Arkiv

Archive for the ‘Interpellation’ Category

Kommunfullmäktige 20/9 (1/3)

11 september, 2017 Lämna en kommentar

burn_outEfter alla bloggar om byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen, och amerikanska släktingar, så kommer mina bloggar nu, förhoppningsvis, att återgå till det normala. Med en rivstart. På onsdag nästa vecka så ses nämligen både Barn- och Utbildningsnämnden och kommunfullmäktige igen för första gången efter sommaruppehållet.

fragande5Ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) har inlett höstens fullmäktigesammanträden med en nymodighet. Alla interpellationer ligger först på fullmäktiges dagordning. Tidigare låg de i slutet av sammanträdena. Och det är ett bra grepp av ordförande. Interpellationer, dvs frågor med följande diskussioner, brukar ta upp aktuella frågor och vara både intressanta och lärorika för allmänheten. Men vilka vänersborgare vill sitta i 4 timmar och vänta på dem? Nu kan invånarna besöka sammanträdena och få lyssna till de kanske mest intressanta ärendena direkt.

Förslaget om att starta mötena med interpellationerna har förespråkats av Vänsterpartiet sedan lång tid tillbaka, men det är väl en slump i sammanhanget…

buss3Den första interpellationen är ställd av Lutz Rininsland (V): ”Behövs verkligen en motion?”.

Bakgrunden är ett medborgarförslag i Vänersborg om fria busskort för ungdomar under sommarlovet. Medborgarförslaget avslogs i juni. Nu föreslår regeringen, efter ett förslag från Vänsterpartiet, att kommunerna ska få bidrag av staten för att genomföra just detta. Därför undrar Rininsland om kommunledningen avser att agera skyndsamt, eller om Vänsterpartiet i Vänersborg ska behöva skriva en motion om fria busskort på loven för att frågan ska behandlas.

kunskapsforbundet_vastNYLena Eckerbom Wendel (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) om hur Kunskapsförbundet Väst (KFV) sköter sitt uppföljningsansvar. Som hon menar att KFV inte sköter.

Eckerbom Wendel skriver att en kommun har ett ansvar för alla elever i kommunen, även de som går på skolor utanför kommungränserna (Trollhättan/Vänersborg) och i friskolor, men anser att KFV bara tittar på sina egna elever. Dessutom skriver hon att det tydligen går sämre rent betygsmässig för eleverna i Vänersborg jämfört med de i Trollhättan. Andelen behöriga elever från Vänersborg till högskolestudier har minskat i KFV:s verksamheter. Eckerbom Wendel skriver om ”katastrofsiffror”. Lena Eckerbom Wendel vill att förbundsordningen i KFV ändras så att det framgår om det är KFV eller kommunfullmäktige i Vänersborg som har ansvar för de elever som inte går på KFV.

Jag är för övrigt inte riktigt säker på hur Eckerbom Wendel tänker sig att KFV, eller kommunfullmäktige, ska kunna kontrollera hur det går för elever på skolor som inte är KFV:s.

politiker8Sedan kommer Vänsterpartiet genom Lutz Rininsland tillbaka med en ny interpellation, ”Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier”. I början av maj lämnade Vänsterpartiet en motion med samma rubrik och vi som undertecknade motionen tänkte att motionen skulle behandlas tämligen snabbt. Det har inte skett och därför frågar Rininsland om detta.

betongblandare2Det handlar kort sagt om att villkoren för de mindre partierna, som inte ingår i ett organiserat politiskt samarbete med något av de större, har försämrats. Med andra ord, det är svårare för de partier som inte har några representanter i ”maktens korridorer” att få information om vad som händer och ska hända i kommunen. Så har enskilda politiker inte längre möjlighet att från t ex hemmet på egen hand botanisera i kommunens diarium. Det har dessutom blivit sämre information på kommunens hemsida.

Den nuvarande ordningen innebär helt klart ett demokratiskt underskott. Kunskap är ju som bekant makt och här har de styrande och ”etablerade partierna” ett försprång när det gäller information och kunskap. (Jag har tidigare skrivit en blogg om detta, se ”Informationsmotion”.)

Jag tror dock inte att Marie Dahlin (S) kommer att gå in på sakfrågan, utan helt enkelt säga att beredningen av motionen tar den tid det tar…

Den fjärde och för kvällen sista interpellationen kommer också från Vänsterpartiet. Den ställs till socialnämndens ordförande Peter Trollgärde (S). Och att interpellationen kommer från Vänsterpartiet är kanske inte helt överraskande, Vänsterpartiet är ganska aktivt i politikens Vänersborg…

ensamInterpellationen inleds med ett citat:

”Den 30 juni kom ett pressmeddelande från regeringen som inleds med texten:
Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att skjuta till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor i höständringsbudgeten. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.”

Vänsterpartiet i Vänersborg har argumenterat för att ensamkommande ungdomar så långt som möjligt ska få stanna kvar i kommunens boenden även efter att de uppnått 18 år eller efter Migrationsverkets åldersuppskrivning. Socialnämndens majoritet har dock inte lyssnat på oss. Som motivering har bland annat anförts kommunens ekonomi.

flyktingarJag citerar ur interpellationen:

”I Vänersborg finns ensamkommande ungdomar från flera olika länder, de flesta är placerade i HVB-hem och stödboende. Deras bakgrund må vara olika, men många har erfarenhet från krigshändelser i hemlandet, alla har upplevelsen av den långa flyktvägen som slutligen ledde till Sverige. Det finns utbildad personal som stödjer ungdomarna, det finns dagliga rutiner, det möjliggörs för skolgång och skolarbete, det ordnas fritidsaktiviteter, det ordnas kontakter ut till det omgivande samhälle. Skillnaden mellan att bo kvar eller att flyttas till Migrationsverkets anläggningsboende för att dela rum med andra är enorm.”

För oss i Vänsterpartiet är frågan om ensamkommande ungdomar en fråga om humanism och solidaritet. Och nu kommer det alltså dessutom statliga pengar till detta ändamål.

Det finns ytterligare mängder av ärenden för kommunfullmäktige att behandla nästa onsdag, men till dem får jag återkomma. Liksom till barn- och utbildningsnämnden.

Interpellation: Arena Vänersborg

19 april, 2015 Lämna en kommentar

arenavbg2014Gårdagens blogg om Kultur- och Fritidsnämnden och Arena Vänersborg (se här) blev hastigt och lustigt omarbetad och omformad till en interpellation. Interpellationen är nu postad och tas enligt kommunens reglemente upp på onsdagens sammanträde med kommunfullmäktige.

gokunge_arenaEn interpellation är en fråga som ställs till t ex en ordförande i en nämnd eller styrelse. Min är ställd till Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Marika Isetorp (MP). En interpellation kräver ofta ett utförligare svar än en ”vanlig” fråga. Därför får den tillfrågade längre tid på sig att besvara en interpellation. Det betyder att Isetorp kommer att besvara den tidigast på fullmäktiges sammanträde i maj. Då får också andra ledamöter delta i debatten än den som ställt och den som ska besvara interpellationen, till skillnad från en ”vanlig” fråga.

========================

Interpellation till
Ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden
Hur tänker den nya nämnden hantera Arena Vänersborg?

Kulturnämnden gjorde i stort sett ett plus-minus-resultat 2014. Det lyckades nämnden med genom att begränsa bokinköp, lån av eböcker, begränsat öppethållande på Konsthallen etc. Vid årsskiftet fick den nya Kultur- och Fritidsnämnden ta över ansvaret för arena-fritid, musik och ungdom från den gamla Barn- och Ungdomsnämnden och bland annat fiske och fornvård från kommunstyrelsen.

De verksamheter som Kultur- och Fritidsnämnden fick ta över gjorde förra året ett underskott på 8.529.000 kr. I budgeten för i år, 2015, så tilldelades arena-fritid 2 milj kr extra, men det ser Kultur- och Fritidsnämnden att det inte kommer att räcka på långa vägar. Förvaltningen presenterade ett beslutsförslag för nämnden med en begäran om en ramökning för 2015 på 6,5 milj kr.

Det diskuteras redan besparingar i Kultur- och Fritidsnämnden. Det kunde vi bland annat läsa om i TTELA i förra veckan. Det finns förslag på att höja musikskolans avgifter, flytta fram planerade investeringar så att det finns risk att Idrottshuset måste stängas, sänka värmen på anläggningarna med två grader och minska bidragen till externa aktörer etc.

Kultur- och Fritidsnämnden kan alltså stå inför stora besparingar. Det visar sig om man tittar närmare på kalkylerna att det framför allt är arena-fritidsdelen som är i kris. Arena Vänersborg och de andra fritidsanläggningarna gick med underskott på 7.580.000 kr år 2014.

Arena Vänersborg är naturligtvis den stora boven i dramat. Arenan kostar vänersborgarna runt 27-28 milj kr netto varje år. Och så kommer det också att se ut de kommande 27-28 åren om inget görs. Det är pengar som tas från andra verksamheter. Och man vill spetsa till det lite så skulle man kunna säga att Arena Vänersborg riskerar att äta upp alla andra verksamheter i nämnden. Det finns till och med en risk att viktiga verksamheter som bibliotek, musikskolan och ungdomshuset kan få stryka på foten för bandyns skull.

Det är naturligtvis på det sättet att arenans intäkter aldrig kommer att kunna täcka driftskostnaderna, men ingen har under de senaste åren tittat med ekonomiskt konstruktiva ögon på sätt att maximera intäkterna och minimera förlusterna. Arenafrågan har bara förhalats och gömts undan.

Är det inte dags för ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden att titta med ekonomiskt konstruktiva ögon på sätt att maximera intäkterna och minimera förlusterna för Arena Vänersborg?

Hur ser ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden på möjligheterna att hitta nya användningsområden för arenan, som t ex att ta bort isen och lägga konstgräs?

V_logga_mindreHur ser ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden på möjligheterna att ta upp frågan om ägandeförhållandena kring arenan, t ex bjuda ut arenan till försäljning eller bilda någon typ av bolag där även privata intressenter ingår?

Vänersborg 2015-04-19

Stefan Kärvling
Vänsterpartiet

%d bloggare gillar detta: