Arkiv

Archive for the ‘socialnämnden’ Category

Socialnämnden ska spara

26 april, 2019 Lämna en kommentar

Det är inte så ofta som jag skriver om socialnämnden och dess verksamheter. Det beror inte på ointresse eller att jag tycker att socialnämnden är mindre viktig. Jag har helt enkelt för dålig kunskap. Men jag vet att socialnämndens och socialförvaltningens arbete är av oerhörd stor betydelse för människor och välfärden i kommunen.

Socialförvaltningen arbetar med de äldre, hemtjänst, personer med demenssjukdom, barn och unga som far illa, hemsjukvård, personer som lever i hemlöshet, personer med missbruks- och socialpsykiatrisk problematik, personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, nyanlända samt barnfamiljer som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, våld i hemmen, särskilda boenden, personlig assistans, försörjningsstöd, omsorg om funktionshindrade osv.

Socialnämndens verksamheter kostar pengar, nästan en miljard varje år – i Vänersborg. Och behoven ökar hela tiden. Förra året, 2018, gjorde nämnden ett underskott på 25 milj kr, och det var trots att socialnämnden fick ett budgettillskott i oktober med 27 miljoner. Budgettillskottet var för övrigt inte ramhöjande, dvs nämnden fick inte dessa pengar i år.

Så här står det i årsredovisningen för 2017 om socialnämndens kostnader:

”Äldreomsorgen redovisar underskott med hela 13,7 mkr, det är framförallt hemtjänsten som redovisar underskott. Även omsorg om funktionshindrade redovisar underskott med 12,4 mkr. Det är framförallt kostnader för köpta platser LSS och SoL som överskrider budget. Individ och familjeomsorg redovisar underskott med 2,1 mkr. Ekonomiskt bistånd redovisar överskott gentemot budget men utbetalning av försörjningsstöd har ökat med 7 mkr jämfört med föregående år.”

Den 23 april hade socialnämnden sammanträde. Då behandlades budgeten för nästa år, 2020. Enligt den budgetram som kommunstyrelsen bestämde i februari ska inte socialnämnden få mer pengar.

Socialförvaltningen skrev i underlaget till nämndens sammanträde:

”Socialförvaltningen har presenterat resursbehov utifrån de förändringar som sker och skett i verksamheten utifrån kommuninvånarnas behov inför 2020-2022 … Dessa förändringar gäller kraftig ökning av antalet barn och unga i behov av placering i familjehem alternativt hem för vård och boende (HVB), boendestödskostnad för ungdomar tillhörande LSS-lagstiftningen som väljer att genomföra gymnasiestudier på annan ort, ökad kostnad personlig assistans, förskjutning i kostnadsansvar gällande avancerad sjukvård samt ökat antal kommuninvånare i behov av äldreomsorg. De budgetramar som kommunstyrelsen fattade beslut om 2019-02-27 och som socialnämnden har att förhålla sig till inför 2020 innebär en i stort sett oförändrad budgetram.”

Socialchefen, med ledning, gör följande bedömning utifrån denna beskrivning:

”socialnämnden skulle behöva tillföras pengar för att klara verksamheten såsom den är uppbyggd idag.”

Med andra ord, för att socialnämnden ska klara att lägga en budget inom kommunstyrelsens budgetramar krävs det att följande åtgärder görs om inga nya medel tilldelas:

 • ”inte tillsätta utvecklingsledare med inriktning kvalité inom administrativa verksamheten.
 • minska budget för vård och omsorg, särskilt boende med 18 100 tkr.
 • minska budget för vård, stöd och utredning med 6 000 tkr.
 • genomföra besparingar motsvarande 13 600 tkr inom omsorg om funktionshindrade
 • genomföra besparingar motsvarande 1 100 tkr inom individ- och familjeomsorgen genom minskad administration och avveckla familjerådgivare på Familjecentralen Sirius.
 • avveckla aktivitetshus Fisketorget inom arbete, sysselsättning och integration vilket motsvarar 1 000 tkr.”

Dessa åtgärder innebär besparingar på 39,8 miljoner kronor… Vi kan ana vilka konsekvenser detta kommer att få för många människor som är beroende av socialförvaltningen.

Marianne Ramm (V) röstade mot beslutet och röstade i stället för ett eget yrkande. Vänsterpartiets yrkande hade följande lydelse:

”Vänsterpartiet anser att budgetramarna inte är acceptabla. Vi har flera lagar att förhålla oss till, exempelvis SOL, LSS, LVU, LVM och HSL.
Socialförvaltningens konsekvensbeskrivningar visar tydligt att Vänersborg utan resursförstärkningar inte kommer att fullfölja sitt uppdrag.
Vi känner stor oro inför ökningen av placeringar av barn. Korttidsplatserna som kommer att minskas. I äldreomsorgen där har vi idag en väntetid på 72 dagar (56 dagar i genomsnitt i Sverige) på samma gång som vi vet att antalet äldre bara blir fler.
Den avancerade sjukvården som idag bedriver verksamhet i hemmet i ökande utsträckning kommer också med största säkerhet att öka. Kostnader för ungdomar som tillhör LSS och som valt att studera på annan ort är en del av budgetunderskottet. Våra kostnader för personlig assistans är stora när det gäller de som valt privata utförare.
Färdtjänsten har ökat och vi ser en tendens att försörjningsstödet går samma väg.
Köpta platser inom både SOL såväl som LSS ger ett underskott. Dessa personer har speciella behov och behöver då speciella boendeformer, som vi i nuläget inte kan erbjuda.
Detta är kostnader som vi i stort inte kan påverka då det styrs av lagar som vi måste följa.
Socialnämndens förslag till beslut kan Vänsterpartiet inte ställa sig bakom.
Exempelvis ser vi att omhändertagandet av barn ökar samtidigt som vi avvecklar familjerådgivare på Familjecentralen Sirius som ska stötta föräldrar i sitt föräldraskap.
Vi ser att Fisketorget ska avvecklas vilket drabbar personer inom SOL som gått där i flera år. Detta kommer att medföra personliga tragedier.
Alla omställningar och neddragningar påverkar personalen och i ett skede där sjukskrivningarna ligger på nästan 10 % kan vi knappast se en minskning om vi genomför de liggande förslagen till åtgärder. Detta står att läsa om i konsekvensbeskrivningen.
Vänsterpartiets förslag till beslut är att Socialnämnden begär ramökning om 44,6 MKR gällande budget 2020.”

Vid omröstningen ställde sig också Göran Svensson (MBP) bakom Vänsterpartiets yrkande. Både Ramm och Svensson reserverade sig. Sverigedemokraterna avstod från att rösta på något av dessa två förslag. De ansåg att underlaget var för dåligt för att kunna fatta ett beslut.

Jag har lite svårt att förstå varför inte majoriteten i socialnämnden skickade med någon typ av ”protest” mot budgetramarna, och påpekade omöjligheten i alla dessa besparingar. Som barn- och utbildningsnämnden gjorde. (Se ”BUN 23/4: Usch!”.)

Socialnämnden ställde sig också, enhälligt, förutom vad jag förstår SD, bakom ett tilläggsyrkande från ordförande Dan Nyberg (S):

”Förvaltningen får i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgavdelningens område och ta fram förslag på möjliga besparingar. Detta bör ske generellt, men det framhålles att se över avtal, möjligheten till egna kontrakterade familjehem, minimering av resor genom att i stället prioritera digitala kontakter samt samverkan med andra. Förslag ska kunna presenteras inför nämndens sammanträde i september 2019.”

Vänersborgs kommun är i ett svårt läge inför nästa år. Behoven är stora både inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Jag har svårt att se att Vänersborg kan klara framtiden utan inkomstförstärkningar och utan en kraftig nedbantning av verksamheter som inte är lagstadgade…

Investeringar, Samhall, budget och spöken

21 februari, 2019 Lämna en kommentar

Efter gårdagskvällens grymma konsert med Ghost på Scandinavium känns det konstigt att sätta sig vid datorn igen. Även om det är skönt att sitta efter att ha stått upp i 4 timmar… (Det är tungt för gamla ben, och rygg.)

Konserten var fantastisk. Ghost körde alla sina hit-låtar, deras fans kräver det, men också stora delar av sitt senaste album Prequelle. Ghost är helt klart Sveriges hetaste och bästa hårdrockband just nu.

Nu dröjer det ända till juli innan man får se gruppen igen. Då uppträder Ghost på Ullevi som förband till Metallica. Metallica… Det är definitivt något att se fram emot…

I Vänersborg fattas det pengar. I varje fall i den kommunala kassan. Det behövs ekonomiska tillskott till både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Nämndernas åtagande är inte bara till stor del lagstadgade utan också det som räknas till grundbultarna i den ”svenska modellen”. Om det nu finns någon sådan modell kvar, det är väl egentligen tveksamt. Välfärden har rustats ner allt mer de senaste åren (medan de rikaste får skattesänkningar).

Och när socialförvaltningen nu senast hittade ett sätt att spara pengar så växte sig protesterna höga. Jag skriver socialförvaltningen för det är tydligen så att beslutet inte fattades av politikerna. De har bara informerats. Det handlar alltså om att förvaltningen har skrivit avtal med Samhall om att Samhall ska överta tvätt och inköp för de som har fått bistånd beviljat för detta.  (Se ”Det klagas på kommunen: Hemtjänsten och Sikhall”.)

Det är P4 Väst som var först med att rapporterna om beslutet, och dess konsekvenser. Idag har P4 Väst en uppföljning med socialnämndens ordförande Dan Nyberg (S). Rubriken på inslaget är ”Politiker: Stor chans att äldre får handla lokalt igen”. (Se ”Politiker: Stor chans att äldre får handla lokalt igen”.) Men så säger faktiskt inte Nyberg i intervjun. Han säger:

”och jag tycker att det finns en text i det avtalet som talar för att kommunen nogsamt ska pröva frågan om inte man kan få Samhall att även teckna avtal med andra.”

Den text Nyberg hänvisar till i avtalet är:

”eftersom brukare bor över ett stort område som omfattar hela kommunen, är det av stor vikt att utföraren har väletablerade kontakter med affärer inom dagligvaruhandeln”.

Den här skrivningen tycker Nyberg att socialförvaltningen ”nogsamt ska pröva”.

Vi får se hur det går. Det vore självklart önskvärt att Samhall handlade i fler affärer, men vad jag förstår så har Samhall fått in anbud och valt Hemköp eftersom de lade det billigaste budet. Det återstår att se om Samhall faller för opinionstrycket. Å andra sidan undrar jag hur det ska gå till om, och när, Samhall ska bryta avtalet med Hemköp…

Det är inte bara social- och barn- och utbildningsnämnden som behöver pengar. Det behövs också stora pengar till investeringar i Vänersborg. Barn- och utbildningsnämnden är t ex i akut behov av en ny skola, utbyggnad av andra, renoveringar och anpassningar av ytterligare fler. Inte förskolor och idrottshallar att förglömma. Samtidigt läggs stora pengar på investeringar i andra objekt.

Jag skriver det med anledning av att Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott har beslutat att godkänna tilläggsarbeten gällande ny foajé i Vänersborgs kommunhus. Tilläggskostnaden för ombyggnaden är 5,5 miljoner kronor. Den ska dock rymmas inom budget. Men då är budgeten tämligen stor. Renoveringen av kommunhuset beräknas kosta ca 68 miljoner… Vi får se var slutnotan hamnar. (Se ”NÄRF, SD, kommunhuset och protest”.)

Upphandlingsutskottet har också avbrutit upphandlingsprocessen för uppförande av byggnader på Kretsloppsparken. Jag vet inte varför, jag har inte fått ut handlingarna. Men en inte alltför vild gissning är att de 22 miljonerna, som kretsloppsparken beräknades kosta, inte räcker… Enligt säkra källor behövs det åtskilliga miljoner till…

Och under tiden händer inget med den nya idrottshallen på Sportcentrum/Idrottsgatan. Men det är inte kommunens fel, tror jag. (Har inte fått ut handlingarna för detta heller.) Samhällsbyggnadsnämndens upphandlingsutskott skriver:

”Tilldelningen av idrottshall Frigg 1 blev överklagad till förvaltningsrätten. I väntan på beslut från förvaltningsrätten gick giltighetstiden för anbuden ut. Förvaltningen avbryter upphandlingen och föreslår att starta en ny anbudsprocess.”

Det innebär kris för undervisningen i Idrott och hälsa på de berörda skolorna…

Det behövs dessutom investeringar på annat håll i kommunen. Det sägs t ex att Vattenverket på Skräcklan måste ”åtgärdas”. Ryktena förtäljer att det till och med behöver byggas ett nytt. (Precis som i Trollhättan för övrigt. Trollhättan ska i framtiden ta sitt vatten från Vänern. Kanske läge för ett ”samverkansprojekt”. Se Trollhättans planer – ”Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt”.)

Det är svårt att se att Vänersborgs kommun ska kunna klara ekonomin framöver utan en inkomstförstärkning. För inte ska väl kommunen spara på välfärden, dvs gamla och sjuka, barn och elever?

Det föreslås dock ingen skattehöjning i det förslag till budgetramar som kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) har lagt fram och som blev offentligt igår. Å andra sidan föreslås inte heller några mer pengar till social- eller barn- och utbildningsnämnden…

Ramförslaget ska upp till behandling i kommunstyrelsen nästa onsdag. (Vänsterpartisten Lutz Rininsland har ”filosoferat” lite kring budgetprocessen i bloggen ”Ramanvisningar – vad kan vi vänta oss?” och sedan, när han läst ramförslaget från kommunstyrelsens ordförande, ”Och nu då?”.)

PS. Här kan du ladda ner ramförslaget från kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S).

Det klagas på kommunen: Hemtjänsten och Sikhall

19 februari, 2019 2 kommentarer

Först läste jag på Facebook om att kommunen har skrivit ett avtal med Samhall om regler för inköp av mat. Strax därefter innehöll nyhetssändningen från P4 Väst samma nyhet. (Se ”Nya rutiner i Vänersborg – äldre får inte handla lokalt”.)

Det handlar om att Samhall har fått ansvar för hemtjänstens inköp. Det är socialförvaltningen som har skrivit avtal med Samhall. Avtalet innebär att tvätt och inköp utförs av Samhall och inte längre av hemtjänstens personal. De personer som berörs är de som har fått bistånd beviljat för tvätt och/eller inköp. Det innebär att de tvingas handla på två Hemköpsbutiker i centrala Vänersborg istället för sina lokala butiker. Samhall har nämligen avtal med just dessa två butiker, och inga andra. (De som har hemtjänstinsatser av annan art, får självfallet också i fortsättningen handla var de vill.)

Det är inte bara brukarna av hemtjänst som är upprörda och protesterar. Även livsmedelshandlare tycker att det är fel. Det snedvrider naturligtvis konkurrensen och för handlarna i Brålanda och Vargön är dessa kunder särskilt viktiga. Handlaren i Frändefors menar att det till och med handlar om butikens överlevnad.

I kallelsen till socialnämndens sammanträde den 20 september (2018) står det:

”Avtal med Samhall gällande tvätt och inköp inom hemtjänsten, som implementeras under hösten 2018, vilket möjliggör att undersköterskor i vår verksamhet får ägna sig åt sin omvårdande huvuduppgift, att enheterna lättare kan planera verksamheten samt att fler personer kan komma i anställning för denna arbetsuppgift genom Samhall. Detta kommer över en fyraårsperiod ge en ekonomisk besparing för nämnden.”

Det handlar alltså om effektiviseringar och ekonomiska besparingar från socialnämndens sida.

Förändringen av inköpen beräknas vara genomförd i samtliga områden i februari 2019. I handlingarna inför nämndens sammanträde den 13 december står det också att:

”ett tilläggsavtal är tecknat med Samhall gällande leverans av matdistribution och detta kommer implementeras under första kvartalet 2019.”

Jag vet inte riktigt vad detta betyder, men det kanske är därför som protesterna kommer just nu.

P4 Väst uppger att socialförvaltningen:

”har lyssnat på kritiken och uppmuntrar nu Samhall att ta kontakt med andra handlare än Hemköp.”

I en senare nyhetssändning, också i P4 Väst, (se ”Samhall lovar inget om hemtjänstens inköp”) meddelar Samhall att de inte kan lova att:

”de som använder sig av hemtjänst i Vänersborg ska få välja andra butiker än Hemköp att handla i.”

Vi får se vad som händer. Det är ju Samhall som har avtal med Hemköpsbutikerna och inte kommunen. Och kommunen har ju redan skrivit på avtalet med Samhall…

Båtsäsongen närmar sig med stormsteg.

I Sikhall uppges det att flera båtar har fått sina propellrar förstörda vid sjösättningsrampen i Sikhall. Och det redan förra året faktiskt. Det är en stor kedja fäst vid ett betongblock som orsakar skadorna. Betongblocket och kedjan ligger på botten, de har rört på sig genom åren och tack vare lågvattnet kommit ännu närmare ytan. Turister som har lagt till vid rampen har fått avsluta sina båtsemestrar i förtid – i Sikhall. Med allt vad det innebär med att tvingas ta upp och transportera hem sina båtar, för att inte prata om kostnaderna. Och en ny propeller med propelleraxel kan kosta bortåt 100.000 kr säger de som vet.

Det är kommunen som ansvarar för rampen. Kommunen känner till problemen, men har ännu inte åtgärdat dem. Det har inte heller satts upp någon varningsskylt.

Kategorier:Sikhall, socialnämnden

Demonstration mot Smart Bemanning

17 november, 2018 6 kommentarer

På onsdag kl 14.00 är det en demonstration i Vänersborg. Det är inte ofta det är det, men då ska personal inom socialtjänsten protestera mot införandet av den nya arbetsorganisationen. Den som går under beteckningen ”Smart Bemanning”. (Jag har skrivit om ”Smart Bemanning i några bloggar tidigare – se länkar i slutet.)

Jag vet inte, men jag antar att tidpunkten inte är slumpmässigt vald. På onsdag kl 15.00, en timme efter att demonstrationen börjar, sammanträder nämligen Vänersborgs kommunfullmäktige. Det skulle förvåna mig om inte ledamöterna i fullmäktige stöter på en och annan demonstrant innan ålderspresident Lutz Rininsland (V) slår klubban i bordet och förklarar sammanträdet öppnat.

Smart bemanning införs på många ställen i landet. Det tycks vara på modet bland beslutsfattare, politiker och chefstjänstemän, i kommunerna. Argumentet är oftast att det ska bli bättre för vårdtagarna, men under ytan gömmer sig främst ekonomiska motiv. Socialnämndens i Vänersborg ”ekonomiska bekymmer” med stora underskott är ju också allmänt känt.

Det är privata konsultbolag som erbjuder kommunerna sina tjänster för att visa på hur arbetsorganisationen kan förändras och bli ”smartare”. I Vänersborg är det företaget ”Strategisk Bemanning Sverige AB” som står för ”rådgivningen”.

Rent allmänt så har det växt fram en mängd privata konsultbolag i Sverige som erbjuder kommunerna sina tjänster. Det sprids därför nya jobbmodeller i framför allt vården och konsultföretagen tar mycket bra betalt för redan färdiga mallar. Och sedan anpassar de bara smådetaljer på beställningen. I Vänersborg har socialnämnden fram till och med september betalat konsultföretaget nästan 1,7 milj kr (inkl moms) för konsulteriet. (Dessutom har 6 personer arbetat heltid med schemaläggning. De har tagits från verksamheten, vilket betyder att det har varit 6 personer färre ”på golvet” än tidigare.)

Personalen överallt i landet protesterar. I Kungälv ledde personalens protester till att förslaget drogs tillbaka. Händelsen beskrevs i fackets tidning ”Kommunalarbetaren” (se ”Uppror mot fler nattpass lönade sig”) på ett sådant sätt som om hela fackförbundet stod bakom. Jag vet inte om det är så. Men i Vänersborg har facket motsatt sig den nya arbetsorganisationen.

Och personalen.

I Vänersborg är ”Smart Bemanning” fortfarande något som bara angår verksamheten, dvs tjänstemännen och de anställda ”på golvet”, inte politikerna. Politikerna beslutade däremot den 20 september att införa bland annat ”stopp för inköp av konsulttjänster” och ”stopp för utbildning och konferenser”. De besluten gällde dock bara nya beslut så jag antar att inköpen från ”Strategisk Bemanning Sverige AB” kan fortsätta.

Det sägs att ledningen i socialförvaltningen är lyhörd och att den vill arbeta vidare på ett seriöst sätt med personalen. Det får vi hoppas, men av demonstrationen att döma så har det inte fungerat särskilt väl.

På onsdag kl 14.00 är det alltså en demonstration i Vänersborg.

Tidigare bloggar:

Dahlbergs, Mariedal och Smart Bemanning

8 oktober, 2018 2 kommentarer

Vi har en relativt lugn politisk vecka framför oss. Som i och för sig redan har börjat med att miljö- och hälsoskyddsnämnden hade sammanträde idag måndag.

I kallelsen till miljö och hälsas sammanträde, som återfinns på kommunens hemsida, hittar man bara ärendelistan. Det finns inga underlag utlagda på hemsidan och därför är det svårt att uttala sig om vad som skulle beslutas. Men ärendena 4 och 5 ser intressanta ut – ”Förbud med vite att släppa ut livsmedel på marknaden” och ”Tillstånd för enskild avloppsanläggning för BDT-vatten”. För att inte tala om ärende 8, ”Information kring Dahlbergs Slakteri AB”.

Det är många i Brålanda som fortfarande besväras av lukten från Dahlbergs. Och de har besvärats i många, många år och enligt ögonvittnen, eller ”näsvittnen”, blir det nästan värre och värre. Det pratas i bygden om att företaget inte följer de beslut och riktlinjer som finns kring framför allt hygieniseringsprocessen. Och antagligen har invånarna helt rätt. Dahlbergs är nämligen polisanmält. Vad jag förstår både en och två gånger… (Dahlbergs Slakteri är för övrigt värd en egen blogg.)

Om det ”jäser” på Dahlbergs Slakteri, och i Brålanda, så tycks det göra detsamma på Mariedal.

Ett rykte om att Mariedal Östra ska bebyggas har framkallat känslor på Facebook. Och det kan jag på sätt och vis förstå. Inget parti pratade om Mariedal Östra inför valet – även om de flesta kanske anar att Mariedal Östra inte har bebyggts tack vare att det med all sannolikhet var ett krav från miljöpartiet för att ingå i det styrande blocket (S+C+MP) under den gångna mandatperioden. Och jag antar att miljöpartiet ställer detta krav även fortsättningsvis, om partiet nu är aktuellt för att ingå i ett nytt styre. En stor majoritet av partierna i Vänersborg är positiva till exploatering på Mariedal, t ex socialdemokraterna och moderaterna. För att bara nämna några. (Vänsterpartiet har inte tagit slutlig ställning i frågan, men visst är jag själv försiktigt positiv till bostäder på Mariedal Östra…)

Det jäser också bland de anställda inom socialförvaltningen. Kommunal, de anställdas fackförbund, planerar en demonstration mot Smart Bemanning torsdag den 22 november kl 11.30-14.30.

Vad jag förstår så står förvaltningen fast vid sitt beslut att fortsätta processen med att införa det nya systemet. (Se ”Smart bemanning?”, ”Tankar om ”Smart bemanning”” och ”Facket hoppar av smart bemanning!”.) Politikerna i socialnämnden har informerats i frågan, men har inte lagt sig i förvaltningens beslut. I varje fall inte än. Är det tillräckligt stora och omfattande protester så brukar politiker så småningom bli intresserade… Det kan väl nämnas att hittills har kommunen fram tills nu betalat företaget, som står bakom tanken om Smart Bemanning, 1.336.881 kr (exkl moms)…

Och sedan är det naturligtvis kommunfullmäktige på onsdag denna vecka 41. Men det skrev jag om i lördagens blogg (se ”KF 10 okt”).

Debattartikel om ”Smart bemanning” – och TTELA…

1 september, 2018 Lämna en kommentar

För ungefär två veckor sedan pratade jag med en moderat och en kristdemokrat. De hade båda skickat var sin debattartikel/insändare till TTELA. Ingen hade kommit in. Trots att TTELA stundtals hade upplåtit två sidor till läsarnas synpunkter.

Konstigt tänkte jag…

Lutz Rininsland och jag skrev därefter (efter, och oberoende av, samtalen med de borgerliga politikerna) två debattartiklar/insändare till TTELA. Det var för en vecka sedan. En handlade om ”smart bemanning”, den andra om vallöften och skolan.

Ingen har kommit in…

Det tycks faktiskt som om TTELA gör ett medvetet urval av vilka debattartiklar som tas in. Och det handlar, som jag ser det, inte om kvalitet som man först kanske föranleds att tro. Nä, det är debattartiklar som på något sätt ”passar” TTELA. Och i mina ögon tycks det vara – insändare från och om Trollhättan. Jag menar, hur många artiklar har inte TTELA publicerat av Dan Möllengård, Rita Paulsson, Paul Åkerlund och de andra trollhättepolitikerna. Som till stor del faktiskt utgörs nästan enbart om personangrepp…

Eller är det detta som är grejen – TTELA tycker att vi är för tråkiga i Vänersborg? Är det, enligt TTELA, inte tillräckligt många personangrepp i Vänersborg?

Eller är det Vänersborg som inte är tillräckligt intressant för TTELA?

Jag vet inte. Men det känns ibland, vänersborgare som jag är, som om lokaltidningens egna stora ord om sin betydelse för ett demokratiskt samhälle är tämligen överdrivna. TTELA verkar ju bara ta in de synpunkter från läsarna som de själva tycker är intressanta. Typ personangrepp från Trollhättan…

Hur som helst, här på bloggen publicerar jag nu en av de debattartiklar som Rininsland och jag har skrivit, den om ”smart bemanning”. Det vore ju tråkigt om ingen fick läsa den…

====

Debattartikel

Smart bemanning låter tilltalande. Men vem hittade på begreppet? Arbetsgivaren? De anställda? Ingen av dem. Begreppet används av bemanningsföretag och konsultbolag.

Tillit låter ännu bättre. Tillit är bra, det är förutsättningen för att det ska fungera i verksamheten.

Men nu har något gått fel. Hela korthuset har ramlat ihop.

Som politiker ställer vi oss frågan vilken skuld vi har.

I socialnämnden har det under lite mer än ett års tid kortfattat berättats om ett pågående projekt ”Smart bemanning”. En revisionsbyrå hade undersökt hur äldreomsorgen och hemtjänsten fungerade. Rapporten utmynnande i ett antal tips och förslag till förändringar. En förbättring av schemaläggningen var en av flera punkter. Ledningen skulle ta sitt ansvar och återta greppet om fördelningen av arbetstiden genom ett annorlunda sätt att lägga schema.

Arbetsfördelningen mellan politiken och förvaltningen är tydligt reglerat. Schemaläggning är inte politikernas uppgift.

Nämnden fick då och då rapport om framsteg vid införandet av Smart bemanning och att facket var med på noterna. Nämnden hade tillit till förvaltningen.

Och så brast allt. Signalerna kom inte smygande, det var en störtskur av häftiga och samstämmiga protester. ”Ni är överens, ledning, nämnden, facket – men vi då, hur är det med tillit för oss anställda?”

19 juli frågade vi om det inte fanns behov av ett extra möte med socialnämnden. 6 augusti kom ordförandens besked att det kunde vänta.

Det gör ont att behöva se hur illa det blev innan det kom upp till ytan.

Lutz Rininsland (V) Stefan Kärvling (V)

Namninsamling och protester mot smart bemanning!

27 augusti, 2018 Lämna en kommentar

Socialförvaltningen i Vänersborgs kommun har som bekant beslutat att införa ”smart bemanning”. ”Smart bemanning” är ett nytt arbetssätt vad gäller bemanningsplanering och schemaläggning. (Se ”Smart bemanning?” och ”Tankar om ”Smart bemanning””.) Fackförbundet Kommunal har varit positiv till förändringen, men de ”vanliga” medlemmarna, dvs vårdpersonalen, protesterar.

I fredags fick jag kopior av den namninsamling mot ”smart bemanning” som har genomförts bland socialförvaltningens anställda – både på nätet (se ”Protest mot Smart bemanning”) och ”analogt”, dvs på papper.

På nätet är det 405 personer som har protesterat mot Vänersborgs kommuns beslut att införa ”smart bemanning”. Väldigt många av dem har också kommenterat och utvecklat sina ståndpunkter. De som har skrivit under protesten på papper uppgår till 254 personer. Det verkar som om dessa namnlistor har legat på olika avdelningar och expeditioner. De är i många fall författade på ”egen hand”. Och det är naturligtvis en styrka eftersom det på det sättet kommer fram ytterligare synpunkter från personalen. Och antagligen också från vårdtagare och deras anhöriga. (Jag har inte kontrollerat namn eller om någon skrivit på två gånger, t ex både på nätet och på papper.)

Jag ser på namnlistorna att de skulle skickas till Kommunal senast fredagen v 33, dvs den 17 augusti. Och då kan man väl inte låta bli att misstänka att det var alla namnunderskrifter som gjorde att Kommunals ledning vaknade till på allvar. Veckan efter (v 34) lämnade nämligen Kommunals ledning samarbetet med arbetsgivaren kring ”smart bemanning”. Kommunal tog till och med avstånd från hela konceptet. (Se ”Facket hoppar av smart bemanning!”.)

Det har funnits en ”centralt” utskickad protestlista som flera avdelningar inom socialtjänsten har använt.

Den sammanfattar naturligtvis personalens syn på förändringen inom socialtjänsten. Men på de enskilda namnlistorna finns det ytterligare argument till personalens missnöje. Det blir en diger lista. Jag återger en del av rösterna:

 • ”Kort eller ingen återhämtning.”
 • ”Sämre arbetsmiljö.”
 • ”Dagpersonalen får börja mycket tidigare på morgonen och sluta senare på kvällen.”
 • ”Kommunens jakt på kostnadseffektivisering tar bort arbetsglädjen och yrkesstoltheten.”
 • ”Sjukskrivningar inom vård och omsorg har ökat.”
 • ”Anställ inte konsulter som kostar miljoner.”
 • ”Anställ färre administratörer och utvecklingsledare. Anställ fler undersköterskor.”
 • ”Med Smart bemanning kan vi få hoppa in och arbeta i enheter som vi inte har den rätta utbildning/kompetensen för.”
 • ”När vi har undrat eller ifrågasatt, så får vi till svar: Du/Ni får gilla läget.”
 • ”Vid 4-veckorsschema kan man ej planera sitt liv.”
 • ”Jag upplever att min arbetsglädje förbytts i irritation.”
 • ”Tänk på de som har barn så att det fungerar med tiderna på dagis.”
 • ”Ändra inte på det som fungerar. En nöjd personal gör ett bättre jobb.”
 • ”Tror inte jag skulle rekommendera Vbg:s kommun med SMART BEMANNING.”
 • ”Många röster har höjts i protest mot införandet av smart bemanning men inga har blivit lyssnade på, varken av arbetsgivaren eller av facket!”
 • ”Ni vill in och röra i våra scheman, pilla på vår flextid, använda er av det fackliga avtal som passar ert syfte bäst, kan vara på lokal nivå eller inte, allt för att ni ska göra stora besparingar och ni har mage att kalla det här för ett hälsoschema; skäms på er!”
 • ”En reklamfilm med facket var något av det värsta som någon har skådat, här sitter VÅR fackliga representant i knät på vår arbetsgivare som en marionettdocka och nickade med!”
 • ”Facket ska arbeta för sina medlemmar och deras rättigheter och intressen, inte slicka arbetsgivaren i ja ni vet, var det de här som det kämpades för i Ådalen?”
 • ”Vi SKA ha möjlighet att kunna planera en rik fritid precis som de flesta andra.”
 • ”Vi vill veta och kunna påverka var och när vi ska arbeta.”
 • ”Vi tycker det är vansinne att tvinga våra nattkollegor att göra flera pass. Att bara tänka tanken. Skäms!!”
 • ”Vi känner dessutom till att Livegenskap och Träldom avskaffades i Sverige på 1300-talet.”
 • ”Smart för vem? Jo för arbetsgivaren som tror att de kan spara en slant.”
 • ”Den knapphändiga information som vi fått gör att jag drar den slutsatsen att inte ens de som kommit på detta sätt att arbeta vet riktigt vad som gäller.”
 • ”Om grundsyftet var att detta schema skulle bidra till bättre hälsa och arbetssätt så har jag ännu inte hittat det som tyder på det.”
 • ”Jag misstänker starkt att det ur ekonomisk synvinkel kommer att bli en dyrköpt historia där tänkarna bakom detta biter sig själva i näven.”
 • ”Det som sker nu visar bara att det är pengar som talar. Vårdtagaren kommer sist.”
 • ”Vi är inga robotar som man kan slå av och på.”
 • ”Hur bra blir det för vårdtagarna att träffa nya ansikten hela tiden?”
 • ”Så upp till bevis, övertyga oss om vad som är hälsosamt och förträffligt med Smart Bemanning!”

Sammantaget torde citaten ge en gedigen och rättvis bild på varför personalen känner motvilja mot ”smart bemanning” och varför den värjer sig mot förändringen. Personalens motstånd är massiv.

Även de som har protesterat och skrivit på namninsamlingen på nätet har också i många fall kommenterat. Här följer några röster för att ytterligare förtydliga de anställdas synpunkter och känslor:

 • ”arbetar som undersköterska och vägrar gå tillbaka till detta yrke när det ser ut som det gör.”
 • ”Finns ingen tid för återhämtning efter passen.”
 • ”Det kommer tillslut inte finnas någon utbildad personal inom vården!!”
 • ”Detta är vansinne, ogenomtänkt o fullständigt galet!”
 • ”Vänersborgs kommun har inte en långsiktig tanke på vare sig vårdtagare eller kompetent personal.”
 • ”Jag tycker vi sliter ihjäl oss på detta nya schema. Vi går snart i väggen allihop”
 • ”Jag är själv undersköterska och har jobbat i Vänersborgs kommun men bytt till en annan kommun.”
 • ”Att använda konsulter, när det redan finns kunnig personal med erfarenhet, är slöseri med våra skattemedel.”
 • ”Då jag ser att min omvårdnadspersonal mår dåligt av schema förändringen och utstrålar ilska, uppgivenhet, misstro mot arbetsgivaren och stundtals tappar vårdtagarfokus.”
 • ”Jag tror att det blir ännu svårare att rekrytera personal på detta sätt.”
 • ”Har jobbat som undersköterska sen 1999. Har haft 4 v schema när jag arbetade i Trollhättan. Det va fruktansvärt stressigt att ej veta hur man skulle arbeta. Dagar kunde ändras under schemats gång, man skulle va flexibel. Fy säger jag! Började jobba i Vänersborg med rullande schema och valbara helger, helt underbart! Sen fick jag höra om ev ändringar. Plötsligt kom alla minnen upp från Trollhättan och jag föll… All stress som det medförde. Ni som sitter på stolar ska bestämma över våra liv och scheman är helt åt skogen! Ni får se.. det kommer inte ge friskare personal!”
 • ”De flesta kommer må mycket sämre. Samt vi ej får fler i vården som vill jobba . Har själv valt att lämna vbg kommun nu i sommar. Bla pga schema.”
 • ”Känner att kommunen tar i från oss der enda vi har kunnat fått bestämma själv . Låt oss få göra vårt underbara jobb som vi brinner för och helt enkelt låt oss få sköta detta själva”
 • ”Vansinne att gå bakåt i utvecklingen och göra ett redan svårrekryterat yrke ännu mer oattraktivt. Vem vill jobba fler pass för samma kronor i plånboken?”
 • ”Vänersborgs kommun har nu passerat gränsen i sin jakt på att spara pengar. Ska man bedriva god vård och ha kompetent personal får man sluta göra det så oattraktivt att jobba i vården.”
 • ”Jobbar natt sedan många år i kommunen 95% och vill absolut inte arbeta fler nätter och mindre återhämtning! Ni mister oss som kan vårt jobb!”
 • ”Smart schema?! Ni har knappt folk kvar för att dem söker sig till andra ställen med bättre scheman och BÄTTRE LÖNER!! Ta vara på den personal ni har kvar!”
 • ” jobba till kväll sent 22-2230 sedan börja jobba kl 7?? är det en höjdare?”
 • ”Har sagt upp min anställning och riktigt ordentligt orolig hur det kommer att se ut i framtiden med kvalitet inom äldreomsorgen. Katastrof.”
 • ”Vårdpersonal ska inte behandlas på de här sättet. Personer som inte vet hur arbetet påverkar eller personer som bara vill få en större peng ur det hela ska inte få bestämma.”
 • ”Jag tycker det är helt förfärligt att man ska försämra för vårdpersonalen. Hur ska de orka. Ingen kommer att vilja jobba där av de som är yngre o kan välja annat”
 • ”Kommunen är slavdrivare, dom säger att dom gör nya scheman för att anställda ska må bättre, men det blir tvärs om. Dom som sitter och bestämmer över huvudena på oss har ingen kontakt med verkligheten.”
 • ”För att samma sak händer i Trollhättan och jag har försökt att få facket i Vänersborg och Trollhättan att gå ihop i denna frågan men fått nej”
 • ”Vänersborgs kommun har tyvärr blivit en toppstyrd kommun, från vilken fler och fler personal ger sig av. Ni som styr måste backa innan det är för sent.”
 • ”Det nya schemat har försämrat mitt och min familjs livskvalitet!!!”
 • ”Skillnaden sen före smart bemanning för mig är stor då jag nu endast har turer som antingen är 7-16 eller 13,30-22, dom har förlängt alla mina arbetspass med flera timmar men jag ska likt förbannat arbeta lika många arbetspass i månaden som innan. Detta leder till utbrändhet!! Att arbeta varannan vecka 6 dagar av 7 med såna långa arbetspass plus att jag även har veckor som är jobb måndag till måndag och endast en ledig dag på dom. 7 dagarna, hur ska man orka.. Tiden med familjen blir mycket mindre!!”
 • ”Om vi inte blir sedda, då får vi göra oss hörda!”
 • ”Jobbar själv i hemvården och söker nu annat jobb pga smart bemanning.”
 • ”De lär bli ännu svårare att få personal. Varför slutar personal jo för att de blir sämre. Var tog VÄRDEGRUND ivägen. Våra boende ska ha bra. Våra boende ska vi ta hand om och de ska känna sig trygg av personalen som är på plats. Prata med personalen och hör hur vi vill ha de på våra arbetsplatser… Inte köra rätt över oss.”
 • ”Kanske är dags att lyssna på personalen som gör ett enormt stort och viktigt arbete istället för att köra över. Får se hur man tänker sen när ingen personal finns kvar. Ett bra schema, bra lön och bra arbetsförhållanden är det som gör att personal stannar.”
 • ”Tycker att vården har blivit sämre åh sämre med både tider åh vara med brukare. Ser också att brukare tar vid sig av allt detta som sker med nya tiden för personal.”
 • ”Så få ansikten som möjligt för våra vårdtagare. Längre ledighet i schemaperioden skall finnas för återhämtning. Nej till varannan helg. Nej till 9 tim natt.”

De anställda för fram en allvarlig kritik och några anställda har uppenbarligen också sagt upp sig som en följd av förändringarna.

Politiken fick kunskap väldigt sent om de anställdas reaktion. Men bättre sent än aldrig. Vi i Vänsterpartiet välkomnar synpunkter från kommunens personal och självklart också från andra invånare. Vi försöker informera om det vi vet är på gång på vår hemsida och på enskilda vänsterpartisters bloggar, som denna. Då vore det givetvis bra om vi också ”i tid” kan få besked om att politiken är inne på fel spår… Finns det skäl att ”hejda” oss, ”varna oss”, så gör gärna det – ju tidigare, desto bättre.

I fallet ”Smart Bemanning” är det enligt min mening dags att politikerna reagerar – och agerar. Arbetsgivaren, dvs kommunen, måste lyssna till personalen.

%d bloggare gillar detta: