Fullt upp för fullmäktige (2)

mariaIgår var det Maria Bebådelsedag, dagen då den Helige Ande ”besökte” jungfru Maria. Typ. För drygt två tusen år sedan. Kanske borde denne ande också besöka kommunfullmäktige i Vänersborg på onsdag. Inte för att vi behöver bli fler ledamöter, men för att skapa en bättre attityd hos och, framför allt, en handlingskraftigare kommunledning. Det beskrivs idag i ett utmärkt inlägg, som jag verkligen rekommenderar, på Vänsterpartiets hemsida – se ”Hur ska det sluta?”.

Förutom den reviderade investerings- och exploateringsbudgeten och frågan om entledigandet av Bo Carlsson (C), som jag redan har behandlat (se ”Fullt upp för fullmäktige (1)” och ”Ska Bo Carlsson (C) entledigas?”), så återfinner vi en mängd ärenden.

ljunggren_TVAdam Frändelid (V) ska få svar på sin motion om webb-TV-sändning av kommunfullmäktiges sammanträden. Frändelid vill att vänersborgarna ska kunna se på sammanträden via webb-tv. Motionen lämnades in redan den 1 oktober 2015…

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen:

”… med tanke på osäkerheten kring sessionssalen och var Kommunfullmäktiges möten ska hållas.”

vessla_mOch det är klart. Så är det ju. Ingen vet i nu-läget var fullmäktiges sammanträden ska hållas… Men Gunnar Lidell (M) (ständigt denne Gunnar Lidell…) hade ett annat yrkande:

”Kommunfullmäktige bifaller motionen, och ger Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Regionfullmäktige planera den kommande Sessionssalens utformning för både webb-tv och radio.”

vgregionLidell menar, antar jag, att även om vi i nu-läget inte vet var fullmäktiges sammanträden ska hållas, så ska de hållas någonstans – och någon gång kommer det också att finnas någon typ av ny sessionssal. Och då kan det vara läge att redan nu börja planera för webbutsändningar. Vilket regionfullmäktige för övrigt har haft en längre tid.

Det blev votering i kommunstyrelsen. De styrande partierna, S+C+MP, vann med 7-6 mot Lidells yrkande. Vänsterpartiet röstade självklart på Frändelids motion och därmed också på Lidells yrkande. Sverigedemokraterna avstod från att rösta, vilket inte är helt ovanligt.

Det är klart att fullmäktiges sammanträden ska sändas på webben. Det skulle vara en viktig service till alla invånare i kommunen, något som antagligen skulle både vitalisera och fördjupa demokratin.

vbg_kartaÄven en annan av Adam Frändelids motioner ska behandlas. Det är en motion som han skrev tillsammans med Pontus Gläntegård (V) och lämnade in redan i december 2013. Ibland tar demokratin tid…

Dagens kommungränser var säkert mycket logiska och ändamålsenliga den dag då de bestämdes. Utvecklingen i samhället har emellertid gjort att många gränser faktiskt ställer till mer oreda än reda. För invånare som bor i sådana här områden kan det t ex innebära att alla dina grannars barn får skolskjuts till skolan, men du själv får köra dina barn till samma skola. Eller att sopbilen från den ena kommunen får köra någon mil extra genom den andra för att tömma en soptunna.

Frågan ställdes på sin spets för något år sedan då 8 familjer i Vänersborg, som bodde mycket nära gränsen till Trollhättan, vände sig till Kammarkollegiet för att få kommungränsen flyttad. (Se ”Vi vill till Trollhättan!” och ”Kommungränsen”.) Vänersborgs kommun var då mycket negativ till en ändring av gränserna – och är så nu också. Gläntegård och Frändelid ville egentligen bara att kommunen skulle ta kontakt med Trollhättan och se om de var intresserade av att göra kommungränsen mer ändamålsenlig.trollhattan Men eftersom Vänersborg inte är intresserat så är det tämligen meningslöst att fråga Trollhättan…

Det finns nog en del att önska, inte bara när det gäller svaret på motionen, utan också i samarbetet mellan Trollhättan och Vänersborg i dessa gränstrakter. Men det är tämligen meningslöst att argumentera, de andra partierna har sin uppfattning klar och kommer inte att ändra sig. Det är liksom skrivet i betong…

Kommunfullmäktige ska behandla två motioner från sverigedemokraterna.

villabjorkasDen ena yrkar att Björkås park i Vargön kompletteras med belysning på lämpliga platser. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen. Vilket tycks vara ett tämligen förvånande förslag, det är mest för att motionen kommer från sverigedemokraterna. Tror jag.

Samhällsbyggnadsnämnden har nämligen sedan motionen lades utökat Villa Björkåsgruppens arbete till att omfatta även belysningsfrågan. Frågan om utvändig belysning kommer alltså att behandlas som en del i projektet. Därför tycker jag nog att Anders Strands (SD) yrkande i kommunstyrelsen är mer logiskt:

”Kommunstyrelsen anser att motionen är bifallen då samhällsbyggnadsnämnden beslutat 20160922 att utöka Villa Björkås gruppen arbete att även innefatta belysningen i Björkåspark.”

En restaurering av Villa Björkås kommer för övrigt att starta i höst är det tänkt.

sverigedemokraternaDen andra motionen från sverigedemokraterna är också skriven av Ola Wesley. Eller snarare, kopierad av Wesley. Motionen är lagd av sverigedemokrater lite överallt i landet…

Motionen vill att kommunen utreder möjligheterna att, både inom- och utomhus, ta fram:

”regelverk på miniminivå för fri- och lekytor för de kommunala förskolorna.”

I svaret på motionen påpekas det att det inte finns något nationellt regelverk i denna fråga och att det finns många andra parametrar att ta hänsyn till än enbart ytan om riktlinjer ska tas fram. Men trots dessa ord och trots att det föreslås avslag på motionen så blir inte sverigedemokraterna helt lottlösa. Kommunstyrelseförvaltningen skriver nämligen:

”Utifrån förvaltningarnas samlade bedömning om behov av riktlinjer vore det därför önskvärt att dessa tillsammans arbetade fram gemensamma riktlinjer.”

children2För visst är tanken god med sverigedemokraternas motion om miniminivå för fri- och lekytor, även om det kan innebära att det måste byggas både en och två förskolor till, förutom de som Barn- och Utbildningsnämnden planerar att bygga… Men i och med den lagda motionen så kan vi nog lugnt räkna med att sverigedemokraterna vill tillföra barn- och utbildningsnämnden ytterligare ett antal miljoner kronor nästa år…

Kommunfullmäktige har också en del andra ärenden. Så ska t ex tre detaljplaner antas – för Misteln 22, Nabbensberg och kvarteret Haren. Du kan ladda ner dessa ärenden och samtliga handlingar genom att klicka på denna länk till Vänersborgs hemsida.

.

PS. Glöm inte att läsa Vänsterpartiet hemsida: ”Hur ska det sluta?

Fullt upp för fullmäktige (1)

festPå onsdag sammanträder kommunfullmäktige. Dock inte i sessionssalen, utan i Festsalen på Folkets Hus. Det beror inte på att ordförande Lars-Göran Ljunggren planerar några storslagna festligheter i samband med sammanträdet. Nä, orsaken är naturligtvis de miljöproblem som finns i sessionssalen och kommunhuset.

Det är som vanligt många ärenden som ska upp för behandling.

investeringsplanDet första ärendet handlar om den reviderade investerings- och exploateringsbudgeten. Det är detta ärende som har vållat en storm av alternativa fakta och skriverier i TTELA. Bakgrunden är att Gunnar Lidell (M) lade ett yrkande i kommunstyrelsen som fick stöd av hela den samlade oppositionen och därigenom också majoritet.

Kommunstyrelsens beslut, som nu läggs fram som huvudförslag lyder:

 • ”Cykelbefrämjande: färdigställ GC- vägen Vbg-Frändefors i samråd med markägarna under 2017.”
 • ”Norra Skolan: flytta investeringar för att permanenta 2-parallellig skola 2 år framåt.”
 • ”Arena-Fritid: behåll rubriken renov, omklädningsrum oförändrad.”
 • ”I övrigt enligt Samhällsbyggnadsnämndens förslag.”

gc_vagFormuleringen på den första punkten, om gång och cykelväg, tror jag kommer att formuleras om. Samhällsbyggnadsnämnden menar att det behövs en detaljplaneändring för att bygga klart den sträcka som är kvar. Det kommer att öka kommunens kostnader och kräva t ex inlösen av mark. Dessutom finns det tecken på att Trafikverket kan komma att bygga ut sträckan mellan Starkebo och Frändefors till en ”2+1-väg” och då är det inte omöjligt att Trafikverket rustar upp GC-vägen på något sätt.

Som sagt, dessa argument kommer nog att förändra det slutliga beslutet tror jag. Jag är nämligen inte säker på att dessa fakta var kända när frågan behandlades i kommunstyrelsen.

vif_vfk_vhcDet är likadant med den tredje punkten, den om Arena-Fritid. Här har ju några föreningar, efter kommunstyrelsens beslut, träffat representanter för de olika partierna, bland annat Vänsterpartiet, och förklarat hur det är tänkt. Min bedömning är att fullmäktiges beslut blir att pengar avsätts för investeringar till ett nytt konstgräs på Vänersvallen Syd, dvs gamla Isstadion, och en ny läktare i hockeyhallen. (Se min tidigare blogg ”Konstgräs och omklädningsrum” där jag har gått igenom denna fråga mer utförligt.)

norra_skolan1Punkten om Norra skolan är väl den som har gett upphov till mest skriverier och missförstånd. Det har jag dock skrivit ganska mycket om redan. (Se ”Total förvirring om Silvertärnan!” och ”Alternativa fakta: Silvertärnan – Norra skolan”.)

I ursprungsförslaget hade investeringspengarna till Norra skolan strukits helt. Lidell (M) och majoriteten i kommunstyrelsen ville inte det, utan ville att pengarna skulle vara kvar. Oppositionen, och majoriteten, i kommunstyrelsen flyttade däremot fram pengarna 2 år. Det skulle nämligen möjliggöra att barn- och utbildningsnämnden kunde använda de ”frigjorda” pengarna till Idrottsgatan, dvs en renovering av Silvertärnan. Men notera, Silvertärnan finns inte med i kommande fullmäktiges ärendelista. Idrottsgatan/Silvertärnan behandlades nämligen inte, av någon outgrundlig anledning, på kommunstyrelsen. Och det ser inte heller ut som om frågan kommer upp i mars/april. Ärendet finns nämligen inte med på kommande KSAU:s dagordning. (KSAU=kommunstyrelsens arbetsutskott.) Jag förstår inte, det är bråttom med Idrottsgatan/Silvertärnan. Det är akut.

investering4Men, vem vet. Trots alla skriverier i TTELA och allt ”tjäbbel”, så kanske kommunfullmäktige till slut blir överens om den reviderade investerings- och exploateringsbudgeten.

Lärdomen kan väl i så fall bli att det är viktigt att inte bara siffror presenteras inför beslut, utan även att bakgrund, tankar, fakta och motiveringar redovisas i beslutsunderlagen. Det är ju faktiskt så att inte alla politiker, ens i kommunstyrelsen, finns med i de slutna rum i maktens korridorer där många frågor diskuteras.

Och varför inte kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) kompletterade med fakta på sittande möte, när hon uppenbarligen kände till vad som gällde, är en gåta.

Storbråk i BUN?

fightJag har väl egentligen mer är bara antytt i mina två redogörelser för måndagens sammanträde i barn- och utbildningsnämnden (se ”BUN vill ha kvar skolan i Väne-Ryr” och ”En sammanfattning”) att det stundtals var en något ”infekterad” stämning. Nu har jag läst en reservation från Tove af Geijerstam (L), Anton Lidell (M) och Gunnar Bäckman (KD) som bekräftar detta och som kanske också tar det hela till en ny och högre nivå.

ryr2Det handlar om ärendet ”Verksamhet årskurs 1-3 vid Väne-Ryrs skola från och med höstterminen 2017”, dvs frågan om Väne-Ryrs skolas vara eller inte vara.

Det hade ju kommit in en del material, mail mm, till ordförande Mats Andersson (C) under helgen från föräldrar till elever i Väne-Ryr. Detta material kopierades och delades ut strax innan ledamöterna gick på lunch. Eftersom det strulade lite med kopieringen så tog det lite tid, vilket gjorde att de flesta ledamöter gick på lunch utan att ha fått papperen. (Det gällde dock inte undertecknad vänsterpartist.)diariet

Materialet hade enligt uppgift ”stämplats in” redan på morgonen, men ännu inte hittat sin väg till diariet. De fanns alltså inte officiellt med i diariet för de som t ex ville söka efter dem. Några dokument tog upp enskilda elever och familjer, med namn. Även namn på skolledare och personal i förvaltningen fanns med. I sådana fall brukar det ske en sekretessprövning om handlingarna ska lämnas ut till offentligheten. Det kan ibland lösas genom att personuppgifter ”maskas”, dvs namnen och de känsliga uppgifterna tas bort, innan handlingarna blir offentliga. Andra gånger beläggs handlingarna helt enkelt med sekretess. De inkomna handlingarna från föräldrarna hade emellertid inte sekretessprövats överhuvudtaget.

mats_andersson2Ordförande Andersson försökte gå någon slags ”medelväg” genom att få nämndens ledamöter och ersättare att ”känna” någon slags moralisk sekretess, dvs att vi som var närvarande på sammanträdet inte skulle avslöja eller sprida uppgifterna i materialet från Väne-Ryr. Nämndens 1:e vice ordförande Tove af Geijerstam (L) protesterade mot hela hanteringen och upplyste ordförande Andersson om vad som gällde. Geijerstam är mycket insatt i sådana här frågor sedan sina många år som ordförande i socialnämnden.

reservation4I den reservation som de borgerliga ledamöterna lämnade in står det, och jag citerar hela avsnittet där reservanterna beskriver vilka formaliafel som de anser att ordförande begick:

 1. ”Ytterligare material tillfördes förhandlingarna, inte vid sammanträdets början, utan de var tillgängliga för samtliga först efter lunch.”
 2. ”Detta material utgjordes av utskrivna kopior av inkomna mail. Förvaltningen hade inte beretts möjlighet att sekretesspröva dessa mail enligt gällande lagstiftning. Ordförande upplystes om detta, och valde att ändå fortskrida, enligt vår bedömning i strid mot lagen. …”
 3. ”Nämnden har inte skrivit under sekretessförbindelse. Detta var ordförande medveten om, och valde att fortskrida trots det, och samtidigt försöka hålla nämnden bunden vid någon form av informell, moralisk, självpåtagen sekretess.”
 4. ”De mail som inkommit kom inte från kommuninvånare. Detta upplystes inte nämnden om. Det innebär att nämnden ovetande kan ha agerat på sådant som inte hör till nämndens kompetensområde.”

dela_utJag kan väl inte annat än att bekräfta att den beskrivning som reservanterna ger av händelseförloppet är helt korrekt. Och reservanterna har nog också rätt i att ordförande Mats Andersson inte hanterade de inkomna handlingarna på ett riktigt sätt. Han borde inte ha delat ut dem till nämnden överhuvudtaget, särskilt som Geijerstam upplyste ordförande om vad som gällde.

Och egentligen också för att handlingarnas innehåll inte togs upp i diskussionerna. Det som stod i de inkomna handlingarna användes inte ens som argument av ordförande själv för att behålla skolverksamheten i Väne-Ryr.

Sådana här fel som ordförande Andersson troligen har gjort är allvarliga och strider antagligen mot en eller flera lagar. Reservanterna själva tänker dock inte gå vidare, de skriver:overklaga3

”De formaliafel som begicks av ordförande bedömer vi ställer oss som nämnd i en bekymmersam och olycklig situation. Beslutet bör egentligen överklagas med grund i dessa fel, men vi vill avstå från överklagan då det är vår övertygelse att ingen gagnas av ytterligare utdragna beslutsprocesser när det gäller skolor. Vi bedömer att felen inte kan kallas misstag, eftersom ordförande upplystes om varje fel, av oss och av förvaltningschef, under mötets gång, och ändå valde att fullfölja.”

Det är väl ingen tvekan om att Geijerstam, Lidell och Bäckman ifrågasätter det sätt som ordförande Andersson leder nämndens sammanträden på – och kanske är de också tveksamma till hans förhållningssätt som ordförande överhuvudtaget. Det vet jag inte, men tonen i reservationen är ju onekligen ganska tuff… Osedvanligt tuff. Och det är ju inte första gången som Mats Andersson tolkar lagar och regelverk på ett felaktigt sätt. Vem minns t ex inte när han vägrade Vänsterpartiets representant att väcka ett ärende? Och fick veta av Förvaltningsrätten att så fick man inte göra. (Se ”Förvaltningsrätten gav mig rätt!”.) 

justeraProtokollet från BUN justerades igår, onsdag. Sedan brukar protokollen publiceras på kommunens hemsida i stort sett omedelbart . Det har emellertid inte skett denna gång. Protokollet finns fortfarande inte på hemsidan. Jag vet inte varför. Reservationen är dock diarieförd – och man kunde få ut den utan sekretessprövning.

Den reservation som Tove af Geijerstam (L), Anton Lidell (M) och Gunnar Bäckman (KD) lämnade innehöll också argument mot nämndens beslut i sak, dvs att behålla skolverksamhet i Väne-Ryr. Och de argumenten vill jag till sist redovisa:

”Sakskälen grundar sig i förvaltningens tydliga bedömning, och vårt instämmande i den bedömning, att elever i allmänhet, om inte särskilda skäl föreligger, gynnas av att undervisas och tillbringa sina skoldagar med ett rimligt urval av kamrater. Skolverket rekommenderar en nedre gräns för elevantal om 50 elever när en ny friskola startas. Detta tycker vi är en gräns som bör tillämpas även för kommunala skolor. Den nedre gräns om 15 barn vid höstterminsstart 2017 som sattes upp av S, C, MP och V i kommunfullmäktigebeslutet att åter öppna skolan måste i vart fall respekteras – den tvingades inte på beslutsfattarna utifrån , utan föreslogs och beslutades av dem själva. BUNs beslut innebär att man inte längre, från S, C och MPs sida, vill kännas vid sin egen bedömning. Att bedriva skola för så få som 12 barn strider dessutom, bedömer vi, dels mot nämndens beslutade förväntade resultat gällande likvärdighet, dels mot vad skollagen säger om skolans kompensatoriska uppdrag.”

spannandeÄrendet Väne-Ryr kommer så småningom att avgöras i kommunfullmäktige. Jag tror att det då blir både en spännande debatt – och ett spännande beslut. Som det ser ut nu så är det en majoritet för Väne-Ryrs bevarande, men det är inte alls säkert att den håller i sig.

Och vem vet, kanske vill föräldrarna i Väne-Ryr också tillföra något innan det är dags för beslut.

Ska Bo Carlsson (C) entledigas?

antligen2Äntligen!

Äntligen ska frågan om Bo Carlssons (C) entledigande som ledamot i NÄRF (Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) upp på dagordningen. Entledigandet ska behandlas på kommunfullmäktiges kommande sammanträde den 29 mars.

narf_loggaBakgrunden är att kommunfullmäktige den 22 juni 2016 inte beviljade Bo Carlsson, i sin egenskap av förtroendevald i NÄRF, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Det beslutet fattade fullmäktige därför att Carlsson inte hade skött sina uppgifter som ordförande i NÄRF på det sätt som fullmäktige kunde begära. Och Bo Carlsson är vald av Vänersborgs kommunfullmäktige för att representera Vänersborg i NÄRF. (Vill du veta mer om orsakerna till att Bo Carlsson inte beviljades ansvarsfrihet kan du läsa mina tre bloggar i ämnet, ”NÄRF och ansvarsfrihet”- del 1, del 2 och del 3.)

Beslutet om att inte bevilja Carlsson ansvarsfrihet är alltså redan fattat. Orsakerna till detta behöver inte diskuteras mer, fullmäktige har sagt sitt. Nu är det konsekvenserna som ska upp till behandling. Det är därför lite konstigt att underlaget till ärendet består av hela 84 sidor…

I vanliga fall avgår personer som inte beviljats ansvarsfrihet frivilligt. De inser ju att de inte längre har förtroende från de personer som har valt dem. I en del fall överklagar personen först beslutet, eftersom hen inte håller med. Och det är helt ok. Bo Carlsson gjorde det, men fick avslag av Förvaltningsrätten.

BoCarlssonNarfMen Bo Carlsson avgår ändå inte.

Det var därför som Gunnar Lidell (M) den 13 december lämnade in ett yrkande till fullmäktiges ordförande om att återkalla Bo Carlssons uppdrag i NÄRF. Lidell stödjer sig på Kommunallagen, vars skrivningar är tydliga. I kap 4, § 10:1 står det:

”10 § Fullmäktige får återkalla uppdraget för en förtroendevald som valts av fullmäktige, om den förtroendevalde
1. har vägrats ansvarsfrihet”

Det har hänt en gång tidigare under min aktiva tid som politiker att kommunfullmäktige inte har beviljat personer ansvarsfrihet. Det var när barn- och ungdomsnämnden, både ordinarie ledamöter och ersättare, inte fick ansvarsfrihet för arenabygget. Jag tillhörde då dem som hölls ansvarig för att kostnaderna hade skenat iväg från 140 till 286 milj kr. Trots att jag hade röstat nej till arenabygget både i BUN och i kommunfullmäktige. I samband med beslutet om att inte bevilja ansvarsfrihet så entledigades sedan hela barn- och ungdomsnämnden av kommunfullmäktige, person för person. (Jag också, inklusivevotering2 min ersättare Eva Lindgren, som inte hade varit ordinarie vid något tillfälle.)

Bo Carlsson hörde till dem som röstade för att samtliga i nämnden, oavsett hur de hade röstat eller agerat, skulle entledigas. Det tyckte Carlsson och alla andra centerpartister, och socialdemokrater, var helt befogat… Alla var liksom kollektivt skyldiga. Utom då han själv eller Lars-Göran Ljunggren (S) som var kommunalråd vid tillfället. De beviljades ansvarsfrihet av sina partivänner.

Jag vet att det finns ledamöter i fullmäktige som tycker att själva beslutet om att inte bevilja ansvarsfrihet för Bo Carlsson är tillräckligt och att det liksom räcker som ”markering” på vad fullmäktige tycker. De tycks mena att ansvarsfrihet ska ses som något symboliskt, typ en liten prick i protokollet som inte betyder något. Jag tror att detta är att se saken på fel sätt.

allvarligtAtt inte bevilja en förtroendevald ansvarsfrihet är allvarligt. Det betyder att personen inte har skött sina uppgifter på ett sätt som man förväntade sig och därmed brustit i förtroende och ansvar. En sådan här underlåtenhet kan faktiskt till och med leda till anspråk på skadestånd (Kommunallagen 5 kap 25 b §):

”Om ansvarsfrihet vägras, får fullmäktige besluta att skadeståndstalan skall väckas.”

Att väcka anspråk på skadestånd är inte aktuellt i det här fallet, men jag tycker att det visar på allvaret i den icke beviljade ansvarsfriheten. Som kommunfullmäktige redan har beslutat om.

Tittar man på litteraturen i ämnet så tycks det vara mer eller mindre självklart att ledamöter avgår om de inte beviljas ansvarsfrihet. Det som diskuteras ibland är om någon ska avgå om det bara är en tiondel som röstar för icke-ansvarsfrihet. Det är nämligen så votering3bland t ex aktiebolag att det finns ett minoritetsskydd och att en tiondel av de röstande räcker för att någon inte ska beviljas ansvarsfrihet. Så är det emellertid inte i fullmäktige, men här är det å andra sidan en majoritet som har fattat beslutet.

Slutsatsen, enligt mitt sätt att se, är att ett entledigande är den självklara följden av kommunfullmäktiges beslut att inte bevilja Bo Carlsson (C) ansvarsfrihet. Även de som röstade för ansvarsfrihet borde därför rösta för ett entledigande – eller åtminstone lägga ner sina röster.

Det är ju ansvarsfriheten som är det viktiga beslutet, entledigandet är ju bara konsekvensen.

Kategorier:Centerpartiet, NÄRF

BUN (20/3): En sammanfattning

sammantrade3Barn- och utbildningsnämnden (BUN) fick mycket information på gårdagens sammanträde. Det var som vanligt många frågor och stundtals var diskussionerna både intensiva och engagerade.

Igår skrev jag om skolverksamheten i Väne-Ryr (se ”BUN vill ha kvar skolan i Väne-Ryr”) och tidigare har jag nämnt en del om den information som skulle delges, och delgavs, ledamöterna (se ”Inför BUN 20/3”). Jag tänker inte upprepa mig.

surfaceEnhetschef Granat informerade om IT-satsningen på 7-9-skolorna. I höstas delades 1.100 Surface-datorer ut till alla högstadieelever. Datorer som arbetsredskap är ett måste i dessa moderna tider, då även kursplanerna har kompletterats med tydligare skrivningar om den ”digitala kompetensen”. Granat berättade att både elever och lärare var positiva och att datorerna har gett ökade möjligheter till ”alternativa” undervisningsmetoder och elevredovisningar.

it_haveriDet har stundtals varit en del strul i samband med IT-satsningen. Det har mest haft att göra med nätuppkopplingen. Bandbredden och accesspunkterna har ofta inte räckt till utan eleverna har ”kastats ut” från nätet. Det håller dock på att åtgärdas. IT-haveriet strax före jul ställde också till en del problem, precis som det gjorde för kommunens övriga verksamheter.

IT-satsningen är en stor, och pågående, satsning från kommunens sida. Den kostar ganska mycket pengar. Om Microsoft och Surface är de rätta verktygen kan, och ska, diskuteras. Det finns billigare alternativ. Som t ex Google.

Utvecklingsledare Ackermann redogjorde för resultaten av diverse enkätsvar från föräldrar, elever och pedagoger i både förskola och grundskola samt LUPP-enkäten för åk 8. Det var en hel massa siffror och diagram och det var omöjligt att hinna med och anteckna. Nämndens ledamöter ska emellertid få materialet om några dagar. Kanske finns det då anledning att återkomma. Mitt intryck är dock att samtliga grupper är mycket nöjda med förhållandena i kommunen. Fast det är klart, bra kan alltid bli bättre…

Det var som traditionen bjuder också en budgetuppföljning, där även en del nyckeltal presenterades.

nomoneyDen så kallade justerade budgetavvikelsen ligger efter årets första två månader på drygt 1 miljon kronor. Det är en ”bra” siffra, sett ur budgetperspektiv. Det som oroar är att grundskolan redan ligger på ett underskott på 3,5 milj kr. Håller sig den utvecklingen resten av året så är det inte svårt att räkna ut att nämndens budget kommer att överskridas med ganska många miljoner. Det är ju inte heller direkt så att elevantalet i kommunens grundskolor kommer att sjunka… Tvärtom, ökningen fortsätter och behovet av ekonomiska resurser till personal, lokaler, undervisningsmaterial, IT, skolmat etc kommer successivt att öka. I årets budget, beslutad av kommunfullmäktige i juni 2016, finns en passus om att BUN automatiskt ska få mer pengar om elevökningen fortsätter. De här pengarna har dock fortfarande inte betalats ut till BUN, vilket för en enkel ledamot onekligen ger intrycket att verkställandet av beslutet fördröjs helt medvetet av kommunledningen. Dessa ”extra pengar” finns ännu inte medräknade i BUN:s budget.

För övrigt kan man konstatera att kön till barnomsorgen är fortsatt hög, hela 235 barn väntar på plats i förskolan fram till och med juli. Det är ett stort tryck på framför allt platser i centrum och Torpa/Tärnan. Vi hade behövt en ny förskola i kvarteret Hönan… Men även bygget av denna har som alla vet förhalats av kommunledningen.

budget2018Sedan gick nämnden över till att diskutera budgeten för nästa år, 2018.

De budgetramar som ska gälla i nämndernas planering tog kommunstyrelsen beslut om häromveckan. Och det är förslaget från de styrande partierna som gäller. Dessa ramar säger att alla nämnder ska få precis samma budget nästa år som i år. Med en inflationskompensation på 1,3%, som just är en inflationskompensation. Den räknas bara på material och t ex inte på personalkostnader.

Samma budget nästa år som i år alltså… I år när pengarna inte räcker till… Och nästa år då elevökningen fortsätter…budgetram

Förvaltningschef Kriewitz berättade att de av kommunstyrelsen uppsatta budgetramarna kräver besparingar på 15 milj kr och mer om nämnden ska täcka upp för elevökningen…

Men förvaltningen är tvungen att utgå från ramarna. Vilket betyder ett stort och mödosamt, och ytterst tröstlöst, budgetarbete för att få debet och kredit att gå ihop. Förvaltningen letar besparingar för nästa år på följande punkter:

 • Inte ersätta vakanta tjänster.
 • Effektivisering.
 • Förändra köpta tjänster med -5% (ex städ, skolmat mm).
 • Stoppa satsningen av IT-verktyg.
 • Ompröva beslut om planerad kompetensutveckling.
 • Stänga öppna förskolan Sirius.
 • Stänga Nattugglan.
 • Ta bort kvällsöppet på Vänerparkens förskola.
 • Minska öppethållandet i förskola och på fritids med en timme.

triumvirat3Med de snäva budgetramarna tvingar Vänersborgs kommunledning kompetenta tjänstemän att syssla med nedskärningar och besparingar – tjänstemän som inte vill något hellre än att utveckla och förbättra förskolan och grundskolan i Vänersborg.

Vänsterpartiet efterlyste den övriga nämndens tankar över ”läget” och ”utvecklingen”, och egentligen också ett erkännande av nämndens behov inför 2018.mats_andersson2

Jag tyckte nog att jag fick ganska svävande svar… Som vanligt.

”Det här går näppeligen ihop.”

Sa ordförande Mats Andersson (C).

Tove af Geijerstam (L) sa:

”Nämnden måste få pengar för elevökning framgent.”

Och lovade att föra nämndens talan i sin partikonstellation. Vilket jag också tror att hon gör.

Christer Bogren (MP) sa:

”Inte bra att spara på det vi har kämpat för.”

Och det var väl ett understatement…

munkavleDet är precis som om ledamöterna i de andra partierna inte vågar tala klartext, det är precis som om de inväntar besked på vad de ska tycka – från de som bestämmer i partiet…

Och som lök på laxen så avslutades denna punkt på dagordningen med en sammanfattning av nämndens tidigare diskussioner om förväntade resultat nästa år…

Det genomsnittliga meritvärdet ska öka med 3 poäng, trivseln i skolan ska öka med 2%, skolnärvaron ska öka… Och så vidare. Allt ska öka… Samtidigt som nämnden ska spara…

Jag vet inte om det är cyniskt, eller kanske provocerande, eller.. För vem ställer egentligen nämnden upp sina mål och förväntade resultat? För mig handlar det bara om bestamd_Vförhoppningar och önskedrömmar – som passar bäst i en pärm djupt inne i något arkiv.

Min bestämda åsikt, som jag har framfört till leda i dessa sammanhang, är att om nämnden förväntar sig t ex att det genomsnittliga meritvärdet ska öka, så måste nämnden ge förutsättningar och resurser för att detta ska kunna åstadkommas i verksamheten. De förväntade resultaten måste kopplas till någon form av åtgärd, och till resurser.

Nämndens budskap till alla de professionella i verksamheten blir nu att nästa år ska vi spara och skära ner på pengarna, men ni som skolledare och pedagoger förväntas öka kunskapsresultaten i era klasser. Hur meningsfullt är detta? Vilka signaler ger huvudmannen alla hårt arbetande chefer och pedagoger? I bästa fall blir de bara trötta…

tiredJag blir i varje fall trött.

Och det blev jag också under den näst sista punkten på dagordningen, punkten förvaltningschefen informerar…

Förvaltningschef Kriewitz tog upp kommunstyrelsens beslut gällande investeringar på Norra skolan och Idrottsgatan/Silvertärnan. (Se ”Total förvirring om Silvertärnan!” och ”Alternativa fakta: Silvertärnan – Norra skolan”.)

Ordförande Mats Andersson (C) visade upprepade gånger han inte hade förstått kommunstyrelsens beslut. Han höll fast vid de ”alternativa fakta” som basunerades ut i TTELA av kommunstyrelsens ordförande för en och en halv vecka sedan. (Se TTELA.)

faktaresistensNär Mats Andersson inte visade sig, eller ville, förstå efter tre förklaringar och påpekanden så tyckte jag att ordförande visade prov på faktaresistens…

Det blev lite pinsamt, särskilt som förvaltningschefen höll med om min redovisning av beslutet. Kommunstyrelsen har inte fattat något beslut om investeringar på Idrottsgatan/Silvertärnan. Av den enkla anledningen att detta ärende inte fanns med på kommunstyrelsens dagordning. Enligt uppgift på grund av att kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) lyfte bort ärendet från ärendelistan… I så fall är det återigen ett medvetet förhalande av ett nödvändigt beslut…

En chefstjänsteman uttryckte nog förvaltningens samlade desperation:

”Kom till skott oavsett vad ni bestämmer.”

rykten2Det florerar en del rykten kring Barn- och Utbildningsnämndens verksamhet och planer. Förvaltningschefen ville dementera dessa, och jag tycker att det är så viktigt att jag återger dementin här:

 • Det finns inga planer på att lägga ner Vänerparkens skola.
 • Det finns inga ”gamla” beslut om att det inte ska förekomma en storskola på Idrottsgatan.
 • Idrottsgatan 7 är inte en temporär lösning. En renovering är ett måste för att möta elevökningen.
 • Alla prognoser visar att elevökningen kommer att fortsätta under överskådlig tid.

Det finns mycket att säga om gårdagens sammanträde. Men en sak visar sig allt oftare – den styrande minoritetkoalitionens, S+C+MP, oförmåga att styra denna kommun. Viktiga och nödvändiga ärenden förhalas och beslut fattas inte eller verkställs inte. Och när det gäller frågor om förskolor och skolor, barn, ungdomar och elever, så återfinns dessa frågor långt ner på prioriteringslistan.

Om de alls finns med.

Kategorier:Budget 2018, BUN 2017

BUN vill ha kvar skolan i Väne-Ryr

Det får bli en kortare blogg idag. Barn- och Utbildningsnämndens (BUN) sammanträde drog nämligen ut på tiden. Vi var inte klara förrän kl 17.00. (Sammanträdet började kl 08.30.) Det innebar att, efter lite eftersnack, så kunde man sätta sig i fåtöljen först när Rapport började kl 18.00.

shakespeare2Det var många frågor som tog tid. En av dem var naturligtvis frågan om Väne-Ryrs skolas vara eller inte vara. Jag ska koncentrera mig på denna och återkomma med de andra ärendena vid ett senare tillfälle.

Jag har i en tidigare blogg (se ”Inför BUN 20/3: Väne-Ryr mm”) beskrivit bakgrunden till dagens ärende – hur kommunfullmäktige den 30 januari 2013 beslutade att öppna en skola på försök i tre år och att verksamheten skulle permanentas om det fanns ett elevunderlag om totalt minst 15 elever i åk 1-3 höstterminen 2017. Vi som var med och fattade beslutet, och det var Vänsterpartiet, var helt övertygade om att detta antal skulle överstigas med råge.vane_ryr_invigning2

Nu blev inte detta fallet, det kommer bara att finnas 12 elever i skolan till hösten. Föräldrarna har helt enkelt valt andra skolor för sina barn. Det skulle nämligen kunna gå 25 barn i skolan, om alla i området hade valt Väne-Ryr. Men nu ska 15 av dessa barn gå i andra skolor och endast 10 på Väne-Ryr. De två andra barnen kommer från andra kommuner.

Det fanns två förslag till beslut på nämndens bord. Förvaltningen föreslog att fullmäktiges beslut skulle fullföljas, dvs att skolverksamheten skulle avslutas på Väne-Ryr. Ordförande Mats Andersson (C) var av en annan uppfattning. Han ville att prövotiden skulle förlängas i ytterligare två år.

debattDebatten blev mycket livlig, snäll sagt. Det blev den av bland annat den orsaken att det hade inkommit några ”skrivelser”, mail och dylikt, från föräldrar i Väne-Ryr. Jag redogjorde för detta i en annan blogg. (Se ”Reaktioner från Väne-Ryr!”.) Jag hade emellertid inte sett skrivelserna, utan hade fått reaktioner via telefon och på Facebook. Och skrivelserna visade sig handla om just detta. Så klart.

Skrivelserna handlade om att förutsättningarna för skolvalet inte var ”sjyssta”, att det hade förekommit felaktig information från förvaltningen etc. Och som jag skrev i bloggen, för Vänsterpartiets del så låg det ingen ”prestige” i frågan. Vi skulle basera vårt ställningstagande på fakta. Men jag måste säga, jag blev besviken på innehållet i skrivelserna. Det fanns ingen substans i påståendena, mer än i möjligtvis i ett fall. Min slutsats kunde inte bli någon annan än att föräldrarna i Väne-Ryr faktiskt har valt bort skolan. Föräldrarna visste ju om förutsättningarna:

”För att skolverksamhet fortsättningsvis ska bedrivas, från och med höstterminen 2017, krävs att det finns ett elevunderlag om totalt 15 elever i åk 1-3.”

skol_valOch ändå väljer 60% av barnens föräldrar en annan skola…

Kunde man tolka det på ett annat sätt än att föräldrarna själva hade ”valt med fötterna” och därigenom själva lagt ner skolan? Nej tyckte Vänsterpartiet, nej tyckte välfärdspartiet. Moderater, liberaler och kristdemokrater höll med, fast de var å andra sidan mot att skolan öppnades överhuvudtaget.

De övriga partierna tolkade det på annat sätt. Eller ja… Jag vet inte hur de tolkade föräldrarnas skolval. Jag tror att det inte spelade någon roll – socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och sverigedemokraterna ville ändå förlänga öppethållandet av skolan i två år. Det är värt att notera att sverigedemokraterna har ändrat uppfattning. År 2013 var de mot att skolan skulle öppnas.

Det enda argumentet som framfördes, som jag uppfattade det, var att eleverna inte skulle få plats på Onsjöskolan. (Det är den skola som Väne-Ryr-eleverna i så fall skulle flyttas till.) Detta trots att förvaltningen bedyrade att det fanns plats för 10 elever på skolan.

votering3Med detta enda argument så beslutade BUN att försöksverksamheten ska fortsätta i ytterligare två år – med röstsiffrorna 6-5. Nu är det i och för sig kommunfullmäktige som slutgiltigt ska besluta i frågan, men voteringen i BUN gav onekligen en fingervisning om hur det kommer att gå i fullmäktige den 26 april. (Eller möjligtvis den 23 maj.)

Men.

Vänsterpartiet är alltid öppet för nya fakta, det finns ingen prestige i frågan. Jag vill återigen betona det. Men vad viktigare är, även socialdemokraterna flaggade för att ställningstagandet kunde bli annorlunda i fullmäktige. Så utgången är faktiskt inte helt säker.

questionBUN:s beslut kommer nog att te sig något märkligt för utomstående. Underlaget och alla fakta som levererades av förvaltningen säger en sak – politikernas beslut säger något helt annat. Och stöds inte av något som helst skriftligt underlag. Men vad värre är. Dagens diskussion visade på en tämligen tydlig och djup ”spricka” mellan nämndens ordförande Mats Andersson och förvaltningen. Det inger en viss oro inför framtiden.

.

PS. TTELA har en artikel i ämnet – se ”Grundskolan kan bli kvar i Väne Ryr”.

Kategorier:BUN 2017, Väne Ryr

Lidell överklagar KF-beslut

wargoninnovationsDen 22 februari i år så beslutade kommunfullmäktige i Vänersborg att:

”Kommunfullmäktige ställer sig positiv till fortsatt utveckling av projektet Wargön Innovation. Kommunfullmäktige godkänner att i Fastighets AB Vänersborgs regi uppförs en byggnad för projektet Wargön Innovation, i huvudsak enligt redovisade skissförslag och investeringsförslag inklusive tomtkostnad. Totalkostnaden beräknas till 24,8 mkr. Finansiering sker genom ökad upplåning och egna likvida medel.”

Debatten innan beslutet tog nästan 2 timmar och ärendet avslutades med en votering. Voteringen slutade 32-19, vilket innebar att en byggnad i Vargön ska uppföras. Bland de 19 ledamöter som röstade nej fanns bland annat moderaterna. (Se ”KF röstar ja till Wargön Innovation”.)

forvaltningsrattenModeraterna framförde redan under debatten att de övervägde att överklaga ett eventuellt ”ja-beslut”. Och det har nu kommunstyrelsens 1:e vice ordförandeeu_logga Gunnar Lidell (M) gjort. Han har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg och anmält det till den Europeiska Kommissionen.

I sitt överklagande till Förvaltningsrätten har Lidell också begärt:

”att förvaltningsrätten interimistiskt förordnar att beslutet tills vidare inte får verkställas (inhibition).”

Detta beskrev TTELA i en mycket kortfattad artikel i gårdagens papperstidning.

Överklagandet till Förvaltningsrätten betyder att Gunnar Lidell vill få beslutet prövat. Och vbg_logganaturligtvis upphävt, eftersom han misstänker att beslutet är olagligt.

Lidell gör gällande att fullmäktiges beslut utgör ett olagligt stöd från Vänersborgs kommun till Innovatum AB. Han åberopar tre grunder.

1”I första hand görs gällande att beslutet utgör otillåtet statsstöd enligt fördraget om EU:s funktionssätt.”

regeringenDet här utvecklar Lidell och skriver bland annat:

”Stödet har inte på föreskrivet sätt anmälts av kommunen till regeringen, och följaktligen har detta inte heller anmälts till, eller godkänts av, EU-kommissionen.”

Jag vill minnas att jag faktiskt läste detta i handlingarna då det begav sig och att det antyddes att det kunde vara en miss av kommunen att inte ha meddelat detta.

2”I andra hand görs gällande att beslutet strider mot den kommunala kompetensen, då fråga är om en byggnad som är avsedd att uppföras för ett utpekat företags verksamhet, tillika med för företaget specialanpassad utformning.”

Lidell menar att kommunen inte har angett några särskilda skäl för att tillgodose Innovatums behov av lokaler och han tycker inte heller att upplåtelsen är affärsmässig.

3”I tredje hand görs gällande att beslutet utgör ett sådant individuellt riktat stöd till en enskild näringsidkare som avses i 2 kap 8 § KL. Några synnerliga skäl för detta stöd har inte redovisats.”

Det var Gunnar Lidells tre skäl till att beslutet borde betraktas som olagligt. Enligt hans sätt att se på det alltså.

Det är väl inte helt svårt att räkna ut att överklagandet har lett till en del reaktioner i Vänersborg. Min uppfattning är dock att det är viktigt att lagar följs – och finns det några tveksamheter så är det bra att de juridiska experterna får ta en titt på frågeställningarna.lidell2016

Men det här uttalandet av Gunnar Lidell (M) i TTELA stämmer inte:

”Jag ställde frågan tre gånger: ”Är detta lagligt?” Men jag fick inget svar.”

Undertecknad vänsterpartist tog faktiskt upp ämnet från talarstolen och försökte besvara frågan. Även om Lidells fråga var, och är, retorisk. I den meningen att den är omöjlig att svara på. För det vet Lidell och moderaterna lika bra som alla andra, att de som avgör vad som är lagligt eller inte – de finns inte i sessionssalen i Vänersborg. De sitter och dömer i olika domstolar, t ex i Förvaltningsrätten.

balans_kniveggI mitt inlägg i fullmäktige redogjorde jag i varje fall för min syn på lagligheten – att det var en slags balans på den juridiska knivseggen. Men att kommunjuristen, i det underlag som fanns i handlingarna, bedömde att projektet var lagligt. Och kommunjuristen brukade veta vad hon pratade om…

Så min uppfattning var och är att beslutet är lagligt. Säker kan dock inte någon vara förrän domstolen har sagt sitt…

%d bloggare gillar detta: