Hem > Sikhall, Solvarm > Solvarms naturhus i Sikhall (1)

Solvarms naturhus i Sikhall (1)

avloppDen 22 mars avvisade samhällsbyggnadsnämnden Solvarms ansökan om att få slippa att ansluta sig till kommunens VA-nät. Det var bara Vänsterpartiets två ledamöter som röstade för ett undantag.

Det har jag skrivit om tidigare. (Se ”Nytt avslag för Solvarm”.) Det har även en av Vänsterpartiets ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden gjort. James Bucci skrev tre bloggar om samhällsbyggnadsnämndens tvivelaktiga beslut. (Se ”Det sket sig – ärendet Solvarm var för hett”, ”Vattentjänstlagen 9 §” och ”Vänersborgs kommuns inställning till Sikhall 1:20 luktar skit”.)

miljoSamma dag som samhällsbyggnadsnämnden sa nej till Solvarm hade Solvarm besök av Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen. De två tjänstemännen visade upp en annan sida än den Solvarm hade mött tidigare… Det återkommer jag till.

I denna blogg vill jag beskriva hur Solvarms hus fungerar och varför Vänsterpartiet som enda parti i Vänersborg (i varje fall hittills) anser att Solvarm bör få ett undantag för att ingå i verksamhetsområdet, som det heter på fackspråk, dvs slippa att ansluta sig till kommunens VA-nät.

Grundinställningen hos Anders Solvarm är:

”för kommunen är avlopp ett problem, för mig är avlopp en resurs.”

Hela Solvarms hus är ett växthus. Ja, det är riktigt. Över det ”traditionella” bostadshuset så har Solvarm byggt ett växthus (se bild nedan).

solvarm_hus3

I växthuset har Solvarm installerat ett avancerat kretsloppssystem med växtbäddar. Det är överlägset det system som kommunen använder och som kommunen vill tvinga in Solvarm i. Ja, kommunens VA-system är inte ens ett kretsloppssystem…

Solvarm gör det som miljöbalken och EUs miljölagstiftning tar sikte på: ett cirkulärt system för säkert omhändertagande av avlopp med lokalt kretslopp av näringsämnen och återlämnande av rent vatten (högsta badkvalitet). Solvarm menar att kretslopp av näringsämnen är helt avgörande för vår planets framtid. Och det är svårt att argumentera mot det…

solvarm_mandelSolvarms teknik med växtbäddar bygger på omfattande forskning och erfarenheter gjorda kring bland annat rotzonsanläggningar, minireningsverk, slamavskiljare och markbäddar med olika typer av filtermassor. Solvarm har ett kretsloppsystem med 3 växtbäddar i serie inuti växthus med efterpolering i trädgårdsdamm.

Tekn. Dr. Vattenförsörjnings- och avloppsteknik Hamse Kjerstadius har analyserat och utvärderat reningsgraden av avloppsvattnet i Naturhuset Sikhall. Kjerstadius beskriver i sin rapport Solvarms hus på ett mycket detaljerat sätt. Jag återger det i sin helhet därför att det på ett utmärkt sätt visar vad Solvarm egentligen sysslar med. Det finns ju politiker och tjänstemän som tydligen tvivlar på Solvarms lösningar, och motiv…

 1. ”Steg 1) Uppsamling i slamavskiljare. Slamavskiljaren (trekammarbrunn) är belägen i husets källare och används för sedimentering och hydrolys av organiskt material. Slamavskiljaren minimal syretillförsel (anaeroba förhållanden) och töms cirka en gång per år (slammet körs till Holmängens eller Brålanda reningsverk i Vänersborgs kommun).”
 2. ”Steg 2) Avloppspump. Avloppsvattnet som flödar över ur trekammarbrunnen samlas upp i en pumpbrunn belägen i husets källare och pumpas upp till växtbädd 1 på husets takterass.”
 3. ”Steg 3) Växtbädd 1 med rotzon på husets takterrass. Vattnet leds in i växtbäddar med perforerad rörledning och sprids ca 1dm under växtbäddens yta. Växtbäddarna har fyllnadsmaterial av lecakulor vilket ökar den aktiva ytan för mikroorganismer att växa på. Rötterna från växter som odlas i växtbäddarna ger rotzoner utgör ytterligare kontaktyta för mikroorganismer att växa på. Vid samtliga kontaktytor utvecklas biofilmer med mikroorganismer där spontan kväverening sker genom nitrifikations- och denitrifikations-processer. Överskottsvatten från växtbädden samlas upp i tank i källaren och pumpas vidare till växtbädd 2.”
 4. solvarm_badd”Steg 4) Växtbädd 2 med rotzon kring husets ytterkant (fortfarande innanför växthus). Fungerar likadant som växtbädden på husets takterrass men har en annan klimatzon pga lägre temperatur.
  Eventuellt överskottsvattnet samlas upp med dränering och leds till steg 5.”
 5. ”Steg 5) Överskottstank med vattenspel. Eventuellt överskottsvatten från växtbäddarna kring husets fasad samlas upp i en 5 kbm tank kopplad till ett vattenspel. Från tanken pumpas vatten intermittent upp till vattenspelet. På så vis erhålls en barriär mot mördarsniglar samtidigt som avloppsvattnet syresätts. Vattenspelet innehåller ett breddavlopp som leder vatten ut ur huset då överskottstanken är full.”
 6. ”Steg 6) Breddavlopp ut ur huset till nedgrävd tvåkammarbrunn. Det är värt att notera att under sommarhalvåret samlas inget vatten upp i överskottstanken (se resultat nedan) varför steg 6 och senare steg av avloppsreningen endast används under vinterhalvåret. Från tvåkammarbrunnen leder ett överfall till trådgårdsdammen (steg 7).”
 7. ”Steg 7) Trädgårdsdamm med vassodling. Från trådgårdsdammen finns en breddning till dike (utsläpp från fastighetsgräns).”

Det kan tilläggas att Solvarm har byggt till ännu en liten (1 kvm) växtbädd (nr 3) för kryddörter efter att rapporten skrevs…

solvarm_hus2Är det någon som tvivlar på att Solvarms kretsloppssystem är både genomtänkt och avancerat? (Mer än politiker och tjänstemän i Vänersborgs kommun då…) Enligt min mening finns det knappast något liknande kretsloppssystem i hela landet. Det kanske var att ta i förresten. Det finns tre liknande hus till i Sverige och ett också i Norge. Solvarm har varit med och byggt dom också…

Det görs av vissa politiker och tjänstemän en stor affär av att kommunen kommer och hämtar slam hos Solvarm. Det handlar om en tömning varje år, och då hämtar kommunen endast 1 kbm slam. Solvarm håller dessutom just nu på att utveckla ett förbättrat kretsloppssystem som ska ta tillvara även detta slam. (Slammet ska våtkomposteras och hygieniseras inuti växtbädd 1.) Det har dock på oklara grunder stoppats av Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen (mer om detta senare).

Solvarms kretsloppssystem har utvärderats och det har mätts överallt. Orsaken till det är egentligen inte att Solvarm tror att hans system har brister eller tvivlar på att det är bättre än kommunens. Solvarm forskar och vill att systemet ska bli så bra som möjligt. Han ser det som en bricka för att förbättra miljön på planeten.

Hamse Kjerstadius har också analyserat prover från naturhuset. Han skriver:

”Sett till reduktionen i koncentration över hela behandlingslinjen (punkt A till punkt Ö) så är den mycket hög. Minskningen i koncentration var 98% för COD, >99% för total kväve respektive >99% för totalfosfor. Den största delen av denna reduktion sker inuti Naturhuset (punkt A till punkt X) medan en viss ytterligare reduktion sker i tvåkammarbrunn och damm utanför Naturhuset.”

Det här är värden som kommunens egna reningsverk knappast kan konkurrera med…

solvarm_vy

Kjerstadius skriver vidare:

”…inget avloppsvatten lämnar Naturhuset under 7 av årets 12 månader. Detta är inte så konstigt då de fem månaderna då vatten lämnar fastigheten är under vinterhalvåret då både växtlighet och evaporation är som lägst i växthuset. Det bör tilläggas att samtliga växtbäddar i Naturhuset bevattnas med vatten från brunn under husets sommarmånader. Trots denna bevattning rinner alltså inget vatten ut ur huset under 7 av årets månader.”

solvarm_apelsinDet kanske är läge att förtydliga. De 5 månader som avloppsvatten lämnar huset är det inte orenat. De unika värden, som redovisas ovan, och nedan, gäller. Saken är alltså den att huset inte lämnar något vatten överhuvudtaget under resten av året.

Kjerstadius är också intresserad av driftssäkerheten:

”Naturhuset Sikhall bebos endast av fem personer. Pumparna som pumpar avloppsvatten ut till växtbäddarna går endast då nivån i husets uppsamlingstank blir tillräckligt hög, det vill säga när de boende är hemma och använder toalett eller andra avlopp. Resten av systemet är passivt så till vida att reningen sker i växtbäddar belägna inuti ett växthus. Växtligheten i bäddarna behöver ses om under odlingssäsongen för att garantera en god tillväxt men det är ett system som skulle kunna stå utan handpåläggning under flera veckor även under växtsäsong. Detta, i kombination med att avloppsvatten endast genereras när de boende är hemma i Naturhuset gör att driftsäkerheten i avseende på pumpar och växtbäddar får anses som god.”

Det är knappast så att det går att uttrycka det på ett mer positivt sätt av en kritisk vetenskapsman och forskare…

Till sist vill jag avsluta med Kjerstadius definitiva slutsatser. (Jag kan inte säga att jag förstår alla detaljer, men det gör antagligen de som är insatta, eller borde vara…) I slutsatserna ingår också några jämförelser med kommunens system, något som för övrigt görs kontinuerligt i hela rapporten:

 • ”Reduktionen i koncentrationer inuti Naturhuset är hög (91% COD, 86% tot-N och 64% tot-P).”
 • ”Reduktionen i koncentrationer över fastigheten är mycket höga (98% COD, >99% tot-N och >99% tot-P) i jämförelse med Holmängens ARV.”
 • ”Eftersom vattenflödet minskar kraftigt inuti Naturhuset så ackumuleras ämnena i
  resterande vattenflöde. Den riktiga reduktionen är således större än koncentrationsminskningen och analyserna behöver kompletteras med flödesmätningar och massbalanser för att finna den riktiga reduktionen.”
 • ”De totala utsläppen av kväve och fosfor är uppskattningsvis mycket lägre för Naturhuset (en faktor 4 för fosfor respektive en faktor 80 för kväve). Skillnaden beror på att en stor mängd ovidkommande vatten tillkommer för varje ansluten person till Holmängens ARV.”
 • ”Viss mängd av näringsämnena fosfor och kväve återvinns till nyttoväxter inuti Naturhusets växtbäddar. Inga näringsämnen återvinns till produktiv mark från Holmängens ARV då allt dess slam används som deponitäckning.”
 • ”Beräkningarna för totala utsläpp samt växtupptag utfördes för det högsta beräknade utflödet (87 L per person och dag) för Naturhuset och således kan den sanna effektivitet hos systemet vara större än vad som anges i detta PM. Den sanna effektiviteten kan beräknas när flödesmätningar utförs på Naturhuset.”

Jag tror att kommentarer är tämligen överflödiga. Solvarms naturhus är helt överlägset kommunen VA-system.

solvarmhus2Det finns två hus till på Solvarms fastighet. Det finns vissa politiker och tjänstemän som tar detta som intäkt på att Solvarm måste anslutas till kommunens VA-system.

Det ena huset är gammalt och ska rivas. Det andra håller på att uppföras till Anders Solvarms far. Det här huset ska också bli ett naturhus. Det ska bli ännu miljövänligare med kretsloppstänk (naturligtvis) och fullt med solpaneler.

Anders Solvarm håller på med ett flertal utvecklingsprojekt kring olika typer av naturhus. Det gör han i samarbete med ingenjörer, arkitekter och forskningsinstitut. Solvarm får även inbjudningar från när och fjärran om att berätta om sitt hus. Han har byggt kretsloppssystemet i det uppmärksammade Uppgrenna Naturhus (huset fick Jönköpings kommuns miljöpris 2016) och Solvarm är med och samarbetar kring att göra världens första typhusmodeller som uppfyller de högt ställda naturhuskraven. Solvarms projekt har uppmärksammats av internationell media, t ex av The Ecologist se ”Nature House…complete with Grow Your Own Figs… anyone?”) och Financial Times (här måste man vara prenumerant, men googlar man på ”financial times solvarm” så kommer artikeln upp i sökresultatet – och det går att läsa den).

Borde inte politiker och tjänstemän i Vänersborg välkomna en sådan person som Anders Solvarm och hans arbete med att utveckla hållbara kretsloppssystem för vatten och avlopp?

Jag tycker det, Vänsterpartiet tycker det.

Detta är den första delen om Solvarm och naturhuset i Sikhall:

Kategorier:Sikhall, Solvarm Etiketter:, , ,
 1. Inga kommentarer ännu.
 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: