Arkiv

Archive for the ‘Vänsterpartiet’ Category

Interpellation till Marie Dahlin

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde är inte förrän den 28 mars. Det är ett tag kvar. Men det är det här med den sociala inkluderingspotten… Den ger mig ingen ro.

triumviratLäsare av denna blogg erinrar sig säkert att styret i Vänersborg, S+C+MP, den 28 februari i kommunstyrelsen beslutade att införa en social inkluderingspott nästa år. Pengarna till denna pott ska komma från kommunens nämnder och styrelser. De ska alltså få mindre pengar. Barn- och Utbildningsnämnden ska t ex få 6,5 milj kr mindre år 2019… (Se ”S+C+MP: BUN och socialnämnden ska skära ner”.)

nedskarning2Det innebär att alla förvaltningar nu måste leta besparingar i verksamheten. Och det är illa nog. Men det finns en aspekt av nedskärningarna för barn- och utbildningsnämnden som jag inte är säker på att Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) har tänkt på. Och denna ”lilla aspekt” kan slå väldigt hårt på grundskolans verksamhet.

Det handlar om att skolan arbetar med läsår…

Och därför tänkte jag ställa en fråga, en interpellation, till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Jag lämnade in frågan/interpellationen i torsdags. Det betyder att Dahlin kommer att svara på den på nästa fullmäktigesammanträde. Om jag hade lämnat in frågan typ strax innan den 28 mars, så hade jag inte fått något svar förrän i april.

Här följer min interpellation:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin:

V_logga_mindreKonsekvenser av den sociala inkluderingspotten

Kommunstyrelsens, dvs S+C+MP, beslut om budgetramarna den 28 februari innebär att en ”social inkluderingspott” ska skapas nästa år. Pengar till den ska avsättas genom att nämnderna får mindre pengar år 2019 än vad de fick i år. Det betyder att de styrande partierna vill minska budgetramen för barn- och utbildningsnämnden nästa år med totalt 6,485 miljoner kr.

Barn- och utbildningsförvaltningen måste nu börja planera för besparingar och nedskärningar. Det innebär att förvaltningen måste sätta sig ner och se vad som ska skäras ner i verksamheten och vilka konsekvenser det får.

För barn- och utbildningsnämndens del blir problemen stora och då tänker jag inte bara på hur nämnden ska möta växande behov med mindre pengar.

Skolan arbetar med läsår, och inte med budgetår. En nedskärning av de ekonomiska resurserna på vårterminen 2019 är därför knappast möjlig. Det går nämligen inte att ändra en organisation, dvs klassammansättning, scheman, tjänstefördelning etc, mitt under ett läsår.

Barn- och utbildningsnämnden har att välja mellan två alternativ.

Det första alternativet är att nämnden måste möta vårens nedskärningar (2019) med förändringar och nedskärningar redan under höstterminen 2018. Organisationen på hösten måste ju anpassas till vårterminens ekonomiska resurser. Det är ju samma läsår.

Det andra alternativet är att ta hela besparingen följande läsår, 2019-2020. Det betyder att hela budgetårets neddragning görs på höstterminen 2019. Det blir då en besparing på 13 miljoner kr. Detta alternativ är tämligen omöjligt att genomföra utan att det får oöverstigliga konsekvenser för barn och ungdomar, föräldrar och pedagoger.

Kommunstyrelsens rambeslut innebär att rektorers, förskolechefers och förvaltningens förutsättningar redan nu förändras. Redan under våren måste frågor ställas som måste besvaras innan sommarledigheterna: hur ska 6,5 miljoner sparas? vad ska skäras ner? ska klasserna göras större? ska pedagoger friställas? Och hur löser vi problematiken kring läsår kontra budgetår? osv.

karvlingFråga:

Hur tänker ni, som föreslog denna finansiering av den sociala inkluderingspotten, att förskolan och grundskolan ska möta besparingskraven med avseende på problematiken kring läsår kontra budgetår?

Budgetramar: Förslagen från M+L+KD och V

25 februari, 2018 Lämna en kommentar

I fredags skrev jag om budgetbesluten under mandatperioden. (Se ”Mandatperiodens budgetar”.) Det var lite tänkt som en bakgrund till det beslut som kommunstyrelsen (KS) ska fatta nu på onsdag om budgetramarna.

budgetramBudgetramar innebär att alla nämnder och styrelser ska utarbeta egna budgetar som håller sig inom den ekonomiska tilldelning som ramarna anger. Om kommunstyrelsens ramar säger att nämnden inte får några ytterligare pengar jämfört med innevarande år eller kanske till och med en minskning, så måste nämnden/förvaltningen titta på var besparingar och nerdragningar ska ske. Tjänstemännen, och då särskilt cheferna, ska då också upprätta konsekvensbeskrivningar som visar vilka effekter besparingarna/neddragningarna får på verksamheten.

Hittills har alla partier lämnat förslag till budgetramar utom medborgarpartiet (MBP) och sverigedemokraterna (SD). Kanske kommer förslag från dessa partier så småningom, de har till på onsdag på sig, kanske inte. SD brukar inte komma med något förslag till ramar och förra året, när budgeten för 2018 beslutades av fullmäktige, lade medborgarpartietledset_barn överhuvudtaget inte ens ett förslag till budget. Morgan Larsson (MBP) sa i fullmäktige:

”ingen bryr ju sig om oss ändå…”

Och så avstod MBP att rösta på något budgetförslag överhuvudtaget. Om Morgan Larsson fortfarande har den inställningen kommer nog inget förslag till ramar från MBP.

minialliansen_updateModeraterna, liberalerna och kristdemokraterna (M+L+KD), dvs minialliansen, har lagt ett ovanligt förslag till budgetramar. Förslaget innehåller inga som helst siffror, utan bara följande:

”Kommunstyrelsen beslutar att ge nämnderna i uppdrag att utifrån bifogade Inriktningsmål, och med beaktande av bokslut o verksamhet för år 2017, samt budget och prognos för innevarande år inkomma med förslag till respektive nämnds verksamhet och budget inför KF-beslut om Mål-och resursplan 2019-2021.”

Jag vet inte riktigt hur M+L+KD tänker. De vänder liksom på den traditionella budgetprocessen i Vänersborg. Istället för att KS säger hur mycket pengar som den är villig att avsätta till varje nämnd, så menar minialliansen att nämnderna först ska komma med sina önskemål och därefter ska KS fördela pengar. Kanske är det en bra tanke, kanske inte. Men är det en bra tanke, så borde nämnderna egentligen redan ha fått det uppdraget. Fast å andra sidan, framförde inte presidierna för de tre stora nämnderna sina önskemål vid heldagsmötet med budgetberedningen den 1 februari? Nu blir hela budgetprocessen försenad om förslaget går igenom. Såvida inte M+L+KD tänker godkänna allt, rakt av, som nämnderna begär. En positiv sak man kan säga om förslaget är att det åtminstone inte är något besparingsförslag – inte som det ser ut nu i varje fall…

mal1bM+L+KD bifogar också sitt förslag till inriktningsmål i ramförslaget. De menar att dessa inriktningsmål ska ersätta kommunens nuvarande mål. Och säga vad man vill, kommunens 14 inriktningsmål är väl inget man studsar runt av glädje inför. Men inriktningsmålen är som jag ser det en egen fråga, en egen process, ett eget beslut. Naturligtvis kommer alla KF-ledamöter ihåg när fullmäktiges ordförande Ljunggren (S) blev sur och avbröt ett sammanträde i förtid när kommunens inriktningsmål skulle diskuteras. Och sedan avstannade målprocessen helt och hållet. Men ändå M+L+KD…

Minialliansens inriktningsmål är för övrigt så allmänt hållna att till och med en vänsterpartist kan stödja dem. De är som alla mål av den här typen mycket generella, och kanske därför också tämligen intetsägande och till intet förpliktigande. Eller vad sägs om minialliansens 7 nya inriktningsmål:

  • ”Enklare och kortare vägar till att starta företag”
  • ”Fler som kan och vill jobba får plats på arbetsmarknaden”
  • ”Likvärdigheten ökar mellan och inom kommunens skolenheter”
  • ”Vänersborgs skolresultat tillhör Sveriges bästa 25 %”
  • ”Bostadsbyggandet ökar”
  • ”Kommunens planberedskap ökar i takt med prognos för kommunens tillväxt”
  • ”AB Vänersborgsbostäder ställer fler bostäder till Socialnämndens förfogande för sociala kontrakt”

Som sagt, det är svårt att veta hur minialliansen tänker kring ramsättningen. Det känns lite som att de inte vill visa sina kort. Kanske tänker de att Vänsterpartiet ska göra det först… Å andra sidan är Gunnar Lidell (M) lurig…  ;)

V_logga_mindreVänsterpartiet har naturligtvis lagt ett förslag till ramsättning. Vänsterpartiet missar aldrig en möjlighet att framföra sina åsikter. Det spelar ingen roll om det gäller förslag eller reservationer, anföranden i KF eller yttranden i nämnder och styrelser…. Eller på hemsidor… Eller bloggar…

Som alltid lägger Vänsterpartiet fokus på verksamheterna. Vänsterpartiet vill ge nämnderna möjlighet att:

”behålla och utveckla kvalitet och att möta utmaningar i form av ökade volymer, förändrad lagstiftning och invånarnas förväntningar.”

pengar5Mer konkret betyder det att Vänsterpartiet vill ge barn- och utbildningsnämnden 35 milj kr mer och socialnämnden 15 milj kr mer i budgetram än vad nämnderna har i år. När det gäller kultur- och fritidsnämnden så menar Vänsterpartiet, i varje fall för tillfället, att partiet saknar fullständig information, t ex om lösningen för biblioteket, idrottshallarna, undermåliga befintliga anläggningar och satsningar på ungdomar. Vänsterpartiet skriver därför i sitt förslag:

”Vänsterpartiet förordar en skrivning som uppmuntrar nämnden att tro på sina möjligheter att leva upp till sina mål.”

Vänsterpartiet vill som alltid satsa i första hand på verksamheterna. De behov som finns bland äldre, sjuka, barn och ungdomar måste komma i första hand.

Socialdemokraterna, centern och det alltmer osynliga miljöpartiet har också lagt ett förslag – ett mycket annorlunda förslag. Men det tar jag i en senare blogg.

NEJ (V)I VILLE INTE LÄGGA NER FLER SERVICEHUS!

10 februari, 2018 Lämna en kommentar

betongpartiernaOnsdagen den 31 januari hade Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträde. Då fattade socialdemokraterna, moderaterna, centerpartiet, miljöpartiet, liberalerna och kristdemokraterna det definitiva beslutet att lägga ner servicehusen.

Vänsterpartiet argumenterade för att så inte skulle ske och lade ett förslag på återremiss för att socialnämnden skulle få tillbaka ärendet – och en chans att ompröva förslaget. (Se ”Serviceboendena avvecklas”.) Yrkandet på återremiss stöddes bara av medborgarpartiet och sverigedemokraterna. (TTELA skrev en bra sammanfattning av fullmäktiges behandling av ärendet – se ”Oenighet om serviceboendena”.)

mrammMarianne Ramm skrev en reservation som hon och Lutz Rininsland undertecknade för Vänsterpartiets räkning.

Jag tycker att ärendet om servicehusen är så viktigt att jag vill publicera reservationen i sin helhet.

============

Reservation Vänsterpartiet

NEJ (V)I VILLE INTE LÄGGA NER FLER SERVICEHUS!

Reservation vid Kommunalfullmäktige 2018-01-31 Avser Ärende 3. Reviderad boendeplan för socialnämnden 2017-2019 med utblick mot 2024 § 237

Vänsterpartiet röstade bifall till den reviderade boendeplanen både i Socialnämnden och i Kommunstyrelsen. Nu, efter många diskussioner och samtal, har vi tänkt om. Att tänka om kritiserades i fullmäktige. Vi anser att det är en styrka att våga ändra sig när ny information kommer och våra medlemmar fått säga sin mening.

Vi fick höra att alla kommer att tas omhand med hemtjänst. Det är vi övertygade om. Men, det är stor skillnad med ett boende och hemtjänst! Man får en kontaktperson och samma gäng ska komma. Vi tror att de flesta av oss här vet att det inte fungerar så. I värsta fall tvingas en människa möta över hundra olika människor som ska hjälpa till med de mest intima och personliga behov. På ett serviceboende finns det personal hela tiden och personalomsättningen är naturligtvis lägre.

Socialnämnden ska undersöka; vi kanske kan ha aktiviteter; vi gör så gott vi kan; vi tänker oss ha matsalen kvar osv. Det duger inte som underlag för att ta detta beslut, i slutändan det handlar om ett värdigt liv! Motivet till att lägga ner serviceboendena är att de inte efterfrågas. Det finns idag bara några tomma platser och behovet av serviceboende är uppenbart.

I Socialnämnden har vi fått information om att nedläggningen INTE beror på ekonomiska skäl, men i Kommunfullmäktiges debatt som följde på mitt yrkande framkom att det är av ekonomiska skäl som serviceboendena läggs ner. 17 miljoner ska sparas. 2017 gick Vänersborgs budget med 76 miljoner i överskott… Det saknas en konsekvensbeskrivning. Vi har inte hunnit se någon utvärdering av effekten efter att Runnarbo och Kastanjen lades ner.

Det är ett stort steg mellan servicehus och särskilda boende. Vi tror att detta mellanting av boende behövs. I Socialnämndens handlingar, 2017-11-23, står att läsa att förvaltningen ser en möjlighet att minska kostnaden för köpta platser inom OoF (Omsorg om Funktionshindrade) Dessutom ser man en möjlighet till ett ökat ekonomiskt utrymme för hemtjänst, det kommer att behövas. Kostnaden för hemtjänst kommer med största sannolikhet att öka mycket när servicehusen stängs. Vi har redan sett att den ökar. Detta är inte alls konstigt med exempelvis kvarboendeprincipen.

Vi saknar också en ekonomisk konsekvensbeskrivning då vi vet att det finns kommuner som funderar på att starta nedlagda servicehus igen utifrån att kostnaderna för hemtjänst ökat lavinartat. Kostnaden för servicehus var mindre än det stora hemtjänstbehovet för dessa mottagare av omsorg. Kommunfullmäktige avslog mitt yrkande om återremiss. Därför reserverar vi oss mot fullmäktiges beslut till förmån för följande yttranden i förslaget om återremiss: En konsekvensbeskrivning behöver göras En ekonomisk konsekvensbeskrivning angående hemtjänstkostnader kontra serviceboende En utvärdering av nedläggningen av Kastanjen och Runnarebo

Vänersborg 2018-02-04 För Vänsterpartiet:

Marianne Ramm Lutz Rininsland

(V)intersolståndet

21 december, 2017 1 kommentar

sol3Idag infaller vintersolståndet. Det är dygnet med årets kortaste dag och längsta natt. Det är midvinter. Det är en tid då naturen står och väger… Ska solen komma tillbaka eller ej? Ska livet och växtligheten åter spira?

Förhoppningsvis har alla offrat till gudarna och som tack fixar de till att dagarna blir längre, och det med början redan imorgon. Om gudarna är nöjda vill säga…

Vintersolståndet… Det är en mörk dag.

vbg_loggaOch det är mörkt i Vänersborg. Men det beror inte bara på vintersolståndet. Det går inget vidare för den oheliga alliansen mellan socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister. Det tycks som om det är Gunnar Lidell (M) som är den som har greppat tag i rodret för den vänersborgska bojorten. Inte helt sällan i samarbete med Vänsterpartiet. På sistone verkar det emellertid som om Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) anpassar sig till Lidell redan från början. Som ofta tittar till vänster och anpassar sig till Vänsterpartiet…

Det är en intressant politisk situation i Vänersborg och har så varit under hela mandatperioden. Marie Dahlin, Bo Carlsson och Marika Isetorp har krampaktigt suttit kvar vid makten, trots att de inte får igenom sin politik. Men det kanske är annat som är åtråvärt med maktpositioner?

Det största mörkret i Vänersborg spred sig när först Skolverkets siffror över vårterminens betyg för de avgående 9:orna publicerades och sedan SKL:s ranking.

darknessPrecis som vi har nått midvinter så har vi förhoppningsvis också nått skolresultatens mörkaste punkt.

Vikingarna offrade till gudarna för att solen och växtligheten skulle komma tillbaka. Nu är det läge att vänersborgarna offrar till barnen och ungdomarna, så att ljuset återigen letar sig in i våra förskolor och skolor. Det finns att ta av – kommunen kommer att gå med ungefär 60 miljoner kronor i överskott i år.

voteNästa år är det val.

Den 9 september ska Sverige välja 349 ledamöter i riksdagen. Men minst lika viktigt, vänersborgarna ska välja 51 representanter till Vänersborgs högsta beslutande organ – kommunfullmäktige.

Hur ska vänersborgarna rösta denna gång?

Den här mandatperioden är Vänsterpartiet kommunens 3:e största parti. Vänsterpartiet fick 2.853 röster. Det var 11,67% av rösterna och innebar 6 platser i kommunfullmäktige.

val2014_4

Kommer Vänsterpartiet att hålla ställningarna? Eller kommer partiet till och med att gå framåt?

Det vet vi inte. Det beror bland annat på hur många vi är som kan formulera och föra ut en bra politik. Och det behövs många.

Vill du vara en av dem?

ljusDet är snart dags för Vänsterpartiet att fastställa vallistorna. Om du vill vara med och jobba för Vänsterpartiet i Vänersborg, och göra en insats för Vänersborgs kommun, så hör av dig. Du kan hitta kontaktinformation på vår hemsida – klicka här.

Vänsterpartiet – för ett ljusare Vänersborg.

Träffa V i Brålanda!

7 september, 2017 Lämna en kommentar

Det trillar ner en del exempel i min mailbox på sådant som vänersborgarna upplever som felaktigheter från byggnadsnämndens och byggnadsförvaltningens sida. Fler exempel än vanligt kan jag väl säga utan att överdriva. I en del fall bifogas alla handlingar i ärendena och i andra berättar avsändaren lite mer allmänt. Och det syns ganska snabbt att det definitivt finns en del, låt mig uttrycka det som, ”tveksamheter” i hanteringen av byggnadsärenden. Det kan gälla t ex förhandsbesked, bemötande, handläggningstider, bygglov, förklaringar och motiveringar…

Men det får nog räcka med byggnadsärenden för tillfället, i varje fall för några dagar… Detbygdefest2017 tar ju om inte annat en del tid att sätta sig in i ärendena, och tid kan inte alltför sällan vara en bristvara. Som när man får besök av släktingar från Wisconsin i USA. Då måste det prioriteras. Det står bland annat en guidning till metropolen Säffle på schemat.

Men på lördag får du chansen att träffa några vänsterpartister. Och det inte var som helst.

På lördag är det nämligen dags för den stora bygdefesten i Brålanda. Och den är väl värd ett besök. Förra året hände det en hel del politiskt på festen. (Se ”Bygdefest i Brålanda. Och Nuntorp. Och Axelsson. Och Bo Carlsson.”).

I år händer det säkert ännu mer. Det är nämligen så att några vänsterpartister tänker finnas på plats. Bland annat undertecknad bloggare. Så är det något du vill diskutera eller fråga, så är det bara att komma till vår ”marknadsplats”. Det behöver inte gälla byggnadsfrågor – du kan fråga vad som helst. Det är nämligen inte byggnadsfest, utan BYGDEFEST!

 

Budgetöverenskommelsen S+C+V

kf2017I Vänersborgs kommunfullmäktige sitter det sammanlagt 51 ledamöter. Dessa kvinnor och män är de som bestämmer i Vänersborg. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Av de 51 ledamöterna är 6 personer vänsterpartister. Det gör Vänsterpartiet till ett relativt litet parti i kommunfullmäktige, även om Vänsterpartiet faktiskt är kommunens tredje största parti (efter socialdemokraterna och moderaterna). Vänsterpartiet fick 11,67% av vänersborgarnas röster.V_logga_mindre

Trots sin relativa litenhet är Vänsterpartiet ändå ett betydelsefullt parti i den vänersborgska politiken. Och det tror jag inte bara beror på att Vänsterpartiet många gånger är vågmästare mellan de två stora politiska blocken (S+C+MP och M+L+KD), beroende på hur sverigedemokraterna röstar. (Eller inte, SD avstår inte sällan från att rösta.) Min uppfattning är att det också beror på att många har respekt för olika vänsterpartisters kunskaper och åsikter.

ttela2017Nu har Vänsterpartiet hamnat i händelsernas centrum. TTELA:s rubrik i fredags ”De styrande överens med Vänsterpartiet” (se TTELA) fick väl många vänersborgare att gnugga ögonen och titta en extra gång om de verkligen såg rätt.

Och läste man vidare i TTELA:s artikel, så kunde man läsa:

”Inför kommunstyrelsens sammanträde tidigare i veckan fanns fyra förslag till budget 2018. När allt var klart fick ett förslag majoritet, och det var i stort sett en kopia av det Vänsterpartiet hade med sig till bordet.”

kopieraNotera, kommunstyrelsens beslut var:

”i stort sett en kopia av det Vänsterpartiet hade med sig till bordet”

Och så var det. De styrande partierna (S+C+MP) ställde sig i stort sett helt bakom Vänsterpartiets budgetförslag. Och det innebär att Vänersborg med all sannolikhet får enva_sa_du vänsterpartistisk budget för 2018. (Hörde jag någon säga att det är för tredje året i rad?) Trots att Vänsterpartiet bara har 6 ledamöter i fullmäktige…

Vänsterpartiet förhandlade alltså fram denna budget med S+C i ett särskilt möte som föregick det sammanträde i kommunstyrelsen som TTELA skriver om.

I en förhandling mellan partier handlar det naturligtvis om att ”ge och ta”. Men det står helt klart att det var S+C som ”gav” mest. De styrande partierna backade på i stort sett alla punkter som vi i Vänsterpartiet förde fram. Ett förslag kom från S+C, det gällde en miljon till kultur- och fritidsnämndens integrationsarbete. Det vållade inga bekymmer för Vänsterpartiet. Nämnden behöver antagligen ännu mer, både till integrationsarbetet och till arbetet med ungdomar.

victory3För Vänsterpartiets del ser vi förhandlingen med S+C, och ”resultatet” i kommunstyrelsen, som en stor framgång för våra tankar och idéer.

Det som gör politiken i Vänersborg särskilt intressant och samtidigt lite mer ”komplicerat” är att de tre borgerliga partierna i minialliansen (M+L+KD) på sätt och vis redan har övertagit Vänsterpartiets politik. Vänsterpartiet har alltid satt vård, skola och omsorg högst i prioriteringslistan. I alla år. Vi har alltid velat att så mycket pengar som det är möjligt går direkt till verksamheterna. I många, många år var vi ensamma om den ståndpunkten i Vänersborg och det var mer regel än undantag att de två stora blocken, S+C och M+L+KD, kom överens om nedskärnings- och besparingsbudgetar. Allt för att få så stora plussiffror i budgeten som möjligt. Vilket tycktes vara det övergripande politiska målet.

miniall_trio2Men så hände något i april 2016…

Budgetbeslutet från juni 2015 för år 2016 fick tas om efter att Morgan Larsson (VFP) överklagade fullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten. Samma förslag som året innan låg på ledamöternas bord. Utom ett. Minialliansens budgetförslag hade plötsligt ändrats 180 grader. Det var en budget som var en kopia på Vänsterpartiets!

Budgetförslaget kom som en blixt från en klar himmel, ingen såg det komma…

I slutomröstningen, när det bara var två förslag kvar, så röstade därför Vänsterpartiet på minialliansens budget. Vilket också sverigedemokraterna gjorde! (SD svängde alltså också totalt.)

Minialliansens fortsatte sin nya politik att satsa på verksamheterna. M+L+KD lade ett mycket ”offensivt förslag” även för budget 2017. Och vi i Vänsterpartiet stod återigen där, överraskade och förundrade. De borgerliga partierna hade tagit Vänsterpartiets förslag igen…

votering3I budgetomröstningen (juni 2016) röstade Vänsterpartiet därför återigen på minialliansens förslag (eller om det nu var Vänsterpartiets…) mot de styrande partiernas (S+C+MP) besparingsbudget. En slags ”upp-och-nedvända” världen i Vänersborgs kommunfullmäktige alltså… (SD avstod från att rösta.)

Även inför budgetbeslutet om drygt en vecka, budgeten 2018, har M+L+KD och Vänsterpartiet mycket lika budgetförslag. Det framförde vi också till S+C i förhandlingarna. Det kanske var idé att försöka enas om en gemensam budget nu när de styrande (S+C+MP) accepterade i stort sett hela Vänsterpartiets budgetförslag – en slags ”maxalliansens” (S+M+V+C+MP+L+KD) budget.

Och visst ska representanter för de två stora blocken träffas.

gaspa3Jag vet dock inte hur stort intresset är för att komma överens. Det tycks som om intresset är minimalt – från båda blocken. Trots att det egentligen bara är ”småfrågor” som skiljer. Det känns som om de båda blocken främst vill positionera sig inför valet nästa år istället för att komma överens.

Minialliansens budgetförslag för 2018 skiljer sig på några punkter från den nu framförhandlade budgeten från S+C och Vänsterpartiet. Den framförhandlade budgeten (S+C+V) innehåller 2 milj kr till Samhällsbyggnadsnämnden, 1 milj kr till Kultur- och Fritidsnämnden samt nödvändiga pengar till Wargön Innovation, eftersom detta projekt redan är beslutat av kommunfullmäktige. (Hur tänkte minialliansen här?) Dessa poster finns inte med i minialliansens budget.

teachers_twoMen det är två saker i den borgerliga gruppens (M+L+KD) budget gällande Barn- och Utbildningsnämnden som skiljer sig, och som på sätt och vis ”stör mig”. Det ena är att det föreslås att:

”Ytterligare 3,0 mkr tillförs för ett 3-årigt pilotprojekt gällande 2-lärarsystem.”

Det är ett bra förslag, inte bara för att det första gången i Vänersborg framfördes av undertecknad (i BUN och i denna blogg), utan för att det måste göras något åt skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö. Ett tvålärarsystem är en bra idé. Det finns dock fler.

bunMin åsikt är att M+L+KD ändå går fel väg. Det är inte riktigt kommunfullmäktiges sak att besluta om pengar till en konkret åtgärd som först inte har utretts av facknämnden, dvs BUN. Det borde vara omvänt. Ett genomtänkt och genomarbetat förslag borde komma från Barn- och Utbildningsnämnden – och sedan beslutas av kommunfullmäktige.

motion3Men som sagt, ett tvålärarsystem ser ut att vara en bra åtgärd. Därför har jag skrivit en motion i frågan, ”Motion till kommunfullmäktige om skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö”, som jag tänker lämna till fullmäktige nästa vecka. (Motionen är redan inskickad och diarieförd.) Motionen ger även exempel på andra bra åtgärder.

Det andra förslaget som återfinns i budgetförslaget från M+L+KD är tanken att hela kommunen genom kommunstyrelsen ska ta ansvar för en eventuell elevökning nästa år:

”Kommunstyrelsen tar även 2018 den finansiella risken för elevökning jämfört med i MRP prognosticerat elevunderlag. BUN har att hos Kommunstyrelsen avropa medel motsvarande genomsnittlig elevpeng för elevökning utöver 10 elever.”

no_money3I sitt budgetförslag avsätter emellertid inte M+L+KD några pengar för detta. Och då vet jag inte om förslaget egentligen är särskilt seriöst. Det kanske mest är ”valpropaganda”… Det är bättre att nämnden får pengarna direkt istället för att gå en omväg via kommunstyrelsen. Det har BUN, som jag ser det, fått nu. Det finns nämligen pengar för en elevökning i de pengar som avsätts till BUN.

arende2Om elevökningen skulle bli större än prognoserna, så anser jag att BUN får återkomma till kommunfullmäktige med en begäran om en budgetförstärkning. Vilket i så fall kan ske typ i början av nästa år. Då är elevökningen en ny fråga, ett nytt ärende. Och då är det inte något som Vänsterpartiet har kommit överens om med S+C i den överenskommelse som är träffad.

Så vad finns det mer att säga om budgetöverenskommelsen mellan Vänsterpartiet och S+C?

handslagVänsterpartiet har inte tagit ställning för ett av de stora blocken i och med denna uppgörelse. Jag ser det istället som att vi i Vänsterpartiet genom denna överenskommelse har gett förutsättningar för de båda blocken att istället närma sig varandra, och det mot den politik Vänsterpartiet står, och alltid har stått, för – så mycket pengar till verksamheterna som möjligt, till vård, skola och omsorg.

Vänsterpartiet har också genom överenskommelsen säkrat pengar till verksamheterna. Alla nämnder har fått lika mycket pengar som de har yrkat. Ser man historiskt på detta förhållande, så har det sällan varit fallet. Och det ser jag som vänsterpartist mycket positivt på.

pengar_VVi ska inte heller glömma att hade inte denna uppgörelse mellan S+C+MP och V kommit till stånd så hade det blivit sverigedemokraterna som hade varit tungan på vågen i den avgörande omröstningen. Och då hade de kanske, tillsammans med S+C+MP, röstat på det ursprungliga förslaget från den styrande minoriteten, som inte alls ville ge BUN och Socialnämnden lika mycket pengar. Med andra ord, då hade verksamheterna inte fått det de hade begärt.

Vänsterpartiet uppgörelse med S+C säkrade alltså pengarna till verksamheterna.

sur2Men visst är det tråkigt att S+C+MP visar en attityd av att ”vi-vill-ge-så-lite-som-vi-bara-kan” till verksamheterna när de på det senaste sammanträdet med kommunstyrelsen, tillsammans med sverigedemokraterna för övrigt, röstade för att Barn- och Utbildningsnämnden bara skulle få 11 milj kr i stället för de 14,7 milj kr som nämnden enhälligt hade begärt… (Se TTELA: ”Mindre extrapengar än nämnden trodde”.)

Och det beslutet fick väl fler än bara undertecknad att undra vad som egentligen låg bakom uppgörelsen med Vänsterpartiet…

.

PS. På Vänsterpartiets hemsida kommenteras och budgetöverenskommelsen mellan S+C och Vänsterpartiet – se ”Är detta verkligen rätt?

Bo Carlsson och röd lördag

22 april, 2017 Lämna en kommentar

dalboskolanPå onsdag är det återigen dags för ett sammanträde med kommunfullmäktige. Och eftersom sessionssalen är plomberad och stängd så har ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) bestämt att mötet ska hållas på Dalboskolan i Frändefors. Lite på min gamla hemmaplan med andra ord. Det har ju varit denne bloggares arbetsplats i över 30 år. Jag undrar bara om vi verkligen får plats i aulan. Men det ger sig.

BoCarlssonNarfFullmäktige har som vanligt en hel del ärenden att behandla. (Du kan ladda ner ärendelistan med handlingar här.) Dock reagerar jag på att det inte finns någon punkt om att välja en ny ledamot för den från NÄRF entledigande Bo Carlsson (C). Men vad jag förstår så kan dock ordförande få med detta i sista stund, eftersom det är ett valärende.

Det går för övrigt rykten att den styrande minoriteten, dvs S+C+MP, tänker föreslå Carlsson igen… Fast det tror jag inte på, det skulle vara att provocera ledamöterna i fullmäktige alltför mycket. De entledigande ju Carlsson för bara en månad sedan, den 29 mars. Det skulle inte heller vara rätt mot Bo Carlsson själv, tycker jag. Vad skulle han ta sig till om fullmäktige sade nej till honom? Igen.

fornminne_carlsson2Några anser också att Bo Carlsson inte ens borde fundera på att ta några nya ansvarsfulla förtroendeuppdrag under en pågående polisutredning. Det pågår ju faktiskt en polisutredning mot Bo Carlsson för brott mot Kulturmiljölagen. (Se TTELA:s artikel ”Kommunalråd anklagas för att ha grävt upp fornlämning”.) Men jag ser inte riktigt sambandet mellan detta misstänkta brott och uppdraget i NÄRF eller ansvaret som 2:e vice-ordförande i kommunstyrelsen. Fast visst händer det inte alltför sällan att politiker tar time-out om de är föremål för polisens intresse.

Ídag hade Vänsterpartiet Röd Lördag vid gågatekrysset.

Röda Lördagar är något som Vänsterpartiet arrangerar en gång i månaden. Då finns det möjlighet för vänersborgarna att ställa Vänsterpartiets politiker till svars… Fast det tycks inte som om särskilt många vänersborgare är intresserade av att ställa partiets politiker till svars. Förhoppningsvis beror det på att de är nöjda med partiets politik

liza_erikOch vill man inte prata politik så kan man ändå komma till de Röda Lördagarna. Det finns kaffe – och framför allt bjuds det på bra musik. Idag underhöll Liza och Erik och de är fantastiskt duktiga musiker.

Om du hade oturen att missa Liza och Erik så misströsta inte. Det kommer nya chanser. De kommer tillbaka till Vänersborg redan om en månad, den 27 maj. Då är det dags för en ny Röd Lördag. Sedan kommer Liza och Erik att spela och sjunga på Aqua Blå i början på juni.

%d bloggare gillar detta: