Arkiv

Archive for the ‘Huvudnäs’ Category

Kommunala fastigheter (1): Norra, aulan och Holmen

29 december, 2020 7 kommentarer

I höstas lades utredningen “Hållbar ekonomi – Fastigheter för avyttring” fram. Jag har skrivit om den i två bloggar. (Se “Fastighetsutredningen (1/2)” och “Fastighetsutredningen (2/2)”.) 

Utredningen innehåller mycket fakta och är som jag ser det väldigt uttömmande, kanske en av de bästa och mest intressanta kommunala utredningar som jag har läst. Den tar också upp ett stort antal enskilda fastigheter, där det under varje objekt beskrivs byggår, yta, fastighetsbeteckning, nuvarande hyresgäster, underhållsplan, övrig information som är relevant samt objektets resultat under 2018 och 2019. Det finns mycket intressant att läsa kring enskilda objekt och också flera ganska häpnadsväckande omständigheter. Så beskrivs t ex att inga skriftliga hyresavtal för Rösebo bygdegård har hittats och på Viksängen vet man inte vilken fastighet kommunen egentligen äger. Bara för att nämna två saker.

TTELA har tagit upp utredningen (se “Nu börjar upprensningen i fastighetsträsket”) och i artikeln “Kommunen gör jätteförlust på fastigheter” har tidningen listat de enskilda fastigheterna. TTELA:s artiklar utgör en givande och lärorik läsning. Och det är inte utan att det är svårt att låta bli att fundera kring vissa av fastigheterna, även några som inte tas upp i utredningen.

I denna blogg vill jag fördjupa mig i tre av de fastigheter som beskrivs i utredningen. Jag gör dock en fördjupning utifrån utredningen, eftersom dessa fastigheters öde borde avgöras inom en inte alltför avlägsen framtid.

Norra skolan

Norra skolan tas upp i utredningen trots att det pågår kommunal verksamhet i byggnaderna – i form av grundskola. Skolan behandlas eftersom bristande och eftersatt underhåll har medfört att stora delar av byggnaden är obrukbar och att skolverksamheten därför ska läggas ner. Eleverna ska flytta till den nya skolan på Holmängen. År 2023 kommer Norra att stå tom.

Norra skolan har tillåtits förfalla under S+C+MP-styret. Den borgerliga oppositionen liksom Vänsterpartiet har förespråkat att Norra skolan måste vara kvar och även vid flera tillfällen argumenterat för investeringspengar och till och med en utbyggnad. (Även om ingen kunde föreställa sig de brister som sedan uppenbarade sig.) Det känns lite som om de styrande partierna medvetet har lämnat Norra skolan till sitt öde – för att sedan kunna lägga ner den. Och sälja den?

Kommunens skötsel av fastigheten har varit under all kritik. Det är stor skam hur de fina skolbyggnaderna med högt kulturhistoriskt värde från 1900 respektive 1916 har misskötts. Samtidigt som barn- och utbildningsnämnden har betalat en hyra för byggnaden i alla dessa år – och i den hyran ska pengar för underhåll ha ingått…

Kommunfullmäktige har i den senaste budgeten inte avsatt några pengar för en renovering, en renovering som beräknas uppgå till minst 60 milj. Det är nog tveksamt om det är värt de pengarna, skolan rymmer ju faktiskt förhållandevis få elever. De krafter som har velat lägga ner Norra skolan är på väg att lyckas.

Men eftersom skolverksamheten ska vara kvar de närmaste åren ska taken på fastigheterna bytas nu i början av 2021. Problemet med pågående läckage måste nämligen åtgärdas. Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver (i ett mail till mig):

“I arbetet inför projektet så kom man fram till att oavsett om skolan kommer fortsätta drivas där den är idag eller om fastigheten säljs så är ett nytt tak en investering som höjer värdet. Det gjordes även bedömningen att det vid en eventuell försäljning inte skulle vara troligt att en ny ägare får bygga på befintliga byggnader då dessa är kulturminnesmärkta.”

Takrenoveringen beräknas kosta 5,5 milj kr.

Att lägga ner skolor är ett ärende för kommunfullmäktige men något sådant nedläggningsbeslut har inte fattats. Vi får se vad som händer med Norra skolan… (Se “BUN: Norra skolan”.)

Huvudnässkolans aula

Norra skolan har tillåtits förfalla under S+C+MP-styret. Det går att dra vissa paralleller till en byggnad inte långt därifrån. Huvudnässkolan lades ner och revs under vänersborgarnas starka motstånd – och kvar blev bara aulan. (Se “Nu går Huvudnässkolan i himlen in”.) Som förresten alldeles nyligen blev framröstad som Sveriges 15:e fulaste byggnad. (Se “Arkitekturupproret”.)

Huvudnässkolans aula har ett högt kulturhistoriskt värde men är hopplöst omodern. Den kan inte fungera som en ändamålsenlig mötesplats för t ex musik och scenkonst. Därför står den för det mesta tom och oanvänd. Vilket torde vara en typisk början på förfall. Fram till och med 2023 beräknas aulan behöva underhållsåtgärder på upp mot 800.000 kr. Kultur- och fritidsnämnden har inte heller sökt några investeringsmedel eftersom nämnden saknar möjlighet att finansiera den hyreshöjning som en modernisering och upprustning skulle innebära…

Även Huvudnässkolans aula har, liksom Norra skolan, på grund av de styrande partiernas tystnad och passivitet förpassats till glömskan. Och därifrån till, ja till vad, rivning?, är inte vägen lång… Den 5 oktober 2016 lämnade nämligen de två moderaterna Dan Åberg och Henrik Josten in en motion om aulan. I motionen anförde Åberg och Josten, och jag citerar kommunstyrelsens handlingar från februari 2018:

”att processen med utformning av kv. Läroverket och handlingsplanen för sessionssalen bör samordnas. Fler alternativ för kv. Läroverket vore därför lämpliga att ta fram. Till utredningen bör läggas ett alternativ med en modern sessionssal som även ger möjlighet till konserter, teater, utövande av kulturverksamhet i övrigt och skola.”

Det har inte hänt något. Det politiska styret, S+C+MP, har inte brytt sig om motionen, trots att kommunfullmäktige biföll den i mars 2018. (Se “KF (3): Cyklar, Huvudnäs och frikadeller”.) Oppositionen, inklusive Vänsterpartiet, hade förhoppningar om att det verkligen skulle bli en samordning mellan en ny sessionssal och ett konsert-/kulturhus, eller åtminstone en seriös utredning.

Vad som ska hända med Huvudnässkolans aula står skrivet i stjärnorna.

Holmens fd huvudkontor

En annan byggnad som Vänersborgs kommun har skött på ett inkompetent och nästan brottsligt ovarsamt sätt är Holmens fd huvudkontor i Vargön.

Kommunen köpte det gamla kontoret samtidigt som hela hamn- och industriområdet köptes av Holmen Paper år 2010. Holmens kontor var enligt uppgift välskött när det övergick i kommunens ägo. Det sägs att allt var snyggt och i ordning, väggar, tak och till och med parkettgolven. (Så här såg den gamla huvudbyggnaden på Vargöns bruk ut 2018 – se Anders Fricks drönarfilm genom att klicka här, “Huvudkontoret för Holmens bruk i Vargön”.)

Kontoret förföll sedan det hamnade i kommunens ägo. Kommunen bröt enligt uppgift strömmen, värmesystemen frös sönder och det blev ett tillhåll. Kommunen installerade inga larm och det fanns ingen bevakning. Hela kontoret blev så småningom sönderslaget och vandaliserat. Den 22 maj i år brann kontoret slutligen upp. Den gamla anrika byggnaden från 1888 totalförstördes, endast tegelväggarna blev kvar. (Se “Branden på Holmen”.)

Vad som ska hända med Holmens fd huvudkontor är det ingen som riktigt vet i dagsläget. En återuppbyggnad skulle enligt en utredning uppgå till ca 30 milj kr. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill riva byggnaden, men byggnadsnämnden “stretar mot”. (Se “Holmen – att vara eller inte vara“.) Den menar att (ur tjänsteskrivelse den 15 december 2020):

“det kulturhistoriska intresset behöver bedömas gentemot det ekonomiska intresset vad gäller återuppbyggnad och rivning.”

Det verkar som om byggnadsnämnden vill överlåta åt kommunstyrelsen att göra denna bedömning.

Norra skolan, Huvudnässkolans aula och Holmens fd huvudkontor – man kan väl lugnt säga att kommunen inte imponerar som fastighetsägare. Objekten utgör tydliga exempel på kommunens bristande kompetens på fastighetsområdet. Fina anrika byggnader som på grund av bristande underhåll behöver renoveras för tiotals miljoner kronor – eller rivas. Norra skolan kan antagligen säljas, men finns det någon som vill köpa Huvudnässkolans aula eller Holmens gamla kontor?

Kostnaderna för skattebetalarna riskerar att bli betydligt större än de prognoser som utredningen “Hållbar ekonomi – Fastigheter för avyttring” kalkylerar med. Vi får se.

Och fortfarande finns det ytterligare några fastigheter som jag skulle vilja ta upp…

 

PS. Fastighetsutredningen har gett upphov och inspiration till följande bloggar:

KF (3): Cyklar, Huvudnäs och frikadeller

1 april, 2018 1 kommentar

I veckan var det sammanträde med kommunfullmäktige. Det har säkert inte undgått läsare av denna blogg. I två bloggar har jag skrivit om behandlingen av M+V-motionen om kommunala bidrag (se ”Marknadsföring och kommunala bidrag”) och om avslaget på en begäran om ett tilläggsanslag från Barn- och Utbildningsnämnden (se ”Inga pengar till BUN”).underskott2

Kommunfullmäktige valde som väntat fullmäktiges tidigare ordförande Dan Nyberg (S) till ordförande i socialnämnden. En synnerligen tuff utmaning väntar Nyberg. Förutom att ordförandeskapet är tungt i sig, så hamnar han mitt i ett synnerligen prekärt ekonomiskt läge. Socialnämndens prognos för året ligger nämligen på ett underskott på hela 35,5 milj kr. Och inte nog med det, hans eget parti har lagt ett förslag om att budgeten ska skäras ner med 9 milj kr nästa år (2019). Nyberg är känd som en handlingskraftig herre som får saker gjorda, men jag undrar om inte till och med han går bet på denna utmaning…

brasklapp2Cykelplanen för Vänersborg antogs som förväntat, och det enhälligt. Av någon anledning hamnade jag överst på talarlistan och fick inleda debatten. Fast det blev i och för sig inte någon särskild debatt, alla var överens om att det var bra att Vänersborg äntligen fick en Cykelplan. Även jag tyckte alltså att det var bra… Fast i mitt anförande lämnade jag två brasklappar…

Den ena brasklappen handlade om de oerhörda kostnader som var förenade med att anlägga cykelvägar… Och att detta ställer kommunen inför ett dilemma – vad ska prioriteras? Pengar till cykelvägar? Eller pengar till nya förskolor och grundskolor? Eller pengar till serviceboenden…?

gc_vagDen andra brasklappen handlade om besvikelsen uppe på Dal. Särskilt brålandabor tycker att dalslanddelen helt har glömts bort i Cykelplanen. Och så är det. Men nu är dalslandsperspektivet i varje fall framfört i fullmäktige, vi får se om någon makthavare blev påverkad… Det var för övrigt ingen annan talare som pratade om Dalsland – mer än Marianne Karlsson (C). Karlsson kände sig nog mest tvingad att visa att det fanns andra partier (än Vänsterpartiet) som också brydde sig om Dalsland…

”Jag vill haka på det här med Brålanda.”

Sa Karlsson och meddelade att hon hoppades att det skulle lösa sig på något sätt.

Flera talare tog däremot upp kostnadsaspekten. Både Gunnar Lidell (M) och Kurt Karlsson (SD) – !!!!! – höll med mig. Benny Augustsson (S) menade att planen var ett levande dokument som skulle fortsätta diskuteras och Lena Eckerbom Wendel (M) påpekade att vi får göra prioriteringarna i MRP (=Mål- och Resursplanen). Vi får se vad fullmäktige prioriterar i framtiden. Jag vet vad jag tycker… (För mer information om Cykelplanen, se ”Cykelplan och Huvudnäs”.)

hnas_aula2Motionen från Dan Åberg (M) och Henrik Josten (M) om att vidga uppdraget för kvarteret Läroverket ledde till debatt. (För mer information om motionen, se ”Cykelplan och Huvudnäs”. Se också TTELA:s referat från KF: ”Regionens hus byggs i Vänersborg?”)

Åberg inledde med att det var den sämsta behandling av en motion som han hade sett. Och tro mig, han har sett många motioner komma och gå under sitt politiska liv. Fast jag vet inte, jämfört med behandlingen av Axelssons och min motion…

Dan Åberg fortsatte med att kritisera kommunledningen för att inget hade hänt med motionen sedan den lämnades in den 5 oktober 2016. Det var bara en massa korridorsnack kring motionen… Det hade emellertid vid ett tillfälle tillsatts en utredning, men resultatet av den utredningen redovisades aldrig. Och så har kommunen investerat på Huvudnästomten för flera miljoner… Pengar som kan vara totalt bortkastade om fullmäktige slutligen beslutar om att en sessionssal/konserthus ska byggas där.

dan_aberg2Dan Åberg var upprörd över hanteringen. Inte nog med att kommunen inte hade tittat på en samordning av ett nytt konserthus kombinerat med en ny sessionssal eller ens tittat på alla de olösta frågorna i ett sammanhang – Marie Dahlin (S) hade meddelat Västra Götalandsregionen att sessionssalen ska uppföras på samma plats som tidigare…

Marie Dahlin (S) hade inte mycket att anföra till sitt försvar. Hon berättade däremot att hon nyligen hade pratat med Johnny Magnusson (M), som är ordförande i Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Dahlin sa att Magnusson hade sagt att Regionen vill bygga konserthus och sessionssal i Vänersborg. Efter vissa genmälen fick Dahlin backa, Magnusson hade inte lovat något…

votering3Flera ledamöter, t ex Marianne Ramm (V), Marie-Louise Bäckman (KD), Anders Strand (SD) och Morgan Larsson (MBP), yrkade bifall till den moderata motionen. Och det blev votering…

28 ledamöter biföll motionen och 22 ledamöter från S+C+MP fick återigen se sig nedröstade i en viktig fråga. Det är inte mycket till styre vi ser i Vänersborg denna mandatperiod. Det är tur att det är val snart…

Cecilia Skenhalls (SD) motion om ”Högre kvalitet på skolmaten” avslogs av fullmäktige. Skenhall var själv inte närvarande för att argumentera för sin motion, det gjorde istället hennes partikamrat Kurt Karlsson. (Se mer om motionen, ”Comeback, potthål och skolmat”.)

hamburgareJag vet inte om Kurt Karlsson hade läst motionen. Han yrkade för bifall till motionen med argument som inte hade med motionen att göra. Motionen ville ju att svensk husmanskost skulle serveras i skolmatsalarna och att en soppa alltid skulle finnas som alternativ. Kurt Karlsson pratade istället om vikten av närodlad mat och att det skulle vara tyst och ordning i matsalarna.

Ja, ja… Jag tror ändå inte att eleverna vill byta ut hamburgare mot kålsoppa med frikadeller… Även om vitkålen skulle vara närodlad.

Det här var den tredje rapporten från förra veckans fullmäktigesammanträde. Jag funderar på att skriva en fjärde blogg, om de två interpellationer som Vänsterpartiet ställde till Marie Dahlin (S) om den sociala inkluderingspotten. Vi får se.

KF 28/3 (1): Cykelplan och Huvudnäs

24 mars, 2018 1 kommentar

solvarm_hus2TTELA skriver idag om Solvarm och torsdagens beslut i samhällsbyggnadsnämnden. TTELA:s journalist Niklas Johansson har dessutom gett sin syn i ärendet i en egen kommentar.

Niklas Johansson tycker att kommunen saknar argument när nämnden inte ger undantag för Solvarm att ansluta sig till kommunens VA. Det handlar bara om juridiken. Johansson drar slutsatsen att:

”Saken verkar inte handla om huruvida den renar avloppet tillräckligt bra eller inte, utom om något annat.”

Johansson har svårt att se riktigt vad det skulle handla om. De flesta vänersborgare, särskilt de som har kommit i kontakt med visa förvaltningar, har nog inte det. Jag har också en teori. Men innan jag skriver mer om den behövs det mer underlag och fakta. Tidigare idag begärde jag därför ut en del handlingar från miljö- ochmiljo hälsoskyddsförvaltningen. Som av ett märkligt sammanträffande har förkovrat sig i viss juridik och gjort inspektioner hos Solvarm precis nu. Ja, faktiskt samma dag som samhällsbyggnadsnämnden fattade sitt beslut…

På onsdag nästa vecka har kommunfullmäktige sammanträde.

karvling_talarstol2Det finns tre ärenden, minst, där fullmäktigeledamöterna och eventuellt några åhörare och radiolyssnare, får lyssna till min stämma. Det är ”Begäran om tilläggsanslag för utökning av lokaler för grundskolan hösten 2018”, ”Svar på motion gällande bidrag avseende marknadsföring, evenemang och sponsring” och interpellationen ”Konsekvenser av den sociala inkluderingspotten”, som är det sista ärendet på hela dagordningen. Jag tänker emellertid inte skriva om dessa ärenden nu.

Det finns många andra ärenden på dagordningen. Flera av dem är ganska ”rutinmässiga” och vållar säkert ingen debatt. Såvida det inte är någon detalj som uppmärksammas av Morgan Larssons (MBP) kritiska ögon.

cykelplanÄrende 5 handlar om ”Cykelplan Vänersborg”.

Cykelplanen ska antas av fullmäktige, är det tänkt. Och så blir det nog. Det efter att planen har bollats några gånger mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Jag har för övrigt skrivit om cykelplanen i en tidigare blogg. (Se ”Cykelplan och Huvudnäs”.)

Naturligtvis är det utmärkt att Vänersborg för första gången någonsin får en cykelplan. Det är emellertid några saker man reagerar på. Det är bland annat hur vansinnigt dyrt det är att anlägga gång- och cykelvägar. Vi pratar många, många miljoner: 300 m – 3 milj, 500 m – 1,2 milj, 500 m – 3 milj, 600 m – 5 milj, 900 m – 2,5 milj, 1 km – 2,5 milj, 3,5 km – 7 milj. Och detta är bara några av de planerade och föreslagna åtgärderna på cykelvägarnas område.

dilemmaStäller inte de stora kostnaderna kommunen inför ett dilemma? Hur ska skattebetalarnas pengar prioriteras? Pengar till GC-vägar? Eller pengar till nya förskolor och grundskolor? (Eller till andra kända dyra projekt…?)

I tisdags den gångna veckan diskuterades elevernas säkerhet på väg till och från Öxneredsskolan. Jag kan inte se att det finns några nya lösningar i Cykelplanen för GC-trafiken i området. (Under rubriken ”Andra tänkbara projekt” finns dock en GC-väg utmed Karlsbergsvägen med; men då pratar vi Blåsuts skola.)

bralanda_skyltSedan vet jag några som är grymt besvikna på Cykelplanen, kanske inte helt utan orsak. Och det är brålandaborna! Den 26 november förra året skrev Brålanda Företagarförening till kommunen och framförde sina synpunkter – stringent och sakligt som alltid.

Företagarföreningen skrev att cykelplanen:

”felaktigt och alltför strikt föreslår en låg ambitionsnivå för Frändefors och Brålanda inklusive landsbygd bara för att kommunen inte är väghållare. Med denna inställning frångås kommunens Agenda 21 samt Cykelplanens mål och syfte.”

gc_vagNär det gäller utbyggnad av regionala GC-vägar så står det i Cykelplanen:

”Eftersom kommunen inte är väghållare bör detta vara en övergripande fråga för kommunfullmäktige.”

Jag är osäker på hur detta kan vara en fråga för fullmäktige, om inte samhällsbyggnadsnämnden lyfter frågan dit. Eller är det kanske så att det förväntas att någon skriver en motion som tar tillvara Brålandas intressen… Någon från Nordstan kanske… Det vore ju inte första gången. Dalslandspolitikerna tycks ju ofta av någon anledning glömma bort Dalsland…

Cykelplanens inställning leder till:

”I Frändefors och Brålanda är det bara villagator som kommunen är väghållare på så därför finns endast några enstaka åtgärder föreslagna där.”

Så det blir inte mycket av Företagarföreningens förslag till nya GC-vägar… Som jag ser så är bara ett av Företagarföreningens förslag med i Cykelplanen:

”Väg 2134 Stenhammarsvägen, en gång- och cykelväg utmed väg 2134 mellan väg 2135 (Rostocksvägen) och cirka 700 meter nordväst.
Beräknad kostnad för kommunen 1 750 000 – 3 500 000:-”

hnas_aula2En motion från de två moderaterna Dan Åberg och Henrik Josten ska behandlas på onsdag. Äntligen. Motionen har dragits i långbänk. Den lämnades faktiskt in redan den 5 oktober 2016… Men kommunens kvarnar mal långsamt under det nuvarande styrets ledning. Det känns ofta till och med som att kvarnarna mal bakåt… (Fast kvarnar kan nog inte mala bakåt…)

Motionen har rubriken ”Vidga uppdraget för kvarteret Läroverket” och den handlar om kvarteret där Huvudnässkolan en gång i tiden låg och där aulan fortfarande finns kvar. (Jag har även skrivit om denna motion tidigare, se ”Cykelplan och Huvudnäs”.)

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att:

”vidga planeringen för kvarteret Läroverket med en ny samlingslokal som anpassas i byggnadsstil så att den smälter in i kulturaxelns arkitektur.”

konsertJag tror att motionärerna ser en kombinerad modern sessionssal/kongresslokal med möjlighet till konsert och teater framför sig vid Huvudnässkolans aula, eller att aulan på något sätt byggs om. Det gör emellertid inte kommunens styre, S+C+MP. (Det är dock mycket oklart om MP verkligen är med och styr.) Styret vill avslå motionen med bland annat motiveringen:

”Presidierna för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden har i slutet av oktober 2017 enats om att den nya sessionssalen ska
uppföras på samma plats som den nuvarande.”

Vilket är helt otroligt, eftersom presidierna för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden helt enkelt inte kan fatta ett sådant beslut. Det är också intressant att Marika Isetorp (MP) som kultur- och fritidsnämndens ordförande säger nej till ett förslag om att utreda ett konserthus i centrum…

votering3Vi får se hur det går på onsdag. I kommunstyrelsen yrkade hela oppositionen bifall till moderaternas motion. Utom liberalernas Peter Göthblad! Han stödde S+C+MP. Det innebar att de styrande vann omröstningen med 8-7. Det blir en spännande omröstning i fullmäktige.

Jag återkommer med fler ärenden.

 

PS. Vad kul! Vänersborg var nyss med i Rapport! I positiv mening! Det handlade om arrangemanget i stan idag kring Earth Hour!
Vad var det Max Eskilsson skrev i dagens ledare i TTELA:
”Det är fortfarande tveksamt om en kommun borde lägga så stora resurser på ett symbolevenemang av denna typ.”
Med tanke på den exponering och reklam som Vänersborgs kommun fick i Rapport så skulle jag vilja säga att det var en för Vänersborg osedvanlig bra användning av pengar.

Kategorier:Brålanda, GC-väg, Huvudnäs

Gårdagens beslut i KS

8 februari, 2018 3 kommentarer

Igår onsdag hade kommunstyrelsen sammanträde. På Vänsterpartiets hemsida kan du hitta en sammanfattning av mötet (se ”Kommunstyrelsen idag, kort rapport”) och i dagens TTELA en artikel om ärendet ”Yttrande över detaljplan Holmängen 1:1, väster om Östra vägen” (se ”Tvekan kring placering av nya skolan”).

karvlingJag har i mina bloggar inför kommunstyrelsens sammanträde inte skrivit något om detaljplanen på Holmängen. Jag trodde nämligen att alla partier var överens om att det var bra att bygga en ny skola vid Regionarkivet mellan Östra vägen och järnvägen. Och att det då också var nödvändigt att närmare utreda placeringen av en gång- och cykeltunnel under järnvägen. Alla partier har nämligen varit positiva till förslaget i barn- och utbildningsnämnden.

Men se, så var det inte. Inte i kommunstyrelsen. Det visade sig att moderaterna gick i andra tankar. Moderaterna ansåg att skolor inte bör vara:

”omgivna av järnväg, industriområde, genomfartsled”

holmangen_kartaskola3

Det går inte att låta bli att fundera på om moderaterna istället vill placera skolan vid de av dem tänkta bostadsområdena på Sanden södra… Där det finns farliga godsleder på fyra håll – och risk för översvämning, markföroreningar och buller…

holmangen_kartaskola4

Moderaterna ville inte heller att den tänkta skolan på Holmängen skulle:

”vara beroende av att en GC-tunnel under järnvägsspår färdigställs.”

Till TTELA säger Gunnar Lidell (M) att:

”den före­slagna placeringen inte är bra ­eftersom det skulle hindra både Regionarkivet och det angränsande industriområdet att utöka om det skulle behövas.”

moderat_nyDet ligger som vanligt en del i Lidells åsikter, men den tänkta placeringen av skolan är rent geografiskt tämligen optimal. Det är nära till de framtida bostäderna på Holmängenområdet och dessutom nära till Torpaområdet – om det anläggs en GC-tunnel. Jag tror inte att det finns något annat ställe i närheten som skulle vara bättre.

Gunnar Lidell, eller för den delen Anders Strand (SD), hade inga alternativa förslag till lokalisering av den framtida skolan. Lidell skriver i sitt yrkande:

”de berörda nämnderna återkommer med långsiktigt hållbara och alternativa förslag till lokaliseringar.”

Kommunstyrelsen röstade för förslaget från barn- och utbildningsnämnden och moderaterna fick bara stöd av sverigedemokraterna.

hnas_aula2Det gick inte heller moderaternas väg angående motionen som yrkade att (se ”Cykelplan och Huvudnäs”):

”processen med utformning av kv. Läroverket och handlingsplanen för sessionssalen bör samordnas.”

liberalernaDe styrande partierna (S+C+MP) stod på den ena sidan och oppositionen på den andra. Det blev Peter Göthblad (L) som avgjorde motionens öde genom att rösta med de styrande. Motionen avslogs således med röstsiffrorna 8-7.

Det innebär att det troligtvis kommer att byggas en ny sessionssal på den nuvarande, utdömda sessionssalens plats. Så småningom. Inga beslut är dock fattade, mer än att den gamla salen ska rivas. Motionen innebar ju bara ett yrkande på att utredningen om en ny sessionssal ska vidgas. Vem vet, kanske blir sessionssal/kulturhus en valfråga…

cykel2I alla de andra ärendena som kommunstyrelsen behandlade blev det inga voteringar eller avvikande meningar. Det betyder t ex att yttrandet om detaljplanen för Sikhallsviken (se ”Sikhall, Dalsland, VA, GC och mail från läsare”) antogs liksom Cykelplanen (se ”Cykelplan och Huvudnäs”).

Motionen om Huvudnästomten och Cykelplanen ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltiga avgöranden.

KS 7/2: Cykelplan och Huvudnäs

5 februari, 2018 2 kommentarer

handlingarNu på onsdag, den 7 februari, samlas återigen kommunstyrelsen för ett sammanträde. Som vanligt har ledamöterna en hel del underlag att läsa igenom. (Du kan ladda ner underlaget här.)

Efter en del inledande information så ska kommunstyrelsen behandla kommunens nya cykelplan.

cykelplanDet är egentligen första gången som kommunen har arbetat fram en cykelplan, och det kan man kanske tillägga att det var på tiden. Cykelplanens mål är:

  • ”att skapa ett logiskt gång- och cykelvägnät som kopplar samman viktiga målpunkter,”
  • ”att öka andelen cykeltrafik genom att förbättra cyklistens förutsättningar i trafiken och visa på olika förslag till åtgärder för ökat cyklande,”
  • ”att minska antalet cykelrelaterade personskador.”

Sedan ska cykelplanen, är det tänkt, fungera som:

”planeringsunderlag för trafikplanering, projektering samt i översikts- och detaljplanering.”

gc_vagSamhällsbyggnadsnämnden har reviderat cykelplanen en gång, efter att kommunstyrelsen återremitterade planen i november förra året. Kommunstyrelsen ville att planen skulle kompletteras med en del ytterligare fakta, bland annat skulle möjligheterna att samlokalisera GC-vägar (=gång- och cykelvägar) med förläggning av VA-ledningar beskrivas och ett tidsförslag skulle anges för färdigställande av GC-väg mellan Vänersborg och Frändefors. Det sistnämnda gick dock inte att svara på enligt samhällsbyggnadsnämnden:

”Eftersom sträckan som inte är klar ligger på privat mark så får inte kommunen anlägga GC-vägen.”

Så är det kanske, fast jag tror att Gunnar Lidell (M) tidigare har varit lite kritisk över kommunens agerande, eller brist på, för den här sträckan. Vi får se om han är nöjd med svaret eller inte.

sikhall_skyltOch Sikhall då? Jo, där skulle också planen kompletteras med:

”tidsförslag för GC-väg mellan Sikhalls hamn och Sikhalls badplats.”

Det här har ju diskuterats tidigare, även i fullmäktige. Det har ju grävts ner VA-ledningar på sträckan utan att någon GC-väg har anlagts – ett synnerligen tydligt exempel på hur dålig kommunal planering lett till slöseri med både tid och pengar. (Se t ex ”GC-vägen i Sikhall” och ”GC-vägen igen – med nyheter”.)

sikhall_gc1

Även när det gäller GC-vägen i Sikhall kan inte samhällsbyggnadsnämnden ange någon tidpunkt:

”Eftersom kommunen inte är väghållare är det en fråga för kommunfullmäktige vilket sägs i cykelplanen och samordning måste ske med Trafikverket.”

Det känns inte som om det blir någon GC-väg i Sikhall inom överskådlig tid… Vad jag kan se så nämns inte heller sträckan någonstans i cykelplanen…

pengar6Det är bra att kommunen får en cykelplan. Det man som utomstående reagerar för – det är hur dyrt det är att anlägga GC-vägar…

  • ”Mariero, en gång- och cykelväg anläggs utefter Gropbrovägen mellan Petersbergsvägen och Stjärnvägen. Det handlar om en sträcka på cirka 1000 meter och GC-banan skall anläggas på den norra sidan av vägen. Beräknad kostnad 2.500.000:- ” (Byggstart 2017.)
  • ”Egna hem, en gång- och cykelväg anläggs utefter Storgatan mellan Belfragegatan och Korsgatan. Totalt handlar det om en sträcka på drygt 200 meter. Beräknad kostnad 300.000:-” (Byggstart 2017.)
  • ”Centrum, en gång- och cykelväg planeras utefter Drottninggatan. Totalt handlar det om en sträcka på drygt 500 meter och skall ersätta det cykelfält som idag finns. Beräknad kostnad 1.200.000:-”
  • ”Vargön, en gång- och cykelväg planeras utefter Stationsvägen mellan Hallebergsvägen och Nordkroksvägen. Totalt handlar det om en sträcka på knappt 900 meter. Beräknad kostnad 2.500.000:-”
  • ”Vargön – Trollhättan, en gång- och cykelväg mellan Vargön och Stallbacka i Trollhättan utmed älven. 3,5 km i Vänersborgs kommun och 2,5 km i Trollhättans kommun. Beräknad kostnad 7.000.000:-”

motion2Efter cykelplanen ska kommunstyrelsen behandla en motion från de två moderaterna Dan Åberg och Henrik Josten. Motionen har rubriken ”Vidga uppdraget för kvarteret Läroverket”. Det handlar om kvarteret där Huvudnässkolan en gång i tiden låg och där aulan fortfarande finns kvar.

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att:

”vidga planeringen för kvarteret Läroverket med en ny samlingslokal som anpassas i byggnadsstil så att den smälter in i kulturaxelns arkitektur.”

hnas_aula2I motionen anför Åberg och Josten, och jag citerar kommunstyrelsens handlingar:

”att processen med utformning av kv. Läroverket och handlingsplanen för sessionssalen bör samordnas. Fler alternativ för kv. Läroverket vore därför lämpliga att ta fram. Till utredningen bör läggas ett alternativ med en modern sessionssal som även ger möjlighet till konserter, teater, utövande av kulturverksamhet i övrigt och skola.”

Som vänersborgarna känner till vid det här laget ska Sessionssalen vid kommunhuset rivas. Det är redan beslutat. Samtidigt hörs röster om att något bör göras åt Huvudnästomten. Flera anser att Vänersborg borde uppföra typ ett konsert- eller kulturhus, kanske med biblioteket inrymt. Jag tror att motionärerna ser en kombinerad modern sessionssal/kongresslokal med möjlighet till konsert och teater framför sig vid Huvudnässkolans aula, eller att aulan på något sätt byggs om.

langbank

Motionen har dragits i långbänk. Den lämnades in den 5 oktober 2016. Den förre kommundirektören fick i uppdrag att utreda, men inget hände. Och fortfarande har inget beslut fattats. Nu skriver emellertid tjänstemännen i underlaget:

”Presidierna för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har i slutet av oktober 2017 enats om att den nya sessionssalen ska uppföras på samma plats som den nuvarande. Mot denna bakgrund saknas skäl att vidga uppdraget för kv. Läroverket till att även innefatta en sessionssal.”

Beslutsförslaget till kommunstyrelsen blir därför att motionen ska lämnas utan bifall.

karvlingDet är en mycket underlig process. Och inte bara underlig, jag tror inte att processen är ok, dvs laglig. Som jag ser det så kan helt enkelt inte presidierna för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden fatta ett sådant beslut. För jag förutsätter att det är andemeningen bakom skrivningen. Det står också lite senare i tjänstemannaskrivelsen:

”Lokaliseringsfrågan är sålunda slutligt avgjord till förmån för platsen för den nuvarande sessionssalen.”

ordfklubba5Det är kommunfullmäktige som fattar beslut när det gäller sådana här stora investeringar. Sedan har ju inte heller alla partier någon representation i presidierna… (Som Vänsterpartiet.) I presidierna har också de styrande partierna, dvs S+C+MP, majoritet, och det har de ju inte i varken kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige…

Nu ska i varje fall ärendet upp i kommunstyrelsen för att sedan gå till kommunfullmäktige. Det ska bli intressant att följa utgången av kommunstyrelsens sammanträde. Kanske föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska avslå motionen, men då måste det nog till en annan motivering. Eller också föreslår kommunstyrelsen bifall till motionen. Jag förutsätter att Gunnar Lidell och de andra moderaterna tänker argumentera för ett bifall. Och hur en omröstning utfaller, det är svårt att sia om. Men det är ju faktiskt inget beslut som ska fattas om någon investering på onsdag, det handlar ju bara om att tillsätta en utredning.

Kommunstyrelsen ska naturligtvis behandla många fler ärenden.

Kategorier:GC-väg, Huvudnäs, KS 2018

Sikhall, Huvudnäs, fotboll, IFK och arenan

5 oktober, 2017 2 kommentarer

ghostGBGEfter att ha njutit av en fantastisk konsert med Ghost BC så har vardagen återvänt och med den det politiska livet i Vänersborg. Det tycks ju hända saker i vår kommun hela tiden, helg som vardag.

Många fortsätter att höra av sig angående bloggen om skolresultaten i Vänersborg (se ”Total kris i Vänersborgs skolor!”). Det har som de flesta bloggläsare kanske märkt också blivit två ”uppföljande” bloggar i ämnet. (Se ”Skolkrisen i Vänersborg (1/2)” och ”Skolkrisen i Vänersborg (2/2)”.) Intresset för skolfrågor tycks vara stort bland allmänheten i Vänersborg.

Men det finns även andra frågor som engagerar.

sikhall_skyltNågra invånare i Sikhall är både förvånade och upprörda över hur kommunen går tillväga med VA-dragningen längs dalslandskusten. Det finns de som befarar att säkerheten i ”rörsystemen” inte kommer att bli den bästa och att avloppsvatten i en framtid till och med riskerar att läcka ut i badvattnet i Sikhall. Jag kan dock inte uttala mig om huruvida detta stämmer eller inte. Jag hoppas bara att de har fel…sikhallsresa4

Dessutom säger de här personerna, bland annat genom kommentarer på bloggen (se här), att kommunens sätt att gräva och dra ledningar omöjliggör för en gång- och cykelväg (GC) mellan segelsällskapets klubbhus och kiosken/badet i Sikhall – ett farligt vägavsnitt för fotgängare och cyklister. (Det är flera tillbud varje år.) Det är för övrigt en GC-väg som de boende i området har efterlyst och önskat i flera år. Sikhallsborna menar att kommunen visar på ett oerhört kortsynt sätt att planera och bygga, när man inte istället anlägger en GC-väg samtidigt som man gräver för VA-ledningar.

Vi får se vad Benny Augustsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, säger om detta den 25 oktober när han ska svara på en interpellation av Gunnar Lidell (M). Själv funderar jag på att ta en tur upp till Sikhall och se vad som är på gång.

Kommunen har börjat en ”uppfräschning” av fd Huvudnässkolans skolgård. Jag fick faktiskt ta ett foto av en karta (tack Gunnar Lidell, M) som visar hur det är tänkt att bli. (De streckade områdena ska inte utföras.)

Ritning_Hnas

Uppfräschningen beräknas kosta 1,3-1,5 miljoner kr.

Kommunen skriver på sin Facebooksida:

”Men eftersom folk ska kunna njuta av detta i många år kan man se det som en investering.”

huvudnas_uppfraschning2017

Jo visst kan man se det som en investering. Och finns det investeringspengar att ta av så är det säkerligen också värt pengarna. Om det nu finns investeringspengar alltså. Som bekant är det ju lite si och så med det. Antagligen hade Wargöns IK, Vänersborgs FK och Vänersborgs IF tyckt att pengarna skulle kunna ha blivit en grundplåt till konstgräs på Hallevi. Eller till en renovering av Fotbollens Hus på Vänersvallen. (Mer om detta nedan.)

parkering_handJag vet inte varför, men lite senare tog kommunen bort ovanstående kommentar på Facebook och skrev istället:

”Det lär hamna på runt 1,5 Mkr. Då ingår också handikapparkering för museet. P-platsen är en del av projektet för tillgänglighetsanpassningen av museet.”

Och en handikapparkering kan man naturligtvis inte ha synpunkter på. Det är väl egentligen bara konstigt att det inte har anlagts en sådan tidigare. Men nu ska det alltså bli av, och det faktiskt efter ett medborgarförslag (!) som lämnades in till kommunen i operasangerskafebruari…

Men sedan kan man ju fråga sig var investeringen på 1,5 miljon tar vägen om kommunen beslutar sig för att bygga på Huvudnästomten. Den frågan ska väl för övrigt snart aktualiseras kan jag tänka. Det pratas ju om både konserthus och en ny sessionssal till kommunens politiker…

Spontant känns det som om uppfräschningen av Huvudnästomten skulle ha avvaktat ett sådant beslut. Men visst, det blir fint på Huvudnästomten. Ingen tvekan om det. Kommunen är mycket bra på att skapa trivsamma miljöer i centrum.

halleviIPDet har blivit lite strul med konstgräset på Hallevi och renoveringen av Fotbollens Hus på Vänersvallen. Båda investeringarna fanns med i kultur- och fritidsnämndens investeringsplan, konstgräs på Hallevi för 6 milj kr år 2019 och Fotbollens Hus för 7 milj år 2020. Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 18 september att kasta om dessa investeringar. Det innebar alltså att konstgräset på Hallevi flyttades till år 2020.

Det här reagerade Wargöns IK, Vänersborgs FK och Vänersborgs IF på. De ville prioritera Hallevi. (Se artikeln ”VIF, Wargön och VFK gör gemensam sak” i tisdagens TTELA.) Klubbarna skrev också till kommunen och påtalade detta:tummen_upp4

”En konstgräsplan på Hallevi frigör hårt belastade tränings- och matchytor för alla tre föreningar. Därför är vi helt överens om att denna investering har högsta prioritet.”

Helst vill fotbollsklubbarna att båda investeringarna ska ske år 2019, men om det inte är möjligt så ska ursprungsförslaget gälla, dvs Hallevi före Fotbollens Hus.

Som jag ser det, så har fotbollsklubbarna rätt. Konstgräset på Hallevi måste komma först. Det är ett hårt tryck på fotbollsplanerna och alla ungdomar (och vuxna) måste få plats. Fotbollen, och särskilt ungdomsfotbollen, är en stor sport i kommunen och den är särskilt viktig för integrationen.

ifkEn klubb som har lite lättare med sina kommunala kontakter är IFK Vänersborg. Det kanske inte är så konstigt, många högt uppsatta politiker och tjänstemän är medlemmar i klubben. Och så ligger ju klubben i bandyns högsta division. Vilket förpliktigar. Tycker i varje fall de flesta av dem som brukar titta på IFK:s matcher. Och det är faktiskt ganska många.

Alldeles i dagarna har kommunen skrivit på ett marknadsföringsavtal med IFK. Avtalet ser ut som det brukar. Det har ju funnits ett sådant här avtal i många år nu.

Syftet med marknadsföringsavtalet är:

”Avtalet syftar till att skapa ett gott och starkt samarbete mellan IFK Vänersborg och Vänersborgs kommun. Genom ekonomisk ersättning till IFK Vänersborg erhåller Vänersborgs kommun som motprestation profilering av varumärket Vänersborg och marknadsföring av kommunen på såväl nationell som internationell nivå.”

ifk_drakt2Kommunen får enligt avtalet möjlighet att ”exponera” sitt ”varumärke” genom ett märke på matchdräkterna, reklamplats i arenan, plats på IFK:s hemsida och på några ställen till. Kommunen får också en del andra möjligheter, t ex att kostnadsfritt anlita delar av IFK Vänersborgs spelartrupp vid två offentliga arrangemang och att vara stor respektive liten matchvärd.

För detta får IFK Vänersborg 125.000 kr av Vänersborgs kommun och ytterligare 15.000 kr om IFK når kvartsfinal. (15.000 kr till om det blir semifinalspel.) Kommunen ska också betala tryckkostnaderna för dräktreklamen, som år 2015 uppgick till 4.033 kr inkl. moms.

motion5Det är väl i och för sig inga stora pengar det handlar om, åtminstone inte om man jämför vad Trollhättans stad betalar till Gripen och FC Trollhättan. Men det handlar om principer och likabehandling. Något som Jonathan Axelsson (M) och undertecknad vänsterpartist efterlyste i motionen ”Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring”. Vi väntar emellertid fortfarande på att motionen ska behandlas. (Se ”V och M skriver gemensam motion”.)

För övrigt har det diskuterats på Facebook om arenans kostnader, dock inte initierat av mig. Men för att få mer information om kostnaderna skrev jag till kultur- och fritidsförvaltningen och frågade.gokunge_arena

Arenans nettokostnad är för innevarande år (2017) budgeterad till 18.946.648 kr, dvs ungefär 19 milj kr. Fast till och med september har kostnaderna varit 349.740 kr mer än budget. Det betyder, tror jag, att man kan säga att arenan kommer att kosta Vänersborgs skattebetalare ungefär 20 milj kr i år.

Det är onekligen mycket pengar…

Det har hänt mer i Vänersborg, men det får jag återkomma till.

Det politiska året har börjat…

17 januari, 2016 Lämna en kommentar

skoldpaddaNu har äntligen politikerna i Vänersborg börjat röra på sig igen. Sakta,krafta2 men säkert. Om de rör på sig framåt eller bakåt är dock en annan fråga…

Redan förra måndagen hade kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) sitt första möte för året och i torsdags kom kallelsen till barn- och utbildningsnämndens. Däremellan har andra styrelser och nämnder möten. Även TTELA har börjat serverat några nyheter om politiker. Eller politiska nyheter.

Som i torsdags, när vi fick läsa om köerna till förskolorna. Det finns för närvarande helt enkelt inte tillräckligt med platser för alla som efterfrågar det. TTELA lineskriver (se TTELA):

”Till den sista januari står det 100 barn i kö.”

Av dessa är det 50 barn som står helt utan plats. (De andra har plats men vill byta förskola.) För ett 30-tal har garantitiden på fyra månader löpt ut eller kommer strax att göra det. Det betyder att barn- och utbildningsnämnden/Vänersborgs kommun bryter mot Skollagen, där det står:

”När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.”

triumviratJag vill faktiskt hävda att denna situation inte har uppstått på grund av försumligheter från barn- och utbildningsnämndens sida. Det är, vill jag hävda, de ledande i det styrande triumviratet av socialdemokrater, center- och miljöpartister som är ansvarigt.

Barn- och utbildningsnämnden har nämligen vid (minst) två tillfällen beslutat att bygga en ny förskola i kvarteret Hönan. Den var i och för sig tänkt att ersätta tre andra förskolor men några nya platser skulle ändå skapas. Och kanske skulle det ha varit möjligt att bygga den ännu större med honan4ytterligare en avdelning. Jag skulle kunna tänka mig att de ”extra platserna” skulle bli förhållandevis billiga.

Hur som helst hade en ny förskola ökat förutsättningarna betydligt för att lösa den nuvarande situationen. Och nu finns dessutom arbetsmiljö- och de andra problemen kvar på de förskolor som Hönan var tänkt att ersätta.

På det kommande BUN-mötet lyfter förvaltningen återigen frågan om en ny förskola på Hönan. Denna gång med en bantad och därmed billigare version. (Nattugglan ska ju inte längre till Hönan, utan till Vänerparken…) Kanske ska nämnden besluta om en ny förskola i kvarteret Hönan en tredje gång… Det kommer emellertid inte att spela någon roll hur många gånger BUN fattar ett sådant beslut. De ledande i triumviratet, Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP), vägrar ändå att ta i frågan och föra BUN:s beslut vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

I beslutsförslaget ingår punkten:

”att inbjuda KSAU till samråd med Barn- och utbildningsnämndens presidium.”

Förvaltningen är desperat, tror jag, därav denna beslutssats. Men samtidigt blir det aningen smålöjligt. BUN:s ordförande Mats Andersson träffar ju regelbundet sin partibroder Bo Carlsson, precis som 2:e vice ordförande i BUN Joakim Sjöling (S) träffar Marie Dahlin… Och Christer Bogren (MP) Marika Isetorp. Utan att något händer. Eller rättare sagt, Dahlin, Carlsson och Isetorp struntar fullständigt i barnens och föräldrarnas behov. Och vad Andersson, Sjöling och Bogren säger. Om de nu säger något…

ksauDet visade sig också på det senaste mötet med KSAU. Då behandlades BUN:s begäran om en miljon kronor extra för i år för att kunna utöka öppettiderna i förskola och fritidshem till kl 06.00-17.30, dvs öppethållande i 11 timmar och 30 minuter.

Den här förändringen skulle vara oerhört välkommen för många föräldrar, som har lite annorlunda tider eller som har längre restider än andra.

Men vad säger betongpolitikerna i KSAU? Jo, de föreslår enhälligt, dvs inklusive Gunnar Lidell (M) och Peter Göthblad (L), att kommunstyrelsen ska besluta att:

”avslå Barn- och utbildningsnämndens begäran om 1 Mkr.”

mattJag blir matt…

Jag tror att det styrande triumviratet har missat förskolans, och grundskolans, betydelse för att både behålla vänersborgarna kvar i kommunen och för att locka nya människor att bosätta sig här. Och en miljon är småpengar för kommunen – och den här miljonen skulle betyda oerhört mycket för en mängd föräldrar och barn. Och för hela kommunens framtid…

Istället umgås det styrande triumviratet med högtflygande planer på ett helt annat område.

hnasNya monument planeras nämligen på tomten där den gamla Huvudnässkolan stod. Det planeras för, inte bara en ombyggnad av aulan för 70 milj kr, utan också för ett nytt bibliotek, en ny konsthall och inglasade förbindelsegångar. Allt som allt skulle hela kalaset (inkl aulan) kosta upp mot 205 miljoner kronor. Preliminärt… Och då finns det faktiskt de som också vill ha ett nytt stort konserthus med plats för typ 140 symfoniker…

Jag blir matt…

Jag är mycket tveksam till att ett sådant här ”kulturcentrum” skulle utgöra ett särskilt tungt incitament för att få vänersborgarna att bo kvar i kommunen eller att få nya människor att flytta hit. Nästan tvärtom tror jag. Med tanke på de kostnader som ett kulturcentrum skulle innebära så skulle det med automatik föra med sig nedskärningar på en rad andra håll, som typ förskola och grundskola.

wargoninnovationsPå samma sammanträde, förra måndagen, beslutade KSAU också att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att Vänersborgs kommun ska gå in som medfinansiär i projektet ”Wargön Innovation – etableringsskedet”. Då pratar vi 6,65 miljoner, förvisso fördelade på fyra år (2016-2019).

”Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut, gå in som medfinansiär i projektet ”Wargön Innovation – etableringsskedet”. Kommundirektören ges i uppdrag att teckna ett medfinansieringsintyg på 6.651.141 kr för åren 2016-2019.”

tombolaArbetstillfällen är viktiga, inte tu tal om annat. Oerhört viktiga. Men hela projektet ute vid gamla Holmen verkar ytterst osäkert. Jag tycker inte att innehållet i de handlingar som finns tillgängliga ger anledning till några större förhoppningar. Det blir som ett lotteri. Chansen att förlora pengarna är större än chansen att vinna.

blindOch förutsättningarna för ett positivt utfall på lotteriet, med betongpolitiker som Marie Dahlin (S) i allmänhet och Bo Carlsson (C) i synnerhet vid rodret, verkar minimala… Men visst, det finns ju alltid en chans att vinna.

Det är alltså som vanligt i det betongstyrda Vänersborg – till vissa verksamheter har kommunens ledning ytterst lätt för att öppna plånboken. Och för andra saker så tittar man åt ett helt annat håll och låtsas som att behoven inte ens finns… Det märkligaste är nog att det är socialdemokrater som gör prioriteringarna…

Nu går Huvudnässkolan i himlen in

28 november, 2012 Lämna en kommentar

huvudnasskolan4”Ja, nu är det slut på gamla tider,
ja, nu är det färdigt inom kort.
Nu ska hela rasket rivas,
nu ska hela rasket bort.
Så jag tar farväl och stora tårar
rullar på min kind.
Nu är det slut på gamla tider,
nu går Huvudnäs i himlen in.”

Huvudnässkolan ska rivas. Hela rasket ska rivas.

”Stora tårar rullar…”

Ja, inte på Lars-Göran Ljunggren. Ljunggren uttalar sig i TTELA idag. Han har inga känslor för Huvudnässkolan. Det är inga tårar som rullar på hans kind.

”Jag har inga tunga känslor eller tankar kring det här.”

Nej, det var det väl ingen som trodde heller. Det var ju under Ljunggrens ledning som Huvudnässkolan lades ner.

”Det gavs ett uppdrag från kommunfullmäktige till samhällsbyggnadsnämnden som tog över och skötte frågan. Vi bestämde inte över skolfrågan.”

clip_image001Säger Lars-Göran Ljunggren i TTELA – och slirar på sanningen.

Det stör mig.

Den minnesgode erinrar sig att Vänersborgs kommunfullmäktige den 21 juni 2005 beslutade, med röstsiffrorna 48-0, att Huvudnässkolan skulle renoveras.

Den minnesgode erinrar sig också att kommunstyrelsens dåvarande ordförande, Lars-Göran Ljunggren (S), dagen efter fullmäktiges beslut, uttalade sig i Radio Väst:

”Det innebär att vi har givit ett mycket klart och tydligt besked för 20-30 år framöver. Aulan och A-huset kommer att vara utbildningslokaler.”

tackeMen Ljunggren spelade under täcket. Ljunggren, med en ivrigt påhejande S Anders Larsson (S), struntade i att verkställa kommunfullmäktiges beslut. Det torde vara unikt att en ordförande i en kommunstyrelse så totalt ignorerar ett beslut från ett kommunfullmäktige på det här sättet. Det var inte förrän Lars-Göran Ljunggren och S Anders Larsson några år senare struntade i kommunfullmäktiges beslut om att arenan fick kosta max 140 milj. som man kom upp i samma klass…

Sedan kom valet 2006.

Huvudnässkolan var ingen valfråga, ingen trodde annat än att fullmäktiges beslut från den 21 juni 2005 om en renovering gällde. Trots allt. Efter valet ändrade sig emellertid socialdemokraterna och centerpartisterna. De ville helt plötsligt lägga ner Huvudnässkolan.

…och trots över 2 000 namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan.
…och trots en demonstration för att bevara Huvudnässkolan, som var den största i Vänersborg på mannaminne,
…beslutades den 19 mars 2008 att Huvudnässkolan skulle läggas ner som skola.

Ljunggren, S Anders och Bo Carlsson (C) fick stöd av moderater, folkpartister och kristdemokrater i beslutet att lägga ner Huvudnässkolan.

halkaLars-Göran Ljunggren slirar definitivt på sanningen.

Huvudnässkolans siste rektor Elisabeth Jansson uttrycker i dagens TTELA nog de känslor som många vänersborgare har kring Huvudnässkolan.

”Jag tycker det är tråkigt att den inte finns kvar. Det är en epok som går i graven, på många sätt.”

Elisabeth Jansson tycker att det var synd att Huvudnässkolan fick förfalla, att det var synd att den revs. Huvudnässkolan borde ha renoverats.

Och Vänersborg hade behövt en skola mitt i centrum. Vad jag förstår har det nu också visat sig att byggnaden var i betydligt bättre skick än vad som sades. En renovering hade inte behövt bli så omfattande och dyrbar som en del hävdade.

Ljunggren slirar också på sanningen när han säger till TTELA:

”Det man har nu och de möjligheterna är betydligt bättre och mer i linje med den pedagogiska skolan vi vill ha.”

Ljunggren menar tydligen att Huvudnässkolan inte uppfyllde den moderna tidens pedagogiska krav. Men pedagogik är inte Ljunggrens starka sida. Och det är en efterhandskonstruktion. ”Det pedagogiska” var aldrig något argument för att Vänerparken skulle ersätta Huvudnäs.

Jag tror inte att Ljunggren har varit på Vänerparken. Hade han talat med personalen där, så hade han antagligen inte hittat särskilt många som var nöjda med lokalerna. Inte för att de är i dåligt skick på något sätt. Nej, det är bara det att Vänerparken inte är byggd som en skola och den ”pedagogiska utformningen” med trånga salar etc har i många avseenden mycket i övrigt att önska.

Det är nog det Elisabeth Jansson tänker på, när hon säger om Huvudnässkolan:

”Och där fanns stora lokaler och stora klassrum, det fanns gott om plats.”

Och nu ska Huvudnässkolan rivas. Hela rasket ska bort.
…efter att ha stått tom och öde i flera år.

tearsEn och annan tår kommer nog att fällas.
Av alla de som demonstrerade för att behålla skolan. Av alla de som skrev på för att de ville ha en folkomröstning i frågan. Av alla de som har gått på skolan. Av alla de som har jobbat på skolan. Av alla de som har haft barn eller barnbarn som har gått på Huvudnässkolan.

Så vi tar farväl av Huvudnässkolan! Du kommer att få ett eget kapitel i boken om Vänersborgs moderna historia och dess skandaler.

Kategorier:Huvudnäs, S

Tankar inför BUN-sammanträdet 17 okt

15 oktober, 2011 Lämna en kommentar

På måndag är det dags för Barn- och Ungdomsnämndens oktobersammanträde.

greppDet ser ut att bli ett ovanligt lugnt sammanträde. Vänsterpartiet har inte planerat en enda reservation… Det blir i så fall det andra mötet i rad. Börjar Vänsterpartiet tappa greppet…?  ;-)

Barn- och Ungdomsnämnden ska yttra sig om området/byggnaderna kring förslaget ”kulturaxeln”. Det gäller Huvudnässkolans gamla byggnader. Förslaget är att nämnden ska tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens förslag att A-huset rivs, att B-huset byggs om till ateljéer (enligt det vinnande arkitektförslaget) och att C-huset saknar användningsområde och därmed intresse för BUN. I förslaget till beslut är man också noga med att påpeka att nämnden inte är intresserad av att vara med och betala någonting.

Det gäller också aulan som enligt förslaget bör vara kvar, men renoveras för att bli fullt funktionsduglig för konserter och andra evenemang.

Hela frågan om Huvudnässkolan stör mig fortfarande. Tänk att Vänersborgs kommunfullmäktige den 21 juni 2005 beslutade, med röstsiffrorna 48-0 (en avstod och S Anders Larsson var inte närvarande), att Huvudnässkolan skulle renoveras. Och att ljunggrenkommunstyrelsens dåvarande ordförande, Lars-Göran Ljunggren (S), dagen efter fullmäktiges beslut, uttalade sig i Radio Väst:

”Det innebär att vi har givit ett mycket klart och tydligt besked för 20-30 år framöver. Aulan och A-huset kommer att vara utbildningslokaler.”

Sedan kom valet 2006. Huvudnässkolan var ingen valfråga, ingen trodde annat än att fullmäktiges beslut skulle gälla. Efter valet ändrade sig emellertid socialdemokraterna och centerpartisterna. De ville helt plötsligt lägga ner Huvudnässkolan. aula

…och trots över 2 000 namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan.
…och trots en demonstration för att bevara Huvudnässkolan, som var den största i Vänersborg på mannaminne,
…beslutades den 19 mars 2008 att Huvudnässkolan skulle läggas ner som skola.

Det var drygt tre år sedan… Nu ska kommunen ta tag i frågan om de fd skolbyggnadernas öde. Det smärtar, men det känns som om loppet är kört för gamla Huvudnässkolan. Det är nog bara att tillstyrka förslaget som ligger…

På måndagens sammanträde ska nämnden också diskutera ”medborgardialog”. Som av en händelse. Medborgardialog har blivit något av ett modeord i kommunen (precis som ordet ”varumärke”). Det handlar om att medborgarna ska få mer inflytande på politiken. Och med tanke på behandlingen av kommuninvånarna när det gällde Huvudnässkolan har ju politikerna en del att lära…

Sedan kan man väl undra om betongpartiernas nyvaknade intresse för medborgardialog är ärligt och äkta… BUN:s presidium imponerade ju inte häromveckan, när det inte ville möta föräldrarna på Mulltopskolan. Dessutom har Lärarförbundet, som ombud för 13 av sina medlemmar, stämt Vänersborgs kommun i Arbetsdomstolen, på miljontals kronor för brott mot lagen om anställningsskydd (LAS), medbestämmandelagen (MBL) och för brott mot kollektivavtalet…

Medborgarinflytande? Det tycks inte ens, som om de anställda har något att säga till om… Lägg därtill att kommunen kör över facken och tänker införa stämpelklocka…

medborgardialog

I förslaget ”Projektdirektiv för medborgardialog” som ska behandlas i nämnden på måndag står det som inriktningsmål:

”Medborgardialogen ska medverka till bästa möjliga beslut inför framtidens skolor och förskolor i Vänersborg.”

Barn- och Ungdomsnämnden ska alltså diskutera hur en medborgardialog ska utformas kring den framtida lokaliseringen av skolbyggnader i kommunen. Frågan om vad som ska kunna påverkas (och inte) och hur, är frågor nämnden ska diskutera.

Jag tror att ledamöterna från samtliga partier vill åstadkomma något, trots allt. Det är viktigt att alla håller i minnet att en medborgardialog måste innebära att människor i kommunen får en chans att vara med och påverka på riktigt.

Samtidigt är Torpaskolan aktuell på sammanträdet. Inte det att skolan invigdes igår, fredag, utan att BUN-mötet är förlagt till den nybyggda skolan. Nämnden ska få en visning av sin största investering sedan arenan.

Torpaskolan är naturligtvis fin. Det bör en nybyggd skola vara. Men är det pedagogiken och det pedagogiska tänket man hade framför ögonen när den byggdes? (Mitt svar hittar du i en tidigare blogg, Röster från Torpaskolan.)

En motion från Dan Nyberg (S) om yt- och kostnadseffektiva skollokaler ska också behandlas på nämndmötet. Undrar om Dan fick inspiration till motionen när han såg elevutrymmena på Torpaskolan?

Kategorier:BUN, Demokrati, Huvudnäs

Huvudnässkolan

11 augusti, 2011 3 kommentarer

aulaHuvudnässkolan har blivit aktuell. Igen. Eller snarare Huvudnässkolans byggnader.

Huvudnässkolan vara eller inte vara, var en stor fråga för några år sedan. Tillsammans med beslutet om Arena Vänersborg, kanske den största och mest engagerande fråga någonsin i kommunen.

Vänersborgs kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2005, med röstsiffrorna 48-0 (en avstod och S Anders Larsson var inte närvarande), att Huvudnässkolan skulle renoveras för 35 miljoner kr.

Kommunstyrelsens dåvarande ordförande, Lars-Göran Ljunggren, uttalade sig i Radio Väst dagen efter fullmäktiges beslut:

”Det innebär att vi har givit ett mycket klart och tydligt besked för 20-30 år framöver. Aulan och A-huset kommer att vara utbildningslokaler.”

Det var före valet 2006. Efter valet ändrade sig socialdemokraterna och centerpartisterna. De ville helt plötsligt lägga ner Huvudnässkolan.

Striden stod hård. Mot socialdemokrater och centerpartister stod samtliga andra partier. Över 2 000 namnunderskrifter samlades ihop på kort tid, invånarna i Vänersborg krävde en folkomröstning i frågan. Föräldraföreningen på Huvudnässkolan anordnade en demonstration för att bevara Huvudnässkolan som skola. Demonstrationen blev den största i Vänersborg på mannaminne, kanske den största någonsin.

Det hjälpte inte.

Kravet på folkomröstning röstades ner i fullmäktige (de borgerliga partierna röstade mot en folkomröstning!) och i stället beslutades den 19 mars 2008 att Huvudnässkolan skulle läggas ner som skola. Vad som skulle göras med byggnaderna skulle utredas.

Fullmäktiges beslut överklagades (bland annat av Gunnar Lidell och James Bucci) och ogiltigförklarades av Länsrätten. Det försenade bara det formella beslutet. Det reella beslutet var redan taget…

Huvudnässkolans byggnader står nu tomma. Aulan används endast sporadiskt. Den gamla skolbyggnaden, det sk A-huset, mitt i centrala stan, förfaller alltmer.

Vad ska hända med byggnaderna?

Peter Lénberg, som var en av de som överklagade fullmäktiges beslut, har nu skickat Västarvets utredning till kommunen. Det var den utredning som skrev:

”Aulan har stora kulturhistoriska värden och är välbevarad. Västarvet föreslår att Huvudnässkolans aula förklaras som byggnadsminne. … Samtliga byggnader och skolgård skall förvaltas på ett sådant sätt att hela anläggningens karaktär bevaras.”

Kommunen lär inte bry sig om Västarvets åsikter. Inte nu heller.

Och i dagens TTELA läser vi:

”Även B-husens och aulans framtid ska undersökas. A-husets öde är inte heller helt fastställt. Men Christer Thobiasson förmodar att det kommer att rivas.”

Christer Thobiasson (M) är ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

”Finns det inte behov av Aulan och B-huset kan även dessa jämnas med marken.
– Det är meningslöst att låta husen stå tomma, säger Christer Thobiasson.”

Förra året fick kommunen bara in 30 000 kr på musikuppträdanden och andra föreställningar i aulan. För lite pengar menar Gunnar Lidell (M), som i egenskap av ordförande i kommunstyrelsen också är med i debatten, och fortsätter:

”En alldeles för låg summa för en fortsatt överlevnad. Den drar inte ens in så pass mycket att det räcker till uppvärmning och städ. Och dessutom skulle upprustningen kosta en hel del.”

Med samma resonemang skulle Arena Vänersborg omedelbart rivas!

Jag vet inte vad en upprustning skulle kosta. Det kanske inte är så himla mycket. Den 19 mars 2008 sa Gunnar Lidell (M) i fullmäktige:

”En totalrenovering av Huvudnässkolans A-byggnad skulle kosta 59,4 miljoner.”

Nu pratar vi i och för sig bara aulan. Eller? (I den arkitekttävling, som kommunen har ordnat, så var Huvudnässkolans aula kvar i det vinnande bidraget.)

Jag har inga känslomässiga skäl till att behålla aulan. Jag tillhör de som tycker att aulan inte är särskilt snygg… Men det känns som att mycket mer behöver göras för att få igång livet i centrum (kaférna i sig är bra, men det räcker inte). Det kanske till och med är viktigare än att kommunen lägger 15 miljoner på Resecentrum eller en ny hamn i Vargön för mer än 100 miljoner, exklusive muddring på kanske 165 miljoner!

Kanske skulle aulan kunna göras om till ett konserthus(!) med kongressmöjligheter… (Med bidrag från regionen och kanske privata intressenter?) Kanske skulle A-byggnaden samtidigt kunna göras om till något slags kulturcentrum, kanske kan en förskola inrymmas, kanske en F-6-skola…

Något måste göras i vår stad, för att locka hit människor och få dem som bor här att stanna kvar. Jag tror nämligen inte på det som näringslivschef Anders Larsson (fd S Anders) skriver (bland annat) i ett yttrande över en motion om att öka Vänersborgs attraktionskraft följande:

”Möjligheterna till expansion och utveckling av Vänersborgs kommun under de närmaste åren är unikt goda:
Sportcentrum med Arena Vänersborg tillsammans med Vattenpalatset i Vänerparken bidrar med hög attraktionskraft.”

Som sagt. Något måste göras, något som väger upp alla de felsatsningar som gjordes under den förra mandatperioden – något som återställer Vänersborgs goda rykte.
…samtidigt som kommunen måste väga användningen av varenda skattekrona på guldvåg…

Kanske skulle politikerna fråga vad kommuninvånarna tycker?

Kategorier:Huvudnäs
%d bloggare gillar detta: