Arkiv

Archive for the ‘Vänersnäs’ Category

Motion om tvångsanslutning

15 oktober, 2022 Lämna en kommentar

Det har sannolikt inte undgått någon politiskt intresserad kommuninvånare att VA-frågan, i synnerhet den på Vänersnäs, har varit en omdebatterad och infekterad fråga under slutet av denna mandatperiod. Vänsterpartiet gjorde t ex tvångsanslutningen till det kommunala VA-nätet till en lokal valfråga.

Vad som händer i kommunen med VA-frågan framöver vet varken jag eller någon annan säkert. Förvaltningarna i Vänersborgs kommun har i varje fall inte ändrat uppfattning. De tolkar fortfarande vattentjänstlagen (LAV) som att alla fastigheter ska tvångsanslutas. Det gör också politikerna i den styrande minoriteten, S+C+MP. Det finns emellertid, även efter valet, en majoritet i kommunfullmäktige mot tvångsanslutning. Och den håller ögonen på vad som är på gång.

En ny lagstiftning börjar gälla från och med den 1 januari 2023, fast den uppdaterade vattentjänstlagen blev för de flesta lite av en besvikelse. Det blev inte så många ändringar som man hoppades på. Det blir t ex inget nej till tvångsanslutning. Däremot ska kommunerna kunna vara mer “flexibla”. Hur det är med “flexibiliteten” i Vänersborgs kommun vet dock de flesta… (Se “Riksdagen ändrar i VA-lagen”.)

Mitt under brinnande VA-debatt skrev Lena Eckerbom Wendel (M), den 15 februari 2022, en motion med rubriken “Motion om minskad tvångsanslutning till vatten och avlopp”. Den hade, som jag ser det, en del tveksamheter i “brödtexten” och motionens tre yrkanden löpte inte heller “linan ut”:

  • “Att ett regelverk ska tas fram som tydliggör befintliga fastighetsägares valmöjligheter vid inrättandet av ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.”
  • “Att regelverket enligt ovan ska göra det möjligt att skjuta upp anslutning till det kommunala VA-nätet så länge fastighetsägaren kan visa anslutning inte behövs med hänsyn till skyddet för hälsa och miljö.”
  • “Att regelverket kommuniceras så tydligt för allmänhet, politiker och berörda fastighetsägare att syftet med lagen om allmänna vattentjänster kan uppnås mer effektivt än idag.”

Eckerbom Wendel (M) yrkade alltså inte på att tvångsanslutningen till det kommunala VA-nätet skulle stoppas. Hon ansåg “bara” att fastighetsägare ska kunna vänta med anslutningen tills den dag den enskilda VA-lösningen inte längre är acceptabel “med hänsyn till skyddet för hälsa och miljö”. Det handlade alltså om en “minskad” tvångsanslutning.

Motionen är alltså en slags kompromiss i frågan om tvångsanslutning. Och därigenom var motionens yrkanden åtminstone bättre än den rådande uppfattningen och praxisen hos kommunens styrande politiker. Och tjänstepersoner.

Motionen behandlades i torsdags, den 13 oktober, av samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsförslaget till nämnden hade följande formulering:

“Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen om minskad tvångsanslutning till vatten och avlopp och följa den nya lagstiftning som kommer och dess tillämpningar.”

De styrande partierna och förvaltningen var inte mottagliga för några kompromisser. Kommunfullmäktige ska avslå motionen. (Motionen ska så småningom avgöras av kommunfullmäktige.)

Det var en längre bakgrund och motivering i underlaget. Det som direkt berörde avslaget av motionen var:

“Propositionen innebär enligt branschorganisationen Svenskt Vatten att kommunernas bedömning av behovet av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel. En kommun ska vid bedömningen om det finns behov av en allmän vattentjänst ta särskild hänsyn till förutsättningarna att tillgodose behovet av vattenförsörjning och avlopp genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.”

Den “nya” lagen har uppfattats på ett riktigt sätt – “flexibilitet” och “enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön”. Det är två nyckelbegrepp i vattentjänstlagen.

Texten fortsätter:

“Detta innebär en ökad utredningsbörda för kommunen. Ändringen medför samtidigt att kommuner får möjlighet att se om fastighetsägarna kan ordna egna lösningar. Kraven är inte lika högt ställda på de enskilda anläggningarna, utan det räcker att dessa kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Denna bedömning gäller alla vattentjänster och måste ta hänsyn till exempelvis statusen i vattenförekomster och dricksvattenkvaliteten i området. Kommunerna bör beakta det långsiktiga behovet.”

Det här avsnittet kan läsas en gång till. Det är viktigt. Det talas om “egna lösningar” och “inte lika högt ställda” krav som tidigare.

Förvaltningen skriver vidare:

“Det är viktigt att påpeka att dessa lägre krav endast gäller i bedömningen av huruvida ett kommunalt verksamhetsområde behövs eller inte. När ett beslut om ett nytt verksamhetsområde är beslutat är huvudregeln fortfarande att alla fastigheter inom detta område ska anslutas till den allmänna anläggningen. Här har ingen ändring skett.”

Och sedan vänder förvaltningen på alltihop. Om ett verksamhetsområde redan är beslutat så är det tvångsanslutning till kommunens VA som gäller. Det kan ifrågasättas. Det finns ju överklaganden där domstolarna inte har resonerat på det sättet. Men jag vet inte heller riktigt vad förvaltningen tänker på – finns det något verksamhetsområde som är beslutat i kommunen och som inte redan är “utbyggt”? Det blev ju aldrig något verksamhetsområde på Vänersnäs… (Det gäller dock inte Gardesanna.) Och när det gäller kommande beslut av verksamhetsområden lär kommunfullmäktige ha alla ögon och öron öppna…

De styrande partierna och tjänstepersonerna har, det måste tilläggas, en mycket diffus och vid definition på “alla fastigheter inom detta område”. Kommunen har nämligen sin egen definition på större sammanhang/samlad bebyggelse. Den är som jag ser det inte i enlighet med lagen.

Alla argument mot verksamhetsområden och tvångsanslutning på Vänersnäs har jag redogjort mycket noggrant för i tidigare bloggar. (Det går att scrolla igenom alla bloggar här, med den senaste, dvs denna blogg, först.)

Beslutsförslaget i samhällsbyggnadsnämnden var alltså avslag på motionen, men 1:e vice ordförande Tor Wendel (M) yrkade på bifall.

Det blev votering.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bifalla motionen med röstsiffrorna 6-5.

Det var ledamöterna för oppositionen, M+L+V+MBP+SD, som röstade för bifall och de styrande partierna, S+C+MP, som ville avslå den. De styrande partierna verkar vara totalt oemottagliga för sakargument.

Det är värt att uppmärksamma att nämndens kristdemokrat svängde 180 grader – KD röstade avslag till motionen.

Varför bytte KD sida? Det beror sannolikt inte på att de har blivit övertygade av de styrande partiernas argument. Vad kan det då bero på? Ja, säg det…

Jag är lite tveksam till motionen, i varje fall den andra att-satsen. Är det inte så att motionen kan vara ”kontraproduktiv”? Den vill ju bara ”minska” tvångsanslutningen, dvs skjuta den framåt i tiden. Alla fastigheter ska tvångsanslutas så småningom menar Lena Eckerbom Wendel (M). Det håller inte jag med om. Fastigheter på landsbygden ska kunna få ha enskilda avloppsanläggningar även i framtiden – bara de uppfyller lagens krav.

Det tål att fundera på – öppnar ett antagande av motionens yrkanden bara dörrarna till en tvångsanslutning?

Riksdagen ändrar i VA-lagen

7 augusti, 2022 Lämna en kommentar

Den 22 juni 2022 behandlade riksdagen propositionen “Hållbara vattentjänster”. (Den kan laddas ner här.) Det handlade om kommuners skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). (Se “Lag om allmänna vattentjänster”.)

Det tog lång tid att komma fram till ett riksdagsbeslut. Redan 2016 fick nämligen Anders Grönvall i uppdrag av dåvarande bostadsminister Peter Eriksson (MP) att utreda “VA-frågan”. Den 28 maj 2018 lade Grönvall fram sin utredning. (Se “Statens nya tankar kring VA”.) Utredningen skickades ut på remiss och det visade sig att den ledde både till förhoppningar, besvikelser och fortsatt diskussion. Tiden gick utan att regeringen lade fram något förslag till riksdagen.

Miljöminister Per Bolund (MP) insåg senare att det behövdes mer kunskap om små avlopps påverkan på miljön och gav det statliga forskningsrådet Formas i uppdrag att undersöka detta. Den utredningen hann dock inte bli klar innan propositionen om “Hållbara vattentjänster” lades fram nu i år. Många kritiserade det.

Det fanns flera röster som ansåg att det behövdes mer kunskaper och fler aspekter av VA-frågan innan ett riksdagsbeslut, t ex om smittskydd, sårbarhet vid beredskap, cyberattacker, markretentionens betydelse och rättssäkerheten kring stora och små avlopp. Många tyckte också att det bristande underhållet av de kommunala VA-ledningar skulle undersökas, liksom utsläppen från de kommunala avloppsreningsverken. Det blev dock inte så.

I bloggen “Kommande ändring i LAV 6 §” gick jag igenom propositionen “Hållbara vattentjänster” tämligen noggrant.

De lagändringar som riksdagen sa ja till den 22 juni innebär bland annat att kommunernas bedömning av behovet av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel. Nu ska lagen i fortsättningen innehålla en skrivning om att ”särskild hänsyn” ska tas till förutsättningarna att kunna godta en enskild VA-anläggning ”med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön”. 

Det torde bli diskussioner och tolkningar kring vad som menas med “särskild hänsyn”. I förslaget till lagändring gav regeringen långa och noggranna förklaringar och motiveringar till tillägget om “särskild hänsyn” i LAV 6 §. Den anser att paragrafen med den tidigare formuleringen nu blir tydligare när det framgår att (Lagrådsremissen s 18):

“kommunen under vissa förutsättningar inte är skyldig att tillhandahålla allmänna vattentjänster, trots att fastigheten eller bebyggelsen ingår i ett större sammanhang.”

Hur tydligt detta blev kan väl diskuteras.

Svenskt Vatten anser att den “särskilda hänsynen” innebär att utredningsbördan ökar för kommunerna, och fortsätter (se “Vägar till hållbara vattentjänster – dessa förändringar innebär propositionen”):

“Ändringen medför samtidigt att kommuner får möjlighet att se om fastighetsägarna kan ordna egna lösningar. Kraven är inte lika högt ställda på de enskilda anläggningarna, utan det räcker att dessa kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.”

Jag vet inte om ändringen betyder det. Den här möjligheten fanns nog även innan lagändringen. Känslan är också att lagändringen kommer att tolkas helt annorlunda i Vänersborgs kommunhus…

Många fastighetsägare, jfr t ex Villaägarna, ville att det skulle införas en skyldighet för kommunerna att bevisa varför en kommunal VA-anslutning skulle vara en bättre lösning i det enskilda fallet. De blev besvikna på riksdagens beslut. De förväntade sig att kommunerna skulle få krav på sig att kunna påvisa brister med en enskild VA-anläggning.

Riksdagen riktade dock ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen (se Havs- och vattenmyndigheten):

“Regeringen bör ta de fortsatta initiativ som krävs för att få till stånd en ordning som innebär att en fastighetsägare som har ett enskilt avlopp som uppfyller gällande miljö- och hälsokrav som utgångspunkt inte ska kunna påtvingas ett kommunalt avlopp.”

Tillkännagivandet stod samtliga de borgerliga partierna bakom och det innebär med all sannolikhet att vattentjänstlagen kommer att ändras ytterligare om det blir regeringsskifte.

Regeringens proposition föreslog en lagändring angående små enskilda avloppsanläggningar. Den skulle innebära att regeringen fick rätt att besluta om nya föreskrifter om kontroll av VA-anläggningarna. Riksdagen sa nej till det. Den menade att (se Havs- och vattenmyndigheten):

det finns en risk för att nya föreskrifterna skulle kunna medföra omotiverade kostnader för fastighetsägare som inte vägs upp av en motsvarande positiv nytta för miljön.”

Jag tror att någon form av deklaration av den enskilda VA-anläggningen från fastighetsägare, med medföljande kontroll från kommunen, skulle kunna vara en väg framåt. Det är onekligen så att vissa enskilda avloppslösningar kan vara undermåliga.

Riksdagen beslutade också att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan. De flesta kommuner har det idag. I Vänersborg finns t ex den så kallade Blåplanen.

Vattentjänstplanen ska visa kommunens långsiktiga planering. Den ska beslutas av kommunfullmäktige men är samtidigt inte bindande. Planens aktualitet ska prövas varje mandatperiod. Så har inte skett med t ex Blåplanen i Vänersborg.

Svenskt Vatten, som är mycket positiv till Vattentjänstplaner, skriver (se “Vägar till hållbara vattentjänster – dessa förändringar innebär propositionen”):

“Vattentjänstplanerna ska vara föremål för samråd och granskning. Kommunen ska ställa ut ett förslag till vattentjänstplan för granskning under minst fyra veckor och informera om utställningen på sin anslagstavla före utställningstidens början.”

Detta ger de kommuninvånare som berörs av planen möjlighet att i god tid lämna synpunkter. Det kan öka demokratin i en kommun.

Många fastighetsägare med enskilda avlopp har reagerat på den negativa syn som regeringen visar de enskilda avloppen i propositionen (s 34). Där skriver regeringen att nästan 200.000 enskilda avlopp behöver ”åtgärdas”. Det finns faktiskt ingen vetenskaplig undersökning som visar detta.

Förändringarna i vattentjänstlagen träder i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelserna kring vattentjänstplanerna ska emellertid börja gälla först efter den 31 december 2023.

Jag vet inte vad den “uppdaterade” vattentjänstlagen kommer att betyda för utbyggnaden av det kommunala VA-nätet i Vänersborg eller, i synnerhet, tvångsanslutningen på Vänersnäs. En sak torde dock vara klar, får socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister majoritet i kommunvalet så kommer tvångsanslutningen att ta fart.

Vänsterpartiet i Vänersborg skriver så här i sin kommunala valplattform:

Nej till tvångsanslutning!
Kommunen vill ansluta invånarna till kommunalt vatten och avlopp genom att tänja på vattentjänstlagen. Fastigheter som inte tillhör större sammanhang ska anslutas och enskilda avlopp döms ut med hjälp av dokument. Det är fel, enskilda kan inte tvångsanslutas på antaganden. Kommunen kan inte kräva hundratusentals kronor på gissningar.”

Kategorier:Juridik, riksdag, VA, Vänersnäs

VA-debatten i KF (7): Övriga trådar

Anm. Denna blogg är en direkt fortsättning på bloggen “VA-debatten i KF (6): Tre rekvisit”. Kom ihåg att du kan se och höra debatten i efterhand på kommunens webb-TV – klicka här för att komma till kommunens webb-TV.

I sex bloggar har jag redogjort för de viktigaste “trådarna” och argumenten i VA-debatten. Det mest slående tycks väl vara hur de styrande partier undvek att debattera beslutsförslagets förhållande till Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och de rättsfall som har följt på lagen. Det var också anmärkningsvärt att kunskapen om miljöfrågor var så låg. (Se “VA-debatten i KF (2): Vänern”.)

Fast det där sistnämnda ansåg självklart inte Dan Nyberg (S), som var den som iklädde sig rollen som de styrande partiernas talesperson i miljöfrågor. Vilket i sig var mycket märkligt eftersom Miljöpartiet ingår i den styrande trojkan – i varje fall på papperet… Eller varför inte att miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande tog aktivare del i debatten…

Socialdemokraten Dan Nyberg var inte nådig mot de som ifrågasatte honom (37.31):

“Stefan Kärvlings miljöintresse, det imponerar inte på mig. Och jag hoppas Stefan Kärvling är ganska ensam i Vänsterpartiet när det gäller miljöengagemanget och att det finns andra vänsterpartister som kommer att visa mycket större intresse för miljöfrågorna framöver.”

Demagogen Nybergs debatteknik går ofta ut på att medvetet missförstå motståndaren. Han tolkar det som sagts på sitt eget sätt, och argumenterar sedan mot sin egen felaktiga bild av motståndarens argument. Och inte sällan blir han ironisk och nedlåtande.

Det visade han flera gånger i debatten, bland annat i slutet av debatten när han sa (1.11.07):

“… tycker jag, även om Stefan Kärvling säger att han begriper detta bättre än vad våra tjänstemän gör, så litar jag mer på våra tjänstemän och deras bedömningar…”

Det här reagerade jag mot (1.13.25):

“Dan Nybergs debatteknik tycker jag är värd en replik. Jag tycker inte om när man gör sig till talesperson för 40.000 personer, som han gjorde förut, och har man det minsta kritik då av det som finns i underlaget, ja då vet man bättre, väldigt ironiskt, och då förringar man personen som man diskuterar med. Kan vi inte prata om sakfrågor istället Dan Nyberg än att hålla på med sånt. Du är för smart för det. Det är inte rätt ställe och trycka ner folk på. … Varför håller du på så Dan? Inte värdigt.”

Dan Nyberg (S) återkom inte mer i fullmäktige, men i en av sina kommentarer här på bloggen skrev han (klicka här):

“Grunden är väl egentligen att du har svårt att bemöta min argumentation.”

Jag vet inte riktigt vilken argumentation Nyberg menade. Kanske menade han att jag inte kunde bemöta hans argument att fastighetsägarna på Vänersnäs förorenar dricksvattnet för alla 800.000 människor som tar sitt dricksvatten från Vänern…? (Se “VA-debatten i KF (2): Vänern”.) (Om man tror att kommunala avloppsreningsverk är guds gåva till mänskligheten och överlägsna alla enskilda avloppsanläggningar rekommenderar jag en läsning av en blogg från 2018, “Kommunens avloppsrening (3/3): Varför tvångsanslutning?”. Eller varför inte en alldeles aktuell artikel “Miljögifter i mejeriprodukter och avloppsslam skadar barns hälsa – LRF Mjölk visar ingen hänsyn”.)

Och om jag inte inser att fastighetsägarna på Vänersnäs mer eller mindre förgiftar vattnet och kan bemöta det, så är det så allvarligt och visar på mitt “ointresse av miljöfrågor” (citat Nyberg) att:

“Det här är ett viktigt besked till väljarna inför valet om några månader. Det kommer jag också argumentera kring…”

Det är ett hot som heter duga…

Det utspelade sig en del “parallella” diskussioner som jag vill lyfta för att redogörelsen av fullmäktigedebatten ska bli så komplett som möjligt. De var kanske mindre viktiga i det “stora hela”, men de kan ändå vara av intresse. Nybergs debatteknik var för övrigt en av de “parallella” trådarna.

En annan “tråd” som diskuterades var, ska vi kalla det, “solidariteten med VA-kollektivet”. Det är egentligen inte omöjligt att detta kan vara ett tämligen tungt argument, i varje fall i socialdemokratiska kretsar.

Benny Augustsson (S) nämnde i ett tidigt skede av debatten (16.04):

“… dom vänersborgare som ingår i, faktiskt, det VA-kollektivet som ska betala hela våran VA-utbyggnad…”

Augustsson menade sannolikt, ungefär, att alla investeringar i VA-utbyggnaden i olika delar av Vänersborg, och inte minst ut till Gardesanna, skulle betalas av så många vänersborgare som möjligt. Jag antar att han tänkte sig att ju fler som anslöts till det kommunala VA-nätet, desto mindre avgifter för var och en.

Jag tror emellertid att Dan Nyberg (S) definierade frågeställningen bäst (1.10.10);

“…medborgarna … som ingår i det tidigare VA-kollektivet, dom är ju med och betalar för de investeringar som har gjorts och dom investeringar som vi gör nu här då ute på Vänersnäs. Där skulle ju genom dom här besluten också dom på Vänersnäs anslutas till det här nätet och därmed bli kostnadsbärare utav den stora investeringen. … Om dom här fastigheterna då inte ansluts då, så får ju alla andra som tillhör VA-kollektivet ta den här stora investeringen som tagits i fullmäktige…”

I Kommunallagen 2 kap 1 § definieras kommunens uppgifter: 

“Kommuner och regioner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar.”

Uppgifterna finansieras i regel via kommunalskatten och sedan kan de som utnyttjar tjänsten få betala en avgift, t ex för barnomsorg eller sophämtning. När det gäller vatten och avlopp ska enbart de betala som utnyttjar tjänsten (VA-kollektivet), inga pengar går via skattsedeln. Till skillnad från de flesta andra verksamheter tvingar kommunen in fastighetsägare i VA-kollektivet, tvingar fastighetsägare att betala – fast de inte vill eller behöver den kommunala tjänsten. Motiveringen från de styrande partierna är att det då handlar om någon slags “solidaritet”… Och denna av socialdemokraterna definierade solidaritet står då högre i kurs än vattentjänstlagen…

Jag hade svårt att se att en kommun skulle kunna bortse från lagen med detta argument, men jag hade också svårt att se logiken i resonemanget (31.10):

“Jag har fått fiber här i mitt hus, jag har fått fjärrvärme för några år sen. Jag begär inte att hela Vänersborgs invånare ska hjälpa mig att betala det, jag betalar mitt eget fiber och jag betalar fjärrvärmen. Och det tycker jag väl att dom som då vill ha VA egentligen borde betala det också och att dom som inte vill kan skaffa sig enskilda anläggningar. Det kan väl tålas att tänka på, vad ska andra betala till mig?”

Och borde jag kanske ha tillagt, att är det av “allmänt intresse” så borde kommunens skatteintäkter användas.

Benny Augustsson (S) var som kommunstyrelsens ordförande orolig för vad han skulle säga (29.31):

“… till dom ute på Vänersnäs som inte vill annat än att bli kopplade till kommunalt VA? För det finns många i de andra verksamhetsområdena som verkligen vill bli kopplade, som inte har något bra vatten och inte vill annat än att bli kopplade till kommunalt VA. Vad ska vi säga till dom?”

Augustsson menade att om några ville ansluta sig till det kommunala VA-nätet så måste de som inte vill ansluta sig, majoriteten av fastigheterna på Vänersnäs, också ansluta sig. I solidaritet då kan man tänka sig… För då skulle de som vill ansluta sig inte behöva betala så mycket för anslutningen. Och den solidariteten bestämmer kommunen att de ska visa, även om de inte vill – och trots att det, som sagt, innebär att kommunen inte följer vattentjänstlagen. Jag tror att det möjligtvis var det här som James Bucci (V) var inne på, när han pratade om att kommunen utövar ett förtryck mot den enskilde. (Se ”VA-debatten i KF (5): Blåplanen”.)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Ann-Marie Jonasson (S) tog upp en annan “tråd” i debatten, som egentligen också var viktig, V:et i VA – vattnet. Jonasson (39.22):

“Fastighetsägare som vill faktiskt ansluta sig, som vill ha ett avlopp som fungerar, som vill ha vatten med bra kvalitet. Vi diskuterar väldigt mycket avlopp i det här och godkända anläggningar osv. Men vi har också en vattenförsörjning som många fastighetsägare också behöver faktiskt ha hjälp med att få ett bra vatten.”

Till skillnad, tror jag, från Ann-Marie Jonasson (S) hade jag läst juristens bedömning av kommunens underlag. (Se “Jurist dömer ut VA-förslaget”.) Där hade juristen tagit upp även denna fråga, och därför sa jag (49.54):

“Och vattnet likadant som Ann-Marie Jonasson sa, man får göra en ordentlig undersökning. Man kan inte göra ett stickprov nån enstaka gång och säga att det var medelmåttig kvalitet. Ska man döma ut vattnet på Vänersnäs så får man ju göra riktiga undersökningar. Man kan ju inte sitta och gissa hela tiden. Det här handlar om stora pengar ifrån dom som bor här. Man kan inte bara gissa och säga att ja, nu ska ni betala 200.000 kr för att jag råkar tro det eller nånting. Vi måste undersöka, utreda och bevisa.”

Juristen hade nämligen skrivit i sin bedömning:

“Det finns i ärendet inte någon samlad utredning som visar på ett konkret behov av allmänt dricksvatten i de två verksamhetsområden som nu föreslagits. Enligt praxis behöver det finnas ett utredningsunderlag som utvisar ett samlat behov och att det inte endast handlar om enstaka anmärkningar för att kommunens skyldighet enligt 6 § LAV ska inträda, se MÖD:s dom meddelad 2009-12-30, mål 4062–09 och även MÖD:s avgörande i mål M 3582–18.”

Det kan noteras att juristen belägger sin slutsats med att hänvisa till ett antal rättsfall. De som dömer i de här fallen är domare som är tillsatta att tolka Lagen om allmänna vattentjänster…

Man kan väl lite försiktigt påstå att Ann-Marie Jonasson (S), ordförande som hon är i miljö- och hälsoskyddsnämnden, kunde ha varit något bättre påläst i frågan. Vilket innebar att hon, liksom de andra socialdemokraterna, sannolikt endast hade läst underlaget från, och litat på, kommunens tjänstepersoner…

Men kanske har Jonasson istället läst rapporten från SGS Analytics Sweden AB om Hästevadets vattenverk i Vargön…? SGS analyserade i januari i år vattnet och kommenterade analysresultatet på följande sätt:

“Följande var anmärkningsvärt: koliforma bakterier”

Vad var det Ann-Marie Jonasson (S) sa?

“…många fastighetsägare också behöver faktiskt ha hjälp med att få ett bra vatten.”

Det kanske inte är någon fördel för fastighetsägarna på Vänersnäs att få kommunalt vatten…? (Det går att ladda ner rapporten från SGS Analytics här.)

Den sista “tråden” som återkom i debatten var frågan om den borgerliga oppositionens feghet, eller inte. Både Augustsson (S) och Nyberg (S) menade att yrkandet på återremiss bottnade i en ovilja, en feghet, att ta ställning i en viktig fråga, särskilt nu inför valet. Och det kan väl vara en intressant fråga i sig. Den har dock inget att göra med själva ärendet, om tvångsanslutning eller inte. Därför tänker jag inte redogöra för den debatten. Jag blev dock något konfunderad, och bekymrad, när kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Henrik Harlitz (M) som försvar mot den socialdemokratiska anstormningen yttrade (1.12.00):

“…understryka det att vi har inte lagt som förslag att vi ska avslå det här eller stoppa det här..”

Det kan väl vara bra för fastighetsägarna på Vänersnäs, och i andra delar av kommunen, att inför höstens val notera att moderaterna och den borgerliga oppositionen inte har bestämt sig för att säga nej till verksamhetsområden och tvångsanslutning…

Hur slutade då alltihop? Jo, kommunfullmäktige beslutade att ärendet skulle återremitteras. Det beskrev jag i bloggen “KF: Återremiss i VA-frågan”.

==

I denna bloggserie:

VA-debatten i KF (6): Tre rekvisit

3 april, 2022 6 kommentarer

Anm. Denna blogg är en direkt fortsättning på bloggen “VA-debatten i KF (5): Blåplanen”. Kom ihåg att du kan se och höra debatten i efterhand på kommunens webb-TV – klicka här för att komma till kommunens webb-TV.

Det finns tre rekvisit, tre villkor, i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) 6 § som ska vara uppfyllda för att kommunen ska vara tvungen att inrätta verksamhetsområden. Det är 1) människors hälsa, 2) miljön och 3) större sammanhang. De två förstnämnda flyter dock ofta in i varandra.

Advokaten som på fastighetsägarnas uppdrag gjorde en bedömning av kommunens underlag, det underlag som Dan Nyberg ansåg vara “gediget”, “trovärdigt” och “bra”, utarbetat av “professionella tjänstemän” (se “VA-debatten i KF (3): Objektivt underlag?”), dömde ut underlaget på dessa punkter. (Se “Jurist dömer ut VA-förslaget”.)

I regeringens lagrådsremiss, som nu behandlas av Lagrådet, definieras begreppet “större sammanhang”, ett av de nödvändiga rekvisiten:

“I praxis, det vill säga hur domstolar har tolkat lagen, är det fråga om ett större sammanhang vid en ansamling av 20 till 30 hus eller i vissa fall något färre.”

I Blåplanen arbetar kommunen med 6-8 fastigheter. Det tog Bucci (V) upp i ett inlägg (1.03.35):

“Blåplanen bygger ju på felaktiga antaganden. Den är framtagen med hänsyn till antalet fastigheter 6-8-nivån. Lagen jobbar med 20-30. Så Blåplanen är framtagen på felaktiga grunder.”

Faktum är att de förslag på verksamhetsområden som låg på fullmäktiges bord gick ifrån även Blåplanens alltför snäva, och felaktiga, definition. Och blev ännu snävare och felaktigare… På Anundstorp handlade det om tre fastigheter, som låg långt från andra fastigheter (se “Öppet brev till samtliga politiker”), och i Grytet om fyra. (Se “VA – varför ingår Grytet?”.)

När lagen talar om större sammanhang, eller som man också brukar säga, sammanhållen bebyggelse, så handlar det alltså inte bara om antalet fastigheter utan naturligtvis också om avstånden mellan dem.

I Blåplanen har kommunen använt sig av avståndsgränsen 150 meter mellan husen i sin definition av större sammanhang, dvs ligger några hus 150 m ifrån varandra så är de liksom “samlade”… Det är en väldigt bred och vidlyftig definition. Det är svårt att se att hus som ligger 150 m från varandra ska kallas “sammanhållen bebyggelse”. Dessutom har avståndet 150 meter faktiskt i flera fall utökats ännu mer i Blåplanen. De tre fastigheterna på Anundstorp, för att ta ett exempel, har betydligt längre till närmaste granne.

Det räcker att titta på en karta så ser man att de två verksamhetsområdena inte uppfyller rekvisitet större sammanhang/samlad bebyggelse. (Till höger ser vi ett av verksamhetsområdena.)

Den egenhändigt skrivna definitionen av större sammanhang som Vänersborgs kommun använder är inte korrekt. Och det är allvarligt. Det innebär att varken Blåplanen eller, i synnerhet, beslutsunderlaget till kommunfullmäktige följer Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

Jag redogjorde i fullmäktige för advokatens sammanfattning av bedömningen av kommunens underlag. Tanken var att att de styrande partiernas ledamöter skulle få höra en kritik av underlagen till fullmäktige från en professionell jurist – som de inte kunde ifrågasätta. Vilket ingen heller gjorde. Men ingen höll heller med. Faktum är att inte någon från de styrande partierna (S+C+MP) överhuvudtaget kommenterade juristens slutsatser… Som jag alltså läste upp (33.05):

“De aktuella områdena kan enligt min bedömning inte ses som samlad bebyggelse och de hälso- och miljöskäl som lyfts fram är inte tillräckligt konkretiserade och utredda. Det saknas exempelvis helt utredning som visar på att enskilda avlopp i berörda områden skulle ha en sådan påverkan på recipienten Dättern i fråga om kväve och fosfor att det kan motivera behovet av inrättande av en allmän va-anläggning. En så vid tolkning av samlad bebyggelse som Samhällsbyggnadsnämnden har utgått från, vid avgränsningen av de föreslagna verksamhetsområdena, innebär att rekvisitet sammanhållen bebyggelse fråntas sin betydelse.”

Advokaten underkände alltså inte bara rekvisitet större sammanhang, utan samtliga de rekvisit som LAV 6 § krävde, även miljö- och hälsorekvisiten. Och jag fortsatte (34.16):

“Vi vet också, det ser vi underlagen, att väldigt många domar i detta har krävt av kommunerna att man faktiskt ska se på de enskilda anläggningarna. Här i Vänersborg har vi dömt ut anläggningar genom en så kallad skrivbordsbedömning och det tar ju juristen upp också, att det där är inte ok. Man kan inte döma ut VA, enskilda anläggningar, genom att titta på när dom är installerade. Man måste se på funktionen, och det har inte vi gjort i Vänersborg. Utan vi har bara suttit vid ett skrivbord och dömt ut alltihopa. Det där är inte ok. Och därmed så faller det som Dan Nyberg säger också om en gedigen professionell utredning. Det är det ju inte, man kan ju inte sitta och utreda enskilda avloppsanläggningar genom att titta på pärmar i kommunhuset. Man måste ju naturligtvis ut till fastigheterna och titta på dom. Självklart.”

Jag vet inte om miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Ann-Marie Jonasson (S) försvarade nämndens skrivbordstillsyn, eller inte. Jonasson sa (40.26):

“Sen vill jag säga, ja det är en skrivbordsprodukt, den yttrandet över dom avloppsanläggningar som det var fråga om i dom här områdena på Vänersnäs, som gjordes från miljö och hälsas skull … Det var det som efterfrågades också, vi skulle göra en genomlysning på vilka fastigheter som hade godkända avlopp eller inte. Sen är det så här. Vissa avlopp här och anläggningar är väldigt gamla och man ser ju då och har undersökt tidigare hur gammalt ett avlopp är, vad man kan tänka vad det har för livstid helt enkelt. Och det kanske man behöver i alla fall titta på, även om man inte har varit ute och tittat i brunnarna.”

Men hon avslutade anförandet med – en gardering?

“Men jag förstår att det är kanske en sån sak som vi kommer att behöva göra nu och lägga lite tid på helt enkelt.”

Jonasson menade att nämnden antagligen behöver lägga lite tid på att helt enkelt ge sig ut i verkligheten och titta på de enskilda avloppsanläggningarna. Ja Jonasson, precis! Det är vad mark- och miljödomstolarna kräver av kommunerna nu för tiden…

Här kommer några exempel på mycket aktuella domar, till skillnad från de rättsfall som fanns i underlaget som låg på fullmäktigeledamöternas bord (se “Vänersnäs: Aktuella VA-domar” och “KS: VA Vänersnäs”):

  • Dom i Mark- och miljödomstolen i Växjö den 21 december 2020. (Mål nr M 4660-20.) (Du kan ladda ner hela domen här.)
  • Dom i Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm den 15 april 2021. (Mål nr M 4447-20). (Du kan ladda ner domen här.)
  • Dom i Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm den 28 september 2021. (Mål nr M 5354-20). (Du kan ladda ner domen här.)

Domarna i dessa rättsfall säger i mångt och mycket samma sak, men för att konkretisera. I den förstnämnda domen står det:

“Även om anläggningen — som byggdes 1973 — uppnått en hög ålder så har nämnden inte pekat på några konkreta omständigheter som tyder på att reningsgraden i densamma skulle vara otillräcklig. Att markens reningsförmåga riskerar att avta med tiden, och att mer eller mindre omfattande ombyggnation eller upprustning av anläggningen kan behöva vidtas, innebär dock inte att tillsynsmyndigheten kan avstå från kravet att i varje enskilt fall göra en individuell bedömning av den aktuella anläggningen. … finns inget, utöver hög ålder, som tyder på att anläggningen är bristfällig på ett sådant sätt att den förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.”

Det som gäller är alltså att åldern på en VA-anläggning inte har någon betydelse, det är funktionen som är det avgörande. Vidare ligger bevisbördan på kommunen. Det är kommunen som ska göra en individuell bedömning av den aktuella anläggningen.

I den sistnämnda domen från Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm står det:

“Det krävs således att det finns en tillräckligt konkretiserad och utredd problematik som en allmän va-anläggning skulle lösa.”

Som sagt, det är nog dags för tjänstepersonerna i miljö- och byggnadsförvaltningen att åka ut till Vänersnäs och också andra delar av kommunen där det planeras verksamhetsområden – med tvångsanslutning. Samtidigt skulle väl socialdemokraterna och de andra styrande partierna kunna ha en studiecirkel om Lagen om allmänna vattentjänster och rättsfall kopplade till den…

Tre rekvisit ska alltså vara uppfyllda för att kommunen ska vara tvungen att inrätta verksamhetsområden. Endast Vänsterpartiet genom James Bucci och jag själv tog upp denna avgörande aspekt. Inte Benny Augustsson (S), som inte verkade tycka att juridik överhuvudtaget hade något att göra med ärendet (det enda som gällde var Blåplanen och Mål- och resursplanen…), inte Dan Nyberg (S), inte Ann-Marie Jonasson (S), inte Mats Andersson (C), men inte inte heller någon från den borgerliga oppositionen som Magnus Ekström (KD) eller Gunnar Henriksson(L). Det var ingen annan i kommunfullmäktige som diskuterade om beslutsförslaget var i enlighet med vattentjänstlagen, den “gamla” eller den “nya”. Det var anmärkningsvärt.

Dan Nyberg (S) försökte, som framgått av tidigare bloggar, att framstå som kommunens miljökämpe nr 1. (Se “VA-debatten i KF (2): Vänern”.) Hade han rekvisitet om människors hälsa och miljön i tankarna? Jag tror inte det, han nämnde inget om LAV 6 § i varje fall. Nä, Nybergs fantasier om att fastighetsägarna på Vänersnäs skulle förgifta hela Vänern och göra det omöjligt för 800.000 personer att ta dricksvattnet därifrån hade inget med varken lagen eller verkligheten att göra.

Och det hade varit lätt för Nybergs partikamrat Ann-Marie Jonasson (S), om det funnits sådana misstankar, att säga till sina tjänstepersoner i miljö- och byggnadsförvaltningen att nu får ni åka till Vänersnäs och inspektera de enskilda avloppsanläggningarna – hela Vänern håller på att förgiftas! Men det har naturligtvis inte skett. Så klart… Det var ju inte sant.

Dämningsverket AB har däremot gjort en vattenteknisk bedömning av tre fastigheter vid Anundstorp, de tre fastigheterna i det föreslagna verksamhetsområdet som ligger närmast Dättern. Dämningsverket drog slutsatsen att det var ytterst osannolikt att dessa fastigheter kunde påverka Dätterns ekologiska status. (Se “Öppet brev till samtliga politiker”.)

Det verkade emellertid ha undgått Dan Nyberg (S). Och överhuvudtaget undrar jag vad som krävs för att få Dan Nyberg (S) att förstå att det inte är de enskilda avloppen på Vänersnäs som utgör en fara för Vänerns dricksvatten. Jag försökte under sammanträdet att förklara hur utsläppen från Holmängens avloppsreningsverk förorenade Vänerns och Göta älvs vatten. (Se ”VA-debatten i KF (2): Vänern”.) Det var lönlöst. Jag försökte också förklara varför Dättern hade för stora halter av fosfor och kväve. Jag sa (48.13):

“Det finns ingenting i det här underlaget, ingenting som bevisar att det kommer nån fosfor eller kväve ut i Dättern ifrån dom enskilda avloppsanläggningarna på Vänersnäs. Inte nåt! Man bara tror och förutsätter … Kommunen har inte bevisat det på nåt sätt att det släpps ut och så istället blundar man för vad det är som rinner ut i Dättern och som gör att vattnet kanske inte är så miljömässigt bra som det borde vara. Jo, Nossan rinner ut där. Och vad ligger vid Nossan? För det första en massa jordbruksmark, för det andra ligger reningsverket i Grästorp vid Nossan och för det tredje ligger reningsverket i Nossebro vid Nossan. Och därifrån rinner det rakt ut i Vänern. De enskilda avloppen i Vänersnäs har, kan jag garantera, inte nånting med försurningen av Dättern att göra. Och är det nån som tycker annorlunda så måste miljö och hälsa bevisa det.”

Det var också lönlöst. Det syns på Dan Nybergs kommentar till en tidigare blogg. (Klicka här.) Dan Nyberg ville inte förstå, kunde inte förstå…

De tre rekvisiten i vattentjänstlagen är oerhört viktiga, lagar är viktiga…, men de kommenterades alltså inte med ett ord från några av de andra ledamöterna. Och det är inte bara anmärkningsvärt, det är för bedrövligt.

Det övergår mitt förstånd hur socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister väljer att bortse från vad lagen säger när de vill påtvinga avgifter på enskilda människor på omkring 200.000 kr per fastighet. Och det övergår också mitt förstånd att det finns liberaler, kristdemokrater och moderater som tvekar att avslå förslaget om tvångsanslutning på Vänersnäs när det kommer tillbaka till kommunfullmäktige…

Anm. Fortsättning följer i bloggen VA-debatten i KF (7): Övriga trådar”.

==

I denna bloggserie:

VA-debatten i KF (5): Blåplanen

Anm. Denna blogg är en direkt fortsättning på bloggen “VA-debatten i KF (4): Likställighetsprincipen”. Kom ihåg att du kan se och höra debatten i efterhand på kommunens webb-TV – klicka här för att komma till kommunens webb-TV.

I de tidigare bloggarna så får man kanske uppfattningen att det var Dan Nyberg (S) som anförde de socialdemokratiska styrkorna i förra veckans fullmäktigedebatt. Och visst pratade Nyberg en hel del, men det var ändå kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) som var “ledaren”. 

Augustsson inledde debatten med att redogöra för Blåplanen. (Se “VA-debatten i KF (1): Yrkanden”.) Han menade att kommunen hade följt Blåplanen sedan fullmäktiges beslut den 22 april 2015 – och investerat utifrån denna.

“Det är pengar uppemot en halv miljard som vi har investerat på grund av den här Blåplanen.”

Sa Benny Augustsson (17.15).

Det påpekades av flera, bland annat av undertecknad Kärvling, att Blåplanen inte var något juridiskt bindande dokument. Den var snarare att betrakta som ett politiskt dokument, som omfattade de planer och ambitioner som kommunen hade med VA-utbyggnaden. För varje verksamhetsområde som skulle införas, för varje investering som skulle göras, krävdes separata beslut.

Benny Augustsson gick i svaromål och utvecklade sin ståndpunkt (43.05):

“Sen blir jag väldigt, väldigt orolig när jag hör Stefan Kärvling prata om att Blåplanen inte är bindande. Och så pratar han juridik och så här. Som jag sa förut så har vi i investeringsplanen 152 miljoner i vårat avloppsreningsverk beslutat utifrån Blåplanen. Vi har byggt VA Vänerkusten, vi har byggt VA i Nordkroken, vi är på väg ut till Gardesanna, men vi har Skaven/Öxnered, vi har VA-taxan som fastställts utifrån planerna i Blåplanen, vi har dimensionerat alla rör och sånt som ska ut till Vänersnäs. Det är sanslöst stora pengar som ligger i det här och när i så fall blir nånting bindande? Om inte detta är bindande, då vet inte jag vad som ska vara bindande. Sen kan man prata juridik och annat, men utifrån det vi har bestämt utifrån den Blåplanen i den här kommunen så borde det i alla fall vara bindande.”

Augustsson upprepade detta argument vid ett flertal tillfällen denna kväll. Han såg hela ärendet utifrån kommunens perspektiv och ville absolut inte inse att det fanns lagar som styrde införandet av verksamhetsområden. Och även om det fanns lagar, så var kommunens Blåplan och Mål- och resursplan hur som helst betydligt viktigare.

Det var tre rekvisit (villkor) påpekade jag, som enligt LAV skulle vara uppfyllda (45.25):

“Jag läste upp det förut vilka rekvisit som krävs för att verksamhetsområden ska bildas i § 6 i den här lagen och det är det som gäller.”

Och i lagen finns inget villkor på att Blåplanen i Vänersborg måste följas… (Jag återkommer till LAV:s tre rekvisit i nästa blogg.)

Det hör väl också till saken, i varje fall till viss del, att LAV är på väg att ändras, så att flexibiliteten ska ökas. Det är bland annat beroende på en statlig reaktion mot att kommunerna tvångsansluter sina fastighetsägare alltför “lättvindigt”. Och det är ju faktiskt en socialdemokratisk regering som är i färd med att lägga fram lagförslaget på riksdagens bord… Det är samma parti som Benny Augustsson och Dan Nyberg representerar.

Det var dags (50.42) för min partikamrat James Bucci (V) att på allvar ge sig in i debatten… Han hade tunga synpunkter på Blåplanen:

“Blåplanen, det är ingen lag. Det är inte heller någon bibel. Det verkar vara en övertro på dokumentet. Den är inte bindande. Det är därför vi sitter här idag, med verksamhetsområdesärenden. För när vi fattar sådana beslut, då är dom bindande. Dagvattenplanen, den är inte heller bindande. Det är inte nån lag. Det är först när vi kommer att bryta ner den på verksamhetsområdesnivå, som vi gör idag med vatten och avlopp, som den kommer att vara bindande. Det finns ingenting som hindrar kommunen och dra sina stamledningar upp genom Vänersnäs om det bedöms som viktigt. Det finns ingenting som hindrar det om man vill driva den linjen. Det finns ingenting som hindrar den enskilde fastighetsägaren, som kanske bor efter vägen av en stamledning, att få genom avtal koppla sig på en sådan ledning. Finns ingenting som hindrar det.”

Bucci passade på att också ta upp en demokratisk och moralisk aspekt:

“Jag tror, men det verkar inte hjälpa vissa, vissa verkar väldigt låsta i sin syn på att ta beslut. Vi som har makten Dan Nyberg, vi ska inte förtrycka enskilda. Det räcker att det är en som hamnar på fel sida lagtolkningen, då utövar du ett förtryck mot den enskilde. Det ska vi inte syssla med.”

Benny Augustsson (S) gick omedelbart i svaromål (53.10):

“Jag hör dig James Bucci, att Blåplanen inte är bindande. Men alla beslut som har fattats på grund av Blåplanen måste väl ändå vara bindande?”

Sedan upprepade Augustsson de argument som han redan hade framfört några gånger. Och några minuter senare återkom faktiskt Augustsson till samma ämne, igen, dvs Blåplanen (1.01.58):

“Ja, det är lite spännande det här för att jag går i alla fall tillbaka till den Blåplanen som togs där både Stefan och James och Anders Strand och som var med och tog den rätt av utan votering, ingenting, där det finns 13 kriterier som man faktiskt utser i den här VA-planen som ska gälla för utbyggnaden av VA Vänersnäs.”

Då fick Bucci (V) nog och slog symboliskt näven i bordet, hårt – väldigt hårt… (1.03.35):

“Blåplanen bygger ju på felaktiga antaganden. Den är framtagen med hänsyn till antalet fastigheter 6-8-nivån. Lagen jobbar med 20-30. Så Blåplanen är framtagen på felaktiga grunder. Så att fortsätta hänvisa till den Blåplanen är på tok uppåt väggarna. Den behöver jobbas om, för lagen har visat vad som gäller. Att stå och stampa med 2015 års Blåplan och slänga det i ansiktet på vissa utav ledamöterna här Benny, det är oförtjänt dig. Jag tycker inte att du ska fortsätta med det. Gå vidare, lämna Blåplanen, jobba om, omarbeta den. Lägg ut den till förvaltningen så att den blir rätt och lever upp till, ja, den kommande lagstiftningen då, om det kommer att bli ändrat i den delen. Men se till att den blir en tidsenlig dokument. Då kan man lyfta och vara stolt över den. Här leder den till förtryck av enskilda i dagsläget, det ska vi inte vara stolta över.”

Det var ord och inga visor. Alla som lyssnade på dessa ord från James Bucci insåg givetvis att han hade helt rätt. (Ja, kanske inte ledamöterna från de styrande partierna då…) Nu fick det vara slut, menade Bucci, med att komma dragandes med en gammal Blåplan som hade 7 år på nacken. Den var inte juridiskt bindande, den var inte aktuell och den var dessutom felaktig och därmed inte laglig.

Henrik Harlitz (M) kunde inte annat än att hålla med Bucci och tillade (1.06.12):

“Jag kan väl också säga det att den här Blåplanen, som det hänvisas till hela tiden, det var väl i beslutet också att den skall uppdateras en gång per mandatperiod och den här mandatperioden är snart slut och jag har inte sett någon uppdatering av den än.”

Och det hade Harlitz helt rätt i (naturligtvis). I protokollet från 2015 står det:

“Kommunfullmäktige beslutar anta Blåplan del 2, ”Vatten och Avlopp”.
Kommunfullmäktige beslutar vidare ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att för varje mandatperiod revidera Blåplanen, del 2, som därefter ska antas av Kommunfullmäktige.”

Det var, enligt min mening, “dödsstöten” för Benny Augustssons tyngsta argument i debatten. Blåplanen har inte reviderats under denna mandatperiod, inte överhuvudtaget… Kommunfullmäktiges beslut hade inte följts…

Regeringens kommande förslag till ändring av Lagen om allmänna vattentjänster kommer med all sannolikhet att innehålla ett krav på kommunerna att ha aktuella vattentjänstplaner, ungefär som Blåplanen. Inte heller i regeringens förslag ska dessa vattentjänstplaner vara juridiskt bindande.

Det kan vara så att de styrande partierna under ledning av Benny Augustsson (S) har gått för fort fram med planer, kontrakt, avtal, investeringar och kostnader. De kan ha glömt nödvändiga omarbetningar, uppdateringar och beslut, jag vet inte. Men om det är så att Benny Augustsson och de styrande har låst fast och bundit kommunen vid diverse åtaganden och avtal, som Augustsson faktiskt hävdade vid ett flertal tillfällen, så ska det inte drabba enskilda fastighetsägare på Vänersnäs. De ska inte tvingas ta konsekvenserna av dåliga eller felaktiga beslut – de ska behandlas enligt lagen.

Juridiska, demokratiska eller moraliska aspekter tycks dock inte intressera socialdemokratins företrädare i Vänersborg i särskilt hög grad…

Anm. Fortsättning följer i bloggen ”VA-debatten i KF (6): Tre rekvisit”.

==

I denna bloggserie:

VA-debatten i KF (4): Likställighetsprincipen

1 april, 2022 1 kommentar

Anm. Denna blogg är en direkt fortsättning på bloggen “KF: VA-debatten (3): Objektivt underlag?”. Kom ihåg att du kan se och höra debatten i efterhand på kommunens webb-TV – klicka här för att komma till kommunens webb-TV.

Dan Nyberg (S) framförde ett fjärde argument för att inrätta verksamhetsområden, och tvångsanluta fastighetsägarna (14.55):

“… och jag tycker dessutom en annan princip är väldigt väsentlig och det är det att det finns en massa andra fastighetsägare i Vänersborgs kommun runt Vänern som har fått acceptera den här typen utav villkor som vi nu ställer på Vänersnäs. Men moderaternas förslag att inte våga fatta beslut, då kan man säga, det strider emot den likställighetsprincip som jag tycker vänersborgarna ska hanteras under. Här har vi hanterat en väldigt massa vänersborgare på ett sätt, men så ska det vara 25 stycken fastighetsägare på Vänersnäs som ska hanteras på ett helt annat sätt. Jag tycker att det är väldigt felaktigt och jag tycker det är nånting som inte hör hemma i den här typen utav församling.”

Nyberg menade att kommunen måste behandla alla sina invånare lika, den så kallade likställighetsprincipen. Det var några andra talare från de styrande partierna, som höll med Nyberg, t ex Mats Andersson (C) (19.17):

“Jag har varit i kontakt med våra tjänstepersoner i det här ärendet och förvissat mig om att samma premisser som var kring VA Vänerkusten och Dalslandsdelen tillämpas även på Vänersnäs.”

Likställighetsprincipen är inte mycket att diskutera, den ska gälla. Principen slås fast i Kommunallagen 2 kap 3 §:

“Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.”

Det innebär att kommunmedlemmar i samma situation ska behandlas lika och att särbehandling endast får ske på saklig och objektiv grund.

Även miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Ann-Marie Jonasson (S) använde argumentet (39.53):

“Fastighetsägarna på Vänerkusten, vi hade protester där också i vissa områden. Vissa fastighetsägare som inte alls tyckte det här var nåt bra eller tyckte att det här blev väldigt dyrt osv. Där var det ingen som gick in och tog det här och gav dom försvar på det sätt som det görs idag och då får jag en liten fundering varför det var så. Är det en hänsyn som ska tas till fastighetsägare i ett område men inte i ett annat område?”

Jonasson gick faktiskt ett steg längre än till och med Dan Nyberg. Hon ansåg nämligen inte bara att de som var mot tvångsanslutning bröt mot likställighetsprincipen – nä, Jonasson såg till och med en möjlig konspiration! Jag tror aldrig att jag har varit med om denna typ av misstänkliggöranden av andra fullmäktigeledamöter förut.

Men Ann-Marie Jonasson (S) pratade mot bättre vetande. Det var visst någon “som gick in” när det gällde Dalslandskusten “och tog det här och gav dom försvar”.

Inför beslutet att inrätta verksamhetsområden i Timmervik (del av Dalslandskusten) i november 2017, så skrev jag en blogg inför kommunfullmäktige där jag redovisade mina synpunkter. (Se “Tvångsanslutning till VA”.) Några dagar senare argumenterade jag i kommunfullmäktige mot tvångsanslutning och yrkade på återremiss av ärendet. Kommunfullmäktige beslutade om återremiss den 22 nov 2017. (Se “VA: Återremiss på tvångsanslutningen”.) När ärendet återkom till fullmäktige efter återremissen, den 25 april 2018, argumenterade jag återigen mot tvångsanslutning. Det var bara en dåligt påläst Benny Augustsson (S), som då var ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, som argumenterade för tvångsanslutning. I den slutliga omröstningen så var det emellertid en stor majoritet som röstade för att tvångsansluta fastigheterna i Timmervik till det kommunala VA-nätet. (Se “KF (25/4): Ja till tvångsanslutning”.)

Det här hade jag bara i ganska vagt minne under fullmäktigedebatten, tyvärr. Jag har däremot nu i efterhand fräschat upp minnet. Det står helt klart att miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Ann-Marie Jonasson (S) inte visste vad hon pratade om. Och därmed faller väl också hennes funderingar kring en konspiration. Men det är anmärkningsvärt och vårdslöst att behandla fakta på det här sättet. Tyvärr verkar det dock vara något som inte är alltför ovanligt i socialdemokratiska kretsar i Vänersborg…

Henrik Harlitz (M) visste att Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) var på väg att ändras, dvs den lag som styrde det aktuella ärendet, och sa (41.30):

“Att använda likabehandlingspricipen Ann-Marie … utifrån Dalslandskusten. Ja, likabehandlingspricipen är en väldigt tung del i kommunallagen, men när lagarna ändrar sig så måste även Vänersborgs kommun ändra sitt sätt att arbeta. Vänersborgs kommun måste följa lagen, ändrar sig lagen så måste även vi göra det.”

En ändring i LAV betraktas sannolikt av Kommunallagen som ett sakligt skäl till att behandla kommunmedlemmar olika…

Jag berättade för kommunfullmäktige om alla skyltar med “Till salu” som stod uppställda längs Gestadvägen när kommunens VA-ledningar drogs fram längs Dalslandskusten. Det hade säkert många i församlingen också sett. Och jag avslutade med (45.03):

“Bara för att vi gör fel där, så innebär ju inte det att vi måste fortsätta att göra fel.”

Även James Bucci (V) kommenterade Ann-Marie Jonassons (S) inlägg (52.05):

“Varför var det olika på Vänersnäs? Ja, mitt svar på den frågan skulle vara att idag är jag bättre påläst. Jag tror att det är många andra med mig som är bättre pålästa. Tack vare också inlagor som kommer från bättre pålästa invånare, så hjälper det oss i våra beslutsprocessärenden.”

Jag anser nog att de svar som Dan Nyberg (S), Mats Andersson (C) och Ann-Marie Jonasson (S) fick kring likställighetsprincipen vederlade deras argument.

För övrigt bör Jonassons ord om att kommunen måste behandla alla lika få varenda fastighetsägare i kommunen att bli ängslig och knäsvag… Med tanke på hennes mycket negativa inställning till Solvarms “helt fantastiska” (Nyberg, 37.05) VA-anläggning, så måste ju det innebära att hon tänker avslå varenda framtida ansökan om enskilda VA-anläggningar… Hur bra och godkända de än är… Om Jonasson nu blir ordförande i miljö och hälsa även nästa mandatperiod.

Till sist kan jag inte riktigt förstå hur en återremiss skulle kunna bryta mot likställighetsprincipen… En återremiss är ju inget beslut i sakfrågan.

Anm. Fortsättning följer i bloggen: ”VA-debatten i KF (5): Blåplanen” – 2 april 2022.

==

I denna bloggserie:

VA-debatten i KF (3): Objektivt underlag?

31 mars, 2022 1 kommentar

Anm. Denna blogg är en direkt fortsättning på bloggen “KF: VA-debatten (2): Vänern”. Kom ihåg att du kan se och höra debatten i efterhand på kommunens webb-TV – klicka här för att komma till kommunens webb-TV.

Om Benny Augustsson (S) hade rollen som den formelle byråkraten, “statsministern”, som lutade sig mot kommunens äldre planer och beslut i sin argumentation (se “VA-debatten i KF (1): Yrkanden”), så försökte Dan Nyberg (S) att använda en framtida hypotetisk miljöförstöring av Vänern som argument för att tvångsansluta fastighetsägarna på Vänersnäs till kommunens VA-nät. (Se “VA-debatten i KF (2): Vänern”.) Men vi ser också att de två socialdemokratiska toppolitikerna skiljde sig åt i sättet att argumentera. Benny Augustsson kan i och för sig bli både engagerad och vass, men inte som Dan Nyberg – som är en fullfjädrad demagog. Nyberg drar sig inte för att använda ironi, stundtals närmast sarkasm, i sin beskrivning av meningsmotståndare. Det gjorde han även senare i debatten.

De båda socialdemokratiska toppolitikerna hade dock också det gemensamt att de litade blint på kommunens tjänstepersoner. Det fanns inte en tillstymmelse till kritik av underlaget, trots att det i de två skrivelserna från fastighetsägarna på Vänersnäs påvisades att det fanns oriktiga uppgifter, tveksamma tolkningar och utelämnande av fakta. Det spelade inte heller någon roll att en mycket kunnig jurist hade gjort en professionell bedömning av kommunens underlag. Min slutsats av advokatens bedömning var helt enkelt (31.50):

“det behöver inte sägas så mycket mer, utan slutsatsen blir ganska tydlig att man får avslå det här förslaget som ligger.”

Jag tror inte att Nyberg, eller Augustsson, hade läst bedömningen…

För Augustsson och Nyberg spelade det inte heller någon roll att andra politiker hänvisade till andra fakta. Varför var det så? Hade det i förhand funnits en samstämmighet mellan kommunledningens politiker och förvaltningsledningen om vad som borde bli resultatet av återremissen? Och att politiken skulle “sluta upp” för att försvara underlaget? Och sedan omvänt, dvs använda det beställda underlaget för att vidhålla sin uppfattning mot vilka invändningar som än månde föras fram?

Dan Nyberg sa (14.27):

“Jag tycker att det utredningsmaterial som ligger bakom det här beslutet, det är gediget och det är bra och det är professionella tjänstemän som har hanterat detta. Det var väl bra att det blev en återremiss av den anledningen att man inte kunde ha fysiska möten med fastighetsägare under pandemin, men att man nu har kunnat ha dom, efteråt nu istället då. Så jag tycker underlaget är trovärdigt och bra…”

Trovärdigheten hos kommunens blev som synes ytterligare ett tungt argument för Dan Nyberg. Det blev lite som att hänvisa till en ofelbar religiös kanon, t ex bibeln, där allt som stod var ord från någon “där ovan”. Den som tvivlade på kommunens tjänstepersoner bemöttes av Nyberg med en tämligen nedlåtande ironi. Som sagt.

Min syn på tjänstepersonerna och det underlag som de hade utarbetat var annorlunda (55.15):

“Det här materialet vi får, underlaget, där har man bestämt att man ska tvångsansluta människor på Vänersnäs och det är ju bara början. Det kommer ju att bli, nästa fullmäktige är det väl Båberg som står i tur antar jag, och sen så kommer det att fortsätta så att 90% av hela Vänersborgs invånare ska vara anslutna till kommunens VA-nät, enligt planerna. Och sen så utgår man från det och sedan så rättar man till argumenten så att det passar. Jag tycker att läser man den här advokatens bedömning så får man ganska tydlig bild på att man tar bort, man utesluter det som talar emot. Man omtolkar ibland tveksamheter så att det ska tala för.”

Sedan måste jag säga att det var några riktigt tunga argument som jag anförde:

“Jag tycker att det syns allra tydligast på dom domar som nämns som exempel på att tvångsanslutning är helt riktig. Det finns mycket modernare domar, inte bara från mark- och miljödomstolen utan från mark- och miljööverdomstolen i Stockholm både från 2019, 2020 och till och med september 21, som säger nåt helt annat än dom mycket äldre domar som anförs i underlaget. Jag tycker att det är allvarligt att inte underlaget är objektivt, för det är upp till oss politiker att avgöra vad vi vill besluta om. Och då vill vi ha alla fakta  på bordet, alla perspektiv på bordet. Det står väldigt tydligt i många domar och jag framförde detta i kommunstyrelsen också, om att kommunen måste hela tiden bevisa att enskilda anläggningar inte fungerar och det går inte med skrivbordslösningar. Det måste bevisas. Man måste bevisa att ett verksamhetsområde motverkar påtagliga olägenheter för miljön. Man får liksom inte bara tro, utan det liksom ska undersökas, utredas och bevisas. Och när jag tog upp det så sa tjänstepersonen, chefen bara – “ja, det är sant”. Jaha… Men sen var det ingen som drog nån slutsats av det. Även i kommunstyrelsen så yrkade vi på avslag och det skulle jag egentligen vilja se idag också, men det verkar inte finnas någon majoritet för det….”

Det var ingen av anhängarna till tvångsanslutning som kommenterade dessa fakta. Inte under hela debatten. Ville ledamöterna inte höra eller se eller läsa faktaargument som talade mot deras övertygelse, så fanns liksom inte dessa fakta. Det är ju i och för sig en inställning som är populär i vissa kretsar nu för tiden, men det passar inte om man vill fatta bra och kloka beslut.

Och som gammal pensionerad lärare tillade jag (1.14.05):

“…så står det i läroplanen att vi ska utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska information och fakta. Det är ett stort mål i läroplanen för hela svenska skolan…”

Dan Nyberg (S) illustrerar det jag skriver om i denna blogg på ett utmärkt sätt i sin kommentar på den förra bloggen – klicka här. Som en bloggläsare skrev till mig efter att ha läst Nybergs kommentar:

”Har inte bestämt mig vem som bräddar mest- reningsverket eller Nyberg?”

Anm. Fortsättning följer i bloggen ”VA-debatten i KF (4): Likställighetsprincipen”.

==

I denna bloggserie:

VA-debatten i KF (2): Vänern

30 mars, 2022 4 kommentarer

Anm. Denna blogg är en direkt fortsättning på bloggen “VA-debatten i KF (1): Yrkanden”.

Den förra bloggen avslutades med ett citat av Dan Nyberg (S). Han gjorde sig lite lustig över de borgerliga partiernas obeslutsamhet. Men sedan fortsatte Dan Nyberg sitt anförande och då visade han prov på sin kända, och kanske också ökända, retorik (12.10 in i inspelningen – klicka här för att komma till kommunens webb-TV). Dan Nyberg sa:

“Och vilka är det då man tar ställning för när man inte vågar fatta beslut då? Ja, det är ju, om jag har förstått det hela rätt, ett antal personer på Vänersnäs, ett 25-tal fastighetsägare, kanske en och annan till, som motsätter sig detta. Och jag har full respekt för att man kanske ogillar, motsätter sig ett sånt här krav ifrån kommunen på att bilda ett sånt här verksamhetsområde och att säkra det långsiktiga miljön på ett sånt här känsligt område som då Vänersnäs utgör. Och det är klart att 25 fastighetsägare betyder mycket och vad dom tycker och så, men det finns ju en annan grupp som är betydligt större.”

Och Nyberg (S) fortsatte:

”Och då tänker jag på dom nästan 40.000 invånare som finns i Vänersborg och jag skulle vilja vara en röst för dom där andra då, förutom dom här 25 fastighetsägarna, och där jag vet om att det finns en väldigt stor grupp vänersborgare som är så stolta och glada över detta fantastiska innanhav som vi har i form utav Vänern. Vi har 10 mil kust ifrån vår kommuns sida. Vi har flera fantastiska badplatser och vi är på gång att göra fler badplatser om vi fullföljer dom planer som vi har nu i den nya fördjupade översiktsplanen för både Vänersborg och Vargön. Och det är klart att dom här badmöjligheterna betyder mycket för oss vänersborgare. Men inte bara oss vänersborgare utan för turister att vi vet om att vi har ett rent och ett säkrat rent vatten. Så jag tycker det är viktigt att stå till tals för dom där 40.000 andra vänersborgarna som är rädda om sitt Vänern. Det finns ju andra än dom som bor i Vänersborg som också kan vara intresserade av detta för att Vänern är ju ett angelägenhet för ungefär 800.000 människor som bort runt ikring Vänern och som badar och fiskar och är intresserade av ett rent vatten. Och att dom kommuner som finns runt Vänern också tar dom miljöhänsyn som man ska göra. Och dessutom är det då 800.000 människor ungefär som får sitt dricksvatten ifrån Vänern.”

Dan Nyberg (S) var den andre från de styrande partierna som stod för argumentationen kring nödvändigheten av att tvångsansluta fastigheterna på Vänersnäs till det kommunala VA-nätet. Om Augustsson lutade sig mot kommunens äldre planer och beslut, så försökte Nyberg att använda miljön som argument. 

De på Vänersnäs menade Nyberg, som inte vill bli tvångsanslutna, var bara 25 fastighetsägare. Och vad var det mot de 40.000 vänersborgare som Nyberg pratade för…? Och om dessa 25 inte blev anslutna till kommunens VA så skulle de förstöra Vänerns rena vatten, så att Nyberg och de andra 40.000 vänersborgarna, och turisterna, inte skulle kunna bada i Vänern.

Men inte nog med det. När Nyberg tänkte efter, så pratade han ju faktiskt även för de 800.000 människor som fick sitt dricksvatten från Vänern, och som dessutom både badade och fiskade där… De ville inte heller att de 25 fastighetsägarna på Vänersnäs skulle förorena och förstöra Vänerns vatten…

Nyberg såg sig som Vänerns räddare, men han lade inte fram några bevis på att Vänersnäsborna förorenade Vänern. Och det stod absolut ingenting i fullmäktiges underlag om det Nyberg pratade om. Det skulle det naturligtvis ha gjort om Nyberg hade haft rätt. Jag menar, skulle tjänstepersonerna på Kretslopp och Vatten ha varit tysta om att Vänersnäsborna höll på att förgifta dricksvattnet i hela Vänern och omintetgöra alla framtida tillfällen till fiske och bad? Självfallet inte, det hade ju varit det ultimata argumentet för en tvångsanslutning. Men det fanns inte i det gedigna materialet, och det berodde på att det Dan Nyberg (S) sa inte var sant…

Det var läge att argumentera mot Dan Nybergs svepande och okunniga kommentarer kring miljön. (21.35) Jag menade att avloppsreningsverk inte är framtiden:

“Framtiden handlar om att återvinna, göra det cykliskt … precis som många enskilda avloppsanläggningar gör. Vi har ju ett ypperligt exempel på en person i Vänersborg som ligger långt framme, kanske i hela Europa, hela världen, med återvinning när det gäller VA. Och det är Anders Solvarm och familjen Solvarm. Och dom motarbetas fullständigt av Vänersborgs kommun, av de styrande i varje fall. Jag skulle vilja påstå att det inte är miljöfrågor som är det viktiga för den styrande minoriteten.”

Solvarms kamp mot Vänersborgs kommun är ingen nyhet för läsare av denna blogg. När en ledande socialdemokrat säger sig värna miljön så är jag övertygad om att dessa läsare inser att de styrande i Vänersborg har helt andra bevekelsegrunder än att värna miljön… (Ni andra skulle t ex kunna läsa “Varför jagar kommunen Solvarm?” och “Kommunens kamp mot Solvarm”.)

Sedan räknade jag upp en del av vad Holmängens avloppsreningsverk släpper ut i Göta älv och i Vänern. Det var år 2020 t ex 1,34 ton fosfor och 65,5 ton kväve. Vidare var det 70 kg zink, 63 kg koppar och 3 kg arsenik. (Detta är bara några exempel, du kan läsa om alla utsläpp från Holmängens och Brålandas reningsverk här – “VA och utsläppen 2020”.) Detta var dessutom under tämligen normala driftsförhållanden. Men ibland kan det hända saker. År 2016 brann det t ex i ett ställverk i centrala Vänersborg. Det medförde att avloppsreningsverket på Holmängen blev utslaget i 20 timmar. Under den tiden bräddade verket 8.000 kbm avloppsvatten…

Jag tror inte att de båda socialdemokraterna Dan Nyberg och Benny Augustsson lyssnade på mitt inlägg… De hade sannolikt redan bestämt sig för att vänersnäsarna förgiftade Vänern och misstolkade därför mitt inlägg, sannolikt medvetet.

Benny Augustsson sa (28.45): 

“Ja, det här blir ju intressant när Stefan Kärvling pratar om återvinning. Ska Stefan gå ut och uppmana alla på Vänersnäs nu då och göra anläggningar à la Solvarm ute på Vänersnäs? Det kan ju bli väldigt intressant.”

Tja, det var väl inte det jag sa. Men visst hade det varit det bästa för miljön. Och om några fastigheter samarbetade så skulle det definitivt bli billigare med Solvarms lösning än att ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Och på köpet skulle de dessutom få växthus med frukter och grönsaker från Medelhavet…

Dan Nyberg återkom också efter en stund och replikerade på mitt inlägg (36.40):

“Sen Stefan Kärvling då, han säger att, han sätter väl fingern på det här på riktigt sätt då. Han säger så här, det här är inte miljöfrågor, det här är politik säger han. Nä, för mig är det här i högsta grad, Stefan Kärvling, en miljöfråga vad det är som rinner ut i Vänern och hur det kan påverka den sjö som har så stor betydelse för så många människor. Det är för mig en väldigt väsentlig miljöfråga.”

Dan Nyberg (S) lyssnade uppenbarligen inte heller på vad jag sa. Han fortsatte argumentera med skygglapparna på och öronpropparna i. Nyberg hade inte hört att det inte rinner ut något i Dättern från de enskilda avloppsanläggningarna på Vänersnäs. Däremot rinner det ut en väldigt massa från kommunens avloppsreningsverk på Holmängen och i Brålanda. (Visst kan man bli trött när folk inte lyssnar. Hur kan diskussioner bli meningsfulla då?) 

Nyberg kommenterade också Solvarm i Sikhall (37.05):

“Och sen när Stefan Kärvling säger så här att det finns ju exempel på att man kan göra fantastiska, bra, godkända avloppsanläggningar och tar Solvarm som exempel då. Solvarms anläggning är ju vad jag har förstått helt fantastisk, men den är ju också väldigt extrem och jag kan hålla med Benny Augustssons retoriska fråga där då, är det det man ska förvänta sig ska ske ute på Vänersnäs. Så Stefan Kärvlings miljöintresse det imponerar inte på mig. Och jag hoppas Stefan Kärvling är ganska ensam i Vänsterpartiet när det gäller miljöengagemanget och att det finns andra vänsterpartister som kommer att visa mycket större intresse för miljöfrågorna framöver.”

Dan Nybergs (S) och Benny Augustssons (S) uttalanden om förträffligheten i Solvarms VA-lösning måste ha varit ytterst pinsamma för miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Ann-Marie Jonasson, även hon socialdemokrat. Hon sitter ju också i kommunfullmäktige… Jonasson röstade nämligen, den 19 maj 2021, mot att familjen Solvarm skulle få ett permanent tillstånd för sin VA-anläggning! (Se “Solvarm vann!”.)

Det är väl för övrigt ingen som kan undgå att notera Dan Nybergs (S) “retoriska förmåga”. Det blev ännu mer av den varan senare…

Jag vill avsluta denna blogg med att återge en kommentar från en anställd på Trollhättans Energi AB (TEAB). Jag är medveten om att det låter som en saga, men det är faktiskt sant.

Trollhättan ska ju bygga ett nytt vattenverk på Överby, staden ska ta sitt dricksvatten direkt från Vänern. Häromdagen (men efter fullmäktigedebatten) sa en anställd på Trollhättans Energi AB att den största anledningen till att Trollhättan ska ta vattnet direkt från Vänern är bräddningarna från Holmängens avloppsreningsverk! Vi vet ju alla att Göta älv, som Trollhättan tar sitt dricksvatten ifrån nu, rinner ut från Vänern, men precis vid utflödet från sjön pumpar Holmängen ut mycket föroreningar, i normal drift, och vid bräddningar går avloppsvattnet rätt ut i älven…

Men det här tror jag inte att Nyberg och Augustsson läser. Det talar ju mot deras redan bestämda uppfattning…

Anm. Fortsättning följer i bloggen ”VA-debatten i KF (3): Objektivt underlag?”.

==

I denna bloggserie:

VA-debatten i KF (1): Yrkanden

Den 16 mars 2022 fattade kommunfullmäktige i Vänersborg för andra gången beslutet att återremittera ärendena “Införande av verksamhetsområde Grytet, Hallby Mitt och Änden område 1 och del 2 (del av Vänersnäs)”. (Se “KF: Återremiss i VA-frågan”.) Införande av verksamhetsområden handlar alltså om att tvångsansluta ett antal fastighetsägare, i de här fallen på Vänersnäs, till det kommunala VA-nätet.

Beslutet om återremiss fattades efter en lång och stundtals ganska infekterad debatt. Under debatten yttrades mycket som är värt att återge ord för ord, yttranden som kan bli bevingade på den kommunala arenan. Debatten visade också tydligt ledamöternas ideologiska inställning i frågor kring demokrati, frihet och tvång, men också politikernas kunskaper i miljöfrågor i allmänhet och VA-frågor i synnerhet. Sedan blev ju även ledamöternas bemötande av meningsmotståndare, modet att framföra sina åsikter och att ta ställning osv tydligt för de som lyssnade. 

Det var helt enkelt ledamöternas och partiernas uppfattning i en rad grundläggande och viktiga frågor som avslöjades i debatten. Och inte minst viktigt kan det väl vara att se vilka partier som är aktiva i Vänersborgs kommunfullmäktige…

Debatten kan ses i sin helhet på kommunens webb-TV, även nu i efterhand. (Klicka här för att komma till kommunens webb-TV. Notera att du måste scrolla ner i kolumnen till höger under “Bokmärken”till ärendet “KS 2021/177 Införande av verksamhetsområde Grytet, Hallby Mitt och Änden område 1”.) För att underlätta lyssnandet har jag skrivit ut de klockslag i inspelningen, där de citat uttalas som jag återger i bloggen.

Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) inledde debatten. Han framförde det som åtminstone han själv tyckte var det viktigaste argumentet. Och som Vänersborgs “statsminister” får man väl förmoda att han då representerade de styrande partierna, dvs de som ville införa verksamhetsområden och därigenom tvångsansluta fastighetsägarna. Det var formella, kommunala beslutsskäl som stod i centrum, beslut som i flera fall hade fattats några år tillbaka i tiden. Augustsson sa (2.00 in i inspelningen):

“Den 22 april 2015 så beslutade vi om Blåplan del 2. Som då är en del av Blåplanen som består av tre delar. Och vi var ganska många i den här församlingen som var med och beslutade om Blåplanen och det var inte ens nån votering när vi tog den 2015. Efter 2015 och utifrån i alla fall den här mandatperioden och även 2018 så har vi också avsatt pengar i vår Mål- och resursplan för utbyggnad av VA Vänersnäs och det är ett totalbelopp på 200 miljoner som är där. Så utifrån den Blåplanen, som är beslutad, som ganska ingående talar om hur vår VA-utbyggnad ska gå till. Vi har sen dess, när vi började med VA Vänerkusten och fastställde Blåplanen, anslutit ungefär 800 fastigheter efter samma regelverk, samma bestämmelser och vi har också då haft med det i Mål- och resursplanerna hela vägen. Så för mig är det ett rent verkställighetsbeslut.”

Det här argumentet återkom Benny Augustsson till åtskilliga gånger under debatten. Han utvecklade ibland sina tankar och åsikter lite mer, men detta inledande inlägg visade på ett tydligt sätt vad kommunstyrelsens ordförande ansåg vara viktigast – detta var huvudargumentet.

Det kan noteras att kommunstyrelsens ordförande egentligen inte ansåg att dagens ärende var mycket att diskutera. Beslutet var redan fattat – för nästan exakt 7 år sedan. Nu skulle det bara verkställas… Det innebar att “tåget hade gått”, att det var meningslöst att diskutera. Det borde ju bara vara ett formellt beslut att ge grönt ljus för verkställigheten – menade alltså kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S).

Undertecknad Kärvling kom som nummer två på talarlistan. (3.30 in i inspelningen.) Jag började med att ta upp bristerna i underlaget och att det inte uppfyllde de krav som kommunfullmäktige ställde och begärde i sin återremiss från den 12 maj 2021. (Se ”KF: ÅTERREMISS!”.) De kompletteringar som fullmäktige ville ha fanns helt enkelt inte med i underlaget. Ärendet var således bristfälligt utrett.

Jag försökte vara så tydlig som möjligt om vad som saknades i underlaget. Det gällde en dokumentation av grunderna för att de enskilda fastigheterna var upptagna i verksamhetsområdena, en utredning som visade att enskilda avlopp i berörda områden skulle ha en sådan påverkan på recipienten Dättern i fråga om kväve och fosfor att det kunde motivera behovet av inrättande av en allmän va-anläggning och om hur den allmänna va-anläggningen då skulle förhindra eller åtminstone väsentligt motverka påtagliga olägenheter för miljön samt en dokumentation av vad det fanns för enskilda VA-anläggningar i området och om de uppfyllde de gällande miljö- och hälsokraven. (Se “KF: Återremiss i VA-frågan”.) 

“Det gäller att se på de enskilda anläggningarna och inte sitta vid ett skrivbord och bedöma hur de fungerar.”

Det var egentligen formuleringar från olika domar kring VA som jag framförde. Jag avslutade mitt inledningsanförande med att yrka återremiss, men lämnade tills vidare ingen skriftlig motivering. I andra hand yrkade jag avslag på förslaget.

Jag fortsatte, det gällde att utnyttja talartiden… Det var nödvändigt att vi som politiker även tog andra hänsyn än att bara titta på lagen. Det kunde vara ideologiska, men också mänskliga och moraliska överväganden. Till sist berättade jag om att LAV (=Lagen om allmänna vattentjänster) var på väg att förändras (se ”Kommande ändring i LAV 6 §”) samt att de borgerliga partierna i riksdagen redan förra året gjorde ett tillkännagivande om att de var emot tvångsanslutning till det kommunala avloppsnätet, om det egna avloppet uppfyllde de gällande miljö- och hälsokraven. Naturligtvis ställde jag frågan till C+L+KD+M+SD om de höll med eller om partiavdelningarna i Vänersborg avvek från partilinjen.

Det var ingen mer än Ola Wesley (SD) som svarade på den frågan:

“Vänersborgs Sverigedemokrater har inte en egen partibok, vi följer vad riks gör.”

Fast Mats Andersson i Centerpartiet försökte sig på ett svar (18.30), som jag dock inte riktigt förstod:

“Nä, Centerpartiet har inte någon egen partibok som har framförts här. Det är klart att ingen är väl egentligen besjälad med nån form utav tvång. Men samtidigt borde väl Stefan, som adresserar Centerpartiet i detta, veta om tanken kring ett kollektiv. Precis som har sagts här tidigare så är det ju givetvis en fördelning av kostnader.”

Visst har Centerpartiet en egen partibok, det var uppenbarligen partiavdelningen i Vänersborg som inte hade det. Andersson och de andra i C röstade senare för tvångsanslutning till kommunens VA-nät. Det gick tydligen att vara för tvång, även om Andersson inte var “besjälad” av tvång.

De andra borgerliga partierna svarade inte på min fråga om skillnader i uppfattning mellan riks och lokalt. De röstade emellertid inte på avslag av förslaget, utan på återremiss med den motivering som Lena Eckerbom Wendel (M) yrkade på (7.25).

Eckerbom Wendel menade att om det blir ändringar i lagen, så kommer det att ändra förutsättningarna för kommunens skyldighet att inrätta ett verksamhetsområde. Och fortsatte:

“Vi vill möjliggöra hänsynstagande till eventuella ändrade förutsättningar från 1/1 -23 utifrån lagrådsremissen “Vägar till hållbara vattentjänster”.”

Magnus Ekström (KD) och Gunnar Henriksson (L) yrkade, som sagt, bifall till Eckerbom Wendels återremiss. Det var för övrigt Kristdemokraternas och Liberalernas enda inlägg i den långa debatten.

Dan Nyberg (S) insåg redan nu, som de flesta andra, att ärendet skulle sluta med en återremiss (11.17). Han kunde inte heller låta bli att pika Moderaterna för deras obeslutsamhet. Det har han gjort ganska många gånger de senaste månaderna.

“Det är väl så när man är nära val och så, så är det vissa partier som kanske har lite svårare att ta ställning och gärna skjuter upp, och det är ju helt uppenbart att i alla fall moderaterna då genom Lena Wendel, inte vill hantera den här frågan, förrän ett nytt fullmäktige och nya nämnder är på plats i kommunen.”

Och det låg en hel del i vad Nyberg sa, de borgerliga partierna i allmänhet och Moderaterna i synnerhet har den senaste tiden yrkat återremiss ganska ofta i viktiga frågor. Det kanske beror på att de tre borgerliga partierna inte kommer överens sinsemellan om hur de ska rösta…

Anm. Fortsättning följer i bloggen ”VA-debatten i KF (2): Vänern”.

==

I denna bloggserie:

Benny och verkligheten

Det var stundtals en ganska hetsig debatt i kommunfullmäktige förra onsdagen. Det var när verksamhetsområdena för vatten och avlopp på Vänersnäs var uppe på dagordningen.

Ett av kommunstyrelsens ordförande Benny Augustssons (S) tunga argument var att arbetet med VA-utbyggnaden på Vänersnäs redan var i full gång. NCC grävde och lade ner ledningar i sitt anletes svett. Och det vore ju egentligen lite konstigt annars, kommunen har ju fått ett föreläggande av Länsstyrelsen att ordna VA på Gardesanna. Men det var inte det Augustsson syftade på, utbyggnaden var igång för att förverkliga Blåplanens tankar och förslag på att hela Vänersnäs skulle kopplas in i kommunens VA-nät. Och de första verksamhetsområdena skulle så fort som möjligt införas i Grytet, Hallby Mitt och Änden område 1 och 2.

Benny Augustsson har framfört argumentet vid tidigare tillfällen. Det handlar om att NCC och kommunen redan har slutit avtal och att arbetet måste fortsätta. Det framfördes även i kommunstyrelsen den 23 februari av en av chefstjänstepersonerna. Han avslutade sin föredragning med att vädja till ledamöterna att inte återremittera ärendet. Det skulle nämligen ha en betydande påverkan på entreprenaden. Och så sa han:

“Vi behöver hålla NCC i arbete.”

Budskapet var vad jag kunde förstå att tjänstepersonerna hade skrivit ett avtal med NCC som förutsatte att politikerna beslutade som tjänstepersonerna önskade. Med andra ord, att VA-utbyggnaden skulle fortsätta som det var tänkt på Vänersnäs tills hela näset var anslutet. Det förespeglades både då, och även tidigare, att ett avbrott i arbetet skulle bli mycket kostsamt för kommunen.

Benny Augustsson (S) sa på onsdagens kommunfullmäktige när han anade att ärendet återigen skulle bli återremitterat (1.02,00 min in i inspelningen på kommunens webb-TV):

“Jobbet på Vänersnäs är upphandlat och klart. Nu får man helt enkelt tala om för den entreprenören så där att, nähä det blir inte av, för våra politiker har ändrat sig. Vi ska inte följa hela den utbyggnaden som vi nu har följt ända sen vi tog Blåplanen. Det gäller VA-taxor, det gäller utbyggnaden, det gäller allting. Jag menar, vad kommer Vänersborgs kommun att ha för förtroende ute bland våra entreprenörer.”

Naturligtvis har några av Vänsterpartiets ledamöter nu i efterhand kontrollerat vad det står i kontraktet mellan Vänersborgs kommun och NCC.

Kontraktet har titeln:

“1. Strategiskt partneringkontrakt (kontraktsvillkor)
Totalentreprenad (ABT06) med strategisk partnering som arbetsform.
Entreprenad: Omvandlingsområde för VA i Vänersnäs”

Det undertecknades 2020-12-15 av en av kommunens chefstjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen – och av NCC.

I det strategiska partneringkontraktet under punkt 4 “Entreprenadens omfattning och uppdelning i faser” står det en del om betydelsen av politiska beslut. Jag har markerat de mest relevanta delarna med fetstil. (Om någon vill ladda hem hela kontraktet, så klickar man här.)

“Detta kontrakt omfattar huvuddelarna enligt de administrativa föreskrifterna under AFD.1. Varje huvuddel behandlas och beställs separat, dock att detta kontrakt ska gälla övergripande för samtliga. Avsikten är att huvuddelarna till viss del kommer att genomföras parallellt.

Under förutsättning att erforderliga beslut erhålls för huvuddelarnas genomförande kommer respektive huvuddel att beställas och behandlas var för sig. För att samarbetet ska fortsätta krävs att de av parterna gemensamt framtagna målen för varje huvuddel uppnås och att samverkan mellan parterna fungerar till full belåtenhet för Beställaren. Det innebär att beställning av respektive huvuddel är beroende av utfallet av tidigare genomförda arbeten i respektive fas och huvuddel. Beställaren kommer löpande utvärdera utfallet av varje fas och huvuddel utifrån kvalitet, ekonomi, tid och samverkan i enlighet med intentionerna i detta kontrakt. Avstämning av pågående och avslutade huvuddelar ska ske kontinuerligt.

Då Beställaren är en politiskt styrd organisation krävs det för var och en av huvuddelarna politiska beslut för att avropa huvuddelarna inom ramen för detta kontrakt. Entreprenören behöver därför vara medveten om att huvuddelar kan skjutas fram i tiden eller plockas bort ur detta kontrakt exempelvis för att Beställaren avser upphandla det på annat sätt eller inte genomföra huvuddelen.

Beställaren äger rätt att när som helst under Fas 1 ta en tidsbegränsad ”tirneout” eller avbryta en huvuddel förutsatt att den ännu inte övergått i Fas 2 genom sådan beställning. I den mån så sker ska, med ändring av ABT 06 kap 6 § 11, Entreprenören inte vara berättigad till någon ersättning för utebliven vinst eller motsvarande utan enbart uppbära ersättning enligt kontraktet för dittills utfört arbete enligt nedan. Det kan bero på att de gemensamma målen inte uppfylls, politiska beslut, lagkrav eller myndighetsbeslut som påverkar huvuddelens genomförande. Alternativt att Beställaren anser att samarbetet inte fungerar tillfredställande. Beställaren betalar då nedlagda kostnader enligt självkostnadsprincipen enligt ABT 06 kap 6 § 9 med de ändringar som framgår av detta kontrakt och övertar med ändring av ABT 06 kap 1 § 14 nyttjande- och äganderätten till de handlingar som tagits fram för huvuddelen som betalats ersättning för, vilka handlingar omedelbart ska överlämnas till Beställaren i redigerbart skick.”

Kontrakt är inte alltid helt lätta att tolka, men i det här fallet tycks det i varje fall vara tydligt för NCC vad en politisk process innebär.

Konstnären Tony Topp på Vänersnäs målade en tavla efter fullmäktigedebatten i förra veckan. Tavlan döptes till:

“Benny och verkligheten”

PS. På TTELA:s hemsida har idag publicerats två insändare om kommunfullmäktiges sammanträde förra veckan: Om VA på Vänersnäs – igen” och ”Har redan lovat ett stort företag att få ett gigantiskt jobb”.

%d bloggare gillar detta: