Norra skolan ska stängas

Igår kom handlingarna till barn- och utbildningsnämndens (BUN) sammanträde nästa måndag, den 22 november.

Min vana trogen tog jag en hastig koll på dagordningen – och upptäckte snabbt ärende 4, ”Stängning av Norra skolan”. Jag bläddrade ner i handlingarna och läste beslutsförslaget:

 1. ”Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att stänga Norra skolan.”
 2. ”Barn- och utbildningsnämnden säger upp förhyrningen av Norra skolan, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att stänga skolan.”

Jag blev alldeles kall. Var det sant? Tänkte barn- och utbildningsförvaltningen och de styrande partierna att Vänsterpartiet och undertecknad Kärvling aktivt skulle medverka i ett stängningsbeslut av Norra skolan?

Det blev några timmars ångest och grubblerier. Det blev också en del mailväxling med partikamrater. Jag ställde frågan vad de hade för uppfattning. Det var ingen av de som svarade, som ansåg att Vänsterpartiet skulle medverka i en stängning. I varje fall inte utan en ordentlig utredning om det fanns andra alternativ.

Tanken växte fram på att jag skulle skriva en motion. Det var ju sammanträde med kommunfullmäktige på onsdag, dvs imorgon. Jag kunde lämna motionen redan då.

Sagt och gjort. Kvällen ägnades åt motionen. Och nu, efter ett sammanträde med Kunskapsförbundet Väst på förmiddagen och en intervju med P4 Väst på eftermiddagen, är motionen i det stora hela klar. Den lämnas inte in förrän imorgon, så därför kan fortfarande justeringar göras. Och kommer någon, partikamrat, sympatisör eller bloggläsare, med ytterligare argument så kan de få plats i motionen.

Så här ser motionen ut just nu. (Du kan ladda ner motionen genom att klicka här.)

==

Motion till kommunfullmäktige

Norra skolan

I måndags den 15 november skickades kallelsen till barn- och utbildningsnämndens sammanträde ut. Ärende 4 hade rubriken “Stängning av Norra skolan”.

Beslutsförslaget till BUN lyder:

 • “Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att stänga Norra skolan.”
 • “Barn- och utbildningsnämnden säger upp förhyrningen av Norra skolan, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att stänga skolan.”

Norra skolan har de senaste 10 åren varit föremål för ett antal beslut. Så inbegreps Norra skolan i fullmäktiges beslut den 20 juni 2012 om att “behålla de skolor vi idag har verksamhet i”. I investeringsbudgeten för 2017 och 2018 fanns 30 mkr avsatta för att skolan skulle byggas om för att kunna ge plats för två paralleller. Efter en tämligen infekterad debatt enades kommunfullmäktige den 29 mars 2017 om att:

“flytta investeringar för att permanenta 2-parallellig skola 2 år framåt.”

Investeringsbeslutet verkställdes aldrig. En utredning drog slutsatsen att det var omöjligt att bedriva en tvåparallellig F-6-skola i byggnaderna. Det skulle inte heller vara möjligt att bygga ut skolan, även om en tidigare stadsarkitekt påstod att det var fullt möjligt. 

Nödvändigt underhåll på skolan har aldrig åtgärdats och skolan har med tiden blivit allt mer misskött och nedgången. Det har tillåtits pågå trots att barn- och utbildningsnämnden har betalat hyra för byggnaden i alla år – och i den hyran ska pengar för underhåll ha ingått. För något år sedan rapporterades det om att skolan hade drabbats av en omfattande fuktproblematik. Investeringsmedel för renovering av Norra skolan beviljades emellertid inte. Det hade liksom “gått för långt”. Nu har emellertid taken renoverats för att det överhuvudtaget ska kunna bedrivas verksamhet i byggnaden.

Vi är några politiker i barn- och utbildningsnämnden som ofta har ställt frågor om Norra skolans framtid. Vi har hela tiden fått undvikande svar. Vi har blivit informerade om att skolans framtid inte är bestämd, att inga beslut har fattats osv.

Under tiden har andra beslut fattats som indirekt har påverkat Norra skolans framtid, som t ex uppförandet av en ny skola på Holmängen. Det senaste året har signalerna blivit allt tydligare, det är tänkt att eleverna på Norra skolan ska flytta dit. Det var inte bestämt från början. Och nu finns det inget val. Norra skolans elever ska flytta till Holmängenskolan när den står klar ht 2024.

Det är flera i nämnden som har haft en känsla av att det hela tiden har funnits en outtalad agenda om att Norra skolan ska stängas.

Centrum i Vänersborg är det mest tätbefolkade delområdet i Vänersborg. Det bor ca 5.300 invånare (2018) här. Norra skolan är den enda grundskolan i Vänersborgs centrum. De två huvudbyggnaderna uppfördes 1900 respektive 1916 och har ett högt kulturhistoriskt värde.

Kommunen satsar mycket på att bygga ut och förtäta centrum. Det byggs lägenheter både i Nordstan och ett stenkast från Gågatan. Planerna är vidare att uppföra en ny stadsdel på Sanden. Kommunen lockar med det centrala läget och närheten till Resecentrum. Människor ska kunna bo i centrum och utan bil kunna pendla till arbetet i Trollhättan eller Göteborg. Men i samma stund vill kommunen alltså stänga stans enda centrala skola. Så även om vårdnadshavarna kan ta tåget till jobbet så måste de lämna av barnen ca 2,3 km bort. Hur tänker kommunen då? Och hur går “miljötänket” ihop när skolan av hänsyn till miljön ska byggas av trä, samtidigt som kanske ett hundratal föräldrar måste ta bilen två gånger om dagen, 180 dagar om året, för att hämta och lämna barn på grund av placeringen? Det skulle också kännas lite besvärande att småstaden Vänersborg med allt tätare centrumbostäder inte ska ha skolverksamhet inom gångavstånd för de barn som inte har fyllt 10 år. Och hur blir det med trafiksäkerheten om barnen själva måste ta sig till Holmängen från centrum?

Det finns ett antal frågetecken och outredda frågor i samband med Norra skolans framtid. Det har inte utretts om det t ex går att ha enbart en lågstadieskola på Norra. Eller om det är möjligt att kombinera en lågstadieskola och en förskola. Eller en lågstadieskola och en grundsärskola.

Det är en princip i Vänersborg att kommunen ska äga de lokaler som den bedriver verksamhet i. Vänerparkens förskola och högstadium hyrs t ex av ett privat fastighetsbolag. På Norra kan kommunen hållas fast vid sin princip. Och det kanske inte blir så dyrt som befarat. Taken på skolan har ju renoverats och det kanske inte återstår så stora och kostnadskrävande investeringar.

Holmängenskolan ska stå klar ht 2024. Med en del omflyttningar är det tänkt att en relativt stor del av grundskolan nu ska användas till förskola. Det är tack vare att fler elever än tidigare beräknat kommer att få plats på Tärnanskolan. Men det är enligt alla prognoser en tillfällig lösning. Redan 2028 kan förhållandena se annorlunda ut. Då behövs med all sannolikhet en ny förskola i Holmängenområdet. Dessutom är befolknings- och elevprognoserna tämligen osäkra. Det är inte helt omöjligt att förskole- och/eller skollokaler måste tillskapas ännu tidigare.

Det är alltså sannolikt att Holmängenskolan inte räcker till för lokalbehoven mer än på några års sikt. Sedan måste det byggas nytt. Det krävs en längre framförhållning för att planera förskole- och grundskoleverksamheten på ett mer ekonomiskt och pedagogiskt förnuftigt sätt. Det kan visa sig vara klokt att behålla Norra skolan som ett kompletterande alternativ till Holmängenskolan. 

Och samtidigt står det moduler på varenda skola i kommunen och tickar pengar till hyra, det kan också kosta nästan en miljon att avetablera en enda modul…

Vänsterpartiet yrkar att

–  det tillsätts en utredning som får i uppdrag att

 • inventera behoven av förskolor och grundskolor i centrala Vänersborg fram till och med åtminstone år 2030
 • se över möjligheterna att enbart ha en lågstadieskola på Norra skolan, eller om det är möjligt att kombinera en lågstadieskola och en förskola, eller en lågstadieskola och en grundsärskola.

Stefan Kärvling 2021-11-17
Vänsterpartiet

 1. Jenny
  18 november, 2021 kl. 11:49

  Dessutom är ju redan Blåsut skola en enparallellig F-6-skola. Blåsut, som har elever med gynnsammast socioekonomisk bakgrund i hela kommunen.
  Från kommunens hemsida:
  ”Blåsut skola
  Blåsut skola ligger mitt i ett lugnt villaområde i norra delen av Vänersborg.
  Skolan har ca 200 elever fördelade på klasserna F-6. Ungefär två tredjedelar av dessa barn finns också i skolans fritidsverksamhet. Verksamheten är uppdelad i tre olika arbetslag: fritids, F-3 och 4-6.

  Skolans storlek gör att alla känner alla vilket skapar trygghet och gemenskap. Vi försöker att arbeta med minst ett gemensamt tema varje läsår för att främja vi-känslan på skolan. ”

  Norra borde också kunna fungera som F-6-skola. I centrum är det dessutom mer blandad socioekonomisk bakgrund. ”Ju bättre socioekonomisk bakgrund desto större skol- och klasstorlekar tål eleverna” vill jag minnas att det står i ”Synligt lärande”, skriften det hänvisades till 2012.
  Så det är väldigt konstigt att Blåsut får vara enparallellig medan Norra måste klara två paralleller för att inte anses som olämplig.
  Blåsut: andel utländsk bakgrund: 11%,
  Norra: andel utländsk bakgrund: ca 40%,
  Blåsut: andel föräldrar med eftergymnasial utbildning: 80%
  Norra: andel föräldrar med eftergymnasial utbildning: ca 53%

 2. Jenny
  17 november, 2021 kl. 16:00

  Skrev en kommentar igår, men eftersom jag är en sådan där mamma som fixar med blommor till lärarna och hjälper till när barnen önskar sig en skolresa, så har jag ett wordpress-konto som ställer till det när jag skall posta.

  Vi behöver en F-5-skola i centrum. När barnen går i årskurs 6 är de trafikmogna på ett annat sätt och kan ta sig till och från skolan på egen hand (inom rimliga gränser). Det händer mycket mellan 10 år och 12 år.

  Kommunen skall enligt sina klimatlöften jobba med återbruk och miljövänliga byggmaterial. När man gör kostnadsjämförelser inför byggprojekt tycker jag man även borde ta med fördelningen mellan materialkostnad och arbetskostnad. All materialkostnad innebär i princip också en miljöpåverkan. För arbetskostnaden gäller att om byggarbetarna är bosatta i kommunen så kan kommunen till och med få tillbaka lite pengar via kommunalskatten. Här borde renoveringar av befintliga byggnader premieras framför nyproduktion. Klimatpåverkan för byggmaterialet på Norra skedde till stor del för 100 år sedan.
  Dessutom har priserna på byggmaterial stigit 16 procent senaste året. https://www.byggvarlden.se/byggmaterialpriset-upp-16-procent-pa-ett-ar-227908/nyhet.html

  Biltrafik. Har alla ens råd med bil? Jag vet att det finns ensamstående mammor som jobbar i hemtjänsten, eller i butik i Göteborg, boende i området.
  Och även om alla köper en ny ”fossilfri” elbil så är det inte säkert att vi får fram tillräckligt mycket miljövänlig el för att driva alla bilarna. https://www.expressen.se/nyheter/klimat/larmet-fran-volvo-elbilen-kan-vara-samre-for-klimatet/ Därför bör kommunen inte driva fram ett bilbehov där det inte finns sedan förut. Vi har mycket landsbygd; de som bor där behöver ha bil på ett helt annat sätt. Den bra el vi har behövs först till deras riktiga behov.

  Jag tror också att de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna på Norra bevaras bäst om de fortsätter ha samma användningsområde – skola – som de haft sedan de byggdes. Om man t ex skulle göra om skolan till lägenheter skulle det innebära en rad stora ingrepp i rumsfördelning, önskemål om balkonger osv.. Barn uppskattar också kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Jag har t ex en tovad bild med Slottet, inklusive en gul garnrand som symboliserar mönstermurningen i fasaden, som min mellanpojk gjort i slöjden. Jag tycker också att det är värdefullt att kulturhistoriska byggnader som är offentligt ägda görs tillgängliga för många människor. I det här fallet några hundra barn, deras föräldrar och lärarna.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: