Arkiv

Archive for the ‘Nyheter och politik’ Category

V:s budgetyrkande: En komplettering

8 november, 2018 Lämna en kommentar

Det blev några frågor kring gårdagens blogg om Vänsterpartiets budgetyrkande. (Se ”Kommunens ekonomi. Och V:s budgetförslag”.) Fanns det inget mer än skattehöjning och att nämnderna ska få de pengar de begär? Som om inte det skulle räcka… Men visst, det fanns ytterligare några punkter – om investeringsplanen och exploateringsdelen.

Vi tog upp Mariedal Östra och skrev:

”Snart tio år efter att uppdraget gavs för detaljplanen för Mariedal Östra anser vi att ett beslut att igångsätta byggandet måste föregås av en förnyad prövning. Debatten om kommunernas ansvar för lokalt och regionalt godtagbara klimatpolitiska ställningstaganden har gått vidare och borde beaktas.”

Vänsterpartiet tog också upp frågan om en ny idrottshall vid Idrottsgatan/Sportcentrum:

”Vi önskar att det finns en möjlighet att trots alla hinder komma snabbt fram med att den nya 20 x 40 hallen står klar tidigt för våra skolungdomar och för föreningslivet.”

Idrottshallen behövs både för föreningslivet och kanske framför allt för skolorna i området. Det är synnerligen akut med en ny hall.

Till sist tog vi upp frågan om tågstoppet i Brålanda, en fråga som Vänsterpartiet tidigare har motionerat om. Vi knyckte den formulering som M+L+KD hade i sitt yrkande, eftersom vi ansåg att den var välformulerad.

”Tågstopp Brålanda” ska säkras i form av uppdatering av detaljplaner och genom god dialog med övriga externa parter. Finns det behov av extramedel under 2019, så ska dessa säkras genom omprioriteringar i aktuell nämnd.”

Vill du veta mer om Vänsterpartiets budgetyrkande kan du ladda ner det i sin helhet här – Vänsterpartiets budgetyrkande.

Kategorier:Nyheter och politik

Facken säger nej till budgetförslaget

24 oktober, 2018 Lämna en kommentar

Ikväll sammanträder det nya kommunfullmäktige för första gången denna mandatperiod – en period som sträcker sig ända fram till 2022.

Det blir ett lugnt möte, det har jag beskrivit tidigare. (Se ”Det nya KF sammanträder”.) Det blir inga val till nämnder och styrelser och inte heller något om budgeten för 2019.

Och tiden går.

Och vi vet fortfarande inte vem eller vilka som vill styra Vänersborg…

Och vi vet inte hur budgeten ska bli.

Budgetförslaget från den styrande minoriteten (S+C+MP) är inte offentligt. Inte än. Det sägs att det ska bli det på torsdag, dagen efter kommunfullmäktige. Men det verkar osäkert det med.

Ryktena, och jag betonar ryktena, säger att förslaget som kommunstyrelsens ordförande har lagt fram inte är diskuterat eller förankrat bland de tre styrande partierna. Ja, inte ens inom socialdemokraterna själva. Fortfarande enligt ryktena.

Däremot har personalorganisationerna fått läsa det. Och de gillar det inte.

”Fackförbunden konstaterar att de föreslagna budgetramarna för 2019-2021 inte är tillräckliga för de stora behov förvaltningarna står inför vilket innebär kraftig försämrad arbetsmiljö samt risk för uppsägningar av personal. Konsekvenserna står i stark kontrast till inriktningsmålet att kommunen upplevs i högre grad som en attraktiv arbetsgivare.”

”kraftig försämrad”. ”stark kontrast”. Det är kraftfulla ord.

Facken menar att kommunen med det liggande budgetförslag riskerar att bryta mot olika lagar som t ex Arbetsmiljölagen. Fackförbunden ställer sig helt bakom yrkandena från samtliga förvaltningar och menar att budgetramarna måste utökas.

Det var synd kan jag tycka att personalorganisationernas alla medlemmar inte röstade på det parti som står närmast deras uppfattning…

Det gemensamma yrkandet från personalorganisationerna slutar med orden:

”Därför ställer sig Kommunal, Vision, Lärarnas Riksförbund, Jusek, DIK, Lärarförbundet Skolledare, Lärarförbundet och SSR oeniga till förslaget om budget för 2019-2021.”

Vem vet, kanske blir det MBL-förhandlade budgetförslaget offentligt i slutet av veckan…

Kategorier:Nyheter och politik

Besparingar i skolan!

26 augusti, 2018 Lämna en kommentar

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har börjat spara. Eller rättare sagt barn- och utbildningsförvaltningen.

Kostnaderna för elevökningarna och medföljande kostnader, t ex nya moduler, extra salar och ökade skolskjutsar (bland annat pga att specialsalar inte finns), samt följder av nationella beslut som språkval åk 6 (plus språkvalsskjuts) och obligatorisk förskoleklass, har ökat. Och nämndens pengar räcker helt enkelt inte till.

Dessutom har kommunstyrelsen krävt att förvaltningen och nämnden ska lägga fram förslag på ytterligare besparingar inför nästa år. De styrande partierna, dvs socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, föreslår ju att BUN ska få 6,5 milj mindre år 2019. Trots att kostnaderna ökar. Och trots vallöftena från dessa partier… Nämnden har för övrigt yrkat på ca 30 milj kr mer för nästa år. Pengar som nämnden möjligtvis kan få om det blir ett maktskifte i kommunen efter valet…

Barn- och utbildningsförvaltningen försöker spara där det går. Budgeten måste ju vara i balans, dvs de ökade driftskostnaderna förväntas täckas inom den tilldelade budgetramen. Förvaltningen har bland annat sagt upp avtalen med samhällsbyggnadsförvaltningen. Barn och utbildning köper nämligen en hel del från kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Det verkar som åtminstone några av avtalen nu är färdigförhandlade och påskrivna.

Barn- och utbildningsförvaltningen har skickat ut ett dokument till alla förskolechefer och rektorer, ”Förändringar hösten 2018”. Här beskrivs några besparingar/nedskärningar som en följd av de nya avtalen med samhällsbyggnads.

Förvaltningen skriver till förskolecheferna och rektorerna:

”Barn- och utbildningsförvaltningen måste omprioritera för att skapa mer medel till kärnverksamheten.”

Förvaltningen har beslutat att spara genom att skära ner på vaktmästartjänsterna:

  • Dalboskolan/Frände/Brålanda: -25,00 % tjänst
  • Mariedalsskolan: -20,00 % tjänst
  • Tärnan/Silvertärnan: -18,75 % tjänst

Det betyder en sammanlagd besparing på 63,75 % tjänst.

Det innebär att dessa skolor kommer att få följande vaktmästarbemanning i fortsättningen: Dalboskolan=25%, Frändeskolan och Brålandaskolan=18,75% vardera, Mariedalsskolan=50% och Tärnan/Silvertärnan=62,5%. Det är enligt min mening alldeles för lite. (Jämför gärna med vad jag skrev om vaktmästarna i bloggen ”Moderaternas skolprogram. Och lite SD.”.)

Förvaltningen har även sparat på posthanteringen:

Rektorer och skolpersonal får väl i brådskande fall lämna posten själva…

Förvaltningen sparar också nästan en miljon kronor på städningen. Det kommer att se ut så här med städningen från och med den 1 september:

  • ”Lägre frekvens korridorer som ej är i entréplan (3 ggr/vecka).”
  • ”Personalrum/pentry, materielrum och vilrum städas 1ggr/vecka.”
  • ”Arkiv och förråd städas 1 ggr/månad.”
  • ”Ingen rengöring av whiteboardtavlor (eller krittavlor om det finns kvar någonstans).”
  • ”Vi dammsuger inte mattor inne i verksamheten (kan köpas till). OBS! Gäller ej entrémattor”

Man kan ju undra om det inte behövs städas fler gånger, vilket naturligtvis låter osannolikt när elevantalet har ökar de senaste åren och fortsätter att öka. Och vem ska då städa? Pedagogerna?

De här frågorna ställer sig också Lärarförbundet, en av de stora personalorganisationerna på pedagogsidan. Lärarförbundet har skrivit ett brev till barn- och utbildningsförvaltningen. Facket protesterar…

Brevet börjar:

”Vi har genom våra medlemmar ute på enheterna fått information om de förändringar inom vaktmästeri, post och städning som ska införas under hösten 2018.”

Och det låter i sig oroande. Har facken inte ens fått vara med och ge sina synpunkter? Tydligen har de inte det.

Lärarförbundet skriver:

”Då denna förändring kommer att få konsekvenser för våra medlemmar ute på enheterna ställer vi oss både frågande och kritiska till att Lärarförbundet som facklig organisation inte har fått varit delaktiga i beslutsprocessen.”

Det här är inte bara oroande, det är tämligen anmärkningsvärt. Det är oerhört viktigt att sådana här förändringar sker i dialog med personalen. (Jämför med socialförvaltningen, ”Facket hoppar av smart bemanning!”.)

Lärarförbundet reagerar på neddragningarna av städet:

”I bakgrundstexten förklaras att ett ökat elevantal har bidragit till ökade kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Som vi ser det så har det ökade elevantalet bidragit till ökat behov av dessa tjänster. Det är ytterligare en anledning till att vi inte kan se hur bakgrund och syfte hänger ihop med förändringsåtgärderna.”

Och så är det naturligtvis – ju fler människor, desto större behov av städning.

Lärarförbundet ifrågasätter effektiviteten av besparingarna:

”Själva syftet med förändringen beskrivs att omprioriteringen ska skapa mer medel till kärnverksamheten. Hur detta kan gå ihop med en minskning av de olika posterna är vi oförstående till. Behovet av tjänsterna kvarstår. Antingen så blir det en ökad arbetsbelastning för våra medlemmar, alternativt får tjänsterna köpas in separat och då har man, inte i något av fallen, skapat mer medel till kärnverksamheten.”

Jag tror att Lärarförbundets resonemang är helt riktigt. Pedagogerna kommer att få ytterligare en uppgift – som inte har något med deras uppdrag eller profession att göra.

Slutligen oroar sig Lärarförbundet också för besparingarnas konsekvenser för de egna medlemmarna:

”Dessa förändringar går helt stick i stäv mot den process, både lokalt och nationellt, som pågår i syfte att rensa bland lärarnas arbetsuppgifter för en minskad arbetsbelastning.”

Förändringarna lär inte heller leda till att Vänersborgs kommun blir attraktivare för lärare att jobba i. Rekryteringen av nya legitimerade pedagoger kommer definitivt att försvåras.

De besparingar som barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning tvingas till, om nu inte valresultatet ändrar förhållandena, kommer att leda till svåra konsekvenser för verksamheten i förskolorna och skolorna. Då är ovanstående åtgärder helt otillräckliga och bara en liten försmak om vad som komma skall…

Imorgon måndag ska barn- och utbildningsnämnden ha ett extra sammanträde, ett så kallat dialogmöte. Mötet ska naturligtvis handla om pengar och budget. Dock ska inga beslut fattas, det ska bara ”föras dialog”. De stora neddragningsbesluten kommer senare… Förhoppningsvis före valet så att väljarna får se vilka partier som redan innan valet bryter sina vallöften…

Barnen och eleverna måste helt enkelt få mer ekonomiska resurser. Och det redan under höstterminen. Ovanstående besparingar som barn- och utbildningsförvaltningen har tvingats till är inte acceptabla!

I Vänersborg finns det bara ett parti som genom åren konsekvent har velat prioriterat barn- och utbildningsnämnden – Vänsterpartiet.

Så är det.

Valet närmar sig i Vänersborg

Det har blivit några dagars ledighet från fotbolls-VM den här veckan. Några av dagarna var ju spelfria innan kvartsfinalerna kom igång igår. Ledigheten tillbringades som vanligt bland släktingar på Österlen i Skåne. Och ornitologiskt intresserad som jag är så ingick naturligtvis ett besök på Larus canus naturliga häckningsplats. Det betydde alltså ett besök vid havet. 

Tyvärr lyste dock den skånska varianten av fiskmås med sin frånvaro. Endast två förvirrade exemplar syntes långt borta i fjärran. Min slutsats kan bara bli att fiskmåsar tycks mena att taken på hyreshus vid insjöar är mer naturliga häckningsplatser än havsstränder… Det var en lärdom, och en besvikelse, men samtidigt en viktig erfarenhet. (Jag kan tillägga att den västgötska varianten höll ställningarna med ”den äran” i Nordstan under min frånvaro.)

Det har varit en del debattartiklar och insändare i TTELA om Vänersborg under den gångna veckan. (Förutom då artikeln om fiskmåsarna – se ”Fiskmåsproblemet”.) Det märks att valet närmar sig.

I måndagens TTELA hittade vi en debattartikel av Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C). (Se här: ”Integration: alla behövs”.) Den handlade om social inkludering. Och jag tyckte den var bra. Det tyckte också Lutz Rininsland (V). Han skrev en kommentar till artikeln som publicerades i torsdags (se ”Behövs mindre av illa planerade utspel”). Rininsland skrev:

”Väl formulerade tankar av Marie Dahlin och Bo Carlsson.”

Man kan dock undra något över Dahlins och Carlssons syfte med debattartikeln. Var det bara att lyfta frågan om inkludering så där lite allmänt? Det tror kanske många vänersborgare. Jag tror dock inte det. Min uppfattning är nog att Dahlin och Carlsson ville ”bana väg” för sitt budgetförslag om den sociala inkluderingspotten.

Det nuvarande styret, dvs socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister, har nämligen lagt ett förslag inför budgetbeslutet för 2019 att inrätta en sociala inkluderingspott. Pengarna till denna ”pott” ska tas från nämndernas verksamheter. Så ska enligt förslaget budgetramen för barn- och utbildningsnämnden minska nästa år med totalt 6,485 milj kr och för socialnämnden med 9,081 milj.

Vänsterpartiet säger: ”Social inkludering, ja. Social inkluderingspott, nej.” (Läs mer på Vänsterpartiets hemsida: ”Ja till tanken om att SOCIAL INKLUDERING är kommunens viktigaste uppgift…”.)

Samtliga oppositionspartier är mot inkluderingspotten. De vill inte barn och unga, gamla och sjuka ska bekosta denna inkluderingspott. Dessutom är många inom de styrande partiernas egna led motståndare till inkluderingspotten, t ex ordförandena i social- respektive barn- och utbildningsnämnden. Kanske var debattartikeln ämnad till de egna medlemmarna och sympatisörerna?

Marie Dahlin och Bo Carlsson nämnde inte förslaget om den sociala inkluderingspotten i sin debattartikel. Troligtvis kommer de tillbaka till den så småningom i ytterligare någon debattartikel. De håller nu på med, så att säga, att ”kratta manegen” för sitt kontroversiella förlag. Vilket Marie Dahlin (S) fick tillfälle att göra idag igen, när TTELA:s Max Eskilsson intervjuade Dahlin från Almedalen i Visby… Jag tror med andra ord att Dahlin och Carlsson tänker göra frågan om en inkluderingspott till en valfråga. (Du kan läsa mer om den sociala inkluderingspotten här: ”Förslaget från S+C+MP”.)

Lutz Rininsland (V) höll, tycker jag, en god ton gentemot Dahlin och Carlsson i sin insändare. Det kan man väl knappast säga om debatten mellan Marie Dahlin (S) och några moderater.

Den 29 juni hade moderaterna Gunnar Lidell, Jonathan Axelsson och Tor Wendel en debattartikel i TTELA om sin motion angående ”framtagande av en långsiktig strategi för kommunens simhallar”. (Se ”S-C-MP, badanläggningar och strategiskt tänk?”). Motionen har antagits av kommunfullmäktige. Fullmäktiges beslut löd:

”Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och uppdrar åt Kommunstyrelsen, i samverkan med berörda nämnder, att ta fram en långsiktig strategi för kommunens simhallar i enlighet med motionens intentioner. Strategin ska fastställas av Kommunfullmäktige under innevarande mandatperiod.”

Inget har hänt och moderaterna skrev i sin debattartikel:

”Marie Dahlin är ordförande i Kommunstyrelsen under innevarande mandatperiod och således den person som äger ärendet.”

I torsdags svarade Marie Dahlin (S). (Se ”Vänersborgs kommun har lika stort ansvar”.) Hon menade att alla:

”politiskt förtroendevalda i Vänersborgs kommun har lika stort ansvar”

Och så är det naturligtvis inte. Det är klart att kommunstyrelsens ordförande har ett större ansvar när det gäller att verkställa beslut. Det är faktiskt Marie Dahlin som ”äger ärendet”, oavsett hur kraftiga invektiv hon tar till i sitt försvar för att inget har hänt med motionen:

”Men att smutskasta mig inför valet är ok.”

Idag visade liberalerna att de fortfarande finns kvar i Vänersborg. I en insändare (se här) skriver de:

”Vi vill öka äldres självständighet och egenmakt. Frihet att välja boendeform är en sådan central del av en människas självbestämmande.”

Liberalerna var med om att besluta att lägga ner servicebostäderna i Vänersborg. Efter beslutet, den 31 januari, sa liberalen Tove af Geijerstam i TTELA (se här):

”Serviceboenden är en vårdform som få efterfrågar, även om de som bor där i dag vill vara kvar”

Liberalerna menar kanske att de äldre har frihet att välja boendeform så länge de väljer det som kommunen vill att de ska välja…

Annars tar väl liberalerna priset när de skriver i insändaren:

”Vi stöder förslaget om en äldreombudsman.”

Det är precis samma krav som liberalerna (då folkpartiet) förde fram inför förra valet 2014. När Vänersborgs fullmäktige några månader senare (på våren 2015) behandlade en motion från Morgan Larsson och välfärdspartiet (nu medborgarpartiet) om att inrätta en äldreombudsman så röstade liberalerna nej till detta krav…

Det märks i TTELA att valet närmar sig…

Fiskmåsproblemet

4 juli, 2018 1 kommentar

I dagens TTELA uppmärksammas äntligen det kanske största problemet vi har i Vänersborg just nu – fiskmåsproblemet. TTELA vill dock inte sprida panik bland befolkningen utan skriver behärskat och avmätt:

”Många störs av måsar på stan.”

Vi som bor i Nordstan vet att detta är ett understatement. Det är inte många som störs, det är alla – boende som besökare. Och de lider enorma kval av fiskmåsarnas väsen under dygnets alla 24 timmar. Skriken hindrar människorna från att sova och folk får inte rätt till sin välbehövliga och välförtjänta vila. För att inte tala om hur fiskmåsarna skitar ner bilar, fönster, trädgårdsmöbler, barn, människor, trottoarer osv.

”Många störs…” TTELA kanske är makabert ironiska…?

Fiskmåsar tillhör, som trogna läsare av denna blogg vet, inte mina favoriter i den svenska faunan. Jag har under årens lopp varit i kontakt med fastighetsägare, liksom miljö- och hälsoskyddsnämnden. På kommunen hänvisar man till fastighetsägarna och vad jag förstår så är det också deras ansvar. Och fastighetsägarna brukar ”hålla med” och säga att de ska göra något. Typ ”imorgon”… Nästa år… Men sedan händer det inget…

Det finns tydligen inga sanktionsmöjligheter mot de fastighetsägare som struntar i problemet. Vilket de allra flesta gör. Och det beror tror jag på att de flesta fastighetsägare inte bor i sina fastigheter i Nordstan. Så det är likadant varje år, fiskmåsarna tillåts ockupera hela norra och centrala Vänersborg.

För er som inte har några fiskmåsar i er närhet, det finns ju faktiskt stora delar av Sverige som är förskonade från dessa flygande odjur, – här kan ni höra fiskmåsvrålen: klicka här. En del tror att skriken bara pågår på dagtid eller att fiskmåsarna ”vilar” nattetid. Så är det inte, de här oljuden pågår nätterna igenom. Filmen är faktiskt tagen vid 23-tiden. Här kan du se ytterligare en film. Den utspelar sig mitt i natten. Två fiskmåsar råkar i slagsmål. Eller om det handlat om mobbing. Eller om det handlar om kärlek – avgör själva: se här.

Kanske blir fiskmåsproblemet en viktig valfråga. Med tanke på att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bara under gårdagen, enligt TTELA, fick fyra till fem samtal om måsar så finns det anledning att tro det.

Det kanske är anledning att avge några vallöften i frågan… Om nu inte vänersborgarna själva tar hand om problemet…

TTELA uppmanar väl till det…

”Allmänheten kan också bidra till att antalet fåglar minskar i centrum.”

För det har jag också tänkt på många gånger… Det finns många bra metoder. Men jag trodde inte riktigt att det var lagligt…

Kategorier:Nyheter och politik

Ursand!

1 juli, 2018 1 kommentar

Passade häromdagen på att besöka Ursand. Sverige hade ju vunnit sin grupp och efter allt nervöst och vildsint hejande behövdes det lite nedtrappning och rekreation på barn- och ungdomstidens givna badstrand. På Ursand har jag nämligen, liksom många ”ur-vänersborgare”, tillbringat åtskillig tid, bland annat ett inte oävet antal somrar i Arne Anderssons beskydd. Eller mer specifikt, i hans simskolegrupp ”Abborren”. Vilket var betydligt mer stressande och ångestladdat än veckans besök. Denna gång kunde jag bestämma själv om jag ville bada eller inte. Vilket jag gjorde, mest av nostalgiska skäl. Vattentemperaturen kändes lika låg nu som då…

Det händer hela tiden saker på Bert Karlssons Ursand. Varje gång som man kommer dit så har anläggningen utvecklats och det har byggts nytt. Redan uppe vid parkeringen möttes jag av en ny service- och lagerbyggnad. (För Ursands ”interna” bruk, typ för personal, maskiner etc.) Vid receptionen hade en ny konferensbyggnad byggts – med pub och konferensdel (med scen, så klart) på andra våningen och spa med bland annat en stor bastu och bubbelpool på markplan. Och en massa aktiviteter… Bert och Daniel Aronsson ser säkert framför sig hur företag bokar konferenser, sammankomster, representation, fester etc i fortsättningen. Och det ser jag också, det är inte svårt. Och vem vet, kanske återfinner vi även kommunen och till och med byggnadsnämnden på anläggningen. Samarbetet mellan Ursand och kommunen ser nämligen ut att fungera bra numera.

Ett utegym höll också på att ställas i ordning liksom plan för den nya innesporten paddeltennis. På väg till stranden fanns nya äventyrliga lekområden för både ungdomar och vuxna. Vid poolområdet, som för övrigt var fullt med folk, det var väl bättre temperatur i bassängerna än i Vänern, kunde man köpa glass i en nyuppförd byggnad.

Det är ett nytt Ursand som möter besökarna varje sommar. Det är imponerande.

Och jo då, Bert var på plats. Han stannade bilen, vevade ner rutan och gjorde reklam för sitt hett åtrådda ”nya” projekt – ett projekt som kommunen hittills har sagt nej till. Bert och Daniel vill bygga en marina i viken vid restaurangen. Med bryggor, båtplatser och stugor. Här vill Bert sälja stugor/sjöbodar precis som uppe i Sunnanå i Mellerud. Och varför inte, det skulle säkert bli en succé på Ursand också. 

Jag har skrivit det förut och jag skriver det igen. Det går inte att jämföra Ursand idag med hur det var innan Bert Karlsson fick upp ögonen för campingen och badplatsen. Det handlar om ett otroligt lyft, ett lyft som ingen kunde ha anat innan Bert tog över. Visst har det blivit ”kommersiellt”, visst kostar det pengar att bada i poolerna, visst måste man hyra ”leksaker” av olika slag, visst kostar det att campa och att hyra stugor, men det kostar att driva en camping och intäkter måste ju komma någonstans ifrån. Men vill man ”bara” sola och bada, som förr i tiden, så går det också. Det gjorde jag… Utan kostnad.

Och sedan kan väl ingen undvika att erkänna att Ursand har blivit ett dragplåster sedan Bert och Daniel tagit över. Det är numera ett stort turistmål. Ursand lockar turister från när och fjärran – och vänersborgare hittar naturligtvis också dit. Liksom intäkter till kommunen… Det är helt enkelt bra för Vänersborg att det kommer en massa människor till Ursand.

Det är bara ett stort problem med Ursand. Eller kan bli. Vad händer om Bert Karlsson och Daniel Aronsson bestämmer sig för att dra därifrån?

Det är Vänersborgs kommun som äger marken och det är Bert och Daniel som arrenderar. Men det är Bert som bygger. Hur ska kommunen och Bert lösa alla frågor kring byggnader och pooler mm om parterna inte blir överens utan går skilda vägar? Har kommunen en beredskap för detta? Det kan nog antas att det kan bli dyrt för kommunen om något, än så länge oförutsett, inträffar.

Vad jag förstår så förs diskussioner om att kommunen och Bert Karlsson ska skriva ett arrendeavtal på 25 år. Och det är klart att det löser en del av Berts problem – med t ex avskrivningar på investeringar etc. Men löser det kommunens problem?

Men varför egentligen…? Varför ska kommunen äga en campingplats?

Det kan tyckas tämligen självklart att Vänersborgs kommun ska tillgodose och garantera det rörliga friluftslivet. Kommuninvånarna ska kunna njuta av naturen i kommunen – en natur som rent objektivt är särdeles fin, tycker i varje fall en urinvånare som jag. Vänersborgarna ska kunna utnyttja vandringsleder, stigar, löparspår, gång- och cykelvägar. De ska kunna promenera längs stränder, fika på bergsknallar, bada i Vänern och andra sjöar. De ska kunna använda badplatser som kommunen sköter om.

Men en campingplats? Tillhör en campingplats kommunens kärnverksamhet? Ska kommunen lägga pengar på en camping i stället för vård, skola och omsorg?

Jag tror att en försäljning av den kommunala campingplatsen på Ursand till Bert och Daniel skulle spara både tid och pengar för kommunen. Kommunen skulle inte behöva fundera på reparationer, ombyggnader, renoveringar etc och alla kostnader som det skulle medföra. Om det nu hade funnits pengar överhuvudtaget. Toaletterna för strandgästerna har t ex varit i ett bedrövligt skick i många år. Riktigt dåliga. Först i år har kommunen börjat renovera dem. (Undrar hur mycket det kostar kommunen…) Campingstugor, ägda av kommunen, har inte renoverats och vad jag förstår så är det väl si och så med renhållningen på den kommunala stranden… (Bert och Daniel ser dock till att stranden städas och dessutom har de renoverat samtliga kommunala campingstugor. Med egna pengar faktiskt.) Hade Bert Karlsson ägt campingen hade det varit han som stått för alla byggnader, toaletter etc. Kommunen hade sluppit alla problem! Och sparat pengar!

Det hade inte heller blivit kommunens problem att skaffa nya arrendatorer om Bert och Daniel drog därifrån. För med tanke på allt som har utförts de senaste åren hade arrendet antagligen blivit tämligen dyrt, kanske alltför dyrt för nya intressenter. Vad skulle kommunen ha gjort då? Om Bert och Daniel ägde campingen hade det varit deras problem att hitta köpare.

Kommunen skulle enligt mitt sätt att se spara mycket pengar, och problem, om Bert Karlsson och Daniel Aronsson fick köpa marken. Naturligtvis bara själva campingområdet, inte stranden, vägen dit, Grönvik, parkeringen etc. En försäljning av campingen skulle inte heller innebära att Bert och Daniel hade fått göra vad de ville på området. Det är detaljplanen som bestämmer hur det ska se ut på Ursand. Och den bestämmer kommunen. Även om kommunen inte ägde marken.

Men att sälja campingen är en kontroversiell tanke i Vänersborg. Det lär inte finnas något stöd för en försäljning på länge än. Det tycks lättare att diskutera om skolor och vårdinrättningar ska vara privat ägda och vinstdrivande, eller banker och storföretag, än campingplatser…

Till sist.

Under många år gick det bussar till och från Ursand. Det gör det inte längre. Det tycker jag att kommunen skulle försöka göra något åt. Det finns många vänersborgare nu för tiden som inte har bil och som har svårt att ta sig till Ursand.

Kategorier:Nyheter och politik

Solvarms tre strider med kommunen

24 juni, 2018 1 kommentar

Även i kommunhuset är det midsommar. Det är ödsligt och tomt. Inte ens några byggjobbare syns till. Men som tur är så tog kommunen ett viktigt beslut innan helgledigheten.

Vänersborgs kommun tycker nämligen inte att de kommunala juristerna och experterna räcker till. Någon i kommunen, än så länge okänt vem, har därför tillkallat hjälp utifrån… Kommunen har anlitat en advokat från Advokatfirman Glimstedt. (Se hemsida.) Vad jag kan förstå är detta inte en helt vanlig åtgärd. Senast jag hörde talas om detta var när kommunen drev en process mot Länsförsäkringar för att företaget vägrade att betala ut försäkringspengar för takraset på arenan till kommunen. (Kommunen fick rätt – se ”Vänersborg vann över Länsförsäkringar!”.)

Den här gången handlar det om kommunens strider med Solvarm.

Solvarm har tre ”strider” med Vänersborgs kommun. Två håller på och en är avklarad. Den som är färdigbehandlad är striden om tillstånden för Solvarms två VA-system. De godkändes av en vänsterpartist, en miljöpartist och två socialdemokrater i miljö- och hälsoskyddsnämnden häromsistens, den 11 juni (se ”Solvarm får tillstånd!”).

Det finns underligt nog bara ett ”halvt” protokoll från detta sammanträde på kommunens hemsida. Solvarms ärende finns inte med. Därför vet ingen riktigt vad som bestämdes. (Inte ens nämndens ordförande har i dagsläget ett riktigt protokoll.) Som tur är har Solvarm själv fått besluten.

Solvarm ska inom två månader efter att nämndens beslut träder i kraft inkomma med ett förslag på kontrollprogram för det gamla systemet, ”System One”. Det nya systemet, ”System Two”, fick ett tidsbegränsat tillstånd på två år. Även för detta system ska ett förslag på kontrollprogram lämnas in. Jag antar att det handlar om hur och när provtagningar ska ske etc. Det framgår emellertid inte något mer av protokollet. Det ska bli intressant att t ex se hur miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ställer sig till Solvarms kommande förslag till kontrollprogram, dvs de tjänstemän som inte ville ge Solvarm tillstånd för systemen överhuvudtaget… (Hur stort förtroende har dessa för varandra?)

Den andra striden mellan kommunen och Solvarm handlar om att samhällsbyggnadsnämnden inte ville undanta Solvarms naturhus från verksamhetsområdet (det ville dock två vänsterpartister i nämnden). Nämnden förvägrade till och med Solvarm rätten att ens få begära undantag. Solvarm har överklagat besluten till Förvaltningsrätten som så småningom ska avgöra ärendet. Under processens gång får både Solvarm och samhällsbyggnadsnämnden inkomma med yttranden.

Nu senast, på sammanträdet den 14 juni, så ställde sig hela samhällsbyggnadsnämnden utom de två vänsterpartisterna bakom förvaltningens yttrande till förvaltningsrätten. (Se ”Kommunen tar kamp mot Solvarm”.) Slutklämmen i nämndens yttrande var:

”Vänersborgs kommun bestrider bifall till överklagandet”

Samhällsbyggnadsnämnden vill med andra ord fortfarande inte att Solvarm ska få något undantag, verksamhetsområdet ska inte inskränkas – Solvarm ska tvingas in i det kommunala VA-nätet. Nämnden anser att Solvarm inte ens har rätt att begära ett undantag och få ärendet prövat i sak!

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) så har kommunen ett särskilt ansvar för vatten och avlopp:

”6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.”

Paragrafen återkommer ofta i diskussionerna, men den paragraf som Solvarm stödjer sig på och som t ex jag har anfört i åtskilliga sammanhang är 9 § i samma lag:

”Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.”

Jag tycker att paragrafen är hur tydlig som helst när det gäller åtminstone en sak – det går att göra inskränkningar i ett verksamhetsområde, det går att göra undantag. Det här anser inte alla i kommunen och samhällsbyggnadsnämnden. (Så påstod Kurt Karlsson (SD) och Tove af Geijerstam (L) på utfrågningen vid Aqua Blå att lagen gjorde det omöjligt för en fastighet att stå utanför ett verksamhetsområde.)

Och visst kan man tycka att det är ynkedom att samhällsbyggnadsnämnden till och med förvägrar Solvarm att få ärendet prövat i sak. Nämnden skriver:

”en enskild fastighetsägare inte är behörig att initiera en inskränkning av ett verksamhetsområde enligt 9 § LAV.”

Egentligen kan man tycka att politikerna borde lyssna på sina invånare och visa dem respekt oavsett vad lagen säger eller inte. Men kanske skulle nämnden kunna förväntas vara lite mer ödmjuk när den faktiskt själv skriver strax efteråt:

”LAV:s bestämmelser ger inget besked om vem som äger behörighet att påkalla en prövning om inskränkning enligt 9 § nämnd lag.”

Precis. Lagen är inte solklar. Är det då inte anmärkningsvärt att betongpartierna i samhällsbyggnadsnämnden, dvs alla partier utom Vänsterpartiet, likt förbaskat förvägrar Solvarm rätten att få en prövning i sak – och tvingar familjen att överklaga, med allt den kraft och tid som detta tar?

I underlaget för samhällsbyggnadsnämndens yttrande till Förvaltningsrätten så ger kommunen återigen prov på spetsfundiga juridiska resonemang. De blir så spetsfundiga att det dels är svårt att hänga med och att dels försvinner alla människor bakom de juridiska slöjorna och dimridåerna. Tanken att politiker och tjänstemän är satta att hjälpa och serva sina invånare finns inte i denna värld. De invånare som hävdar något mot kommunen blir i dessa sammanhang nämligen att betrakta som fientliga motparter. Underlaget ger faktiskt tydligt uttryck för denna inställning. Det är kommunen som tolkar lagen, det är kommunen som bestämmer.

Till och med när det saknas skrivningar i förarbetena till LAV så tas detta som intäkt för att kommunens tolkning av lagen är riktig:

”Om det således hade varit avsikten att en enskild skulle ha en motsvarande möjlighet ifråga om inskränkning enligt 9 § LAV borde detta rimligen ha berörts i förarbetena.”

Samhällsbyggnadsnämnden anser inte heller att det är av något som helst intresse att Solvarm har ett naturhus med en kretsloppsanpassad VA-lösning. Det har bara betydelse menar nämnden för anläggningsavgiften.

Samhällsbyggnadsnämnden skriver:

”Ägare till fastighet inom verksamhetsområde som inte anser sig ha behov av kommunala vattentjänster är hänvisad till att väcka talan enligt 24 § LAV, en s.k. fördelsprövning. Om vederbörande kan visa att behovet tillgodoses bättre på annat sätt är denne inte heller skyldig att betala anläggningsavgift (dvs. anslutningsavgift).”

24 § i LAV låter så här:

”En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän va-anläggning, om fastigheten
1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och
2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. Vid bedömning av behovet enligt
första stycket 2 skall särskild hänsyn tas till i vilken utsträckning jämförda alternativ tillgodoser intresset av en god hushållning med naturresurser.”

Nu är det ju faktiskt så att Solvarms naturhus kan tillgodose behovet ”bättre på annat sätt”… Solvarms avloppssystem är överlägset kommunens. Och det har familjen i stort sett miljö- och hälsoskyddsnämndens ord på också.

Men det hjälper inte för samhällsbyggnadsnämnden. Solvarm måste ”väcka talan” vid Mark- och miljödomstolen för att få slippa att betala 194.935 kr i anslutningsavgift. Samhällsbyggnadsnämnden tycks nämligen inte själv kunna behandla detta, det måste till domstol…

Och för att riktigt visa hur ”serviceminded” kommunen är mot sina invånare och hur intresserad den är av innovativa och miljövänliga lösningar så har alltså Vänersborgs kommun anlitat Advokatfirman Glimstedt. Advokat Johan Rappman från Glimstedt ska företräda Vänersborgs kommun gentemot familjen Solvarm. Advokaten ska få Mark- och miljödomstolen att tvinga Solvarm att betala 194.935 kr till kommunen i anslutningsavgift för något som Solvarm inte har beställt eller behöver.

Solvarm skriver:

”Vi bestrider härmed faktura … på 194.935 kr inkl moms daterad 2018-04-25 för anslutning till kommunalt VA. Vi har inte beställt kommunal VA-tjänst och avtalet existerar därför inte. Därmed tillbakavisar vi ert krav på betalning för ovanstående faktura. Våra grunder: 1) Vi klarar våra behov av VA-tjänster bättre själva.”

Det är lite svårt att så här på en midsommarhelg få reda på vad advokater av Glimstedts kaliber kostar. På ”advokat24” står det:

”I storstäderna är det inte ovanligt att etablerade advokater på större affärsjuridiska advokatbyråer begär ett timarvode på mellan 3.000 och 5.000 kronor.”

Fast uppgifterna är gamla, från 2013. Ska vi gissa att kommunens advokatkostnad i varje fall inte understiger 3.500 kr i timmen för dess kamp mot Solvarm?

Jag undrar om kommuninvånarna tycker att det är ett bra sätt att använda skattebetalarnas pengar. Jag tycker det definitivt inte.

%d bloggare gillar detta: