Arkiv

Archive for the ‘Solvarm’ Category

VA: Solvarm och Timmervik

avloppSå kom då kommunstyrelsens handlingar i torsdags. Och med dem handlingar till två ärenden som tilldrar sig särskilt intresse, i varje fall mitt särskilda intresse. Det är dels handlingar till Jonathan Axelsssons (M) och min (V) gemensamma motion från september 2016 om ”Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring” och dels tills den återremitterade frågan om en utvidgning av verksamhetsområdet i norra Timmervik. Det kan för övrigt noteras att båda ärendena sedan ska till kommunfullmäktige för slutligt avgörande.

avlopp6Kommunen tänker ansluta alla fastigheter i Timmervik till det kommunala VA-nätet. Jag har skrivit utförligt om ärendet vid flera tillfällen, senast i samband med att det skulle behandlas i samhällsbyggnadsnämnden. (Se ”Tvångsanslutning till VA-nätet?”.) Det kan väl sägas att både Vänsterpartiet och medborgarpartiet avstod från att rösta i frågan och när kommunstyrelsens arbetsutskott hade uppe frågan senast så avstod Gunnar Lidell (M) från att rösta.

avlopp4Det kan finnas olika skäl till att inte vilja ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Det kan t ex finnas en egen VA-lösning som är bättre än kommunens. Det är också dyrt att ansluta sig. En generell beräkning för kostnaden för en småhusfastighet ligger med Vänersborgs VA-taxa på 194.934 kr. Till det kommer ytterligare kostnader som grävning, inkoppling av pump och i vissa fall kanske också sprängning på tomten. Det kan bli kostnader för den enskilde fastighetsägaren på några hundratusen kronor mer än vad en ny typgodkänd trekammarbrunn med infiltration kostar…

I norra Timmervik är det fyra eller fem fastighetsägare som inte ville ha kommunalt vatten och avlopp. Kommunen tänker emellertid inte göra några undantag. Alla fastigheter ska anslutas, även de fastighetsägare som inte vill. De ska tvingas in i det kommunala VA-nätet…

paragrafTjänsteskrivelsen för ett juridiskt spetsfundigt resonemang. Jag tycker inte att kommunen tolkar Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) på ett riktigt sätt.

I 9 § i LAV står det:

”Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas…”

Det är som jag ser det inte orimligt att tolka detta som att kommunen kan avgöra hur ett ”utvidgat” verksamhetsområde ska se ut, dvs att alla fastigheter inte behöver anslutas. (För ett mer utvecklat resonemang, se ”Tvångsanslutning till VA-nätet?”.)

Tjänsteskrivelsen bortser också från två helt andra saker – hur drabbas de enskilda människorna av beslutet och vilken är den bästa lösningen för miljön?

mulltoaSamhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att:

”det på elva av de 20 fastigheterna (i hela verksamhetsområdet; min anm) finns äldre avloppsanläggningar (1975–1990). … Således kan konstateras att det för huvuddelen av de berörda fastigheterna saknas fullgoda avloppslösningar.”

Det redovisas knapphändiga eller inga fakta på vilka lösningar som finns på de fastigheter som inte vill ansluta sig. Om någon t ex har en mulltoa, vilket åtminstone en fastighetsägare har, och därmed inte släpper ut något i avloppsledningarna, så släpps inte heller något ut i Vänern. Faktum är ju att en mulltoa är det bästa för miljön.

HAV_myndDet borde enligt min mening göras en bedömning av varje fastighets VA-lösning. Som Havs- och Vattenmyndigheten skriver (se här):

”En bedömning av vilken rening som är rimlig görs för varje anläggning.”

Sedan för tjänstemännen ett ganska anmärkningsvärt resonemang om dricksvattnet, trots att de inledningsvis konstaterar:

vattenkran2”Såvitt avser dricksvattenkvaliteten finns hos kommunen inga rapporterade anmärkningar.”

Sedan dras ändå, efter en del antaganden och hypotetiska resonemang, slutsatsen att fastigheterna måste anslutas… Det här har jag utvecklat tidigare och gör inte det en gång till. (Se ”Tvångsanslutning till VA-nätet?”.)

Ärendet Timmervik kommer nu alltså tillbaka till kommunstyrelsen, och sedan till kommunfullmäktige, efter att fullmäktige den 22 november förra året återremitterade frågan – på Vänsterpartiets förslag. Motiveringen till återremissen löd:

”Fullmäktiges underlag behöver kompletteras och relevant lagstiftning presenteras i sin helhet. Fullmäktige måste, innan beslut kan fattas, veta vilka alternativ som står till buds. Det är också viktigt att belysa om regelverket skiljer sig när ett verksamhetsområde initieras av enskilda fastighetsägare.”

kompletterasJag tycker sammanfattningsvis inte att ärendet har kompletterats med all relevant lagstiftning. I tjänsteunderlaget finns det inte heller något svar på vilka alternativ som står till buds. Det anser jag vara tämligen anmärkningsvärt… Varför har kommunen t ex inte tittat på bildande av en samfällighet? Däremot har skrivelsen från förvaltningen belyst om ”regelverket skiljer sig när ett verksamhetsområde initieras av enskilda fastighetsägare”. Det gör det inte.

Det saknas alltså enligt min mening fortfarande ett fullödigt underlag innan kommunstyrelsen, och sedan fullmäktige, kan fatta beslut om att tvångsansluta alla fastighetsägare till det kommunala VA-systemet. Och ärligt talat, kan inte fastighetsägare få slippa att tvångsanslutas till det kommunala VA-nätet?

En fastighet som redan har drabbats av kommunens VA-tvång är familjen Solvarms naturhus i Sikhall, strax norr om Timmervik. Solvarm ska, enligt ett tidigare fullmäktigebeslut, anslutas till kommunens VA-nät.

solvarm_hus

Om det är någon fastighet ”som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang” som LAV pratar om, så är det Solvarms hus. Familjens VA-lösning är överlägsen kommunens. Det har jag beskrivit i ett flertal bloggar genom åren, senast för några veckor sedan. (Inte heller detta ska jag upprepa, se ”Solvarm och tvångsanslutning VA”.)

Solvarm ger sig emellertid inte, familjen vill inte anslutas. Till sitt stöd har familjen nu fått Villaägarnas Riksförbund bakom sig. Förbundet ska hjälpa Solvarm att driva frågan vidare.

Och frågan drivs nu vidare.

agnesadvokatTidigare i veckan kom det nämligen ett brev till kommunen från ”agnes advokatbyrå” med överskriften:

”Angående krav på undantag från anslutning till allmän avloppsanläggning för fastigheten Vänersborg Sikhall 1:20”

Sikhall 1:20 är Solvarms fastighet…

judge2I brevet meddelas att:

”Fastighetsägarna har … för avsikt att, om inte kommunen senast den 16 mars 2018 meddelar att Fastigheten undantas från krav på att ansluta till den allmänna avloppsanläggningen, väcka talan vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen.”

Och skälet är inte helt oväntat:

”Grunden för Fastighetsägarnas begäran är att den kretsloppsanpassade avloppsanläggning som finns på Fastigheten tillgodoser behovet av avloppsrening till skydd för människors hälsa eller miljön på ett bättre sätt än den kommunalapinsam avloppsreningsanläggningen, och att det därför saknas behov av att ansluta Fastigheten till den allmänna avloppsanläggningen.”

Brevet visar vart kommunens rigida inställning kan leda – till domstol… Jag kan väl tycka att det är pinsamt för Vänersborgs kommun…

Det kan också tänkas att Solvarm även ska driva frågan om avgifterna, om fastigheten nu blir tvångsansluten. Det finns ju en intressant paragraf i lagen om allmänna vattentjänster, nämligen 24 §:

Skyldighet att betala avgifter för allmänna vattentjänster
En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän va-anläggning, om fastigheten
1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och

2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.”

Även denna aspekt måste kommunstyrelsen, och senare kommunfullmäktige, ta i beaktande i sina kommande beslut. Det gäller ju även i Timmervik. Skulle t ex de med mulltoaletter i Timmervik vara tvungna att betala med hänsyn till ”människors hälsa eller miljön”? Jag har svårt att tro det.

karvling_Min åsikt är att kommunen måste sätta ner foten och besinna sig. Kommunen måste ta hänsyn till de invånare som den är satt att tjäna och göra individuella och andra prövningar av vilka som ska anslutas till kommunens VA-nät eller inte. För det är klart att kommunen inte kan acceptera fastigheter med undermåliga VA-lösningar. Men samtidigt måste kommunen också komma ihåg att det finns andra lösningar som är både bättre och billigare än kommunens eget VA. Som t ex Solvarms…

Kategorier:Sikhall, Solvarm, VA

Solvarm och tvångsanslutning VA

20 februari, 2018 1 kommentar

villaagarenI fredags utkom årets första nummer av tidningen ”Villaägaren”. Det är medlemstidningen för ”Villaägarnas Riksförbund”. En bloggläsare gjorde mig uppmärksam på en av artiklarna, en tämligen intressant sådan.

villaagarnaArtikeln, som inte finns på nätet (såvida du inte är medlem i Villaägarna), har rubriken:solvarm2018_1

”DE TVÅNGSANSLUTS TILL KOMMUNALT VA”

Tvångsanslutning till kommunalt VA är en tämligen aktuell fråga i både Sverige och Vänersborg. Vänsterpartiet i Vänersborg fick som bekant igång en viss diskussion i frågan när vi i kommunfullmäktige den 22 november förra året yrkade återremiss på att ”verksamhetsområdet för VA, vatten och spillvatten, etapp 8 norra Timmervik” skulle utökas. Det ledde överraskande nog till att ärendet faktiskt skickades tillbaka till samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare utredning. (Se ”VA: Återremiss på tvångsanslutningen”.)

spel_galleriMen det var nog bara ett slags spel för galleriet från de andra partierna. På det senaste sammanträdet i Samhällsbyggnadsnämnden var ordningen så att säga ”återställd”. Samtliga partier, utom Vänsterpartiet och medborgarpartiet, beslutade, återigen, att föreslå kommunfullmäktige att tvångsansluta alla i verksamhetsområdet i Timmervik, utan undantag, till det kommunala VA-nätet. (Se ”Tvångsanslutning till VA-nätet?”.) Precis som alla i Vänersborg tidigare har tvångsanslutits… Vilket till och med används som argument av vissa. Typ, ”även om kommunen tidigare har gjort fel och tvångsanslutet alla, så måste vi ändå fortsätta med det. Alla måste ju behandlas lika.”

solvarm2018_2Och då närmar vi oss innehållet i fredagens artikel i Villaägaren…

Det är faktiskt så att artikeln i Villaägaren inte bara handlade om tvångsanslutning till ett kommunalt VA-nät så där i allmänhet…

Nä… Artikeln handlade om – Vänersborg!!

Och Sikhall!!

Och familjen Solvarm!!

Solvarms naturhus i Sikhall tillhör nämligen de fastigheter som kommunen vill tvångsansluta till VA-nätet enligt ett tidigare beslut. Men Solvarm vill inte! (Jag har skrivit om Solvarms kamp mot kommunens betongpolitiker och byråkrater tidigare. Jag bifogar dessa länkar i slutet av bloggen.)

solvarm_hus

Artikeln i Villaägaren är på fyra helsidor, inklusive bilder, och sätter återigen Vänersborgs kommun på kartan. Och inte på något positivt sätt. Vänersborg utmålas ännu en gång (vilken gång i ordningen?) som en fyrkantig och byråkratisk kommun där politiker och tjänstemän kör över sina invånare.

Och jag kan med bästa vilja inte påstå att tidningen har fel…

Artikeln i Villaägaren börjar:

”Huset vid Vänerns västra strand liknar inget annat. På håll ser det ut som ett gigantiskt växthus. Men något stör bilden. I växthuset står ett fullstort timmerhus.”

solvarm_hus2Solvarm berättar om sitt naturhus:

”växtlighet, kretsloppstänkande och energieffektivitet är ledande teman. På köpet får man ett klimat runt bostads­huset som liknar det i norra Italien.”

Tidningen Villaägaren skriver om VA och kretsloppstänkandet:

”När … någon av familjemedlemmarna släpper ut diskvatt­net eller spolar i toaletten rinner vattnet in i stora tankar i husets källare. Därifrån pumpas det upp till växtbäddarna, som tar hand om näringen.”

Anders Solvarm säger:

”De [växtbäddarna] fungerar som ett filter, men istället för att bara skilja ut näringsämnena tas de också om hand och utnyttjas av växterna. Tack vare den generösa gödningen och klimatet kan vi odla fikon, aprikos, mandel och vin.”

miljoSolvarms VA-lösning är överlägsen kommunens. Under sommarhalvåret lämnar t ex inget avloppsvatten huset. Om (när?) Solvarm tvångsansluts till kommunens VA, så kommer avloppsvattnet att pumpas till ett kommunalt reningsverk. Efter rening körs sedan det återstående slammet, där näringsämnena ingår, på lastbil till en sop­tipp. Ingen näring förs tillbaka till växtodlingarna.

Kommunens ”rening” är för övrigt inte så bra som många kanske tror. Mätningar som Solvarm har företagit på sitt system visar till exempel att:

”värdena för fosfor [är] 10 gånger lägre än kommunens egna värden. För kväve är mina värden 100 gånger bättre.”

jesus2Det är många människor i vårt avlånga land som är intresserade av Solvarms lösning. Många är också de som vill komma och studera huset i Sikhall. Anders Solvarm anlitas dessutom ofta som föreläsare. Men som Jesus sa (Matt 13:57):

”En profet blir ringaktad bara i sin hemstad”

vbg_loggaI hemkommunen Vänersborg är tonerna nämligen annorlunda… Enligt Anders Solvarm sa VA-chefen Daniel Larsson:

”Det spelar ingen roll om ditt sys­tem är bättre, du ska ändå anslutas.”

VA-chefen Larsson intervjuas i artikeln. VA-chefen säger att Solvarms fastighet måste anslutas till det kommunala VA-nätet. Eller i varje fall betala anslutningsavgiften. På 185.000 kr… (För ingenting…paragraf)

”Så står det i lagen.”

Säger alltså VA-chefen till Villaägaren.

Det kan väl diskuteras vad det står i lagen… I 9 § i lagen om allmänna vattentjänster står det i varje fall:

”Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen.”

Villaägarnas Riksförbund har tagit ett för förbundet ganska unikt beslut i ”fallet Solvarm”. Anders Solvarm ska få hjälp av förbundet att driva frågan vidare.

juristKarin Hägglöf, förbundsjurist hos Villaägarna, förkla­rar varför:

”Det är inte ofta vi tar oss an ett fall på det här sättet och går in med ekonomiskt stöd. Ärendet måste vara principiellt viktigt för Villaägarna och dess medlemmar vilket detta i hög grad är. Det är även första gången vi kommit i kontakt med ett fall där det finns en lång serie av mätningar. Vi bedömer därför att det finns utsikter till att för första gången få en dom på området som är till den enskildes fördel.”

lagbokenFörbundsjuristen pekar på en särskilt intressant paragraf i lagen om allmänna vattentjänster, nämligen 24 §:

Skyldighet att betala avgifter för allmänna vattentjänster
En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän va-anläggning, om fastigheten
1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och

2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.”

Tänk, jag undrar om t ex de med mulltoaletter i Timmervik är tvungna att betala 200.000 kr i anslutningsavgift med hänsyn till ”människors hälsa eller miljön”. Jag har faktiskt svårt att tro det. Vad gäller familjen Solvarm, så torde det vara uteslutet.

vbg_kartan3Det ska bli intressant att följa fallet. Det kan bli prejudicerande inte bara för Vänersborg utan för hela Sverige. Men jag har fortfarande svårt att förlika mig med att många av kommunens betongpolitiker och byråkrater fortfarande inte förstår att de är till för vänersborgarna och inte tvärtom.

Jag befarar att Villaägarna återigen kommer att sätta Vänersborg på kartan.

===========

Länkar till tidigare bloggar om Solvarms kamp mot Vänersborgs kommun:

Kategorier:Solvarm, VA

Solvarm begär nytt beslut

13 augusti, 2017 Lämna en kommentar

solvarm_husI fredags skrev jag om att riksradion hade uppmärksammat Solvarms kamp med, och mot, Vänersborgs kommun – se ”Solvarms fall i SR”.

Idag kan det konstateras att kampen uppe i Sikhall går in i ett nytt skede kommande vecka.

Solvarm skriver nämligen i ett mail till kommunen och kommunens tre kommunalråd, dvs Marie Dahlin (S), Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C):

”Begäran om att vår fastighet Sikhall 1:20 undantas från tvångsanslutning till Vänersborgs kommuns verksamhetsområde för VA (vatten och avlopp).”

Familjen Solvarm begär alltså att kommunen ska fatta ett nytt beslut avloppsom innebär att familjens fastighet inte behöver anslutas till kommunens VA-system.

Solvarm hävdar att naturhusets VA-lösning är bättre än kommunens. Till stöd för sin uppfattning anför Solvarm den analys som Tekn. Dr. Hamse Kjerstadius vid Lunds Universitet har utfört och den granskning som kommunens miljö och hälsoskyddsförvaltning har gjort av nämnda analys. (Se ”Solvarms fall i SR”.)

Sedan visar Solvarm i mailet att lagen ger möjlighet att undanta fastigheter från verksamhetsområden, dvs att fastigheter inte måste ingå i ett verksamhetsområde och därmed inte i kommuners VA-nät. Solvarm anför paragraferna 9 och 24 i lagen om allmänna vattentjänster,

Solvarm anser också att det finns ett starkt stöd för naturhusets system i Sveriges miljölagstiftning – bland annat uttryckt i Miljöbalkens 1 kap § 1:

”Miljöbalken skall tillämpas så att … återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.”

uppgrennaAnders Solvarm avslutar sitt mail till kommunen med några personliga kommentarer.

Anders Solvarm beskriver hur han håller på med ett flertal utvecklingsprojekt kring dessa hustyper i samarbete med ingenjörer, arkitekter och forskningsinstitut, hur han får inbjudningar från när och fjärran om att berätta om sitt hus, hur han har byggt kretsloppssystemet i det uppmärksammade Uppgrenna Naturhus (huset fick Jönköpings kommuns miljöpris 2016) och hur han har varit med om att bilda ett företag för att göra världens första typhusmodeller som uppfyller de högt ställda naturhuskraven.

vanersborgs-kommun-logotypAnders Solvarm avslutar sitt mail till kommunen:

”Genom att försöka tvångsansluta vår fastighet motarbetar kommunen vårt arbete för miljöteknisk utveckling. Jag tycker att båda parter bör ägna kraften åt mer progressiva uppgifter.”

karvlingÄr inte hela den här historien en möjlighet för Vänersborgs kommun att vända en ganska trist utveckling till raka motsatsen? Tänk om kommunen istället slår fast att Anders Solvarm har rätt – just ett sådant här projekt avses när regelverket beskriver möjligheten till undantag. Då skulle det fortfarande vara helt möjligt att Vänersborg nämns som orten där man välkomnar innovation och initiativ.

Måtte det bli så!

Kategorier:miljö, Sikhall, Solvarm

Solvarms fall i SR

11 augusti, 2017 Lämna en kommentar

srI onsdags (9 aug) hade Sveriges Radio ett inslag om VA-dragningen i Dalsland och familjen Solvarm i Sikhall (se ”Tvångsansluten till kommunalt avlopp”). Det var i programmet ”Plånboken” (”programmet som reder ut stora som små konsumentfrågor”). Det är bra att media tar upp ”fallet Solvarm”. Familjen har, som flera andra i Vänersborgs kommun, kommit i kläm när kommunen hävdar sina så kallade principer gentemot invånarna.bloggare15

Jag har de senaste åren skrivit ganska många bloggar (se t ex ”Solvarm och kommunen fortfarande inte överens”, 8 mars 2017) om Solvarms öden och äventyr efter kommunfullmäktiges beslut den 20 maj 2015 att:

”införa verksamhetsområde för VA, vatten och spillvatten, etapp 6 för Sikhall södra i Vänersborgs kommun.”

Beslutet innebar att Solvarm och de boende i södra Sikhall skulle anslutas till det kommunala VA-nätet.

solvarm_husSolvarms hus i Sikhall är inte som alla andra hus. Huset sticker ut från mängden på ett ganska iögonfallande sätt. Det är ett stort växthus på 300 kvadratmeter. Och inne i detta hus finns ytterligare ett hus – ett 145 kvadratmeter stort knuttimrat trähus.

Solvarms hus är ett naturhus. De beskriver själva sitt hus:

”Naturhus är ett helhetskoncept som i tre delar består av: klimatskal, bostadsdel och kretslopp. Naturhus medför låg energiförbrukning och ekologi i praktiken. Kretsloppssystemet möjliggör självförsörjning av frukt och grönsaker. Människankretslopp omges av naturliga material.”

Kretsloppssystemet innebär bland annat att avloppsvatten går igenom en trekammarbrunn och sedan upp till de planterade växter som finns i växthuset.

solvarm_hus2Kommunen vill tvinga in Solvarm i det kommunala VA-nätet, Solvarm vill inte. Solvarm hävdar att det egna systemet är bättre än kommunens VA-lösning.

I radioinslaget från i onsdags säger Vänersborgs kommun att den inte kan göra några undantag från lagen:

”Det är så vi har sett på det att man ska med.”

Enligt kommunens talesperson går det alltså inte att göra några undantag. Alla, inklusive Solvarm, ska vara med i det kommunala VA-nätet.

Kommunen fortsatte med, enligt mitt tycke, ett ganska tvivelaktigt argument:

”… men vad händer när fastigheten byter ägare? Kommer nästa person att sköta det här på samma sätt och hur blir det då?”

Jag kan inte se att detta har med Solvarm att göra. Om en försäljning skulle bli aktuellt i framtiden, så är det väl något som i så fall får tas upp med den nye fastighetsägaren. Sedan är det väl också ganska sannolikt att den som skulle köpa Solvarms hus är lika intresserad av miljö och kretslopp som Solvarm…

Kommunen hävdar vidare att den har letat efter liknande fall som Solvarms:

”Vi har försökt att leta och vi har inte hittat något jämbördigt fall. … Det finns inte så många rättsfall att luta sig mot.”

lagbok2Och det stämmer säkert. Men det spelar ju egentligen ingen som helst roll. Det viktigaste är ju vad lagen säger, inte om det finns några rättsfall. Och vad säger då lagen?

Sveriges Radio hade också varit i kontakt med SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) chefsjurist Germund Persson.

Chefsjuristen sa, tvärtemot kommunen, att det går att göra undantag, dvs alla fastigheter måste inte ingå i verksamhetsområdet, och hänvisade till 24 § i lagen om allmänna vattentjänster:paragraf

”En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän va-anläggning, om fastigheten
2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. Vid bedömning av behovet enligt första stycket 2 skall särskild hänsyn tas till i vilken utsträckning jämförda alternativ tillgodoser intresset av en god hushållning med naturresurser.”

Tanken med den paragrafen är, enligt SKL:s chefsjurist, att:

”om en fastighetsägare har en väldigt bra kretsloppsanpassad lösning, så kan det göra att bedömningen faller ut till fastighetsägarens fördel.”

domareDet spelar ingen roll om det finns tidigare rättsfall – det är lagen som gäller. Och alla fastigheter måste inte finnas med. Det betyder alltså att kommunen har fel.

Om intervjun med chefsjurist Persson hade varit längre kanske han också hade hunnit att citera § 9 i samma lag:

”Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.”radio

Kommunens representant i radioinslaget tyckte att det skulle vara intressant om Solvarm kunde bevisa att hans anläggning är bättre. Om så är fallet skulle tydligen Solvarm kunna begära att få utgå ur verksamhetsområdet. Och det är ju intressant. Det går tydligen att göra ”undantag” enligt Vänersborgs kommun…

Jag vet inte riktigt hur kommunen tänker sig att Solvarm ska bevisa att familjens system är bättre än kommunens. En ganska omfattande analys har nämligen redan gjorts!

lunds_universDet finns en analys i en rapport med namnet ”PM Analys av Naturhus i Sikhall”. Den är skriven den 28 maj 2017 av en forskare vid Lunds Universitet, Hamse Kjerstadius.

Kjerstadius, som har titeln ”Tekn. Dr. Vattenförsörjnings- och avloppsteknik”, har dragit slutsatsen att Solvarms system är bättre än kommunens och att miljöskälen är uppfyllda!

Anders Solvarm nöjde sig dock inte med detta. Han skickade rapporten till Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen i Vänersborg och begärde ett utlåtande över analysen. Den 29 juni kom utlåtandet från kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör har koll på lagen och skrev inledningsvis:

”Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) styr upprättande av verksamhetsområden för kommunalt avlopp. LAV ger vissa möjligheter till att undanta en fastighet från avgift eller att inskränka verksamhetsområdet.”

Och det var ju precis vad SKL:s chefsjurist sa i radioinslaget!

Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör skriver vidare:

miljo”Naturhuset är ett unikt projekt som undersöker möjligheten till ett hållbart boende med avloppslösningen som en del i den totala utformningen. Det kan ses som ett projekt som vill sprida idéer om en hållbar livsstil och visa på människans plats i naturens ekosystem.”

Det tycks som om Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är tämligen positiv till Solvarms hus. Och det bekräftas i slutsatserna:

avlopp”Provresultaten visar dock mycket bra reningsresultat som är jämbördiga med eller bättre än kommunens reningsverk men de kan inte fullt ut jämföras med avloppsreningsverken på grund av att provtagningen skiljer sig åt.”

Finns det egentligen något att tillägga? Ja, det skulle väl i så fall vara slutorden i utlåtandet från Miljö och Hälsa:

”Då det gäller Naturhuset i Sikhall är detta ett unikt projekt. Vid en samlad bedömning av att mycket bra reningsresultat har uppnåtts i avloppsanläggningen i kombination med att ägaren vill sprida kunskaper om en innovativ lösning och hållbart boende till allmänheten är detta ett koncept som kan göra stor nytta för spridning av kunskap inom miljöområdet om Naturhuset med ingående avloppsanläggning bibehålls. Anläggningen bör i så fall brukas som idag med underhåll av växtbäddar och odling samt att den används som en forsknings- och demonstrationsanläggning.”

domstolsloggaSolvarm ämnar återkomma till kommunen med en begäran om att ärendet tas upp på nytt. Om kommunen fortfarande tänker trilskas och hävda sina ”principer”, mot lagen, så tänker Solvarm överklaga ärendet till Mark- och Miljödomstolen.

Det är beklämmande att kommunen ska krångla till det för enskilda invånare i kommunen. Det är ju inte första gången som kommunen tycks ha glömt vilka dess uppdragsgivare är och vilken uppgift den har gentemot dessa…

Kategorier:miljö, Sikhall, Solvarm

Solvarm och kommunen fortfarande inte överens

8 mars, 2017 2 kommentarer

sikhall6bVid Vänerns strand ett par mil norr om kommunhuset i Vänersborg ligger den fridfulla lilla byn Sikhall.

En kväll några veckor före det politiska sommaruppehållet, den 20 maj 2015, hamnade Sikhall i händelsernas centrum. Kommunfullmäktige i Vänersborg beslutade nämligen att:

”införa verksamhetsområde för VA, vatten och spillvatten, etapp 6 för Sikhall södra i Vänersborgs kommun.”

Beslutet innebar att de boende i södra Sikhall skulle anslutas till det kommunala VA-nätet. Och med detta beslut så blev inte sommaren riktigt som det var tänkt, i varje fall inte för en av familjerna, familjen Solvarm.

blogg2Ungefär så började jag en blogg som jag publicerade den 25 augusti 2015. (Se ”Solvarm i Sikhall vs kommunen”.) Och nu, 1,5 år senare, kan jag konstatera att det fortfarande inte har blivit riktigt som det var tänkt för familjen Solvarm – inte den efterföljande sommaren, och kanske inte heller den kommande…

Anledningen till dagens blogg är att jag i söndags fick se en tidningsartikel på nätet. Artikeln handlade om Solvarms hus på Sikhall. (Läs artikeln här.) Igen, skulle man kunna säga. Det har genom åren skrivits mycket om Solvarms hus, TV har varit där och många gör studiebesök i huset (vi pratar om tusentals besökare). Dessutom har familjemedlemmar blivit anlitade som föreläsare, t ex på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.

solvarm_husSolvarms hus i Sikhall är nämligen inte som alla andra hus. Huset sticker ut från mängden på ett ganska iögonfallande sätt. Det är ett stort växthus på 300 kvadratmeter. Och inne i detta hus finns ytterligare ett hus – ett 145 kvadratmeter stort knuttimrat trähus.

Solvarms hus är ett naturhus. De beskriver själva sitt hus:

”Naturhus är ett helhetskoncept som i tre delar består av: klimatskal, bostadsdel och kretslopp. Naturhus medför låg energiförbrukning och ekologi i praktiken. Kretsloppssystemet möjliggör självförsörjning av frukt och grönsaker.kretslopp Människan omges av naturliga material.”

Kretsloppssystemet innebär bland annat att avloppsvatten går igenom en trekammarbrunn och sedan upp till de planterade växter som finns i växthuset. Det kan nämnas i det här sammanhanget att Anders Solvarm är med och bygger kretsloppssystem också i andra hus. Ett av dessa hus fick förra året Jönköpings kommuns miljöpris – klicka här

Hur som helst.

forvaltningsrattenSolvarm överklagade kommunfullmäktiges beslut från den 20 maj 2015 till Förvaltningsrätten. I överklagandet står det:

”Vi har på Sikhall eget enskilt avloppssystem med näringsåtervinning i integrerat växthus=eget kretslopp. Sonderingar så långt ger att vårt kretslopps-system är bättre än kommunens system för att uppfylla regler och lagkrav (Miljöbalken). Eftersom vi har välfungerande brunn och eget kretslopps-system ser vi inte teknisk, miljömässig eller ekonomisk anledning att ansluta vår fastighet till detta verksamhetsområde. Det känns som en sämre lösning ur alla ovanstående aspekter = orimligt.”

reningsverkSolvarm hävdar mycket bestämt i sitt överklagande att kommunens VA-lösning är sämre än den som redan finns på fastigheten.

”Vi hävdar att kommunen inte visat att deras avloppsreningsystem är ett fungerande kretsloppsystem i ordets betydelse av att näringen återförs till odling. Vi anser att kommunens avloppsreningssystem är sämre än vårt avseende miljöhänsyn, verklig prestanda, säkerhet, hållbarhet, flexibilitet och ekonomi.”

Förvaltningsrätten avslog Solvarms överklagande. Rätten tittade emellertid i sin dom bara på om kommunens beslut hade tillkommit i laga ordning, och det hade det. Kommunen har laglig rätt att fatta sådana här beslut. Förvaltningsrätten visade däremot inget intresse för ärendets innehåll… Det tog rätten inte alls ställning till.

stupidEfter att jag hade läst tidningsartikeln så tog jag kontakt med Anders Solvarm. Det hade ju snart gått två år sedan kommunfullmäktiges beslut – och jag var nyfiken på vad som hade hänt sedan sist. I min enfald så trodde jag faktiskt att det hade löst sig mellan Solvarm och kommunen.

obs2Men.

Det har inte kommit till stånd någon lösning mellan kommunen och Solvarm. De sitter fast i samma positioner som tidigare. Kommunen vill tvinga in Solvarm i det kommunala VA-nätet, Solvarm vill inte. Och under tiden kommer media och besökare till Solvarms miljövänliga naturhus…

kammarrattenSolvarm överklagade Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten. Kammarrätten gav emellertid inte prövningstillstånd. Solvarm har dock inte gett upp utan driver processen vidare, och något slutgiltigt avgörande finns i dagsläget fortfarande inte. Detta torde för övrigt vara skälet till att det inte har hänt så mycket mellan kommunen och Solvarm.

Det tycks ha gått en enorm prestige i frågan från kommunens sida – och jag tycker själv att det är en mycket pinsam historia för Vänersborgs kommun. Varför är inte kommunen stolt över att det finns ett avancerat naturhus i kommunen? Varför utnyttjas inte huset i en kommunal marknadsföring? Varför uppmuntrar inte kommunen fler att bygga sådana här hus…?

solvarm_hus2I andra kommuner får hus som Solvarms pris, i Vänersborg tvingas samma typ av hus att inordna sig i det sämre kommunala VA-nätet…

Var finns logiken? Finns det någon?

Det finns en mängd paragrafer i flera lagar som kan åberopas för att ge Solvarm rätt att stå utanför det kommunala VA-nätet. För att ta ett exempel, i lagen om allmänna vattentjänster står det (§ 9):paragraf

”Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.”

För det är helt enkelt så att Solvarms VA-system är bättre än kommunens. Och då bör kommunen inte kunna kräva tvångsanslutning till verksamhetsområdet

jordbrukDet finns också tämligen många jordbruksfastigheter i området längs dalslandskusten som inte behöver anslutas till kommunens VA-nät. Detta beroende på att de helt enkelt inte är med i de verksamhetsområden som kommunen har upprättat. Eftersom Solvarms hus också är en jordbruksfastighet, så ställde Anders Solvarm frågan till kommunen i ett mail den 2 januari 2017:

”Vi har fått kännedom om att andra jordbruksfastigheter inte har tvångs-anslutits längs VA-projektet. Vår fastighet är en jordbruksfastighet. Kommunens kommentar?”

Solvarm har dock inte fått något svar på sin undran.

bondeVA-lagen talar om ”samlad bebyggelse” när verksamhetsområden upprättas, men det finns en osäkerhet i hur många fastigheter som avses och hur nära de skall ligga varandra. Detta är nämligen inte tydligt definierat i lagstiftningen. Stora jordbruksfastigheter, oftast över 20 hektar, faller emellertid oftast inte inom begreppet samlad bebyggelse. Det är därför som de inte finns med i verksamhetsområdena och det är därför som de inte tvingas ansluta sig till det kommunala VA-nätet.

Jag antar att kommunen inte anser att Solvarms fastighet tillhör denna typ, eftersom Solvarms fastighet de facto är upptagen i verksamhetsområdet Sikhall södra. Det har ju kommunfullmäktige bestämt. Men det känns ändå som om det borde finnas utrymme för en ”kompromiss”. Om viljan hade funnits från kommunens sida…

Summa summarum.

karvlingJag har mycket svårt att förstå att kommunen tar denna konflikt med familjen Solvarm. Borde inte kommunen ha ett intresse av att komma till en lösning? Och hur svårt kan det egentligen vara? Om viljan hade funnits… Både kommunen och Solvarm har väl egentligen samma mål – att värna naturen och kanske i synnerhet att skydda Vänern från bland annat smittämnen, kemikalier och övergödning. Solvarm har i varje fall detta mål.

Till sist.

vbg_loggaHela konflikten grundar sig alltså på att kommunen bygger VA-ledningar från Vänersborg längs dalslandskusten upp till Rörvik. Kommunen skriver på sin hemsida:

”I och med utbyggnaden av VA-ledningar ges bättre förutsättningar för utökad bebyggelse utmed Vänerkusten: fritidsboende kan omvandlas till permanentboende, dåliga avloppslösningar kan ersättas med kommunalt spillvatten och dåligt vatten kan ersättas med kommunalt vatten.”

VA-arbetet började 2010 och beräknas vara klart 2018 (enligt samma hemsida).

Det finns en intressant detalj i detta sammanhang… Det är att ledningarna från Rörvik, norr om Sikhall, inom en snar framtid ska kopplas ihop med ledningarna som kommer söderifrån. För att kunna kopplas ihop så måste VA-ledningarna passera, ja gissa, Solvarms mark. (Marken ligger som en kil från Solvarms hus ner till Vänern…) Och detta oavsett om Solvarms hus ska anslutas till VA-nätet eller inte.

brevKommunen har velat prata med Solvarm om ledningarna. I mailet från den 2 januari skriver emellertid Anders Solvarm:

”Vi har ingen anledning till att ge ifrån oss ledningsrätt – över vår fastighet – till kommunen så länge vi är i rättstvist rörande samma VA-projekt.”

Och denna inställning är väl inte svår att förstå…

Den 5 januari skrev kommunen ett svar till Solvarm:

”Det har precis kommit till vår kännedom att ni lämnat in en komplettering till överklagan för prövningstillstånd hos kammarrätten i Göteborg. Vi vill läsa igenom det och invänta kammarrättens åsikt.”

Så…lasta_positioner

”Ställningskriget” fortsätter. Solvarm och kommunen har inte kommit längre i den här frågan heller. Och hur det då ska gå med kommunens VA-nät längs Dalslandskusten vet ingen. Det kan rent teoretiskt ta flera år för kommunen att få ett markupplåtelseavtal på Solvarms mark…

KS: Solvarm, Villa Björkås, Blåsut och Hönan

27 augusti, 2015 Lämna en kommentar

Igår hade kommunstyrelsen (KS) sitt första sammanträde för i höst. Några viktiga frågor behandlades. Eftersom jag inte sitter i KS så kan jag naturligtvis inte redogöra i detalj för vad som hände. Och inte heller är, av naturliga skäl, protokollet skrivet än.

solvarmKommunen skulle som bekant lämna ett yttrande till Förvaltningsrätten. Familjen Solvarm ute i Sikhall har ju överklagat fullmäktiges beslut att familjens naturhus ska tvingas anslutas till kommunens VA. Det har jag redogjort för tidigare (se ”Solvarm i Sikhall vs kommunen).

Det förslag till yttrande som låg på bordet antogs av kommunstyrelsen och skickas nu in till Förvaltningsrätten. Kommunen försvarar alltså sin ståndpunkt att Solvarms hus ska in i kommunens VA-hägn – och därmed att Förvaltningsrätten ska avslå Solvarms överklagande. Vänsterpartiet lämnade en reservation i ärendet.

I reservationen, som kan laddas ner och läsas i sin helhet på Vänsterpartiets hemsida, riktar Vänsterpartiet kritik på vad som uppfattas som att kommunledningen har vilselett övriga ledamöter:

”Ledningen kände väl till vad som dolde sig på en enkel lista (dvs Solvarms hus; min anm) med ett stort antal uppräknade fastigheter. Ledningen borde ha förstått, att andra ledamöter inte såg detta.”

utredning3Det är som jag har skrivit tidigare, i stort sett omöjligt för fritidspolitiker, som alla vänsterpartister är, att sätta sig in i varje liten detalj i ibland oerhört omfattande material. Särskilt, faktiskt, i frågor som vid en första anblick bara ser ut att vara tekniska och opolitiska. Och det är ju i stort sett omöjligt att ringa till varje hushåll som omfattas av ett beslut och fråga om det är ok.

Det var inte så konstigt att vi vanliga fritidspolitiker missade Solvarms fastighet när verksamhetsområdet beslutades…

Vänsterpartisterna i KS menar också att kommunledningen borde ha lyft frågan om Solvarms naturhus även av ett annat skäl – av ett viktigt, principiellt skäl:

”Skall det vara möjligt för kommunen att tvinga på en enskild fastighetsägare en anläggning som av de klagande anses vara sämre än den egna fungerande VA-lösningen?”

Denna principiellt viktiga fråga får alltså fortsätta att ”hänga i luften” ett tag till.

Det är nog så att historien upprepar sig. De styrande socialdemokraterna och centerpartisterna vill, liksom under mandatperioden 2006-2010, att de politiska frågorna i praktiken ska avgöras mellan skål och vägg – i slutna rum på kommunhuset…

Det gäller för partierna i opposition att läsa handlingarna, alla handlingar, ännu noggrannare.

villabjorkasKommunstyrelsen behandlade också ett förslag om byggnadsminnesförklaring av Villa Björkås i Vargön. Det ville nu inte kommunstyrelsen. Det vara bara Vänsterpartiet, och sverigedemokraterna, som röstade för att byggnadsminnesförklara Villa Björkås. Miljöpartiet som tidigare stött kravet på en byggnadsminnesförklaring ändrade sig och röstade med sina systrar och bröder i den styrande minoriteten.

Nu innebär ju inte kommunstyrelsens beslut att Villa Björkås typ ska rivas. Inte heller hade en byggnadsminnesförklaring automatiskt inneburit att kommunen skulle renovera villan. Frågan lär därför komma tillbaka på ett eller annat sätt.

Det viktigaste är väl ändå att byggnaden på något sätt rustas upp och att den används till någon typ av aktiviteter. Dock så sätter testamentet (Villa Björkås har skänkts till kommunen med vissa villkor) en del gränser. Det är också viktigt, ännu viktigare säger en del, att dammen och parkerna hålls i gott skick. Vänsterpartiet ser byggnaden, parken och dammen som en helhet. (Vill du veta mer om Vänsterpartiets, och miljöpartiets tidigare, uppfattning om Villa Björkås, så föreslår jag en läsning av James Buccis blogg om Villa Björkås – klicka här.)

skolutredningKommunstyrelsen sa också, efter ett förslag från Vänsterpartiet (som i stort sett var identiskt med barn- och utbildningsnämndens vilja), ja till att hela skolsituationen i centrala Vänersborg ska utredas. Och inte bara på Blåsut och Öxnered som det ursprungliga medborgarförslaget krävde.

Det var ett bra beslut. Förutsättningarna för skolverksamheten har ändrats drastiskt under det senaste året och kommunen måste äntligen börja planera skolstrukturen långsiktigt – för många, många år framåt. Till skillnad mot vad kommunen har gjort tidigare, då ofta provisoriska lösningar på skolans ”problem” har varit kommunens ledstjärna.

honan3När det däremot gäller bygget av en ny förskola i kv Hönan (se här) lämnades inget besked. På en fråga från Vänsterpartiet svarade kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) att (ungefärligt återgivet):

”’vi’ har sedan början av augusti sökt hitta en tid att sätta oss ner för att prata om alla vinklingar och öppningar och alternativ som ligger i frågan om kv. Hönan, men ’vi’ har hittills inte lyckats att träffas kring detta. Fortsätter försöka.”

triumviratMed ”vi” menade Marie Dahlin de styrande partierna, dvs socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet… Bakom skål och vägg typ…

Om du tycker att Dahlins svar verkar vara en bortförklaring för att slippa ta i frågan, eller för att helt enkelt slippa verkställa barn- och utbildningsnämndens beslut, så är du inte ensam… Beslutet att bygga en ny förskola fattades av barn- och utbildningsnämnden redan den 17 mars 2014, så det bör ha funnits massor av tid att prata ihop sig – även om många av de styrande partiernas ledamöter ofta är på resande fot eller är upptagna av att delta i representationer och dylikt.

För övrigt var det enligt de rapporter jag har fått ett ganska lugnt och händelsefattigt KS-sammanträde. Ledamöterna i kommunstyrelsen har väl inte riktigt kommit igång än. Förutom ledamöterna från Vänsterpartiet då självklart – som alltid är på tå…

.

PS. Du kan läsa ännu lite mer om kommunstyrelsens sammanträde på Vänsterpartiets hemsida.

Solvarm i Sikhall vs kommunen

25 augusti, 2015 2 kommentarer

sikhall6bVid Vänerns strand ett par mil norr om kommunhuset i Vänersborg ligger den fridfulla lilla byn Sikhall.

sammantrade6En kväll några veckor före det politiska sommaruppehållet, den 20 maj 2015, hamnade Sikhall tillfälligtvis i händelsernas centrum. Kommunfullmäktige i Vänersborg beslutade nämligen att:

”införa verksamhetsområde för VA, vatten och spillvatten, etapp 6 för Sikhall södra i Vänersborgs kommun.”

Och med detta beslut så blev inte sommaren riktigt som det var tänkt, i varje fall inte för en av familjerna på Sikhall.

kamp2Detta är berättelsen om kampen mellan familjen Solvarm och Vänersborgs kommun.

Ett verksamhetsområde är enligt lagen om ”allmänna vattentjänster” (2006:412):

”det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning”

I ett verksamhetsområde är kommunen huvudman och fullmäktiges beslut innebar att de boende i södra Sikhall ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Jag var själv med om att fatta beslutet i fullmäktige.

handlingarSjälvklart är varje ledamot i fullmäktige skyldig att läsa handlingarna och sätta sig in i dem – och det försöker jag också efter bästa förmåga att göra. Men ibland när det är så att säga mer ”tekniska” beslut så förutsätter man som ledamot att allt är i sin ordning och att kommunen har fört samtal och är överens med de invånare som beslutet gäller. Det är ju omöjligt att jag som fullmäktigeledamot till exempel skulle ringa alla de personer som ska ingå i ett verksamhetsområde och fråga om allt är ok.

Nu var inte detta beslut, som jag var med och fattade, helt ok.sikhall4a

Det finns nämligen en fastighet i Sikhall som inte är som alla andra fastigheter. Huset sticker ut från mängden på ett ganska iögonfallande sätt. Det är ett stort växthus på 300 kvadratmeter. Och i det huset finns ytterligare ett hus – ett 145 kvadratmeter stort knuttimrat trähus.

Det är familjen Solvarms hus.

Solvarms hus ligger i Sikhall Södra och ska ingå i det nya verksamhetsområdet. Det beslutade fullmäktige.

klagaFamiljen Solvarm överklagade kommunfullmäktiges beslut. I överklagandet står det:

”Vi har på Sikhall eget enskilt avloppssystem med näringsåtervinning i integrerat växthus=eget kretslopp. Sonderingar så långt ger att vårt kretslopps-system är bättre än kommunens system för att uppfylla regler och lagkrav (Miljöbalken). Eftersom vi har välfungerande brunn och eget kretslopps-system ser vi inte teknisk, miljömässig eller ekonomisk anledning att ansluta vår fastighet till detta verksamhetsområde. Det känns som en sämre lösning ur alla ovanstående aspekter = orimligt.”

Solvarms hus är ett naturhus. De använder sig själva av en definition av Bent Warne:

”Naturhus – varje byggnad som berikar utan att förstöra, plundra och förgifta.”

Solvarm beskriver sitt hus:

”Naturhus är ett helhetskoncept som i tre delar består av: klimatskal, bostadsdel och kretslopp. Naturhus medför låg energiförbrukning och ekologi i praktiken. kretsloppKretsloppssystemet möjliggör självförsörjning av frukt och grönsaker. Människan omges av naturliga material.”

Kretslopp innebär bland annat att avloppsvatten går igenom en trekammarbrunn och sedan upp till de planterade växter som finns i växthuset.

Det finns en mängd funktioner och fantastiska lösningar i huset. Du kan läsa mera här:

Det finns bara tre naturhus i hela Sverige. Det betyder att många gör studiebesök i huset (vi pratar om tusentals besökare), att huset uppmärksammas i media (t ex TV) och att familjemedlemmar blir anlitade som föreläsare. Så är Anders Solvarm inbjuden av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin för att medverka i ett symposium kring ”smart urbant boende”.

reningsverkSolvarm hävdar mycket bestämt i sitt överklagande till Förvaltningsrätten att kommunens VA-lösning är sämre än den som redan finns på fastigheten.

”Vi hävdar att kommunen inte visat att deras avlopps-reningsystem är ett fungerande kretslopps-system i ordets betydelse av att näringen återförs till odling. Vi anser att kommunens avloppsrenings-system är sämre än vårt avseende miljöhänsyn, verklig prestanda, säkerhet, hållbarhet, flexibilitet och ekonomi.”

Och det försöker också Solvarm bevisa i sin överklagan till Förvaltningsrätten.

Och tänk, jag inte bara tror att Solvarm har rätt – jag är helt övertygad. Även om det, vad jag förstår, finns en brist i Solvarms system – fekaliehanteringen. (Fekalier = bajs, skit, avföring). Huset är än så länge med i den kommunala slamtömningen.

Det kan vara detta som kommunen menar i sitt yttrande när den skriver:

”Fastigheten Sikhall 1:20 är i behov av vattentjänster vilket är ostridigt.”

Även om kommunen inte utvecklar detta. Eller skriver något om huruvida frågan har diskuterats med Solvarm.

pengar4Solvarm skriver också i sin överklagan till Förvaltningsrätten att kommunens avgift för anslutning till kommunens VA är oskäligt högt (168.392 kr). Solvarm undrar också om utbyggnaden av kommunens avloppsnät uppe i Dalsland verkligen sker enligt lagen om offentlig upphandling.

”Det verkar som om kommunen lutar sig på att ha ett ’partnering-avtal’ med Skanska.”

Jag har begärt ut alla handlingar, och fått dem, kring det här sista. Men det ligger lite utanför denna blogg, och även utanför kommunstyrelsens hantering av ärendet.

I morgon, onsdag, ska alltså kommunstyrelsen ta ställning till ett yttrande som kommunen ska avge till Förvaltningsrätten med anledning av Solvarms överklagan av kommunfullmäktiges beslut.

Som vanligt har Förvaltningsrätten bara tittat på det formella. Kommunen skriver i sitt yttrande:ordfklubba2

”Förevarande mål är en laglighetsprövning … vilket innebär att det är endast beslutets laglighet och inte dess lämplighet som kan prövas.”

Rätten tittar alltså bara på om beslutet har tillkommit i laga ordning – Förvaltningsrätten visar inget intresse för beslutets innehåll… Inte nu heller.

Jag har själv varit med om samma sak när jag överklagade fullmäktiges beslut att inte ge mig ansvarsfrihet i samband med arenaskandalen. (Jag hade ju vid upprepade tillfällen röstat nej till arenaprojektet.) Även då gömde sig juristerna i Förvaltningsrätten bakom det formella, om beslutet hade tillkommit i laga ordning. Vilket gör en enskild invånare, och politiker, totalt rättslös – kommunen kan fatta vilka vansinniga beslut som helst, bara det har skett formellt rätt. Fast bara ibland. Det har funnits tillfällen då Förvaltningsrätten faktiskt har tittat på innehållet i ett beslut. Och då blir överklaganden beroende av Förvaltningsrättens goda vilja. Tycks det. Jag har då aldrig sett någon logik. (Här kan du läsa om min kamp mot domstolarna och bristen på sunt förnuft – klicka här.)

paragrapheÄven om Förvaltningsrätten ”bara” tittar på det formella så finns det mycket kring detta att ta ställning till. Solvarm räknar upp en mängd paragrafer i flera lagar och anför mängder med citat från ett antal rapporter som de menar ger dem rätt att stå utanför verksamhetsområdet:

  • Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:1 ”Vägledning och exempel för effektiv tillsyn av små avlopp”
  • Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster. Ett handläggarstöd för länsstyrelserna.
  • Lag om allmänna vattentjänster.
  • Miljöbalken.
  • Kommunallagen.

Flera av de av Solvarm anförda ”undantagsparagraferna” ser onekligen tunga ut. I varje fall för en juridisk amatör. Solvarm tolkar själv de anförda källorna:

”Om vi kan visa att vi har en VA-anläggning som är lika bra eller bättre än kommunens så kan inte kommunen kräva tvångsanslutning till kommunens verksamhetsområde.”

Och det är nog ganska sannolikt att naturhuset har ett system som är bättre än kommunens… Det vill Solvarm också få mer tid på sig att bevisa:

”Nu vill kommunen påtvinga oss ett odifferentierat, oflexibelt, dyrt, teknikkrävande och omodernt avlopps-system utan återföring av näring till odlingar = ofullständigt, ej kretsloppsanpassat. Vi anser detta oacceptabelt och påbörjar därför avancerade mätningar för att verifiera vårt system i en rapport.”

Solvarm anser att de har rätt till skälig tid för att visa att deras anläggning uppfyller samhällets krav och målsättningar för kretsloppsanpassning. Solvarm vill ha möjlighet att lämna en rapport om detta hösten 2016.

Men redan imorgon, den 26 augusti 2015, ska alltså kommunstyrelsen behandla kommunens yttrande till Förvaltningsrätten på Solvarms överklagande.

vifta_bortI beslutsförslaget tycks kommunen mer eller mindre ”vifta bort” Solvarms exempel och undantagsparagrafer. De kommenteras ofta överhuvudtaget inte. Det tycks inte finnas några undantag i lagstiftningen om kommunen får bestämma… Istället kör kommunen med det generella perspektivet. (Artilleriet höll jag på att skriva.) Kommunen skriver mest om självklarheter, varför det behövs ett verksamhetsområde i Sikhall Södra överhuvudtaget – rent allmänt. Och det är det ingen som ifrågasätter, inte heller Solvarm.

För att ta ett exempel, den enligt mitt amatörmässiga förmenande absolut tyngsta lagparagrafen i sammanhanget. Jag tänker på 9 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster:

”Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.”

Kommunen kommenterar denna viktiga paragraf i lagen på följande sätt:

”Varken bestämmelsens utformning eller förarbetena till vattentjänstlagen ger stöd för att en fastighetsägare med åberopande av 9 § skulle kunna föra talan om inskränkning av ett av kommunen beslutat verksamhetsområdet.”

No more, no less.

Kommunen diskuterar alltså inte sakfrågan. Och ska jag vara ärlig, så vet jag överhuvudtaget inte vad kommunen diskuterar – och menar med sin kommentar. Är det någon juridisk spetsfundighet gömd här, typ, ja vad då, att verksamhetsområdet redan är beslutat?

juristVem som har rätt, ska inte jag avgöra. Det kan jag inte avgöra. Det krävs jurister och sakkunniga på Förvaltningsrätten för att göra det. Men imorgon ska alltså kommunstyrelsen diskutera och rösta om kommunens yttrande till Förvaltningsrätten.

Kanske blir det en juridisk diskussion redan då, bland politiker. (Dock inte av mig, eftersom jag inte sitter i kommunstyrelsen.) Det ska förresten bli särskilt intressant att höra vad miljöpartiets representanter kommer att säga i frågan.

Kommunen menar i sitt yttrande förresten att överklagandet till Förvaltningsrätten endast gäller frågan om verksamhetsområde – inte avgiftsfrågan.

Kommunen skriver:

”Det kan dock anföras att enbart förhållandet att huvudmannen byggt ut den allmänna va-anläggningen i ett område medför inte automatisk att fastigheterna där kan avgift debiteras. Avgiftsskyldigheten ska i princip vara motiverad av den enskilda fastighetens behov av de vattentjänster som erbjuds.”

Kanske kan denna inställning utgöra grunden för en kompromiss?

När det gäller verksamhetsområden undrar jag för övrigt lite om hur gränserna dras. Hur bestäms ”detaljgränsen” när ett verksamhetsområde ritas upp av kommunen? Det känns nämligen ibland, i undantagsfall kanske, men ändå, som om det kan bli lite godtyckligt, att slumpen har en viss betydelse.

Tänk om verksamhetsområdesgränsen hade ritats så att Solvarms hus hade hamnat utanför verksamhetsområdet. Då hade det inte blivit någon konflikt. Och alla hade varit nöjda. I varje fall Solvarm.

Sedan kan jag inte förstå varför det alltid ska bli så många konflikter mellan Vänersborgs kommun och dess invånare. Hur svårt är det egentligen att lyfta luren och komma överens? Eller är det kanske lite ödmjukhet som saknas?vatten2

I det här fallet känns det som om parterna borde befinna sig nära varandra och att en lösning borde vara inom räckhåll. Båda har ju egentligen samma mål – att värna naturen och kanske i synnerhet att skydda Vänern från bland annat smittämnen, kemikalier och övergödning.

Solvarms naturhus har ett system som är bättre än kommunens. Kanske skulle kommunen istället dra lärdom av Solvarms erfarenheter och implementera åtminstone några av dem i sitt VA-arbete?

Jag kan inte heller låta bli att lägga en helt annan aspekt på konflikten. Solvarms naturhus har uppmärksammats både nationellt och internationellt. Ska Vänersborgs kommun inte vara stolt över detta utan istället ”förstöra”? Tänk vilken oerhörd prestigeförlust det skulle bli för kommunen om Solvarm berättar i tidningar, TV och på universitet att han och familjen har fått lägga ner sitt naturhus därför att Vänersborgs kommun, samma kommun som byggde arenan, har satt käppar i hjulet.

Kategorier:KS 2015, miljö, Sikhall, Solvarm Taggar:,
%d bloggare gillar detta: