Arkiv

Archive for the ‘Allmänt Vänersborg’ Category

KS (1): FÖP, VA och ekonomi

26 januari, 2023 Lämna en kommentar

Mötet med barn- och utbildningsnämnden i måndags var långt. (Se “Långt BUN-möte”.) Gårdagens sammanträde med kommunstyrelsen var ännu längre. Efter 8,5 timmar, inklusive en lunchrast på 55 min, tackade ordförande Benny Augustsson (S) ledamöterna för ett bra genomfört möte, och slog ordförandeklubban i bordet. Då var klockan exakt 17.04.

Dagordningen hade följande utseende:

Förutom att det förväntades av ledamöter och ersättare att de hade studerat de 1.106 sidorna i underlaget innan sammanträdet, så fylldes också kunskapen på med ett antal informationspunkter innan man kom in på själva beslutsomgången:

Den fördjupade översiktsplanen för Vänersborg och Vargön (FÖP) har studerats och diskuterats många gånger. Efter att den har arbetats fram under dialog och diskussion har den varit på remiss och samråd, ändrats, återremitterats och omarbetats i flera omgångar. Nu börjar dock processen att närma sig ett antagande i fullmäktige.

Utvecklingsledare Castell förklarade de senaste ändringarna i FÖP:en och motiven bakom. Kommunstyrelsen ställde sig sedan bakom översiktsplanen. Det var bara Vänsterpartiet som flaggade för ett ändringsförslag när planen slutligen skulle komma till fullmäktige.

Vi i Vänsterpartiet vänder oss, liksom flera andra organisationer och vänersborgare, och inte minst Länsstyrelsen, mot att två områden har markerats som utvecklingsområden för nya bostäder på Dalbobergen.

Det är områdena U22 och U23 som Vänsterpartiet vill ska “lyftas ur” planen. Det handlar om områden där oerhört många vänersborgare rör sig och ägnar sig åt ett aktivt friluftsliv. Länsstyrelsen skriver om områdena:

“Länsstyrelsen bedömer att de ingrepp som åtgärderna medför har en stor påverkan på riksintresse för friluftsliv … och att påtaglig skada inte kan uteslutas.”

Det tycks dock inte finnas något majoritet för det bland kommunens politiker. Tvärtom, det verkar som om Vänsterpartiet är ensamt i sin uppfattning.

Ett område på Onsjö har lyfts ur FÖP:en.

Det är område U19 som tidigare hade föreslagits som ett nytt verksamhetsområde. Flera vänersborgare reagerade på denna markanvändning och området ska i fortsättningen inte bli exploaterat. Området innehåller så vitt jag vet också föroreningar…

Den fördjupade översiktsplanen är inget juridiskt bindande dokument för den framtida användningen av mark och vatten i Vänersborg och Vargön. Det är mer av en vägledning. När det t ex ska byggas bostäder i ett “nytt” område måste det först upprättas detaljplaner mm.

Lena Eckerbom Wendels (M) motion om minskad tvångsanslutning till kommunalt vatten och avlopp behandlades, men först var Kretslopp & Vatten på plats och informerade.

Det har handlat mycket om kommunalt VA i denna blogg de senaste åren och jag har skrivit både om Eckerbom Wendels motion (se “Motion om tvångsanslutning”) och den nya lagstiftningen som började gälla den 1 januari i år (se “Riksdagen ändrar i VA-lagen”). Kretslopp & Vatten lade tonvikten på sin information på den nya lagstiftningen. Informationen ledde snabbt till en skarpare ordväxling mellan Eckerbom Wendel (M) och Mats Andersson (C).

I motionen finns det flera “oklara” uppgifter. En av de saker jag reagerar mest på är en formulering om Blåplanen, dvs kommunens plan över framtida verksamhetsområden för det kommunala VA-nätet. Det står i motionen:

“De områden som har förts in på listan är områden där kommunen har en lagstadgad skyldighet att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp…”

Det håller jag inte med om alls. I Blåplanen pratas det om att 8 fastigheter kan utgöra ett större sammanhang. Ibland gör Blåplanen dessutom undantag och låter till och med 3-4 hus utgöra ett större sammanhang.

“Större sammanhang” är ett begrepp som är centralt i vattentjänstlagen. Den gängse definitionen i landet enligt t ex rättsfall är att det krävs 20-30 fastigheter för att räknas som ett större sammanhang. Jag frågade VA-chef Daniel Larsson om detta och han medgav att det var så, med vissa undantag. VA-chefen förklarade Blåplanens skrivningar och områdesbestämningar med att det inte fanns någon vägledning när den utarbetades.

Lena Eckerbom Wendel (M) yrkar i sin motion, som för övrigt skrevs innan den nya lagstiftningen hade beslutats, inte på att tvångsanslutningen till det kommunala VA-nätet ska stoppas. Hon anser “bara” att kommunen ska vänta med att tvångsansluta fastighetsägare till det kommunala VA-nätet tills den dag den enskilda VA-lösningen inte längre är acceptabel “med hänsyn till skyddet för hälsa och miljö”. Motionen handlar alltså om en ”uppskjuten” tvångsanslutning.

Eckerbom Wendel betonade dock igår att motionen handlar om hur kommunen ska agera efter det att ett verksamhetsområde hade inrättats. Jag kan emellertid inte säga att det framgår av de tre yrkandena som framförs i motionen. Det gör motionen oklar. Lagstiftningen har blivit mer flexibel från den 1 januari samtidigt som VA-chefens konstaterande igår om vad ett större sammanhang innebär var tydligare. Och det handlar om innan ett verksamhetsområde beslutas.

I kommunstyrelsen avstod jag från att rösta, det får funderas ett varv till. Motionen ska avgöras i kommunfullmäktige.

2023 blir ett tufft år. Och det inte bara för väldigt många hushåll, utan också för Vänersborgs kommun. Till skillnad från förra året. Ekonomichef Thomas Sannemalm redogjorde för den preliminära bokslutsrapporten för 2022.

Vänersborgs kommun gjorde ett resultat på +175 milj kr förra året. Det är ett extremt positivt resultat och kommer antagligen aldrig mer att uppnås. Det förklaras framför allt av alla statsbidrag under pandemin. Under 2020 uppgick överskottet för övrigt till +161 milj kr och 2021 till +185 milj kr. De var ju också pandemiår.

Kommunen investerar oerhört mycket för närvarande och kommer att tvingas göra så de kommande åren. Förra året, 2022, uppgick investeringarna till 516 milj kr. Det var “all-time high”, som ekonomichefen uttryckte det. De stora överskotten har dock hållit nere kommunens upplåning.

Det ekonomiska tänket känns lite “bakvänt”. I tre år har kommunen “badat” i pengar, det 4:e året drabbas den av “fattigdom”. Offentliga finanser jämförs ofta med de enskilda hushållens ekonomi, framför allt när det gäller att få folk att “förstå” vikten av besparingar, nedskärningar och återhållsamhet. Jag undrar hur den jämförelsen ser ut nu? För vilka hushåll skulle inte spara av de stora överskotten från tre år och leva gott på dem ytterligare några år? Det är nästan så att Egyptens farao för över 2000 år sedan kan föregå med gott exempel. Han tänkte smartare ekonomiskt när han enligt Gamla Testamentet (1 Mos 41:26-36) på Josefs inrådan sparade från de 7 åren med stort överflöd i Egypten till de 7 kommande hungeråren… (Se “KS (3): Sociala fonder”.)

Det skulle behövas ett annat tänk i Sverige kring ekonomi.

Det framgår sannolikt av dagordningen ovan, och tidsåtgången för sammanträdet, att det finns en hel del ärenden kvar att redovisa. Jag återkommer.

Anm. Läs också ”KS (2): IT, Hunneberg, styrning och jämställdhet”.

Personerna i nämnderna 2023-2026

8 december, 2022 1 kommentar

På onsdag sammanträder kommunfullmäktige för sista gången detta år. Två extra viktiga beslut ska fattas. Fullmäktige ska dels fastställa budgeten för år 2023 och dels ska ledamöter och ersättare i alla nämnder och styrelser mm utses för de kommande fyra åren.

De flesta kommuninvånare, i varje fall de jag stöter på, tycks allra mest intresserade av det sistnämnda – vilka personer ska sitta i den och den nämnden. Och det är tydligen en särskild nämnd som tilldrar sig mest uppmärksamhet. Senast idag fick jag på kommunens “Frukostforum” vid två tillfällen frågan – vilka ska sitta i byggnadsnämnden…?

Kommunens valberedning hade sitt möte förra veckan. Där är alla kommunens 9 partier representerade. Valberedningen enades om ett förslag, som i och med kallelsen till onsdagens fullmäktige är offentligt. Självklart är inget bestämt förrän beslut har tagits, men det brukar inte bli några överraskningar

För att stilla nyfikenheten så tänkte jag redovisa valberedningens förslag. (Jag tar inte med riktigt alla uppdrag, bland annat beroende på en del oklarheter.)

Det kan vara bra att veta att S+C+KD+MP har beslutat att samverka för att tillsammans styra kommunen kommande mandatperiod. De har 23 mandat i kommunfullmäktige. M+L+V+MBP har ingått en teknisk valsamverkan. Det innebär att partierna samverkar vid fördelningen av platserna i nämnder och styrelser. Det är alltså inget politiskt samarbete. Hela oppositionen, inklusive SD, har tillsammans 28 mandat.

Anm. Demokratiberedningen utses när kommunfullmäktige har beslutat att det ska tillsättas en beredning. Den kommer dessutom med all sannolikhet att få utökade uppgifter, och heta Demokrati- och jämställdhetsberedningen. Det finns även en oklarhet om valbarheten i beredningen.

De här personerna ska alltså tillträda den 1 januari 2023 och inneha förtroendeuppdragen till den 31 december 2026.

Anm. Det går att ladda ner hela listan som pdf genom att klicka här.

Anm. Här kan man hitta vilka som sitter i fullmäktige de närmaste 4 åren.

Objektivitetsprincipen i grundlagen

12 november, 2022 3 kommentarer

Det händer ibland att tjänstepersoner i Vänersborgs kommun går utöver sina yrkesroller. Under de senaste åren har det framför allt inträffat i de tekniska nämnderna. Det vet Solvarm och fastighetsägarna på Vänersnäs som har haft att göra med miljö- och hälsoskydds- och samhällsbyggnadsförvaltningarna, Magnus Larsson med byggnads- och samhällsbyggnadsförvaltningarna och nu senast Bengt Davidsson med byggnadsförvaltningen. Några tjänstepersoner i dessa förvaltningar låter inte alltför sällan personliga preferenser, tyckanden och åsikter påverka beteenden, utredningar och ställningstaganden.

Möjligheten att tjänstepersoner kan brista i sin professionalism och yrkesroll är ett känt problem i Sverige sedan lång tid tillbaka. Fram till slutet av 1800-talet fick t ex statliga tjänstepersoner lova dyrt och heligt att de skulle uppträda med “nit, redlighet, oväld och oegennytta”. De kunde dömas till avsättning eller suspension från arbetet och även straffas och bli skadeståndsskyldiga för olika slags fel och underlåtelsesynder. (Se “Det omtvistade tjänsteansvaret”.) 1976 ändrades regler och lagar, dock blev brottet “tjänstefel” kvar (Brottsbalken 20 kap 1 §):

“Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år.”

Tjänstepersoner får, precis som alla andra, tycka och säga vad de vill, även på sin arbetsplats. Men det får inte påverka tjänsteutövningen eller rollen som tjänsteperson. Tjänstepersonsrollen ska inte blandas ihop med yttrandefrihet. 

Den ideologiska och politiska diskussionen i en kommun ska äga rum mellan politiker, partier, invånare, föreningar och organisationer mm, men inte mellan dessa och förvaltningschefer och andra tjänstepersoner. Tjänstepersoner och förvaltningar ska inte hålla på med eller driva politik.

Kravet på tjänstepersonernas professionalism är så fundamentalt viktigt att det faktiskt slås fast i en av Sveriges grundlagar, Regeringsformens 1 kap 9 §, att:

“Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.”

Formuleringen “iaktta saklighet och opartiskhet” kallas “objektivitetsprincipen”. Den är grundläggande och central för en tjänsteperson. (Jag har beskrivit den i två tidigare bloggar – se “JO-beslut: Objektivitet gäller!” och “Byggnadsnämnden och Juta (2/5)”.)

Tjänstepersonerna och förvaltningarna i Vänersborgs kommun, liksom alla kommuner i hela landet, måste vara opartiska, sakliga och korrekta. Mot alla, i alla sammanhang. Och det är naturligtvis särskilt viktigt i myndighetsutövning.

Och JO gick faktiskt ett steg längre i en dom från den 3 maj 2022 (se “JO-beslut: Objektivitet gäller!”):

“Bestämmelsen omfattar inte bara hur en sak rent faktiskt har handlagts och vilka verkliga skäl som ligger bakom ett beslut eller annat handlande från en myndighet. Även hur myndighetens agerande kan uppfattas är av betydelse.”

Det är säkert så att tjänstepersoner i Vänersborgs kommun får information och/eller utbildning i sina roller som tjänstepersoner, men jag vet inte. Under året har jag t ex haft ett samtal med en mycket hög kommunal chef som inte hade insikt i eller kunskap om objektivitetsprincipen.

Statskontoret, som är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, har bland annat följande uppgift:

“Statskontoret främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten.”

Statskontoret har utgett en broschyr för statligt anställda som heter “Den statliga värdegrunden”. (Den kan laddas ner här. Tack för tipset Jenny!) Skriften ska lära de anställda vad som är en god förvaltning. Jag antar att dessa grunder och principer bör gälla för tjänstepersoner även i den kommunala förvaltningen…

Jag tänkte citera några avsnitt ur broschyren. Det är inte bara lärorikt och viktigt för tjänstepersoner utan även för vanliga kommuninvånare.

 • “Objektivitetsprincipen innebär att myndigheterna är skyldiga att i alla lägen agera sakligt och opartiskt. Denna objektivitet måste prägla även sådant som ligger utanför det rena beslutsfattandet.”
 • ”Objektivitetsprincipen kan också tolkas som ett förbud. Det är förbjudet att som statsanställd se till andra intressen än dem du ska tillgodose. Det är också förbjudet att fatta beslut på andra grunder än vad som framgår av reglerna i det aktuella fallet.”
 • ”Du som arbetar i en myndighet får helt enkelt inte ta hänsyn till ovidkommande saker när du fattar ett beslut. Du får till exempel inte låta vänskapsrelationer, familjeband eller personliga uppfattningar påverka dig.”
 • ”Det handlar också om att behandla alla lika och om att myndigheterna ska hålla sig till sina uppdrag. … Det får till exempel inte spela in att den som söker tillståndet varit otrevlig eller inte velat samarbeta. Det innebär att du som handläggare inte kan låta dina personliga uppfattningar eller intressen ligga till grund för bedömningen.”
 • ”Att vara saklig innebär också en plikt för myndigheten att vara konsekvent i beslutsfattandet och behandla likvärdiga fall lika. Det är till exempel inte sakligt att ge en sökande extra service och förmåner i ett fall och samtidigt neka andra samma typ av förmån i ett annat fall.”

Objektivitetsprincipen slås även fast i Förvaltningslagen 5 § andra stycket:

I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk.”

Det är viktigt att också politiker i nämnder och styrelser har koll på objektivitetsprincipen, både för egen del och när det gäller bedömning av underlag och förslag från förvaltningarna. Ett särskilt ansvar har naturligtvis ordförandena i nämnderna.

Det kanske är så att det i Vänersborg finns en tendens att ordförande och politiker i nämnder och styrelser alltför ofta litar blint på sina tjänstepersoner?

Juta: Bron borttagen!

28 oktober, 2022 2 kommentarer

I flera år har Bengt Davidsson och hans fru kämpat för att få de rättigheter på sin tomt som Plan- och bygglagen (PBL) ger dom. Davidssons vill ha en bit gräsmatta framför huset för sig själva, där de kunde ha ett mindre trädgårdsland. Precis som alla andra villor i Vänersborgs kommun, precis som t ex min fru och jag har i Nordstan. 

Byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen har förvägrat Davidssons denna rätt. De menar att i stort sett hela deras fastighet “tillhör” allmänheten. Ja, till och med en bit av altanen på deras hus. Trots att huset är byggt enligt de ritningar som bygglovet från byggnadsförvaltningen angav. 

Davidssons menar med stöd av Miljöbalken och Förvaltningslagen att de också har rättigheter trots att Jutatorpet ligger vid Göta älvs strand. Det viktiga är att allmänheten kan gå längs strandkanten och att den fria passagen ska vara minst några tiotal meter bred. (Se ”Davidsson på Juta kämpar vidare (3/3)”.)

Paret Davidsson har ordnat och säkrat en passage. Och även underlättat den. De har för egna medel anlagt en bro över bäckravinen. Det har de gjort helt på eget bevåg (men med tillstånd av byggnadsförvaltningen) och med egna medel. Innan bron sattes upp så var det nästan ingen allmänhet som kunde passera deras fastighet på Juta. Det var en återvändsgränd. Allmänheten stoppades av en bäckravin som skilde Juta/Restad från Önafors. Det fanns några bräder som de våghalsiga kunde anta utmaningen att gå över på, med risk för att bli både blöta och skadade.

Byggnadsnämnden uppskattade inte Davidssons initiativ. Den beslutade i tisdags, den 25 oktober, att allmänheten skulle kunna gå över gräsmattan, fast ingen gör det. Och ett trädgårdsland på gräsmattan skulle “privatisera” Davidssons privat ägda tomt. (Se “Mörka moln över Juta”.)

Paret Davidsson skrev i sin nya ansökan om strandskyddsdispens att, om den blev avslagen, skulle de ta bort bron. De skulle återställa fastigheten som den såg ut när de köpte den – och då fanns det ingen bro.

Byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen tyckte inte att bron hade någon betydelse i sammanhanget…

Idag, fredag den 28 oktober kl 10, så lyfte Bengt Davidsson bort bron. Passagen från Jutatorpet och Önafors finns inte längre längs älvstranden. (Se film på YouTube.)

Bengt Davidsson skriver idag på Facebook:

“Det är lite med tår i ögat jag skriver detta. NU ÄR BRON BORT PÅ JUTATORPET. Ni som tycker detta är fel hör av er till Vänersborgs kommun. Ju mer som klagar desto större chans att den kommer tillbaka någon gång.”

Det är en sorgens dag idag, inte bara för paret Davidsson utan för den allmänhet som brukar ta en löprunda eller promenera längs den vackra Göta älvsstranden bort till Önafors. Nu får de vända och gå tillbaka, eller hitta en väg genom skogen på andra sidan huset utanför Davidssons tomtplatsavgränsning.

Vänersborgs byggnadsnämnd har efter ivrigt argumenterande från tjänstepersonerna fattat ett beslut som är helt galet, och med all sannolikhet också lagstridigt.

Det är många kommuninvånare som kontaktar andra politiker om Vänersborgs byggnadsnämnd och byggnadsförvaltning. Det lär väl inte bli färre i fortsättningen.

====

Se också:

Mörka moln över Juta

25 oktober, 2022 6 kommentarer

Idag sammanträdde Vänersborgs byggnadsnämnd.

Nämnden behandlade flera viktiga och delikata ärenden, men naturligtvis riktades kommuninvånarnas blickar särskilt mot Davidssons nya ansökan om strandskyddsdispens.

Jag skrev i slutet på söndagens blogg om Bengt Davidsson och hans fru (se “Davidsson på Juta kämpar vidare (3/3)”):

“Ska politikerna i byggnadsnämnden följa tjänstepersonernas beslutsförslag eller ska de se objektivt och rättvist på ärendet?”

Nu vet vi svaret. Davidsson fick ingen ny strandskyddsdispens…

6 ledamöter i nämnden röstade på förvaltningens avslagsförslag på den nya ansökan om strandskyddsdispens. Det var Bo Dahlberg (S), Magnus Ekström (KD), Tommy Christensson (M), Christina Rosell (L), Murat Solmaz (S) och Anna-Maria Gustafsson (S).

Endast 3 av ledamöterna ville gå Davidsson till mötes och bevilja den nya ansökan om strandskyddsdispens. Det var Pontus Gläntegård (V), Torbjörn Moqvist (SD) och Bengt Fröjd (C).

Denna vecka kommer Davidsson att ta bort bron över bäckravinen…

Byggnadsnämnden har antagligen inte bara fattat ett obegripligt och sannolikt också olagligt beslut, den har också röstat bort en fin och välbesökt vandringsled mellan Önafors och Restad.

Det ligger låga mörka moln över Juta just nu, jag är inte säker på att de ska skingras någonsin.

Anm. Det kommer fler bloggar om detta skandalösa beslut. Läs också ”Juta: Byggnadsnämndens felaktiga underlag”.

====

Se också:

Magnus Larsson och Sikhalls magasin

13 oktober, 2022 1 kommentar

Den 17 oktober 2005 blev Magnus Larsson ägare till fastigheterna Sikhall 1:4, Sikhall 1:6 och Sikhall 1:23 samt Sörbo 1:4.

På Sikhall 1:4 låg Sikhalls magasin. Det innebar att Magnus Larsson blev ägare till all mark runt omkring magasinsbyggnaden – och Sikhalls Magasin. Det innebar också att Larsson “övertog” det nyttjanderättsavtal som hade upprättats (se nedan).

För att göra en lång historia kort. Den 21 november 2007 beslutade Vänersborgs kommunfullmäktige att förköpa delar av Larssons fastigheter. Denna del på 7.500 kvm övertogs (exproprierades) av kommunen – se karta.

Det innebar att Vänersborgs kommun också tog över Sikhalls magasin. Det var viktigt enligt kommunen – för att byggnaden:

“bör bevaras därför att den är värdefull från kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt”

Jag har beskrivit ovanstående “processer” i ett stort antal bloggar. (Se “Historien om Magnus Larsson” och “Sikhalls magasin”.)

Det nyttjanderättsavtal som Stiftelsen Sikhalls Magasin hade med Magnus Larsson övertogs också av Vänersborgs kommun.

Nyttjanderättsavtalet hade upprättats den 23 april 1986 mellan ”jordägarna” och Stiftelsen Sikhalls Magasin. Avtalstiden uppgick till 50 år, dvs avtalet gäller fram till och med 1 augusti år 2035.

Om nyttjanderättsavtalet innebär att äganderätten av byggnaden och marken som byggnaden står på, och faktiskt hela udden, övergick till Stiftelsen tittar sannolikt juristerna på kommunen fortfarande på. Det står nämligen i avtalet:

“Äganderätten till byggnaden skall genom denna nyttjanderättsupplåtelse anses ha övergått till nyttjanderättshavaren.”

Jag tror att denna formulering i avtalet har gett upphov till missuppfattningar. Ett nyttjanderättsavtal är sannolikt precis vad det låter, en rätt att utnyttja någon annans egendom.

Vem som formellt äger magasinsbyggnaden och marken har ingen större betydelse, just nu. Det kommer att vara viktigt 2035 när avtalet upphör att gälla. Det beror på att det finns en mycket viktig paragraf i nyttjanderättsavtalet, 5 §:

“Nyttjanderättshavaren får utan jordägarnas skriftliga medgivande överlåta nyttjanderätten eller upplåta nyttjanderätt till nyttjanderättsobjektet eller delar av detta.”

Paragrafen är tydlig, Stiftelsen Sikhalls Magasin får ”överlåta nyttjanderätten” till vem den vill.

Det finns en diskussion kring några detaljer i nyttjanderättsavtalet. Sådant där som jurister älskar att vrida och vända på, men som i slutändan kan vara nog så betydelsefulla. Det påstås att magasinet övergår i ägandeskap om avtalet är skrivet på 50 år. Är det däremot skrivet på 49 år så är det ”bara” ett nyttjanderättsavtal. Vi får se var diskussionen slutar, fram till omkring(!) 2035 spelar det i varje fall ingen praktisk roll.

Stiftelsen Sikhalls Magasin har inte haft de ekonomiska muskler som krävs för att sköta och underhålla magasinet. Ideella krafter har gjort så gott de har kunnat och verksamhet har också pågått så länge som det var möjligt. Det hölls bröllop fram till 2017-2018, men det läckte in vatten och gästerna fick varnas för än det ena och än det andra. Det blev ohållbart att använda magasinet. Nu är det inte ens tillåtet att gå in i byggnaden längre. Taket håller på att rasa och hela Sikhalls Magasin förfaller.

Vänersborgs kommun tycks inte heller ha lyft ett finger för att rädda och bevara den gamla anrika byggnaden för framtiden. Det betydde i praktiken inte någonting att magasinet var “värdefullt från kulturhistorisk eller miljömässigt synpunkt”. Det var bara något kommunen skrev för att rättfärdiga att den exproprierade marken från Larsson…

Den 5 juli 2022 hade styrelsen för Stiftelsen Sikhalls Magasin styrelsemöte. (Se “Sikhalls magasin 4: Framtiden”.) Styrelsen ville överlåta nyttjanderättsavtalet till den tidigare fastighetsägaren Magnus Larsson. Det skulle emellertid diskuteras lite mer i de föreningar som var stiftare.

Det är nu färdigdiskuterat sedan en tid tillbaka. Styrelsen hade sitt sammanträde den 26 september 2022.

Styrelsemötet beslutade enhälligt (4 §):

“att överlåta nyttjanderätten till Sikhalls Magasin till Magnus Larsson.”

Protokollet är justerat och påskrivet. Det innebär att Magnus Larsson numera är nyttjanderättshavare.

Och oavsett om Vänersborgs kommun är ägare av magasinsbyggnaden eller inte så har Stiftelsen rätten att överlåta nyttjanderättsavtalet till Larsson.

Magnus Larssons har alltid närt en dröm och vision om att utveckla Sikhall. I den visionen ingår och har alltid ingått Sikhalls Magasin.

Larsson har inte spillt någon tid. Han har börjat tämligen omgående att röja upp på marken utanför magasinsbyggnaden.

Och det gör skillnad direkt.

Häromdagen kunde förbipasserande se att det lyste i magasinet. Kanske var det en syn som sikhallsborna kunde se redan 1874 när magasinet var nybyggt. Men då var det förmodligen fotogenlampor som lyste upp rummen.

Jag har en känsla av att flera hjärtan slår några extra slag på de som passerar magasinet på kvällar eller nätter…

Det börjar även hända lite med inredningen till magasinet. Larsson håller t ex på att egenhändigt tillverka en ”köksö”/bar som så småningom ska hitta till magasinet när den är klar.

Magnus Larsson har stora planer för Sikhalls magasin. Tyvärr är han beroende av Vänersborgs kommun för att kunna genomföra och förverkliga dem. Således måste t ex VA-ledningarna gå genom kommunens mark för att nå till magasinsbyggnaden.

Ska vi hoppas att kommunen visar en annan sida än brukligt gentemot Magnus Larsson när han vill renovera magasinet och göra det till den mötespunkt det en gång var i Sikhall…

Kommunen och anonyma brev (3/3)

4 oktober, 2022 Lämna en kommentar

Anm. Den här bloggen är en direkt fortsättning av bloggen “Kommunen och anonyma brev (2/3)”.

Det är dyrt för enskilda att anlita jurister, och det kan vara både jobbigt och tidskrävande att driva rättsprocesser. Och utgången kan man ju heller aldrig vara säker på… Jag sonderade därför terrängen lite grann innan jag eventuellt bestämmer mig för att gå vidare på något sätt. Jag skrev till en jurist på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). SKR brukar vara behjälplig om man sitter i kommunfullmäktige i en kommun…

Och jag fick ett svar. Även det återges i sin helhet:

“Huruvida det var nödvändigt att diarieföra brevet kan jag inte uttala mig om utan att ha läst det. Däremot var det inte i strid med offentlighets och sekretesslagen (OSL) och diarieföringsreglerna där, att diarieföra detsamma. Det var ställt till kommunen och riktat till byggnadsnämnden och fullmäktige. OSL stadgar ju i 5 kap 1 § fjärde stycket att om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad. Alltså inget förbud. Det kan ju vara så att den var av ringa betydelse, men det är nu överspelat eftersom den har blivit diarieförd.   

Att handlingen distribuerades till byggnadsnämndens ledamöter och ersättare är däremot en helt annan fråga som inte har med diarieföringen i sig att göra. Om det bör göras eller inte ska också bedömas utifrån vad brevet innehåller, om det finns något i brevet som berör nämndens verksamhet och särskilt om det gäller ett ärende som nämnden /förvaltningen har. Men om brevet inte innehåller något som berör nämndens verksamhet så bör det normalt inte distribueras ut till ledamöterna bara därför att brevskrivaren önskar detta. Ordföranden ansvarar såklart för vilka ärendehandlingar som ska skickas till ledamöterna.”

Hur ska jag tolka svaret? Ja, det finns ju i varje fall tydligen fler paragrafer och skrivningar i den lag som kommunen hänvisade till, paragrafer som stadgar att kommunen inte måste diarieföra brevet:

 • “om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad”

Juristen på kommunen verkade inte ha riktig koll på Offentlighets- och sekretesslagen 5 kap 1 §. Eller menar jurister och tjänstepersoner på kommunen att det anonyma brevet fullt av förtal hade en viktig betydelse för politikerna i byggnadsnämnden och kommunfullmäktige?

Kommunens jurist skrev:

“Det ankommer inte på kommunen att bedöma om handlingen utgör förtal.”

Juristen på SKR skrev att det visst ankommer på kommunen att göra en bedömning:

 • “…ska också bedömas utifrån vad brevet innehåller…”

Kommunen måste inte heller sprida brevet:

 • “om brevet inte innehåller något som berör nämndens verksamhet så bör det normalt inte distribueras ut till ledamöterna bara därför att brevskrivaren önskar detta.”

Och de här sakerna gjorde eller nämnde inte kommunens tjänstepersoner och jurist…

Huruvida det var byggnadsnämndens ordförande som ansvarade för utskicket till nämndens ledamöter kan jag inte uttala mig om. Det stod inget om det i utskicket, och det var undertecknat av en tjänsteperson. Men jag har personligen lite svårt att tro att det var ordförande Bo Dahlberg (S) som fattade beslutet.

 • “Ordföranden ansvarar såklart för vilka ärendehandlingar som ska skickas till ledamöterna.”

På byggnadsnämndens sammanträde den 20 september så ställde Lars Nordquist, fd SD, frågan om varför förvaltningen hade skickat ut brevet till nämndens ledamöter och ersättare. Svaret han fick kan i bästa fall beskrivas som “oklart”… Det mumlades tydligen lite om att brevet innehöll “information”, men ingen förklarade vad jag förstår varför informationen inte var av:

”…ringa betydelse för myndighetens verksamhet…”

Det var synd att inte ordförande Dahlberg (S) tog tillfället i akt och förklarade varför det var så viktigt att byggnadsnämndens ledamöter och ersättare fick ta del av lögnerna i brevet…

Vad gör jag nu? Anmäler kommunen, och i så fall till vem? Åklagare? Förvaltningsrätten? JO? JK? Tingsrätten? Jag vet faktiskt inte.

Hur som helst kommer det anonyma brevet sannolikt att bli “populärare” efter denna blogg och några personer lär vända sig till kommunen för att begära ut det. Och om Vänersborgs kommun fortsätter på den inslagna vägen och sprider det vidare, så lär mitt val i varje fall inte bli svårare…

==

Bloggar i denna serie:

Kommunen och anonyma brev (2/3)

2 oktober, 2022 2 kommentarer

Anm. Den här bloggen är en direkt fortsättning av bloggen “Kommunen och anonyma brev (1/3)”.

Naturligtvis har jag frågat höga ansvariga tjänstepersoner och jurister i Vänersborgs kommun hur de kan diarieföra och sprida ett anonymt brev som innehåller lögner och misstänkt förtal om saker som inte hör till kommunens politiska angelägenheter.

Jag fick detta svar från en jurist på kommunen, svaret återges i sin helhet:

“En allmän handling ska enligt huvudregeln registreras (diarieföras) så snart den har kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats (har störst betydelse för myndigheter där verksamheten fortfarande innehåller många pappershandlingar).

Vänersborgs kommun följer huvudregeln när det gäller allmänna handlingar som kommer in till eller upprättats hos en myndighet ( dvs diarieför handlingen). Omfattas den allmänna handlingen av sekretess är kommunen skyldig att diarieföra handlingen.

Den inkomna allmänna handlingen har diarieförts. Handlingen har inte fått någon sekretessmarkering eftersom kommunen bedömer att det inte föreligger någon uppgift i handlingen som gör att den inte skulle få lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess.“

Det är ett mycket allmänt hållet svar, som naturligtvis är giltigt i, åtminstone, de allra flesta fall. Det ovan beskrivna är liksom rutinen. Kommunen har alltså oftast inget val, handlingar ska diarieföras. Men, måste ett sådant här brev diarieföras? I det här fallet handlade det inkommande anonyma brevet ju inte om några kommunala angelägenheter. Det var dessutom fyllt av lögner och misstänkt förtal mot Magnus Larsson i Sikhall och undertecknad bloggare. Det verkade tydligen inte juristen på kommunen reflektera över. Juristen uppehöll sig i sitt svar istället väldigt mycket kring sekretessen och det är inte det som jag uppfattar att saken i första hand handlade om i det här fallet…

Juristen gjorde alltså följande bedömning av brevets innehåll:

“…inte föreligger någon uppgift i handlingen som gör att den inte skulle få lämnas ut…”

Det måste väl betyda att juristen och möjligtvis några andra i kommunen ansåg att det som skrevs i brevet var sant? Eller att det är helt ok att diarieföra och vidarebefordra brev som innehåller lögner och förtal?

Jag var naturligtvis tvungen att ställa en kompletterande fråga:

“Jag undrar om kommunen har gjort en bedömning av brevet/handlingen ur förtalssynpunkt. Vad kom kommunen fram till?”

Det är enligt brottsbalken inte tillåtet med förtal och ärekränkning, som det kallas i brottsbalken, och jag tror även att det i vissa fall inte heller är tillåtet att sprida andras förtal vidare.

I brottsbalken 5 kap 1 § står det:

“Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.”

I 3 § står det:

“Den som, … , riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter.”

Det ska noteras att det oftast inte spelar någon roll om det som skrivs och sägs är sant eller inte. Är syftet att utsätta en person för missaktning kan även det räcka för att räknas som förtal.

Det är dock som alltid när det gäller lagar och juridik inte helt enkelt att tolka vad som är brottsligt och inte.

Det torde emellertid vara en offentlig myndighets skyldighet att bedöma innehållet i en inkommande handling utifrån brottsbalken, innan handlingen/brevet diarieförs, görs offentligt och sprids vidare. Det är tämligen anmärkningsvärt av kommunen att blunda och behandla handlingen precis som en vanlig handling.

Men. Kommunens svar på min följdfråga var: 

“Det ankommer inte på kommunen att bedöma om handlingen utgör förtal. Den allmänna handlingen har bedömts utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Kommunen får i övrigt hänvisa till tidigare skrivelse.”

Ooops! Några i kommunen blundar och behandlar ett anonymt brev som handlar om något helt annat än kommunala politiska angelägenheter och misstänkt förtal som en handling som vilken handling som helst… Brevet/handlingen har bara bedömts utifrån offentlighets- och sekretesslagen, inte brottsbalken…

“Det ankommer inte på kommunen…”

Skulle Vänersborgs kommun diarieföra och sprida hotbrev om bomber och mord också? Med samma motivering? Det tror jag knappast. Men “mindre” brott, som förtal mot Magnus Larsson och Stefan Kärvling går tydligen bra…

Det tror jag att juristen har missuppfattat.

Fortsättning följer i bloggen ”Kommunen och anonyma brev (3/3)”.

==

Bloggar i denna serie:

Kommunen och anonyma brev (1/3)

1 oktober, 2022 Lämna en kommentar

Vänersborgs kommun får varje vecka mängder av brev och mail. Det är ofta frågor och synpunkter till någon av kommunens alla förvaltningar.

För några veckor sedan fick Vänersborgs kommun ett sådant brev. Avsändaren ville att brevet snarast skulle distribueras till:

“samtliga partier sittande i kommunfullmäktige och byggnadsförvaltningen”

Både byggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen diarieförde brevet. Byggnadsförvaltningen spred dessutom omedelbart brevet vidare till byggnadsnämndens ledamöter och ersättare. KS-förvaltningen spred det dock inte vidare till “samtliga partier i kommunfullmäktige”. I de båda förvaltningarnas diarier är det emellertid möjligt att få tillgång till brevet. Det är offentligt. Så klart.

Den här gången handlar det dock inte om ett “vanligt” brev som inkom till Vänersborgs kommun. Det var nämligen tre saker som skilde detta brev från “vanliga” brev och det innebar vissa speciella överväganden – och komplikationer… Eller borde kanske ha gjort.

För det första. Brevet var anonymt, det var inte undertecknat med varken namn, adress eller telefonnummer – bara med det anonyma:

“Sommargäst i Sikhall”

För det andra hade innehållet i brevet knappast något med politiken i Vänersborgs kommun eller med politikerna i kommunfullmäktige eller  byggnadsnämnden att göra. Det var ju till dessa brevet adresserades. Det handlade om ett blogginlägg som jag hade skrivit på min privata blogg, dvs denna blogg. Brevet började nämligen, ordagrant, med:

“Ang. Stefan Kärvling blogg gällande Sikhall…”

Brevet tycktes vara ställt till mig fast jag hade fått ta del av det via omvägar. “Sommargästen i Sikhall” nämnde nämligen inte mig som adressat. Men “Sommargästen” skriver “du” 12 gånger i brevet. Och “du”, det är alltså undertecknad bloggare. Vid tre tillfällen vände sig dock “sommargästen” till andra, förmodligen då till politikerna i kommunfullmäktige och byggnadsnämnden. Hen skriver då “Stefan Kärvling” i tredje person. En gång, i slutet av brevet, vände “sommargästen” sig också specifikt till Vänsterpartiet. Brevskrivaren tycks uppenbarligen vara ganska förvirrad.

Brevet tog inte upp något ärende som är aktuellt för politikerna i kommunen just nu. Det handlade t ex inte om något som ska diskuteras eller beslutas, åtminstone inte inom överskådlig tid.

För det tredje, och det är i sammanhanget egentligen det mest anmärkningsvärda – brevet innehöll lögner och, som i varje fall jag ser det, förtal. Och inte bara av mig, utan också av en utomstående person – en person som inte har något med de politiska församlingarna att göra. Det är Magnus Larsson i Sikhall. Magnus Larsson är varken politiker eller anställd av Vänersborgs kommun. Larsson är “bara” föremål för “sommargästens” missnöje.

“Sommargäst i Sikhall” skriver bland annat om mig:

 • “Kan det månne var frågan om ett litet partistöd som gör det så attraktivt att hålla på så.”
 • “företräder stormaktens och kapitalismens vansinne”

Jag utpekades alltså i det anonyma brevet som klandervärd och syftet är naturligtvis att utsätta mig för andras missaktning. (Återkommer i nästa blogg till vad lagen säger.)

Även Magnus Larsson förtalas i brevet. “Sommargästen” ägnar sig åt att sprida illasinnande rykten. Hen påstår att Magnus Larsson har utfört åtgärder i strid mot lagar och regler. Inget av det som påstås är sant. Hade Larsson gjort något av det han anklagas för i brevet, så hade naturligtvis kommunen reagerat omedelbart. Vänersborgs kommun har nämligen visat vid otaliga tillfällen att den inte har något till övers för Magnus Larsson… Och aldrig haft.

Jag vill i nu-läget inte återge lögnerna, och vederlägga dem, trots att det är möjligt att ryktena som återges i brevet cirkulerar i vissa kretsar. Jag skulle då riskera att, likt kommunen, sprida förtalet. Det skulle också krävas ett visst arbete med att vederlägga lögnerna. Men det är saker som jag tänkte återkomma till i en planerad bloggserie om Magnus Larssons öden efter kommunens förköp/expropriation av hans fastigheter 2007.

Dock med ett undantag. Brevskrivaren verkade veta att Magnus Larsson år 2015 hade blivit anmäld för brott mot strandskyddslagen, och att ärendet fortfarande inte var avgjort… Det visste inte ens Magnus Larsson själv. Det gällde en utfyllnad av ett strandområde på Larssons fastighet Sikhall 1:6. Inför byggnadsnämndens möte tisdagen den 21 september (2022!) redovisades delegeringsbesluten för den gångna perioden. Det visade sig att det fanns ett delegeringsbeslut om Sikhall:

“Beslut om att tillsynsärende inom strandskydd avslutas utan åtgärd.”

Det var precis det här ärendet som den anonyme brevskrivaren hade i åtanke. Men, tillsynsärendet avskrevs helt enkelt. Magnus Larsson hade strandskyddsdispens och andra tillstånd som erfordrades, redan innan utfyllnaden gjordes. Så klart!

Byggnadsförvaltningen skrev:

“Då åtgärden har strandskyddsdispens har ärendet avslutats.”

Det tog så lång tid att avsluta ärendet, skriver byggnadsförvaltningen till mig, därför att någon i kommunen hade missat att skriva ett officiellt beslut på att ärendet hade avslutats. Och det hade någon annan i kommunen nyligen, alltså många år efteråt, uppmärksammat och åtgärdat.

Den som anmälde Magnus Larsson år 2015 hade alltså fel. Och självklart också “Sommargäst i Sikhall”. Faktum är att till och med kommunen själv har tippat fyllnadsmassor på detta ställe – på Larssons fastighet.

Är anmälaren från år 2015 samme person som har skrivit det anonyma brevet?

Sammanfattningsvis – kommunen diarieför ett anonymt brev och sprider därigenom lögner och förtal mot personer i frågor som egentligen inte hör till kommunens politiska verksamhet. För jag tror knappast att okynnesanmälningen ovan kan räknas som en politisk angelägenhet. Och den låg ju också 7 år tillbaka i tiden.

Vänersborgs kommun fungerar med sin hantering av “sommargästens” brev som ett slags socialt media. Alla kan nu skriva anonyma brev till kommunen om valfria personer i Vänersborg – och skriva vilka lögner som helst. Kommunen diarieför breven och gör dem därigenom offentliga. Byggnadsförvaltningen skickar dem dessutom vidare till önskade politiker.

Agerar kommunen lagligt?

Fortsättning följer i bloggen ”Kommunen och anonyma brev (2/3)”.

==

Bloggar i denna serie:

Valda till KF 2023-2026 (4)

29 september, 2022 Lämna en kommentar

Nu har valmyndigheten kommit lite längre när det gäller det slutliga valresultatet i Västra Götaland. Det är dock fortfarande inte helt färdigt, till skillnad från nästan alla andra regioner i landet. Men det är i varje fall bestämt vilka som sitter i Vänersborgs kommunfullmäktige kommande mandatperiod 2023-2026. Fast faktum är att det nya fullmäktige tillträder redan nästa sammanträde, den 26 oktober.

Så här många mandat fick varje parti nästa mandatperiod, dvs platser i kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna fick flest platser i kommunfullmäktige av alla partier, 15 mandat. Förutom de ordinarie ledamöterna så är också ett antal ersättare utsedda för mandatperioden. Det är de namn på valsedlarna som står efter de som är valda. Följande personer återfinns från Socialdemokraterna i kommunens högsta beslutande församling redan på nästa sammanträde.

Sverigedemokraterna blev Vänersborgs nästa största parti med 10 mandat. I SD kan noteras att partiets förstanamn Ola Wesley fick så många kryss på valsedlarna att han blev personvald till fullmäktige. (Se “Redovisning val 2022 – Vänersborg (2)”.)

Moderaterna som under en längre tid har varit kommunens största parti efter S har nu halkat ner till tredje största parti i Vänersborg.

Vänsterpartiet förlorade ett mandat och har kommande år bara 4 platser i fullmäktige. V har emellertid fler röster än Centerpartiet som har lika många (eller få) mandat. Hela 3 personer i Vänsterpartiet blev personvalda.

Centerpartiet som tillsammans med S+MP har styrt Vänersborg sedan 2014 fick liksom V 4 mandat.

Kristdemokraterna behöll sina 3 mandat i kommunfullmäktige. Följande personer ska representera partiet de kommande 4 åren:

Det lokala Medborgarpartiet gjorde ett bra val i Vänersborg och ökade med ett mandat. Göran Svensson blev personvald.

I Liberalerna ställde personrösterna till det. Valsedelns två första namn blev “nerputtade” till 3:e respektive 4:e plats. Kommande mandatperiod ska L därför representeras av Cecilia Prins och Peter Göthblad som med sina personröster tar plats bland de 51 i fullmäktige.

Det minsta partiet i fullmäktige blir de närmaste åren Miljöpartiet. Partiet kommer att representeras av den relativt nye Jonas Sjöblom.

De här 51 personerna, och ett antal ersättare, utgör alltså de personer som ska besluta om alla viktiga frågor i Vänersborg fram till nästa val. Det brukar dock bli så att flera, både ordinarie ledamöter och ersättare, “hoppar av” uppdraget i förtid. Det skulle inte förvåna om vissa redan inför det nya fullmäktiges första sammanträde har ångrat sig av olika orsaker eller fått någon typ av förhinder.

Övervikten för män är fortsatt stor i Vänersborgs kommunfullmäktige. Av 51 ledamöter är 35 män och bara 16 kvinnor… Det är för dåligt.

Valmyndigheten har också konstaterat vilka ledamöter som har blivit personvalda i Vänersborg. Och det kan med viss lättnad konstateras att mina beräkningar stämde till hundra procent. (Se “Redovisning val 2022 – Vänersborg (2)”.)

För att bli personvald till fullmäktige krävs det minst 5% av de röster som partiet fick i valet. Så här redovisar Valmyndigheten personvalet:

Jag kan inte låta bli att le lite när jag ser procenttalet till höger om mitt namn, 10,42%. Det betyder att något mer än var 10:e person som röstade på Vänsterpartiet satte ett kryss framför mej. Det är störst andel av alla personvalda.

Det finns fortfarande kvar en del uppgifter kring valen i Vänersborgs kommun som Valmyndigheten inte har redovisat, men alla viktiga resultat är i varje fall presenterade.

==

Bloggar i denna serie:

%d bloggare gillar detta: