Arkiv

Archive for the ‘Huvudnäs’ Category

Gårdagens beslut i KS

8 februari, 2018 3 kommentarer

Igår onsdag hade kommunstyrelsen sammanträde. På Vänsterpartiets hemsida kan du hitta en sammanfattning av mötet (se ”Kommunstyrelsen idag, kort rapport”) och i dagens TTELA en artikel om ärendet ”Yttrande över detaljplan Holmängen 1:1, väster om Östra vägen” (se ”Tvekan kring placering av nya skolan”).

karvlingJag har i mina bloggar inför kommunstyrelsens sammanträde inte skrivit något om detaljplanen på Holmängen. Jag trodde nämligen att alla partier var överens om att det var bra att bygga en ny skola vid Regionarkivet mellan Östra vägen och järnvägen. Och att det då också var nödvändigt att närmare utreda placeringen av en gång- och cykeltunnel under järnvägen. Alla partier har nämligen varit positiva till förslaget i barn- och utbildningsnämnden.

Men se, så var det inte. Inte i kommunstyrelsen. Det visade sig att moderaterna gick i andra tankar. Moderaterna ansåg att skolor inte bör vara:

”omgivna av järnväg, industriområde, genomfartsled”

holmangen_kartaskola3

Det går inte att låta bli att fundera på om moderaterna istället vill placera skolan vid de av dem tänkta bostadsområdena på Sanden södra… Där det finns farliga godsleder på fyra håll – och risk för översvämning, markföroreningar och buller…

holmangen_kartaskola4

Moderaterna ville inte heller att den tänkta skolan på Holmängen skulle:

”vara beroende av att en GC-tunnel under järnvägsspår färdigställs.”

Till TTELA säger Gunnar Lidell (M) att:

”den före­slagna placeringen inte är bra ­eftersom det skulle hindra både Regionarkivet och det angränsande industriområdet att utöka om det skulle behövas.”

moderat_nyDet ligger som vanligt en del i Lidells åsikter, men den tänkta placeringen av skolan är rent geografiskt tämligen optimal. Det är nära till de framtida bostäderna på Holmängenområdet och dessutom nära till Torpaområdet – om det anläggs en GC-tunnel. Jag tror inte att det finns något annat ställe i närheten som skulle vara bättre.

Gunnar Lidell, eller för den delen Anders Strand (SD), hade inga alternativa förslag till lokalisering av den framtida skolan. Lidell skriver i sitt yrkande:

”de berörda nämnderna återkommer med långsiktigt hållbara och alternativa förslag till lokaliseringar.”

Kommunstyrelsen röstade för förslaget från barn- och utbildningsnämnden och moderaterna fick bara stöd av sverigedemokraterna.

hnas_aula2Det gick inte heller moderaternas väg angående motionen som yrkade att (se ”Cykelplan och Huvudnäs”):

”processen med utformning av kv. Läroverket och handlingsplanen för sessionssalen bör samordnas.”

liberalernaDe styrande partierna (S+C+MP) stod på den ena sidan och oppositionen på den andra. Det blev Peter Göthblad (L) som avgjorde motionens öde genom att rösta med de styrande. Motionen avslogs således med röstsiffrorna 8-7.

Det innebär att det troligtvis kommer att byggas en ny sessionssal på den nuvarande, utdömda sessionssalens plats. Så småningom. Inga beslut är dock fattade, mer än att den gamla salen ska rivas. Motionen innebar ju bara ett yrkande på att utredningen om en ny sessionssal ska vidgas. Vem vet, kanske blir sessionssal/kulturhus en valfråga…

cykel2I alla de andra ärendena som kommunstyrelsen behandlade blev det inga voteringar eller avvikande meningar. Det betyder t ex att yttrandet om detaljplanen för Sikhallsviken (se ”Sikhall, Dalsland, VA, GC och mail från läsare”) antogs liksom Cykelplanen (se ”Cykelplan och Huvudnäs”).

Motionen om Huvudnästomten och Cykelplanen ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltiga avgöranden.

KS 7/2: Cykelplan och Huvudnäs

5 februari, 2018 2 kommentarer

handlingarNu på onsdag, den 7 februari, samlas återigen kommunstyrelsen för ett sammanträde. Som vanligt har ledamöterna en hel del underlag att läsa igenom. (Du kan ladda ner underlaget här.)

Efter en del inledande information så ska kommunstyrelsen behandla kommunens nya cykelplan.

cykelplanDet är egentligen första gången som kommunen har arbetat fram en cykelplan, och det kan man kanske tillägga att det var på tiden. Cykelplanens mål är:

  • ”att skapa ett logiskt gång- och cykelvägnät som kopplar samman viktiga målpunkter,”
  • ”att öka andelen cykeltrafik genom att förbättra cyklistens förutsättningar i trafiken och visa på olika förslag till åtgärder för ökat cyklande,”
  • ”att minska antalet cykelrelaterade personskador.”

Sedan ska cykelplanen, är det tänkt, fungera som:

”planeringsunderlag för trafikplanering, projektering samt i översikts- och detaljplanering.”

gc_vagSamhällsbyggnadsnämnden har reviderat cykelplanen en gång, efter att kommunstyrelsen återremitterade planen i november förra året. Kommunstyrelsen ville att planen skulle kompletteras med en del ytterligare fakta, bland annat skulle möjligheterna att samlokalisera GC-vägar (=gång- och cykelvägar) med förläggning av VA-ledningar beskrivas och ett tidsförslag skulle anges för färdigställande av GC-väg mellan Vänersborg och Frändefors. Det sistnämnda gick dock inte att svara på enligt samhällsbyggnadsnämnden:

”Eftersom sträckan som inte är klar ligger på privat mark så får inte kommunen anlägga GC-vägen.”

Så är det kanske, fast jag tror att Gunnar Lidell (M) tidigare har varit lite kritisk över kommunens agerande, eller brist på, för den här sträckan. Vi får se om han är nöjd med svaret eller inte.

sikhall_skyltOch Sikhall då? Jo, där skulle också planen kompletteras med:

”tidsförslag för GC-väg mellan Sikhalls hamn och Sikhalls badplats.”

Det här har ju diskuterats tidigare, även i fullmäktige. Det har ju grävts ner VA-ledningar på sträckan utan att någon GC-väg har anlagts – ett synnerligen tydligt exempel på hur dålig kommunal planering lett till slöseri med både tid och pengar. (Se t ex ”GC-vägen i Sikhall” och ”GC-vägen igen – med nyheter”.)

sikhall_gc1

Även när det gäller GC-vägen i Sikhall kan inte samhällsbyggnadsnämnden ange någon tidpunkt:

”Eftersom kommunen inte är väghållare är det en fråga för kommunfullmäktige vilket sägs i cykelplanen och samordning måste ske med Trafikverket.”

Det känns inte som om det blir någon GC-väg i Sikhall inom överskådlig tid… Vad jag kan se så nämns inte heller sträckan någonstans i cykelplanen…

pengar6Det är bra att kommunen får en cykelplan. Det man som utomstående reagerar för – det är hur dyrt det är att anlägga GC-vägar…

  • ”Mariero, en gång- och cykelväg anläggs utefter Gropbrovägen mellan Petersbergsvägen och Stjärnvägen. Det handlar om en sträcka på cirka 1000 meter och GC-banan skall anläggas på den norra sidan av vägen. Beräknad kostnad 2.500.000:- ” (Byggstart 2017.)
  • ”Egna hem, en gång- och cykelväg anläggs utefter Storgatan mellan Belfragegatan och Korsgatan. Totalt handlar det om en sträcka på drygt 200 meter. Beräknad kostnad 300.000:-” (Byggstart 2017.)
  • ”Centrum, en gång- och cykelväg planeras utefter Drottninggatan. Totalt handlar det om en sträcka på drygt 500 meter och skall ersätta det cykelfält som idag finns. Beräknad kostnad 1.200.000:-”
  • ”Vargön, en gång- och cykelväg planeras utefter Stationsvägen mellan Hallebergsvägen och Nordkroksvägen. Totalt handlar det om en sträcka på knappt 900 meter. Beräknad kostnad 2.500.000:-”
  • ”Vargön – Trollhättan, en gång- och cykelväg mellan Vargön och Stallbacka i Trollhättan utmed älven. 3,5 km i Vänersborgs kommun och 2,5 km i Trollhättans kommun. Beräknad kostnad 7.000.000:-”

motion2Efter cykelplanen ska kommunstyrelsen behandla en motion från de två moderaterna Dan Åberg och Henrik Josten. Motionen har rubriken ”Vidga uppdraget för kvarteret Läroverket”. Det handlar om kvarteret där Huvudnässkolan en gång i tiden låg och där aulan fortfarande finns kvar.

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att:

”vidga planeringen för kvarteret Läroverket med en ny samlingslokal som anpassas i byggnadsstil så att den smälter in i kulturaxelns arkitektur.”

hnas_aula2I motionen anför Åberg och Josten, och jag citerar kommunstyrelsens handlingar:

”att processen med utformning av kv. Läroverket och handlingsplanen för sessionssalen bör samordnas. Fler alternativ för kv. Läroverket vore därför lämpliga att ta fram. Till utredningen bör läggas ett alternativ med en modern sessionssal som även ger möjlighet till konserter, teater, utövande av kulturverksamhet i övrigt och skola.”

Som vänersborgarna känner till vid det här laget ska Sessionssalen vid kommunhuset rivas. Det är redan beslutat. Samtidigt hörs röster om att något bör göras åt Huvudnästomten. Flera anser att Vänersborg borde uppföra typ ett konsert- eller kulturhus, kanske med biblioteket inrymt. Jag tror att motionärerna ser en kombinerad modern sessionssal/kongresslokal med möjlighet till konsert och teater framför sig vid Huvudnässkolans aula, eller att aulan på något sätt byggs om.

langbank

Motionen har dragits i långbänk. Den lämnades in den 5 oktober 2016. Den förre kommundirektören fick i uppdrag att utreda, men inget hände. Och fortfarande har inget beslut fattats. Nu skriver emellertid tjänstemännen i underlaget:

”Presidierna för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har i slutet av oktober 2017 enats om att den nya sessionssalen ska uppföras på samma plats som den nuvarande. Mot denna bakgrund saknas skäl att vidga uppdraget för kv. Läroverket till att även innefatta en sessionssal.”

Beslutsförslaget till kommunstyrelsen blir därför att motionen ska lämnas utan bifall.

karvlingDet är en mycket underlig process. Och inte bara underlig, jag tror inte att processen är ok, dvs laglig. Som jag ser det så kan helt enkelt inte presidierna för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden fatta ett sådant beslut. För jag förutsätter att det är andemeningen bakom skrivningen. Det står också lite senare i tjänstemannaskrivelsen:

”Lokaliseringsfrågan är sålunda slutligt avgjord till förmån för platsen för den nuvarande sessionssalen.”

ordfklubba5Det är kommunfullmäktige som fattar beslut när det gäller sådana här stora investeringar. Sedan har ju inte heller alla partier någon representation i presidierna… (Som Vänsterpartiet.) I presidierna har också de styrande partierna, dvs S+C+MP, majoritet, och det har de ju inte i varken kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige…

Nu ska i varje fall ärendet upp i kommunstyrelsen för att sedan gå till kommunfullmäktige. Det ska bli intressant att följa utgången av kommunstyrelsens sammanträde. Kanske föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska avslå motionen, men då måste det nog till en annan motivering. Eller också föreslår kommunstyrelsen bifall till motionen. Jag förutsätter att Gunnar Lidell och de andra moderaterna tänker argumentera för ett bifall. Och hur en omröstning utfaller, det är svårt att sia om. Men det är ju faktiskt inget beslut som ska fattas om någon investering på onsdag, det handlar ju bara om att tillsätta en utredning.

Kommunstyrelsen ska naturligtvis behandla många fler ärenden.

Kategorier:GC-väg, Huvudnäs, KS 2018

Sikhall, Huvudnäs, fotboll, IFK och arenan

5 oktober, 2017 2 kommentarer

ghostGBGEfter att ha njutit av en fantastisk konsert med Ghost BC så har vardagen återvänt och med den det politiska livet i Vänersborg. Det tycks ju hända saker i vår kommun hela tiden, helg som vardag.

Många fortsätter att höra av sig angående bloggen om skolresultaten i Vänersborg (se ”Total kris i Vänersborgs skolor!”). Det har som de flesta bloggläsare kanske märkt också blivit två ”uppföljande” bloggar i ämnet. (Se ”Skolkrisen i Vänersborg (1/2)” och ”Skolkrisen i Vänersborg (2/2)”.) Intresset för skolfrågor tycks vara stort bland allmänheten i Vänersborg.

Men det finns även andra frågor som engagerar.

sikhall_skyltNågra invånare i Sikhall är både förvånade och upprörda över hur kommunen går tillväga med VA-dragningen längs dalslandskusten. Det finns de som befarar att säkerheten i ”rörsystemen” inte kommer att bli den bästa och att avloppsvatten i en framtid till och med riskerar att läcka ut i badvattnet i Sikhall. Jag kan dock inte uttala mig om huruvida detta stämmer eller inte. Jag hoppas bara att de har fel…sikhallsresa4

Dessutom säger de här personerna, bland annat genom kommentarer på bloggen (se här), att kommunens sätt att gräva och dra ledningar omöjliggör för en gång- och cykelväg (GC) mellan segelsällskapets klubbhus och kiosken/badet i Sikhall – ett farligt vägavsnitt för fotgängare och cyklister. (Det är flera tillbud varje år.) Det är för övrigt en GC-väg som de boende i området har efterlyst och önskat i flera år. Sikhallsborna menar att kommunen visar på ett oerhört kortsynt sätt att planera och bygga, när man inte istället anlägger en GC-väg samtidigt som man gräver för VA-ledningar.

Vi får se vad Benny Augustsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, säger om detta den 25 oktober när han ska svara på en interpellation av Gunnar Lidell (M). Själv funderar jag på att ta en tur upp till Sikhall och se vad som är på gång.

Kommunen har börjat en ”uppfräschning” av fd Huvudnässkolans skolgård. Jag fick faktiskt ta ett foto av en karta (tack Gunnar Lidell, M) som visar hur det är tänkt att bli. (De streckade områdena ska inte utföras.)

Ritning_Hnas

Uppfräschningen beräknas kosta 1,3-1,5 miljoner kr.

Kommunen skriver på sin Facebooksida:

”Men eftersom folk ska kunna njuta av detta i många år kan man se det som en investering.”

huvudnas_uppfraschning2017

Jo visst kan man se det som en investering. Och finns det investeringspengar att ta av så är det säkerligen också värt pengarna. Om det nu finns investeringspengar alltså. Som bekant är det ju lite si och så med det. Antagligen hade Wargöns IK, Vänersborgs FK och Vänersborgs IF tyckt att pengarna skulle kunna ha blivit en grundplåt till konstgräs på Hallevi. Eller till en renovering av Fotbollens Hus på Vänersvallen. (Mer om detta nedan.)

parkering_handJag vet inte varför, men lite senare tog kommunen bort ovanstående kommentar på Facebook och skrev istället:

”Det lär hamna på runt 1,5 Mkr. Då ingår också handikapparkering för museet. P-platsen är en del av projektet för tillgänglighetsanpassningen av museet.”

Och en handikapparkering kan man naturligtvis inte ha synpunkter på. Det är väl egentligen bara konstigt att det inte har anlagts en sådan tidigare. Men nu ska det alltså bli av, och det faktiskt efter ett medborgarförslag (!) som lämnades in till kommunen i operasangerskafebruari…

Men sedan kan man ju fråga sig var investeringen på 1,5 miljon tar vägen om kommunen beslutar sig för att bygga på Huvudnästomten. Den frågan ska väl för övrigt snart aktualiseras kan jag tänka. Det pratas ju om både konserthus och en ny sessionssal till kommunens politiker…

Spontant känns det som om uppfräschningen av Huvudnästomten skulle ha avvaktat ett sådant beslut. Men visst, det blir fint på Huvudnästomten. Ingen tvekan om det. Kommunen är mycket bra på att skapa trivsamma miljöer i centrum.

halleviIPDet har blivit lite strul med konstgräset på Hallevi och renoveringen av Fotbollens Hus på Vänersvallen. Båda investeringarna fanns med i kultur- och fritidsnämndens investeringsplan, konstgräs på Hallevi för 6 milj kr år 2019 och Fotbollens Hus för 7 milj år 2020. Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 18 september att kasta om dessa investeringar. Det innebar alltså att konstgräset på Hallevi flyttades till år 2020.

Det här reagerade Wargöns IK, Vänersborgs FK och Vänersborgs IF på. De ville prioritera Hallevi. (Se artikeln ”VIF, Wargön och VFK gör gemensam sak” i tisdagens TTELA.) Klubbarna skrev också till kommunen och påtalade detta:tummen_upp4

”En konstgräsplan på Hallevi frigör hårt belastade tränings- och matchytor för alla tre föreningar. Därför är vi helt överens om att denna investering har högsta prioritet.”

Helst vill fotbollsklubbarna att båda investeringarna ska ske år 2019, men om det inte är möjligt så ska ursprungsförslaget gälla, dvs Hallevi före Fotbollens Hus.

Som jag ser det, så har fotbollsklubbarna rätt. Konstgräset på Hallevi måste komma först. Det är ett hårt tryck på fotbollsplanerna och alla ungdomar (och vuxna) måste få plats. Fotbollen, och särskilt ungdomsfotbollen, är en stor sport i kommunen och den är särskilt viktig för integrationen.

ifkEn klubb som har lite lättare med sina kommunala kontakter är IFK Vänersborg. Det kanske inte är så konstigt, många högt uppsatta politiker och tjänstemän är medlemmar i klubben. Och så ligger ju klubben i bandyns högsta division. Vilket förpliktigar. Tycker i varje fall de flesta av dem som brukar titta på IFK:s matcher. Och det är faktiskt ganska många.

Alldeles i dagarna har kommunen skrivit på ett marknadsföringsavtal med IFK. Avtalet ser ut som det brukar. Det har ju funnits ett sådant här avtal i många år nu.

Syftet med marknadsföringsavtalet är:

”Avtalet syftar till att skapa ett gott och starkt samarbete mellan IFK Vänersborg och Vänersborgs kommun. Genom ekonomisk ersättning till IFK Vänersborg erhåller Vänersborgs kommun som motprestation profilering av varumärket Vänersborg och marknadsföring av kommunen på såväl nationell som internationell nivå.”

ifk_drakt2Kommunen får enligt avtalet möjlighet att ”exponera” sitt ”varumärke” genom ett märke på matchdräkterna, reklamplats i arenan, plats på IFK:s hemsida och på några ställen till. Kommunen får också en del andra möjligheter, t ex att kostnadsfritt anlita delar av IFK Vänersborgs spelartrupp vid två offentliga arrangemang och att vara stor respektive liten matchvärd.

För detta får IFK Vänersborg 125.000 kr av Vänersborgs kommun och ytterligare 15.000 kr om IFK når kvartsfinal. (15.000 kr till om det blir semifinalspel.) Kommunen ska också betala tryckkostnaderna för dräktreklamen, som år 2015 uppgick till 4.033 kr inkl. moms.

motion5Det är väl i och för sig inga stora pengar det handlar om, åtminstone inte om man jämför vad Trollhättans stad betalar till Gripen och FC Trollhättan. Men det handlar om principer och likabehandling. Något som Jonathan Axelsson (M) och undertecknad vänsterpartist efterlyste i motionen ”Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring”. Vi väntar emellertid fortfarande på att motionen ska behandlas. (Se ”V och M skriver gemensam motion”.)

För övrigt har det diskuterats på Facebook om arenans kostnader, dock inte initierat av mig. Men för att få mer information om kostnaderna skrev jag till kultur- och fritidsförvaltningen och frågade.gokunge_arena

Arenans nettokostnad är för innevarande år (2017) budgeterad till 18.946.648 kr, dvs ungefär 19 milj kr. Fast till och med september har kostnaderna varit 349.740 kr mer än budget. Det betyder, tror jag, att man kan säga att arenan kommer att kosta Vänersborgs skattebetalare ungefär 20 milj kr i år.

Det är onekligen mycket pengar…

Det har hänt mer i Vänersborg, men det får jag återkomma till.

Det politiska året har börjat…

17 januari, 2016 Lämna en kommentar

skoldpaddaNu har äntligen politikerna i Vänersborg börjat röra på sig igen. Sakta,krafta2 men säkert. Om de rör på sig framåt eller bakåt är dock en annan fråga…

Redan förra måndagen hade kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) sitt första möte för året och i torsdags kom kallelsen till barn- och utbildningsnämndens. Däremellan har andra styrelser och nämnder möten. Även TTELA har börjat serverat några nyheter om politiker. Eller politiska nyheter.

Som i torsdags, när vi fick läsa om köerna till förskolorna. Det finns för närvarande helt enkelt inte tillräckligt med platser för alla som efterfrågar det. TTELA lineskriver (se TTELA):

”Till den sista januari står det 100 barn i kö.”

Av dessa är det 50 barn som står helt utan plats. (De andra har plats men vill byta förskola.) För ett 30-tal har garantitiden på fyra månader löpt ut eller kommer strax att göra det. Det betyder att barn- och utbildningsnämnden/Vänersborgs kommun bryter mot Skollagen, där det står:

”När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.”

triumviratJag vill faktiskt hävda att denna situation inte har uppstått på grund av försumligheter från barn- och utbildningsnämndens sida. Det är, vill jag hävda, de ledande i det styrande triumviratet av socialdemokrater, center- och miljöpartister som är ansvarigt.

Barn- och utbildningsnämnden har nämligen vid (minst) två tillfällen beslutat att bygga en ny förskola i kvarteret Hönan. Den var i och för sig tänkt att ersätta tre andra förskolor men några nya platser skulle ändå skapas. Och kanske skulle det ha varit möjligt att bygga den ännu större med honan4ytterligare en avdelning. Jag skulle kunna tänka mig att de ”extra platserna” skulle bli förhållandevis billiga.

Hur som helst hade en ny förskola ökat förutsättningarna betydligt för att lösa den nuvarande situationen. Och nu finns dessutom arbetsmiljö- och de andra problemen kvar på de förskolor som Hönan var tänkt att ersätta.

På det kommande BUN-mötet lyfter förvaltningen återigen frågan om en ny förskola på Hönan. Denna gång med en bantad och därmed billigare version. (Nattugglan ska ju inte längre till Hönan, utan till Vänerparken…) Kanske ska nämnden besluta om en ny förskola i kvarteret Hönan en tredje gång… Det kommer emellertid inte att spela någon roll hur många gånger BUN fattar ett sådant beslut. De ledande i triumviratet, Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP), vägrar ändå att ta i frågan och föra BUN:s beslut vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

I beslutsförslaget ingår punkten:

”att inbjuda KSAU till samråd med Barn- och utbildningsnämndens presidium.”

Förvaltningen är desperat, tror jag, därav denna beslutssats. Men samtidigt blir det aningen smålöjligt. BUN:s ordförande Mats Andersson träffar ju regelbundet sin partibroder Bo Carlsson, precis som 2:e vice ordförande i BUN Joakim Sjöling (S) träffar Marie Dahlin… Och Christer Bogren (MP) Marika Isetorp. Utan att något händer. Eller rättare sagt, Dahlin, Carlsson och Isetorp struntar fullständigt i barnens och föräldrarnas behov. Och vad Andersson, Sjöling och Bogren säger. Om de nu säger något…

ksauDet visade sig också på det senaste mötet med KSAU. Då behandlades BUN:s begäran om en miljon kronor extra för i år för att kunna utöka öppettiderna i förskola och fritidshem till kl 06.00-17.30, dvs öppethållande i 11 timmar och 30 minuter.

Den här förändringen skulle vara oerhört välkommen för många föräldrar, som har lite annorlunda tider eller som har längre restider än andra.

Men vad säger betongpolitikerna i KSAU? Jo, de föreslår enhälligt, dvs inklusive Gunnar Lidell (M) och Peter Göthblad (L), att kommunstyrelsen ska besluta att:

”avslå Barn- och utbildningsnämndens begäran om 1 Mkr.”

mattJag blir matt…

Jag tror att det styrande triumviratet har missat förskolans, och grundskolans, betydelse för att både behålla vänersborgarna kvar i kommunen och för att locka nya människor att bosätta sig här. Och en miljon är småpengar för kommunen – och den här miljonen skulle betyda oerhört mycket för en mängd föräldrar och barn. Och för hela kommunens framtid…

Istället umgås det styrande triumviratet med högtflygande planer på ett helt annat område.

hnasNya monument planeras nämligen på tomten där den gamla Huvudnässkolan stod. Det planeras för, inte bara en ombyggnad av aulan för 70 milj kr, utan också för ett nytt bibliotek, en ny konsthall och inglasade förbindelsegångar. Allt som allt skulle hela kalaset (inkl aulan) kosta upp mot 205 miljoner kronor. Preliminärt… Och då finns det faktiskt de som också vill ha ett nytt stort konserthus med plats för typ 140 symfoniker…

Jag blir matt…

Jag är mycket tveksam till att ett sådant här ”kulturcentrum” skulle utgöra ett särskilt tungt incitament för att få vänersborgarna att bo kvar i kommunen eller att få nya människor att flytta hit. Nästan tvärtom tror jag. Med tanke på de kostnader som ett kulturcentrum skulle innebära så skulle det med automatik föra med sig nedskärningar på en rad andra håll, som typ förskola och grundskola.

wargoninnovationsPå samma sammanträde, förra måndagen, beslutade KSAU också att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att Vänersborgs kommun ska gå in som medfinansiär i projektet ”Wargön Innovation – etableringsskedet”. Då pratar vi 6,65 miljoner, förvisso fördelade på fyra år (2016-2019).

”Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut, gå in som medfinansiär i projektet ”Wargön Innovation – etableringsskedet”. Kommundirektören ges i uppdrag att teckna ett medfinansieringsintyg på 6.651.141 kr för åren 2016-2019.”

tombolaArbetstillfällen är viktiga, inte tu tal om annat. Oerhört viktiga. Men hela projektet ute vid gamla Holmen verkar ytterst osäkert. Jag tycker inte att innehållet i de handlingar som finns tillgängliga ger anledning till några större förhoppningar. Det blir som ett lotteri. Chansen att förlora pengarna är större än chansen att vinna.

blindOch förutsättningarna för ett positivt utfall på lotteriet, med betongpolitiker som Marie Dahlin (S) i allmänhet och Bo Carlsson (C) i synnerhet vid rodret, verkar minimala… Men visst, det finns ju alltid en chans att vinna.

Det är alltså som vanligt i det betongstyrda Vänersborg – till vissa verksamheter har kommunens ledning ytterst lätt för att öppna plånboken. Och för andra saker så tittar man åt ett helt annat håll och låtsas som att behoven inte ens finns… Det märkligaste är nog att det är socialdemokrater som gör prioriteringarna…

Nu går Huvudnässkolan i himlen in

28 november, 2012 Lämna en kommentar

huvudnasskolan4”Ja, nu är det slut på gamla tider,
ja, nu är det färdigt inom kort.
Nu ska hela rasket rivas,
nu ska hela rasket bort.
Så jag tar farväl och stora tårar
rullar på min kind.
Nu är det slut på gamla tider,
nu går Huvudnäs i himlen in.”

Huvudnässkolan ska rivas. Hela rasket ska rivas.

”Stora tårar rullar…”

Ja, inte på Lars-Göran Ljunggren. Ljunggren uttalar sig i TTELA idag. Han har inga känslor för Huvudnässkolan. Det är inga tårar som rullar på hans kind.

”Jag har inga tunga känslor eller tankar kring det här.”

Nej, det var det väl ingen som trodde heller. Det var ju under Ljunggrens ledning som Huvudnässkolan lades ner.

”Det gavs ett uppdrag från kommunfullmäktige till samhällsbyggnadsnämnden som tog över och skötte frågan. Vi bestämde inte över skolfrågan.”

clip_image001Säger Lars-Göran Ljunggren i TTELA – och slirar på sanningen.

Det stör mig.

Den minnesgode erinrar sig att Vänersborgs kommunfullmäktige den 21 juni 2005 beslutade, med röstsiffrorna 48-0, att Huvudnässkolan skulle renoveras.

Den minnesgode erinrar sig också att kommunstyrelsens dåvarande ordförande, Lars-Göran Ljunggren (S), dagen efter fullmäktiges beslut, uttalade sig i Radio Väst:

”Det innebär att vi har givit ett mycket klart och tydligt besked för 20-30 år framöver. Aulan och A-huset kommer att vara utbildningslokaler.”

tackeMen Ljunggren spelade under täcket. Ljunggren, med en ivrigt påhejande S Anders Larsson (S), struntade i att verkställa kommunfullmäktiges beslut. Det torde vara unikt att en ordförande i en kommunstyrelse så totalt ignorerar ett beslut från ett kommunfullmäktige på det här sättet. Det var inte förrän Lars-Göran Ljunggren och S Anders Larsson några år senare struntade i kommunfullmäktiges beslut om att arenan fick kosta max 140 milj. som man kom upp i samma klass…

Sedan kom valet 2006.

Huvudnässkolan var ingen valfråga, ingen trodde annat än att fullmäktiges beslut från den 21 juni 2005 om en renovering gällde. Trots allt. Efter valet ändrade sig emellertid socialdemokraterna och centerpartisterna. De ville helt plötsligt lägga ner Huvudnässkolan.

…och trots över 2 000 namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan.
…och trots en demonstration för att bevara Huvudnässkolan, som var den största i Vänersborg på mannaminne,
…beslutades den 19 mars 2008 att Huvudnässkolan skulle läggas ner som skola.

Ljunggren, S Anders och Bo Carlsson (C) fick stöd av moderater, folkpartister och kristdemokrater i beslutet att lägga ner Huvudnässkolan.

halkaLars-Göran Ljunggren slirar definitivt på sanningen.

Huvudnässkolans siste rektor Elisabeth Jansson uttrycker i dagens TTELA nog de känslor som många vänersborgare har kring Huvudnässkolan.

”Jag tycker det är tråkigt att den inte finns kvar. Det är en epok som går i graven, på många sätt.”

Elisabeth Jansson tycker att det var synd att Huvudnässkolan fick förfalla, att det var synd att den revs. Huvudnässkolan borde ha renoverats.

Och Vänersborg hade behövt en skola mitt i centrum. Vad jag förstår har det nu också visat sig att byggnaden var i betydligt bättre skick än vad som sades. En renovering hade inte behövt bli så omfattande och dyrbar som en del hävdade.

Ljunggren slirar också på sanningen när han säger till TTELA:

”Det man har nu och de möjligheterna är betydligt bättre och mer i linje med den pedagogiska skolan vi vill ha.”

Ljunggren menar tydligen att Huvudnässkolan inte uppfyllde den moderna tidens pedagogiska krav. Men pedagogik är inte Ljunggrens starka sida. Och det är en efterhandskonstruktion. ”Det pedagogiska” var aldrig något argument för att Vänerparken skulle ersätta Huvudnäs.

Jag tror inte att Ljunggren har varit på Vänerparken. Hade han talat med personalen där, så hade han antagligen inte hittat särskilt många som var nöjda med lokalerna. Inte för att de är i dåligt skick på något sätt. Nej, det är bara det att Vänerparken inte är byggd som en skola och den ”pedagogiska utformningen” med trånga salar etc har i många avseenden mycket i övrigt att önska.

Det är nog det Elisabeth Jansson tänker på, när hon säger om Huvudnässkolan:

”Och där fanns stora lokaler och stora klassrum, det fanns gott om plats.”

Och nu ska Huvudnässkolan rivas. Hela rasket ska bort.
…efter att ha stått tom och öde i flera år.

tearsEn och annan tår kommer nog att fällas.
Av alla de som demonstrerade för att behålla skolan. Av alla de som skrev på för att de ville ha en folkomröstning i frågan. Av alla de som har gått på skolan. Av alla de som har jobbat på skolan. Av alla de som har haft barn eller barnbarn som har gått på Huvudnässkolan.

Så vi tar farväl av Huvudnässkolan! Du kommer att få ett eget kapitel i boken om Vänersborgs moderna historia och dess skandaler.

Kategorier:Huvudnäs, S

Tankar inför BUN-sammanträdet 17 okt

15 oktober, 2011 Lämna en kommentar

På måndag är det dags för Barn- och Ungdomsnämndens oktobersammanträde.

greppDet ser ut att bli ett ovanligt lugnt sammanträde. Vänsterpartiet har inte planerat en enda reservation… Det blir i så fall det andra mötet i rad. Börjar Vänsterpartiet tappa greppet…?  ;-)

Barn- och Ungdomsnämnden ska yttra sig om området/byggnaderna kring förslaget ”kulturaxeln”. Det gäller Huvudnässkolans gamla byggnader. Förslaget är att nämnden ska tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens förslag att A-huset rivs, att B-huset byggs om till ateljéer (enligt det vinnande arkitektförslaget) och att C-huset saknar användningsområde och därmed intresse för BUN. I förslaget till beslut är man också noga med att påpeka att nämnden inte är intresserad av att vara med och betala någonting.

Det gäller också aulan som enligt förslaget bör vara kvar, men renoveras för att bli fullt funktionsduglig för konserter och andra evenemang.

Hela frågan om Huvudnässkolan stör mig fortfarande. Tänk att Vänersborgs kommunfullmäktige den 21 juni 2005 beslutade, med röstsiffrorna 48-0 (en avstod och S Anders Larsson var inte närvarande), att Huvudnässkolan skulle renoveras. Och att ljunggrenkommunstyrelsens dåvarande ordförande, Lars-Göran Ljunggren (S), dagen efter fullmäktiges beslut, uttalade sig i Radio Väst:

”Det innebär att vi har givit ett mycket klart och tydligt besked för 20-30 år framöver. Aulan och A-huset kommer att vara utbildningslokaler.”

Sedan kom valet 2006. Huvudnässkolan var ingen valfråga, ingen trodde annat än att fullmäktiges beslut skulle gälla. Efter valet ändrade sig emellertid socialdemokraterna och centerpartisterna. De ville helt plötsligt lägga ner Huvudnässkolan. aula

…och trots över 2 000 namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan.
…och trots en demonstration för att bevara Huvudnässkolan, som var den största i Vänersborg på mannaminne,
…beslutades den 19 mars 2008 att Huvudnässkolan skulle läggas ner som skola.

Det var drygt tre år sedan… Nu ska kommunen ta tag i frågan om de fd skolbyggnadernas öde. Det smärtar, men det känns som om loppet är kört för gamla Huvudnässkolan. Det är nog bara att tillstyrka förslaget som ligger…

På måndagens sammanträde ska nämnden också diskutera ”medborgardialog”. Som av en händelse. Medborgardialog har blivit något av ett modeord i kommunen (precis som ordet ”varumärke”). Det handlar om att medborgarna ska få mer inflytande på politiken. Och med tanke på behandlingen av kommuninvånarna när det gällde Huvudnässkolan har ju politikerna en del att lära…

Sedan kan man väl undra om betongpartiernas nyvaknade intresse för medborgardialog är ärligt och äkta… BUN:s presidium imponerade ju inte häromveckan, när det inte ville möta föräldrarna på Mulltopskolan. Dessutom har Lärarförbundet, som ombud för 13 av sina medlemmar, stämt Vänersborgs kommun i Arbetsdomstolen, på miljontals kronor för brott mot lagen om anställningsskydd (LAS), medbestämmandelagen (MBL) och för brott mot kollektivavtalet…

Medborgarinflytande? Det tycks inte ens, som om de anställda har något att säga till om… Lägg därtill att kommunen kör över facken och tänker införa stämpelklocka…

medborgardialog

I förslaget ”Projektdirektiv för medborgardialog” som ska behandlas i nämnden på måndag står det som inriktningsmål:

”Medborgardialogen ska medverka till bästa möjliga beslut inför framtidens skolor och förskolor i Vänersborg.”

Barn- och Ungdomsnämnden ska alltså diskutera hur en medborgardialog ska utformas kring den framtida lokaliseringen av skolbyggnader i kommunen. Frågan om vad som ska kunna påverkas (och inte) och hur, är frågor nämnden ska diskutera.

Jag tror att ledamöterna från samtliga partier vill åstadkomma något, trots allt. Det är viktigt att alla håller i minnet att en medborgardialog måste innebära att människor i kommunen får en chans att vara med och påverka på riktigt.

Samtidigt är Torpaskolan aktuell på sammanträdet. Inte det att skolan invigdes igår, fredag, utan att BUN-mötet är förlagt till den nybyggda skolan. Nämnden ska få en visning av sin största investering sedan arenan.

Torpaskolan är naturligtvis fin. Det bör en nybyggd skola vara. Men är det pedagogiken och det pedagogiska tänket man hade framför ögonen när den byggdes? (Mitt svar hittar du i en tidigare blogg, Röster från Torpaskolan.)

En motion från Dan Nyberg (S) om yt- och kostnadseffektiva skollokaler ska också behandlas på nämndmötet. Undrar om Dan fick inspiration till motionen när han såg elevutrymmena på Torpaskolan?

Kategorier:BUN, Demokrati, Huvudnäs

Huvudnässkolan

11 augusti, 2011 3 kommentarer

aulaHuvudnässkolan har blivit aktuell. Igen. Eller snarare Huvudnässkolans byggnader.

Huvudnässkolan vara eller inte vara, var en stor fråga för några år sedan. Tillsammans med beslutet om Arena Vänersborg, kanske den största och mest engagerande fråga någonsin i kommunen.

Vänersborgs kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2005, med röstsiffrorna 48-0 (en avstod och S Anders Larsson var inte närvarande), att Huvudnässkolan skulle renoveras för 35 miljoner kr.

Kommunstyrelsens dåvarande ordförande, Lars-Göran Ljunggren, uttalade sig i Radio Väst dagen efter fullmäktiges beslut:

”Det innebär att vi har givit ett mycket klart och tydligt besked för 20-30 år framöver. Aulan och A-huset kommer att vara utbildningslokaler.”

Det var före valet 2006. Efter valet ändrade sig socialdemokraterna och centerpartisterna. De ville helt plötsligt lägga ner Huvudnässkolan.

Striden stod hård. Mot socialdemokrater och centerpartister stod samtliga andra partier. Över 2 000 namnunderskrifter samlades ihop på kort tid, invånarna i Vänersborg krävde en folkomröstning i frågan. Föräldraföreningen på Huvudnässkolan anordnade en demonstration för att bevara Huvudnässkolan som skola. Demonstrationen blev den största i Vänersborg på mannaminne, kanske den största någonsin.

Det hjälpte inte.

Kravet på folkomröstning röstades ner i fullmäktige (de borgerliga partierna röstade mot en folkomröstning!) och i stället beslutades den 19 mars 2008 att Huvudnässkolan skulle läggas ner som skola. Vad som skulle göras med byggnaderna skulle utredas.

Fullmäktiges beslut överklagades (bland annat av Gunnar Lidell och James Bucci) och ogiltigförklarades av Länsrätten. Det försenade bara det formella beslutet. Det reella beslutet var redan taget…

Huvudnässkolans byggnader står nu tomma. Aulan används endast sporadiskt. Den gamla skolbyggnaden, det sk A-huset, mitt i centrala stan, förfaller alltmer.

Vad ska hända med byggnaderna?

Peter Lénberg, som var en av de som överklagade fullmäktiges beslut, har nu skickat Västarvets utredning till kommunen. Det var den utredning som skrev:

”Aulan har stora kulturhistoriska värden och är välbevarad. Västarvet föreslår att Huvudnässkolans aula förklaras som byggnadsminne. … Samtliga byggnader och skolgård skall förvaltas på ett sådant sätt att hela anläggningens karaktär bevaras.”

Kommunen lär inte bry sig om Västarvets åsikter. Inte nu heller.

Och i dagens TTELA läser vi:

”Även B-husens och aulans framtid ska undersökas. A-husets öde är inte heller helt fastställt. Men Christer Thobiasson förmodar att det kommer att rivas.”

Christer Thobiasson (M) är ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

”Finns det inte behov av Aulan och B-huset kan även dessa jämnas med marken.
– Det är meningslöst att låta husen stå tomma, säger Christer Thobiasson.”

Förra året fick kommunen bara in 30 000 kr på musikuppträdanden och andra föreställningar i aulan. För lite pengar menar Gunnar Lidell (M), som i egenskap av ordförande i kommunstyrelsen också är med i debatten, och fortsätter:

”En alldeles för låg summa för en fortsatt överlevnad. Den drar inte ens in så pass mycket att det räcker till uppvärmning och städ. Och dessutom skulle upprustningen kosta en hel del.”

Med samma resonemang skulle Arena Vänersborg omedelbart rivas!

Jag vet inte vad en upprustning skulle kosta. Det kanske inte är så himla mycket. Den 19 mars 2008 sa Gunnar Lidell (M) i fullmäktige:

”En totalrenovering av Huvudnässkolans A-byggnad skulle kosta 59,4 miljoner.”

Nu pratar vi i och för sig bara aulan. Eller? (I den arkitekttävling, som kommunen har ordnat, så var Huvudnässkolans aula kvar i det vinnande bidraget.)

Jag har inga känslomässiga skäl till att behålla aulan. Jag tillhör de som tycker att aulan inte är särskilt snygg… Men det känns som att mycket mer behöver göras för att få igång livet i centrum (kaférna i sig är bra, men det räcker inte). Det kanske till och med är viktigare än att kommunen lägger 15 miljoner på Resecentrum eller en ny hamn i Vargön för mer än 100 miljoner, exklusive muddring på kanske 165 miljoner!

Kanske skulle aulan kunna göras om till ett konserthus(!) med kongressmöjligheter… (Med bidrag från regionen och kanske privata intressenter?) Kanske skulle A-byggnaden samtidigt kunna göras om till något slags kulturcentrum, kanske kan en förskola inrymmas, kanske en F-6-skola…

Något måste göras i vår stad, för att locka hit människor och få dem som bor här att stanna kvar. Jag tror nämligen inte på det som näringslivschef Anders Larsson (fd S Anders) skriver (bland annat) i ett yttrande över en motion om att öka Vänersborgs attraktionskraft följande:

”Möjligheterna till expansion och utveckling av Vänersborgs kommun under de närmaste åren är unikt goda:
Sportcentrum med Arena Vänersborg tillsammans med Vattenpalatset i Vänerparken bidrar med hög attraktionskraft.”

Som sagt. Något måste göras, något som väger upp alla de felsatsningar som gjordes under den förra mandatperioden – något som återställer Vänersborgs goda rykte.
…samtidigt som kommunen måste väga användningen av varenda skattekrona på guldvåg…

Kanske skulle politikerna fråga vad kommuninvånarna tycker?

Kategorier:Huvudnäs
%d bloggare gillar detta: