Kommunens och BUN:s ekonomi

25 oktober, 2016 Lämna en kommentar

studerarEn stor del av en fritidspolitikers tid (”liv” höll jag på att skriva) upptas av inläsning av rapporter av olika slag. Nu har turen kommit till delårsrapporten för augusti 2016. Den ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde imorgon onsdag.

Och ur ekonomisk synpunkt så är det en oerhört glädjande rapport.

glad5Kommunen ser nämligen ut att göra ett helt fantastiskt ekonomiskt resultat i år. Prognosen för kommunen ligger på ett överskott på 50 milj kr. (Ja, du läste rätt!) Det är 9 milj kr bättre än resultatet för 2015 och 44 milj kr bättre än den ”ursprungliga” budgetens förväntade/prognosticerade resultat. Ja, till och med ännu bättre, under ”Finansiell analys” på sidan 11, ”Sammanfattande slutsatser” står det:

”Kommunens beslutade Mål- och resursplan för 2016 innebar ett budgeterat resultat på 6 Mkr. Det prognostiserade resultatet uppgår till 50 Mkr vilket är 44 Mkr bättre än budget. Under 2016 har kommunens ekonomi stärkts genom såväl extra statsbidrag för migration, samt förbättrade skatteintäktsprognoser. De förbättrade intäkterna har under året använts till att tillföra kommunstyrelsen och nämnderna utökadepengar6 budgetanslag med sammanlagt 74 Mkr, jämfört med det ursprungliga och upphävda budgetbeslutet i juni 2015.”

74 miljoner kronor…

Det här betyder att alla ekonomiska mål uppnås och överskrids; finansiellt mål, soliditets- och likviditetsmål etc. Det är alltså skatteintäkterna som har ökat liksom de extra statsbidragen för migration.

lana_pengarMen för fullständighetens skull, för att få ett riktigt grepp om kommunens ekonomi, så måste man också titta på lånesidan. På sidan 9 i delårsrapporten står det:

”Låneskulden ökade åren 2007 till 2011, var oförändrad mellan 2011 och 2014 och ökade med 23 Mkr under 2015. Under 2016 har kommunen hittills amorterat 75 Mkr för att minska likviditeten. När investeringarna genomförs kommer dock kommunen behöva låna 25 Mkr med nuvarande prognos. Kommunens låneskuld uppgår då till 173 Mkr, vilket är en minskning med 50 Mkr jämfört med 2015. Koncernens låneskuld beräknas uppgå till 1.401 Mkr vid årets slut, vilket är en ökning med 29 Mkr, det är framförallt ABVB som ökar sin låneskuld.”

Men tittar man på investeringarna ligger kommunen ”som alltid” långt efter verkligheten, jämfört med de planer som fanns och som tycktes ge Vänersborgs kommun skrämmande höga nivåer på lånefinansieringen.

Alltså, kommunen beräknas göra ett överskott i år på 50 milj kr!marie

Och ändå, så sent som den 18 oktober skrev kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) i TTELA till undertecknad:

”I förslaget du stöttade fanns inga pengar kvar att investera.”

Det skrev Marie Dahlin med anledning av att jag och Vänsterpartiet var med och stödde en budget som gav verksamheterna nödvändiga tillskott på 40 milj kr mer än förslaget från de styrande partierna (S+C+MP). Med Marie Dahlins förslag skulle överskottet ha blivit 90 milj kr, samtidigt som Barn- och Utbildningsnämnden och Socialnämnden som bäst skulle ha hållit på med att spara genom att friställa personal…

investering4Överskottet på 50 miljoner kronor är en avsevärd summa att investera för. (När man investerar lånar man ju till det mesta och det viktiga är att det finns pengar till amorteringar och räntor.) Det betyder egentligen att det finns pengar för ytterligare satsningar på skola, vård och omsorg.

Och med tanke på samhällsbyggnadsnämnden beräknade överskott på 3,5 milj kr, så hade det också funnits 10-15.000 kr till badplatsen i Väne Ryr…bun2

Barn- och utbildningsnämnden har naturligtvis ett eget kapitel i den delårsrapport som kommunfullmäktige ska behandla imorgon.

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar i rapporten att elevökningen har fortsatt under 2016.

På fritids har antalet barn ökat med 141 under perioden januari till och med september. Det är en hög siffra…

I grundskolan ligger ökningen under samma period, från januari till och med september, på 136 elever. Jämför man elevantalet ett år tillbaka (september 2015), så har antalet elever ökat med 299. Det är en mycket kraftig ökning.

teacherFler pedagoger har anställts för att möta elevökningen. Nämnden har också förstärkt på Elevhälsan. Det har t ex anställts fler skolsköterskor och skolkuratorer. Men det innebär inte att personaltätheten, anställd per elev, ökar. Det är snarare så att BUN helt enkelt försöker hålla jämna steg med elevökningen.

Under årets första månader ledde barntillströmningen till kommunens förskolor till problem. 32 barn blev inte erbjudna barnomsorgsplats inom de fyra månader som lagen föreskriver. Nu i höst har trycket varit lägre, men det finns köer i t ex centrala stan, Torpa/Tärnan, Mariedal och Frändefors. Söktrycket till kommunens förskoleplatser börjar emellertid återigen att öka vid den här tiden och ”söktoppen” lär komma i början på nästa år. Då finns det stora risker att Skollagen återigen bryts.

children2Det är viktigt att komma ihåg att antalet barn per årsarbetare på förskolan fortfarande ligger 0,8 barn över riksgenomsnittet. Det behöver anställas fler personer.

Det har hänt många bra saker inom barn- och utbildningsnämnden under året. Alla elever i högstadiet har fått datorer, Välkomsten utvecklas ständigt och fungerar utmärkt och nämnden har även förlängt öppettiderna på förskolorna. För att ta några exempel.

utmaning4Men nämnden står inför stora utmaningar. Den kanske största just nu är lokalerna. Det är fullt i klassrummen och även i förskolorna. Grupper och klasser blir allt större. Antalet inskrivna barn per avdelning har t ex ökat med 0,9 barn och ligger nu 1,4 barn över riksgenomsnittet. Det handlar om att få plats med alla barn och elever. Lokalsituationen är akut och något måste göras snabbt. Det får inte vara så här stora barngrupper, det är varken bra för barnen eller personalen.

BUN har tittat framåt när det gäller lokalfrågorna. Beslut har fattats utifrån ”Utredning av den kommunala barnomsorgen 1-5 år” och ”Skolutredning av de centrala grundskolorna”. Det är, som det står i delårsrapporten, långsiktiga beslut som är uppdelade i etapper. En del projektering är påbörjad, men den allmänna känslan i nämnden är att det går alltför trögt och långsamt…

honan3Nämnden vill inte uppleva att den återigen ska behöva fatta samma beslut tre gånger, som med den nya förskolan i kvarteret Hönan, innan något händer. Och vad jag vet har fortfarande ingen spade satts i jorden.

Ett annat problem är situationen för pedagoger. Det är en stor brist på teacher_tired2behöriga och legitimerade pedagoger i Sverige. Om Vänersborg ska kunna behålla sina pedagoger och locka till sig nya så krävs det förändringar i kommunen. Det krävs en bättre arbetssituation och det krävs förmodligen också höjda löner. Den väg som regeringen har slagit in på, ett lärarlönelyft enbart för vissa lärare, är fel väg att slå in på. Den splittrar bara upp lärare och ger de som inte får del av lönelyftet känslan av att inte duga. Det föreligger en stor risk att dessa byter kommun.

En tredje utmaning för nämnden är att öka likvärdigheten mellan och inom kommunens skolor. Det har påbörjats ett arbete och det är viktigt att det fortsätter. Det är enligt min mening på sin plats att nämnden återigen tittar över resursfördelningsmodellen.

betyg3Och naturligtvis är det alltid ett mål och en strävan att öka andelen elever som blir behöriga till ett gymnasieprogram och också att höja medelmeritvärdet för 9:orna.

Budgetprognosen för Barn- och Utbildningsnämnden ligger i år på ett underskott med 3,3 milj kr. Men då ska man också komma ihåg att just i år har nämnden fått ett extra statsbidrag avseende flyktingsituationen på 9 milj kr. Om inte dessa 9 milj kr hade tillkommit och om inte oppositionens budget hade fått majoritet i triumviratkommunfullmäktige, som innebar ytterligare 16 milj kr till barn- och utbildningsnämnden jämfört med den styrande minoritetens förslag, så vet jag inte hur det hade slutat… Men det kanske man ska fråga de styrande partierna, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. Typ vad de hade tänkt spara på menar jag.

Det krävs ytterligare pengar till skola, vård och omsorg.

Nunntorp: Vi ville, men vi kunde inte

24 oktober, 2016 2 kommentarer

facebookDiskussionens vågor har gått höga på Facebook. Det har skrivits spaltmetrar om Nunntorps öde. Vilket nu, tyvärr, tycks vara beseglat.

nuntorpKommunledningen med Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) i spetsen tänker nämligen inte sammankalla något nytt sammanträde med kommunstyrelsen. Det är kommunstyrelsens ordförande som kan göra detta. Därmed kommer inte heller ärendet Nunntorp att tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde på onsdag och inget beslut kan då fattas om ett kommunalt förvärv av fastigheten. I varje fall inte innan överklagandetiden för Dalslands Naturbruksutbildning AB, om att få starta ett fristående gymnasium och en gymnasiesärskola, har gått ut.

Det känns i nu-läget som att det var nu eller aldrig. Naturligtvis kan en ansökan inkomma i ett senare skede, men då handlar det om att starta utbildning först hösten 2018 och då blir allt svårare, då går det inte en enda elev på skolan och en skolverksamhet får börja från scratch.

oppositionIngen i den samlade oppositionen har blivit riktigt klok på varför kommunledningen i Vänersborg inte har gjort mer för att driva ärendet.

På Strömma, som också var en av de naturbruksskolor som regionen lade ner tillsammans med Nunntorp, träffades regionen och Hushållningssällskapet i Sjuhärad redan i oktober förra året och diskuterade ett övertagande.

I Borås Tidning den 27 oktober 2015 stod det:

”Förhoppningen är att innan jul ha kommit överens om ett köp av skolan – och fortsatt drift.”

Då talar tidningen alltså om julen för ett år sedan…

dingleDingle Naturbruksgymnasium var den andra av de naturbruksskolor som regionen lade ner. Även här var det snabba ryck.

Den 24 februari skrev kommunchefen på Munkedals kommun (se här):

”Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände i dag Munkedals kommuns och Västra Götalandsregionens hyreskontrakt gällande de lediga lokalerna på naturbruksgymnasiet i Dingle. Detta är ett steg mot att längre fram köpa fastigheten.”

Kommunchefen fortsatte:

”Det kommer dessutom skapa goda förutsättningar för samverkan med den nybildade friskolan, Dingle gymnasium AB, samt eventuella andra utbildningsorganisationer.”

Den 30 juni beslutade Munkedals kommunfullmäktige att förvärva fastigheten i Dingle.

Nu hände det en del andra saker kring naturbruksgymnasiet i Dingle, bland annat så överklagades Naturbruksstyrelsens beslut (till Förvaltningsrätten) att stänga Dingle ett år tidigare än vad regionfullmäktige hade beslutat. Det var det för övrigt ingen som gjorde, inte ens en centerpartist, när det gällde beslutet om Nunntorp…

vgregionDet kan förresten sägas att regionfullmäktige godkände Naturbruksstyrelsens beslut i efterhand, den 10 maj. Det var också efter det att överklagandet till Förvaltningsrätten hade lämnats in. Det blev votering i frågan. Alla i regionfullmäktige röstade ja till att godkänna Naturbruksstyrelsens beslut om en tidigarelagd stängning, alla utom sverigedemokraterna. Bo Carlsson (C) var närvarande på mötet, men i voteringslistan finns hans namn inte med. Varför inte? Gick Bo Carlsson därifrån när det var omröstning? (Regionfullmäktiges protokoll kan du hämta här.)brattom

Jag vill med ovanstående exempel från Dingle och Strömma visa att det var ett helt annat tempo än det var i Vänersborg. I Vänersborg hände det nämligen ingenting…

Det var inte förrän den 21 mars som ordförande i Fastighets AB Vänersborg (FABV), Marie Dahlin, avgav en avsiktsförklaring om att förvärva Nunntorp. Men det innebar egentligen inget konkret. Sedan dröjde det till den 10 maj. Då beslutade FABV:s styrelse att:

fabv”Fastighets AB Vänersborg (FABV) ger Vd:n i uppdrag att se till att erforderliga handlingar upprättas utifrån ett juridiskt och finansiellt perspektiv samt att erforderliga handlingar avseende fastighetsförvärv av Nuntorp 1:14 tas fram för beslut i kommunfullmäktige.”

Sent vaknade ”syndarna”, men fortfarande var det inget konkret som hände. Det var en utredning som skulle göras, en utredning som borde ha startat i och med regionens nedläggningsbeslut…

Till och med regionen reagerade på den exceptionella bristen på handlingskraft från Vänersborgs sida. I en information till Naturbruksstyrelsen den 5 oktober i år skrev en av regionens tjänstemän:

”Fortfarande osäkert hur försäljningsprocessen går. Kommunen har inte återkommit till NN (=regionens ansvarige tjänsteman; min anm) kring ett ev köp varför processen för tillfället är avstannad.”

Men till slut…

question_mark2Underlagen presenterades alltså för kommunstyrelsen för bara en vecka sedan, den 17 oktober 2016… 13 månader efter regionfullmäktiges beslut. Och med utredningen restes egentligen fler frågetecken än som besvarades…

Den fd centerpartisten Carl-Ewert Berg, som för övrigt bara fick 5 personröster färre än gestadbygdens starke man Bo Carlsson i Vänersborgs västra valkrets, ställde efter kommunstyrelsebeslutet i onsdags en fråga till Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C):

”Varför har inte frågan om köp tagits till KS tidigare dvs under våren o inte som nu när det torde vara helt kört???”marie

Marie Dahlin (S) började sitt svar:

”Det är inte utan att jag känner mig lite påhoppad av dig i ditt mail.”

Marie Dahlin känner sig ofta både kränkt och påhoppad.

Sedan fortsätter Dahlin:

”Vi har gjort allt vi har lovat.”

nuntorp_infartI media har väl Dahlin och Carlsson gett intrycket av att de har lovat att Vänersborg (genom FABV) ska köpa Nunntorp… Men det har ju inte hänt, och naturligtvis är det oppositionens fel. I varje fall enligt Dahlin…

Dahlin igen:

”Problemet är ju fortfarande att M,L,KD och V inte vill att vi ska köpa Nunntorp 1:14. … Men som sagt, de ville inte köpa Nunntorp. … Vad som skulle kunna förändra detta vet inte jag. Om vi så hade tagit beslut i maj, så ville fortfarande inte M,L,KD och V köpa Nunntorp.”

Marie Dahlin och Bo Carlsson har enligt Dahlin själv gjort allt som någon kan kräva av dem. Jag tycker inte det. Tycker någon det?nono

Och för övrigt är det inte sant det som Marie Dahlin skriver i sitt svar till Berg.

Vänsterpartiet var öppna för att diskutera ett förvärv av Nunntorp. (De andra partierna får prata för sig själva.) Men det underlag som lämnades inför kommunstyrelsesammanträdet reste alldeles för många frågor. Det gick inte att utläsa ur underlaget att det var lagligt eller ekonomiskt möjligt att Vänersborgs kommun (genom FABV) skulle kunna förvärva Nunntorp. (Se ”Ärendet Nunntorp till KS”. Här kan du också ladda ner hela underlaget.) Dessutom fattades det en hel del faktauppgifter. (Se framför allt motiveringen för återremissen – ”Nunntorp i KS – just nu!”.)

nonoMen när Vänsterpartiet, och de andra partierna ville diskutera oklarheterna på sammanträdet, så fick de inte det för ordförande Marie Dahlin!

Oklarheterna om de ekonomiska riskerna? Nej, det var inget bekymmer, det var inte dagens ärende. Det skulle inte debatteras…

I TTELA (se här) sa Marie Dahlin att oppositionens frågor inte var relevanta:

”Det var inte det ärendet handlade om i dag. Ärendet handlade om att förvärva en fastighet, det var det man skulle säga ja eller nej till. Inte vad som händer i den fastigheten sedan.”

bordetOch det kan jag nog säga för hela Vänsterpartiets räkning – vi tar inga beslut förrän fakta ligger på bordet. Och ta ett beslut om 38 milj kr utan att ha fått frågorna tillfredsställande besvarade, det går mot allt som Vänsterpartiet står för.

Pudelns kärna…

nuntorpTåget ser ut att ha gått för Dalslands Naturbruksutbildning AB:s planer – och ansvaret för det ligger helt och hållet på de styrande partierna och Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C). De har visat en stor oförmåga och ovilja att driva ärendet. Om kommunledningen hade agerat i tid borde flera av problemen ha kunnat lösas.

Vänsterpartiet ville bevara Nunntorp – men vi kunde inte.

Fler problem med arenan?

22 oktober, 2016 Lämna en kommentar

Det är inte bara Nuntorp som diskuteras just nu. Vi har ju fortfarande en stor byggnad vid Sportcentrum som pockar på uppmärksamhet. Och det inte bara när IFK Vänersborg spelar bandy mot Gripen där inne.

arena_vbgI veckan diariefördes ytterligare en handling om arenan:

”Kompletterande material från Arenan 2016-10-10”

Det är samme person som har ”kompletterat materialet”, som företog undersökningen av temperaturmönster den 6 april 2013, och som jag inte för så länge sedan skrev en blogg om. (Se ”Märkliga turer kring arenan”.) Experten, som har ett företag som arbetar med den här typen av frågor, upptäckte stora temperaturvariationer i arenan och att det var värme- och fuktläckage i taket. Men undersökningen ”försvann”, eller ”gömdes undan”, och inget gjordes uppenbarligen för att rätta till felen och bristerna.

Sedan blev undersökningen känd för samhällsbyggnadsförvaltningen i början av september i år, dock oklart hur. En representant för samhällsbyggnadsförvaltningen stämde träff med experten. Och det var inför detta möte som experten gjorde några nya, ”enklare” undersökningar. Hen upptäckte en del oroväckande saker, som föranledde, efter mötet, en noggrannare kontroll.

Det är denna kontroll som nu finns dokumenterad och diarieförd hos samhällsbyggnadsnämnden.

Experten upptäckte bland annat tre läckzoner på ena sidan arenataket.

arenatakleak1

Experten skriver:

”3 läckzoner i skarven ovanför räckesinfästningen. Detta vatten kommer från dukens insida, närbilder nedan visar påväxt vid läckan.”

arenatakleak2

Och dessa påväxter ger väl vissa aningar om att allt inte står rätt till…

Det finns fler läckor med påväxter på arenataket:

arenatakleak3

Experten hittade dessutom misstänkta läckor där taket har reparerats.

arenatakleak4

Experten kommenterar bilderna:

”Lapparna har lossnat eller medvetet lämnats öppna i underkant.”

Experten misstänker, eller vet, utifrån bilderna att:

”Takduken läcker kondens från dukens insida genom läckor ut på takets utsida.”

lackageHen fortsätter:

”Mängden kondensvatten som kommer ut vid de relativt små läckorna i duken är troligtvis bara en liten del av den totala mängden som rinner längs dukens insida.”

Hoppsan, ”en liten del av den totala mängden…”. Det skapar naturligtvis en mängd farhågor kring arenataket, och hela arenan för övrigt… Farhågor som självklart måste utredas och kontrolleras ordentligt.

”En längre tids kondensfuktexponering och intilliggande blöt isolering kan ha skadat takkonstruktionen och andra delar av innertaket över läktare och spelplan.”

Det låter illavarslande…

Och:

”Rådande vindriktning största delen av året är sydväst vilket innebär att den del av taket som skadats är placerad där vindkrafterna har störst lyftande påverkan.”

Det är nästan så att man tro att det inte är ett nytt takras som vänersborgarna ska vara rädd för utan att taket ska flyga iväg. Det är dock säkert överdrivet…

Men fukten, och vattnet…. Följande låter betydligt allvarligare – och som en mycket reell eventualitet:

arena_regn”Det vatten vi ser på bilderna kommer från läckor i duken. Enskilda mängder som kommer ut just där. Var finns resten? Vattnet följer troligtvis duken neråt och hamnar bakom loger och andra inre byggkonstruktioner. Hur är dessa konstruktioner byggda med avseende på tätskikt och fuktansamling och finns det fuktskador?”

Jag påminner mig att jag i en tidigare utredning (men vilken?) har sett svar på de sista frågorna, svar som ger ännu större anledning till oro… Det är nog inte helt omöjligt att man vid en närmare undersökning hittar både omfattande fukt- och mögelskador…

Experter ger förslag på en mängd åtgärder för att få mer fakta på bordet om vad som brister. Utifrån dessa kontroller kan man sedan avgöra vad som bör åtgärdas, och hur. För visst är det troligtvis så att det krävs ganska omfattande åtgärder på arenan.

gokunge_arenaNu är ju som bekant själva arenabyggnaden i händerna på kommunens sakkunniga på samhällsbyggnadsförvaltningen och det gör att man nog kan känna sig ganska trygg. Tjänstemännen verkar också ha en bra dialog med ”experten”. Därför kan man på goda grunder anta att ”bristerna” så småningom kommer att åtgärdas.

Men det är nog lite så att man undrar – vad kommer det att kosta…?

Och om dagens match mellan IFK Vänersborg och Gripen av någon anledning skulle bli alltför tråkig, som att Gripen skulle ta en stor ledning, så kan kanske publiken passa på att rikta blickarna uppåt, inte mot högre makter, men mot taket…

Kategorier:Arena Vänersborg

Jag hatar dig inte, Marie Dahlin

21 oktober, 2016 2 kommentarer

marieI tisdags hade Marie Dahlin (S) ett debattinlägg i TTELA (se här). Det var ett svar på en debattartikel av undertecknad som publicerades förra fredagen (se här).

Idag publicerade TTELA mitt svar till Marie Dahlin (se här). Jag skrev och skickade för övrigt inlägget redan i tisdags. Och då med den föreslagna rubriken ”Öppet svar till Marie Dahlin”.

========

Jag hatar dig inte, Marie Dahlin

Det var nog inte bara undertecknad som fick kaffet i vrångstrupen när TTELA öppnades i tisdags morse. Det var kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) som hade skrivit ett svar på min debattartikel från i fredags.

Nej Marie Dahlin. Jag hatar inte dig och jag hatar inte heller Bo Carlsson eller dina företrädare Gunnar Lidell, Lars-Göran Ljunggren eller S Anders Larsson.

Däremot ogillar jag starkt dålig politik av ledande kommunpolitiker. Jag ogillar löftespolitik och jag ogillar när löften inte infrias. Jag ogillar spontana beslut utan fast grund och förankring. Och jag ogillar definitivt när någon vägrar att ta ansvar för sina dåliga beslut och försöker skylla på andra.

Min debattartikel var saklig och innehöll varken personliga omdömen eller hat mot dig Marie Dahlin eller Bo Carlsson (C). Det kan vem som helst läsa.

Att använda ord som ”hat” visar på ett politiskt bottennapp. Du som kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg använder ett språkbruk som inte hör hemma i den politiska debatten.

För övrigt har jag bloggat flera gånger i veckan i 6 år. I Vänersborg saknas det och har aldrig saknats ämnen att blogga om. Att påstå att alla bloggar handlar om dig Marie Dahlin och Bo Carlsson är att överskatta din och er egen betydelse. Jag tror att jag i alla stora ärenden, och för den delen också i mindre viktiga ärenden, har återgett mina och Vänsterpartiets synpunkter och förslag.

När det gäller innehållet och skillnaderna i våra partiers budgetförslag för 2016 och 2017 överlåter jag ställningstagandet åt vänersborgarna.

För övrigt krävde jag den 1 november 2012 att Gunnar Lidell (M) skulle avgå som kommunstyrelsens ordförande efter ett nederlag om budgeten för 2013.

Stefan Kärvlinglidell_avga
Vänsterpartiet Vänersborg

=====

PS. Länken till min blogg om kravet på Gunnar Lidells avgång hittar du här.

Nunntorp i KS – just nu!

19 oktober, 2016 4 kommentarer

nuntorpBeskedet nådde mig precis (kl 18.45) att kommunstyrelsen (KS) har fattat ett beslut om att återremittera ärendet om ett kommunalt fastighetsförvärv av Nunntorp.

Hela oppositionen röstade för återremiss. Det betyder att återremissen fick 8 röster mot 7.

Återremiss betyder att det inte fattas något beslut i kommunstyrelsen på detta sammanträde, utan att hela ärendet skickas tillbaka för ytterligare utredning.

Rent teoretiskt skulle utredningen kunna ”fördjupas” under veckan och ett nytt KS-sammanträde inkallas till i början av nästa vecka. Om inte KS har något nytt sammanträde kan Nunntorpsförvärvet inte behandlas på kommunfullmäktige nästa onsdag (den 26 oktober). Då hinner inte heller något beslut om köp fattas förrän ”deadlinen” för ett överklagande av Skolinspektionens beslut, om att Dalslands Naturbruksutbildnings AB inte får starta en fristående naturbruksskola, passeras.

Det i sin tur betyder att Dalslands Naturbruksutbildnings AB:s planer på att starta en ny skola nästa läsår går om intet…

Min åsikt är att det här sammanträdet borde ha hållits i januari typ. Då hade Vänersborgs kommun fått ordentligt med tid för att räta ut alla frågetecken. Och det finns många… (Se t ex ”Ärendet Nunntorp till KS”.) Men på grund av kommunledningens bristande handlingskraft, och kanske ovilja, att föra ärendet framåt har kommunstyrelsen försatts i en omöjlig situation. Det går, tyvärr, inte att köpa en fastighet för 38 miljoner kronor på chans – på önsketänkande och drömmar. Sådant har vi sett för mycket av i kommunen.

Och det finns fortfarande alltför många frågetecken.

 

Nytt!

Det rapporteras att Bo Carlsson (C), efter att ha fått några frågor om bland annat sin roll i Hushållningssällskapet, blev tvungen att under själva sammanträdet förklara sig jävig. Det borde Bo Carlsson ha insett lång tidigare… Bo Carlsson satt av någon underlig anledning dock kvar på sin plats under hela sammanträdet. Jag undrar om det var i överensstämmelse med Kommunallagen…
Tillägg 20/10: Rent formellt förklarade aldrig Bo Carlsson att han var jävig. De första uppgifterna var fel. Bo Carlsson satt därför kvar under hela sammanträdet och var också med och röstade. Carlsson var dock tyst under hela sammanträdet.

Tillägg 20/10: Det kan noteras att ingen av de två miljöpartisterna i kommunstyrelsen var på plats, dvs Marika Isetorp och Per Sjödahl…

Dalslands Naturbruksutbildning AB skriver på sin Facebooksida:
”Nu har politikerna sagt sitt. Återremittering av ärendet. Vilket innebär att vi inte kan överklaga Skolinspektionens beslut i och med att lokalfrågan inte är löst. På fredag är det två veckor kvar av överklagandetiden.”

Under ajourneringen satt Bo Carlsson (C) i en soffa tillsammans med sverigedemokraterna. Det verkade som om Carlsson höll på att förhandla…

På Facebook skrev Carl-Ewert Berg:
”Vore på sin plats att Marie o Bosse tydligt o ärligt informerar oss alla varför detta ärendet inte beretts/beslutats under våren.
C E berg fd ledamot i KF o fd medl i C”

”Behöver man veta innan man fattar beslut?” Den frågan ställer sig Vänsterpartiet i ett alldeles färsk inlägg på sin hemsida. ”Ja, säger några – nej, säger andra.”
Läs den spännande fortsättningen genom att klicka här!

Marie Dahlin (S), kommunstyrelsens ordförande, förklarade den ”sega” och urusla hanteringen av Nunntorpsärendet från kommunledningens sida med:
”I min värld” var det inte bråttom alls, men när nu Hushållningssällskap vädjade till oss!” 

Vänsterpartiets hemsida kan du också läsa hur Marie Dahlin behandlade både ärendet – och inte minst ledamöterna:
”Ni behöver inte veta mer, det räcker att ni uppfattar att ni behöver endast svara på den enkla frågan om ni godkänner eller inte godkänner.”

En ledamot i kommunstyrelsen skriver att Marie Dahlin muntligen meddelade ledamöterna att syftet med köpet var att FABV (Fastighets AB Vänersborg) skulle bedriva naturbruksutbildning… Dahlin tyckte också att FABV skulle köpa Nunntorp vad som än händer.

Marie Dahlin sa också att om inte Hushållningssällskapet hade haft bråttom, så hade inte ärendet Nunntorp varit uppe idag heller. Då hade det fått vänta tills nästa sommar.

Det har varit en hel del diskussion i olika Facebookgrupper under kvällen. Det är omöjligt, och kanske inte heller av allmänt intresse, att återge dem alla. Men en kommentar måste jag återge, eftersom det är en politiker som har skrivit den – den centerpartistiske ersättaren i kommunfullmäktige Henrik Jansson. Han skriver:
”Jag har läst underlaget, och det innehåller en mängd fel.”
Det är rätt fantastiskt att en politiker helt offentligt underkänner våra duktiga tjänstemäns arbete.

 

Här följer återremissyrkandet, dvs det yrkande som majoriteten i kommunstyrelsen röstade på:

===

Återremissyrkande KS 2016-10-19.

Ur Ägardirektivet: §6: ”Förslag om beslut om investering av betydelse eller med långsiktig väsentlig inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet skall underställas kommunen i dess egenskap av ägare, för ställningstagande innan genomförande påbörjas eller avtal träffas med extern part. Beslutsunderlag skall, förutom beskrivning av projektet, innehålla investeringskalkyl och finansieringsförslag.”

I beslutsunderlaget saknas beskrivning av hur det planerade förvärvet kommer att användas. Det saknas beskrivning av tänkta hyresgäster och hur dessa har tänkt att använda byggnaden. Det saknas därför underlag för att ta ställning till om lokalerna behöver byggas om för att bli ändamålsenliga. Det saknas också en ”beskrivning av projektet” som gör det sannolikt att fastighetsförvärvet stöttar bolagets syften. I media har framförts möjliga användningsområden som signalerar att fastigheten ska fyllas med kommunal verksamhet och då bör den snarare förvärvas av Samhällsbyggnadsnämnden eller ABVB . Mellan raderna i tjänsteutlåtandet daterat 2016-10-17 kan man läsa att det finns en risk att kommunen bryter mot kommunallagen om man förvärvar en fastighet som är avsedd att användas av ett enda företag. Även detta bör belysas i en ”beskrivning av projektet”.

I beslutsunderlaget saknas helt information som är nödvändig för att avgöra om uthyrning kan ske på affärsmässig och konkurrensneutrala villkor. Tjänsteutlåtandet lyfter att risknivån är mycket hög i och med att det varken finns uppskattade hyresintäkter eller några identifierade potentiella hyresgäster. Det saknas värdering av potentiella intäkter så som jaktarrende, stödrätter etc. Det sakans också en uppskattning av investeringsbehovet för verksamhetsanpassningar, såsom tillgänglighet, brandskydd/utrymning etc.

Köpeavtalet som bifogas som beslutsunderlag är inte färdigförhandlat med säljaren. Värderingen som gjorts är gammal, och det är oklart vad som ingår i form av tillbehör/inventarier.

Kommunfullmäktige kan inte ta beslut in blanco. Därför behöver ett beslut om förvärv av fastigheten kompletteras med:

– en beskrivning av projektet som som minimum förklarar vad det strategiska syftet med förvärvet är

– investeringskalkyl

– finansieringsförslag med beskrivning av tänkta intäktsnivåer

– ett överenskommet avtalsförslag

===

 

Kategorier:KS 2016, Nuntorp

Ärendet Nunntorp till KS

18 oktober, 2016 Lämna en kommentar

nuntorpNunntorp?

Jo då, Nuntorp ska tydligen enligt de officiella kartorna stavas med två ”n”. Så även en bloggare med över 30 års arbete på Dalboslätten får väl vika sig för detta faktum, trots att det tar emot…

Nunntorp…

Helt plötsligt har det blivit fart på Vänersborgs kommunledning. Drygt ett år efter regionens beslut att lägga ner Nuntorp, förlåt, Nunntorp… Ett extra kommunstyrelsesammanträde har satts in helt plötsligt. På onsdag, imorgon, ska kommunstyrelsen samlas och diskutera en enda fråga – ett kommunalt köp av Nunntorp.

brattomDet är bråttom. Ska Nunntorp kunna räddas så måste det ske något nu. Fristen för Dalslands Naturbruksutbildning AB att överklaga Skolinspektionens beslut att avslå bolagets ansökan att ordna naturbruksprogrammet och utbildning på särgymnasiet från hösten 2017 går strax ut. Och om det inte blir en ny årskurs 1 hösten 2017 så kommer det inte att finnas några elever alls kvar på skolan. Då är det för sent att starta en skola, då blir det helt enkelt inget. Det meddelade representanterna för Dalslands Naturbruksutbildning AB på ett möte i onsdags. (Se ”Nuntorp måste upp på dagordningen”.)

Men jag skulle nog ändå vilja påstå att det är alldeles för sent. Kommunledningen med Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) i spetsen har av okända skäl inte velat ta i frågan tidigare. Men nu har antagligen trycket från privatpersoner, från oppositionen, från fd elever, ja kanske från hela södra Dalsland, blivit alltför starkt.

Men vill man så kan man…

Eller?

dokumentIgår måndag, sent på eftermiddagen, så kom underlaget (du kan ladda ner hela underlaget här) inför ärendet Nunntorp. Med ett förslag till beslut. Och det låter:

”Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalsförhandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga överlåtelsehandlingar.”

Innan jag fortsätter, en kommentar till beslutsförslaget.

pengar5Det står att köpesumman ska uppgå till max 38 milj kr. Då kan man nog undra hur denna summa ställer sig till det faktum att lösöret, som fordon, maskiner etc, inte ingår. Ska Dalslands Naturbruksutbildning AB stå för dessa kostnader? Enligt säkra källor så är det så. Alla inventarier ska, har jag förstått, bli en affär mellan Dalslands Naturbruksutbildning AB och regionen. Kommunen ska inte belastas. Jag är emellertid inte helt säker på att lösöret ingick i aktiebolagets kalkyler.

Det finns dessutom ett stort behov av renoverings- och anpassningsarbeten på fastigheten. Skolan behöver handikappanpassas och det finns mycket att åtgärda när det gäller IT. Dessa kostnader nämns inte vad jag kan se någonstans i underlaget.

vanersborgs-kommun-logotypOch då är jag inne på det underlag som blev offentligt igår. Rapporten innehåller en juridisk och en ekonomisk del, som kommunen själv har utarbetat. Sedan innehåller materialet några bilagor i form av protokoll och reservation från Fastighets AB Vänersborg (FABV), material från FastighetSök om själva Nunntorp och ett värdeutlåtande om Nunntorp från LRF Konsult (som jag har redogjort för tidigare, se ”Värderingen av Nuntorp – och det där med handlingar…”).

Värdeutlåtandet av lösöret ingår dock inte i underlaget, men är det så att det är en sak mellan regionen och Dalslands Naturbruksutbildning, så spelar det naturligtvis ingen roll för den politiska behandlingen i Vänersborg.

I underlaget som föreläggs kommunstyrelsen imorgon så har som sagt en ekonomisk kalkyl gjorts. Kommunens fastighetsenhet har gjort en bedömning av förväntade förvaltningskostnader för den årliga driften av byggnaderna på Nunntorp.

pennaFastighetsenheten skriver:

”Baserat på underlag avseende driftkostnader från Västragöta­landsregionen och bedömningar av fastigheternas underhållsbehov, progno­stiserar fastighetsenheten denna till c:a 8,6 Mkr/år. OBS att förvaltnings­kostnaderna är beräknade exklusive eventuell mervärdesskatt och fastighets­skatt.”

Med hänsyn taget till avskrivningar och räntekostnader så kommer Fastighetsenheten fram till att den årliga driftskostnaden kommer att uppgå till hissnande 9,9 milj kr. Och detta kommer antagligen att överskridas; jämför IT och handikappanpassning…

För Vänersborgs kommun innebär ett köp av Nunntorp ett stort risktagande. I underlaget står det:

”Exempel på risker som skulle kunna bli aktuella, är att hela eller delar av fastigheten inte kan hyras ut, att de hyres­nivåer som är möjliga att ta ut inte täcker fastighetens kostnader, eller att kontrakterade hyresgäster hamnar i betalningssvårigheter. … Utöver en täckning av de löpande kostnaderna måste även en marknadsmässig avkastning vägas in i hyressättningen.”

fabvFastighets AB Vänersborg (FABV) har diskuterat hur ett eventuellt köpeavtal ska se ut. Men FABV och regionen är inte överens – om en mycket viktig del:

”Det är dock ett avtalsvillkor som parterna ännu inte har kunnat enas om, beträffande an­svar för dolda fel i fastigheten.”

Och det vet väl alla att dolda fel kan bli mycket dyrbara… Dolda fel finns alltså inte inbakade i kommunens siffror…

Jag tror ärligt talat att Dalslands Naturbruksutbildning AB, som vill bedriva skola på Nunntorp, inte har råd med en hyra på 10 milj kr om året. Den summan finns inte på långa vägar med i aktiebolagets kalkyler. Aktiebolaget har kalkylerat med 2 milj kr för år 1 ochpengar6 år 2 och sedan 3,8 milj från och med år 3… Dalslands Naturbruksutbildning har nämligen en tanke på att hyra färre lokaler år 1 och hyra alltfler när elevantalet ökar.

Sett ur kommunens synpunkt är naturligtvis detta ingen bra affär. Det blir kommunen som i så fall får betala för tomma lokaler.

Som jag ser det är den här kalkylerade hyressumman från Dalslands Naturbruksutbildning helt otänkbar för Vänersborgs kommun. Enligt min mening finns det nämligen inte en chans att kommunen skulle få in drygt 7 milj kr per år i arrende för åkermark, intäkter från skogen, ev uthyrning av bostäder och restaurang eller något annat från andra aktörer. Inte en chans som jag ser det.

juridikI det presenterade underlaget finns också en ganska omfattande juridisk del. Och det blir man nog inte direkt mer uppmuntrad av. Inte det heller. När man läser det som skrivs tror man faktiskt att beslutsförslaget ska bli att kommunen inte bör köpa Nunntorp…

Den juridiska bedömningen börjar med att slå fast att ett köp av Nunntorp är förenligt med FABV:s bolagsordning­s ordalydelse. Alltid något positivt, men detta är nog det minsta problemet… Juristen kommer sedan in på de kommunalrättsliga perspektiven.kommunallagen

Det måste enligt Kommunallagen finnas synnerliga skäl för att ett individuellt inriktat stöd ska kunna riktas till enskilda näringsidkare. Det finns också en lag om vissa kommunala befogenheter. Där framgår det att kommuner får tillgodose:

”små företags behov av lokaler i kommunen under förutsättning att verksamheten inriktas på företa­garkollektivet i allmänhet. I andra stycket anges att om det finns särskilda skäl, får kommuner tillgodose enskilda företags behov av lokaler i kommu­nen.”

Det kan låta positivt, men det följer en fortsättning:

”regeringen anser att kommuner inom rimliga ramar bör ha befogenhet att tillhandahålla lokaler som efterfrå­gas av enskilda företag. I författningskommentaren … nämns att avsikten med befogenhetslagen inte är att det ska vara fråga om specialanpassade lokaler.”

nuntorpsskola2Inte ”specialanpassade lokaler”, vad betyder det? Vad jag förstår så betyder det att ett köp av Nunntorp, som är en synnerligen ”specialanpassad” fastighet för undervisning, kan komma i konflikt med EG-rättens statsstödsregler…

Överhuvudtaget, står det i underlaget, är befogenheten att tillgodose enskilda företags lokalbehov starkt begrän­sad. Det måste finnas särskilda skäl om detta är möjligt. För grundsatsen i Kommunallagen är:

”att kommunala åtgärder som huvudregel ska ha en allmän inriktning har ansetts överträdd när det är fråga om att uppföra industribyggnad för huvudsakligen ett enda företag”

Och i detta fall, så handlar det enbart om Dalslands Naturbruksutbildning AB. Den här huvudregeln gäller för övrigt också om kommunen förvärvar en befintlig fastighet… Som i Nunntorpsfallet.

Och så kommer slutsatsen:

”Både KL (Kommunallagen; min anm) och BfL (lagen om vissa kommunala befogenheter; min anm) ger, som nämnts, klart besked om att individuellt anpas­sad lokalhållning åt enstaka företag faller utanför kommunens ordinära kompetens och att kommunala kapitaltillskott till näringslivet inte får ske på detta sätt.”

Det finns uppenbarligen enligt lagboken inga särskilda skäl i det här fallet.

Dalslands Naturbruksutbildning AB har en idé om att Nunntorp ska bli någon typ av företagshotell där skolan är en av hyresgästerna. De tänker sig att någon annan ska arrendera elevboendet i kombination med skolrestaurangen etc. Det finns emellertid inga avtal skrivna och frågan är om det överhuvudtaget finns intressenter. Jag tycker nog att de här planerna är alltför lösa för att tillfredsställa EU. Och Vänersborgs kommun.

eu_domstolDen juridiska delen i underlaget tar också upp aspekten om det affärsmässiga:

”All tillåten kommunal lokalhållning ska ske på affärsmässiga grunder och med beaktande av statsstödsreglerna i EUF-fördraget artikel 107-109.”

Juridiken knyter an till den ekonomiska redogörelsen (se ovan).

”Uthyrningen av lokaler ska ske på affärsmässiga grunder, vilket innebär att lokalhyrorna måste sättas till en nivå som motsvarar den en privat aktör skulle ha tillämpat.”

Det är ord och inga visor. Kommunen måste visa affärsmässighet och vara kon­kurrensneutral. Och det gäller också kommunala bolag som Fastighets AB Vänersborg…

nuntorp_infartDet är helt enkelt så att:

EG-rättens statsstödsregler innebär att alla företag som utgångspunkt ska drivas utan stöd från det allmänna. … Exempel på statsstöd är upplåtande av byggnader gratis eller till ett pris som understigande rådande marknadsmässiga priser.”

Det är tråkigt. Det är synnerligen tråkigt.

Samtidigt finns det ju en del andra frågor som inte är besvarade. Är det t ex lagligt att regionen bara vänder sig till Vänersborgs kommun som köpare? Kommer Dalsland Naturbruksutbildning AB:s överklagande att få bedriva skola att gå igenom? Tillåter EU en sådan här affär? Hur är det med jävsförhållandena bland Vänersborgs politiker?

Jag kan inte utläsa ur det här underlaget, som ligger till grund för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling av frågan, att det är varken lagligt eller ekonomiskt möjligt att Vänersborgs kommun (genom FABV) ska kunna förvärva Nunntorp.

Nuntorp_bortOch det är som sagt oerhört tråkigt, för alla blivande Nunntorpselever, för Vänersborg och inte minst för alla i södra Dalsland.

Om kommunledningen hade agerat i tid borde flera av problemen ha kunnat lösas. Men som ärendet Nunntorp har skötts av den styrande minoriteten så har nog tåget redan gått. Och som vi vet så stannar det inte i Brålanda…

 

Tidigare bloggar om Nuntorp:

Kategorier:Nuntorp

Om dagens BUN

17 oktober, 2016 1 kommentar

Det var ett rekordsnabbt sammanträde idag. Redan kl 12.00 slog ordförande Mats Andersson (C) klubban i bordet, ganska hårt, och förklarade att mötet var avslutat. Fast det kunde ha gått snabbare. Om inte nämndens två sverigedemokrater hade ställt ”drösvis” med frågor – av skiftande kvalitet…

De två första punkterna på ärendelistan tog ungefär två och en halv timmar (exkl kafferast).

kulturfritidEnhetschef Christer Glännestrand från kultur och fritid berättade om de aktiviteter för ungdomar som har genomförts under sommaren. Och det är inte utan att man blev imponerad. Det är inte bara det att Ungdomshuset har varit öppet i stort sett varje dag, utan kommunen har också ordnat allt från fiskeskola till sommarorkester, sommarteater och sommardansare; till sim-, fotboll- och seglarskola; till dagläger på Karlsro och resor till Liseberg och Borås djurpark. Bara för att nämna några av alla aktiviteter.tummen_upp3

Det är tämligen fantastiskt. Mycket har skett i samverkan mellan flera av kommunens nämnder, men också Vänersborgsbostäder och Kunskapsförbundet har varit med på ett hörn liksom flera föreningar. Det är mycket ideellt arbete och pengar har kommit från både stat och kommun.

Glännestrand berättade också en del om den ”oro” som har förekommit på Torpa-området och vad som görs för att ”fånga in” dessa ungdomar. Och det står ganska klart, kommunen har gjort en stor insats för att stävja och förebygga oroligheterna. Det kunde typ ha varit värre.

mobbaFörvaltningschefen och chefen för elevhälsan berättade om kränkningar och hur arbetet, både det förebyggande och ”akuta”, sker. Elevhälsan satsar på personliga hälsosamtal i vissa årskurser. Det tror jag är helt rätt väg att gå. Alla nyanlända på Välkomsten får också ta del av dessa samtal.

BUN har förstärkt på personalsidan. Det har anställts fler skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer. För detta har förvaltningen sökt extra medel (451.000 kr). Samtidigt ökar elevantalet, så fler tjänster innebär inte att personaltätheten, anställd per elev, ökar. Det är nog snarare så att förvaltningen försöker hålla jämna steg med elevökningen.logoped

För fullständighetens skull kan jag nämna att det finns ytterligare stödfunktioner i förskolor och grundskolor; logopeder, ett mobilt skolteam och en biträdande elevhälsochef. Det finns naturligtvis också specialpedagoger, men dessa är anställda av rektorerna ute på enheterna.

Det var även, som sig bör, en ekonomisk uppföljning. Prognosen är att nämnden gör ett underskott på 3,3 milj kr. De 16 miljoner extra som BUN fick i april, tack vare att oppositionens budget gick igenom, och det extra statsbidraget på 9 milj kr har använts till inköp av datorer i åk 7-9, till inläsningstjänst och kompetensutveckling. Pengar har naturligtvis använts också till personalförstärkningar. Lärartätheten ökar dock inte, utan nyanställningarna möter elevökningen. Det största problemet just nu är dock lokalerna. Det är fullt i klassrummen och även i förskolorna. Förvaltningen fyller alla grupper och klasser bäst den kan. (För mer fakta se ”Imorgon BUN”.)

Lokalsituationen är tämligen akut.

honan5Det är emellertid inte alltid så lätt för nämnden. BUN har t ex beslutat om en ny förskola (i kvarteret Hönan), vid flera tillfällen, men beslutet har förhalats av kommunledningen. Nu har dock åtminstone en projekteringsgrupp och projektledare utsetts…

Till och med ordförande Andersson var tämligen förtörnad över den tid det tar för nämndens beslut att verkställas. Andersson tyckte också att det är fel att barn- och utbildningsförvaltningen ska behöva ägna en massa tid åt att hitta nya lokaler, när det finns en särskild nämnd (samhällsbyggnadsnämnden) som har hand om lokalfrågor… Det är lätt att hålla med honom om detta.

Kanske blir det en ny förskola på Hönan så småningom…

sverigedemokraterna2Och så behandlades Sverigedemokraternas motion om att ”Införa en Förberedelseklass på prov i kommunen” (se ”Imorgon BUN”).

Wesley förstod inte att motionens intentioner strider mot Skollagen. Nu hade han nämligen läst igenom Skollagen, en gång till – och där stod det ju att rektor… Precis, ”rektor”. Inte BUN. Det är två olika saker.

Wesley förstod fortfarande inte, fastän flera förklarade att Skollagen måste följas. Wesley yrkade ändå tired8bifall till sin motion…

Ibland kan man bli lite trött på Vänersborgs sverigedemokratiska representanter…

Mötet avslutades med information från förvaltningschefen och ordförande. Värt att nämna från informationen är att att Skolinspektionens hot om vite för Mariedalskolan har dragits tillbaka. Och nu har Karlstad Universitet bjudit in rektor och förvaltningschef till en studie om hur Skolinspektionen arbetar…

Förvaltningen har börjat presentera kö-situationen inom barnomsorgen på sin hemsida. Den uppdateras för övrigt en gång i månaden. (Du hittar den här.) Och har man några funderingar så är det bara att ringa förvaltningen. Det gör kanske våra sverigedemokrater. De tog säkert 10 minuter i anspråk för att ställa frågor kring denna sida…

kaffeSverigedemokraten Ola Wesley avslutade sedan, efter ordförandes klubbslag som förkunnade att sammanträdet var avslutat, med sin, för dagen, sista fråga.

Wesley undrade om inte förvaltningen kunde ordna kaffe innan sammanträdet började på morgonen…

Kategorier:BUN 2016
%d bloggare gillar detta: