Arkiv

Archive for the ‘Pensionär’ Category

Avgiftsfritt Seniorkort från 65 år!

1 augusti, 2022 Lämna en kommentar

I dagens nummer av TTELA återfinns en insändare av Lutz Rininsland (V) – ”Vi under 75 år vill också kunna åka och handla”. Insändaren handlar om avgiftsfria Seniorkort från 65 år. Det kan väl nämnas att det är TTELA som har satt rubriken…

Jag återger Lutz Rininslands insändare här:

==

Äldre invånare i Vänersborg ställer i återkommande insändare samma fråga. Varför erbjuder andra kommuner Västtrafiks avgiftsfria seniorkort 65+ medan vi i Vänersborg måste vänta tills vi har fyllt 75?

Det är fritt fram för Vänersborg att ändra från 75+ till 65+, nu, i dag, i morgon. Därutöver behöver samtliga 49 kommuner i Västra Götaland ta ställning till ett nytt erbjudande från Västtrafik för seniorkort.

Tidigare hade jag skrivit att detta sker först 2023. Det visar sig att jag hade fel. Det är ändrat till 2024. Kommunledningen i Vänersborg vill ändå inte agera nu, vill invänta det nya förslaget, vill avvakta.

Vänsterpartiets motion att agera nu och ändra till 65+ tas inte ens upp till behandling. Jag beklagar detta.”

==

Vänsterpartiet Vänersborg har också tryckt upp ett flygblad som tar upp frågan om avgiftsfria seniorkort från 65 år. Detta flygblad delar Vänsterpartiet ut fram till valet. Du kan läsa det här nedan och längst ner kan du hämta det som pdf-fil.

Rubriken på flygbladet är ”Avgiftsfritt Seniorkort från 65 år”.

==

Seniorkorten köps av kommunerna från Västtrafik. Så har det varit länge. Mellerud, Trollhättan och nu senast Lilla Edet erbjuder kortet till alla som fyller 65. I Vänersborg gäller det att vänta till 75.

Vänsterpartiets motioner och ett antal medborgarförslag föreslår 65+. Men kommunledningen vägrar! De hänvisar till en utredning som blir klar först framåt 2024.

Det är en rättvisefråga! Många pensionärer har redan en svagare ekonomi. En enkel biljett kostar 35 kronor. Många får det knappt att gå runt. Ingen ska behöva avstå att åka kollektivt, på grund av en allt för låg pension!

Det är en hälsofråga att kunna ta sig ut, delta i samhällslivet, hälsa på släkt och vänner.

Det är en hållbarhetsfråga att fler ställer bilen till förmån för kollektivt resande!

Vi förstår inte varför kommunledningen snålar, krånglar och inte tar beslutet som skulle göra vardagen enklare för många pensionärer!

==

Anm. Om du vill läsa mer om Vänsterpartiet Vänersborgs agerande i frågan om avgiftsfria seniorkort från 65 år, så kan du hitta flera bloggar genom att klicka här.

Anm. Här kan du ladda hem de flygblad som Vänsterpartiet Vänersborg har producerat hittills:

SN: Reservation om färdtjänsten

20 december, 2021 Lämna en kommentar

Det är några läsare som har hört av sig och undrat hur det gick på socialnämndens sammanträde förra veckan. Vänsterpartiet hade ju en hel del synpunkter och yrkanden i ärendet ”Revidering av riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst”. (Se ”Socialnämnden: Förbättring av färdtjänsten?”.) Det är ett ärende som angår många människor i vår kommun och röner därför ett stort intresse.

Och det undrar på sätt och vis jag också. Hur det gick alltså. Man betraktar sig ju som en tämligen rutinerad politiker vid det här laget, i varje fall med Vänersborgsmått mätt. Men när det sitter en ordförande i socialnämnden vid namn Dan Nyberg (S) så inser man att det fortfarande finns mycket kvar att lära…

Nyberg innehar en särdeles förmåga att skapa nya ordningar, möjligheter och propositioner vid sammanträden. Många gånger genom åren har det varit konstruktiva och rationella lösningar. Jag vill minnas att jag mestadels tyckte att det var så när Nyberg ledde kommunfullmäktiges sammanträden under 8 år. …trots att han vid ett tillfälle skällde ut mig och hotade att jag skulle få sitta ensam i en skrubb. Men Nyberg hade rätt i sak, även om jag tyckte att han tog i lite väl mycket…

På socialnämndens sammanträde fanns det ett förslag på bordet. Det var utarbetat av socialförvaltningen och förankrat hos Dan Nyberg och de styrande partierna. Även den borgerliga oppositionen var införstådd med och stödde beslutsförslaget. Vänsterpartiet genom Ida Hildingsson och ersättare Lutz Rininsland hade dock flera förslag till förbättringar av huvudförslaget.

Nyberg lyckades undvika att ställa proposition på huvudförslaget och ändringsförslagen, dvs ja eller nej till ordförandens förslag, ja eller nej till Hildingssons yrkande. Istället blev alla Vänsterpartiets yrkanden återremitterade… Nyberg delade alltså på något sätt upp ärendet så att det blev två ärenden – och återremitterade motförslaget. Samtidigt som det fortfarande var ett enda ärende, huvudförslaget… Som socialnämnden antog. Fast en del av ärendet var återremitterat… De återremitterade yrkandena från Vänsterpartiet ska behandlas och tas upp inför nästa revidering 2023 av riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Och som grädde på moset. Det första av Vänsterpartiets yrkanden fick faktiskt bifall av nämnden. Men det hade ordförande Nyberg på något närmast magiskt sätt gjort till sitt eget…

Dan Nyberg (S) var alltså mycket nyskapande på mötet men det är frågan om han följde regelboken. Det kan väl i och för sig ha kommit ut en ny upplaga som jag inte har läst…

Men efter förra veckans sammanträde kan Dan Nyberg sitta på två stolar, eller som de gamla vänersborgska visdomsorden lyder:

”Att äta mackan och ändå ha den kvar.”

Det som hände på sammanträdet var ju att Hildingssons och Vänsterpartiets yrkanden inte fick gehör av nämnden. Det var huvudförslaget som röstades igenom. Men samtidigt kan de andra partierna i allmänhet och Nyberg och socialdemokraterna i synnerhet säga att de var för de utmärkta vänsterpartistiska förslagen. De återremitterades ju och ska utredas och tas upp senare… Fast det är klart, i valtider säger man ju inte varifrån förslagen kommer…

Det är en fantastisk sits som socialdemokraterna m fl har skaffat sig inför valrörelsen – de är både för och emot samtidigt. Frågan är dock hur konstruktivt det är på sikt. Vad sänder det för signaler om samarbete och att tillsammans hitta bra lösningar?

Otydligt? Det klarnar sannolikt vid en genomläsning av reservationen. Du kan läsa den här nedan, men det går också att ladda ner den härReservationen består av två delar. Den ena handlar om behandlingen i nämnden, den andra om sakfrågan.

=====

Reservation i ärende 8 – Socialnämndens sammanträde 2021-12-16 – ”Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst”

Min reservation gäller dels beslutsprocessen vid ärendets behandling i nämnden, dels att jag reserverar mig till förmån för mina egna yrkanden.

Socialnämnden informerades vid sammanträdet i november om bakgrunden till lagstiftningen om färdtjänst och riksfärdtjänst, hur tillämpningen har utvecklats under tiden och vad som är aktuella frågor vid revideringen av kommunens riktlinjer.

Med stöd av egna anteckningar och presentationer från föredragningar i november har jag sökt samtal med partikamrater, med personer som är i behov av färdtjänst och med representanter för organisationer som tidigare deltagit i förvaltningens remissarbete.

På sex punkter lämnade jag avvikande yrkanden till dokumentet ”Riktlinjer för Färdtjänst och riksfärdtjänst 2022-01-01” som fanns i utskicket inför decembermötet. Jag motiverade samtliga yrkanden, punkt för punkt och sände ut dessa i förväg till samtliga ledamöter att ta ställning till.

Nämndens ordförande välkomnade punkt 1 av mina yrkanden och formulerade ett eget yrkande under sammanträdet med följande inledning: ”Socialnämnden beslutar tillföra kommunens inriktningsmål I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv i handlingens inledning.”

Således noteras nu i protokollet att nämnden biföll ordförandens förslag. En korrekt beskrivning hade varit att ordföranden yrkade bifall till mitt yrkande som sedan fick bifall av nämnden. Men det stannade inte vid denna något märkliga behandling.

Den andra delen av ordförandens yrkande fortsatte: ”Socialnämnden beslutar att återremittera övriga förslag till förvaltningen för beredning och kostnadsbedömning samt avstämt med jämförbara närliggande kommuner. Ärendet återupptas inför nästa revidering av riktlinjerna år 2023.

Ordförande påtalade också att det “vore anständigt” om jag inkom med en kostnadsberäkning för mina yrkanden, trots att detta inte fanns med i beslutsunderlaget att ta ställning till. Att vara ledamot i socialnämnden är mitt första kommunala uppdrag som förtroendevald i Vänersborgs kommun. Jag lär mig mycket nytt och gör det gärna.

Men nu förstår jag inte riktig. Mina yrkanden ställde jag som alternativa yrkanden. De avvek från de som fastlades i riktlinjerna och som ska träda i kraft 2022-01-01.

Det fanns alltså två yrkanden för nämnden att besluta kring:
● Förvaltningens och presidiets, huvudförslaget: Socialnämnden antar det reviderade dokumentet Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst, att gälla from 2022-01-01.
● Mina yrkanden, punkt 2-6.

Jag lärde mig att jag som ledamot kan bifalla ett förslag, att avslå ett förslag, att framställa egna avvikande yrkanden eller att begära att ärendet inte avgörs vid sammanträdet utan att det återremitteras.

Jag framställde egna yrkanden. Utöver huvudförslaget fanns mina yrkanden, inget annat från någon annan. Och då kom ordförandens förslag ”att återremittera övriga förslag till förvaltningen”.

Vilka övriga förslag? Det hade varit i sin ordning att nämnden hade avslagit mina yrkanden, det hade jag förstått. Men när nu nämndens majoritet godkänner och beslutar i enlighet med huvudförslaget att de föreslagna riktlinjerna skall träda i kraft efter årsskiftet, vad betyder då ”övriga förslag återremitteras”? Är det bara mina yrkanden, eller är det också alla punkter i huvudförslaget där jag yrkade att nämndens ledamöter skulle fatta beslut om?

Är den en klapp på axeln för en ledamot som försöker hålla sig till regelverket, som yrkar först och inväntar sedan att bli bifallen eller få avslag? Är det ett sätt för majoriteten att säga ”vi känner oss kluvna, skulle vilja säga ja till dina yrkanden, men, förstår du, vi kan inte – så vi klämmer till med återremittering av dina förslag”. Men kan verkligen dom nya riktlinjerna träda i kraft samtidigt som flera delar är återremitterade? Ett ärende blev i så fall till två. När jag söker råd hos mina mer erfarna partikamrater får jag höra att de aldrig har varit med om en sådan hantering av ett ärende. De är tveksamma till om ordförande har handlagt ärendet på ett korrekt sätt.

När det gäller mina yrkande framfördes också en tydlig önskan att varje yrkande skulle behandlas för sig. De berörde olika delar i beslutsunderlaget och syftet var att hitta så bra lösningar som möjligt för den målgrupp som beslutet påverkar. Eftersom vi även, utöver den miniminivå som en kommun är skyldig att erbjuda enligt lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst – har en diskrimineringslag att förhålla oss till.

1.1 Vänersborgs kommuns vision
1. Yrkar att kommunens inriktningsmål nr 1 läggs till under detta avsnitt: “I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv”
Motivering: Detta är i linje med remissinstansernas synpunkter om att kopplingen kring kommunens mål borde vara tydligare och synliggöras i riktlinjerna. I nuläget står bara visionen med – som inte säger så mycket alls.

2.6 Färdtjänst till annan kommun, i andra kommuner eller mellan andra kommuner.
2. Yrkar att RIAK biljetter ska vara fortsatt obegränsade.
Motivering: Antal biljetter per person under 2020 är i snitt 5,4 – ett spann från 2-10st. Begränsas det till 6st exkluderas flera som tidigare varit i behov av fler än 6st biljetter. Samt så talar snitten 5.4 för att det kostnadsmässigt inte skulle skena iväg – men ger fortsatt utrymme för individuella behov. Detta är i linje med remissinstansernas synpunkter.

2.10 Taxor och avgifter: (egenavgift)
3. Yrkar att egenavgifter bör anpassas och vara i nivå med kollektivtrafiken varför beslutet för taxor och avgifter ska revideras och ett nytt beslutsförslag beredas gällande denna del – där också pensionärs- och funktionsrättsorganisationer ska få vara fortsatta remissinstanser.
Motivering: Höga och ojämlika kostnader för färdtjänst sedan höjningen på taxorna gjordes i förhållande till kollektivtrafikresenärer. I underlaget uppges som argument till den högre kostnaden att “ Egenavgifter för färdtjänst är generellt dyrare än ordinär kollektivtrafik med anledning av att dessa resor är mkt mer kostsamma och innefattar en högre servicenivå än kollektivtrafiken”. Men den som är i behov av färdtjänst har inte valt att vara beroende av denna “service”. Det är en insats för att möjliggöra delaktighet i samhällslivet. Att ekonomiskt få betala ett betydligt högre pris för detta är inte rimligt – om vi vill att alla ska få vara med på så lika villkor som möjligt.

2.11 Information kring färdtjänstens utförande:
4. Yrkar att färdtjänstresan ska beställas senast en timma innan önskad avresa.
Motivering: Bokning senast två timmar innan avresa – som föreslås i nya riktlinjerna påstås ge bättre samordningsmöjlighet i förhållande till en timma som remissinstanserna önskar. Självklart är framförhållning att föredra och förslaget innebär inte att majoriteten kommer vänta till en timma innan avresa – men det ger ett mer jämlikt utrymme för enskilda behov och situationer. Det går inte alltid på förhand veta när en hemresa är aktuell. Det kan också uppstå att en mår dåligt och behöver ta sig hem så fort som möjligt, eller en önskan att kunna följa med sina vänner på en spontan aktivitet. Argumentet att två timmar ger bättre samordningsmöjlighet i förhållande till en timma är svagt i förhållande till nytta. I dagsläget när bokning senast 22 kvällen innan gäller – genomförs trots flertalet resor av ensamresenärer. Vilket väger tyngst – en möjliga ekonomisk vinst om några enstaka resor lyckas samordnas på grund av två istället för en timma? Eller individens möjlighet till mer jämlika förutsättningar att delta i samhället.

2.11 Information kring färdtjänstens utförande
5. Yrkar att det ska vara möjligt att under samma resa lämna av eller hämta barn på förskola.
Motivering: Att boka flera resor för detta är både en belastning kostnadsmässigt och administrativt. Det är svårt att på förhand veta exakt om resan dit kommer fram i tid och resenären riskerar då att missa sin hem- eller fortsatta resa (nästa bil). Riktlinjerna föreskriver att “inga ärenden på vägen” är tillåtet – men att hämta/lämna barn på förskola borde vara undantaget detta. Att få vardagen och familjeliv att gå ihop där lämna/hämta barn på förskola är en central del – bör inte ses som vilket “ärende” som helst. Orimligt att boka 4 stycken olika resor (bilar) för att hämta och lämna.

2.12 Övriga bestämmelser
6. Yrkar att det fortsatt ska ges samma möjligheter att ta med sitt sällskapsdjur vid färdtjänstresa som personer utan behov har i kollektivtrafiken.
Motivering: Att meddela innan om ett sällskapsdjur behöver följa med på resan möjliggör att samordna dessa enskilda och sällan förekommande situationer för att undvika allergier. Detta är i linje med remissinstansernas synpunkter och är tillåtet enligt befintliga riktlinjer. Att ta bort möjlighet att göra längre utflykter på grund av att den färdtjänstberättigade inte får ta med sin hund som inte kan lämnas ensam hemma, riskerar att skapa en isolering för den enskilde.

Mot denna bakgrund reserverar jag mig till förmån för mina egna yrkanden och mot beslutsprocessen vid ärendets hantering i nämnden.

Ida Hildingsson
Vänsterpartiet 2021-12-19

KF 20/9: Två SD-motioner (3/3)

17 september, 2017 1 kommentar

I två bloggar har jag beskrivit flera av kommunfullmäktiges ärenden. (Se ”Kommunfullmäktige 20/9 (1/3)” och ”KF 20/9: Integration och Sanden (2/3)”.) Det är ju sammanträde på onsdag. Det betyder att maktens kvinnor och män samlas i den anrika Festsalen på Folkets hus/Kulturhuset och bestämmer vad som ska hända i kommunen. Det kan väl vara läge för kommunens invånare att komma och se och lyssna till kommunens förtroendevalda i aktion.

pensionar3Två motioner om pensionärernas situation ska behandlas, ”Gör Vänersborg känt som pensionärernas stad” och ”Pensionärernas dag i Vänersborg”. Det är Sverigedemokraternas oförtröttlige nestor Kurt Ragnvald Karlsson som är upphovsman. Jag har beskrivit dessa motioner i en tidigare blogg (se ”SD och pensionärerna”).

Karlssons första motion yrkar på att en arbetsgrupp bildas som ska planera för framtida pensionärers situation. I underlaget skriver kommunstyrelseförvaltningen:

”Det kan konstateras att de uppgifter som skulle utföras av den föreslagna arbetsgruppen redan ankommer på socialnämnden och socialtjänsten.”

sverigedemokraternaKarlsson och sverigedemokraterna slår alltså in öppna dörrar.

Kommunstyrelseförvaltningen passar också på att i sitt svar på motionen redogöra lite för vad som görs för pensionärerna:

”Noteras att Socialnämnden med jämna mellanrum anordnar en äldremässa. Genom donerade medel arrangeras pensionärsfester. Varje år bjuds alla som fyller 80 år in till en informationsträff om kommunens erbjudande om stöd och hjälp. Alla över 75 år reser gratis med västtrafik. Vidare finns dagverksamhet och frivilligverksamhet som riktar sig till äldre.”

Slutklämmen i tjänstemannaskrivelsen är också intressant:

”Slutligen kan, som upplysning, tilläggas att ålder numera utgör en diskrimineringsgrund”

lagbok2Och så är det enligt Diskrimineringslagens 1 kap § 1.

I sin andra motion yrkar Kurt Karlsson på att en ”Pensionärernas dag” införs i Vänersborg. Jag vet inte, men en sådan dag vore kanske diskriminerande mot oss som ännu inte riktigt är pensionärer… Det skriver emellertid inte kommunstyrelseförvaltningen i sitt svar. Däremot menar förvaltningen att Kurt Karlsson och sverigedemokraterna återigen slår in öppna dörrar:

”Därtill kan konstateras att det redan finns ett arrangemang – äldremässan – som till viss del liknar den nu föreslagna ”Pensionärernas dag”.”

Även om sverigedemokraternas syfte kanske är gott, så visar ändå motionerna att Kurt Karlsson och hans partikollegor inte tycks ha riktigt koll på vad som gäller och vad som händer i Vänersborg. Och det är ju lite tråkigt… Å andra sidan kan det vara bra för SD:s väljare att känna till.

trygghetsboendeNaturligtvis finns det en hel massa att önska när det gäller behandlingen av pensionärerna i Sverige. Men många av dessa frågor avgörs på riksdagsnivå. Vänsterpartiet skriver t ex på sin hemsida (se här):

”Vänsterpartiets uppfattning är att nuvarande pensionssystem har misslyckats med sin uppgift att se till att de som arbetat ett helt yrkesliv ska kunna leva ett gott och värdigt liv. Pensionssystemet behöver därför reformeras. Bland annat bör premiepensionssystemet (PPM) avskaffas och avgifterna till inkomstpensionen.”

Pensionärerna, särskilt ”fattigpensionärerna” och kvinnorna, måste få det bättre. Fast detta är som sagt till stor del en nationell fråga, dvs en fråga för riksdag och regering. Och inte för kommunen…

Kommunens ansvar för pensionärerna ligger t ex på äldreboenden med särskild hänsyn till demens och andra tyngre behov, hemtjänst, hemsjukvård etc. Omfattningen och kostnaderna för denna verksamhet ligger helt och hållet på socialnämnden. Om socialnämnden får mer pengar, ju bättre förutsättningar har nämnden att tillhandahålla bra service till pensionärerna.

kurt_sdOch här har sverigedemokraterna två år i rad lagt budgetförslag som har inneburit besparingar för socialnämnden. I rättvisans namn ska sägas att SD:s budgetförslag för 2018 inte var något besparingsförslag på socialnämnden. Å andra sidan är det val nästa år… Jag tror att dessa två motioner om pensionärernas situation också är ett led i valrörelsen…

Kurt Ragnvald Karlsson avsäger sig för övrigt uppdraget som nämndeman vid Tingsrätten i Vänersborg. (Det är också ett ärende på fullmäktige.)

Den tredje och sista bloggen inför kommunfullmäktiges sammanträde kom helt att handla om sverigedemokraterna. Det var egentligen inte meningen – och det var väl nästan att ge dem för mycket utrymme… Så viktiga är de inte i den vänersborgska politiken. Och kommer förhoppningsvis aldrig att bli.

Ett nej är ett ja

30 januari, 2017 Lämna en kommentar

nonoMånga av våra politiska motståndare har genom åren påstått att Vänsterpartiet i Vänersborg enbart är ”nej-sägare”. Dessa personer har inte riktigt förstått, eller velat förstå, att Vänsterpartiets förslag alltid har stått mot något annat förslag i slutomröstningen. Och detta andra förslag har i stort sett alltid varit kommunstyrelsens förslag. Det har naturligtvis berott på att Vänsterpartiet har varit i minoritet. Ett ”ja” har därför betytt en röst på kommunstyrelsens förslag, medan ett ”nej” har inneburit ett ”ja” till vårt eget förslag. Och så har det alltid varit – ett ”nej” har betytt ”ja” till något annat. I våra ögon till något bättre…

ttelaDet belyser TTELA:s artikel (den finns bara med på TTELA:s hemsida) om socialnämndens budget (se ”Budgetförstärkning till äldreomsorg”, 27 januari).

TTELA berättar att:

pengar4”I juni förra året fick oppositionens budget för 2017 majoritet i Vänersborgs kommunfullmäktige. Det innebar bland annat att socialnämnden fick en ramökning på 44 miljoner kronor.”

Moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna, Vänsterpartiet och välfärdspartiet röstade tillsammans ”nej” till huvudförslaget som hade lagts av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. Det blev således 23 röster mot 22.

Oppositionens nej i slutomröstningen innebar att socialnämnden slapp, som TTELA skriver:

”att ta bort över 70 tjänster”

Istället kunde nämnden lägga bland annat:

”19 miljoner, på verksamheterna vård och omsorg. Och det handlar alltså om äldreomsorgen.”

sverigedemokraterna_kurtSverigedemokraterna, som förra veckan gjorde ett stort nummer med sina motioner om att de ville värna pensionärerna (se ”SD och pensionärerna”), lade för övrigt ner sina röster…

jajaTänk att ett nej i den avgörande omröstningen i fullmäktige innebar ett ja till att socialnämnden fick en ramökning på 44 miljoner kronor…

I politiska sammanhang är ett nej ofta ett ja…

.

PS. På Vänsterpartiets hemsida finns en artikel i samma ämne – ”Lokaltidningen väljer att skriva klartext”.

PPS. TTELA-artikeln finns med i dagens papperstidning. (31/1)

SD och pensionärerna

26 januari, 2017 1 kommentar

kurtkarlsson5Sverigedemokraternas Kurt Karlsson har i veckan lämnat in två motioner. De riktar sig båda mot pensionärerna. Den ena heter ”Gör Vänersborg känt som pensionärernas stad”. (Inte kommun, utan stad alltså.) Den andra motionen har rubriken ”Pensionärernas dag i Vänersborg”.

Den sistnämnda motionen, som Kurt Karlsson menar ska ses som ett komplement till den första, syftar till att kommunen ska arrangera en dag där kommunen informerar pensionärerna och presenterar och förklarar beslut och planer som gör och ska göra kommunen mer pensionärsvänlig. Dagen ska avslutas med typ en revy eller:

”uppträdande av en kändis som Jan Malmsjö eller Ove Törnkvist (artisten)”

sweden_rockArtisten alltså, inte kommundirektören… Fast jag, som inte har många år kvar till pensionen, skulle väl hellre se ett uppträdande av några hårdrockare… Eller kanske få åka till Sweden Rock…

Sverigedemokraterna slår till stor del in öppna dörrar, vilket inte är helt ovanligt i Vänersborg. Kommunen, socialnämnden, ordnar åtminstone vartannat år ”äldremässan” som ger oerhört mycket information om allt som kan vara av värde för den som är äldre,loket på väg att bli äldre, anser sig själv vara äldre eller i behov av kunskap. 2015 var t ex Leif ”Loket” Olsson dragplåster. (Se här.)

Dessutom tror jag att socialförvaltningen fortfarande bjuder in alla som har fyllt 80 år, till ett speciellt informationstillfälle. Utöver detta finns det träffpunkter utspridda över hela kommunen dit pensionärer och anhöriga är välkomna. (Se här.)

I den första motionen skriver Kurt Karlsson att äldre personer och i synnerhet pensionärer har:

”behandlats allt mer respektlöst. Pensionärerna har som grupp blivit osynliga och marginaliserade.”

pensionar3Det kanske är lite att ta i, men visst finns det en hel massa i övrigt att önska när det gäller behandlingen av pensionärer. Vänsterpartiet skriver t ex på sin hemsida (se här):

”Vänsterpartiets uppfattning är att nuvarande pensionssystem har misslyckats med sin uppgift att se till att de som arbetat ett helt yrkesliv ska kunna leva ett gott och värdigt liv. Pensionssystemet behöver därför reformeras. Bland annat bör premiepensionssystemet (PPM) avskaffas och avgifterna till inkomstpensionen.”

Pensionärerna, särskilt ”fattigpensionärerna” och kvinnorna, måste få det bättre. Fast detta är till stor del en nationell fråga, dvs en fråga för riksdag och regering. Och inte för kommunen…

Kurt Karlsson skriver vidare i motionen att pensionärerna:

”upplever att de är en grupp som endast är intressant för politiker och massmedia vart fjärde år.”

sverigedemokraternaSverigedemokraterna tycks redan ha startat sin valrörelse.

Och varför påstår jag det?

Det är enkelt. Kommunens ansvar för pensionärerna ligger t ex på äldreboenden med särskild hänsyn till demens och andra tyngre behov, hemtjänst, hemsjukvård etc. Omfattningen och kostnaderna för denna verksamhet ligger helt och hållet på socialnämnden. Om socialnämnden får mer pengar, ju bättre förutsättningar har nämnden att tillhandahålla bra service till pensionärerna.

tunga_kluven_SDOm vi då tittar på sverigedemokraternas förslag till budget för socialnämnden under de senaste två åren så ser vi att sverigedemokraterna pratar med kluven tunga.

Sverigedemokraternas förslag nu inför år 2017 var:

”Socialnämndens effektiviseringsbeting om 4.111 Tkr stryks och dessa pengar går till fler händer i äldrevården.”

svangremDet kan låta som om sverigedemokraterna vill förbättra för pensionärerna, men då ska man komma ihåg att effektiviseringsbetinget (ett nytt kreativt ord lanserat av de styrande i S+C+MP) var detsamma som en föreslagen besparing. Och att ta bort denna besparing innebar inga som helst nya pengar till socialnämnden. Det innebar bara att nämnden fick behålla de pengar som den redan hade. Sverigedemokraterna försökte alltså äta upp smörgåsen och ändå ha den kvar.

Sedan ska vi komma ihåg att nämndens totala kostnader ökar mellan 2016 och 2017 – och eftersom sverigedemokraterna inte ville ge några nya pengar till nämnden, så innebar förslaget i stället en nedskärning. Även om den inte var så stor som de styrande partiernas. Därför borde sverigedemokraterna istället ha svarat på vad de ville att socialnämnden skulle spara på i år.

Det förslag som kommunfullmäktige slutligen antog röstades igenom av M+KD+L+V+VFP (moderater, kristdemokrater, liberaler, vänsterpartister och välfärdspartister) och innebar 25 milj kr mer år 2017 än året innan.

karvlingVilken budget var bäst för pensionärerna i Vänersborg…?

Det var likadant med budgeten för förra året, 2016. Då skrev sverigedemokraterna följande i sitt budgetförslag:

”Vi vill omfördela resurserna inom budgetram från kostnader för placering av så kallade ensamkommande ynglingar i familjehem, till en satsning på trygghetsboende för äldre.”

Sverigedemokraterna ställde alltså två ”svaga” grupper mot varandra och försökte påskina att det var de ensamkommande barnen och ungdomarna (nedsättande kallade ”ynglingar” av Kurt Karlsson), som har flytt undan fattigdom, krig och elände, som är orsaken till pensionärernas situation. Det var så fel det kunde bli. Pengarna till de ensamkommande barnen kommer från staten och berörde bara marginellt socialnämndens ekonomi. Kommunen måste dessutom redovisa att dessa statliga pengar verkligen användes för det ändamål som de var avsedda för. Med andra ord, det gick inte att omfördela pengar på det sätt som sverigedemokraterna föreslog. (Ibland blir man bara så trött på sverigedemokraterna…)

trygghetsboendeSedan kan man fråga sig varför sverigedemokraterna inte ställde andra kommunala kostnader mot pensionärerna. Jag tänker på arenans kostnader, hamnområdet i Vargön, Wargön Innovation osv. Idag skulle man kunna fråga sig varför sverigedemokraterna inte ställde ett köp av Nunntorp, som sverigedemokraterna var för, mot pensionärernas situation…

Men inte nog med det.

Trygghetsbostäder drivs inte av socialförvaltningen, trygghetsboenden erbjuds av kommunala eller privata fastighetsbolag. Och ansökan sker genom bostadskön… (Ibland blir man bara ännu tröttare på sverigedemokraterna…)

svangrem2Ett nyckelbegrepp i sverigedemokraternas yrkande var också att ”omfördela resurserna”. Det betydde att inga nya pengar skulle tillföras socialnämnden inför 2016, utan nämnden skulle klara fördyringar och ökade kostnader med samma pengar nämnden hade år 2015. Vilket i praktiken skulle innebära en besparing på nämndens totala verksamhet. Och försämrade möjligheter att förbättra för de gamla…

Det förslag som kommunfullmäktige antog med röster från M+KD+L+V+VFP innebar 20 milj kr mer för socialnämnden år 2016 än året innan.

undrandeVilken budget var bäst för pensionärerna i Vänersborg…?

Det här är sverigedemokraternas politik i Vänersborg i praktiken – full av okunskap och tomma ord. Och jag undrar vilket parti det egentligen är som bara är intresserade av pensionärerna ”vart fjärde år”?

Kategorier:Pensionär, SD Etiketter:,

Reaktioner på mina senaste bloggar

Ibland händer det att jag vill stanna upp lite och samla ihop de kommentarer, reaktioner och funderingar som jag har fått efter mina bloggar. Idag är ett sådant tillfälle.

fiskmas2Som när jag efter min årliga utgjutelse över fiskmåsarnas ankomst till taken i Nordstan (se ”Påskdagen 2016”) får se en liten notis i TTELA om att Ronneby kommun också har drabbats av fiskmåsinvasion.

I Ronneby tar kommunen, till skillnad från Vänersborg, det hela på allvar – och planerar att bygga speciella torn för berguvar. Det är en metod som har provats med framgång i England. Berguvarna ska lockas att flytta in i tornen, som placeras i centrala delar. Sedan ska ugglorna jaga fiskmåsar och förhoppningsvis hålla nere antalet…

Det vore kanske något att ta efter i Vänersborg?

sjovallen1Bloggen om föreningsbidrag (”Olika falla ödets lotter – bidrag till föreningar”) gav en del reaktioner. Många reagerade på kommunens beslut att inte ställa upp någon ”baja-maja” för pensionärerna vid boule-planen på Sjövallen. Folk reagerade på att kommunen inte ser värdet i att pensionärer aktiverar sig och bedriver friskvård på egen hand. Men man ska tydligen inte bli gammal i Vänersborg, som en läsare uttryckte sig. Flera tyckte för övrigt att kommunen borde bygga riktiga toaletter vid Sjövallen.

tombolaEn person som är aktiv i Vänersborgs FK reagerade på att vissa föreningar får bidrag men inte andra. VFK ansökte förra året om 10.000 kr i marknadsföringsbidrag. Klubben ordnar ju som bekant fotbollscuper i Vänersborg, 5 helger i september och oktober, där massor av lag deltar. Enligt uppgift så genererar cuperna ca 5.200 gästnätter. VFK fick avslag på sin ansökan.

Och jag blir fortfarande inte klok på vilka principer kommunen har när den delar ut marknadsföringsbidrag och andra bidrag. VFK:s ansökan var kanske riktad till fel ”instans”…?

ms_vbgNaturligtvis har bloggarna om Vänersborgs kommun och Microsoft föranlett flest reaktioner. (Se ”Kommunen och Microsoft, del 1” och ”Kommunen och Microsoft, del 2”.) Men eftersom det är ett känsligt ämne, särskilt om man arbetar i kommunhuset, har jag fått de flesta klapp_axel2privat.

Allihop som på ett eller annat sätt har hört av sig anser att det inte är lämpligt med sådana här kopplingar mellan kommunen och ett företag. Och rent allmänt tycker många också att man som anställd aldrig ska agera så att frågan om jäv överhuvudtaget uppstår.

Fast visst kan gränsdragningen vara svår ibland.

nyhetMen lite ”nyheter” måste jag väl leverera också i denna blogg…

Igår berättade jag att kommunen betalade IT-strategens resa och uppehälle till Microsoft Ignite i Chicago förra året. Idag kan jag, efter uppgifter från ”kommunhuset”, komplettera med att kommunen gjorde detsamma med strategens resa till NIC-konferensen i Oslo, också förra året. Detta event var dock inte arrangerat av Microsoft. Men som IT-strategen själv skrev i en artikel från konferensen i IDG-tidningen Techworld (se här):haglund11

”… schemat har en tydlig Microsoft-prägel … Ämnena är visserligen ofta kopplade till tjänster och produkter med Microsoftanknytning…”

En av de stora frågorna på konferensen var:

”När servrarna och tjänster har flyttat till molnet, vad ska då it-avdelningen syssla med?”

Och naturligtvis måste det vara en viktig fråga för Vänersborgs kommun att få svar på…

nyhetTill sist en liten kommentar kring Lena Eckerbom Wendels (M) fråga till Marie Dahlin (S). eckerbom15_2(Se ”Kommunen och Microsoft, del 1”.)

I kommunens diarium återfanns igår (torsdag 31 mars) en skrivelse från Marie Dahlin (S). Dahlin har gett ett uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen om att göra en utredning angående surfplattorna. Hon skriver:

Marie_Dahlin2”… finns det anledning att utreda om den digitala nämndsadministrationen har effektiviserat informationshanteringen på det sätt som var tänkt. Utredningen ska särskilt beakta huruvida:

  • investeringen finansierats i planerad utsträckning av upphörande av pappershantering
  • de förtroendevalda kan läsa, notera i och spara sammanträdeshandlingar”

Marie Dahlin (S) ser därmed ut som hon har hörsammat det krav som Eckerbom Wendel ställde i sitt brev. Men jag blir inte riktigt klok på dateringen…

kalenderMarie Dahlins uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen är daterat den 21 mars. Men Eckerbom Wendels brev är daterat till dagen efter, den 22 mars. (Då det också diariefördes.) ”Svarade” Marie Dahlin på Eckerbom Wendels begäran redan dagen innan Eckerbom Wendel skrev den? Och tar det verkligen 10 dagar att diarieföra Marie Dahlins uppdrag?

Eller är det slumpens skördar? Det vore i så fall inte första gången som slumpen spelar ett spratt i kommunhuset…

Utredningen ska för övrigt vara klar och presenteras den 24 augusti.

Kategorier:Föreningar, IT, Pensionär

Olika falla ödets lotter – bidrag till föreningar

tombolaOlika falla ödets lotter.

Den slutsatsen kan man kanske dra efter att ha tagit del av kommunens diarium under den senaste månaden. Jag gör ju det ibland, tar en liten koll i diariet alltså. Det är tämligen intressant att botanisera bland alla de handlingar som tjänstemän, politiker och allmänheten ”lämnar efter sig”. Allt som händer i en kommun ska ju diarieföras och göras offentligt.

smulorMånga organisationer och föreningar söker bidrag av kommunen. Och det har de naturligtvis all rätt att göra, särskilt som det finns en förening i kommunen som relativt sett får väldigt mycket pengar. Då vill naturligtvis andra föreningar få, med Bibelns ord i dessa påsktider, åtminstone några smulor från herrarnas bord (Matt 15:27).

Hur de ansvariga på kommunen sedan resonerar och vilka principer de använder när de beslutar om vilka som ska få bidrag eller inte, det blir jag aldrig riktigt klok på…

blasut_bandyBlåsut Vänersborg Bandyklubb (BBK) skrev till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) och begärde 70.000 kr i marknadsföringsbidrag. BBK ansåg att bandyklubben spred:

”ett gott idrottsligt rykte om staden”

Och det gör BBK säkert. Dessutom står det ”VANERSBORG.SE” på matchbyxorna.

Marie Dahlin (S) beslutade att Blåsut Vänersborg Bandyklubb ska få 40.000 kr.

zontaVänersborgs Zontaklubb adresserade istället sitt brev till kommunfullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S).

Zontaklubben skrev:

”… skulle uppskatta mycket att få ett bidrag från kommunen till firandet av vårt kommande jubileum.”

Zonta i Vänersborg firar 60 år och ska ha det lite festligt. Det specificerades inte vad eventuella kommunala pengar skulle användas till, kanske till en stadsvandring med museichef Peter Johansson eller till jubileumssupén på Lagergrenska huset. (Båda aktiviteterna ingår i programmet.)

Ljunggren var på gott humör och anslog 10.000 kr till jubileumsfirandet.

bouleUnder tiden kämpar Boulealliansen i Vänersborg med tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen…

Boulealliansen spelar under sommarhalvåret boule på Sjövallen. Klubben beräknar att mellan 120-130 personer är aktiva varje vecka. Och det handlar huvudsakligen om pensionärer, varav en ansenlig mängd är över 80 år.

Nu är det så att även pensionärer behöver gå på toa ibland… Kanske till och med lite oftare än andra…

sjovallen1Under åren mellan 2009 och 2014 satte kommunen ut en ”baja-maja” vid Sjövallen. Men år 2015 togs denna ”bajamaja” bort. Kommunen hänvisade istället till den utrustning som fanns placerad vid Länsan.

Boulealliansen  skriver:

”… avståndet blev för långt mellan boulebanorna och Länsan. … Många … har dessutom diverse kroppsliga begränsningar och varken kan eller hinner att ta sig till kommunens anläggning vid Länsan.”

Eftersom avståndet medförde att flera då avstod från boulespel bekostade föreningen själv en ”bajamaja” – som ställdes upp vid boulebanorna. Hyran och skötseln från maj till september kostade föreningen ca 7.500 kr. En kostnad som Boulealliansens budget emellertid inte kan klara av i längden…

Nu har kommunen dessutom tänkt att flytta boulebanorna till andra änden av Sjövallen, vilket skulle öka avståndet till Länsan med ytterligare 100 meter, enkel väg.

lansanBoulealliansens brev till kommunen slutar:

”Vi tycker att det är rimligt att kommunen tar på sig kostnaden för att ställa upp en Baja-Maja i anslutning till banorna.”

Det handlar alltså om högst 7.500 kr… En billig peng för ökad friskvård bland våra pensionärer. Kan man väl tycka…?

Det är svårt att upptäcka några bakomliggande principer för hur kommunala bidrag delas ut och fördelas i Vänersborg. Den enda princip som jag möjligtvis kan hitta är att det gäller att ställa sin ansökan till rätt person…

Till sist tycker jag att det, återigen, är dags att damma av kommunens vision:

visionen2

Avslöjande KF! (24/2)

25 februari, 2016 Lämna en kommentar

ljunggrenordfEfter en längre inledande information angående ändrad planering för kommande fullmäktigesammanträden mm startade ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) förhandlingarna i ett rasande tempo.

ordfklubba3Det första ärendet ”Antagande av Miljöprogram 2030” klubbade ordförande Ljunggren innan någon hann begära ordet. Min fullmäktigekollega i bänken bredvid, Per Sjödahl (MP), hade faktiskt armen halvvägs i luften när Ljunggrens klubba slog i bordet. Sjödahl såg mycket förvånad och besviken ut när han inte fick säga något. Och det kan jag förstå. Sjödahl är ju faktiskt ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden och ingår i Ljunggrens ”treklöver” (S-C-MP). Jag antar att Sjödahl fick sig en tankeställare…

Lika snabbt gick det på de följande två ärendena, antagande av reviderade ”Kriterier för bidrag till kulturföreningar och bygdegårdar” och ”Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om tilläggsanslag för brounderhåll i budget 2016”.

marianne_rammMen när ärendet ”Svar på motion om att utöka den avgiftsfria kollektivtrafiken till alla invånare som fyllt 65 år” skulle behandlas reste sig vänsterpartiets Marianne Ramm, som hade skrivit motionen, direkt från bänken och begärde ordet – redan innan ordförande Ljunggren läst upp vilket ärende som skulle behandlas. Marianne Ramm ville uppenbarligen inte riskera att Ljunggren dunkade sin klubba i bordet alltför snabbt.

Och det var nog tur det.

Det var många som ville tala om hur viktigt det var för de över 65 år att kunna utnyttja kollektivtrafiken avgiftsfritt. Ett flertal talare var uppe i talarstolen från oppositionen. Till slut mer eller mindre tvingades betongpartierna upp i talarstolen för att försvara sitt ställningstagande om att avslå motionen. Dock inte kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S), som inte var närvarande under hela mötet.

En klar ideologisk gräns kom att tydliggöras under debatten. Jag tror att de representanter från pensionärsorganisationerna som var närvarande klart insåg vilka partier de definitivt inte ska rösta på nästa val…

buss2Marianne Ramm (V) inledde som sagt debatten. Hon hade ett långt anförande där hon engagerat redogjorde för skälen till att införa avgiftsfri kollektivtrafik till alla invånare som fyllt 65 år.

Ramm inledde med att säga att hennes (och Vänsterpartiets) vision är att alla ska få åka avgiftsfritt, men just nu gällde det gruppen 65+. Förslaget skulle införas från 1 jan 2017 och kosta ungefär 1,7 miljoner kronor. För denna relativt lilla summa skulle färdtjänstresorna kunna minska (besparing på annat håll), pensionärerna stimuleras att röra sig mer och därigenom bli friskare, ekonomiska förhållanden skulletrollhattan utjämnas eftersom många pensionärer har det knapert mm.

Marianne redogjorde också för erfarenheterna från andra kommuner. Det finns nämligen många kommuner som redan har infört avgiftsfri kollektivtrafik för 65+. Bland annat Trollhättan. Det innebär för övrigt att lillasyster Stina som är 66 år och bor i Trollhättan kan åka gratis till storebror Sven, som är 74 år och bor i Vänersborg – men när Sven ska åka till Stina i Trollhättan så måste han betala…

Marianne var fullständig i sin argumentation och tog också upp miljöaspekter och att priset på kollektivtrafiken har ökat 4 gånger mer än konsumentprisindex sedan 1995.

lutzKF2Det var egentligen inte så mycket mer att tillägga efter Marianne Ramms anförande, särskilt som Lutz Rininsland (V) kompletterade med att redogöra för hur viktigt det var att det inte skulle finnas någon lågtrafikbegränsning. (Den lågtrafikbegränsning, som fanns för gruppen 75+ upphävdes av kommunstyrelsen den 16 december förra året, alltså bara för två månader sedan… Alla 75+ i Vänersborg åker således från och med den 1 januari 2016 avgiftsfritt utan begränsning. Det står fel i TTELA om detta.)

Rininsland talade också om hur standarden på både bussar och hållplatser hade förbättrats, om parkeringssituationen i Vänersborg och inte minst vädret som gjorde att flera 65+ tog bilen i stället för cykeln. Och avslutade med att det prognostiserade överskottet för år 2017 skulle bli 41 miljoner kronor…

Allt talade för att Vänersborg skulle införa reformen.

asa_olinkfOch om inte Marianne Ramms och Lutz Rininslands argument räckte till så fyllde Åsa Olin (V) mycket engagerat på med jämställdhetsaspekten. Olin redogjorde för att hälften av kvinnorna blir ”fattigpensionärer”. De kommer ofta från LO-kollektivet och har en låg pension. Dessa har inte råd att ha bil och avgiftsfri kollektivtrafik skulle göra väsentlig skillnad.

Morgan Larsson (VFP), Kurt Karlsson (SD) och Ola Wesley (SD) kunde inte göra så mycket annat än att hålla med och yrka bifall till motionen från Vänsterpartiet. betongblandare

Men det gjorde inte betongpartierna från socialdemokraterna, centerpartiet, moderaterna, miljöpartiet, liberalerna och kristdemokraterna.

Deras argument tyckte en vänsterpartist som jag var rent ut sagt ynkliga.

Marika Isetorp (MP) talade egentligen om annat från talarstolen. Hon ville, sa hon, att det skulle vara billigt för alla och kanske framför allt för de yngre. Det fanns inte heller bussar överallt och det var bättre att cykla än att åka buss. Isetorp trodde inte heller att de som använder färdtjänst skulle använda kollektivtrafik istället.

janteIsetorp pratade mycket om andra målgrupper än de som motionen gällde. Och det luktade mycket ”Jante” om hela anförandet – får inte alla avgiftsfri kollektivtrafik, så ska inte heller gruppen 65+ få. Dessutom menade Isetorp att de 1,7 miljoner kronorna kunde användas bättre…

Isetorps Jante-argument följdes upp av Gunnar Lidell (M):

”Många pensionärer bor på landsbygden och de har inte sett en buss inom 4-5 km de senaste 20-30 åren.”

Det lät också på Lidell som att det var fel att de som betalade skatt inte kunde utnyttja den avgiftsfria kollektivtrafiken. Men… Hela det svenska välfärdsystemet går ju ut på att alla är med och betalar för de som har behov, som t ex sjukvård, äldreomsorg etc – att hela skattesystemet till stor del handlar om solidaritet.

Lena Eckerbom Wendel (M) höll med Lidell. Hon menade att det kunde låta jättesnällt att införa avgiftsfri kollektivtrafik för 65+, men:

”det kostar…”

Jo, 1,7 miljoner, på en budget på 2 miljarder kronor…

miljonarEckerbom Wendel tyckte också att det var viktigare att biljettsystemet gjordes enklare och att bussarna kom i tid. Vad nu det hade att göra med motionen… Och att den största andelen miljonärer finns bland pensionärerna…

Tove af Geijerstam (L) menade att pengarna kunde användas bättre. Hon ville prioritera socialassistenter, undersköterskor, lärare, elevassistenter etc.

Och inte nog med det. Centerpartiets Mats Andersson tyckte att pengarna skulle användas till att finansiera våra investeringar på bland annat skolområdet.

Vi pratar fortfarande om 1,7 miljoner kronor…Socialdemokraterna

Till slut såg sig också en socialdemokrat tvingad att gå upp i talarstolen… Kenneth Borgmalm (S) sa:

”Som socialdemokrater prioriterar vi.”

Och till de prioriterade hör alltså inte ”fattigpensionärer” som till stor del kommer från LO-kollektivet…

Vänersborgarna kan notera detta klara och tydliga besked från Vänersborgs socialdemokrater.

Som Åsa Olin (V) formulerade det:

”Det är ofattbart att inte socialdemokraterna står bakom motionen.”

motion2För övrigt har budgetberedningens förslag till ramsättning inför det
fortsatta budgetarbetet för 2017 kommit. (Se här!) Det finns inga prioriteringar från socialdemokraterna överhuvudtaget i det, varken mer pengar till pensionärer eller elever… (Mer om det i en senare blogg.) Fast vem vet, efter gårdagens fullmäktigesammanträde kanske det kommer in en hel drös med motioner från betongpartierna med förslag på vad de 1,7 miljonerna ska användas till…

Ärendet ”Svar på motion om att utöka den avgiftsfria kollektivtrafiken till alla invånare som fyllt 65 år” avslutades med en votering. Bara 14 ledamöter röstade för motionen – Vänsterpartiet, välfärdspartiet och sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet, moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna röstade mot!kaffe

(TTELA har för övrigt ett ”så där” referat från debatten – se här.)

Efter denna debatt tyckte ordförande Ljunggren att det var dags att ta en kaffepaus. Och det var nog helt riktigt. De flesta i oppositionen var nog ganska tagna efter denna rent ut sagt bedrövliga behandling av våra pensionärer.

vaneryr15_4Efter pausen behandlades Vänsterpartiets, och min, motion om badplatsen i Väne Ryr. (Se ”Motion: Badplatsen i Väne Ryr”.)

Samtliga andra partier i kommunstyrelsen yrkade avslag på motionen. Nu skulle det bli intressant att höra till vad alla dessa 15.000 kr skulle användas som ett kommunalt ansvar för badplatsens skötsel skulle kosta…

Men… En överraskning…

Ordförande Ljunggren (S) frångick fullmäktiges rutiner och gav ordet, inte till undertecknad som motionär, utan till Kenneth Borgmalm (S). Ljunggren kan göra undantag ibland, i varje fall när det gäller sina egna partikamrater…

Kenneth Borgmalm (S) yrkade återremiss på hela ärendet:

”Beredningsunderlaget känns inte fullödigt.”

Det styrande triumviratet (S+C+MP) ansåg tydligen att det var brister i underlaget som borde utredas mer. Varför det nu skulle förhindra ett beslut denna kväll…

Undertecknad gick ändå upp i talarstolen och höll det förberedda anförandet. Och som vanligt går det att läsa på en tidigare blogg – se ”Badplatsen vid Ryrsjön”. Jag argumenterade självklart för att kommunen ska fortsätta sköta om badplatsen.

Lutz Rininsland argumenterade också för ett bifall till motionen, utifrån det förslag och den reservation som Vänsterpartiet lade fram i kommunstyrelsen (se här).

bajamajaKurt Karlsson (SD) tyckte att Väne Ryr-borna kunde sköta badplatsen själva. Rininsland undrade om Kurt Karlsson själv skulle vilja köra en ”bajamaja” i sin bil.

Kurt Karlsson svar är värt att återge:

”De har nog värre saker att transportera än en bajamaja.”

Jag undrar vad Kurt Karlsson tänkte på då…

Det blev återremiss. Så hela motionen kommer att behandlades ytterligare en gång i kommunfullmäktige, förhoppningsvis innan sommaren och badsäsongen…

För övrigt lär återremissen, med tanke på alla sammanträdesarvoden och den arbetstid som det går åt för ytterligare utredning, antagligen att kosta mer än de 15.000 kr ett ja till motionen skulle ha inneburit…

dan_aberg2Moderaten Dan Åberg hade ställt en fråga till Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Per Sjödahl:

”Anser du att kompromisslösa miljökrav underlättar för bostadsbyggandet i Vänersborgs kommun?”

Per Sjödahl kunde dock inte svara. Eller ville… Sjödahl hade nämligen lämnat sjodahlsammanträdet efter kaffet…

Det fick Gunnar Lidell (M) att reagera:

”Per försvinner ofta.”

Och det gör Sjödahl. Det vet jag eftersom han sitter bredvid mig i salen.

Jag tror att miljöpartiet inte vill diskutera politik längre. Miljöpartisterna nöjer sig med att få sitta med vid maktens taburetter och njuta av diverse förmåner…

För övrigt är Vänsterpartiets förslag, vilket Rininsland återigen förde fram, att frågor och
interpellationer bör avhandlas i början av ett sammanträde. Hittills har inte Vänsterpartiet fått gehör för detta förslag.

Adam Frändelid (V) lade en motion om avgiftsfri frukost i skolan, som han dock valde att inte presentera. Kurt Karlsson (SD) presenterade dock sin, och Ola Wesleys (SD), motion med rubriken:

”Jämställdheten hotas i Vänersborgs kommun.”

sverigedemokraterna_brunMotionen luktar 30-tal…

Karlsson och Wesley skriver:

”Vänersborgs kommun har tagit emot ett oproportionellt stort antal ynglingar. … Denna demografiska snedvridning kommer innebära stora problem som påverkar samhällets sociala normer och mönster.”

I Vänersborg finns det 168 ensamkommande flyktingbarn. Av dom bor 93 st i kommunens egna boenden. (Jag har ingen siffra på antalet flickor, men gissningsvis ligger antalet kring 10-20, dock bor ingen av dem i kommunalt boende). Dessa ”ynglingar”, Kurt Karlssons nedsättande favorituttryck för ensamkommande flyktingpojkar, hotar alltså jämställdheten i Vänersborg. Jag undrar vad sverigedemokraterna i både Vänersborg och Sverige gör för jämställdheten?

packaTill sist hade ett medborgarförslag lämnats in. Det handlade om att förbjuda biltrafiken att använda Residensgatan, Sundsgatan och Hamngatan som genomfartsled från Torget till rondellen vid Resecentrum.

Klockan 20.40 packade fullmäktigeledamöterna ihop sina pinaler för att bege sig hemåt till Champions League-matchen…

%d bloggare gillar detta: