Hem > BUN 2023, Nordstan, Skola, Skola och utbildning, Skollokaler > Ska Norra skolan läggas ner?

Ska Norra skolan läggas ner?

Det ska inte stickas under stol med att jag blev både förvånad och besviken när kallelsen till måndagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN) dök upp i mailboxen. Det fanns ett ärende på dagordningen som mina blickar drogs till med obönhörlig automatik. Ögonen drogs till ärende 6…

Beslutsförslaget på ärendet var:

“Barn- och utbildningsnämnden säger upp förhyrningen av fastigheten VÄNERSBORG OXELN 7 (Norra skolan) från och med 1 augusti 2024.”

Den till synes oskyldiga formuleringen betydde inget annat än att barn- och utbildningsnämnden (BUN) ska lägga ner Norra skolan nu på måndag, den 17 april.

Vi är några politiker i BUN som under åren har bevakat Norra skolans framtid lite extra. Jag tänker framför allt på mig själv (V) och Henrik Josten (M). Vi har under åren ställt frågor om Norra skolans framtid och framfört synpunkter. Vi har varit tydliga med att vi vill se att Norra skolan finns kvar – som skola… 

TTELA skrev igår fredag (se “Oklar framtid för den hundra år gamla skolbyggnaden”):

“Att verksamheten i Norra skolan ska flytta till den nya Holmängens skola har varit på gång under en tid.”

Och verksamhetschef Nyqvist förtydligade i samma artikel:

“Planen är att i augusti 2024 flytta elever och personal från Norra skolan till Holmängens skola.”

Det här scenariot stämmer dock inte riktigt överens med allas uppfattning. Det har t ex inte ingått i Jostens och min ”plan”. 

I november 2021 ställdes frågan om en nedläggning av Norra skolan på sin spets. Det var första gången. (Se “Norra skolan ska stängas”.) Den gången hade ärendet rubriken ”Stängning av Norra skolan” – och beslutsförslaget hade följande lydelse:

 1. ”Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att stänga Norra skolan.”
 2. ”Barn- och utbildningsnämnden säger upp förhyrningen av Norra skolan, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att stänga skolan.”

Det var lite mer “raka rör” då. Det var tydligt vad beslutet gällde. Och framför allt, det var kommunfullmäktige som skulle fatta det slutliga beslutet…

Beslutsförslaget fick både Henrik Josten (M) och jag (V) att reagera. Vi satt på våra respektive kammare och funderade. Och det var faktiskt ett sammanträffade, på riktigt. Både jag och Henrik Josten (tillsammans med hans partikollega Henrik Harlitz) lämnade in var sin motion om Norra skolan. Och det gjorde vi strax innan sammanträdet med BUN den 22 november 2021. (Du kan ladda ner motionen från Vänsterpartiet här och moderaternas motion här.)

Motionerna från M respektive V fick till följd att ordförande Bo Carlsson (C) lyfte bort hela ärendet om Norra skolans stängning från dagordningen. Motiveringen var just motionerna. Ordförande Carlsson ansåg att motionerna skulle utredas i vederbörlig ordning och i god demokratisk anda innan nämnden diskuterade och bestämde något om Norra skolans framtid.

Sedan behandlades motionerna i kommunfullmäktige i december förra året (2022). Och de bifölls. (Förutom ett av mina yrkanden som i sammanhanget är oväsentligt.) Resultatet av fullmäktiges beslut om bifall var att det skulle utredas om det fanns möjligheter att ha enbart en förskola, en lågstadieskola eller om det var möjligt att kombinera en lågstadieskola och en förskola, eller en lågstadieskola och en grundsärskola på Norra skolan.

Fullmäktiges beslut hade följande lydelse:

”… ger kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samverkan med berörda nämnder utreda vilka kommunala verksamheter som skulle kunna nyttja Norra skolans lokaler.”

Denna utredning har inte gjorts – trots fullmäktiges beslut. Det är en viktig anledning till att Vänsterpartiet motsätter sig att barn- och utbildningsnämnden fattar ett beslut om nedläggning på måndag, i övermorgon. Jag kan i sammanhanget inte låta bli att tänka på moderaten Dan Åbergs “doktrin”:

“Det säkraste sättet för att inte få nåt genomfört, det är att fullmäktige bifaller en motion.”

I november 2021 skrev barn- och utbildningsförvaltningen att det var kommunfullmäktige som skulle besluta om att stänga Norra skolan. Och så är det med stor sannolikhet. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden (Kommunallagen 5 kap 1 §):

“av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.”

2015 kunde vi i TTELA läsa om hur utbildningsnämnden i Lilla Edet lade ner några skolor. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Göteborg. Den 18 december 2015 kom domen. Förvaltningsrätten fastslog (du kan ladda ner domen här):

“Sammantaget får det således anses att utbildningsnämnden överskridit sin befogenhet när den beslutat om förändringar i kommunens grundläggande skolstruktur. Besluten måste därför upphävas.”

Förvaltningsrätten garderade sig också och skrev i domen att om det fanns tveksamhet så:

“får det anses rimligt att tillämpa principen om att i tveksamma fall ge kommunfullmäktige ett tolkningsföreträde.”

Det är ytterligare ett skäl till att barn- och utbildningsnämnden inte kan lägga ner Norra skolan på måndag. Och det insåg barn- och utbildningsförvaltningen i november 2021, men har av någon anledning “glömt” det denna gång.

Barn- och utbildningsnämnden kan inte lägga ner Norra skolan i övermorgon. Det är omöjligt och det tror jag också att åtminstone oppositionen inser. Och det finns ytterligare skäl.

I Skollagen, 4 kap 13 § står det:

“Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Och nedläggning av en skola är just en sådan fråga som Skollagen syftar på. När det gäller Norra skolan har inte vårdnadshavarna fått möjlighet att yttra sig…

Jag är inte heller säker på att det har gjorts en riskbedömning bland personalen, i varje fall finns ingen information kring någon sådan i underlaget till sammanträdet. Arbetsgivaren ska ju enligt Arbetsmiljöverket göra en sådan inför ändringar i verksamheten. (Se broschyren ”Riskbedömning inför ändringar i verksamheten”.)

Så här säger Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete:

”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas”.

Riskbedömning ska göras innan förändringen genomförs.

Och så en helt annan aspekt av ärendet – valrörelsen…

Det är lite svårt att förstå att ordförande Bo Carlsson (C) har godkänt det framlagda beslutsförslaget. Centerpartiet är ju av tradition mot skolnedläggelser. Carlssons partikamrat, kommunalrådet Mats Andersson (tidigare ordförande i BUN), sa på valdebatten under Aqua Blå förra året i en ordväxling med Henrik Harlitz (M) följande, 06.15 in i inspelningen (se TTELA “Se TTELA:s valdebatt från Aqua blå”):

“För tryggheten när det gäller skolmiljön där är Centerpartiet väldigt, väldigt tydliga, att vi behöver ha skolor och förskolor i kommunens alla olika delar. För just trygghetens skull.”

Detta upprepade Andersson senare i debatten (39.45 in i inspelningen). Henrik Harlitz (M) replikerade då Mats Andersson (C) och frågade (41.05):

“Med största sannolikhet är det väl en skola i norra delen utav tätorten Vänersborg som är nedläggningshotad efter det att Holmängenskolan byggts. Är det fel uppfattat?”

Mats Andersson svarade (45.43):

“Henrik Harlitz ställde ju en fråga här, är det inte meningen att vi ska lägga ner någon skola osv. Och jag tycker att det är tråkigt att man sår såna här ogräsfrön. Snarare tvärtom skulle jag bara vilja säga Henrik.”

Mats Anderssons utsaga torde kunna betraktas som ett vallöfte… Inga skolor skulle läggas ner i centerpartiets Vänersborg…

En gång till – barn- och utbildningsnämnden kan inte lägga ner Norra skolan i övermorgon. Däremot inser jag att det är en svår fråga för BUN – rent ekonomiskt.

Det är BUN som sannolikt kommer att få stå för kostnaderna för tomma lokaler, oavsett om dessa kommer att finnas på Norra skolan eller på Holmängens skola. Och det är inte rätt. Det är kostnader som kommunen bör stå för, bland annat på grund av att frågan om Norra skolan hela tiden har skjutits framåt i tiden. Och att det nu ligger två motioner om Norra skolan, som är bifallna av kommunfullmäktige, och väntar på att verkställas.

Till sist vill jag avsluta med en kommentar på Facebook som på ett bra sätt speglar åtminstone några av kommuninvånarnas syn på vad vi politiker sysslar med:

“Men kommunen trummar på med argument att det inte finns pengar. Vilket underligt när man så sent som i förra veckan köpte en fastighet vid torpa hallen för 10 miljoner och så sent som i februari köpte gamla flickskolan för dryga 5 miljoner detta till trots att man måste dra igång med renoveringar för 12 miljoner omgående.(står i Ttela).

Men när det handlar om Norra skolan, våra barns lokaler då finns det helt plötsligt inga pengar.”

Anm. Här kan du läsa om de andra ärendena som BUN ska behandla på sammanträdet, ”Imorgon BUN: Budget mm”.

 1. Martin Libom
  16 april, 2023 kl. 19:42

  Det finns en till dimension för oss som vuxit upp i kommunen:
  Att se sin gamla skola rivas är att på något vis se sin egen historia utplånas, när man som jag gör återbesök i sta’n.
  Gamla Småskolan, delar av Öxneredsskolan, Huvudnässkolan är numera falnande minnen blott…
  Känns konstigt, även ifall jag kan förstå att förändringar är en del av kommunens existensberättigande…
  Jag besöker gärna Blåsutskolan vid mina besök och är tacksam att den står kvar än idag.
  Jag är nog lite nostalgiker…

  Mvh.Martin Libom

 2. På Dal
  15 april, 2023 kl. 17:29

  Vore rimligt att Bo Carlsson tar bort ärende nr 6 på BUN´s möte och istället ställer krav på förvaltningen att göra ordentlig utredning av de två motionerna från (V) och (M) som nu hunnit bli 1½ år gamla.
  Först när KF beslutat om motionerna kan andra idéer tas upp på BUN.

  Vänersborgs kommun har prövat olika varianter om att lägga ner skolenheter. Minns att 2008/2009 var det sista läsåret för eleverna i Sundals-Ryrs skola men det var varken BUN eller KF som tog beslutet att lägga ner trots att det var av ”principiell betydelse”. Istället ströp förvaltningen (efter majoritetsbeslut av BUN´s S+C-politiker) de ekonomiska personalresurserna så mycket att rektorn i Brålanda rektorsområde tvingades flytta alla elever från Sundals-Ryrs skola till Brålanda skola för att göra så stora klasser som möjligt till de få tillgängliga pedagoger som fanns från ht 2009. (många pedagoger tvingades sluta efter vårterminen 2009). Dessutom ströp BUN alla resurser till den lokala skolstyrelsen som fanns vid Sundals-Ryrs skola. S+C bara nickade och hejade på den bedrövliga utvecklingen i kommunens nordvästra område som täcker 10% av kommunens yta.

  Rektorn i Brålanda rektorsområde hade som mål att få resurser till fler pedagoger så att undervisningen kunde återupptas i Sundals-Ryr, men 2012 kom istället förvaltningen med nästa dråpslag att lägga ner uppemot 8 skolor i kommunen. Sundals-Ryrs skola var enkel att lägga ner ”för den var ju redan tom”.

  Alltså … en tom skola som lämnades helt utan tillsyn och underhåll tills den revs hösten 2016. Sedan många år finns nu istället förfärligt många dyrhyrda ”moduler” på Brålanda skolgård och vid Brålanda förskola eftersom lokalerna är mer än överfulla.

  ”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet”
  På kommunens hemsida står det: Visionen är en ledstjärna för all kommunal verksamhet och ska genomsyra hela organisationen

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: