Arkiv

Archive for the ‘socialnämnden’ Category

Kommunen gör som den vill

11 januari, 2018 Lämna en kommentar

ensam3I tisdags skrev jag om Vänersborg och de ensamkommande unga, se ”Ensamkommande i Vänersborg”. Bakgrunden till bloggen var att sverigedemokraterna, moderaterna och socialdemokraterna tillsammans med centerpartiet, kristdemokraterna och välfärdspartiet röstade för att socialnämnden i Vänersborg skulle använda ett statligt bidrag på 3 milj kr på ett sätt som inte staten avsåg.

Vänsterpartiet visade för sin del vad partiet ansåg om förslaget (som alltså blev beslutet) genom att föreslå fullmäktige att i stället besluta:

riksdag_sverige”Kommunfullmäktige förutsätter att Socialnämnden använder det tillfälliga kommunbidraget i enlighet med regeringens förslag och riksdagens beslut.”

Det var bara Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna samt 3 socialdemokratiska ledamöter, som ansåg att Vänersborgs kommun skulle använda bidraget som riksdag och regering vill…

Och det är ju anmärkningsvärt – att de andra partierna alltså tycker att Vänersborgs kommun kan strunta i riksdagens beslut… Det kan man ju om inte annat undra vart det ska leda… Ska Vänersborgs kommun typ bara följa de beslut och lagar som den själv vill…?

srAv en händelse fick socialförvaltningen en enkät från Sveriges Radio som handlade om det statliga bidraget till kommunerna.

Sveriges Radio beskriver inledningsvis enkätens ämne:

”Under sommaren 2017 fattade regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet, beslutet att skjuta till 595 miljoner extra under 2017-2018 för att kommunerna ska låta ensamkommande som fyller 18 år bo kvar i kommunen.”

Det var en kort och bra beskrivning av vad hela ärendet handlade om tycker jag.

vanersborgs-kommun-logotypOch så kommer frågan till Vänersborgs kommun:

”Har det tillfälliga kommunbidrag ni fått använts till att låta ensamkommande som blir myndiga bo kvar i kommunen?”

Det fanns fyra svarsalternativ:

  • ”Ja”
  • ”Nej”
  • ”Det har inte fattas något beslut ännu.”
  • ”En del av bidraget”

Hur svarade Vänersborgs kommun? Erkände socialförvaltningen inför Sveriges Radio att kommunen inte använde pengarna som det var tänkt?

Svaret på enkätfrågan blev:

  • ”Nej”

svar_soc

Socialförvaltningen erkände alltså inför Sveriges Radio att kommunen inte använde pengarna som riksdag och regering hade tänkt.

En sak måste man i varje fall säga om socialförvaltningen – den är ärlig.

Så nu har vi följaktligen också socialförvaltningens egna ord på att kommunfullmäktige i Vänersborg har fattat ett beslut som inte följer riksdagens beslut.

Ensamkommande i Vänersborg

9 januari, 2018 Lämna en kommentar

trettondagLördagens Trettondagshelg tillhör väl inte de mest firade helgdagarna under året. Och att vi skulle fira de tre vise männens ankomst till Jesusbarnet ter sig väl för de flesta tämligen främmande. Men ännu mer främmande skulle det väl vara att fira det kanske mer sannolika upphovet till Trettondagen – Jesus omskärelse…

Fast trettondagens ursprung är omstritt. I den ortodoxa kyrkan hävdar man att Jesus döptes på trettondagshelgen. Fast judiska pojkar döptes inte, de omskars… Det var nämligen ett tecken på Guds förbund med Abraham (1 Mos 17:11). Judiska pojkar omskärs än i dag, precis som muslimska pojkar.

Världen idag ser inte ut som den som Jesus kom att predika om i vuxen ålder. Det är inte många som t ex vänder andra kinden till… Det är krig och konflikter lite överallt. Det kan vara i Syrien, Irak, Libyen eller Afghanistan. Och oftast ligger ”kristna” stater som USA och västmakterna bakom. Sverige är ofta en aktiv part. (Svenska soldater i Afghanistan och svenskt flyg i Libyen…) Det är inte bara många som dör och lemlästas i de länder där krig pågår, de som kan försöker fly. Naturligtvis. Precis som fattiga svenska ungdomarensam reste till USA i slutet av 1800-talet… (Se ”När det var svenska barn som var ensamkommande”.)

År 2015 tog Sverige emot 35.369 av de flyktingar i världen som var ensamkommande barn och ungdomar. De ansökte om asyl i Sverige och de flesta kom från Afghanistan.

FNDet är en mänsklig rättighet att söka asyl. I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står det i artikel 14:

”Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.”

Jag ska inte beskriva svängningarna i den svenska asylpolitiken. Det är inte en kommunal fråga. Det är inte heller den omstridda åldersbedömningen, som nyligen en rättsläkare, som skrivit under flera hundra utlåtanden om asylsökandes ålder, säger att han inte längre kan stå för. (Se ”Rättsläkare tar avstånd från egna åldersutlåtanden”.)

vbg_loggaI Sverige ansvarar kommunerna däremot för mottagandet av de ensamkommande barnen och ungdomarna. När ensamkommande unga ansöker om asyl anvisar Migrationsverket en kommun att ansvara för den unges boende och omsorg. (Se ”Ensamkommande barn”.)

Och det har på många sätt varit en tuff utmaning för kommunerna. Det var t ex ingen lätt uppgift för den personal som arbetade med ungdomarna att motivera dem till utbildning och att finna sig tillrätta i det svenska samhället, samtidigt som utgången av asylansökan var osäker och allt fler av kamraterna fick sina avslagsbeslut… Den förändrade lagstiftningen med alla begränsningar i fråga om uppehållstillstånd och anhöriginvandring hade gått för långt och regeringen tog ett steg tillbaka.

migrationsverketDet har tagit alltför lång tid för Migrationsverket att handlägga alla asylärenden. De flesta ungdomar som har väntat på besked har under tiden hunnit fylla 18 år. Därför har regering och riksdag tagit ett beslut att ett tillfälligt kommunbidrag ska betalas ut för att de kommuner som önskar kan låta ungdomarna bo kvar även efter att de blivit 18 år, till exempel för att avsluta pågående studier. Det handlar alltså om de ungdomar som ännu inte fått ett slutligt beslut från Migrationsverket.

Dessutom har regeringen förslagit förändringar i gymnasiereglerna i en tillfällig lag. Det ska ge de ensamkommande i denna situation möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Det handlar då om de ungdomar som har väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket och som inte har begått brott. (Det finns även andra kriterier.)

pengar4Vänersborgs kommun fick 2 milj kr för år 2017 och får 1 milj kr för år 2018. Regeringen skriver på sin hemsida (se här) att pengarna är till för att:

”stödja de vistelsekommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen bo kvar.”

Däremot låter regeringen kommunerna avgöra exakt hur medlen ska användas.

I Vänersborg finns det enligt socialförvaltningens uppgifter, från den 23 november, sammanlagt 77 ensamkommande unga. (Det är sannolikt färre idag, eftersom antalet minskar successivt.) Av dessa 77 unga fanns 33 i familjehem. Det är i huvudsak de yngsta barnen, någon enstaka gång också en placering efter särskild bedömning av behovet. 25 unga fanns i HVB-hem och 19 i stödboende. Kommunen ordnade tidigare flera ”egna” HVB-hem (alltså inte privat drivna), men när ersättningen från Migrationsverket minskade började Vänersborg med den nya och ”billigare” formen ”stödboende”, som var mindre personalintensiv.

klubbslagDen 13 december (2017) beslutade kommunfullmäktige i Vänersborg att:

”det tillfälliga kommunbidraget från staten för ensamkommande unga, tillfaller Socialnämnden.”

Och det var väl inte konstigt, att socialnämnden fick det statliga bidraget på sammanlagt 3 miljoner. Ansvaret för de ensamkommande ligger ju på socialnämnden. Det konstiga var vad socialnämnden skulle använda pengarna till… Det var inte för att de ensamkommande skulle få bo kvar i HVB-hemmen eller i stödboendet…

Ur underlaget till kommunfullmäktige i ärendet:

restad”I Vänersborg ligger Migrationsverkets anläggningsboende Restad Gård vilket innebär att de ungdomar som fyller 18 år under asylprocessen eller blir åldersuppskrivna inte behöver lämna kommunen då de förflyttas till ett boende inom kommunen.”

Visst, det finns att asylboende på Restad Gård som ligger i Vänersborgs kommun. Men det är ett privat boende som Migrationsverket betalar för. Det har inget med kommunen att göra. Mer än att det då råkar ligga i Vänersborg…

Socialnämnden vill istället använda pengarna:

”för att täcka de hyreskostnader för den fastighet som nämnden hyr på Restad Gård för att möjliggöra egen lägenhet för de ensamkommande ungdomarna.”

studiesDet är en stor skillnad mellan att bo i ett eget rum och ha tillgång till stödjande personal eller att dela ett rum med tre andra, som kan vara flyktingar i en helt annan ålder och med helt annan bakgrund. I varje fall för den som vill fortsätta med utbildningen på gymnasieskolan.

Socialnämnden skriver också att den ser att:

”försörjningsstödet kan komma att öka då statsbidrag (750 kr/dygn) för de över 21 år inte längre kommer kommunen till del.”

Var det detta som regeringen hade i tankarna när statsbidraget infördes? Vänsterpartiet och miljöpartiet anser inte det.

V_logga_mindreI kommunfullmäktige reserverade sig Vänsterpartiet mot beslutet (V reserverade sig också i kommunstyrelsen och hade ett yrkande i socialnämnden) och menade:

”Det framgår [av socialnämndens beslut] att det handlar om ungdomar som har fått sin ansökan prövad och blivit beviljade uppehållstillstånd och därefter valt att stanna kvar i Vänersborg.”

utropstecken_tvaVänsterpartiet hävdade att socialnämnden använde pengarna på ett sätt som inte var menat av regering och riksdag – att pengarna användes till ungdomar som inte längre var i asylprocessen utan hade fått (tillfälliga) uppehållstillstånd och därmed blivit folkbokförda i vår kommun. Partiets bestämda åsikt var att det tillfälliga kommunbidraget var avsett att användas för ungdomar som var kvar i den utdragna asylprocessen och nu fyllde 18 år eller blev åldersuppskrivna.

Socialnämnden använder inte det tillfälliga kommunbidraget i enlighet med regeringens förslag och riksdagens beslut.

mpMiljöpartiet yrkade redan i oktober i socialnämnden, med vänsterpartiets stöd, i stället att de statliga pengarna skulle användas till att:

”möjliggöra kvarboende i kommunal regi för de som fyller 18 eller åldersuppskrivs under asylprocessen. De ska inte överföras till Migrationsverkets anläggningsboenden om de ansöker om att få stanna i någon av kommunens boendeformer som bedöms lämpligt. Kravet ska vara att ungdomen är inskrivna i gymnasieskolan. Varje ansökan ska fortfarande prövas individuellt men Sol 4 kap 2 paragrafen tillämpas. Stöd ska utgå vid liknande behov som för alla ungdomar i åldersgruppen som fått uppehållstillstånd eller andra som saknar föräldrastöd, för att ge samma förutsättningar att klara livet och skolan. Behoven kan tillgodoses med HVB, stödboenden, familjehem eller studentrum med sattelitinsatser för vägledning. Biståndet kan pågå som längst tills det finns en lagakraftvunnen dom i asylprocessen.”

revisorLutz Rininsland (V) skickade i början av veckan ett mail till kommunens revisorer. Rininsland skriver:

”Socialnämndens underlag gör klart att förvaltningens förslag avser att finansiera kommunala åtaganden som tillhör ”ekonomiskt bistånd” för ensamkommande unga som tidigare har fått ett beslut på sin ansökan.
Bidraget används därmed uteslutande för personer som har sin folkbokföringsadress i Vänersborg, inte som avsikten varit, att stödja Vänersborgs kommun i dess arbete med ungdomar som finns kvar i asylprocessen på grund av den utdragna behandlingstiden för deras ansökan.
Jag uppskattar ett besked från kommunens revisorer om och hur min framställning kommer att beaktas.”

Samma mail skickades för övrigt också till riksdagens socialförsäkringsutskott och finansdepartementet, som i regeringen har ansvar för det tillfälliga kommunbidraget.

vellingeI mellandagarna, innan Trettondagen, kunde vi läsa om hur moderater och sverigedemokrater i Vellinge röstade igenom att statsbidraget till boende för ensamkommande skulle användas till annan verksamhet. (Se ”Vellinge lägger vantarna på statsbidrag för ensamkommande”.) Alla andra partier röstade emot… I Vänersborgs fullmäktige röstade däremot både socialdemokrater och centerpartister på kommunstyrelsens och socialnämndens förslag… Sammanlagt 35 ledamöter… Endast 16 ledamöter, från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna samt 3 socialdemokrater, röstade nej.

Beslutet i Vellinge har fått stor uppmärksamhet. Frågan är om inte beslutet i Vänersborg också borde få det…

Kungar, pengar och kultur

25 september, 2015 1 kommentar

kumlien_kungIgår besökte kung Carl Gustaf och kronprinsessan Victoria Restad Gård och studerade det fantastiska arbete som utförs – inte minst på Kumlienskolan.

Besöket fick stor uppmärksamhet i media och det blev enligt alla rapporter mycket lyckat. Det är också roligt att Vänersborg någon gång blir placerat på kartan i positiv bemärkelse.

Det viktigaste med kungligheternas besök är dock, som jag ser det, att det kan bidra till att stävja den relativt utbredda främlingsfientligheten och rasismen. Sedan är jag övertygad om att flyktingarna själva uppskattade den kungliga uppmärksamheten.

Jag har fått ett uppskattat mail, som jag i min självgodhet måste återge. Igår när jag kom hem från Bokmässan läste jag:

“Jag är imponerad av din blogg. Känns som du gör lokaltidningarnas arbete… – du borde få presstöd!”

Tidigare har jag fått ett antal erbjudanden från företag som vill göra reklam på bloggen. Vilket inte riktigt är min “grej”, och som jag så klart har tackat nej till. Men presstöd har jag inte blivit erbjuden. Eller ansökt om…

Presstöd… Det kunde vara kul med presstöd… Det tyckte ju också moderaten Stig Bertilsson en gång i tiden, och lurade till sig ett antal miljoner. Presstöd… Då skulle jag kunna bli typ journalist eller författare – på heltid…

Och på tal om författare, riktiga författare menar jag. Jag var på Bokmässan igår. I Göteborg. Det var för övrigt en av anledningarna till att jag inte kunde åka och titta på kungen och kronprinsessan.

bokmassa15_4

Bokmässan är en fantastisk tillställning. Den är stor, både till innehåll och yta. Arena Vänersborg hade inte räckt till på långa vägar. Även om arenan i och för sig stegskulle ha haft den fördelen att det inte hade blivit så varmt att vandra omkring. Jag uppnådde för övrigt mitt stegmål på stegräknaren (“inbyggd” i mobilen), vilket jag sällan gör för övrigt.

bokmassa15_2Det var hur många olika montrar som helst. Från små bås till stora “salar”. Bokförlag, fackföreningar, litteratursällskap osv var blandade om vartannat. Och överallt små scener där författare, journalister och andra höll seminarier eller blev intervjuade. Själv såg jag en av mina absoluta idoler, den svenska litteraturens kung, Jan Guillou. Även andra kändisar, som kanske inte direkt är idoler, syntes också till, typ Mark Levengood, Lars Gustafsson och Björn Hellberg . Där fanns även en uppsjö av mer eller mindre okända författare – som Mikael Sol.

bokmassa15_3Den som imponerade mest var på sätt och vis dock intervjuaren Fredrik Belfrage, en gammal TV-kändis. Han var enormt påläst och kunnig och skötte sitt intervjuuppdrag med fullständig bravur.

Dagens höjdpunkt var emellertid ett mycket kärt återseende av min gamle vän Erik Blix. Det var egentligen helt osannolikt att stöta på denne kung i humor- och luftgitarrbranschen – bland dessa tusentals mässbesökare. Och visst är Blix också en av mina absoluta idoler…

trollgardeI Vänersborg i veckan sprang jag för övrigt på en debutant på scenen. På den politiska scenen – nämligen socialnämndens nye ordförande Peter Trollgärde (S). Vi presenterade oss, diskuterade lite grann och slutade sedan vårt samtal med att önska varandra ett gott framtida samarbete.

Som tur var hade Trollgärde nog inte läst min tidigare blogg… Så nu måste jag väl väga upp det och skriva något positivt… Men jag behöver inte hitta på något. Dels gav Trollgärde ett mycket positivt intryck i vårt samtal. Och dels gjorde han enligt välinformerade källor en galant insats i sitt första sammanträde som socialnämndens ordförande.

I dagens TTELA, fast inte i papperstidningen (är det inte många av Niklas Johanssons artiklar om Vänersborg som inte hamnar på TTELA:s hemsida?), kan man också läsa om socialnämndens sammanträde.

En enig socialnämnd beslutade att begära 21,1 milj kr för 2015 – för att täcka det beräknade underskottet. Peter Trollgärde (S) till TTELA:

”Den största anledningen till underskottet är volymökningar. Det här handlar inte om att det slösas med pengar, vad jag kan se är den ekonomiska hushållningen god.”

Min åsikt är att Trollgärde har fullständigt rätt. Så därmed kommer de farhågor jag förde fram i förra veckans blogg helt på skam… Vilket jag är glad för.

naven_bordet2Peter Trollgärde har slagit näven i borde och samtidigt visat var skåpet ska stå. Både det styrande triumviratet (socialdemokrater, miljöpartiet och centerpartiet), liksom det föregående styret under minialliansen (moderater, folkpartiet och kristdemokraterna), har nämligen en tendens att vilja sopa problem och ekonomiska underskott under mattan. Precis som om de inte finns. Och precis som att personal och tjänstemän inte känner av trycket, eller rappen från de ekonomiska piskorna, i form av mer eller mindre omöjliga besparingskrav när verksamheterna går med underskott på grund av för små ekonomiska anslag..

Det är klart att nämnderna ska få de pengar som de absolut måste ha för att kunna bedriva viktig och lagstadgad verksamhet!

Marie_Dahlin3Vi får väl se hur kommunens starka kvinna, Marie Dahlin (S), reagerar när hon får socialnämndens yrkande i sin hand. För naturligtvis måste hon ta ställning och komma med någon typ av besked.

Socialnämndens yrkande om mer pengar kommer i slutändan att avgöras av kommunfullmäktige.

%d bloggare gillar detta: