Arkiv

Archive for the ‘socialnämnden’ Category

Coronan och de äldre

2 april, 2020 4 kommentarer

Coronakrisen lägger allt tyngre bördor på människor och samhälle. Covid-19 får fäste i fler och fler personer och kurvorna över antalet smittade, sjukdomsfall och döda stiger allt brantare. Samtidigt är det viktigt att så många av samhällets funktioner som möjligt fungerar, och särskilt viktigt är det självklart att sjuk- och äldrevården gör det.

Idag på morgonen aviserade regeringen nya miljarder till kommunerna. Det är välkomna pengar. Det är i kommunerna och regionerna som den största delen av välfärden skapas.

Igår den 1 april kom nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten. (Kan laddas ner här.) Det kan råda viss tvekan om vad “allmänna råd” betyder, men för att ta en liten “liknelse” (ur en “handbok i författningsskrivning”):

“Till kategorin allmänna råd hör regler som rekommenderar hur en person lämpligen kan förfara i vissa situationer men där det ändå står den enskilde fritt att välja en annan väg för att nå det önskade resultatet.”

Det finns alltså krav på att ett önskat resultat ska nås. Men kan man hitta en bättre väg till resultatet än det allmänna rådet så är det ok. Om man inte kan det så ska det allmänna rådet följas.

“Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning av covid-19.”

Så skriver Folkhälsomyndigheten. Och så räknas flera råd upp om hur smittspridning bör/ska förhindras. Det handlar om handhygien, hålla avstånd, avstå från onödiga resor mm. De här råden har nog alla hört vid det här laget. Precis som de allmänna råden till personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper. Folkhälsomyndigheten skriver:

“Personer över 70 år och andra riskgrupper bör:

 • begränsa sina sociala kontakter
 • undvika att handla … eller vistas på andra platser där människor samlas”

Det gäller alltså alla personer över 70 år, och andra riskgrupper, och det är på allvar. Kort och gott, som det står på myndighetens hemsida:

“Vi rekommenderar att du som är 70 år eller äldre begränsar dina nära kontakter och stannar hemma så mycket som möjligt under en tid framöver.”

Vänersborg kommun har publicerat en egen informationsfilm – “Hur coronaviruset/covid-19 påverkar Vänersborgs kommun” (15 min). Det är kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson och kommundirektör Katrin Siverby som intervjuas av Erik Torstensson.

Jag tycker att alla vänersborgare ska se filmen.

Jag tänkte dock på en sak. Det är besöksförbud på alla äldreboenden och samtidigt bör man kommunicera mer med de äldre. Och visst går det att ringa, men de äldre har ju ofta inga egna telefoner. Och framför allt – det finns ju ingen internetuppkoppling på kommunens äldreboenden… (I varje fall inte på alla.) Det är dags att koppla upp de äldre! Och varför inte köpa in åtminstone en iPad på varje avdelning så att det går att “facetajma”?

Kommunfullmäktiges ordförande Annalena Levin (C) hade sammankallat gruppledarna i de olika partierna till ett möte idag på eftermiddagen, kl 15.30. Levin ville diskutera en överenskommelse om ett kvittningssystem för ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Förslaget var begränsa antalet ledamöter, precis som vi kunde läsa att de gjort i Trollhättan. Det var tänkt att Vänersborgs fullmäktige skulle går ner till 27 ledamöter (från 51). Dessa skulle sammanträda fysiskt i någon lokal, tillsammans med åtminstone några tjänstemän. Det planerades också att andra ledamöter skulle samlas i olika rum i kommunhuset och följa sammanträdet på distans.

Det fanns flera problem med det här förslaget, men det finns ett som jag inte tycker är riktigt uppmärksammat. De över 70 år, och de som tillhör andra riskgrupper, bör enligt de allmänna råden inte ens träffa 30 personer… Och det finns tämligen många äldre i Vänersborgs kommunfullmäktige…

Är inte också ett nedbantat fullmäktige att betrakta som diskriminerande mot de över 70 år och som tillhör andra riskgrupper? De blir ju utestängda pga sin ålder. Fast de är folkvalda…

För övrigt väntar jag med spänning på besked om vad eftermiddagens möte kommer fram till. Det kommer nog att stå i TTELA…

Socialnämnden ska spara

26 april, 2019 Lämna en kommentar

Det är inte så ofta som jag skriver om socialnämnden och dess verksamheter. Det beror inte på ointresse eller att jag tycker att socialnämnden är mindre viktig. Jag har helt enkelt för dålig kunskap. Men jag vet att socialnämndens och socialförvaltningens arbete är av oerhörd stor betydelse för människor och välfärden i kommunen.

Socialförvaltningen arbetar med de äldre, hemtjänst, personer med demenssjukdom, barn och unga som far illa, hemsjukvård, personer som lever i hemlöshet, personer med missbruks- och socialpsykiatrisk problematik, personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, nyanlända samt barnfamiljer som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, våld i hemmen, särskilda boenden, personlig assistans, försörjningsstöd, omsorg om funktionshindrade osv.

Socialnämndens verksamheter kostar pengar, nästan en miljard varje år – i Vänersborg. Och behoven ökar hela tiden. Förra året, 2018, gjorde nämnden ett underskott på 25 milj kr, och det var trots att socialnämnden fick ett budgettillskott i oktober med 27 miljoner. Budgettillskottet var för övrigt inte ramhöjande, dvs nämnden fick inte dessa pengar i år.

Så här står det i årsredovisningen för 2017 om socialnämndens kostnader:

”Äldreomsorgen redovisar underskott med hela 13,7 mkr, det är framförallt hemtjänsten som redovisar underskott. Även omsorg om funktionshindrade redovisar underskott med 12,4 mkr. Det är framförallt kostnader för köpta platser LSS och SoL som överskrider budget. Individ och familjeomsorg redovisar underskott med 2,1 mkr. Ekonomiskt bistånd redovisar överskott gentemot budget men utbetalning av försörjningsstöd har ökat med 7 mkr jämfört med föregående år.”

Den 23 april hade socialnämnden sammanträde. Då behandlades budgeten för nästa år, 2020. Enligt den budgetram som kommunstyrelsen bestämde i februari ska inte socialnämnden få mer pengar.

Socialförvaltningen skrev i underlaget till nämndens sammanträde:

”Socialförvaltningen har presenterat resursbehov utifrån de förändringar som sker och skett i verksamheten utifrån kommuninvånarnas behov inför 2020-2022 … Dessa förändringar gäller kraftig ökning av antalet barn och unga i behov av placering i familjehem alternativt hem för vård och boende (HVB), boendestödskostnad för ungdomar tillhörande LSS-lagstiftningen som väljer att genomföra gymnasiestudier på annan ort, ökad kostnad personlig assistans, förskjutning i kostnadsansvar gällande avancerad sjukvård samt ökat antal kommuninvånare i behov av äldreomsorg. De budgetramar som kommunstyrelsen fattade beslut om 2019-02-27 och som socialnämnden har att förhålla sig till inför 2020 innebär en i stort sett oförändrad budgetram.”

Socialchefen, med ledning, gör följande bedömning utifrån denna beskrivning:

”socialnämnden skulle behöva tillföras pengar för att klara verksamheten såsom den är uppbyggd idag.”

Med andra ord, för att socialnämnden ska klara att lägga en budget inom kommunstyrelsens budgetramar krävs det att följande åtgärder görs om inga nya medel tilldelas:

 • ”inte tillsätta utvecklingsledare med inriktning kvalité inom administrativa verksamheten.
 • minska budget för vård och omsorg, särskilt boende med 18 100 tkr.
 • minska budget för vård, stöd och utredning med 6 000 tkr.
 • genomföra besparingar motsvarande 13 600 tkr inom omsorg om funktionshindrade
 • genomföra besparingar motsvarande 1 100 tkr inom individ- och familjeomsorgen genom minskad administration och avveckla familjerådgivare på Familjecentralen Sirius.
 • avveckla aktivitetshus Fisketorget inom arbete, sysselsättning och integration vilket motsvarar 1 000 tkr.”

Dessa åtgärder innebär besparingar på 39,8 miljoner kronor… Vi kan ana vilka konsekvenser detta kommer att få för många människor som är beroende av socialförvaltningen.

Marianne Ramm (V) röstade mot beslutet och röstade i stället för ett eget yrkande. Vänsterpartiets yrkande hade följande lydelse:

”Vänsterpartiet anser att budgetramarna inte är acceptabla. Vi har flera lagar att förhålla oss till, exempelvis SOL, LSS, LVU, LVM och HSL.
Socialförvaltningens konsekvensbeskrivningar visar tydligt att Vänersborg utan resursförstärkningar inte kommer att fullfölja sitt uppdrag.
Vi känner stor oro inför ökningen av placeringar av barn. Korttidsplatserna som kommer att minskas. I äldreomsorgen där har vi idag en väntetid på 72 dagar (56 dagar i genomsnitt i Sverige) på samma gång som vi vet att antalet äldre bara blir fler.
Den avancerade sjukvården som idag bedriver verksamhet i hemmet i ökande utsträckning kommer också med största säkerhet att öka. Kostnader för ungdomar som tillhör LSS och som valt att studera på annan ort är en del av budgetunderskottet. Våra kostnader för personlig assistans är stora när det gäller de som valt privata utförare.
Färdtjänsten har ökat och vi ser en tendens att försörjningsstödet går samma väg.
Köpta platser inom både SOL såväl som LSS ger ett underskott. Dessa personer har speciella behov och behöver då speciella boendeformer, som vi i nuläget inte kan erbjuda.
Detta är kostnader som vi i stort inte kan påverka då det styrs av lagar som vi måste följa.
Socialnämndens förslag till beslut kan Vänsterpartiet inte ställa sig bakom.
Exempelvis ser vi att omhändertagandet av barn ökar samtidigt som vi avvecklar familjerådgivare på Familjecentralen Sirius som ska stötta föräldrar i sitt föräldraskap.
Vi ser att Fisketorget ska avvecklas vilket drabbar personer inom SOL som gått där i flera år. Detta kommer att medföra personliga tragedier.
Alla omställningar och neddragningar påverkar personalen och i ett skede där sjukskrivningarna ligger på nästan 10 % kan vi knappast se en minskning om vi genomför de liggande förslagen till åtgärder. Detta står att läsa om i konsekvensbeskrivningen.
Vänsterpartiets förslag till beslut är att Socialnämnden begär ramökning om 44,6 MKR gällande budget 2020.”

Vid omröstningen ställde sig också Göran Svensson (MBP) bakom Vänsterpartiets yrkande. Både Ramm och Svensson reserverade sig. Sverigedemokraterna avstod från att rösta på något av dessa två förslag. De ansåg att underlaget var för dåligt för att kunna fatta ett beslut.

Jag har lite svårt att förstå varför inte majoriteten i socialnämnden skickade med någon typ av ”protest” mot budgetramarna, och påpekade omöjligheten i alla dessa besparingar. Som barn- och utbildningsnämnden gjorde. (Se ”BUN 23/4: Usch!”.)

Socialnämnden ställde sig också, enhälligt, förutom vad jag förstår SD, bakom ett tilläggsyrkande från ordförande Dan Nyberg (S):

”Förvaltningen får i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgavdelningens område och ta fram förslag på möjliga besparingar. Detta bör ske generellt, men det framhålles att se över avtal, möjligheten till egna kontrakterade familjehem, minimering av resor genom att i stället prioritera digitala kontakter samt samverkan med andra. Förslag ska kunna presenteras inför nämndens sammanträde i september 2019.”

Vänersborgs kommun är i ett svårt läge inför nästa år. Behoven är stora både inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Jag har svårt att se att Vänersborg kan klara framtiden utan inkomstförstärkningar och utan en kraftig nedbantning av verksamheter som inte är lagstadgade…

Investeringar, Samhall, budget och spöken

21 februari, 2019 Lämna en kommentar

Efter gårdagskvällens grymma konsert med Ghost på Scandinavium känns det konstigt att sätta sig vid datorn igen. Även om det är skönt att sitta efter att ha stått upp i 4 timmar… (Det är tungt för gamla ben, och rygg.)

Konserten var fantastisk. Ghost körde alla sina hit-låtar, deras fans kräver det, men också stora delar av sitt senaste album Prequelle. Ghost är helt klart Sveriges hetaste och bästa hårdrockband just nu.

Nu dröjer det ända till juli innan man får se gruppen igen. Då uppträder Ghost på Ullevi som förband till Metallica. Metallica… Det är definitivt något att se fram emot…

I Vänersborg fattas det pengar. I varje fall i den kommunala kassan. Det behövs ekonomiska tillskott till både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Nämndernas åtagande är inte bara till stor del lagstadgade utan också det som räknas till grundbultarna i den ”svenska modellen”. Om det nu finns någon sådan modell kvar, det är väl egentligen tveksamt. Välfärden har rustats ner allt mer de senaste åren (medan de rikaste får skattesänkningar).

Och när socialförvaltningen nu senast hittade ett sätt att spara pengar så växte sig protesterna höga. Jag skriver socialförvaltningen för det är tydligen så att beslutet inte fattades av politikerna. De har bara informerats. Det handlar alltså om att förvaltningen har skrivit avtal med Samhall om att Samhall ska överta tvätt och inköp för de som har fått bistånd beviljat för detta.  (Se ”Det klagas på kommunen: Hemtjänsten och Sikhall”.)

Det är P4 Väst som var först med att rapporterna om beslutet, och dess konsekvenser. Idag har P4 Väst en uppföljning med socialnämndens ordförande Dan Nyberg (S). Rubriken på inslaget är ”Politiker: Stor chans att äldre får handla lokalt igen”. (Se ”Politiker: Stor chans att äldre får handla lokalt igen”.) Men så säger faktiskt inte Nyberg i intervjun. Han säger:

”och jag tycker att det finns en text i det avtalet som talar för att kommunen nogsamt ska pröva frågan om inte man kan få Samhall att även teckna avtal med andra.”

Den text Nyberg hänvisar till i avtalet är:

”eftersom brukare bor över ett stort område som omfattar hela kommunen, är det av stor vikt att utföraren har väletablerade kontakter med affärer inom dagligvaruhandeln”.

Den här skrivningen tycker Nyberg att socialförvaltningen ”nogsamt ska pröva”.

Vi får se hur det går. Det vore självklart önskvärt att Samhall handlade i fler affärer, men vad jag förstår så har Samhall fått in anbud och valt Hemköp eftersom de lade det billigaste budet. Det återstår att se om Samhall faller för opinionstrycket. Å andra sidan undrar jag hur det ska gå till om, och när, Samhall ska bryta avtalet med Hemköp…

Det är inte bara social- och barn- och utbildningsnämnden som behöver pengar. Det behövs också stora pengar till investeringar i Vänersborg. Barn- och utbildningsnämnden är t ex i akut behov av en ny skola, utbyggnad av andra, renoveringar och anpassningar av ytterligare fler. Inte förskolor och idrottshallar att förglömma. Samtidigt läggs stora pengar på investeringar i andra objekt.

Jag skriver det med anledning av att Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott har beslutat att godkänna tilläggsarbeten gällande ny foajé i Vänersborgs kommunhus. Tilläggskostnaden för ombyggnaden är 5,5 miljoner kronor. Den ska dock rymmas inom budget. Men då är budgeten tämligen stor. Renoveringen av kommunhuset beräknas kosta ca 68 miljoner… Vi får se var slutnotan hamnar. (Se ”NÄRF, SD, kommunhuset och protest”.)

Upphandlingsutskottet har också avbrutit upphandlingsprocessen för uppförande av byggnader på Kretsloppsparken. Jag vet inte varför, jag har inte fått ut handlingarna. Men en inte alltför vild gissning är att de 22 miljonerna, som kretsloppsparken beräknades kosta, inte räcker… Enligt säkra källor behövs det åtskilliga miljoner till…

Och under tiden händer inget med den nya idrottshallen på Sportcentrum/Idrottsgatan. Men det är inte kommunens fel, tror jag. (Har inte fått ut handlingarna för detta heller.) Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott skriver:

”Tilldelningen av idrottshall Frigg 1 blev överklagad till förvaltningsrätten. I väntan på beslut från förvaltningsrätten gick giltighetstiden för anbuden ut. Förvaltningen avbryter upphandlingen och föreslår att starta en ny anbudsprocess.”

Det innebär kris för undervisningen i Idrott och hälsa på de berörda skolorna…

Det behövs dessutom investeringar på annat håll i kommunen. Det sägs t ex att Vattenverket på Skräcklan måste ”åtgärdas”. Ryktena förtäljer att det till och med behöver byggas ett nytt. (Precis som i Trollhättan för övrigt. Trollhättan ska i framtiden ta sitt vatten från Vänern. Kanske läge för ett ”samverkansprojekt”. Se Trollhättans planer – ”Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt”.)

Det är svårt att se att Vänersborgs kommun ska kunna klara ekonomin framöver utan en inkomstförstärkning. För inte ska väl kommunen spara på välfärden, dvs gamla och sjuka, barn och elever?

Det föreslås dock ingen skattehöjning i det förslag till budgetramar som kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) har lagt fram och som blev offentligt igår. Å andra sidan föreslås inte heller några mer pengar till social- eller barn- och utbildningsnämnden…

Ramförslaget ska upp till behandling i kommunstyrelsen nästa onsdag. (Vänsterpartisten Lutz Rininsland har ”filosoferat” lite kring budgetprocessen i bloggen ”Ramanvisningar – vad kan vi vänta oss?” och sedan, när han läst ramförslaget från kommunstyrelsens ordförande, ”Och nu då?”.)

PS. Här kan du ladda ner ramförslaget från kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S).

Det klagas på kommunen: Hemtjänsten och Sikhall

19 februari, 2019 2 kommentarer

Först läste jag på Facebook om att kommunen har skrivit ett avtal med Samhall om regler för inköp av mat. Strax därefter innehöll nyhetssändningen från P4 Väst samma nyhet. (Se ”Nya rutiner i Vänersborg – äldre får inte handla lokalt”.)

Det handlar om att Samhall har fått ansvar för hemtjänstens inköp. Det är socialförvaltningen som har skrivit avtal med Samhall. Avtalet innebär att tvätt och inköp utförs av Samhall och inte längre av hemtjänstens personal. De personer som berörs är de som har fått bistånd beviljat för tvätt och/eller inköp. Det innebär att de tvingas handla på två Hemköpsbutiker i centrala Vänersborg istället för sina lokala butiker. Samhall har nämligen avtal med just dessa två butiker, och inga andra. (De som har hemtjänstinsatser av annan art, får självfallet också i fortsättningen handla var de vill.)

Det är inte bara brukarna av hemtjänst som är upprörda och protesterar. Även livsmedelshandlare tycker att det är fel. Det snedvrider naturligtvis konkurrensen och för handlarna i Brålanda och Vargön är dessa kunder särskilt viktiga. Handlaren i Frändefors menar att det till och med handlar om butikens överlevnad.

I kallelsen till socialnämndens sammanträde den 20 september (2018) står det:

”Avtal med Samhall gällande tvätt och inköp inom hemtjänsten, som implementeras under hösten 2018, vilket möjliggör att undersköterskor i vår verksamhet får ägna sig åt sin omvårdande huvuduppgift, att enheterna lättare kan planera verksamheten samt att fler personer kan komma i anställning för denna arbetsuppgift genom Samhall. Detta kommer över en fyraårsperiod ge en ekonomisk besparing för nämnden.”

Det handlar alltså om effektiviseringar och ekonomiska besparingar från socialnämndens sida.

Förändringen av inköpen beräknas vara genomförd i samtliga områden i februari 2019. I handlingarna inför nämndens sammanträde den 13 december står det också att:

”ett tilläggsavtal är tecknat med Samhall gällande leverans av matdistribution och detta kommer implementeras under första kvartalet 2019.”

Jag vet inte riktigt vad detta betyder, men det kanske är därför som protesterna kommer just nu.

P4 Väst uppger att socialförvaltningen:

”har lyssnat på kritiken och uppmuntrar nu Samhall att ta kontakt med andra handlare än Hemköp.”

I en senare nyhetssändning, också i P4 Väst, (se ”Samhall lovar inget om hemtjänstens inköp”) meddelar Samhall att de inte kan lova att:

”de som använder sig av hemtjänst i Vänersborg ska få välja andra butiker än Hemköp att handla i.”

Vi får se vad som händer. Det är ju Samhall som har avtal med Hemköpsbutikerna och inte kommunen. Och kommunen har ju redan skrivit på avtalet med Samhall…

Båtsäsongen närmar sig med stormsteg.

I Sikhall uppges det att flera båtar har fått sina propellrar förstörda vid sjösättningsrampen i Sikhall. Och det redan förra året faktiskt. Det är en stor kedja fäst vid ett betongblock som orsakar skadorna. Betongblocket och kedjan ligger på botten, de har rört på sig genom åren och tack vare lågvattnet kommit ännu närmare ytan. Turister som har lagt till vid rampen har fått avsluta sina båtsemestrar i förtid – i Sikhall. Med allt vad det innebär med att tvingas ta upp och transportera hem sina båtar, för att inte prata om kostnaderna. Och en ny propeller med propelleraxel kan kosta bortåt 100.000 kr säger de som vet.

Det är kommunen som ansvarar för rampen. Kommunen känner till problemen, men har ännu inte åtgärdat dem. Det har inte heller satts upp någon varningsskylt.

Kategorier:Sikhall, socialnämnden

Demonstration mot Smart Bemanning

17 november, 2018 6 kommentarer

På onsdag kl 14.00 är det en demonstration i Vänersborg. Det är inte ofta det är det, men då ska personal inom socialtjänsten protestera mot införandet av den nya arbetsorganisationen. Den som går under beteckningen ”Smart Bemanning”. (Jag har skrivit om ”Smart Bemanning i några bloggar tidigare – se länkar i slutet.)

Jag vet inte, men jag antar att tidpunkten inte är slumpmässigt vald. På onsdag kl 15.00, en timme efter att demonstrationen börjar, sammanträder nämligen Vänersborgs kommunfullmäktige. Det skulle förvåna mig om inte ledamöterna i fullmäktige stöter på en och annan demonstrant innan ålderspresident Lutz Rininsland (V) slår klubban i bordet och förklarar sammanträdet öppnat.

Smart bemanning införs på många ställen i landet. Det tycks vara på modet bland beslutsfattare, politiker och chefstjänstemän, i kommunerna. Argumentet är oftast att det ska bli bättre för vårdtagarna, men under ytan gömmer sig främst ekonomiska motiv. Socialnämndens i Vänersborg ”ekonomiska bekymmer” med stora underskott är ju också allmänt känt.

Det är privata konsultbolag som erbjuder kommunerna sina tjänster för att visa på hur arbetsorganisationen kan förändras och bli ”smartare”. I Vänersborg är det företaget ”Strategisk Bemanning Sverige AB” som står för ”rådgivningen”.

Rent allmänt så har det växt fram en mängd privata konsultbolag i Sverige som erbjuder kommunerna sina tjänster. Det sprids därför nya jobbmodeller i framför allt vården och konsultföretagen tar mycket bra betalt för redan färdiga mallar. Och sedan anpassar de bara smådetaljer på beställningen. I Vänersborg har socialnämnden fram till och med september betalat konsultföretaget nästan 1,7 milj kr (inkl moms) för konsulteriet. (Dessutom har 6 personer arbetat heltid med schemaläggning. De har tagits från verksamheten, vilket betyder att det har varit 6 personer färre ”på golvet” än tidigare.)

Personalen överallt i landet protesterar. I Kungälv ledde personalens protester till att förslaget drogs tillbaka. Händelsen beskrevs i fackets tidning ”Kommunalarbetaren” (se ”Uppror mot fler nattpass lönade sig”) på ett sådant sätt som om hela fackförbundet stod bakom. Jag vet inte om det är så. Men i Vänersborg har facket motsatt sig den nya arbetsorganisationen.

Och personalen.

I Vänersborg är ”Smart Bemanning” fortfarande något som bara angår verksamheten, dvs tjänstemännen och de anställda ”på golvet”, inte politikerna. Politikerna beslutade däremot den 20 september att införa bland annat ”stopp för inköp av konsulttjänster” och ”stopp för utbildning och konferenser”. De besluten gällde dock bara nya beslut så jag antar att inköpen från ”Strategisk Bemanning Sverige AB” kan fortsätta.

Det sägs att ledningen i socialförvaltningen är lyhörd och att den vill arbeta vidare på ett seriöst sätt med personalen. Det får vi hoppas, men av demonstrationen att döma så har det inte fungerat särskilt väl.

På onsdag kl 14.00 är det alltså en demonstration i Vänersborg.

Tidigare bloggar:

Dahlbergs, Mariedal och Smart Bemanning

8 oktober, 2018 2 kommentarer

Vi har en relativt lugn politisk vecka framför oss. Som i och för sig redan har börjat med att miljö- och hälsoskyddsnämnden hade sammanträde idag måndag.

I kallelsen till miljö och hälsas sammanträde, som återfinns på kommunens hemsida, hittar man bara ärendelistan. Det finns inga underlag utlagda på hemsidan och därför är det svårt att uttala sig om vad som skulle beslutas. Men ärendena 4 och 5 ser intressanta ut – ”Förbud med vite att släppa ut livsmedel på marknaden” och ”Tillstånd för enskild avloppsanläggning för BDT-vatten”. För att inte tala om ärende 8, ”Information kring Dahlbergs Slakteri AB”.

Det är många i Brålanda som fortfarande besväras av lukten från Dahlbergs. Och de har besvärats i många, många år och enligt ögonvittnen, eller ”näsvittnen”, blir det nästan värre och värre. Det pratas i bygden om att företaget inte följer de beslut och riktlinjer som finns kring framför allt hygieniseringsprocessen. Och antagligen har invånarna helt rätt. Dahlbergs är nämligen polisanmält. Vad jag förstår både en och två gånger… (Dahlbergs Slakteri är för övrigt värd en egen blogg.)

Om det ”jäser” på Dahlbergs Slakteri, och i Brålanda, så tycks det göra detsamma på Mariedal.

Ett rykte om att Mariedal Östra ska bebyggas har framkallat känslor på Facebook. Och det kan jag på sätt och vis förstå. Inget parti pratade om Mariedal Östra inför valet – även om de flesta kanske anar att Mariedal Östra inte har bebyggts tack vare att det med all sannolikhet var ett krav från miljöpartiet för att ingå i det styrande blocket (S+C+MP) under den gångna mandatperioden. Och jag antar att miljöpartiet ställer detta krav även fortsättningsvis, om partiet nu är aktuellt för att ingå i ett nytt styre. En stor majoritet av partierna i Vänersborg är positiva till exploatering på Mariedal, t ex socialdemokraterna och moderaterna. För att bara nämna några. (Vänsterpartiet har inte tagit slutlig ställning i frågan, men visst är jag själv försiktigt positiv till bostäder på Mariedal Östra…)

Det jäser också bland de anställda inom socialförvaltningen. Kommunal, de anställdas fackförbund, planerar en demonstration mot Smart Bemanning torsdag den 22 november kl 11.30-14.30.

Vad jag förstår så står förvaltningen fast vid sitt beslut att fortsätta processen med att införa det nya systemet. (Se ”Smart bemanning?”, ”Tankar om ”Smart bemanning”” och ”Facket hoppar av smart bemanning!”.) Politikerna i socialnämnden har informerats i frågan, men har inte lagt sig i förvaltningens beslut. I varje fall inte än. Är det tillräckligt stora och omfattande protester så brukar politiker så småningom bli intresserade… Det kan väl nämnas att hittills har kommunen fram tills nu betalat företaget, som står bakom tanken om Smart Bemanning, 1.336.881 kr (exkl moms)…

Och sedan är det naturligtvis kommunfullmäktige på onsdag denna vecka 41. Men det skrev jag om i lördagens blogg (se ”KF 10 okt”).

Debattartikel om ”Smart bemanning” – och TTELA…

1 september, 2018 Lämna en kommentar

För ungefär två veckor sedan pratade jag med en moderat och en kristdemokrat. De hade båda skickat var sin debattartikel/insändare till TTELA. Ingen hade kommit in. Trots att TTELA stundtals hade upplåtit två sidor till läsarnas synpunkter.

Konstigt tänkte jag…

Lutz Rininsland och jag skrev därefter (efter, och oberoende av, samtalen med de borgerliga politikerna) två debattartiklar/insändare till TTELA. Det var för en vecka sedan. En handlade om ”smart bemanning”, den andra om vallöften och skolan.

Ingen har kommit in…

Det tycks faktiskt som om TTELA gör ett medvetet urval av vilka debattartiklar som tas in. Och det handlar, som jag ser det, inte om kvalitet som man först kanske föranleds att tro. Nä, det är debattartiklar som på något sätt ”passar” TTELA. Och i mina ögon tycks det vara – insändare från och om Trollhättan. Jag menar, hur många artiklar har inte TTELA publicerat av Dan Möllengård, Rita Paulsson, Paul Åkerlund och de andra trollhättepolitikerna. Som till stor del faktiskt utgörs nästan enbart om personangrepp…

Eller är det detta som är grejen – TTELA tycker att vi är för tråkiga i Vänersborg? Är det, enligt TTELA, inte tillräckligt många personangrepp i Vänersborg?

Eller är det Vänersborg som inte är tillräckligt intressant för TTELA?

Jag vet inte. Men det känns ibland, vänersborgare som jag är, som om lokaltidningens egna stora ord om sin betydelse för ett demokratiskt samhälle är tämligen överdrivna. TTELA verkar ju bara ta in de synpunkter från läsarna som de själva tycker är intressanta. Typ personangrepp från Trollhättan…

Hur som helst, här på bloggen publicerar jag nu en av de debattartiklar som Rininsland och jag har skrivit, den om ”smart bemanning”. Det vore ju tråkigt om ingen fick läsa den…

====

Debattartikel

Smart bemanning låter tilltalande. Men vem hittade på begreppet? Arbetsgivaren? De anställda? Ingen av dem. Begreppet används av bemanningsföretag och konsultbolag.

Tillit låter ännu bättre. Tillit är bra, det är förutsättningen för att det ska fungera i verksamheten.

Men nu har något gått fel. Hela korthuset har ramlat ihop.

Som politiker ställer vi oss frågan vilken skuld vi har.

I socialnämnden har det under lite mer än ett års tid kortfattat berättats om ett pågående projekt ”Smart bemanning”. En revisionsbyrå hade undersökt hur äldreomsorgen och hemtjänsten fungerade. Rapporten utmynnande i ett antal tips och förslag till förändringar. En förbättring av schemaläggningen var en av flera punkter. Ledningen skulle ta sitt ansvar och återta greppet om fördelningen av arbetstiden genom ett annorlunda sätt att lägga schema.

Arbetsfördelningen mellan politiken och förvaltningen är tydligt reglerat. Schemaläggning är inte politikernas uppgift.

Nämnden fick då och då rapport om framsteg vid införandet av Smart bemanning och att facket var med på noterna. Nämnden hade tillit till förvaltningen.

Och så brast allt. Signalerna kom inte smygande, det var en störtskur av häftiga och samstämmiga protester. ”Ni är överens, ledning, nämnden, facket – men vi då, hur är det med tillit för oss anställda?”

19 juli frågade vi om det inte fanns behov av ett extra möte med socialnämnden. 6 augusti kom ordförandens besked att det kunde vänta.

Det gör ont att behöva se hur illa det blev innan det kom upp till ytan.

Lutz Rininsland (V) Stefan Kärvling (V)

Namninsamling och protester mot smart bemanning!

27 augusti, 2018 Lämna en kommentar

Socialförvaltningen i Vänersborgs kommun har som bekant beslutat att införa ”smart bemanning”. ”Smart bemanning” är ett nytt arbetssätt vad gäller bemanningsplanering och schemaläggning. (Se ”Smart bemanning?” och ”Tankar om ”Smart bemanning””.) Fackförbundet Kommunal har varit positiv till förändringen, men de ”vanliga” medlemmarna, dvs vårdpersonalen, protesterar.

I fredags fick jag kopior av den namninsamling mot ”smart bemanning” som har genomförts bland socialförvaltningens anställda – både på nätet (se ”Protest mot Smart bemanning”) och ”analogt”, dvs på papper.

På nätet är det 405 personer som har protesterat mot Vänersborgs kommuns beslut att införa ”smart bemanning”. Väldigt många av dem har också kommenterat och utvecklat sina ståndpunkter. De som har skrivit under protesten på papper uppgår till 254 personer. Det verkar som om dessa namnlistor har legat på olika avdelningar och expeditioner. De är i många fall författade på ”egen hand”. Och det är naturligtvis en styrka eftersom det på det sättet kommer fram ytterligare synpunkter från personalen. Och antagligen också från vårdtagare och deras anhöriga. (Jag har inte kontrollerat namn eller om någon skrivit på två gånger, t ex både på nätet och på papper.)

Jag ser på namnlistorna att de skulle skickas till Kommunal senast fredagen v 33, dvs den 17 augusti. Och då kan man väl inte låta bli att misstänka att det var alla namnunderskrifter som gjorde att Kommunals ledning vaknade till på allvar. Veckan efter (v 34) lämnade nämligen Kommunals ledning samarbetet med arbetsgivaren kring ”smart bemanning”. Kommunal tog till och med avstånd från hela konceptet. (Se ”Facket hoppar av smart bemanning!”.)

Det har funnits en ”centralt” utskickad protestlista som flera avdelningar inom socialtjänsten har använt.

Den sammanfattar naturligtvis personalens syn på förändringen inom socialtjänsten. Men på de enskilda namnlistorna finns det ytterligare argument till personalens missnöje. Det blir en diger lista. Jag återger en del av rösterna:

 • ”Kort eller ingen återhämtning.”
 • ”Sämre arbetsmiljö.”
 • ”Dagpersonalen får börja mycket tidigare på morgonen och sluta senare på kvällen.”
 • ”Kommunens jakt på kostnadseffektivisering tar bort arbetsglädjen och yrkesstoltheten.”
 • ”Sjukskrivningar inom vård och omsorg har ökat.”
 • ”Anställ inte konsulter som kostar miljoner.”
 • ”Anställ färre administratörer och utvecklingsledare. Anställ fler undersköterskor.”
 • ”Med Smart bemanning kan vi få hoppa in och arbeta i enheter som vi inte har den rätta utbildning/kompetensen för.”
 • ”När vi har undrat eller ifrågasatt, så får vi till svar: Du/Ni får gilla läget.”
 • ”Vid 4-veckorsschema kan man ej planera sitt liv.”
 • ”Jag upplever att min arbetsglädje förbytts i irritation.”
 • ”Tänk på de som har barn så att det fungerar med tiderna på dagis.”
 • ”Ändra inte på det som fungerar. En nöjd personal gör ett bättre jobb.”
 • ”Tror inte jag skulle rekommendera Vbg:s kommun med SMART BEMANNING.”
 • ”Många röster har höjts i protest mot införandet av smart bemanning men inga har blivit lyssnade på, varken av arbetsgivaren eller av facket!”
 • ”Ni vill in och röra i våra scheman, pilla på vår flextid, använda er av det fackliga avtal som passar ert syfte bäst, kan vara på lokal nivå eller inte, allt för att ni ska göra stora besparingar och ni har mage att kalla det här för ett hälsoschema; skäms på er!”
 • ”En reklamfilm med facket var något av det värsta som någon har skådat, här sitter VÅR fackliga representant i knät på vår arbetsgivare som en marionettdocka och nickade med!”
 • ”Facket ska arbeta för sina medlemmar och deras rättigheter och intressen, inte slicka arbetsgivaren i ja ni vet, var det de här som det kämpades för i Ådalen?”
 • ”Vi SKA ha möjlighet att kunna planera en rik fritid precis som de flesta andra.”
 • ”Vi vill veta och kunna påverka var och när vi ska arbeta.”
 • ”Vi tycker det är vansinne att tvinga våra nattkollegor att göra flera pass. Att bara tänka tanken. Skäms!!”
 • ”Vi känner dessutom till att Livegenskap och Träldom avskaffades i Sverige på 1300-talet.”
 • ”Smart för vem? Jo för arbetsgivaren som tror att de kan spara en slant.”
 • ”Den knapphändiga information som vi fått gör att jag drar den slutsatsen att inte ens de som kommit på detta sätt att arbeta vet riktigt vad som gäller.”
 • ”Om grundsyftet var att detta schema skulle bidra till bättre hälsa och arbetssätt så har jag ännu inte hittat det som tyder på det.”
 • ”Jag misstänker starkt att det ur ekonomisk synvinkel kommer att bli en dyrköpt historia där tänkarna bakom detta biter sig själva i näven.”
 • ”Det som sker nu visar bara att det är pengar som talar. Vårdtagaren kommer sist.”
 • ”Vi är inga robotar som man kan slå av och på.”
 • ”Hur bra blir det för vårdtagarna att träffa nya ansikten hela tiden?”
 • ”Så upp till bevis, övertyga oss om vad som är hälsosamt och förträffligt med Smart Bemanning!”

Sammantaget torde citaten ge en gedigen och rättvis bild på varför personalen känner motvilja mot ”smart bemanning” och varför den värjer sig mot förändringen. Personalens motstånd är massiv.

Även de som har protesterat och skrivit på namninsamlingen på nätet har också i många fall kommenterat. Här följer några röster för att ytterligare förtydliga de anställdas synpunkter och känslor:

 • ”arbetar som undersköterska och vägrar gå tillbaka till detta yrke när det ser ut som det gör.”
 • ”Finns ingen tid för återhämtning efter passen.”
 • ”Det kommer tillslut inte finnas någon utbildad personal inom vården!!”
 • ”Detta är vansinne, ogenomtänkt o fullständigt galet!”
 • ”Vänersborgs kommun har inte en långsiktig tanke på vare sig vårdtagare eller kompetent personal.”
 • ”Jag tycker vi sliter ihjäl oss på detta nya schema. Vi går snart i väggen allihop”
 • ”Jag är själv undersköterska och har jobbat i Vänersborgs kommun men bytt till en annan kommun.”
 • ”Att använda konsulter, när det redan finns kunnig personal med erfarenhet, är slöseri med våra skattemedel.”
 • ”Då jag ser att min omvårdnadspersonal mår dåligt av schema förändringen och utstrålar ilska, uppgivenhet, misstro mot arbetsgivaren och stundtals tappar vårdtagarfokus.”
 • ”Jag tror att det blir ännu svårare att rekrytera personal på detta sätt.”
 • ”Har jobbat som undersköterska sen 1999. Har haft 4 v schema när jag arbetade i Trollhättan. Det va fruktansvärt stressigt att ej veta hur man skulle arbeta. Dagar kunde ändras under schemats gång, man skulle va flexibel. Fy säger jag! Började jobba i Vänersborg med rullande schema och valbara helger, helt underbart! Sen fick jag höra om ev ändringar. Plötsligt kom alla minnen upp från Trollhättan och jag föll… All stress som det medförde. Ni som sitter på stolar ska bestämma över våra liv och scheman är helt åt skogen! Ni får se.. det kommer inte ge friskare personal!”
 • ”De flesta kommer må mycket sämre. Samt vi ej får fler i vården som vill jobba . Har själv valt att lämna vbg kommun nu i sommar. Bla pga schema.”
 • ”Känner att kommunen tar i från oss der enda vi har kunnat fått bestämma själv . Låt oss få göra vårt underbara jobb som vi brinner för och helt enkelt låt oss få sköta detta själva”
 • ”Vansinne att gå bakåt i utvecklingen och göra ett redan svårrekryterat yrke ännu mer oattraktivt. Vem vill jobba fler pass för samma kronor i plånboken?”
 • ”Vänersborgs kommun har nu passerat gränsen i sin jakt på att spara pengar. Ska man bedriva god vård och ha kompetent personal får man sluta göra det så oattraktivt att jobba i vården.”
 • ”Jobbar natt sedan många år i kommunen 95% och vill absolut inte arbeta fler nätter och mindre återhämtning! Ni mister oss som kan vårt jobb!”
 • ”Smart schema?! Ni har knappt folk kvar för att dem söker sig till andra ställen med bättre scheman och BÄTTRE LÖNER!! Ta vara på den personal ni har kvar!”
 • ” jobba till kväll sent 22-2230 sedan börja jobba kl 7?? är det en höjdare?”
 • ”Har sagt upp min anställning och riktigt ordentligt orolig hur det kommer att se ut i framtiden med kvalitet inom äldreomsorgen. Katastrof.”
 • ”Vårdpersonal ska inte behandlas på de här sättet. Personer som inte vet hur arbetet påverkar eller personer som bara vill få en större peng ur det hela ska inte få bestämma.”
 • ”Jag tycker det är helt förfärligt att man ska försämra för vårdpersonalen. Hur ska de orka. Ingen kommer att vilja jobba där av de som är yngre o kan välja annat”
 • ”Kommunen är slavdrivare, dom säger att dom gör nya scheman för att anställda ska må bättre, men det blir tvärs om. Dom som sitter och bestämmer över huvudena på oss har ingen kontakt med verkligheten.”
 • ”För att samma sak händer i Trollhättan och jag har försökt att få facket i Vänersborg och Trollhättan att gå ihop i denna frågan men fått nej”
 • ”Vänersborgs kommun har tyvärr blivit en toppstyrd kommun, från vilken fler och fler personal ger sig av. Ni som styr måste backa innan det är för sent.”
 • ”Det nya schemat har försämrat mitt och min familjs livskvalitet!!!”
 • ”Skillnaden sen före smart bemanning för mig är stor då jag nu endast har turer som antingen är 7-16 eller 13,30-22, dom har förlängt alla mina arbetspass med flera timmar men jag ska likt förbannat arbeta lika många arbetspass i månaden som innan. Detta leder till utbrändhet!! Att arbeta varannan vecka 6 dagar av 7 med såna långa arbetspass plus att jag även har veckor som är jobb måndag till måndag och endast en ledig dag på dom. 7 dagarna, hur ska man orka.. Tiden med familjen blir mycket mindre!!”
 • ”Om vi inte blir sedda, då får vi göra oss hörda!”
 • ”Jobbar själv i hemvården och söker nu annat jobb pga smart bemanning.”
 • ”De lär bli ännu svårare att få personal. Varför slutar personal jo för att de blir sämre. Var tog VÄRDEGRUND ivägen. Våra boende ska ha bra. Våra boende ska vi ta hand om och de ska känna sig trygg av personalen som är på plats. Prata med personalen och hör hur vi vill ha de på våra arbetsplatser… Inte köra rätt över oss.”
 • ”Kanske är dags att lyssna på personalen som gör ett enormt stort och viktigt arbete istället för att köra över. Får se hur man tänker sen när ingen personal finns kvar. Ett bra schema, bra lön och bra arbetsförhållanden är det som gör att personal stannar.”
 • ”Tycker att vården har blivit sämre åh sämre med både tider åh vara med brukare. Ser också att brukare tar vid sig av allt detta som sker med nya tiden för personal.”
 • ”Så få ansikten som möjligt för våra vårdtagare. Längre ledighet i schemaperioden skall finnas för återhämtning. Nej till varannan helg. Nej till 9 tim natt.”

De anställda för fram en allvarlig kritik och några anställda har uppenbarligen också sagt upp sig som en följd av förändringarna.

Politiken fick kunskap väldigt sent om de anställdas reaktion. Men bättre sent än aldrig. Vi i Vänsterpartiet välkomnar synpunkter från kommunens personal och självklart också från andra invånare. Vi försöker informera om det vi vet är på gång på vår hemsida och på enskilda vänsterpartisters bloggar, som denna. Då vore det givetvis bra om vi också ”i tid” kan få besked om att politiken är inne på fel spår… Finns det skäl att ”hejda” oss, ”varna oss”, så gör gärna det – ju tidigare, desto bättre.

I fallet ”Smart Bemanning” är det enligt min mening dags att politikerna reagerar – och agerar. Arbetsgivaren, dvs kommunen, måste lyssna till personalen.

Facket hoppar av smart bemanning!

23 augusti, 2018 1 kommentar

Socialförvaltningen i Vänersborg har bestämt sig för att införa nya scheman för vårdpersonal inom vård och omsorg. Det har skett med hjälp av ett konsultföretag.

Protesterna bland de anställda blev omfattande.

Jag har skrivit om den nya ”arbetsorganisationen”, som går under beteckningen ”Smart bemanning”, vid två tillfällen. (Se ”Smart bemanning?” och ”Tankar om ”Smart bemanning”.) Jag skrev också om att Lutz Rininsland (V) efterfrågade ett extra sammanträde med socialnämnden för att diskutera ”Smart bemanning” och personalens protester. Nämndens ordförande, socialdemokraten Dan Nyberg, ansåg emellertid inte att det behövdes. (Se ”Restad Gård. Smart bemanning.”)

Det var synd, ett extra sammanträde hade nog behövts. Idag blev det känt att de anställdas fackförbund, Kommunal, har bestämt sig för att lämna den styrgrupp som har jobbat med dessa frågor. Facket tar helt enkelt avstånd från hela konceptet.

Kommunal skriver:

”Vi tillsammans med våra medlemmar känner att vi inte blir hörda eller lyssnade på, samverkan är ett givande och ett tagande, vilket det inte är i detta fall.”

Det är en allvarlig kritik och den innebär, enligt min mening, att politikerna nu är tvungna att reagera – och agera.

Kommunal har tidigare varit med på ”Smart bemanning” och talat för förändringen. Att Kommunal nu hoppar av visar tydligt hur starkt motståndet är och har varit bland personalen. Kanske kan man undra varför inte Kommunal har reagerat tidigare och till och med sagt ”stopp” från början…  Varför väntade Kommunal till strax innan valet?

Det här har moderaten Gunnar Lidell också åsikter om, men med lite annorlunda perspektiv. På twitter skrev han:

”I Vänersborg som styrs av @socialdemokrat -C-MP, gör nu @FacketKommunal uppror mot ledningen mindre än 3 veckor före valet, palatskupp på gång?”

Men bättre sent än aldrig. Kommunal har lyssnat på sina medlemmar och ändrat sig. Det är bra!

Och nu återstår en viktig fråga: Hur tänker arbetsgivaren hantera den nya situationen…??

Här nedan återger jag Kommunals skrivelse i dess helhet.

====

Angående Smart Bemanning.

För ca 1 år sedan presentade arbetsgivaren ett nytt koncept/arbetsform för att stävja sjukfrånvaron, arbetsmiljöproblem, underbemanning mm. Att skapa ett hållbart arbetsliv för medarbetarna samt trygghet och kontinuitet för brukarna. Detta kom att kallas för Smart Bemanning. Självklart finns det en ekonomisk aspekt i det hela. Vilket är förståeligt, socialförvaltningen ”blöder” och det behöver lösas.

Smart bemanning skulle också innebära utfasning av delade turer och långa arbetspass genom att använda personalen smart. Detta skulle också leda till ork och energi efter arbetspassets slut, precis så som senaste personalenkäten visade brist på.

Kommunal fick frågan om att sitta med i styrgruppen för detta. Utifrån den informationen vi fick då, tackade vi självklart ja. Att vara med är det enda sättet att påverka för Kommunals medlemmar. Men det innebär inte att vi äger frågan. Det är arbetsgivaren som äger frågan HUR de vill organisera sin verksamhet. De leder och fördelar arbetet och har arbetsmiljöansvaret.

Men något har hänt, dialog, delaktighet och påverkan för medarbetarna har försvunnit på vägen. Något som ligger till grund för god samverkan, och som vi påtalat under hela processen.

Behov av vård i hemmet och vårdtyngden på boenden ökar. Det finns idag inte personal till att täcka befintliga schemarader eller sjukfrånvaro.

Medarbetarna är kvinnor och män som är proffs på sina jobb. Dom vet hur verksamheterna fungerar och vad som behövs för att verksamheten skall fungera. Då måste man också låta medarbetarna få komma till tals och bli lyssnade på, men ingen lyssnar på de tankar och förslag medarbetarna har.

I presentationen kring Smart Bemanning beskrivs det att medarbetarna skall ha påverkansmöjligheter men känner sig ändå överkörda.

Kommunal har fått oerhört mycket kritik från medlemmar då det uppfattats som att vi sitter i styrgruppen och har mandat att bestämma och besluta i frågorna. Detta är definitivt inte fallet!
Vi är med för att påverka för Kommunals medlemmars räkning. Kommunals mål är att tillvarata medlemmarnas intresse på arbetsplatsen, arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Något vi kan göra genom att vara med och påverka där besluten tas. I de forum där Kommunal representerar medlemmarna sker förhandlingar och Kommunal har alltid medlemmarnas bästa i fokus. Men återigen, det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet och de bestämmer hur deras organisation skall se ut.

Vi har haft löpande samtal med politikerna som styr kommunen och där fått gehör för våra synpunkter, och dom har lyssnat.

Efter åtskilliga möten med arbetsgrupper, skyddsombud, arbetsplatsombud samt enskilda medlemmar väljer Kommunal att kliva av. Vi tillsammans med våra medlemmar känner att vi inte blir hörda eller lyssnade på, samverkan är ett givande och ett tagande, vilket det inte är i detta fall. Arbetsgivare och chefer har hänvisat till Kommunal när beslut har tagits och uttryckt att ”Kommunal har varit med”, ”Kommunal har beslutat” etc.

Återigen Kommunal äger inte mandatet att besluta. Hade Kommunal haft mandatet att besluta så hade medlemmarna fått stå i fokus då vi vet att de är proffs på sina jobb.

Se först till att Vänersborgs kommun blir en attraktiv arbetsgivare där fler vill arbeta och redan anställd personal vill stanna genom att säkerställa en säker arbetsmiljö, bra lön och en bemanning som tillåter att medarbetarna känner sig tillräckliga och delaktiga i sitt arbete.

Theresia Andersson
sektionsordförande
Kommunal Vänersborg

=====

Se också TTELA: ”Kommunal: Nu tar vi avstånd från ”smart bemanning”

Tankar om ”Smart bemanning”

26 juli, 2018 1 kommentar

Det har inte hänt så mycket nytt på fronten ”Smart Bemanning” sedan min förra blogg. Det är ju semestertider och dessutom extremt varmt.

Lutz Rininsland (V) skrev häromsistens, som jag skrev i bloggen ”Smart Bemanning?” (klicka här), till de ledande politikerna i socialnämndens presidium (=ordförandena) och efterlyste ett extra nämndsmöte. Det var med anledning av de protester som det nya bemanningssystemet har lett till bland personalen och de skriverier som följde i framför allt TTELA.

Lutz Rininsland (V) har fortfarande inte fått något svar.

”Smart bemanning” är egentligen ingen politisk fråga, i sig. Den har t ex inte beslutats av politikerna i socialnämnden. Anledningen till att Rininsland ändå har väckt tanken om ett extra nämndsmöte är att den turbulens införandet av det nya systemet har lett till bland personalen torde ha gjort frågan till en politisk fråga. Politikerna har ju ansvar för arbetsmiljön.

Men om det ska bli ett extra sammanträde bestämmer inte Lutz Rininsland eller Vänsterpartiet. Det gör däremot ordförande Dan Nyberg (S). De partier som styr kommunen (S+C+MP) har mycket större möjligheter att driva praktisk politik än oppositionen i och med att de besätter alla ordförandeposter. Det kan vara bra att ha i minnet när man som kommuninvånare funderar på varför politikerna inte gör något… Och när man går till vallokalen… (Det finns dock en möjlighet för ledamöter i en nämnd att bestämma om ett extra möte oavsett vad en ordförande tycker. Det är om minst en tredjedel av de ordinarie ledamöterna begär det. Men det brukar ofta vara praktiskt svårt – särskilt i semestertider.)

En bloggläsare tyckte att jag i min förra blogg i ämnet skulle vara tydligare på följden av en av de förändringar som ”Smart Bemanning” innebär. Och visst kan jag vara det.

De som arbetar natt på äldreboenden arbetar ofta längre arbetspass. Det är för att de ska kunna jobba färre pass och få längre tid för återhämtning. ”Smart Bemanning” ändrar på arbetstiderna. I systemet minskas arbetstiden för nattpassen. Det gör att nattpersonalen istället får arbeta fler pass. (Det innebär en ekonomisk besparing för arbetsgivaren.) Kortare pass för nattpersonalen innebär också ändrade tider för dagpersonalen.

Tidningen ”Kommunalarbetaren”, som är fackförbundet Kommunals medlemstidning, hade i januari en artikel om nattpassen. (Se ”Fler nattpass väcker protester”.) ”Kommunalarbetaren” skriver om de protester som fler nattpass har lett till i de kommuner där detta har införts. Anna Skarsjö, ordförande för Kommunal Väst, säger till tidningen:

”Det var länge sedan jag såg en sådan uppslutning bland medlemmar.”

Skarsjö berättar också att kortare nattarbetspass provades på ett boende i Göteborg. Efter bara några månader var över hälften av nattpersonalen sjukskriven… I Mölndal protesterade ett 50-tal undersköterskor och vårdbiträden mot den ”centrala natteffektivisering” som kommunen ville genomföra på alla boenden. Det ledde enligt Skarsjö till att politikerna backade.

Det är ingen tvekan om att i varje fall Kommunal Väst är mycket kritiska eller rent av motståndare till kortare nattpass, som alltså är en viktig ingrediens i ”Smart Bemanning”. Därför blir jag något förvånad över att Kommunal i Vänersborg verkar tycka tvärtom och är positiv till en sådan förändring. Det verkar inte som om den fackliga ledningen har lyssnat varken till Kommunal Väst eller till sina egna medlemmar i Vänersborg.

Marianne J har skrivit en kommentar till min förra blogg. (Se här.) Den handlar om kommunens attityd till sina anställda. Jag håller med henne fullständigt när hon skriver:

”Visst måste kommunens pengar användas på ett klokt sätt men detta får ju motsatt effekt. God personalvård är en förutsättning för ett gott arbete. Att bli överkörd skapar ingen arbetsglädje! Sen får vi inte glömma våra äldre. Hur ska deras behov av trygghet, stimulans, egen tid, igenkännande m.m. tillgodoses om personalen hela tiden känner sig stressad och otillräcklig? Vänersborgs kommun har flera nya fina äldreboende men det räcker inte. Nu måste också verksamheten ses över. Personalen måste få förutsättningar att ge våra äldre den vård och omsorg de har rätt till och är värda!”

Det är viktigt att arbetsgivaren har tillit till sina anställda. Dessutom måste förändringar ske i dialog med och godkännande av dom som berörs av förändringarna. Det är tämligen elementärt.

Huruvida ”Smart Bemanning” har lett till uppsägningar och/eller ökad sjukfrånvaro i Vänersborg vet jag inte. Det är än så länge bara en verksamhet inom äldreomsorgen, med ca 100 anställda, som arbetar enligt ”Smart Bemanning”. Under perioden mellan 1 april och 19 juli har 3 personer slutat där. Orsaken vet dock inte arbetsgivaren. När det gäller sjukskrivningar har jag ställt frågan till socialförvaltningen. Jag återkommer när jag har fått svar.

Några har frågat mig om det har gjorts någon riskbedömning innan förändringen beslutades och verkställdes. Och det har det. Det gjordes den 15 februari i år.

Som risker noterades att ”oro och stress” kan uppstå och ”känsla av att inte få påverka”. (Den tredje punkten kan jag inte läsa.)

För mig, som är amatör på området, ser denna riskbedömning ut att handla om processen och inte om resultatet av förändringen och dess konsekvenser för personalen.

Åtgärderna som ska vidtas blir naturligtvis en följd av de definierade riskerna. I detta fall workshops och arbetsmaterial.

För övrigt vet jag inte vem som har genomfört ”konsekvensanalysen” och undertecknat den. Det är en chef (står ingen titel) men jag kan inte läsa namnteckningen.

Efter riskbedömningen/konsekvensanalysen följer sedan en utförlig beskrivning av vad ”Smart Bemanning” innebär.

När jag sökte lite på nätet om förändringar i socialförvaltningen i andra kommuner så hittade jag en intressant och mycket läsvärd debattartikel i Lerums Tidning. (Se ”Nej till nio timmars nattpass”.) Den var skriven den 11 april 2017 av det moderata kommunalrådet Alexander Abenius.

I Lerum styr socialdemokraterna och här ville man minska antalet timmar per pass för nattpersonalen. Precis som i Vänersborg. Abenius var emot denna förändring. I Lerum var tydligen denna fråga en politisk fråga…

Moderaten Albenius skrev i debattartikeln:

”Att införa nio timmars nattpass, och på så sätt mer eller mindre tvinga de anställda att jobba fler pass i veckan, är inget vi moderater kan ställa oss bakom. Det skapar en orimlig press på våra nattanställda som redan sliter hårt för våra sjuka och äldre. Därför tycker vi moderater att den politiska majoriteten, ledd av Socialdemokraterna, skall stoppa införandet av nio timmars nattpass. För våra anställdas skull.”

Huvudargumentet för Albenius är att:

”det som oftast är tyngst med att jobba natt sällan är själva nattpasset, utan snarare omställningen från att jobba natt till att på sina lediga dagar vrida dygnet och anpassa sig till att fungera vanligt och socialt på dagarna. Genom att dra ner på antalet timmar per pass tvingas de nattanställda att jobba fler pass i veckan för att behålla sin nuvarande sysselsättningsgrad och på så sätt få färre dagar i veckan till att vrida dygnet och få vardagen att gå ihop.”

Det kanske är dags att ”Smart bemanning” blir en politisk fråga också i Vänersborg. Jag undrar vad Dan Nyberg (S) säger om det…

%d bloggare gillar detta: