig landsbygd.”

I Kristianstad ser man arbetet med obebodda hus som landsbygdsutveckling. Arbetet leds av en landsbygdssamordnare. Det är något som jag också har motionerat om… För fler argument när det gäller öde/obebodda hus hänvisar jag till “V-motion: Öde hus” (här kan du läsa hela motionen) och “KF blev en fullträff + Öde hus” (om ett medborgarförslag i detta ämne).

Nedläggningshotade skolor

Till sist ska en motion av Tor Wendel (M) behandlas, “Motion om att erbjuda andra aktörer vid nedläggningshotade skolor ”. Det föreslås att fullmäktige ska avslå motionen.

Wendel menar att när en kommunal skola läggs ner så måste det vara lättare för andra (fristående) aktörer att ta över den. Han yrkar därför:

“införas en skyldighet för Vänersborgs kommun att erbjuda andra aktörer att ta över nedläggningshotade skolor”

När motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden så stod det bland annat så här i det yttrande som lämnades:

“Det är Statens skolinspektion som handlägger och beslutar i ärenden om godkännande av enskild huvudman för förskoleklass, grundskola och grundsärskola med mera (skollagen 2 kap, 7§). Det ligger inte inom barn- och utbildningsnämndens uppdrag att avveckla kommunalt huvudmannaskap eller att erbjuda fristående aktörer att ta över en skola. … Barn- och utbildningsnämnden har ett ansvar att ha beredskap för att ta emot alla elever vilket gör att barn- och utbildningsnämnden inte kan räkna bort elever som kan komma att erbjudas plats hos en eventuell framtida fristående huvudman vid beslut om byggnationer.”

Jag stod bakom BUN:s yttrande då och gör det fortfarande. För övrigt ska Tor Wendel (M) ta plats som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter årsskiftet.

Efter detta ärende så avslutas sannolikt sammanträdet med några avtackningar. Vill ledamöter och ersättare sedan äta en jultallrik så får de antagligen göra det hemma. Det verkar inte bli något avslutande samkväm efter mandatperiodens fyra år.

Men vem vet, överraskningarnas tid kanske inte är förbi.

Hektisk vecka, först ut BUN

18 december, 2022 Lämna en kommentar

Det politiska livet i Vänersborg märker inte av att det lackar mot jul. Imorgon måndag sammanträder barn- och utbildningsnämnden (BUN), på tisdag Kunskapsförbundet Väst och på onsdag kommunstyrelsen (KS)…

Kunskapsförbundets möte hålls på distans och blir kort, men både BUN och KS har tämligen omfattande och “tunga” dagordningar. Det blir svårt att hinna med julförberedelserna i hemmet – svärdotter, barn och barnbarn är ju på gång.

Så här ser dagordningen för BUN:s sammanträde ut i morgon måndag:

Sammanträdet börjar som sig bör med en verksamhetsuppföljning. Denna gång blir det många som ska prata inför nämnden – verksamhetschef, utvecklingsledare, elever, personer från det mobila skolteamet, närvarokoordinator, bitr. elevhälsochef och sex rektorer.

Ämnet är “uppföljning inom 7-9 med fokus på pojkar-flickor, fullföljda studier och behörighet”. Det låter som ämnen för en heldag, men så mycket tid har föredragshållarna naturligtvis inte. Det ska hur som helst bli mycket intressant. Jag ser nog särskilt fram emot att höra mer om de alltmer växande skillnaderna i skolresultat mellan flickor och pojkar och hur skolan möter det. Det tycks äntligen som om forskningen på det här området börjar hinna ikapp och “slå igenom”. (Se t ex en utmärkt artikel om lektor Fredrik Zimmerman på Fyrbodals hemsida – “Pojkarna i skolan”.) Det ska bli intressant att få veta mer om hur skolorna i Vänersborg arbetar kring detta. 

Årets sista månadsuppföljning ska avrapporteras. Även denna uppföljning, liksom förra månadens, gör mig lite fundersam. Fram till och med november står barn- och utbildningsnämnden på ett resultat på nästan +7,5 milj kr, samtidigt som årets prognos är ett plus/minus-noll-resultat. Jag vet dock att nämnden har en del större fakturor att betala t ex för ökade kostnader för skolskjutsar. Det är också möjligt att förskolor och skolor köper in läromedel och undervisningsmaterial så sent som möjligt på året. Men…

Några anser sannolikt att ett eventuellt överskott bara är positivt. Det tycker inte jag. Det ska inte finnas några pengar över så länge det finns behov i verksamheten, t ex behov av olika former av stöd till barn och elever. Men som sagt, det är inte säkert att det blir något överskott.

Det tunga ärendet imorgon är MRP 2023-2025, dvs budgeten för 2023. Alla nämnder ska utifrån fullmäktiges beslut i onsdags anta en detaljbudget. Det hinner flera nämnder inte med innan årsskiftet, men BUN gör det. Nämnden ska fatta beslut om både verksamhetsplan och detaljbudget.

Vid en genomläsning av verksamhetsplanen tycks det vara i stort sett samma plan som tidigare. Min känsla är att den ser likadan ut oavsett resurstilldelning. Nämnden och förvaltningen har höga mål och ambitioner och de arbetar man vidare med. Såvida det inte är några dramatiska förändringar, och det kan man nog inte säga att budgeten för 2023 innebär. Om det finns förändringar i verksamheterna så är de inte markerade i texten, och blir därför svåra att upptäcka för en fritidspolitiker.

Detaljbudgeten är precis som verksamhetsplanen, den är inte helt lätt att greppa. Det är svårt att se förändringar på en mer detaljerad nivå.

BUN har totalt sett fått en budget för 2023 på 951,3 milj kr. Det är 59,1 milj kr mer än i år.

Nämnden har liksom kommunens andra nämnder fått en inflationskompensation. De ökade kostnaderna för det nya pensionssystemet och löner betalas “centralt” i kommunen, men ingår i den summa som BUN har fått sig tilldelad. Nämnden har också fått kompensation till ökade hyror och ett extra tillskott, 6,9 milj kr, till ökad hyreskostnad för Öxnered skola. De 2 milj som nämnden fick i extra anslag till grundsärskolan i år på grund av att elevantalet ökade blir nästa år permanentat som ramökning. Det är likadant med det tillfälliga anslaget på 3 milj till elever i grundskolan med behov av särskilt stöd. Denna summa blir också en ramökning. Allt detta är naturligtvis pengar som behövs i förskola och skola, men det är inga ytterligare pengar till verksamheterna jämfört med i år.

Det görs en ny satsning. Kommunfullmäktige har avsatt 2,3 milj kr till fria arbetskläder för personalen inom förskola och fritidshem. Däremot blev det inget av satsningen för att öka barnens vistelsetid i förskolan. Det har de ökade kostnaderna för kommunen satt stopp för.

Hur de ökade kostnaderna för skolskjutsar, läromedel, ev skolmåltider osv kommer att påverka BUN:s ekonomi och verksamhet nästa år framgår inte av texten. De kanske drabbar kommunen mer än nämnden. Det kanske till och med är så att statsbidragen är en osäkrare faktor för BUN än inflationen. Den nya regeringen verkar nämligen inte inse den ekonomiskt besvärliga situation som kommunerna befinner sig i.

Det blir nog en del frågor på nämnden imorgon, men det blir knappast några debatter. Det finns ju inga besparingsförslag i underlaget och det brukar vara sådana som kan “få igång” nämnden…

Utifrån nämndens budget, som alltså blev klar i onsdags, har förvaltningen räknat ut hur mycket som kommunen ska betala till de fristående verksamheterna i kommunen. Det är så vitt jag förstår inget att orda om.

BUN ska yttra sig över förslaget på “riktlinjer för Vänersborgs kommuns styrning och ledning”. Det är ett intressant och viktigt svar.

BUN ska upplysa kommunen om att:

“nämndens systematiska kvalitetsarbete … även måste utgå från att nationella mål uppfylls samtidigt som det också kan vara ett underlag för formulering och uppföljning av förväntade resultat inom ramen för den kommunala styrningen.”

Så är det, förskola och skola har en Skollag och nationella läroplaner att följa.

BUN tänker även påpeka att:

“all den verksamhet som nämnden ansvarar för inte alltid går att fånga i kvantitativa målvärden. Det innebär en risk att endast det som är mätbart följs upp och att fokus faller bort från den faktiska verksamheten och de behov som finns.”

Det finns en del andra synpunkter också. Det är ett bra yttrande som nämnden föreslås ska skickas vidare.

En förstudie ska genomföras om förskoleplatser i Öxnered, Blåsut, Väne-Ryr och centrala Vänersborg. Då finns det möjlighet att mer i detalj:

“utreda framtida behov av förskoleplatser i förhållande till nuvarande kapacitet och tillfälliga lokaler samt att förslag på vart nya förskoleplatser kan tillskapas.”

Det behövs med andra ord ganska många fler förskoleplatser de närmaste 10 åren.

BUN ska också föreslå samhällsbyggnadsnämnden att starta lokalplanering för byggnation av ny idrottshall i Mariedalskolan. Och det är på tiden. Idrottshallen borde ha byggts för länge sedan. Den nuvarande är varken ändamålsenlig eller tillräckligt stor.

Skolans klasser kan inte ens ha alla sina lektioner i Idrott och Hälsa i idrottshallen. Det finns inte plats, det finns inte schemautrymme för det. Och det trots att åk 6 tvingas ha sina lektioner på Idrottscentrum. Dessutom kan inte ett antal elever på särskolan vara i idrottshallen på grund av bristande anpassning och avsaknad av utrymningsvägar.

Det är lite av en skandal…

Det är tänkt att den nya idrottshallen ska byggas 2026, dvs skolan ska tvingas ha den gamla slitna hallen i ytterligare 4-5 år.

Det är inte bara Ströms Slott som bedriver enskild pedagogisk omsorg i kommunen, det finns också ett företag som heter Legolas Barnomsorg AB.

BUN har i maj förelagt Legolas att vidta åtgärder för att komma till rätta med brister som framkommit vid en tillsyn. Förvaltningen är dock inte nöjd med de åtgärder som har vidtagits, så nu ska nämnden besluta om att Legolas ska vidta ytterligare åtgärder.

De tre sista ärendena är inte så mycket att diskutera om.

Nämnden ska uppdatera barnomsorgsavgifterna. Det är ett rutinärende. De nya taxorna kommer att finnas på kommunens hemsida.

BUN ska överlämna ett yttrande om en revisionsrapport som granskade kommunens informationssäkerhet. Det var ganska lätt gjort – BUN fick inga anmärkningar av revisorerna.

Skolverket erbjuder Vänersborgs kommun att samverka för att:

“identifiera och genomföra insatser som höjer kunskapsresultaten och ökar likvärdigheten.”

Det handlar om Tärnan och Vänerparkens skola. Det sistnämnda är lite förvånande. Sannolikt är det följden av en tillsyn av Skolinspektionen. Men nämnden får sannolikt veta betydligt mer imorgon om vad som “har hänt” på Vänerparken.

Sammanträdet avslutas med att förvaltningschef Bråberg och ordförande Carlsson informerar om vad som hänt sedan sist och även om det har dykt upp “något nytt”.

Sedan hade det varit jul, om inte kommunstyrelsen hade haft möte på onsdag.

Gårdagens KS-möte: Kris

1 december, 2022 Lämna en kommentar

Det blev ett ovanligt kort sammanträde med kommunstyrelsen (KS) igår. Redan kl 11.42 avslutade ordförande Benny Augustsson (S) mötet.

Det blev en information till…

Förutom informationen om ”Revidering av taxorna för miljöbalken” (se “KS (30/11): Budget, tåg mm”), så redogjorde förbundsdirektör Anna Lärk Ståhlberg på ett engagerat, lättfattligt och positivt sätt för Fyrbodals kommunalförbund – vad det är, vilka uppgifter det har osv. Det var en information som politikerna uppskattade. Kunskapen om förbundet var nog fragmentarisk hos flera av oss. Nu är det avhjälpt. (Till Fyrbodals kommunalförbund.)

Det blev som väntat budgeten för 2023 som kom att stå i centrum.

Ordförande Augustsson (S) redogjorde i relativt korta drag för budgetförslaget från de styrande partierna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. (Jag redogjorde kortfattat för delar av förslaget i bloggen inför KS – se “KS (30/11): Budget, tåg mm”.)

Moderaterna och Liberalerna hade lämnat sitt budgetförslag ganska sent, men Henrik Harlitz (M) redogjorde för det. Förslaget utgick från det beslut som kommunfullmäktige tog i juni. (Se ”Budget 2023 (4): M+L”.) De minnesgoda kommer ihåg att det faktiskt var M:s och L:s förslag som fick majoritet i fullmäktige. Detta förslag/beslut gäller fortfarande för M+L med den ändringen att alla nämnder föreslås få 0,85% mindre. Det betyder en besparing utifrån det förra förslaget – en så kallad osthyvel. Det innebär att M+L “plockar bort” 23 milj kr från nämnderna. Kommunen beräknas med denna åtgärd göra ett positivt resultat på 28 milj kr.

Om investeringarna säger M+L:

“I investeringsbudgeten stryks investeringarna som är kopplade till fortsatt utbyggnad av VA på Vänersnäs, motsvarande totalt 120 mkr, och läggs utanför planperioden. För övrigt ges förvaltningarna i uppdrag att redovisa, med en konsekvensanalys, vilka investeringar som går att skjuta på framtiden. Dock finns det tre stycken undantag för detta och det gäller den ökande takten av gatuunderhåll, renovering av Idrottshuset samt takrenovering på Arena  Vänersborg.“

Harlitz menade att det skulle leda till kapitalförstöring, om man sköt på dessa investeringar. Investeringarna skulle kosta bra mycket mer om några år än om de gjordes nu.

Göran Svensson i Medborgarpartiet berättade om sitt partis förslag. Det var minimala förändringar jämfört med partiets förslag i juni.

Sverigedemokraterna lade fram sitt gamla juni-förslag som förslag även denna gång. Anders Strand (SD) nämnde emellertid att de skulle göra ändringar innan ärendet kom till kommunfullmäktige.

Och så var det Vänsterpartiet… Vi hade inget förslag, men meddelade att det skulle komma ett till kommunfullmäktiges sammanträde.

Vänsterpartiet i Vänersborg redogjorde istället för hur partiets tankar gick. Vi håller i stort sett med om det som målas upp i de ekonomiska beskrivningarna av den närmaste framtiden. Och den framtiden ser som bekant tämligen mörk ut. Det är krig i Ukraina, inflationen är skyhög, räntorna höjs, arbetslösheten beräknas öka, det är brist på kompetenta yrkesarbetare i många sektorer och vi har en nyvald regering som inte till fullo vill inse kommunernas behov och utsatta ekonomiska läge.

Vänsterpartiet anser därför att det i nuvarande ekonomiska läge är mycket viktigt, viktigare än vanligt, att verkligen tänka igenom kostnader och utgifter – och vara ännu noggrannare i de prioriteringar som kommunen ska göra. Kommunen kan naturligtvis inte låta bli akuta insatser på grund av kostnadsskäl. De som är i störst behov av samhällets hjälp måste också prioriteras. Vänsterpartiet tänker t ex på de äldre i hemtjänsten, våldsutsatta kvinnor och eleverna i särskolan.

Det finns flera verksamheter där återhållsamhet och “effektiviseringar”, dvs besparingar, kan bli mycket kontraproduktiva. Det kan få den effekten att kostnaderna blir det dubbla eller flerdubbla redan nästa eller kommande år…

Det finns nämligen flera sådana “fallgropar”. Vänsterpartiet tog några exempel där återhållsamhet och besparingar kan bli kontraproduktiva. 

Om inte Kunskapsförbundet Väst får kompensation för fördyringarna i verksamheterna så kan det bara sparas på personalen. Färre lärare i undervisningen leder till större klasser, vilket medför sämre kvalitet på undervisningen. De studerande, särskilt elever i behov av särskilt stöd, får det svårare att tillgodogöra sig undervisningen. De kanske inte bara blir utan examen, de kan få med sig sämre kunskaper ut i arbetslivet. Det ökar riskerna för utanförskap som t ex arbetslöshet, kriminalitet, drogmissbruk, våld i nära relationer osv.

Det här resonemanget gäller på motsvarande sätt även de yngre eleverna i grundskolan. Minskad lärartäthet och sämre förutsättningar för stöd till elever försvårar möjligheterna att de får godkända betyg och kommer in på ett nationellt program på gymnasiet. Barn med utländsk härkomst i förskolan kan få svårare att lära sig svenska om de reala resurserna minskar. Barnen får då sämre förutsättningar att senare tillgodogöra sig undervisningen i grundskolan. Risken ökar att studierna blir lidande och det blir svårare att nå behörighet till gymnasiet eller komma in på de program som eleverna önskar. Framtidsutsikterna försämras.

Det finns en stor skillnad mellan grundskolan och gymnasiet. Om undervisningskvaliteten sjunker i de kommunala gymnasieskolorna kan ungdomarna istället välja ett fristående gymnasium. Då kommer kostnaderna för Vänersborg (och Trollhättan) inte att minska, utan snarare att öka. Friskolorna är nämligen totalt sett dyrare än om ungdomarna studerade i de kommunala gymnasieskolorna. Vi ska dock inte glömma Fridaskolan, som är en friskola. Fridaskolan ska utöka verksamheten de närmaste åren med ytterligare 100 elever…

Inom kultur- och fritidsnämnden finns det föreningsbidrag. De är förhållandevis låga och räcker till allt mindre. Föreningarnas möjligheter att bedriva verksamhet försvåras och försämras. Det kan handla om att inte ha råd att hyra lokaler och idrottsanläggningar, att inte ha pengar till bensinkostnader för bortamatcher osv. Följden kan bli nerdragningar i verksamheterna. Vissa aktiviteter kanske till och med blir omöjliga att utöva. Det i sin tur kan få konsekvensen att barn och ungdomar slutar och får en mindre meningsfull fritid. Som i sin tur kan leda till att de drar sig till gäng, kriminalitet, droger och andra negativa aktiviteter…

Inom socialnämnden pågår förebyggande arbeten kring t ex social inkludering, arbetslöshet, våld i nära relationer och försörjningsstöd. Om inte nämnden får resurser att fortsätta dessa arbeten kan fler kommuninvånare hamna i utanförskap och utsatthet. Kostnaderna för försörjningsstöd ökar. Våldet i nära relationer fortsätter att öka. Det är inte bara förödande och destruktivt särskilt för kvinnorna, förhållandena i hemmen påverkar barnens och ungdomarnas situation, vilket t ex kan påverka skolresultaten.

Det finns flera frågetecken inför 2023 i socialnämnden. De enskilt största ekonomiskt osäkra posterna är externa placeringar av barn och unga inom IFO, externt köpta platser inom PSO (Personligt stöd och omsorg), volymutvecklingen av hemtjänst samt avancerad sjukhusanknuten ”hemsjukvård” (till följd av en ny lag). Det är nödvändiga utgifter som måste betalas.

Vänsterpartiet förde alltså fram dessa tankar och funderingar i kommunstyrelsen. Vi klargjorde att de på något sätt skulle avspeglas i vårt kommande budgetförslag.

Jag avslutade anförandet med att efterlysa kommentarer kring det sagda – inte bara för att det var Vänsterpartiet som hade framfört synpunkterna. De ställda frågorna var oerhört viktiga, de angick alla partier och framför allt kommuninvånarna. Frågeställningarna speglade konkreta och verkliga problem i de kommunala verksamheterna. Särskilt de kommande två åren.

Anförandet avslutades med: Hur tänker ni andra tackla de här problemen? Vilka lösningar ser ni?

Det blev många positiva kommentarer på mitt inlägg. De flesta som yttrade sig höll med om vikten av ha gemensamma samtal och diskussioner kring denna typ av frågor och problemställningar – och många menade att politikerna borde ”arbeta på” att enas kring prioriteringarna.

Jag tolkade det som att Dan Nyberg (S) ansåg att min beskrivning av problemen i Socialnämnden var korrekt. År 2023 och eventuellt kommande år blir tunga, sa Nyberg. Han fortsatte:

“Det förstod alla som lyssnade på socialförvaltningens dragning på senaste nämndsmötet. Man blir bekymrad.”

Nyberg uttryckte att det var bra att det fanns en insikt om att vi politiker borde slå våra kloka huvuden ihop för kommuninvånarnas bästa.

Det var dock flera ledamöter som ansåg att det var förvaltningarnas uppgift att prioritera resurserna. Jag sa inte det, men jag tycker att det ofta är ett argument för att slippa ta det ansvar som åligger oss politiker…

Dan Nyberg (S) sa faktiskt i sitt inlägg:

“Prioritera är politikens viktigaste uppgift.”

Det kan jag lätt hålla med om.

Det nämndes i flera inlägg, och det gjorde jag också, att två ytterst tuffa år väntar kommunsektorn, och Vänersborgs kommun. Prognoserna för 2025 är dock ljusare. Därför lyfte jag in det som kallas resultatutjämningsreserven (RUR) i diskussionen. RUR är en reserv som kommunerna kan avsätta under “bra tider” och använda i “dåliga tider”. Det är med andra ord ett sätt att utjämna konjunkturrörelser. Vänersborgs kommun har 50 milj kr avsatta i RUR.

Vänsterpartiets uppfattning är att vi borde diskutera att använda denna reserv under 2023 och 2024. Det tyckte inte Benny Augustsson (S) var någon bra idé. Det skulle vara en reserv om något oförutsett hände sa Augustsson. Det kan inte bli värre än under de kommande två åren, menade jag. Vi måste därför ta oss en allvarlig funderare på om inte pengarna måste användas. År 2025 förväntas ekonomin att bli bättre, då kan RUR “fyllas på” igen.

Marianne Ramm (V) förstärkte argumentationen med att beskriva den ökande fattigdomen i landet och de växande köerna vid utdelning av gratis matpåsar.

Augustsson (S) och Vänsterpartiet blev inte överens. Augustsson lämnade i varje fall någon sorts “brasklapp” – RUR-pengar skulle eventuellt kunna användas under det löpande verksamhetsområdet 2023…

Det var en ganska lång och seriös diskussion i kommunstyrelsen med många inlägg. Partierna visade en uppriktig vilja till att diskutera kommunens “utmaningar” och prioriteringar.

Utom Sverigedemokraterna då. De var inte med i debatten överhuvudtaget – med undantag av Mathias Olsson. Han sa att det var tur att inte Vänsterpartiet styrde Vänersborg. Olsson var nog sur för att jag efter morgonens information lite successivt och i smyg närmade mig en plats vid bordet tillsammans med de ordinarie ledamöterna – där jag till slut också “hamnade”… (Se “Om KS 9/11”.)

Jag har svårt att tro att kommunen klarar av sina åtaganden inom välfärden de närmaste två åren utan att underbalansera budgetarna…

KS (30/11): Budget, tåg mm

29 november, 2022 1 kommentar

På onsdag sammanträder kommunstyrelsen (KS) för näst sista gången i år. Det sista sammanträdet hålls dagarna före jul, den 21 december. Förhoppningsvis kommer tomten med mer pengar till kommunen då… Sannolikheten är dock inte stor med de nya mörkblå tomtarna i regeringen.

Kommunstyrelsens sammanträde kommer till största delen att kretsa kring budgeten för nästa år. På årets sista sammanträde med kommunfullmäktige (KF) den 14 december ska nämligen budgeten fastställas. Det finns emellertid några andra ärenden på morgondagens dagordning:

Det är hittills bara en enda information inlagd på punkt 2. Det är mycket ovanligt, det brukar i varje fall vara 5-6 stycken. Kanske tillkommer det någon mer vid “sittande bord”. Kommunalråden och kommundirektören ska emellertid informera som vanligt. Det är stående punkter på kommunstyrelsens sammanträden.

Informationen på punkt 2 handlar om ”Revidering av taxorna för miljöbalken”, ett ärende som ska beslutas senare på dagordningen. Ja, egentligen går ärendet vidare till KF.

Det är tydligen på det viset att det har skett förändringar i Miljöbalken och därför är det nya förslaget:

“i högre grad behovsstyrt för att bättre stämma överens med det faktiska tillsynsbehovet för uppdraget inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens område.”

Medfinansieringsavtalet med Trafikverket, ärende 7, är inte så mycket att orda om egentligen, i varje fall inte imorgon. Annat var det i augusti 2011. Då var medfinansieringsavtalets vara eller inte vara uppe för diskussion i KS. Det diskuterades om det var kommunens uppgift att vara med och medfinansiera investeringarna på järnvägsstationen i Vänersborg C. Det var flera partier som ansåg att infrastruktur helt var ett statligt ansvar. Fullmäktige beslutade emellertid att ingå avtalet.

Sedan 2011 har det byggts dubbelspår, etapp 1, men i övrigt har det inte hänt särskilt mycket. Tiden har stått still i flera år, men nu är det alltså tänkt att etapperna 2 och 3 ska sättas i verket.

Vänersborgs kommun ska enligt avtalet finansiera ca 10 % av totalkostnaden på investeringarna. Eftersom kostnaden uppräknas med index passar kommunen på att betala redan i år och tar då pengarna från det överskott som kommunen gör 2022. Och det är bra tänkt, nästa år blir det betydligt tuffare med ekonomin… Det handlar för kommunens del om 21,4 miljoner kronor. Det är mycket pengar, men Trafikverket står för resten av kostnaderna. De totala kostnaderna uppgår till 179,2 miljoner kronor (i 2020 års prisnivå).

För dessa pengar ska det hända en hel del på Vänersborgs järnvägsstation. Projektet innebär nytt tågspår (tretågsstation) och:

“plattform på Sanden, dagens mellanplattform rivs och ny sidoplattform anläggs vid spår 2. Spår 3, 4 och 5 med tillhörande växlar kommer rivas till förmån för plattformen. I samband med ombyggnationen kommer plankorsningen vid stationen att byggas om så att den får ett skydd i form av helbommar … Signaler på spår 1 och 2 på ömse sidor av plankorsningen kommer även anläggas för att förhindra blockeringssituationer över plankorsningen.”

Det är nödvändiga åtgärder.

Kommunstyrelsen ska vidare fastställa anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2022. Jag ser inget att anmärka på…

Kommunstyrelsen ska även fastställa en avsiktsförklaring mellan Vänersborgs kommun och Chobe Distric Council (Botswana) för perioden 2023–2027. Avsiktsförklaringen bygger på de 17 hållbarhetsmålen och för närvarande pågår ett arbete som bygger på utveckling av avfallshantering och kretsloppsmedvetenhet. Vad nu Vänersborgs kommun har att lära ut när det gäller kretsloppsmedvetenhet och avfall i form av avlopp…

Avsiktsförklaringen är en förutsättning för att utvecklingssamarbetet ska kunna få ekonomiska medel från ICLD. ICLD betyder Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. ICLD arbetar för att:

“främja demokrati och processer för jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande på lokal och regional nivå.”

KS ska yrka på att KF beslutar att godkänna att Serneke Sverige AB överlåter markanvisningsavtalet Nabbensberg västra till Serneke Fastighetsstyrning AB. Serneke Fastighetsstyrning är ett helägt dotterbolag till Serneke Sverige. Det tycks för övrigt inte som om projektet på Nabbensberg har drivits med särskilt stor kraft. Hela processen har verkat seg och utdragen. De ökade kostnaderna i byggbranschen riskerar väl antagligen också att försena projektet ytterligare.

Två motioner är inlämnade från Harlitz (M) och Josten (M) respektive Kärvling (V) om att utreda framtiden för Norra skolan. Kan skolan i framtiden användas till förskola och/eller lågstadium?

KS ska skicka motionerna till KF med yrkandet att motionerna ska bifallas, dvs kommunstyrelsen ska få i uppdrag att:

“i nära samverkan med berörda nämnder utreda vilka kommunala verksamheter som skulle kunna nyttja Norra skolans lokaler.”

Det ska alltså bli en utredning och inget annat. Tyvärr tror jag att en majoritet i fullmäktige så småningom, när Holmängenskolan står klar, säger nej till att bedriva någon form av utbildningsverksamhet på Norra skolan. Signalerna från barn- och utbildningsförvaltningen är inte heller särskilt positiva…

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) delårsrapport från augusti 2022 är egentligen inte så mycket att säga om. Revisorerna klagar dock på att ingen årsprognos redovisas och att det saknas uppföljning av verksamhetsmålen. Det kan väl i och för sig uppfattas som “slarvigt” av NÄRF…

Och sedan är det budget, dvs mål- och resursplan 2023-2025, för hela slanten…

De numera fyra styrande partierna – Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet – var först (och hittills dom enda vad jag vet) med att lägga sitt budgetförslag. Det utgår “pengamässigt” från det förslag som S+C+MP lade fram i juni. Men som då blev nedröstat när det ställdes mot förslaget från Moderaterna och Liberalerna.

De styrande partierna har gjort följande ändringar av sitt förslag från i juni:

 • “Samlingsförvaltning VGR flyttas från förfogandeanslaget till Kultur- och fritidsnämnden 400 tkr.”
 • “Barn- och utbildningsnämnden. Ökad vistelsetid för barn i förskolan 8 000 tkr tas bort och ersätts med att finansiera ökade hyreskostnader för Holmängenskolan halvår 2024 med 8 000 tkr.”
 • “Avsatta medel i förfogandeanslaget för kunskapsförbundet väst gymnasiesärskola 4 000 tkr flyttas till kommunstyrelsen för att finansiera ökade pensionskostnader hos kunskapsförbundet väst.”
 • “Från förfogandeanslaget flyttas 1 000 tkr till kommunstyrelsen för ökade kostnader för Vattenpalatset. Ökas från 1 000 tkr till 2 000 tkr.”
 • “Från förfogandeanslaget flyttas 2 300 tkr till kommunstyrelsen för ökade pensionskostnader NÄRF.”
 • “Från förfogandeanslaget flyttas 300 tkr till kommunstyrelsen för ökat bidrag till Fyrstads Flygplats AB.”
 • “Uppdrag till Kommunstyrelseförvaltningen att utreda att införa ”Breddad Rekrytering för grupper i utanförskap” som ett arbetssätt i Vänersborgs kommuns verksamheter. 1 000 tkr tillförs för ändamålet.”

Man ska också komma ihåg att nämndernas budgetramar har justeras utifrån höjt personalomkostnadspålägg och höjd internränta samt utifrån 2022 års lönerevision.

Några siffror.

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) har justerats upp från 2,3 procent till 3,7 procent och för 2025 justerats ned från 3,2 procent till 1,9 procent. Ytterligare 35 milj kr har avsatts till pensioner. Internräntan har justerats upp från 1,25 procent till 2,0 procent. Nämndernas budgettillskott för lönerevisionen regleras när personalomkostnadspålägget höjs från 39,25 till 44,53.

En av de positiva delarna i prognoserna, kanske den enda, är att skatteintäkterna kommer att öka relativt mycket. De ökade skatteintäkterna blir emellertid realt sett snabbt mindre värda på grund av den höga inflationen. Därför kommer de ökade intäkterna att räcka till en allt mindre verksamhetsvolym.

Det är inte alla kommuner som reglerar dessa ökade kostnader centralt. De överlåter till nämnderna att själva stå för fördyringarna. Så gör inte de styrande i Vänersborg, och det är bra.

I juni fanns en förväntan att 2023 skulle skulle sluta med ett positivt resultat på 35 milj kr. Sedan dess har mycket hänt, nu återstår endast 4 milj kr…

När det gäller kommunens investeringar måste kommunen ta nya lån för att finansiera dessa. Nästa år planerar kommunen att låna ytterligare 400 milj kr. (Resten finansieras av resultatet och av avskrivningar samt genom en minskning av rörelsekapitalet.) Planerade investeringar 2024 och 2025 beräknas inte heller kunna hanteras inom ramen för skattefinansieringsnivån. I planen för 2025 uppgår kommunens långfristiga lån till 1.490 milj kr, dvs 1,5 miljard kronor. Tidsmässiga förskjutningar av investeringar kan förändra bilden mellan enskilda år i planen.

De styrande partierna vill ändra i investeringsbudgeten, jämfört med den de lade fram i juni, på två punkter. De vill flytta fram cirkulationsplatsen Gropbroleden-Tegelbruksvägen ett år. De vill också göra ett ny investering, 1,6 milj kr till konstnärlig gestaltning.

Jag återkommer med mer budgetinformation.

Kategorier:Budget 2023, KS 2022

KFV: Ekonomiska utsikter för 2023

16 november, 2022 Lämna en kommentar

Sverige går enligt alla prognoser mot ekonomiskt bistrare tider. Så gör också kommunerna. Det blir inte heller bättre av att den nya regeringen inte vill kompensera kommunerna för de ökade kostnaderna…

Ekonomikontoret i Vänersborg har gjort en sammanställning av de samhällsekonomiska förutsättningarna inför 2023-2025. Ekonomerna skriver:

 • “Inflations-och räntechock kyler av global och svensk ekonomi, framför allt 2023 – Efterfråge-och utbudsstörningar samt postpandemianpassning”
 • ”BNP minskar 5 kvartal i rad under loppet av 2022 och 2023”
 • ”Tudelning av arbetsmarknaden som försvagas men med fördröjning; arbetskraftsbrist samtidigt som vissa sektorer drabbas hårdare”
 • ”Höga prisökningar drabbar alla sektorer”
 • ”Prognosen för lönesumma och skatteunderlaget nedreviderad i nominella termer. – Varaktigt lägre real skatteutvecklingsprognos”

Ekonomer har en tendens att alltid måla framtiden i mörka färger. Men frågan är om det inte ligger mer i de dystra prognoserna än vanligt, i varje fall för 2023 och sannolikt också 2024. Ekonomikontoret konstaterar för Vänersborgs del att vi har följande ekonomiska förutsättningar inför 2023-2025:

 • “Hög inflation med ökade energipriser och höjda räntor.”
 • ”Svagare utveckling av samhällsekonomin under kommande år påverkar skatteintäkterna”
 • ”Kraftigt ökade pensionskostnader fr.o.m. 2023 och en mer dämpad utveckling av skatteintäkterna gör att resultatet faller”
 • ”Fortsatt hög investeringsnivå – ofinansierade investeringar”

Det finns anledning att återkomma till dessa förutsättningar och vad de får för konsekvenser för budgeten i kommunen. Budgeten, som ska antas i december, har nu börjat diskuteras på allvar.

Denna blogg ska belysa den ekonomiska situationen för Kunskapsförbundet Väst.

Kunskapsförbundet Väst är som bekant ett eget kommunalförbund vars medlemmar är Trollhättans stad och Vänersborgs kommun. Kunskapsförbundet har ansvar för gymnasieskolan och vuxenundervisningen i Trollhättan och Vänersborg. Förbundet har övertagit dessa uppgifter från ägarkommunerna och är huvudman för verksamheten.

Kunskapsförbundet Väst har till stor del samma organisatoriska uppbyggnad som en kommun och har egen budget och räkenskaper. En stor skillnad mellan KFV och ägarkommunerna är att förbundet inte har någon beskattningsrätt. Det är Trollhättan och Vänersborg som genom ett förbundsbidrag finansierar gymnasieskolan. Förbundsbidraget är beräknat utifrån bland annat antalet ungdomar i de aktuella åldersintervallerna. (Vuxenutbildningen finansieras enligt andra principer och det ska jag inte ta upp i denna blogg.)

Den mörkare ekonomiska framtiden kommer även, naturligtvis, att drabba KFV:s gymnasieverksamhet. Prognoserna visar ett stort underskott. Det saknas mycket pengar…

Kostnaderna för gymnasiesärskolan beräknas öka. Det skulle behövas ytterligare 9,4 milj kr för att finansiera det ökade antalet elever nästa år. I år fick förbundet ett extra tillfälligt tillskott till Gysär på 5,7 milj kr, men det gällde alltså bara för 2022.

Kommunernas pensionskostnader ökar kraftigt nästa år. Så gör också Kunskapsförbundets. Pensionsprognosen för förbundet är att kostnaderna kommer att öka med 16,7 miljoner.

På Skolverkets hemsida (se Skolverket) står det:

“Från 2023 gäller nya bestämmelser som ska göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskolan.”

Jag ska inte gå in på hur detta är tänkt, utan helt enkelt konstatera att det innebär en ökad kostnad för Kunskapsförbundet nästa år med 600.000 kr.

De här tre posterna ger ett underskott för gymnasieskolan på 26,7 milj kr år 2023. Det motsvarar 10% av av gymnasiets personalstyrka eller 41 tjänster. 83% av Kunskapsförbundets personalkostnader ligger på lärare och stödpersonal. En besparing på pedagogisk personal skulle leda till att lärartätheten, lärare per 100 elever, sjunker från 8,1 år 2022 till 6,8 år 2023.

Diagrammet nedan visar lärartätheten bland de kommuner i Sverige som har kommunala gymnasieskolor 2022 och var Kunskapsförbundet hamnar i en jämförelse 2023.

Kunskapsförbundet, som ligger dåligt till i rankingen redan nu, skulle hamna i det absoluta bottenskiktet. Den röda stapeln visar lärartätheten i Uddevallas kommunala gymnasieskolor.

Den uppmärksamme läsaren noterar att jag ännu inte har nämnt något om inflationen… 

Inflationen beräknas fördyra gymnasieskolans verksamhet med upp mot 10 miljoner… Det är kostnader för lokalhyra, el, läromedel (jfr yrkesförberedande program), skolmåltider och elevbidrag.

I Vänersborgs kommun, och också i Trollhättan, täcks de ökade kostnaderna för pensionerna centralt, dvs nämnder och styrelser behöver inte skära ner på verksamheterna för att finansiera dem. Det var Vänersborg villig att göra för Kunskapsförbundet också. KFV är ju i samma situation som kommunens egna nämnder och styrelser och bör behandlas på samma sätt. KFV bedriver ju verksamhet för Vänersborgs ungdomar.

Det visade sig på ägarsamrådet i oktober, då kommunalråden i Trollhättan och Vänersborg mötte presidiet i Kunskapsförbundet, att politikerna från Trollhättan inte ville behandla Kunskapsförbundet på samma sätt som kommunens egna nämnder och styrelser. De ville att KFV själv skulle stå för en stor del av de ökade pensionskostnaderna. På det senaste ägarsamrådet i november hade Trollhättan fortfarande inte ändrat uppfattning. “Staden” sa egentligen varken “bu eller bä”…

I både Trollhättan och Vänersborg ökar antalet elever i grundsärskolan, och behoven hos de enskilda eleverna har också en tendens att öka. I Vänersborg får barn- och utbildningsnämnden ekonomisk kompensation för ökningen, och jag förmodar att det är så i Trollhättan också. Nu är inte detta klart för 2023 än, men signalerna om hur Gysär-eleverna på Kunskapsförbundet ska behandlas är “luddiga”. Det känns väl som kommunalråden, i varje fall från Trollhättan, kan ha vissa tveksamheter för att kompensera KFV. Det är märkligt, det är ju samma elever vi pratar om – på våren går de ur 9:an, på hösten börjar de på gymnasiet.

KFV får i nu-läget en inflationskompensation på 1,8%. Det räcker inte långt, men det är ungefär vad kommunernas egna nämnder och styrelser får. Men som sagt, i dagsläget har varken Vänersborg eller Trollhättan antagit några (nya) budgetar för nästa år. Så vi får avvakta och se. Men det är naturligtvis inte mer än rättvist att Kunskapsförbundet får lika stor inflationskompensation som nämnderna och styrelserna i ägarkommunerna.

Kunskapsförbundet vet alltså fortfarande inte vilka pengar ägarkommunerna Vänersborg och Trollhättan tänker tillskjuta förbundet. Signaler från det nya borgerliga styret i Trollhättan tyder väl på att det ska sparas…

Det tråkiga är att Vänersborg ofta tvingas göra som Trollhättan. Det ligger ju i sakens natur att de båda kommunerna måste behandla Kunskapsförbundet på samma sätt. Och Trollhättan är ju större än Vänersborg… Tyvärr får vissa vänersborgare “vatten på sin kvarn” av Trollhättans attityder och beteenden. Det finns nämligen en del politiker som är tämligen negativa till kommunalförbundet som idé och som anser att Vänersborg ska sköta gymnasieutbildningen på egen hand. Jag tillhör inte den kategorin, i varje fall inte i nu-läget.

Det måste nämnas att Kunskapsförbundet är i en svår situation när det gäller besparingar och nedskärningar. Förbundets tre gymnasieskolor, Nils Ericson och Magnus Åberg i Trollhättan samt Birger Sjöberg i Vänersborg, är extremt konkurrensutsatta. Det finns alldeles för många fristående gymnasieskolor i Trollhättan och Uddevalla som lockar till sig studenter från Vänersborg och Trollhättan. Även Göteborg drar till sig en hel del. Och om kvaliteten på undervisningen sjunker på grund av lägre lärartäthet så är risken stor att studenterna väljer bort KFV. Men det är likt förbaskat Kunskapsförbundet Väst som får betala fakturorna för dessa studenters skolgång på friskolorna. Vilka inte helt sällan uppvisar högre belopp än om de hade gått på någon av förbundets skolor. Och så blir det i praktiken ingen som helst besparing för Kunskapsförbundet, utan en – fördyring…

Det andra sättet att spara är att lägga ner hela program. Och då tror jag att t ex Estetprogrammen ligger risigt till. De är dyra och de lockar till sig förhållandevis få elever. Även på detta område finns det friskolor som skulle ta emot intresserade elever med öppna armar – och skicka fakturorna till Kunskapsförbundet…

Det minsta Kunskapsförbundet kan begära av ägarkommunerna, det är att behandlas lika i ekonomiskt hänseende som Vänersborgs och Trollhättans egna nämnder och styrelser. Det andra är, anser jag, att ägarkommunerna måste ta särskild hänsyn till den konkurrenssituation som KFV befinner sig i.

Om KS 9/11

10 november, 2022 Lämna en kommentar

När klockan precis hade passerat 14-slaget tackade ordförande Benny Augustsson (S) alla deltagare för det goda samtals- och diskussionsklimatet i kommunstyrelsen (KS) – och slog klubban i bordet.

Och det stämde väl i stort sett. Det var bara Mathias Olsson (SD) som var dum. Han hade synpunkter på att undertecknad Kärvling (V) satt på fel plats i sammanträdesrummet. Olsson tyckte nämligen att jag skulle veta min plats som ersättare och inte sitta vid samma bord som de ordinarie. Jag flyttade mig, ville ju inte utmana den informella hierarkin…

Kl 11.00 fick jag dock hoppa in som ordinarie istället för Medborgarpartiets ledamot som var tvungen att avvika. Då äntligen fick jag känna mig lite mer som jämlik deltagare i kommunstyrelsen… Det fanns emellertid de som hade teorin att Olsson utmärkte sig med sitt pedantiska ordningssinne för att han ansåg att jag bloggade alldeles för lite om honom. Efter dessa rader om Olsson kanske han tillåter att jag får sitta vid de ordinaries bord nästa sammanträde.

Det var som jag skrev i tisdagens blogg (se “Imorgon KS (9/11)”) väldigt mycket information. Upp till 75% av mötestiden gick åt till att lyssna. Och inget ont med det. Det var en mycket givande och lärorik information som gavs. Det är egentligen synd att den inte spelas in och visas för andra intresserade. Det är svårt, eller omöjligt, att återge all information till t ex sina partikamrater – eller i en blogg.

En stor del av information handlade om det nya förslaget för “Riktlinjer för Vänersborgs kommuns styrning och ledning”. (Du kan ladda ner riktlinjerna för kommunens styrning och ledning här.)

Lena Eckerbom Wendel (M) är sannolikt den politiker i kommunstyrelsen som är allra mest intresserad och påläst i frågor om styrning, ledning, utvärdering osv. Hon yrkade att förslaget skulle återremitteras. Det kanske inte är den sortens läsning som intresserar majoriteten av mina bloggläsare allra mest, men Eckerbom Wendels motivering till yrkandet är viktig och intressant.

“Verktyget vi politiker har för att genomföra det vi gick till val på är kommunens system för styrning och ledning. Detta system måste vara uppsatt så att det lägger ansvar och ansvarighet på rätt ställen, och så tydligt att vi alltid kan peka på den som har det yttersta ansvaret och den som har ansvaret för att utföra. Detta är särskilt viktigt för det lagstadgade grunduppdraget.

Delar av verksamheten har krav på sig att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. (Se t.ex. SOSFS 2011:9 som gäller för socialnämnden.) Det är helt självklart att kommunens system för styrning och ledning även inkluderar kvalitetsledningssystemen och inte ställer dessa vid sidan av. Sannolikt kommer vi spara in 10-20 procent av kommunens kostnader om fler nämnder än de som har krav på kvalitetsledning får verktyg att ta sitt ansvar genom ett gemensamt angreppssätt för kvalitetsledningssystem.

En av anledningarna till att det politiska engagemanget minskar i Sverige är att man som enskild förtroendevald inte ser att man har några påverkansmöjligheter på det som ligger nära kommuninvånarna; därför behöver styr- och ledningssystemet innefatta hela verksamhetens styrning och ledning.

Jag yrkar att ärendet ska återremitteras för att:

 • Beskriva likheter och skillnader med det nu gällande ledningssystemet som grund för förståelse av vad ändringen innebär 
 • Komplettera det kommunöveripande systemet för styrning och ledning så att även påbjudna kvalitetsledningssystem omfattas
 • Beskriv de styrande dokumentens betydelse inom kommunens system för styrning och ledning
 • Remittera förslaget till system för styrning och ledning till demokratiberedningen – och dessutom till de nämnder som har krav på kvalitetsledningssystem.”

Kommunstyrelsen beslutade efter omröstning, dock ingen votering, om en återremiss. Det hör till saken att hade inte kommunstyrelsen fattat detta beslut så hade återremissen gått igenom i kommunfullmäktige istället. I kommunfullmäktige krävs det nämligen bara 1/3 av rösterna för en återremiss, och det hade yrkandet fått eftersom även Sverigedemokraterna ställde sig bakom. Då kanske hela ärendet hade försenats 1-2 månader i onödan…

Som en följd av kommunstyrelsens beslut så blev det återremiss även i ärende 6 “Struktur för styrande dokument”. Ärendena hörde liksom ihop. Däremot beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta “Policy för medborgardialog i Vänersborgs kommun”. (Dokumentet kan laddas ner här.) Det hörde till stor del också ihop med styrning och ledning, men var ändå fristående. 

Kommunstyrelsen fattade beslutet att budgetprocessen i fortsättningen ska se ut som den har gjort de senaste åren, dvs att budgetbeslutet tas i juni. Det var bara två vänsterpartister, James Bucci och Marianne Ramm, som yrkade på att ett beslut i november var att föredra.

Sedan klubbades ärendena i rask takt. Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 800.000 kr i tilläggsbudget 2023 till projektet “Kommunvärdar i Vänersborgs kommun” och kommunen ska ingå ett idéburet offentligt partnerskap med Brottsofferjouren. Kommunstyrelsen föreslog vidare enhälligt kommunfullmäktige att skattesatsen nästa år ska vara oförändrad – 22:21, att partistöd ska betalas ut också 2023, att samhällsbyggnadsnämnden får de extra pengar som behövs för att bygga färdigt Holmängenskolan, att ansöka hos Länsstyrelsen om att upphäva vattenföreskrifter och vattenskyddsområde för Grunnebo, att anta reviderad Pensionspolicy och att medborgarförslaget om flytt och bevarande av Gamla porten till Wargöns bruk ska anses besvarad.

Till sist.

Ordförande Benny Augustsson (S) informerade att det var en hel del diskussion kring ekonomi när ägarsamrådet för Kunskapsförbundet Väst hade möte. Det verkade, som jag uppfattade det, som att förbundet kommer att behandlas på samma sätt som Trollhättans och Vänersborgs nämnder och styrelser när det gäller pensionspengar och annat. Samarbetskommittén Trollhättan/Vänersborg hade diskuterat hamnfrågan. Det finns fortfarande många frågetecken berättade Augustsson, men det verkar som om hamnen i Trollhättan kommer att få en betydligt ökad verksamhet i framtiden. Och vem vet, tänker jag, då kanske hamnen i Trollhättan också får möjlighet att ta hand om “godset” från Vargön Alloys…

Det var ett lugnt och stilla sammanträde med kommunstyrelsen. Det var som sagt bara Mathias Olsson (SD) som var dum…

Kategorier:KS 2022, styrning

Imorgon KS (9/11)

8 november, 2022 1 kommentar

Imorgon onsdag har kommunstyrelsen (KS) sitt näst sista sammanträde för år 2022. 

Det är ganska många ärenden på dagordningen. Flera av dem handlar till stor del om hur kommunen ska fungera och ledas. Och som vanligt kommer de flesta av ärendena att gå vidare till kommunfullmäktige (KF), där de slutligen ska avgöras.

Morgondagens dagordning har följande utseende:

Sammanträdet inleds som vanligt med flera informationspunkter. Eller inleds… En stor del av hela sammanträdet upptas helt enkelt av information. Och så är det alltid med kommunstyrelsens möten.

Förutom att kommunalråden informerar om vad de har gjort sedan sist och kommundirektör Tegenfeldt tar upp vad som har gjorts och är på gång i förvaltningen, så ska ledamöter och ersättare få information om “Antagande av riktlinjer för Vänersborgs kommuns styrning och ledning”, “Medborgardialog som en del i styrningen”, “Omvärldsanalys och situationsanalys”, “Struktur för styrande dokument”, “Anvisningar och tidsplan för arbetet med mål- och resursplan 2024–2026” och “Revidering – Pensionspolicy 2023”.

På det förra KS-sammanträdet, i oktober, informerades om kommunens styrning och ledning. Denna gång ska KS, efter mer information, fatta ett “vägledande” beslut till kommunfullmäktige. Det är alltså KF som fattar det slutliga beslutet.

Några av de förändringar som görs i de riktlinjer som ska ligga till grund för kommunens nya styr- och ledningsmodell är positiva. Modellen är formaliserad och dokumentet är enkelt och tydligt. Det var en nödvändig och bra förändring. (Du kan ladda ner riktlinjerna för kommunens styrning och ledning här.)

Kommundirektör Tegenfeldt beskriver i punktform de innehållsliga förändringar som görs i den nya modellen:

 • “Bredda beskrivningen från mål- och resultatstyrning till styr- och ledningsmodell”
 • “Tydliggöra politisk inriktning – Politisk plattform”
 • “Införa relevanta styrdokument kopplat till inriktningsmål”
 • “Målvärden på kommunfullmäktigenivå”
 • “Uppdrag på kommunfullmäktige- och nämndsnivå”
 • “Tydliggöra treårsperspektivet i MRP och inför treåriga verksamhetsplaner”
 • “Kvalitetsdimensioner; Omvärldsorientering, Analysmodell, internkontroll”

De som trodde och hoppades på en ny styrmodell med mer av “tillitsbaserad styrning” lär bli besvikna. Kanske finns det några tankar från denna styrmodell här och där, men i stort lyser de med sin frånvaro. Det är fortfarande inriktningsmål, förväntade resultat och olikfärgade ploppar som gäller.

En väsentlig del av tankarna kring den nya styr- och ledningsmodellen handlar om organisationens “kultur”. I de riktlinjer som ska antas står det:

“Förhållningssättet innebär att medarbetarna både har viljan och förmågan att sätta sig in i medborgarens, brukarens, företagarens och besökarens perspektiv.”

Med tanke på de tekniska nämndernas och förvaltningarnas behandling av t ex Bengt Davidsson, Magnus Larsson och Anders Solvarm behöver det ske väldigt mycket för att få mig att tro och hoppas på att kulturen i Vänersborgs kommunhus ska förändras. Vilket naturligtvis kan vara ett starkt argument mot tillitsbaserad styrning i Vänersborg… I sådana här fall tror jag att det måste finnas en struktur som påverkar, styr och ändrar kulturen.

När ärendet var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) ville moderaterna återremittera ärendet. Vi får se hur M+L agerar imorgon och vilket stöd de får från de andra oppositionspartierna.

Kommunen ska också anta en policy för medborgardialog. Ett av skälen till att kommunen ska göra det är skriver kommunstyrelseförvaltningen:

“invånarna har ett lägre förtroende för kommunen och upplever sämre möjlighet till påverkan än riksgenomsnittet”

Det är nog tänkt, tror jag, att kommunen ska använda sig av medborgardialog oftare i framtiden. Om det blir så är det glädjande. Det är viktigt att kommuninvånarna får inflytande i politiken även mellan valen.

I underlaget till kommunstyrelsen står det att medborgardialog kan vara ett “verktyg för att öka delaktigheten och inflytandet”, “skapa förutsättningar för olika samhällsgrupper att komma till tals”, “ett verktyg för att öka förtroendet för den lokala demokratiska processen” och ett sätt att “ta tillvara medborgarnas kompetens, idéer och erfarenheter i beslutsprocesser”. Det låter bra, nu väntar vi på att det ska bli verkstad kommande mandatperiod.

För övrigt anser jag att invånardialog är ett bättre och mer korrekt begrepp än medborgardialog.

Även ärende 6 hör ihop med kommunens styrning och ledning. Det finns inom kommunen “oöverskådligt många styrdokument”, skriver KS-förvaltningen.

Det är tänkt att KS imorgon ska anta en riktlinje för styrande dokument. Syftet med riktlinjen är bland annat att förenkla och tydliggöra beslutsnivåer för respektive styrande dokument och att skapa en tydlighet och enhetlighet i framtagandet och användandet av styrande dokument.

Jag tror att frågan om styrande dokument är viktigare än man kan tro. Det måste vara “ordning och reda” på dessa…

Hälften av landets kommuner antar budgeten för nästkommande år i juni. Den andra hälften väntar med beslutet till november. Det kan i vissa fall ställa till problem, t ex när kommuner ingår i ett kommunalförbund. Vänersborg och Trollhättan tar sina budgetbeslut vid olika tillfällen. Det har ställt till problem för Kunskapsförbundet Väst.

Frågan om när Vänersborg ska fatta sitt budgetbeslut i framtiden har utretts. Utredningen har kommit fram till att Vänersborgs kommun ska fortsätta att fatta sitt budgetbeslut tidigt, dvs i juni.

“En tidig tidsplan ger nämnderna större möjligheter att anpassa sig efter budgetbeslutet. Det ger mer tid för förvaltningarnas verksamhetsplanering och detaljbudgetarbete och underlättar ett bredare deltagande i årsplaneringen.”

Det sägs att dessa fördelar väger över fördelarna med att en sen tidsplan ger tillgång till aktuellare prognoser och mer information kring pågående verksamhetsår.

Även i detta ärende yrkade Moderaterna i KSAU återremiss. Kristdemokraterna som i stort sett alltid har stött M i KSAU röstar nu hela tiden på samma sätt som S+C. Det är intressant hur ett parti kan svänga 180 grader på det sättet. Vi får se hur KS hanterar ärendet imorgon.

Enligt Kommunallagen måste kommunfullmäktige fastställa skattesatsen senast i november, även om inte budgeten tas förrän i december. I Vänersborg kommer inte kommunfullmäktige att hinna besluta om budgeten denna månad. (Kommunerna kan fatta två budgetbeslut när det är valår – ett som vanligt i juni och ett efter att det nyvalda KF har samlats.)

Förslaget är oförändrad skatt, dvs 22,21%.

Partierna kommer att få partistöd även nästa år. Det blir ingen besparing på det. Det minsta partiet, Miljöpartiet, ska få 76.125 kr och det största, Socialdemokraterna, 406.875 kr. Vänsterpartiet får 147.000 kr år 2023.

KS ska besluta om att tilldela samhällsbyggnadsnämnden 800.000 kr i tilläggsbudget för 2023 till projektet Kommunvärdar. Det är ett mycket bra projekt tycker jag.

Holmängenskolan blir dyrare än beräknat, 20 milj kr. Det beror inte helt oväntat på höjda priser inom byggbranschen (inflation och räntor). Skolan beräknas kosta sammanlagt 280 milj kr. Sådana stora summor beslutas alltid av KF.

Det ska inte fattas beslut om några framtida investeringar i detta läge, men man kan notera att senare under denna mandatperiod kan det bli ytterligare två stora investeringar i kommunen – lokaler för räddningstjänsten och badanläggningar. Det pågår utredningar.

KS ska föreslå KF att inte göra något åt ett medborgarförslag om flytt och bevarande av Gamla porten till Wargöns bruk:

“Frågan om portens bevarande och eventuella omplacering hanteras inom ramen för pågående detaljplanearbete”

Porten kommer att bevaras vad som händer. Frågan är om den ska stå kvar eller flyttas till något annat ställe i Vargön. Den stora frågan i sammanhanget är vad kommunen ska göra med Holmens gamla kontorsbyggnad…

Kommunstyrelsen ska besluta att ingå ett så kallat “idéburet offentligt partnerskap” med Brottsofferjouren. Brottsofferjouren ska få ett verksamhetsstöd om 2 kr per invånare. Det betyder ca 80.000 kr om året, om jag räknar rätt.

Ärendet “Revidering – Pensionspolicy 2023” borde kanske vara det som intresserar mig mest på morgondagens sammanträde. Men så är det inte, tvärtom. Det är ett ärende där jag får lita på att andra kan mer än jag.

Till sist vill jag slå ett slag för den omvärldsanalys som KS-förvaltningen har arbetat fram. Den ligger på många sätt till grund för de kommande budgetarna. Omvärldsanalysen är definitivt mycket läsvärd, även om den inte är föremål för något beslut. Imorgon ska KS få information om den. (Du kan ladda ner omvärldsanalysen här.)

Morgondagens kommunstyrelse ska som synes behandla många stora frågor kring styrning och ledning. Och det är på sätt och vis intressant att förra mandatperiodens kommunstyrelse, som sitter kvar fram till och med årsskiftet, ska behandla ärenden för nästa mandatperiods styre. I praktiken är det dock samma gamla gubbar, och kvinnor (men inte så många), som sitter och bestämmer nästa år också…

Kategorier:KS 2022, styrning

Byggnadsnämnden och Juta (2/5)

2 november, 2022 4 kommentarer

Anm. Denna blogg är en fortsättning på “Byggnadsnämnden och Juta (1/5)”.

 Byggnadsnämndens ledamöter verkade vara på ett gott och tillåtande humör. De hade beviljat en toppolitiker från kommunens styrande minoritet strandskyddsdispens och de hade läst ett utlåtande från Lave Thorell om hans syn på Juta-ärendet. Och Thorell var positiv till att strandskyddsdispens skulle beviljas till Bengt Davidsson och hans fru.

Och tydligen var humöret på politikerna inledningsvis fortsatt gott när ärendet Juta skulle behandlas. Men det svängde tämligen snabbt…

Det var enligt mina källor helt beroende på att tjänstepersonerna intog en roll, som jag som har erfarenhet från framför allt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och direktionen i Kunskapsförbundet, har svårt att föreställa mig. Tjänstepersonerna började agera som om de var politiker… De gick in i argumentation och debatt med politikerna. De hade ambitionen att påverka politikerna att avslå Davidssons ansökan.

Det är viktigt att hålla isär politikers och tjänstepersoners roll. Att ge sig in i en debatt och argumentera för en ståndpunkt hör definitivt inte till tjänstepersoners roll och uppgift. Tjänstepersoner ska ta fram faktaunderlag och de ska vara objektiva. Utifrån de objektiva och sakliga underlagen ska sedan politikerna besluta. Lagar och förordningarna behöver ofta tolkas, olika intressen ska vägas mot varandra, överväganden ska göras osv. Det är politikernas roll och det är därför som det finns politiska nämnder i Sverige. Om det inte hade varit så kunde tjänstepersonerna besluta helt på egen hand.

Jag vill göra en viktig utvikning som definitivt har sin tillämplighet i det underlag som tjänstepersonerna i byggnadsförvaltningen levererade till politikerna och också deras sätt att uppträda och argumentera under sammanträdets gång. Det handlar om något som kallas objektivitetsprincipen och som är fastställd i Regeringsformen. Regeringsformen är en grundlag…

I Regeringsformens 1 kap 9 § står det:

“Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.”

Notera:

“iaktta saklighet och opartiskhet”

Detta är alltså objektivitetsprincipen.

Det råder ingen som helst tvekan om hur objektivitetsprincipen ska tolkas. Tjänstepersonerna och förvaltningarna i Vänersborgs kommun, liksom alla kommuner i hela landet, måste vara opartiska, sakliga och korrekta. Mot alla, i alla sammanhang. Och det är naturligtvis särskilt viktigt i myndighetsutövning.

Och JO gick faktiskt ett steg längre i en dom från den 3 maj 2022 (se “JO-beslut: Objektivitet gäller!”):

“Bestämmelsen omfattar inte bara hur en sak rent faktiskt har handlagts och vilka verkliga skäl som ligger bakom ett beslut eller annat handlande från en myndighet. Även hur myndighetens agerande kan uppfattas är av betydelse.”

Det är naturligtvis svårt med gränsdragningar och bedömningar. Men det står tämligen klart hur byggnadsförvaltningens och byggnadsnämndens agerande uppfattas av kommuninvånarna. Och några av ledamöterna i byggnadsnämnden…

Objektivitetsprincipen innebär att alla tillgängliga fakta ska finnas med i tjänstepersonernas underlag till politikerna – även fakta som talar för den sökande. Det är dock inte bara byggnadsförvaltningen som har en tendens att missa detta sistnämnda.

Det var inte nog med att personerna från förvaltningen argumenterade ganska “ivrigt” och engagerat på byggnadsnämndens sammanträde, de framförde också nya argument. Det var argument som inte fanns med i underlaget. Det betydde att politikerna inte hade haft en chans att kolla upp och analysera dessa argument innan mötet. Och framför allt, det var argument som inte Bengt Davidsson hade kunnat kommentera eller bemöta i den kommunikation som byggnadsförvaltningen hade med Davidsson innan nämndens sammanträde.

Detta är inte ok – för att uttrycka mig milt… Det visade sig också att argumenten inte var i överensstämmelse med sanningen, men det återkommer jag till.

Ordförande Bo Dahlberg (S) lät emellertid tjänstepersonerna uppträda som politiker och argumentera mot Davidssons ansökan. Dock sägs det att förvaltningschef Eddie Sandin intog en mer förväntad tjänstemannaroll.

Fortsättning följer i bloggen ”Byggnadsnämnden och Juta (3/5)”.

===

Bloggar om Davidsson på Juta:

Sammandrag av KF 26/10

30 oktober, 2022 Lämna en kommentar

Klockan 21.48, dvs 12 minuter före Gropbron öppnade sig för nattens reparationer, avslutade ordförande Annalena Levin (C) det nya kommunfullmäktiges allra första sammanträde. Ledamöter och ersättare fick bråttom ut till sina bilar och cyklar. Det gällde att snabbt bege sig från Quality Hotels relativt nybyggda eventhall.

I fredagens TTELA beskrev journalisten kommunfullmäktiges första sammanträde i Lilla Edet. Men det verkar som om TTELA inte är särskilt intresserad av Vänersborg… Jag ska försöka råda bot på den bristande informationen.

Ålderspresident Lutz Rininsland (V) öppnade mötet, precis som han gjorde 2014 och 2018. Rininsland har nämligen suttit längst av alla nuvarande ledamöter i fullmäktige. Rininsland började med lite statistik kring församlingens ålders- och könsfördelning etc. (Det sitter en väldans massa män i fullmäktige…) Sedan var det dags för upprop, val av justerare och fastställande av dagordning.

Efter det började allvaret…

Ett nytt presidium skulle väljas för mandatperioden. Det fanns bara ett förslag till ordförande, Annalena Levin (C), och ett till 1:e vice ordförande, Anneli Guilotte (S). De blev valda.

Moderaterna nominerade sedan Lena Eckerbom Wendel (M) till 2:e vice ordförande. Då överraskade Anders Strand (SD) med att också nominera Lena Mjörnell (SD). Det blev sluten omröstning. Lena Eckerbom Wendel (M) fick en majoritet av rösterna. Det var bara Sverigedemokraterna själva som röstade på sin kandidat.

Tre kvinnor i fullmäktiges presidium, det har aldrig hänt i Vänersborg.

Det var en del strul med den tekniska utrustningen i början av sammanträdet och dessutom skulle presidievalet justeras omedelbart. De första punkterna tog därför nästan en timme innan fullmäktige kunde gå över till ärende 3.

Ärende 3 innebar att en valberedning skulle väljas. Det var inga problem, alla partier fick en ordinarie och en ersättare i valberedningen. Till ordförande i beredningen valdes Reidar Eriksson (S) och till vice ordförande Dan Åberg (M).

En interpellation av Tor Wendel (M) till kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) fortsatte förhandlingarna. Wendel hade läst Kommunallagen (6 kap 9 §) där det stadgas att kommunstyrelsen årligen ska pröva om de kommunala aktiebolagens verksamhet har varit:

”förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.”

Tor Wendel (M) avslutade interpellationen med frågan:

“Vilka iakttagelser gjorde Kommunstyrelsen vid sin senaste prövning, vilka underlag låg till grund för prövningen, och var finns det årliga beslutet dokumenterat?”

Augustssons besked kan sammanfattas med att “vi ska skärpa oss” och “jag bjuder in alla partier att diskutera hur vi ska göra”.

Kommunens delårsrapport avhandlades sedan. Undertecknad var uppe två gånger och pratade om kommunen i sin helhet och barn- och utbildningsnämnden. Dan Nyberg (S) berättade däremellan om socialnämnden. Det blev ingen debatt.

Sedan var det dags för Kunskapsförbundet Västs delårsrapport från april 2022. Det var lite sent kan tyckas. Fyra ledamöter från Kunskapsförbundets direktion redovisade förbundets mycket prekära ekonomiska läge inför 2023. Det var Lutz Rininsland (V), Madelaine Karlsson (S), Henrik Josten (M) och undertecknad Kärvling (V). Vi var rörande överens om att läget var mycket allvarligt. Det saknades 26,7 milj kr. Det berodde på fler elever i Gy-särskolan och ökade pensionskostnader. I kommunerna får nämnder och styrelser kompensation för pensionskostnaderna, eftersom dessa pengar utbetalas centralt i kommunerna. KFV vill behandlas lika som nämnderna i Trollhättan och Vänersborg… Till de ökade kostnaderna tillkommer också inflationen som beräknas öka kostnaderna med upp mot 10 milj. Kunskapsförbundets beräknade underskott (exklusive inflationen) motsvarar 41 tjänster….

Och inte kan Kunskapsförbundet spara. Är eleverna inte nöjda så väljer de bara en friskola – och då får förbundet betala för de eleverna ändå…

Och så fick vi reda på att förbundsdirektör Johan Olofson ska sluta… Det gör mig uppgiven. Skickligare chef får man leta efter… Men det är bara att gratulera Göteborg som får ta del av hans tjänster från och med årsskiftet.

Det följde ganska många ärenden som egentligen bara klubbades igenom, även om någon talare ibland kompletterade med mer fakta.

Vänsterpartiets Gunilla Cederbom gjorde comeback i fullmäktiges talarstol efter ca 20 års frånvaro. Hon yrkade på återremiss i ärendet om skyddsräcke på Dalbobron. Beslutsförslaget gick ut på att det inte gick att göra något för att förhindra suicidförsök på bron. Cederbom ansåg att utredningen inte hade tittat på alla möjligheter. Göran Svensson (MBP) yrkade bifall till hennes yrkande. Och det gjorde också en debutant i församlingen, Ida Hildingsson, också Vänsterpartiet. Hildingsson sa några väl valda ord och yrkade också bifall till återremiss.

Bo Carlsson (C) begärde ajournering. De styrande partierna överlade några minuter och sedan gick Benny Augustsson (S) upp i talarstolen – och yrkade även han bifall till Cederboms återremissyrkande. Det blev återremiss.

De två motionerna om att ändra ordningsstadgan kring fyrverkerier avslogs utan debatt.

Jag var tvungen att bemöta Ola Wesley (SD) ganska tufft när han yrkade bifall till sin motion om modersmålsundervisning. Det fungerar inte att lämna in motioner från andra kommuner som inte är aktuella i Vänersborg. Det sa jag i barn- och utbildningsnämnden och i kommunstyrelsen, men han verkade inte ha lyssnat. (Läs mer på ”BUN: Budget 2023, SD-motion, VA mm”.)

Wesleys motion avslogs utan votering.

Och så var det motionen från moderaterna, liberalerna och – kristdemokraterna om fria besök på Torpa kretsloppspark för Vänersborgs kommuninvånare. Kommunstyrelsens förslag var 8 avgiftsfria besök. KS menade att fler besök skulle leda till en avgiftshöjning för hela “sophanteringskollektivet”. Kommunstyrelsens förslag till beslut blev även kommunfullmäktige beslut – med röstsiffrorna 27 mot 24

Vänsterpartiet röstade för 8 besök. Vi ansåg att det räckte med det för ett vanligt hushåll – och vi ville inte riskera en avgiftshöjning. Men det var inte Vänsterpartiet som avgjorde omröstningen. Det var Kristdemokraterna. De röstade mot sin egen motion! Vad gör man inte när man vill vara med och styra Vänersborg?

Det här tvingades KD sannolikt till – för att möjligtvis få en ordförandepost i någon nämnd… Det är ett talande exempel på varför Vänsterpartiet sa nej till att ingå i styret av kommunen… Vi vill inte göra avkall på våra åsikter.

Även motionen från Medborgarpartiet om ett Servicecenter i Brålanda avslogs. Eller? Motionären Göran Svensson (MBP) raljerade över att motionen genomfördes samtidigt som den avslogs… Brålanda bibliotek skulle ju enligt beslutsförslaget få förutsättningar för kommunal service. Svensson hade helt rätt, och jag tror att Medborgarpartiet var nöjt med beslutet trots att motionen “avslogs”.

Till sist behandlades en motion från Vänsterpartiet om att utöka Demokratiberedningens uppgifter. Det skulle också innebära att beredningen bytte namn till Demokrati- och jämställdhetsberedningen.

Det var “debutanten” Ida Hildingsson (V) som föredrog ärendet. Det var också hon som hade dragit det tunga lasset med att skriva motionen. (Du kan ladda ner motionen här.) Motionen har mottagits mycket positivt av de styrande partierna och det tycks som om möjligheterna att den ska bli verklighet är mycket stora. Beslutet blev att motionen skulle behandlas “skyndsamt”. Det kan nog bli så att ett av Vänsterpartiets vallöften blir verklighet direkt…

Efter Hildingssons anförande slog ordförande Annalena Levin (C) klubban i bordet hårt och bestämt – och avslutade mötet. Det var ju bara 12 minuter tills Gropbron skulle resas för natten…

Anm. Det ska kunna gå att lyssna och se på kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand på kommunens webb-TV – klicka här. Det ser dock ut att vara lite problem med denna sändning.

Ikväll är det KF!

26 oktober, 2022 Lämna en kommentar

Idag, onsdag den 26 oktober, träffas det nya kommunfullmäktige. Det är för första gången efter valet. Ett flertal nya ledamöter kommer därför att vara på plats på Quality Hotel, samtidigt som många gamla rutinerade politiker fortfarande besätter de flesta stolarna. Du kan se vilka som är med i fullmäktige från och med ikväll och 4 år framåt – “Valda till KF 2023-2026”.

För tredje gången “i rad” kommer ett nyvalt kommunfullmäktige att ledas av, i varje fall öppnas av, ålderspresident Lutz Rininsland (V). Ålderspresident betyder att Rininsland är den ledamot som har suttit allra längst i församlingen. Rininsland har öppnat sammanträdena både 2014 och 2018.

Som det ser ut kommer Rininsland dock inte att få vara ordförande särskilt länge på mötet. Redan som punkt 2 ska kommunfullmäktige nämligen välja presidium för mandatperioden. De som väljs kommer att inta sina platser på podiet direkt efter valet – och då får Rininsland sätta sig bland de andra ledamöterna i salen.

Det blir Annalena Levin (C) som fortsätter som ordförande för kommunfullmäktige i ytterligare 4 år. Vid sin sida kommer hon att återigen ha Anneli Guilotte (S) som vice ordförande, omval med andra ord. Den andra posten som vice ordförande kommer att gå till en moderat. Ryktena säger att det kan bli ytterligare en kvinna, men hon utses inte formellt av M+L förrän på ett möte strax innan fullmäktigesammanträdet.

Kommunfullmäktige kommer däremot inte att utse ledamöter för nämnder och styrelser ikväll. Det mesta är nog klart när det gäller fördelning av platser mellan partierna, men sedan ska det till valprocesser inom de olika partierna för att utse personer till de politiska posterna. Vilka personer ska finnas i vilka nämnder? Det blir inte klart förrän i november, eller möjligtvis i december.

Vänersborgarna kan dock räkna med att Benny Augustsson (S) kommer att leda Vänersborg som kommunstyrelsens ordförande i ytterligare 4 år. Socialdemokraterna tänker fortsätta att styra Vänersborg. Denna period tillsammans med inte bara Centerpartiet och Miljöpartiet, utan överraskande nog också med Kristdemokraterna. Det blir en helt ny konstellation. Tillsammans kommer dessa partier att få 23 av fullmäktiges 51 mandat. Det betyder att de 4 styrande partierna är i minoritet.

De styrande partierna måste alltså, under hela mandatperioden, få med sig minst ett av oppositionspartierna för att få majoritet för sina förslag, t ex den viktiga budgeten. Det ska också bli intressant att se om Kristdemokraterna kommer att vika sig och rösta med de tre andra styrande partierna i frågor som de tidigare har drivit med de andra borgerliga partierna. Jag tänker t ex på frågan om tvångsanslutning till det kommunala VA-nätet.

S+C+MP+KD inbjöd även Vänsterpartiet till diskussioner om att ingå i styret. Om Vänsterpartiet hade tecknat en sådan överenskommelse så skulle det ha inneburit en majoritet i kommunfullmäktige, 27 mandat. Vänsterpartiet sade dock vänligt men bestämt nej till erbjudandet. Däremot kom vi överens om att föra dialog och samtal under mandatperiodens gång.

Vänsterpartiet har däremot ingått en teknisk valsamverkan med Moderaterna, Liberalerna och Medborgarpartiet. Denna samverkan handlar dock inte om något politiskt samarbete. Det är enbart tekniskt.

Orsaken är att det svenska valsystemet gynnar större partier vid fördelningen av platser i nämnder och styrelser. En teknisk valsamverkan betyder att de samverkande partierna räknas som ett enda stort parti. Därigenom får partierna tillsammans fler platser i nämnder och styrelser än vad varje parti skulle ha fått var och en för sig.

För att ta ett konkret exempel. Av egen kraft skulle Vänsterpartiet med sina 4 mandat bara få en ordinarie och en ersättare i kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden. Tack vare den tekniska valsamverkan blir Vänsterpartiet nu också representerat med ordinarie ledamöter i byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Kunskapsförbundet Väst.

Vänsterpartiet kommer också att få en ordinarie plats i Vänersborgsbostäder, PFU (=Personal- och förhandlingsutskottet) och ersättarplatser i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), Fastighets AB (FABV) och Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB.

Det nya kommunfullmäktige, bestående av både unga och gamla, orutinerade och rutinerade ledamöter, har ett digert underlag att läsa in inför sammanträdet ikväll. Handlingarna består av 530 sidor. Och 30 ärenden…

Jag hade inte tänkt att redogöra för ärendena i denna blogg. Men faktum är att jag har skrivit om flera av dem redan, när de var uppe i kommunstyrelsen. I “KS 12/10 (1)” skrev jag om ärende 6, delårsrapporten. Bloggen “KS 12/10 (2)” handlade om ärende 9 och 11, statsbidrag till socialnämnden, ärende 10 om partistöd, ärende 15 om assistanshundar, ärende 16 om skyddsräcke på Dalbobron, ärende 17 och 18 om ändring av den lokala ordningsföreskriften gällande fyrverkerier och ärende 19 där det ska beslutas om SD:s motion kring modersmålsundervisning. Man kunde även läsa om motionerna om fria besök på kretsloppsparken och servicecenter i Brålanda, dvs ärendena 20 och 21.

Tipset är att det blir mest diskussioner kring kretsloppsparken…

Det kan väl sägas att ärendena 22-27 på fullmäktiges dagordning är medborgarförslag, och en motion, som bara ska skickas vidare för utredningar. De återkommer i ett senare skede när det  är dags för beslut.

Vänsterpartiet lämnar förresten in ytterligare en motion, “Motion om att utöka demokratiberedningen till en demokrati- och jämställdhetsberedning”. Den bör behandlas snabbare än vanligt eftersom det handlar om en ändring av den politiska organisationen för denna mandatperiod. Jag ska återge motionen vid ett senare tillfälle.

Kom ihåg att alla kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det innebär att allmänheten kan följa diskussionerna live på plats kl 18.00 idag på Quality. Kom gärna! Men du kan också se sammanträdet i direktsändning på kommunens webb-TV – klicka här!

%d bloggare gillar detta: