Arkiv

Archive for the ‘Skola’ Category

Viktiga investeringar

29 januari, 2018 Lämna en kommentar

Arbetet med Mål- och resursplanen för 2019-2023 har börjat. Det handlar om budgeten för nästa år, den budget som vänersborgarna på sätt och vis kan sägas få rösta om i valet i september. I budgeten ingår naturligtvis också de kommande investeringarna.

ordfklubba5Kommunfullmäktige beslutade om årets fastighetsinvesteringar så sent som i november förra året. Nu är det tänkt att ordningen ska återställas – fastighetsinvesteringarna ska beslutas i juni, precis som övriga delar av budgeten.

Då, i november 2017, fick inte barn- och utbildningsnämnden (BUN) de investeringspengar som nämnden hade yrkat. Pengarna ”räckte inte till”, vilket egentligen är ett annat sätt att säga att andra investeringar prioriterades. Flera av BUN:s önskade investeringar kom därför inte med i Mål- och resursplanen eller fick skjutas framåt i tiden. (Se ”Det närmar sig ett viktigt avgörande”.)

Något som ställer till det för BUN. Och elever och lärare…

argumentationNu är det dags att argumentera för BUN:s behov igen…

För två veckor sedan hölls ett första möte om nästa och de kommande årens investeringar. Det var presidierna, dvs ordförandena, i barn-och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden och chefstjänstemännen i respektive förvaltning som sammanträffade. Det deltog med andra ord inga skvallervänsterpartister (eller sverigedemokrater eller medborgarpartister) i mötet.

Jag har fått lite information från mötet den 15 januari.

Barn- och utbildning presenterade ett investeringsförslag för 2019 som slutade på 193,5 milj kr. Det var 10 milj mer än den ram som fullmäktige beslutade om i november. Jag vet inte hur diskussionerna gick, men det fattades inget ”beslut” på mötet om dessa ”extra” pengar. Istället diskuterades de investeringar som fullmäktige redan har fattat beslut om och som ska genomföras under detta år. Och som det ser ut att bli vissa ”problem” kring…

Fastighetsenheten ansåg att det skulle bli svårt att få igång en byggnation vid Öxnereds skola i år. Det fanns nämligen en komplex problematik kring byggteknik, planfrågor och trafiklösningar. Vi får se vad som händer. För BUN är det viktigt att en skola för 500 elever blir klar så snabbt som möjligt i Öxnered.

oxneredsskola

Däremot går renoveringen på Silvertärnan enligt planerna. Inflyttning beräknas kunna ske höstterminen år 2020. Även investeringarna vid Mulltorp rullar på. Skolan beräknas stå klar sommaren år 2019.

Märkligt nog verkade inte inte den nya förskolan i kvarteret Hönan ha varit uppe till diskussion.

invest_BUNSå det händer lite med skolinvesteringarna, i och för sig med betoning på lite… Barn- och utbildningsnämnden har stora behov och min åsikt är att kommunen måste ta tag i situationen på största allvar och verkligen prioritera förskolan, skolan och barnen/eleverna. Det handlar helt enkelt om att skapa platser till alla barn och att få salar som man kan ställa bänkar i till varje elev… Dessutom blir modullösningarna dyra för nämnden. Idag kostar hyran av modulerna 6-7 milj kr varje år. Och fler moduler är på gång…

hallristningDen planerade idrottshallen, som ska byggas för att samhällsbyggnadsnämnden fick pengar över, kommer förresten att placeras på annat ställe än vad som först var tänkt. Man hittade tydligen en hällristning på den tänkta byggplatsen.

För övrigt kan konstateras att investeringarna i hockeyhallen och fotbollsplanen på Vänersvallen är klara. De investeringarna hör till kultur- och fritidsnämndens område, liksom Idrottshuset. Här planeras investeringar till 2021-2022.

Hallevibadet i Vargön är också ett ”problem” för kultur och fritid. Och BUN, eftersom det pågår en del simundervisning där. Mötet kom inte fram till vad som ska hända på Hallevi.

Det kommer nog att bli ganska mycket diskussioner kring de framtida investeringarna vad det lider…

Kategorier:investeringar, Skola

Det närmar sig ett viktigt avgörande

6 november, 2017 Lämna en kommentar

invest_BUNPå fullmäktiges novembersammanträde ska investeringsbudgeten beslutas. Det blir ett viktigt och avgörande beslut som kommer att få stor betydelse för framtiden.

Men ändå inte.

rondellDet mesta är redan bestämt. Besluten om andra investeringar än fastighetsinvesteringar är redan fattade av fullmäktige, de bestämdes i juni. Då bestämdes det att det ska göras om på Fisketorget för 4 milj nästa år, att en rondell ska byggas på Sanden för 4,5 milj (2019), att ytterligare en rondell ska uppföras vid Folkets Park för 7 milj (2020) och att en trafiklänk mellan Öxnered och Onsjö ska anläggas för 17 milj (2019). Det ska vidare byggas gång- och cykelvägar för drygt 18 milj kr under femårsperioden, dock inte i Sikhall. Det ska investeras 190 milj kr i VA-verksamheten fram till och med 2022 och en kretsloppspark ska byggas för 22 milj (2018-19). Allt det här har redan fullmäktige beslutat.

I exploateringsbudgeten hittar vi andra investeringar som fullmäktige också redan har beslutat. Det är investeringar för 139,8 milj kr under femårsperioden. Det ska byggas bostäder och till dem måste det vara VA. En del av dessa investeringar får kommunen tillbaka av privata fastighetsägare. De här investeringarna är, som sagt, hur som helst beslutade… De också. Liksom att äldreomsorgen ska köpa inventarier för 24,5 milj kr under perioden.

svangremDet skulle vara intressant att veta hur mycket de olika nämnderna fick prioritera bort innan dessa investeringar beslutades. Eller rättare sagt, samhällsbyggnadsnämnden. Det är nämligen samhällsbyggnads som står för de stora investeringarna. Eller är det så att samhällsbyggnadsnämndens investeringar betraktas som så absolut nödvändiga, så att de bara är tvungna att genomföras?

Det fullmäktige ska besluta om i november är fastighetsinvesteringarna. Inget annat. Och vad är det då för fastighetsinvesteringar?

kitchen3Samhällsbyggnads ska fortsätta bygga om köken i förskolor och skolor. Det är inget att välja på, tydligen. 140 milj kr kostar det under femårsperioden. Om det sedan fattas några statliga eller regionala beslut som har med tågstopp i Brålanda att göra, så ska kommunala investeringar för detta prioriteras. Det står inte var dessa pengar i så fall ska hämtas, men jag antar att det inte är från köken… Och det är väl inte heller från köken som pengarna, kanske 45 milj kr, till en ny sessionssal ska tas…

En idrottshall för 28 milj ska byggas (2018-19), jag tror att det är tänkt någonstans på Idrottsgatan. En miljon är avsatt till WC i Nordkroken, vilket antagligen gör pensionärerna i PRO Vargön tämligen nöjda. De här pengarna skulle fullmäktige säkert, rent teoretiskt, kunna stryka ett streck över och använda till annat. Men det är ju tämligen små summor i sammanhanget. Det är likadant med fastighetsinvesteringarna i kultur- och fritidsnämnden. Det är också förhållandevis små investeringar. Det handlar om omklädningsrum i ishallen 7 milj (2018), Fotbollens hus 7 milj (2019) och B-huset i Idrottshuset 14 milj (2021/22). Och så har någon, jag vet inte vem det är (antagligen någon som styr, typ Marie Dahlin), bestämt att konstgräset på Hallevi ska anläggas redan nästa år för 6 milj.

kulturfritidDet handlar för kultur- och fritidsnämndens del om fastighetsinvesteringar för sammanlagt 35 milj kr under 2018-2022. Då är inte idrottshallen ovan med. (Det beror på att samhällsbyggnads ”hittade” lite pengar till denna.) Det är som synes, i det stora hela, tämligen små summor, och tämligen angelägna och viktiga investeringar.

De stora fastighetsinvesteringar, som fullmäktige ska besluta om senare denna månad, handlar egentligen uteslutande om barn- och utbildningsnämnden (BUN). Det ser, som jag ser det, ut som om alla andra investeringar ”tillfredsställs”, både andra fastighetsinvesteringar och andra investeringar (se ovan). Och då händer det som inte är alltför ovanligt i Vänersborg, det finns inte tillräckligt med investeringspengar kvar för att tillgodose de behov som finns i BUN.

BUN behöver investera för mer än en miljard kronor under den närmaste femårsperioden, det är en enig nämnd överens om. I juni ansåg kommunfullmäktige dock att det bara fanns ungefär 586 miljoner kvar ”i ram” till BUN de närmaste 5 åren. Det är svårt att säga hur fullmäktige och de som styr kom fram till just denna siffra. Men det betyder att BUN måste ”prioritera”. Eller strunta i vissa behov. Eller, som man tydligen kan säga på byråkratsvenska, ”precisera” sina behov och önskemål.

skola_bortBUN:s investeringspengar räcker till (se ”Investeringar förskola/skola”) att under kommande femårsperiod investera i om-/tillbyggnad i Öxnered (2018-20), nya och renoverade lokaler på Idrottsgatan 7 (Silvertärnan) (2018) och Mulltorp (2018). En ny förskola ska byggas i kvarteret Hönan (2018-19) och de påbörjade investeringarna av förskolorna i Mulltorp och på Fridhem ska fullföljas. Den nya skolan på Holmängen ska börja byggas, men först år 2022. BUN ansåg att denna skola var tämligen akut och föreslog att den började byggas redan 2019.

BUN tvingas bortse från en hel massa behov. Och det på grund av att kommunfullmäktige godtyckligt har satt ett streck i kanten och sagt att, ”tyvärr, pengarna räcker inte”…nono

Det betyder att investeringspengarna inte räcker till:

 • Brålanda skola. Elevplatser motsvarande 3 klasser kommer att saknas år 2020. Barnen i årskurs 6 kommer att få fortsätta bussas för hem- och konsumentkunskap och slöjd och matsalen kommer fortsatt att vara underdimensionerad.
 • att börja bygga Holmängens skola år 2019. Elevplatser motsvarande 7 klasser kommer att saknas för centrumelever redan år 2020. De boende i centrala Vänersborg kommer inte att kunna beredas skolgång vare sig i närområdet eller i någon annan stadsdel på grund av platsbrist.
 • Norra skolan. Om investeringen prioriteras bort blir konsekvensen att de tillfälliga modulerna behöver vara kvar tills fler elevplatser kan tillskapas i centrum.
 • Granås förskola (tillbyggnad 2 avdelningar). Om investeringen prioriteras bort måste Björkvägens förskola renoveras och moderniseras då ventilation mm är föråldrat. Investeringsmedel behöver då äskas för Björkvägens förskola istället.
 • ny förskola Blåsut, i stället för Dalaborg. Om en ny förskola i Blåsut prioriteras bort måste kontraktet med extern hyresvärd förlängas och verksamheten fortsatt bedrivas i undermåliga lokaler. På grund av höga bullernivåer kan förskolan dock komma att beläggas med föreläggande om att flyttas. Utan Dalaborg eller ny förskola i området kommer det saknas förskoleplatser i området.
 • Frändefors förskola, 6 avdelningar. Befolkningsprognoserna visar att förskoleplatser
  motsvarande fyra avdelningar behöver tillskapas i Frändefors och Brålanda.
 • ny förskola Onsjö, 4 avdelningar. Barnantalet kommer att öka på Onsjö motsvarande två förskoleavdelningar och de tillfälliga modulerna behöver ersättas.
 • ny förskola Öxnered, 4 avdelningar. När det nya bostadsområdet är byggt förväntas efterfrågan på förskoleplatser öka i området. Vårdnadshavare kommer då inte att få sitt förstahandsval av förskola och många kommer att erbjudas plats i andra kommundelar. (Om de har tur.)
 • Brålanda förskola, 2 avdelningar. Antalet barn i åldrarna 1-5 år prognostiseras öka i alla delar av Dalsland. För att klara ökningen av barn, minska kön och ersätta de tillfälliga lokalerna beräknas ytterligare åtta avdelningar behövas i Frändefors och Brålanda. Då Frändefors är en mer strategisk placering föreslås att sex nya avdelningar tillskapas där och 2 nya avdelningar tillskapas i Brålanda för att ersätta de moduler som finns där.

children2Det är som alla vet vid det här laget stora barn- och elevökningar som är orsaken till de stora behoven av lokaler som BUN har, både för förskolor och skolor. Redan nu har nämnden 15-16 paviljonger i bruk och man räknar med fler. Moduler borde bara vara en tillfällig lösning, men i Vänersborg har modulerna en tendens att permanentas. Dessutom är modulerna allt dyrare för BUN. Det är ärligt talat detsamma som att kasta pengarna i sjön när man hyr moduler i mer än 3-4 år.

Några av behoven ovan kan kanske lösas i några år med moduler, men ska barnen och eleverna ha fysisk plats, drägliga villkor och en hyfsad bra start i livet, så har inte BUN en chans att ordna detta med nuvarande investeringsförslag. BUN lär inte heller klara Skollagens krav… Eller kraven på godtagbara och godkända lokaler på alla ställenekvation.

Jag förstår inte hur fullmäktige tänker sig att lösa denna lokalekvation. Är det barnen och ungdomarna som Vänersborg ska spara på?

Ett enigt BUN beslutade den 26 september (se ”BUN beslutar om investeringar”):

”Barn- och utbildningsnämnden vill till Kommunfullmäktige understryka att nämndens behov är 1.013 Mkr, vilket tydligt framgår enligt bilaga 4, varpå nämnden ser allvarligt på situationen med att uppfylla skollagen, nationella styrdokumenten och arbetsmiljölagen.”

Kommunen är i ett läge där investeringsbehoven är stora, särskilt alltså för förskolan och grundskolan, och det är därför nödvändigt att investeringar prioriteras. Men hur ska man kunna göra en ordentlig genomlysning, avvägning och prioritering om inte samtliga investeringar ligger på bordet? Nu i november ska fullmäktige bara prioritera bland fastighetsinvesteringarna, och där har ramarna redan slagits fast. Kommunfullmäktige har bestämt att BUN inte får investera lika mycket som behövs.

karvlingSå det fullmäktige ska göra den 22 november är att, ja vad då, bestämma om kommunen ska investera i en konstgräsplan eller i en skola? Eller i en förskola eller skola? Eller att rondeller är prioriterade före förskolor och skolor? Fast det bestämde ju fullmäktige i juni.

Det är något grundläggande fel med hela investeringsprocessen. Eller också har någon eller några tänkt ut det… På ett sådant sätt att en vänsterpartistisk bloggare inte riktigt fattade vad som hände den där dagen på junifullmäktige. Och som nu är bakbunden av tidigare fullmäktigebeslut.

Fast det är som Vänsterpartiet skrev på hemsidan igår (se ”Är det rätt att säga ”utan oss”?”):

”Fattade beslut gäller – tills nya beslut fattas!”

BUN: Kris i lokalfrågan!

16 oktober, 2017 Lämna en kommentar

depressed3Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) har haft sitt sammanträde. Och det är mer regel än undantag nu för tiden att nämndens ledamöter och ersättare, och inte minst tjänstemän, lämnar mötena besvikna och uppgivna, med rynkade ansikten och nedslagna blickar. Det är lokalsituationen för kommunens förskolor och grundskolor som ger den effekten.

Det finns ett akut behov av lokaler:

”fram till 2020 finns [det] ett behov av följande nya lokaler: Förskolan behöver lokaler till 27 avdelningar varav 11 är för att ersätta befintliga moduler och resten för att klara befolkningsökningen och minska kön. Grundskola F-6 behöver lokaler för 30 klasser varav 18 är för att ersätta befintliga moduler och resten är för att klara befolkningsökningen. Grundskola 7-9 behöver lokaler för ytterligare 7 klasser för att klara befolkningsökningen. Fram till 2025 beräknas lokaler för ytterligare 7 avdelningar och 14 klasser behövas. För att täcka lokalbehoven behövs dock inte enbart hemklassrum. Eleverna behöver också få plats i matsalar, idrottssalar och ämnessalar. På många skolor var det brist på denna typ av utrymmen redan 2016.”

skola3Det finns alltså gigantiska behov av lokaler. Och det är inte bara för att det behövs nya lokaler för både förskola och skola på grund av de senaste årens barn- och elevökning – och de kommande årens… Underhållet på flera förskolor och skolor är eftersatt sedan många år tillbaka och på snart sagt varenda förskole- och skolgård står det dessutom moduler. Just nu hyr BUN 15 moduler.

BUN har en ganska modest målsättning när det gäller lokaler:

”Det övergripande syftet är att alla verksamheter inom Barn- och Utbildningsnämndens verksamhetsområde ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler som täcker behoven för alla barn och elever i kommunens verksamheter.”

children2BUN pratar om grundläggande behov – att alla barn och elever ska få plats i för utbildning ändamålsenliga lokaler. Det kan tyckas självklart, men så är det inte. Många skolor är dåligt underhållna och utrymmen används som inte är anpassade för undervisning. Förskolorna i Vänersborgs kommun har barngrupper, som i genomsnitt är cirka elva barn över siffran som Skolverket rekommenderar. (Läs här.) I lokaler som i flera fall bör renoveras.

Läget är inte ok. Studier visar att ju större barngrupperna är, desto större är risken för barnen att känna stress. Och om lokalerna är trånga så ökar det också risken för stress. I grundskolan ”backar” studieresultaten dramatiskt. Det rapporteras om bristande motivation både för lärare och elever, samtidigt som sjuktalen bland personalen ökar och skolnärvaron bland eleverna minskar. I februari kommer det inte att finnas några tillgängliga förskoleplatser i centrala Vänersborg, eller i Frändefors och Brålanda…

barn5Och hur viktiga tror barnen och ungdomarna, föräldrarna och lärarna, att de är, när inte kommunen inte ens kan tillhandahålla ändamålsenliga lokaler?

Läget är kritiskt – och akut. Den lösning som BUN har använt sig av hittills, att hyra in moduler, kan inte fortsätta. Vi behöver riktiga förskolor och skolor till våra barn och ungdomar. Det finns knappt ytor kvar för att ställa upp fler moduler. (Såvida BUN inte ska bygga en ny modulskola på en helt ny plats…) Dessutom är det dyrt. Den senaste modulen som BUN har hyrt in, en modul för två klassrum i Brålanda, kostar 800.000 kr om året… Totalt kostar modulerna BUN bortåt 7,5 milj kr per år…

”Riktiga” förskole- och skollokaler brukar skrivas av under 25-30 år. 7,5 milj kr som årlig avskrivning skulle ge flera fina och rejäla byggnader…

uppdragBUN har ett uppdrag. Så långt tycks alla vara överens. Men BUN ges inte förutsättningar att genomföra uppdraget. Och det tycks allt för många inte vilja inse.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om investeringspengar. Och då behandlas alla investeringsbehov tämligen lika. Blir t ex investeringsönskemålen och investeringsbehoven för stora, som de är just nu i Vänersborg, då får alla skära ner lika mycket. Det är därför som en kretsloppspark kan byggas samtidigt som barn står utan förskola. Kommunen måste prioritera investeringarna mycket tuffare.

invest_BUNÄven när BUN får investeringspengar är det problem. Nämnden planerar, har önskemål och fattar beslut om renoveringar, nya förskolor och nya grundskolor etc. Men det är andra nämnder och förvaltningar som ska se till att det blir verkstad, att besluten verkställs. Och när det inte händer något, ja då står BUN där. Eller rättare sagt, barn, ungdomar och föräldrar.

BUN kan inte göra något…

klockaPå dagens sammanträde fick nämnden reda på att tiden bara går och det händer inget –med den planerade förskolan i Vänerparken, i BUP:s gamla lokaler. BU-förvaltningen väntar fortfarande på bygglov…

En beskrivning av processen gavs, som jag tyvärr känner igen från andra håll. Byggnadsförvaltningen vill ha kompletteringar av barn- och utbildningsförvaltningen för att kunna behandla bygglovsansökan, och kompletteringar skickas in. Det går 10 veckor. Så vill byggnadsförvaltningen ha nya kompletteringar… Och kompletteringar skickas in. Det går ytterligare 10 veckor… Nya kompletteringar…

Och i dagsläget verkar det som det överhuvudtaget inte blir någon ny förskola på Vänerparken. Det är tydligen parkmarken nedanför huset som är det största problemet. Den kan inte användas till en ”förskolegård”… Och precis så är det vid Norra skolan. Det är enligt byggnadsförvaltningen omöjligt att utvidga en skolgård på parkmark. Även i Öxnered är det problem med detaljplanen på grund av en extra yta till skolgård (på andra sidan ”ravinen”).

parkmarkMen det finns inga lagar eller principer som hindrar att parkmark görs om till skolgård. Det handlar om vilja. I Malmö gjorde man t ex en skolgård större genom att ta parkmark i anspråk. Man ändrade helt enkelt i detaljplanen. (Se ”Stadsbyggnadskontoret Malmö stad”.) (Det sades på mötet att det också fanns exempel från Göteborg.)

I Vänersborg går det inte…

motvindDet tycks inte spela någon roll vad BUN har för behov, nämnden, och förvaltningen, jobbar hela tiden i motvind. Är det inte avsaknaden av investeringspengar och en bristande förståelse bland styrande politiker, så tycks det vara en tröghet och ointresse hos politiker i andra nämnder. Eller tjänstemän i andra förvaltningar. Det verkar fortfarande vara så att andra utanför barn och utbildning inte verkar inse att förskolans och skolans behov är på allvar.

Vänersborgs kommun måste bli EN kommun. Vänersborg måste inse att barnen och ungdomarna, liksom äldre och sjuka etc, är hela kommunens ansvar. Ansvaret ligger inte bara på en nämnd. Kommunen måste också prioritera hårt i alla investeringar. De investeringar som inte är akuta måste prioriteras ner. Dessutom behöver den här kommunen någon typ av lokalsamordning.

I november ska kommunfullmäktige anta investeringsplanen för de kommande åren. Det blir ett oerhört viktigt beslut. Jag hoppas att partierna kan komma överens om en gemensam färdriktning där förskolan och grundskolan prioriteras.

Kategorier:BUN 2017, Skola, Skollokaler

Investeringar förskola/skola

25 september, 2017 1 kommentar

Imorgon tisdag kl 17.00 ska barn- och utbildningsnämnden (BUN) samlas för att diskutera investeringarna för den kommande femårsperioden.

investering4BUN fattade beslut om investeringarna den 18 april. Då landade investeringskostnaderna på 1.103 miljoner kronor, över en miljard alltså, för 2018-2022. Kommunfullmäktige beslutade sedan den 21 juni om ramarna för fastighetsinvesteringar och då nästan halverades ramarna för BUN. Fullmäktige ansåg att det räckte med 586,6 milj kr till BUN för perioden. Och det skulle man kunna hoppas, att investeringarna skulle räcka alltså, men så är det inte. BUN var seriös i sitt planerande av investeringar – och nu måste alltså nämnden prioritera… En omöjlig uppgiftinvestering1 egentligen, men det är detta som morgondagens möte ska handla om – vilka investeringar ska BUN skjuta på framtiden, vilka investeringar ska prioriteras bort?

Som jag ser det så här inledningsvis så måste BUN:s ramar ifrågasättas. Jag menar, är investeringarna nödvändiga så är de. Punkt, slut. Och anser kommunledningen att de samlade investeringarna är för stora så måste kommunen gemensamt prioritera. Det kanske är viktigare med t ex en ny förskola än en investering på kultur och fritidssidan…

Barn- och utbildningsförvaltningen har inför morgondagens sammanträde fullgjort sitt uppdrag och prioriterat investeringarna så att de investeringsramar som kommunfullmäktige beslutade om hålls. Det har inneburit att många investeringsobjekt helt enkelt har strukits. Förvaltningen har också beskrivit konsekvenserna av uteblivna investeringar.

skola_bortDe prioriterade fastighetsinvesteringarna på skolområdet, dvs de investeringar som förvaltningen har kvar på sin lista, är Öxnered skola inklusive idrottshall, Idrottsgatan 7 (Silvertärnan) och Mulltorps skola. Här kan nämnas att investeringen i Mulltorp, inklusive förskolan, redan är påbörjad och det vore inte försvarbart att inte slutföra den.

Investeringarna på Silvertärnan är absolut nödvändiga:

”Om investeringsmedel ej beviljas saknas elevplatser motsvarande 7 klasser fram till 2020 [i centrala Vänersborg; min anm]. Fram till 2025 beräknas ytterligare elevplatser motsvarande 7 klasser behövas.”

oxneredsskola2När det gäller en ny skola i Öxnered skriver förvaltningen:

”Grundskolorna i Öxnered och Blåsut har under lång tid haft fler elever än vad de är dimensionerade för. För att klara organisationen har tillfälliga moduler hyrts in. Med de nya bostadsområden som planeras på Skaven och i Öxnered beräknas elevantalen öka ytterligare. I nuläget transporteras elever för undervisning i specialsalar såsom idrott- och hälsa, slöjd mm. Lokalerna är i mycket dåligt skick och opraktiska för verksamheten.”

Jag kan inte annat än se att investeringen i Öxnered också är absolut nödvändig.

bralandaskolaFörvaltningen har prioriterat bort investeringar i Brålanda skola, vilket innebär att moduler motsvarande 2-3 klasser måste hyras in och eleverna fortsätta bussas till Dalboskolan för praktisk-estetiska ämnen som slöjd och hem- och konsumentkunskap. Och hur matsalssituationen ska lösas kan nog ingen svara på…

Investeringarna på Norra skolan prioriteras bort, vilket innebär att modulerna måste finnas kvar. Även investeringen på Onsjö tas bort från listan.

Det planeras fler bostadsområden ute på Onsjö. Förvaltningen skriver:

”Vid en fullt utbyggd och maximalt nyttjande av byggrätten vid den första etappen så behöver skolans kapacitet öka med ca 200 elever. När alla tre etapper är byggda behöver ytterligare 200 platser tillskapas.”

onsjoskolanOm investeringarna på Onsjöskolan inte blir av, så innebär det, som jag ser det, att kommunen helt enkelt får stoppa sina planer på bostadsbyggande på Onsjö. Det kommer inte att finnas skolplatser (eller förskoleplatser) för de barn och ungdomar som flyttar hit, varken på Onsjö eller någon annanstans i kommunen.

Och visst, det är väl möjligt. Men är det vad kommunen vill?

Barn- och utbildningsnämnden vill bygga en helt ny skola, inklusive idrottshall, på Holmängen:

”De skolor som är tillgängliga för boende i centrala Vänersborg, Norra skolan, Tärnanskolan och Mariedalskolan, har betydligt fler elever än vad de ursprungliga skolorna är dimensionerade för. … Elevantalen i centrum inklusive Torpaområdet har ökat kraftigt och prognostiseras att fortsätta öka de närmsta åren. På Holmängen växer ett nytt bostadsområde fram som bör öka elevantalet ytterligare. … Elevplatser motsvarande 7 klasser kommer att saknas för centrumelever redan år 2020. De boende i centrala Vänersborg kommer inte att kunna beredas skolgång vare sig i närområdet eller i någon annan stadsdel i Vänersborgs kommun på grund av platsbrist.”

holmangen_kartaskola_miniFörvaltningen har prioriterat bort den nya skolan på Holmängen på så sätt att investeringarna skjuts till år 2022 och då är investeringarna bara en tredjedel så stora som i BUN:s ursprungliga förslag. Det är möjligt att förvaltningen räknar med att de resterande 2/3-delarna ska investeras efter innevarande tidsperiod, dvs år 2023.

Min uppfattning är nog att denna bortprioritering är den som är mest tveksam. Skolorna i centrala stan är fulla eller överfulla redan, samtidigt som byggandet har kommit igång på Holmängen. En ny skola på Holmängen är ”akut-akut”. Jag anser att kommunledningen måste lyfta fram denna skola.

BU-förvaltningen prioriterar också ner investeringar i skolgårdar med drygt 10 milj kr, trots att många skolgårdar är slitna och i behov av upprustning. Skolgårdarna på många skolor börjar också bli för små på grund av elevökningarna. Det slår mig att samhällsbyggnadsnämnden kanske borde stå för dessa kostnader, eftersom mångaforskola skolgårdar faktiskt används utanför skoltid. Det leder till ökat slitage, och ibland förstörelse.

Investeringarna handlar även om förskolor.

honan5På förskolesidan har förvaltningen tvingats prioritera bort ganska mycket. Dock finns en ny förskola i kvarteret Hönan med. Den är ett måste, eftersom den bland annat skapar nya platser och bristen på förskoleplatser är stor. Förskolorna i Mulltorp och på Fridhem finns också med. På båda ställena är investeringarna redan påbörjade och måste självklart slutföras. Den nya förskolan i gamla BUP:s lokaler på Vänerparken finns inte med i investeringsplanen, men det beror på att här handlar det inte om några kommunala investeringar. BUN ska helt enkelt hyra lokaler från en extern hyresvärd.

De investeringar i förskolor som har tagits bort från investeringsplanen är tillbyggnad av Granås förskola, ny förskola i Frändefors respektive Brålanda och nya förskolor på Onsjö och Öxnered.

Detta talar återigen för att kommunen bör stoppa bostadsplanerna på Onsjö. Och kanske kan barnen i Blåsut och Öxnered få plats i andra delar av kommunen, fast det är nogdalslandstjuren tveksamt. Men var ska barnen i Frändefors och Brålanda vara? Finns det överhuvudtaget plats någonstans i kommunen?

”Antalet barn i åldrarna 1-5 år prognostiseras öka i alla delar av Dalsland. För att klara ökningen av barn, minska kön och ersätta de tillfälliga lokalerna beräknas ytterligare åtta avdelningar behövas i Frändefors och Brålanda.”

Det tycks mig som om åtminstone en ny förskola i Frändefors är tämligen ”akut-akut”…

bjorkBUN vill utöka förskolan på Granås med två avdelningar. Det är tänkt att dessa avdelningar ska ersätta Björkvägens förskola som är i behov av renovering och verksamhetsanpassning. Om investeringen i Granås prioriteras bort:

”måste Björkvägens förskola renoveras och moderniseras då ventilation mm är föråldrat. Investeringsmedel behöver då äskas för Björkvägens förskola istället.”

Det betyder att en bortprioritering av Granås inte innebär någon ”besparing” eftersom pengar till Björkvägen då måste fram.investeringsplan

Barn- och utbildningsnämnden står som synes inför ett stort dilemma. Bara att få uppgiften att prioritera bland nödvändiga investeringar är en omöjlig uppgift. Det känns väl som om nämnden bör skicka iväg den ursprungliga investeringsplanen till kommunstyrelse och kommunfullmäktige och låta de prioritera…

Kanske skulle nämndens beslut lyda:

”Här har ni konsekvenserna av bortprioriteringarna, de blir katastrofala. Vi i BUN vägrar att ta ansvar för följderna. Se till att ta ert ansvar och prioritera ni!”

Typ.

Alternativa fakta: Silvertärnan – Norra skolan

trumpDet pågår en intensiv diskussion i media nu för tiden om ”alternativa fakta”. Det är framför allt Donald Trump som står i centrum med sina uttalanden om bland annat Sverige.

”Alternativa fakta” är enligt Wikipedia ett begrepp:

”för att beskriva något som fakta trots att det står i strid med vad som framgår av tillgängliga källor.”

gokunge_arenaI Vänersborg har vi en lång tradition av ”alternativa fakta”. De kulminerade i samband med att Huvudnässkolan lades ner och Arena Vänersborg beslutades och uppfördes. Men användningen av ”alternativa fakta” fortsätter. Det är kommunstyrelsens beslut den 1 mars under punkten ”Samhällsbyggnadsnämnden med ansökan om reviderad investerings- och exploateringsbudget 2017-2021” som har gett upphov till detta.

Det var ett förslag från Gunnar Lidell (M) som fick majoritet i kommunstyrelsen, bland annat med Vänsterpartiets stöd. Lidells förslag löd:

”Norra Skolan: flytta investeringar för att permanenta 2-parallellig skola 2 år framåt.”

marieI TTELA uttalade sig kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) om beslutet. TTELA skrev (se här):

”… säger kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) som menar att beslutet innebär att pengarna till Idrottsgatan 7 försvinner.”

lidell2Gunnar Lidell fick också uttala sig.

”Och att det inte finns några pengar till Idrottsgatan 7 är felaktigt.”

De båda kommunalråden gav alltså två motstridiga bilder av vad beslutet innebar. Båda kan inte ha rätt. Någon av dem levererar ”alternativa fakta”… Och jag skulle vilja påstå att det är Marie Dahlins tolkning som är att betrakta som ”alternativa fakta”.

Jag tog upp detta i en blogg tidigare (se ”Total förvirring om Silvertärnan!”). Nu har jag fått anledning att fördjupa mig ytterligare eftersom Marie Dahlin begärde en konsekvensanalys av kommunstyrelsens beslut. Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att utreda konsekvenserna av att:

”inte flytta medel från Norra skolan till Idrottsgatan.”

norra_skolan1Och visst, det kan väl barn- och utbildningsförvaltningen få göra – och det har de också gjort med den äran. Det är bara ett problem – kommunstyrelsen beslutade inte att flytta medel från Norra skolan till Idrottsgatan! Kommunstyrelsen beslutade att flytta de tidigare avsatta ekonomiska medlen (för renovering och ombyggnad) för Norra skolan 2 år framåt i tiden. Och inte som det liggande förslaget var – att helt enkelt stryka dessa medel för en överskådlig framtid.

Sanningen är för övrigt också att i det förslag som förelades kommunstyrelsen, och som S+C+MP röstade på, så var också pengarna för investeringar på Norra skolan när det gällde ventilation och belysning (2,5 milj kr år 2017 och 2,5 milj år 2018) och översyn av kök (1,5 milj kr år 2018) också borta. De fanns med i budgetberedningens förslag till investeringsplan, men i förslaget till kommunstyrelsen så var de raderade. Det här var åtgärder som hade med underhåll och myndighetskrav att göra och hade inget som helst att göra med en renovering och ombyggnad av Norra skolan.

Jag vet inte om någon i kommunstyrelsen uppmärksammade denna strykning i förslaget under sammanträdet. Det kan i så fall vara anledningen till att dessa pengar till Norra skolan inte finns med i beslutet heller.

tarnaMen nu tror alla på barn- och utbildningsförvaltningen att pengarna har tagits bort från Idrottsgatan, dvs Silvertärnan.  (Det skulle i så fall handla om drygt 30 miljoner kronor.) Och det beskedet har också nått rektorer och kanske också lärare, föräldrar och elever. Det på grund av den information Marie Dahlin lämnade i samband med sin begäran på konsekvensbeskrivning.

Marie Dahlins ”alternativa fakta” blev till ”sanning”.

Men Idrottsgatan/Silvertärnan nämns överhuvudtaget inte i kommunstyrelsens beslut, med ett undantag. I handlingarna så finns det faktiskt under rubriken ”Barnomsorg och Grundskola, verksamhetsanpassning” 4 milj kr avsatta till Silvertärnan för 2017. (Och det var antagligen dessa pengar som Lidell tänkte på i TTELA-artikeln.)

kallaKällorna visar tydligt att det inte fanns några 30 milj kr avsatta för investeringar, till ombyggnad och renovering, på Idrottsgatan/Silvertärnan i det förslag som S+C+MP lämnade i kommunstyrelsen! Ombyggnad/renovering av Idrottsgatan/Silvertärnan var därför inte en fråga på kommunstyrelsen. Därför var det inte heller fråga om någon flytt av pengar från Idrottsgatan till Norra skolan. Hur skulle det kunna vara det när det inte fanns med några pengar till Idrottsgatan i det ursprungliga förslaget?

Kommunstyrelsen har alltså överhuvudtaget inte uttalat sig, än mindre, beslutat, om Idrottsgatan/Silvertärnan. Frågan var inte aktuell på kommunstyrelsens sammanträde den 1 mars. Av någon anledning kan man väl tillägga. Barn- och utbildningsnämnden beslutade ju redan i november förra året om att begära pengar till investeringarna på Idrottsgatan.

ordfklubba3Jag tror att kommunstyrelsens majoritet väntar på att ärendet Idrottsgatan/Silvertärnan ska komma upp på bordet för beslut på nästa sammanträde med kommunstyrelsen. I varje fall gör Vänsterpartiets ledamöter i kommunstyrelsen det. Och min uppfattning, precis som den var i BUN, är att pengar ska tillskjutas till Idrottsgatan/Silvertärnan så att lokalerna kan göras i ordning för att bedriva undervisningen där för åk 7-9.

Barn- och utbildningsförvaltningen visar det i sin konsekvensbeskrivning. Den gjordes i och för sig utifrån ”alternativa fakta”, men konsekvenserna kan ändå vara värda att kort redogöra för. Ärendet ska ju faktiskt upp till beslut så småningom i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

konsekvensKonsekvensbeskrivningen visar vad som händer om inte Idrottsgatan/Silvertärnan kan tas i anspråk för undervisning:

 • ”Lagstiftningen angående fritt skolval för årskurs 7-9 kan inte följas i Vänersborgs kommun från och med höstterminen 2017.”
 • ”De elever som bor i Dalslandsområdet kommer inte att få plats på skolor i centrala
  Vänersborg.”
 • ”Profilklasser kan heller ej erbjudas. Cirka 170 elever har sökt till profilklasser inför höstterminen 2017.”
 • ”Ungefär 100 elever från Vänersborgs tätort kommer att placeras på Dalboskolan från och med höstterminen 2017.”
 • ”Förskolebarnen som idag är på Dalboskolan kommer att behöva flytta någon
  annanstans.”
 • ”Från och med höstterminen 2018 kommer Vänersborgs kommun inte kunna tillgodose behovet av elevplatser för årskurs 7-9.”

pengar5Och det här är väl inga konsekvenser som något politiskt parti egentligen vill vara med om… Så när frågan om pengar till Idrottsgatan/Silvertärnan kommer upp på bordet så måste politikerna bevilja investeringspengar. Det är min bestämda åsikt.

Det är dock ett litet krux – det verkar som att luften i åtminstone aulan på Idrottsgatan 7 inte är helt hälsosam, och några påstår att det luktar mögel på vissa ställen…

Det blev en del upprepningar av min tidigare blogg, men användningen av ”alternativa fakta” i den politiska diskussionen gör mig något ”obekväm”… Därav upprepningarna. Alternativa fakta får inte bli till sanningar – för var hamnar vi då?

Kategorier:KS 2017, Skola

Inför BUN 20/3: Väne-Ryr mm

14 mars, 2017 1 kommentar

tveksamDet närmar sig med stormsteg ett nytt sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN). Kommande måndag samlas ledamöterna för att fatta åtminstone ett omtvistat och känsligt beslut.

Men sammanträdet går ut i ett lite lugnare tempo och med mindre kontroversiella ärenden. Ledamöterna ska få information om arbetet med värdegrunden i förskolan. Sedan ska information ges om att Skolverket har tilldelat medel för 30% av en tjänst som samordnare för nyanlända elevers lärande. Det är väl bara sverigedemokraterna som eventuellt kan ha synpunkter på detta. Som jag ser det är det en nödvändig tjänst, oavsett vilken syn man nationellt kan ha i migrationsfrågan… De nyanländas lärande är en utmaning för kommunen och kommunens skolor.

patientNämnden ska också ta upp patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsan 2016. Barn- och utbildningsnämnden är nämligen att betrakta som vårdgivare, eftersom arbetet av skolsköterskor och skolläkare, men även till del av psykologer och logopeder, är att betrakta som hälso- och sjukvård. Och då är det lag på en sådan här patientsäkerhetsberättelse.

Det är nog så att patientsäkerheten inom barn och utbildning är relativt hög, men den kan naturligtvis bli ännu bättre. Ett problem som beskrivs i underlaget är svårigheten att ibland veta ”om det är rätt elev vid kontakter”. Det kan hait_haveri att göra med att samma elev stavar sitt namn olika vid olika tillfällen, uppger olika födelsedatum (när man föds är ganska oväsentligt i vissa länder) eller med språkförbistring överhuvudtaget. IT-haveriet kring julen ställde också till en del problem. Elevhälsan hade t ex inte tillgång till elevernas journaler och en del anteckningar och dokument försvann helt enkelt.

Arbetet fortskrider med oförminskad intensitet för att göra patientsäkerheten allt bättre.

surface2Verksamhetschef Granat ska informera om arbetet med surfaceanvändningen inom 7-9-skolorna. Varje elev på högstadiet har ju fått en egen dator, en Microsoft Surface, och nu ska nämnden få en föredragning om hur det har fungerat. Och innan sammanträdets riktigt kontroversiella ärende ska nämnden också få en så kallad verksamhetsuppföljning, denna gång om ”service och bemötande, samverkan och delaktighet”.

vaneryr2Och så det ärende som alla har väntat på, eller kanske fruktat, ärende 7:

”Verksamhet årskurs 1-3 vid Väne-Ryrs skola från och med höstterminen 2017.”

Den 30 januari 2013 beslut kommunfullmäktige att:

”Väne-Ryrs skola öppnas för förskola, förskoleklass och fritidshem höstterminen 2013. Hösten 2014 öppnas en grundskola för åk 1-3 på försök i tre år.”

vane_ryr_invigning2Och det var ett glädjande besked för föräldrar, barn och elever i Väne-Ryr. Men kommunfullmäktige skickade med en brasklapp. Den andra delen av beslutet löd:

”För att skolverksamhet fortsättningsvis ska bedrivas, från och med höstterminen 2017, krävs att det finns ett elevunderlag om totalt 15 elever i åk 1-3.”

Och där är vi nu, BUN ska fatta beslut om skolverksamheten ska finnas kvar i höst…

skola_bortBarn- och utbildningsförvaltningen föreslår att skolverksamheten läggs ner och det formuleras på följande sätt:

”… att verkställa Kommunfullmäktiges beslut … att ej fortsätta bedriva verksamhet årskurs 1-3 eftersom det krav på årskursomfång och antal elever (15) som ställdes i beslutet ej uppfylls.”

skol_valDet är helt enkelt så att av de 25 elever som bor i upptagningsområdet så har 15 elever valt en annan skola. Det är bara 10 elever kvar på skolan i höst, plus två elever från en annan kommun. Det kommer alltså bara att gå 12 elever i Väne-Ryrs skola till hösten. Och det i åk 1 och 2. Det finns inga elever alls i åk 3. I en uppmärksammad artikel den 19 februari i TTELA (”Avgörande nära för Väne Ryrs skola”) så står det 14 elever, men jag antar att siffrorna i det underlag som föreläggs nämnden är de korrekta.

Ser man på KIR (kommuninvånarregistret) så finns det 5 elever som bor i området som kan börja i skolan ht 2018. Det skulle, om alla 6-åringar väljer Väne-Ryr, innebära att det blir 17 elever nästa läsår. (Det finns just nu 11 elever i området som kan börja i skolan ht 2019.)

nonoNämndens ordförande Mats Andersson (C) vill inte lägga ner skolverksamheten i Väne-Ryr. Andersson har lagt ett annat förslag än förvaltningen. Det lyder:

”Barn- och utbildningsnämnden beslutar hemställa hos kommunfullmäktige att omvärdera sitt delbeslut … rörande grundskola åk 1-3 i Väne-Ryr och förlänga prövotiden för öppethållande av grundskola åk 1-3 till år 2019. Förvaltningen avvaktar därmed effektuering till dess att Kommunfullmäktige behandlat frågan på nytt.”

trangtI en skrivelse till förvaltningschefen från den 2 februari menar ordförande Andersson att det är omöjligt av praktiska skäl att stänga Väne-Ryr, eftersom det råder trångboddhet i kommunens grundskolor. Det är också ett argument som Andersson utvecklade i TTELA den 19 februari:

”Att stänga grundskoleenheter finns inte på kartan utifrån fakta vi har. Jag vill inte obstruera fullmäktigebeslutet men samtidigt måste jag påtala det praktiskt omöjliga att genomföra det.”

Det här uttalandet har naturligtvis förvaltningen läst för i underlaget beskrivs hur eleverna redan nu har undervisning förlagd till Onsjöskolan en respektive två dagar i veckan, eftersom det saknas ämnessalar i Väne-Ryr. Och slår, med en viss tyngd får man väl tillstå, fast:

onsjoskolan”Det innebär att eleverna i praktiken även har platser på Onsjöskolan. Det föreligger därmed inga praktiska hinder att i Onsjöskolans organisation ta emot eleverna åk 1-3 från Väne Ryr, från och med höstterminen 2017 och framåt.”

shakespeare2Så vad händer på måndag, ”to be or not to be” för Väne-Ryr?

De styrande partierna (S+C+MP) kommer naturligtvis att rösta för att ha kvar skolverksamheten i Väne-Ryr, även om några socialdemokrater kan vara tveksamma… De tre partierna stod ju också, precis som Vänsterpartiet, bakom beslutet från januari 2013 att öppna Väne-Ryrs skola. Det gjorde för övrigt också välfärdspartiet. Den borgerliga oppositionen (M+L+KD) var mot ett öppnande då och är för en stängning nu. Det är jag säker på. Det har de framfört vid ett flertal tillfällen under årens lopp, och nu senast på februarisammanträdet då Mats Anderssons uttalande i TTELA (se ovan) ventilerades.

osakerSverigedemokraternas hållning är oviss. De röstade inte för ett öppnande av Väne-Ryr 2013, en ledamot röstade nej och en avstod (om jag inte minns fel). Det finns väl vissa tecken på att SD har ändrat inställning sedan dess. I så fall, om SD vill bevara Väne-Ryr, så innebär det en majoritet för detta alternativ i kommunfullmäktige, som troligtvis kommer att avgöra frågan till slut. Om SD däremot vill lägga ner Väne-Ryr, så blir det Vänsterpartiet som avgör Väne-Ryrs fortsatta öde som grundskola.

V_logga_mindreOch vad tycker då Vänsterpartiet? Vänsterpartiet röstade som sagt för att öppna Väne-Ryr den där kvällen 2013. Men vi röstade också för, precis som S+C+MP+VFP, att det var en försöksverksamhet fram till och med detta läsår och att det skulle vara minst 15 elever för att skolverksamheten skulle fortsätta.

Det är inte lätt, det är en del svåra frågor i politiken just nu…

Det finns en skola i Väne-Ryr. Alla föräldrar med barn i lågstadieåldern (25 elever) kan välja att placera sina barn där. Detta läsår har 15 av dessa barns föräldrar valt bort Väne-Ryr. Har då inte en majoritet av föräldrarna valt bort Väne-Ryrs skola? Är det då inte föräldrarna som i praktiken har lagt ner Väne-Ryrs skola?

Jag tycker det. Vänsterpartiet tycker det.

paviljongDet finns ytterligare en aspekt på frågan, den ekonomiska. För att få plats med all verksamhet, förskola, förskoleklass, fritidshem och lågstadium, så har nämnden varit tvungen att hyra in en modul. Och det kan bli aktuellt att hyra in en till. Om skolbarnen flyttas till Onsjöskolan så är modulerna en kostnad som nämnden skulle kunna spara in på, samtidigt som förskolan får ordentligt med utrymme i hela Väne-Ryrs skolbyggnad.

BUN ska också få information om och diskutera budgeten, men det får jag återkomma till.

Kategorier:BUN 2017, Skola, Väne Ryr

Total förvirring om Silvertärnan!

vaknaIgår lördag vaknade vi till en braskande rubrik i TTELA (se här):

”Akut brist på klassrum i Vänersborg”

I artikeln kunde man läsa:

”Nu är bristen på skollokaler kritisk. Om inget görs står runt 100 högstadieelever i centrala Vänersborg utan klassrum till hösten.”

skolkrisDet är lite av en skolkris i kommunen. Bakgrunden är som bekant den stora elevökningen i Vänersborg de senaste åren. Den har inneburit att Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) har tvingats att hyra in en mängd moduler på kommunens låg- och mellanstadieskolor för att klara den akuta situationen. Nu blir eleverna äldre och ska börja högstadiet, där elevökningen samtidigt redan har lett till fler elever på skolorna i centrala stan och större klasser.

BUN fattade den 14 november beslutet att börja en projektering för verksamhetsanpassning av Silvertärnan/Idrottsgatan 7 för årskurs 7-9. I samband med det beslutade också BUN att begära att redan beslutade investeringsmedel för Norra skolan, totalt 30,9 miljoner kr, skulle flyttas till Silvertärnan år 2017 och 2018 och att begära utökad investeringsbudget med 13,5 milj kr för år 2019.

bunMotiveringen var:

”Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört utredning gällande anpassningar av lokaler på Idrottsgatan 7 för årskurs 7-9. Behovet av fler elevplatser i årskurs 7-9 förväntas bli stort under de närmsta åren och en anpassning av lokalerna på Idrottsgatan 7 skulle innebära att Silvertärnan kan ta emot hela den förväntade elevökningen fram till 2026.”

Beslutet fattades väldigt snabbt, nämnden togs med överraskning. När jag kom hem efter BUN:s sammanträde i november skrev jag i bloggen (se här):

”Men vi var flera i nämnden … som reagerade på att vi fick handlingarna så sent som i torsdags eftermiddag och så skulle ärendet beslutas redan idag… … vi var ”bakbundna” och röstade därför ja till förslaget. Vi ville ju inte försvåra eller förhindra en nödvändig ombyggnad av Idrottsgatan 7. Dessutom ska ju ärendet upp senare i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige – och innan dess hinner partierna sätta sig in i handlingarna ordentligt. Och då menade vi, vilket vi också framförde, att vi förbehöll oss rätten att ta diskussionen i dessa församlingar istället.”

Nu avslog en majoritet i kommunstyrelsen BUN:s begäran, och därav TTELA-artikeln.

ellerEller?

Ärligt talat så vet jag inte riktigt vad beslutet i kommunstyrelsen innebar. Och det vet nog inte TTELA heller, som sätter rubriken på den andra artikeln som behandlade frågan (se här):

”Oklart om pengar till Idrottsgatan”marie

Och så citeras Marie Dahlin (S) i artikeln:

”beslutet innebär att pengarna till Idrottsgatan 7 försvinner”

lidell2Men i samma artikel säger Gunnar Lidell (M), som lade det förslag i kommunstyrelsen som fick majoritet:

”Och att det inte finns några pengar till Idrottsgatan 7 är felaktigt.”

Och TTELA skriver dessutom i artikeln:

”Han (Lidell; min anm) påpekar att 4 miljoner för investeringar är avsatta sedan tidigare och att möjligheten att låna pengar till ytterligare renoveringar finns om det behövs.”

karvlingJag har försökt att ta reda på vad kommunstyrelsens beslut innebar, men blir bara allt mer undrande ju mer jag letar.

I handlingarna inför sammanträdet så finns det under rubriken ”Barnomsorg och Grundskola, verksamhetsanpassning” bara 4 milj kr avsatta till Silvertärnan för 2017. I kolumnerna för 2018 och 2019 är det tomt, det står inga summor överhuvudtaget. Det finns inte heller några pengar avsatta till Norra skolan.

norra_skolan1Utifrån detta underlag föreslår moderaterna på sammanträdet, i kommunstyrelsen, att:

”Norra skolan: flytta investeringar för att permanenta 2-parallellig skola 2 år framåt”

Och detta kan väl antas vara en ”pik” till BUN som flyttade pengar från Norra skolan till Silvertärnan. Men i förslaget till kommunstyrelsen fanns varken några pengar till Norra skolan eller Silvertärnan. Så pengar tycks inte ha flyttats någonstans, de tycks helt enkelt ha lyfts bort inför sammanträdet i kommunstyrelsen. Innebär kommunstyrelsens beslut att de totalt 30,9 milj kr till Norra skolan nu flyttas in i budgeten igen, och läggs in under åren 2019-20? Och det har jag i och för sig inget emot – Norra skolan ska inte ställas mot Silvertärnan. Men vart tog BUN:s beslut om pengar till Silvertärnan vägen?

tarnaJag förstår fortfarande inte. Det enda jag förstår är att det finns 4 milj kr till Silvertärnan i år (2017). Men om det räcker för att anpassa skolan till de nya klasserna inför höstterminen vet jag inte. I BUN:s beslut står det 30,9 milj kr, men det var för 2017 och 2018. Och som sagt, för 2018 finns det inga pengar i kommunstyrelsebeslutet till Silvertärnan. Men det fanns det heller i underlaget, dvs det förslag som Marie Dahlin och S+C+MP röstade på…

ventilationSedan vet jag att flera politiker är tveksamma till om det verkligen behövs så mycket pengar för att verksamhetsanpassa Silvertärnan som BUN tror, sammanlagt 44,4 milj kr mellan 2017-2019. De menar att det är orimligt, eftersom gymnasiet tills för helt nyligen bedrev utbildning i lokalerna. Några röster har också framfört att t ex ventilationen inte behöver göras om… Dessutom tvivlar en del på att det är riktigt att bygga ytterligare en permanent stor skola på Idrottsgatan. De menar att det blir alldeles för många skolor på Idrottsgatan – och alltför många elever koncentrerade till ett så litet område.

Men situationen är som jag förstår det akut, det var ju i varje fall det som meddelades BUN i november. Det finns helt enkelt inga andra lämpliga lokaler att bedriva undervisning i…

karvlingOftast försöker jag bringa klarhet och förklara kommunala politiska sammanhang i denna blogg. Denna gång kan jag inte det. Mitt enda försvar är att jag inte sitter med i kommunstyrelsen…

Vi får se om frågan klargörs inför kommunfullmäktige den 29 mars. (Det är dessutom ett BUN-sammanträde den 20 mars.) Det är ju i fullmäktige som frågan ska beslutas. Tills dess så får väl barn- och utbildningsförvaltningen arbeta vidare som om inget har hänt. Som TTELA skriver – utifrån en röst i förvaltningen:

”Men för att inte förlora någon tid i arbetet fortsätter barn- och utbildningsförvaltningen planeringen som om det går att flytta in på Idrottsgatan 7 till höstterminen.”

%d bloggare gillar detta: