Hem > Okategoriserade > Yttrande över revisorsrapport

Yttrande över revisorsrapport

MED ANLEDNING AV ATT BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS LEDAMÖTER GETTS MÖJLIGHET
ATT YTTRA SIG ÖVER REVISORERNAS FÖRSLAG ATT INTE BEVILJA NÄMNDEN ANSVARFRIHET.

YTTRANDE FRÅN STEFAN KÄRVLING, VÄNSTERPARTIET

Revisorerna skriver i
revisionsberättelsen att ”Vi är mycket kritiska till och riktar en anmärkning
för hur barn- och ungdomsnämnden genomfört fullmäktiges uppdrag att uppföra
Arena Vänersborg. Vår granskning visar att barn- och ungdomsnämnden brustit
avseende planering, ledning, styrning, uppföljning och kontroll” och ”Vi
avstyrker att ansvarsfrihet beviljas barn- och ungdomsnämnden”.

Jag vänder mig bestämt mot revisorernas kollektiva
skuldbeläggande av hela Barn- och ungdomsnämnden i allmänhet och att jag som
ledamot i Barn- och ungdomsnämnden inte beviljas ansvarsfrihet i synnerhet.

I boken ”Kommunallagen – kommentarer
och praxis” framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting behandlas på sidan
411 Kommunallagens 9 kap 17 §.

”I förarbetena behandlas inte
fördelningen av ansvaret mellan nämnden som kollektiv och den enskilde
förtroendevalde närmare. En rimlig utgångspunkt är att nämnden bär ansvar för
beslut som nämnden fattat kollektivt. Om en minoritet har motsatt sig beslutet
och reserverat sig, talar detta för att revisionsansvaret enbart riktas mot de
förtroendevalda som ingått i majoriteten.” 

Då måste nästa steg i en riktig
revisors arbete vara att kontrollera vilka som beslutade vad innan de
överhuvudtaget uttalar sig i ansvarsfrihetsfrågan.

Låt oss därför titta på sida 5 av
protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2007-05-25 och
yrkanden som finns i ärendet Arena Vänersborg. Både Stefan Kärvling (V) och
Monika Bredberg (MP) hade avslagsyrkanden vilket de sedan reserverade sig till
förmån för. Jag uttryckte mig väldigt ödmjukt och återhållsamt – jag
yrkade ”att hela projektet begravs”.

För fullständighetens skull återger
jag hela paragrafen:

Barn- och ungdomsnämnden 2007-05-25

 

§
104 Dnr 2007/21

Sportcentrum
ARENA- VÄNERSBORG

Ärendebeskrivning

Yrkande

Ordförande
yrkar:

Ordförande
yrkar bifall jml projektstyrelsens förslag i rapporten Sportcentrum;

ARENA-VÄNERSBORG,
daterad 070504, punkt 16:

Vi
rekommenderar att Arena Vänersborg genomförs i omfattning som det nu
presenterade förslaget och i enlighet med följande;

 

Stefan
Kärvling (v) yrkar:

I
den bästa av världar kan alla få efter behov. Och visst, det är en vision att
sträva mot och att arbeta för. Men att tro att Vänersborg är där nu och kan
satsa 140 miljoner på en inomhushall för bandy, det är en stor missuppfattning.
Projektet har redan nu blivit 50 miljoner dyrare än beräknat och siffrorna är
fortfarande preliminära. Pengarna behövs bättre inom vård, skola och omsorg.

Jag yrkar på att hela projektet begravs.

 

Monika
Bredberg (mp) yrkar för miljöpartiet:

Sportcentrum Arena Vänersborg som det beskrivs
i Rapport 070504 bör ej byggas.

 

Reservationer

Stefan
Kärvling (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Monika Bredberg (mp) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.

 

Protokollsanteckning

Ordförande
medger protokollsanteckning från Torbjörn Svedung (m) och Kerstin Andersson
(fp) för Moderaterna och Folkpartiet:

Vi
(m och fp) ställer oss bakom förslaget till att bygga arenan. Dock anser vi att
en större del, än som tas upp i det befintliga underlaget av bygget, skall
finansieras via sponsring.

Från
början var kostnader för arenan planerad till 90 miljoner kronor och i senaste
underlaget var kostnaden uppe i totalt 150 miljoner kronor. Därför anser vi att
det är rimligt att kommunen står för 100 miljoner kronor och resterade 50
miljoner täcks genom sponsring från näringslivet.


Hur var det det stod i SKLs handbok?
”Om en minoritet har motsatt sig beslutet och reserverat sig, talar detta för
att revisionsansvaret enbart riktas mot de förtroendevalda som ingått i
majoriteten.”

Hur var det kommunens
revisorer uttryckte sig i ansvarsfrågan? ”Vi avstyrker att ansvarsfrihet
beviljas barn- och ungdomsnämnden.”

Genom att avstyrka ansvarsfrihet för
hela barn- och ungdomsnämnden har revisorerna visat att de har missat att
granska underlaget ordentligt. Det är klart allvarligt när vanliga nämndpolitiker
missar detaljer men för revisorer är det närmast en dödssynd att missa
detaljer eftersom revisorernas valda ord kan avgöra en förtroendevalds politiska
framtid.

Det tycks mig också värt att nämna
att när frågan Arena Vänersborg beslutades i kommunfullmäktige 2007-06-20 så
var jag en av de få ledamöter som röstade NEJ. Från talarstolen talade jag mot
byggandet och jag reserverade mig också skriftligt mot beslutet.

Under den här tiden skrev jag dessutom
flera insändare och debattartiklar i TTELA.

Av kommunfullmäktige fick sedan Barn-
och ungdomsnämnden i uppdrag att verkställa beslutet. Eftersom frågan redan var
avgjord och beslutad så kunde jag inte rösta nej till olika arena-frågor i
Barn- och ungdomsnämnden. Nämnden skulle ju verkställa beslutet. Eftersom jag
röstat mot i kommunfullmäktige lade jag därför ner min röst i de frågor som
rörde arenan, t ex när en projektstyrelse utsågs.

 

I nämndprotokollet från 2007-08-27
kan man läsa följande:

§
116 Dnr 2007/21

Genomförande
av sportcentrum Arena Vänersborg

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen
beslutade 070117 § 22, att bland annat ge barn- och ungdomsnämndens och
kommunstyrelsens presidium gemensamt i uppdrag att utreda och föreslå hur en ny
inomhusarena och Vänersvallen skall gestaltas, utformas och utrustas. En
projektstyrelse bildades bestående av barn- och ungdomsnämndens presidium,
förvaltningsledning mfl, vilka arbetat fram ett förslag/rapport, daterad
070504. Projektstyrelsen har presenterat sitt förslag/rapport, vilket fattats
beslut om i BUN per 070525, samt i KF 070629. I och med upprättat
förslag/rapport har projektstyrelsen upphört. Beslut om ny projektstyrelse/
projektorganisation erfordras.

 

Barn-
och ungdomsnämndens beslut

Barn-
och ungdomsnämnden beslutar att:

1.
Till projektstyrelse för projekt Sportcentrum Arena Vänersborg utses: Barn- och
ungdomsnämndens presidium, Barn- och ungdomschef Karl-Johan Höjer, områdeschef
Håkan Alfredsson samt chef Arena – Fritid Peter Nilsson.

Projektstyrelsen
rapporterar löpande till Barn- och ungdomsnämnden.

2.
Barn- och ungdomschefen är beslutsattestant och ordförande S Anders Larsson är
mottagningsattestant för de av kommunfullmäktige anslagna investeringsmedlen om
10 miljoner kr.

3.
Ordförande äger rätt att fatta erforderliga beslut rörande genomförandet av
projekt Sportcentrum Arena-Vänersborg i enlighet med KF:s beslut 2007-06-20, §
71 (KS Dnr 2006/551).

Stefan
Kärvling (v) deltager ej i beslutet.

Jag upprepar ” Stefan Kärvling
(v) deltager ej i beslutet.” Och återigen. Det är ju orimligt att rösta nej
till ett sådant här beslut som är en direkt följd av att kommunfullmäktige gett
i uppdrag till Barn- och ungdomsnämnden att verkställa beslutet. En enskild
ledamot kan väl inte sätta sig över ett av kommunfullmäktige fattat
demokratiskt beslut? Eftersom jag var mot beslutet om att bygga Arena
Vänersborg fanns det ju bara en sak att göra, att inte delta i beslutet.

Trots att arenan
inte var mitt beslut ställde jag vid ett flertal tillfällen frågor i nämnden
kring bygget. Hur det blev med svaren vet alla, det vet även revisorerna. Alla
vet att det inte gick att få ut några protokoll från möten; protokollen fanns
inte, protokollen var hemliga osv osv. Projektstyrelsen och dess ordförande
ville inte ha insyn. Det fordrades till och med anmälningar för att få fram protokollen
– och det även efter det att Arenan var klar! Vänsterpartiet har vid flera
tillfällen JO-anmält förhållandena. Och JO har instämt!


I frågan om projektgruppens protokoll kan jag rekommendera revisorerna att ta
del av kommunjuristens kommentarer.

Jag har personligen
försökt att få extra information från diarier mm. Vid ett tillfälle ställde jag
en fråga till en av de ansvariga tjänstemännen. Jag fick inte ut de beslut jag
sökte, inte ens efter ett överklagande till Kammarrätten.

Revisorernas
ställningstagande om att inte bevilja ansvarsfrihet leder till slutsatsen att
det bara hade funnits en sak för mig att göra när kommunfullmäktige tog sitt
beslut – att omedelbart avgå från Barn- och ungdomsnämnden. Detta är orimligt.
Vad får det för konsekvenser för alla andra nämndledamöter? Vilka vill sitta i
nämnder på dessa premisser? Ska det bara finnas JA-sägare i nämnderna?

Revisorerna
skriver i rapporten att ”
Fullmäktige har indirekt fått information och
godkänt en högre investeringskostnad för projekt Arena Vänersborg …
genom rapportering av
delårsrapporten april 2009 som fullmäktige godkänt.”


I kommunfullmäktiges
behandling
av ärendet yrkade min partivän James Bucci att beslutsförslaget skulle ha
följande lydelse: ”Kommunfullmäktige noterar informationen och vill påpeka
allvaret med vilket vi ser på att Arena och Fritid pekar på ett överskridande
av investeringsbudgeten med ca 30 Mkr.” Vid omröstningen avslogs
tilläggsyrkandet med röstsiffrorna 44 mot 5. Min röst var en av de fem.

Jag vet inte
varför behandlingen av delårsrapporten i aug 2009 inte nämns i revisorernas
rapport, men i fullmäktiges behandling av denna yrkade Lutz Rininsland, även
han en av mina partivänner, följande tillägg till kommunstyrelsens förslag:
”Kommunfullmäktige vill betona allvaret med vilket vi ser på att barn- och
ungdomsnämnden pekar på ett överskridande av investeringsbudgeten med 90.9
Mkr.” Vid omröstningen lämnades 33 ja-röster och 4 nej-röster. Återigen var en
av dessa nej-röster min. Denna gång reserverade jag och de andra
vänsterpartisterna oss och revisorer och andra kan läsa bland annat: ”Vad
gäller överskridandet av budgetram för investeringar för Arena Vänersborg så
saknas det i delårsbokslut helt förklaring om orsaken. Det är inte
tillfredsställande att ett så stort överskridande inom investeringsbudgeten kan
ske utan att det finns analyser och kommentar till detta i
delårsrapporten."

Jag anser att de
som ansåg att det var en glädjens dag, att arenan visade på framtidstro, att arenan
skulle sätta Vänersborg på kartan, att arenan var en frisk injektion, att
arenan skulle göra att många vill flytta till Vänersborg, att vi kan göra
alltihop, att folk kan få tillbaka sin framtidstro, att tro på sin stad, att vi
ska vara stolta nu, när kommunfullmäktige tog beslutet om Arenan 20 juni 2007 också
ska ta sitt ansvar.

Till sist några
funderingar kring revisorerna och revisionen. I SOU 2004:107 Kap 5.3
Revisionens uppdrag är omfattande och annorlunda läser jag följande:

Revisorerna
har genom kommunallagen fått det viktiga uppdraget att bedriva en oberoende och
objektiv granskning av kommunens eller landstingets verksamhet.

Revisorn
måste också ha en oberoende ställning i förhållande till det parti och den
majoritet som hon eller han sympatiserar med. Revisorer får aldrig ta
partipolitiska hänsyn.

För att
ytterligare belysa den situation som ledamöterna i Barn och ungdom befann sig
i, vill jag hänvisa till projektgruppens, tillika nämndens, ordförande S
Larssons upprepade uttalanden att hans information till nämnden inte varit bra.
Detta hans handlande kan förklaras av att han samtidigt säger sig ha informerat
kommunstyrelsen fullt ut och att man där haft full insyn i projektet. Han har
utgått från att detta varit nog, och det kan man delvis förstå.

Vad som däremot är mycket anmärkningsvärt, det är att S Anders Larsson gått ut
till medierna och starkt understrukit att de sju kommunala revisorerna har haft
möjlighet att följa hela arbetet. Tre av dem, säger han, har fortlöpande haft
full insyn i processen.


Sett till revisorernas förslag att inte ge nämndens ledamöter ansvarsfrihet, är
S Anders Larssons uppgifter i detta avseende helt sensationella. Revisorerna
har haft full insyn i Arenaprojektet, nämndens ledamöter nästan ingen alls. Ja,
vem-vilka är det som borde kritiseras?!!

Jag avslutar med
att ställa frågan ”Vem granskar granskarna?” Är det några som tillsammans med
kommunledningen skall ställas till ansvar så borde det rimligen vara
revisorerna!

Jag vänder mig bestämt mot revisorernas kollektiva
skuldbeläggande av hela barn- och ungdomsnämnden i allmänhet och att jag som
ledamot i Barn- och ungdomsnämnden inte beviljas ansvarsfrihet i synnerhet.

 

 

Stefan Kärvling
Vänsterpartiet

Kategorier:Okategoriserade
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: