Arkiv

Archive for the ‘Demokrati’ Category

Arne får rätt av Länsstyrelsen!

18 oktober, 2017 1 kommentar

Det finns väl inga läsare av denna blogg som har undgått att läsa om ”Arnes” kamp mot byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen i Vänersborg.

nordkroken2017_1”Arnes” kamp handlade om att han ville riva ett gammalt fritidshus på Nordkroken och ersätta det med ett nytt. Mitt skrivande om ”Arne” ledde också till en unik skrivelse från byggnadsnämndens två ordförande, Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M), där mitt bloggande ifrågasattes. (Om du har missat mina bloggar eller vill friska upp minnet, så finns det en förteckning över alla mina blogginlägg i dessa frågor längst ner på sidan.)

”Arne” överklagade Byggnadsnämndens beslut till Länsstyrelsen. Han JO-anmälde också både byggnadsnämnden och den enskilde tjänsteman som handlade ärendet. Nu har lansstyrelsen-vastra-gotalanddomen från Länsstyrelsen kommit.

Länsstyrelsen dom lyder:

”Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och lämnar ärendet åter till nämnden för fortsatt handläggning.”

Det betyder på vanlig svenska att Länsstyrelsen ger ”Arne” rätt! Byggnadsnämnden i Vänersborg har fattat ett olagligt beslut.

Länsstyrelsen motiverar sin dom:

”När det kommer till bygglov inom detaljplan ska frågor om lämpligheten av bebyggelse utifrån hälsa, säkerhet, och risken för olyckor, översvämning och erosion redan ha klargjorts i samband med beslut om detaljplan. Prövningen i detaljplan ska vara uttömmande så att de byggrätter som ges i planen kan genomföras. Därför prövas inte frågor om hälsa och säkerhet, som risken för översvämning, i bygglov inom detaljplan. Detta gäller även vid prövning av bygglov enligt äldre detaljplaner, även om planerna har blivit föråldrade och inte längre är förenliga med de allmänna intressena.”

sherlock_holmesVar det inte Sherlock Holmes som sa:

”Elementärt, min käre Watson.”

Det är enkelt, och det borde byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen ha förstått. Man får bygga enligt detaljplanen. Och det är precis det som ”Arne” har hävdat hela tiden – och som jag har skrivit i denna blogg vid upprepade tillfällen.

Det står i Plan- och bygglagen 9 kap 30 §, vilket naturligtvis Länsstyrelsen hänvisar till i sin dom:lagbok2

”Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen,
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen

Detaljplanen gäller och är det fel på detaljplanen så måste den ändras. Så länge den gäller, så gäller den typ. Och då får man bygga enligt den.

oversvamningsprogrammetDet går inte heller, som byggnadsnämnden gjorde, att hänvisa till ett annat dokument än detaljplanen. I ”Arnes” fall hänvisade byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen till kommunens Översvämningsprogram.

Länsstyrelsen slår fast att:

”Kommunens översvämningsprogram är inte juridiskt bindande i aktuell bygglovsprövning.”

Även det synnerligen elementärt.karvling

Det ska bli intressant att se vad Byggnadsnämnden gör nu. Nämnden kan acceptera domen och fatta ett nytt positivt beslut. Vilket den borde göra, eftersom ”Arne” följer detaljplanen. Byggnadsnämnden kan också komma på något annat sätt att stoppa ”Arnes” byggplaner. Men då gör sig nämnden till åtlöje. Och det gör den också om den väljer att överklaga Länsstyrelsens beslut.

Det som händer nu är i varje fall att ärendet om ”Arnes” bygglov måste tas om i Byggnadsnämnden. Länsstyrelsen kan nämligen inte fatta ett nytt annorlunda beslut, den kan bara upphäva det gamla. Däremot framgår det av domskälen att det går i varje fall inte att avslå ”Arnes” ansökan genom att hänvisa till översvämningsrisken.

Den som lever får se.

byggn_2ordfDen som lever får också se vilka slutsatser Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) drar av Länsstyrelsens dom. Jag tänker naturligtvis på den skrivelse som de skickade till kommunfullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S).

Dahlberg och Eckerbom Wendel skrev ju bland annat:

”Ett av de stora arbetsmiljöproblemen på sistone handlar om en fullmäktigeledamot som driver en tes att byggnadsnämnden och förvaltningen inte vill följa lagen. Tjänstemännens professionalitet och kompetens ifrågasätts, och dessutom anklagas de och nämnden för att ha som dold agenda att sätta käppar i hjulen för de som vill verka i kommunen.”

Det ska bli intressant att se om de fortfarande står fast vid sina formuleringar…

Dahlberg och Eckerbom Wendel borde istället, tillsammans med förvaltningschefen och kommundirektören, se till att det blir ordning och reda i Vänersborgs byggnadsförvaltning. Kommuninvånare får inte behandlas på det sätt som ”Arne” har blivit behandlad.

……..

Här följer mina bloggar om ”Arnes” ärende:

Här följer blogginläggen om Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) skrivelse:

Politikers arbetsmiljöansvar (2/2)

5 september, 2017 Lämna en kommentar

OBS! Detta är en fortsättning på gårdagens blogg – se ”Politikers arbetsmiljöansvar (1/2)”.

Har en person som sitter i kommunfullmäktige, som t ex jag, ett särskilt ansvar? Och hur förhåller det sig då, om tjänstemännen på byggnadsförvaltningen verkligen ”mår dåligt” av ”kritik”? Det är ju det som paret Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) hävdar.

AVJust det här tänkte jag titta närmare på. Jag utgår från vad Arbetsmiljöverket skriver på sin hemsida. (Se ”Politikers arbetsmiljöansvar”.)

Arbetsmiljöverket (AV) skriver att politikerna i kommunfullmäktige och nämnderna är de yttersta representanterna för kommunen som arbetsgivare. Och så är det.

arbetsgivare2Vad innebär det att vara ”arbetsgivare”?

AV skriver:

”Som politiker i fullmäktige ger du förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet.”

Det innebär att kommunfullmäktige har dessa uppgifter (fortfarande enligt AV):

 • ”Fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy i samband med att mål och riktlinjer tas fram för kommunen eller landstinget”
 • ”Fördela arbetsmiljöuppgifter till nämnderna och ta in uppgifterna i reglementen för nämndernas verksamhet och arbetsformer”
 • ”Se till att ingen arbetsmiljöfråga hamnar mellan nämnderna”
 • ”Följa upp att nämnderna driver verksamheten i enlighet med arbetsmiljöpolicyn”
 • ”Ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i fullmäktiges årliga budgetbeslut”

yttrandeJag kan inte se att det här innebär att politiker inte får framföra kritik mot kommunens tjänstemän i t ex en blogg. Kan Bo Dahlberg (S) och LEW (M) se det?

Nämndspolitiker i sin tur har skyldighet att se till att arbetsmiljölagen följs i nämndens verksamhet. Vänsterpartiets ledamot i nämnden är Pontus Gläntegård, inte undertecknad.

AV skriver vidare att:

”Merparten av arbetsmiljöarbetet sköts i praktiken av tjänstemännen.”

Och då gäller det för politikerna och den högste chefstjänstemannen, dvs kommundirektören, att:

”Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet.”

chef2_2Sammanfattningsvis så tycks det mig som att arbetsgivaransvaret för kommunfullmäktigeledamöter innebär att politikerna ska förse förvaltningarnas chefer med verktyg så att de kan utföra arbetsmiljöarbetet. Det är inte så att fullmäktigeledamöterna ska utföra det själva. Det betyder som jag tolkar det att en tjänsteman som har ett arbetsmiljöproblem ska anmäla det till sin chef och hanteras av kommunens organisation enligt arbetsmiljöpolicyn och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det står inte någonstans att ledamöter i kommunfullmäktige inte får ha synpunkter eller kritisera. Och samma lagar och grundlagar gäller för fullmäktigeledamöter som för alla andra. Det står inte heller någonstans att det ingår i chefernas arbetsmiljöarbete att försöka tysta kritik. Det blir helt enkelt galet om man försöker skapa ”syndabockar” utanför organisationen bara för att minska fokus på den egna verksamheten.

Sedan kan Arbetsmiljöverket kopplas in om det krävs.

”Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetsmiljölagen och kontrollerar vid inspektioner att arbetsgivaren följer föreskrifterna för arbetsmiljön.”

Det är kanske till Arbetsmiljöverket som Dahlberg och Eckerbom Wendel borde ha vänt sig. Inte till kommunfullmäktiges ordförande Ljunggren.

cirkusJag tror att ett sätt att lösa den här cirkusen är att politikerna i byggnadsnämndens presidium, dvs Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M), tillsammans med förvaltningschef Sophia Vikström, börjar granska tjänstemännens beslutsunderlag betydligt noggrannare. Finns det tveksamheter, faktafel, oklara slutsatser etc så bör underlagen skickas tillbaka till tjänstemännen för bearbetning och omarbetning – innan ärendet tas upp för beslut i nämnden. Det är bättre att utkräva ansvar från en ”byggnadshandläggare” än att klaga på en bloggare.

Jag anser att det faktiskt är en del av arbetsmiljöansvaret att skicka tillbaka underlag och ärenden för t ex rättelse av faktafel än att blunda och bara hålla med. Det inger inte heller förtroende, eller respekt, hos allmänheten och det är, tror jag, en stor del av anledningen till att så många invånare reagerar mot Dahlbergs och Eckerbom Wendels skrivelse.

Det här gäller som jag ser det för alla kommunala nämnder och förvaltningar.

Dahlberg och Eckerbom Wendel har också möjlighet att t ex kalla in en konsult för att genomlysa och styra upp byggnadsförvaltningens organisation och ansvar. Konsulten kanske också skulle identifiera vilka de tjänstemän är som skapar underlag som ger skäl för tvivel.

trott_larareNu har jag skrivit många, många bloggar där jag tar upp, analyserar och kommenterar skrivelsen från Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M), ordförande och vice ordförande i byggnadsnämnden. Nu får det vara bra.

Men jag hör av mig om något nytt inträffar på byggfronten… Yttrandefriheten gäller ju även i Vänersborg.

.

Här följer blogginläggen om Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) skrivelse:

Politikers arbetsmiljöansvar (1/2)

4 september, 2017 1 kommentar

pergamentrulleEn läsare har bett mig ta upp ytterligare en aspekt av den minst sagt unika skrivelse som ordförande i byggnadsnämnden Bo Dahlberg (S) och vice ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) levererade och offentliggjorde i förra veckan. Det är aspekten om politikers arbetsmiljöansvar. Förhoppningsvis har jag sedan behandlat alla aspekter…

Dahlbergs och Eckerbom Wendels skrivelse avslutades med en vädjan om hjälp:

help2”På uppdrag av en enig byggnadsnämnd skriver vi nu till Kommunfullmäktige för att be om hjälp.”

Det står inte vilken hjälp de vill ha av fullmäktige och jag vet inte heller hur ordförande i kommunfullmäktige, Lars-Göran Ljunggren (S), tänker behandla denna vädjan. Det återstår att se.

arbetsmiljoAv skrivelsens innehåll att döma så är det personalens arbetsmiljö som står i fokus. Det är den som Dahlberg och Eckerbom Wendel vill ha fullmäktiges hjälp med. Det är den här aspekten som är den viktiga för Dahlberg och Eckerbom Wendel. Skrivelsens filnamn (det finns ingen rubrik) är ju också ”Information om arbetsmiljön i byggnadsnämnden”.

I skrivelsen anges ett antal skäl till att mitt bloggande påverkar byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen och att det ger upphov till arbetsmiljöproblem. De menar att mitt bloggande leder till att:

”Tjänstemännens professionalitet och kompetens ifrågasätts, och dessutom anklagas de och nämnden för att ha som dold agenda att sätta käppar i hjulen för de som vill verka i kommunen.”

nordkroken2017_5Det här anser jag vara en felaktig beskrivning. Hela diskussionen handlar ju om ett ärende, nämligen ”Arnes” fritidshus på Nordkroken. Och ”dold agenda”? Vem har sagt att byggnadsnämnden har ”en dold agenda”? Inte jag i varje fall. Jag tycker att det här argumentet är svagt när man diskuterar personalens arbetsmiljöproblem.

Vidare skriver de att:

”Tjänstemän i en kommun har mycket små möjligheter att förklara och kontra i de ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.”

Och det stämmer. Så är det i många yrken och för många människor. Men det är sådant som yttrandefriheten leder till, vissa skriver i tidningar, vissa är med i TV – och andra yttrande_grundlagenbloggar. Så? Inte går det att inskränka yttrandefriheten eller tryckfriheten av denna anledning. (Har förresten någon försökt att ”förklara och kontra”?) Det här är också ett svagt argument i en diskussion om arbetsmiljön.

Dahlberg och Eckerbom Wendel skriver:

”Konsekvenserna av bloggandet blir att ”sanningen på stan” att byggnadsnämnden i Vänersborg är krånglig och motvalls stärks.”

Det här argumentet tycker jag att man helt kan bortse från. De vänersborgare som har kommit i kontakt med byggnadsnämnden har nog sina åsikter om nämnden klara för sig oavsett vad jag skriver. Och hur ska man veta att uppfattningarna ”stärks”? Det är ju inte ens troligt att de läser bloggar.

Den sista meningen som jag kan hitta i skrivelsen, som handlar om den konkreta arbetsmiljön, är följande:

”försöker påverka en tjänsteman att bryta mot lagen.”

valdAtt försöka ”påverka” någon kan ju aldrig vara ett arbetsmiljöproblem, såvida det inte sker med typ våld eller hot om våld. Dessutom, de som jag har försökt påverka är ju politikerna i byggnadsnämnden. Det är ju de som fattar beslut… Fast inte har jag försökt få någon att bryta mot lagen. Det är faktiskt skamligt, kränkande och möjligtvis förtal att påstå något sådant. Det är precis som innan inte heller något hållbart arbetsmiljöargument.

Jag tycker inte att Dahlberg och Eckerbom Wendel på något sätt kan motivera sin uppfattning att mina bloggar leder till arbetsmiljöproblem. Är det så att vissa tjänstemän eventuellt inte kan hantera saklig och välgrundad kritik, så måste de lära sig det. Precis som alla andra tjänstemän t ex poliser, lärare etc.

Bo Dahlberg säger till TTELA:

”flera av dem mår dåligt”

Det står inte i skrivelsen att personalen på byggnadsförvaltningen mår dåligt. Det säger alltså Dahlberg till TTELA. Mår tjänstemännen dåligt för att deras ”professionalitet och kompetens ifrågasätts”? Jag vet inte. Men att ha en annan åsikt innebär ju inte att ”professionalitet och kompetens ifrågasätts”. Det innebär bara att de kan fel i just det här ärendet om ”Arne”. Och fel kan vem som helst ha någon gång.

remindSedan tycker jag att det kan vara på sin plats att påminna om att det här med att byggnadsförvaltningens tjänstemän ”mår dåligt” är ett påstående som med jämna mellanrum har framförts också på byggnadsnämndens egna sammanträden eller till enskilda politiker efteråt. Det riktas då mot politiker i nämnden som på någon vis riktar kritik mot tjänstemännens underlag. (Det här har jag flera källor på, från ledamöter från flera partier.) Det får mig att tro, rätt eller fel, att det är ett argument som används för att tysta kritik. Och så får det naturligtvis inte vara. Men visst fråntar det en ganska stor del av syftet med skrivelsen när det är känt att detta argument har använts vid ett flertal tillfällen i ”byggnadssammanhang”? (Det är för övrigt en del kommuninvånare som ”mår dåligt” i sin kontakt med olika kommunala tjänstemän…)

Rent juridiskt, och även moraliskt skulle jag vilja påstå, så finns det inget som förhindrar folk i Vänersborg att kritisera byggnadsnämnden eller byggnadsförvaltningen. Det spelar egentligen ingen roll om någon tjänsteman ”mår dåligt”. (I en tidigare blogg hade jag ett resonemang om hur tjänstemän kan få kritik. Jag upprepar inte detta igen. Se ”Kommentarer till byggskrivelse (1/2)”.)

Men om personen som kritiserar sitter i kommunfullmäktige, som t ex jag? Det tar jag upp i del 2.

.

Här följer blogginläggen om Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) famösa skrivelse:

Läsarreaktioner på skrivelsen (2/2)

31 augusti, 2017 Lämna en kommentar

OBS! Detta är en fortsättning på gårdagens blogg – se ”Läsarreaktioner på skrivelsen (1/2)”.

Det handlar om skrivelsen från byggnadsnämndens ordföranden Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M). (Du kan läsa hela skrivelsen här.)

readerBloggläsare har gett mig många tips, nya argument, ny information och kunskap i själva sakfrågorna. Vilket säkerligen också leder till fler bloggar så småningom om byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen, kanske utifrån nya exempel.

juristEn av juristerna i mitt ”nätverk” har kommenterat byggnadsnämndens uppdrag och Dahlbergs och Eckerbom Wendels skrivelse.

Så här såg nämndens uppdrag till ordförandena ut:

”Byggnadsnämndens ordförande och vice ordförande uppmanas av en enig byggnadsnämnd att agera snarast avseende publika angrepp/påtryckningar på förvaltningens tjänstemän i ett specifikt ärende avseende myndighetsutövning.”

gallerDen sista delen av meningen, ”publika angrepp/påtryckningar på förvaltningens tjänstemän i ett specifikt ärende avseende myndighetsutövning”, antyder ganska grovt, insinuerar faktiskt, att jag har begått eller i varje fall är väldigt nära att ha begått ett lagbrott genom mitt bloggande.

Kan det tänkas att byggnadsnämnden har rätt?

Det finns ett kapitel i brottsbalken (kap 17) som tar upp den här typen av brott. Det är i de två första paragraferna som skulle kunna vara aktuella.

 • 1 § Den som med våld eller hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning eller för att tvinga tjänstemannen till eller hindra honom eller henne från en åtgärd i myndighetsutövningen eller för att hämnas för en sådanlagboken åtgärd döms…”
 • ”2 § Den som, på något annat sätt än som anges i 1 §, otillbörligen utför en gärning som syftar till att tvinga eller hindra en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning eller att hämnas för en åtgärd i myndighetsutövningen och som för tjänstemannen medför lidande, skada eller annan olägenhet, eller hotar med en sådan gärning, döms…”

Juristen skriver:

”innehållet är svårligen sådant att det ligger inom brottsbeskrivningarna”

Det betyder på juristspråk att det jag skriver inte är brottsligt. Det är inte ens i närheten. Och det kan nog var och en som läser brottsbalkens två paragrafer hålla med om.

Om man vänder på det då? Är formuleringarna i nämndens uppdrag och i Dahlbergs och Eckerbom Wendels skrivelse att betrakta som förtal enligt Brottsbalkens 5 kap?

slipperyDahlberg och Eckerbom Wendel skrev om min blogg:

 • ”helt utan faktaunderlag”
 • ”slippriga argument”
 • ”försöker påverka en tjänsteman att bryta mot lagen”

I brottsbalken (5 kap) står det:

“1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.”

Juristen ansåg att:

”skrivelsen är i högsta grad olämplig men det är inte förtal i lagens mening.”

Jag har läst två fall av förtal som har prövats i domstol (se AD 2002 nr 121 och RH 1994:14) – och är kanske inte riktigt lika säker som juristen på att formuleringarna i skrivelsen inte är förtal.

Men jag släpper det.

yttrandeEn annan person med juridisk kompetens skrev så här om skrivelsen:

”Kan endast konstateras att detta är ett försök att påverka din rätt att yttra dig och sålunda lagstridigt. JO har ju i flera fall yttrat sig i saken och så vitt jag kan förstå så är ditt fall en solklar överträdelse, speciellt mot bakgrund av TTelas artikel.”

En anmälan till JO kanske vore något att överväga. Vi får se. (Personen skickade mig 7 yttranden från JO om yttrandefriheten. Får titta igenom dem först…)

Vad som än händer är skrivelsen från Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) ett riktigt grovt demokratiskt övertramp. Det är min, och mina läsares, absoluta övertygelse.

skl_loggaEn läsare har uppmärksammat mig på vad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver om vilka som ledamöterna i kommunfullmäktige representerar. Dahlberg och Eckerbom Wendel skrev ju i skrivelsen:

”Som förtroendevald har man ett stort ansvar. Man representerar kommunen.”

demokratiSKL skriver (se här):

”Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.”

Som ledamot i fullmäktige representerar jag alltså ”folket i kommunen” och, antar jag, i synnerhet de som har valt mig. Men det var väl egentligen ingen nyhet. Jo, för Dahlberg (S) och Eckerbom Wendel (M) var det visst en nyhet…

Som sagt, jag är väldigt tacksam för alla tips och nya fakta som jag har fått från kommuninvånare. .

Här följer blogginläggen om Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) famösa skrivelse:

Läsarreaktioner på skrivelsen (1/2)

30 augusti, 2017 Lämna en kommentar

byggn_2ordfDet har varit otroligt många som har besökt min blogg under den senaste veckan. Om det är på grund av att det är byggnadsnämnden som lockar eller om det är för att blogginläggen handlar om viktiga demokratiska frågor, som yttrande- och tryckfrihet, låter jag vara osagt. Intresset har i varje fall varit enormt och en mängd nya läsare har hittat vägen till bloggen. Och denna konsekvens av skrivelsen från byggnadsnämndens ordföranden Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) är ju inte direkt något jag gråter över…

Det är helt uppenbart att Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) skrivelse har rört upp många känslor. (Du kan läsa hela skrivelsen här.) Och fortfarande är det ingen, faktiskt inte någon, som på t ex Facebook har tagit byggnadsnämnden eller dess båda ordförande i försvar. Och jag tror inte att det beror på att folk inte ”vågar”. I synnerhet i gruppen ”Vargön, där verkligheten diskuteras” brukar öppenheten, uppriktigheten och ärligheten vara total. Men vem vet, det kanske kommer någon insändare i TTELA som tycker annorlunda.

tacksamMånga både kända och okända läsare har via Facebook, Messenger, mail eller samtal gett mig en enorm positiv feedback. Jag tror faktiskt att jag aldrig har varit med om maken. Det är nästan så att jag rodnar, och blir lite rörd. Det är naturligtvis enormt glädjande och upplyftande att så många människor aktivt visar att de gillar att jag skriver.

Och alla som har hört av sig och som typ kommenterat på Facebook vill att jag ska fortsätta blogga om Vänersborg. Det är naturligtvis inte så att alla bloggläsare håller med mig i mina åsikter, utan det de tycks uppskattabygglov_folk mest är informationen och alla fakta som jag tar upp. Fast, som sagt, just i det här fallet har alla som på något sätt yttrat sig hållit med mig också i sak. Ingen anser att Dahlberg och Eckerbom Wendel, eller byggnadsnämnden, har agerat riktigt. Det kanske är så att Vänsterpartiet ska göra byggnadsnämnden till en valfråga? Typ ”Bygglov åt folket”… Med tanke på intresset så kanske detta kan ge Vänsterpartiet majoritet i byggnadsnämnden efter nästa val, och inleda en ny era i Vänersborg…

Väldigt många människor delger, både offentligt och privat, sina egna erfarenheter av byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen i Vänersborg. Det är inga upplyftande historier som återges. Utan att kommentera eller ta upp de enskilda fallen kan konstateras att missnöjet är stort. (Kanske kommer fler exempel upp i denna blogg så småningom…)

skl_loggaSveriges Kommuner och Landsting (SKL) gav tidigare i år ut en så kallad ”Öppen jämförelse” inom området ”Företagsklimat”. 147 kommuner samt 7 gemensamma förvaltningar deltog i undersökningen för år 2016. (Undersökningen kan laddas ner här.)skl_bygglov

SKL beskriver undersökningen:

”Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på.”

Och vet ni vad, ett område som SKL undersökte var företagarnas syn på kommunernas hantering av – bygglov!

vbg_loggaSKL rankade Vänersborg på plats 90 av 117 kommuner. (I kategorin bygglov var inte alla kommuner med i undersökningen.)

Plats 90 av 117… Jag tror att detta säger något viktigt om Vänersborgs byggnadsnämnd och byggnadsförvaltning…

Som sagt, jag är väldigt tacksam för all positiv respons och alla tips som jag har fått från kommuninvånare. Jag hoppas att jag fortsättningsvis kan leva upp till förväntningarna.

Imorgon kommer del 2.

..

Här följer blogginläggen om  Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) famösa skrivelse:

Kommentarer till byggskrivelse (2/2)

28 augusti, 2017 Lämna en kommentar

OBS! Detta är en fortsättning på gårdagens blogg – seKommentarer till byggskrivelse (1/2)”.

byggn_2ordfByggnadsnämndens två ordförande Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) försöker i sin skrivelse till kommunfullmäktige att misstänkliggöra och smutskasta mitt bloggskrivande.

Ur skrivelsen:

”Konsekvenserna av bloggandet blir att ”sanningen på stan” att byggnadsnämnden i Vänersborg är krånglig och motvalls stärks — helt utan faktaunderlag.”

fakta1Dahlberg och Eckerbom Wendel påstår att mina bloggar är ”helt utan faktaunderlag.” Det är inte sant. Blogginläggen innehåller hur mycket fakta som helst, det kan vem som helst kontrollera. (Det finns en förteckning över bloggarna ifråga längst ner på denna sida.)

Bo Dahlberg går egentligen ytterligare ett steg i TTELA (seHård kritik mot Stefan Kärvlings (V) blogg”). I TTELA står det:

”Man vill få stopp på det man ser som osanna påståenden…”

ljuga2Här menar tydligen Dahlberg att det faktiskt, trots allt, finns fakta i bloggarna, men att det är osanningar. Anser Dahlberg att det finns fakta i bloggarna eller inte, kan man ju fråga sig… Det kan noteras att Dahlberg, eller Eckerbom Wendel, inte ger ett enda exempel på något som skulle vara felaktigt…

I skrivelsen skriver Dahlberg och Eckerbom Wendel vidare:

”välgrundade ställningstaganden överprövas med slippriga argument”

Att påstå att jag eller de som överklagar byggnadsnämndens beslut, som ”Arne” har gjort, använder ”slippriga argument” tycker jag visar på en mycket arrogant och nedlåtande attityd och inställning.

expertDe båda ordförandena i byggnadsnämnden försöker vidare ge större tyngd åt sin argumentation genom att hävda att det är på byggnadsförvaltningen som kunskapen och expertisen finns, och inte hos en bloggare:

”Våra tjänstemän har lång utbildning, kontinuerlig fortbildning samt nätverk med omkringliggande kommuner för att sätta en så gemensam nivå för tolkningarna som möjligt.”

argumentationVem som framför argument torde enligt min mening sakna betydelse, det är argumenten i sig som är de viktiga. Sedan kan jag väl också tillägga att även jag har ett nätverk – samtliga mina bloggar i ärendet har faktagranskats av personer som har minst lika stor kompetens och utbildning som tjänstemännen på byggnadsförvaltningen.

Fakta eller inte. Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) försöker även misstänkliggöra mig genom att hävda att jag driver en slags kampanj:

 • ”anklagas de och nämnden för att ha som dold agenda”
 • ”försöker påverka en tjänsteman att bryta mot lagen.”

De menar således att jag dels anklagar och dels försöker få nämnd och förvaltning att bryta mot lagen. Det är ganska vildsinta och grova anklagelser från två av de tunga politiska namnen i Vänersborgs kommun. Och det känns lite som att påståendena gränsar till förtal.

lagbok2Så här står det i Brottsbalkens 5 kap:

“1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.”

Låt mig slå fast. Jag har ingen dold agenda. Alla mina åsikter och tyckanden redovisas helt öppet i mina bloggar, det är inget som är dolt eller hemligt. Men det som skrivelsen och den här diskussionen handlar om, det är bloggarna om ”Arnes” fall på Nordkroken. Inget annat. Jag har inte försökt att få någon att bryta mot lagen. Tvärtom, jag menar att det kan ifrågasättas om byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen har följt lagen i ”Arnes” fall.

nordkroken2017_5Dahlberg och Eckerbom Wendel menar tydligen också att jag har fel i fallet ”Arne”, eftersom det vid överklaganden av nämndens beslut är så att:

”För det allra mesta får byggnadsnämnden rätt vid överprövning”

Jag har inte sett någon statistik på detta. Vad jag vet så har i varje fall Magnus Larsson i Sikhall överklagat byggnadsnämndens beslut vid åtminstone 7 gånger. Och Magnus Larsson har fått rätt vid samtliga tillfällen…

Men det får vara som det vill med överprövningarna. Här handlar det om ”Arne” och inget annat. Dessutom har ”Arne” överklagat nämndens beslut och dom kommer så småningom.

Jag är övertygad om att åtminstone Lena Eckerbom Wendel (M), och kanske också Bo Dahlberg (S), känner till yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen – och att dessa lagar ger alla rätt att säga och skriva vad de tycker.

Fast jag blir faktiskt lite tveksam när jag läser Dahlbergs yttrande till TTELA:

”Man vill få stopp på det man ser som osanna påståenden…”

”få stopp på”… Vem ska ”få stopp” på mitt skrivande? Bo Dahlberg? Kommunfullmäktige? Staten? Det är inte utan att jag får några kalla kårar längs ryggen…

yttrande_grundlagenBara för fullständighetens skull. Yttrandefrihetsgrundlagen inleds så här:

”1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att … offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.”

Dahlberg och Eckerbom Wendel prövar också en annorlunda vinkling i skrivelsen… Nämligen, är någon förtroendevald till kommunfullmäktige gäller något annat än grundlagarna.

Ur skrivelsen:

”Som förtroendevald har man ett stort ansvar. Man representerar kommunen.”

Det är ett intressant påstående. Representerar alla fullmäktigeledamöter Vänersborgs kommun? Gör oppositionen det? Är sverigedemokraterna representanter för Vänersborgs kommun?

demokrati3Dahlberg och Eckerbom Wendel hävdar att så är fallet. Jag är inte så säker. Skulle någon fråga mig, så skulle jag spontant säga att jag representerar dom som har valt mig, att jag i första hand känner mig som en representant för invånarna.

Bo Dahlberg fullföljer skrivelsens resonemang i TTELA, där han påstår att:

”en fullmäktigeledamot beter sig illa.”

Dahlberg menar alltså att när jag framför saklig kritik som fullmäktigeledamot till byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen – till stöd för en enskild person – så beter jag mig ”illa”.

Det får naturligtvis Bo Dahlberg tycka, men det kan vara värt att påpeka att det finns i varje fall inga lagar till stöd för hans, och Eckerbom Wendels, uppfattningar. Jag som fritidspolitiker i fullmäktige lyder under exakt samma grundlagar och övriga lagar som vilken invånare i Sverige som helst.

vadjanBo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) skrivelse avslutas med, ska vi kalla det, en vädjan:

”På uppdrag av en enig byggnadsnämnd skriver vi nu till Kommunfullmäktige för att be om hjälp.”

Jag har ingen aning om vad Dahlberg och Eckerbom Wendel tror att kommunfullmäktige kan ge för ”hjälp”. Efter vad jag förstår så kan fullmäktige inte göra någonting. Fullmäktige kan t ex inte entlediga en ledamot.

Ärligt talat så vet jag inte heller hur ett ärende om mitt bloggskrivande skulle kunna utformas. Men om fullmäktigeledamöterna ska ta ställning till skrivelsens ”rop på hjälp”, så måste ju alla ledamöter läsa mina blogginlägg om ”Arne”. Och det kan ju bli spännande…

Nä, jag vet inte vad Dahlberg och Eckerbom Wendel förväntar sig av kommunfullmäktige. Det kanske ”bara” är så att denna nonsens-vädjan helt enkelt är ett sätt att visa tjänstemännen på byggnadsförvaltningen att de som ordförande gör något…

Det är i sanning en märklig skrivelse som ordförande Bo Dahlberg (S) och vice ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) har satt ihop. Och fortsättning lär följa. Och den ska mina bloggläsare kunna läsa i denna blogg…

.

 

Kommentarer till byggskrivelse (1/2)

27 augusti, 2017 1 kommentar

byggn_2ordfDet är inte ofta som jag inte riktigt vet hur jag ska börja en blogg. Detta är dock ett sådant tillfälle. Det poppar upp så oerhört många tankar kring den skrivelse som författades av byggnadsnämndens två ordförande Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M). Samtidigt så talar liksom skrivelsen för sig själv. Eller också är det just det den inte gör… Och jag funderar fortfarande på syftet med skrivelsen.

Men som jag, och de som jag har varit i kontakt med, tolkar den, så kan det inte finnas något annat syfte med skrivelsen än att på något sätt få tyst på mig, att få mig att sluta blogga. Och det är i så fall så dumt att man egentligen undrar vad som försiggår i Dahlbergs och Eckerbom Wendels huvuden.

Hur kan Dahlberg och Eckerbom Wendel i sin vildaste fantasi tro att deras skrivelse skulle få mig att rätta mig efter deras åsikter och strunta i de rättigheter att uttrycka mig och skriva som yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen, två av Sveriges grundlagar, ger varje svensk invånare? Även om Bo Dahlberg tycks ”lyckligt omedveten” om detta när TTELA frågar honom (se TTELA ”Hård kritik mot Stefan Kärvlings (V) blogg”):

munkavle”Kan inte det här ses som ett sätt att försöka få tyst på en kritiker?”

Och Bo Dahlberg svarar:

”Jag har inte funderat på det.”

Så vad finns det egentligen att tillägga?

Jo, en hel del. Skrivelsen måste kommenteras och bemötas. Om inte annat så misstänkliggör den mitt skrivande och liksom drar det i ”smutsen”.

Jag tänkte dock börja med det uppdrag som byggnadsnämnden gav sina båda ordförande på sammanträdet den 20 juni. Och då vill jag inleda med att påpeka en liten, men mycket viktig detalj.

byggnadsmoteVisst, det var en enig byggnadsnämnd som gav det märkliga uppdraget till Dahlberg (S) och Eckerbom Wendel (M). Men det saknades en ordinarie ledamot, Vänsterpartiets Pontus Gläntegård. Gläntegård var inte närvarande, han hade anmält förhinder. Och Pontus Gläntegård (V) hade inte röstat ja till detta förslag om han hade varit närvarande.BN_narv Det vet jag!

De eniga ledamöter som gav uppdraget var Anneli Guilotte (S), Kjell Nilsson (S), Gunilla Bogren (MP), Gunnar Henriksson (L), Gunnar Bäckman (KD), Elisabeth Bohlin (S) och Anders Strand (SD).

Det kan vara värt att komma ihåg. Det är ju om inte annat val om ett år.

Uppdraget som byggnadsnämndens båda ordförande fick av den eniga byggnadsnämnden var:

”Byggnadsnämndens ordförande och vice ordförande uppmanas av en enig byggnadsnämnd att agera snarast avseende publika angrepp/påtryckningar på förvaltningens tjänstemän i ett specifikt ärende avseende myndighetsutövning.”

notering

Formuleringen ”en enig byggnadsnämnd” är intressant. Den visar att formuleringen inte fanns med från början, t ex i nämndens utskickade handlingar. Den har tillkommit först efter att det blev känt för nämnden att Pontus Gläntegård (V) inte skulle närvara… Troligen utarbetades texten på sittande möte… Och det känns ju demokratiskt och bra… (OBS. Ironi.) Sedan undrar jag också vem det är som har skrivit texten, är det tjänstemännen? Eller skrevs den av ledamöterna tillsammans? Var Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) själva med och formulerade uppdraget – till sig själva?

bunJag kan inte låta bli att dra en parallell. När jag ville väcka ett ärende i barn- och utbildningsnämnden den 9 nov 2015, så förvägrade nämnden med dess ordförande Mats Andersson (C) i spetsen mig att göra det. (Se ”BUN: Två viktiga reservationer”.) I byggnadsnämnden är det emellertid inget problem att väcka ärenden på sittande möte, som dessutom beslutas utan att någon beredning har skett. Betongpartierna och sverigedemokraterna har onekligen en del att förklara. Var är logiken och principerna? (Eller är det så enkelt att de gör som de vill bara det är vänsterpartister som är ”målen”?)

Och vad säger man om formuleringen ”publika angrepp/påtryckningar”? ”Publika”? Betyder det att ingen vänersborgare får kritisera byggnadsförvaltningen? Får ingen utanför kommunhuset ha synpunkter på byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen? Och ”angrepp”? Är kritik av beslut ett ”angrepp”? Är tjänstemännen hotade på något sätt?

Det kan också noteras att nämnden skriver att de två ordförande ska ”agera”. Dahlberg och Eckerbom Wendel valde alltså att agera med en skrivelse till kommunfullmäktige.nordkroken2017_6

Det nämns inte i nämndens beslut vilket specifikt ärende som avses och det nämns inte heller vem det är som har stått för de så kallade publika angreppen. (Detta nämns inte heller i skrivelsen.) Men till TTELA har ordförande berättat att det är mina bloggar om ”Arne” och hans fritidshus på Nordkroken som det handlar om. (Vill du läsa bloggarna om Arne så finns det en förteckning längst ner på denna sida.)

Men detta vågade tydligen inte nämnden skriva i klartext. Det gjorde inte heller Dahlberg och Eckerbom Wendel i sin skrivelse. Det tyder väl åtminstone på någon slags osäkerhet kring vad de egentligen sysslar med.

Byggnadsnämnden fattade ett oerhört märkligt, och skulle jag vilja säga, unikt beslut. Jag har aldrig varit med om något liknande. Jo, förresten. Det finns vissa likheter med hur demokratiberedningen arbetade under den förra mandatperioden, under minialliansens (M+L+KD) ledning. Demokratiberedningen hade i stort sett min blogg som ett stående ärende under en lång period… (Se ”Försämrar bloggar det demokratiska klimatet?”.) Dessutom har Lena Eckerbom Wendel (M) haft synpunkter på min blogg tidigare (se ”Några ord om det fria ordet”), liksom nämndens ledamot Gunnar Bäckman (se ”Borgarna och demokratin…”).

utropstecken3Och sen kom då den omdiskuterade skrivelsen… (Du kan läsa hela  skrivelsen som Dahlberg (S) och Eckerbom Wendel författade här – ”Man slutar aldrig att förvånas…”.)

Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) skrivelse är daterad den 22 juni.

BN_skrivelse1

Skrivelsen blev dock offentlig först i onsdags, den 23 augusti, dvs hela två månader senare. Och bara det är anmärkningsvärt. Vad är det som gör att någon eller några ”håller på” skrivelsen? I 2 månader…

Jag tycker att skrivelsen är rörig och luddig. Den innehåller ovidkommande passager och mynnar ut i någon slags nonsens-vädjan till kommunfullmäktige.

arbetsmiljoDen första meningen i skrivelsen handlar om arbetsmiljöansvar, men de nästa meningarna fortsätter med kommunens mål. Sedan beskrivs byggnadsnämndens mål. Det är lite svårt att följa författarna.

Dahlberg och Eckerbom Wendel konstaterar ganska tidigt i skrivelsen att alla byggärenden följs upp med enkäter och att dessa visar:

”att de invånare som har ärenden hos byggnadsnämnden är mycket nöjda”angry

Det finns mycket att säga om enkäterna, t ex att sökande av bygglov får enkäterna i början av processen och inte efter besluten… Det är tydligen, om jag ska döma av kommentarerna på Facebook, också så att alla inte får någon enkät. (Några har också berättat för mig att de inte vågar framföra kritik, eftersom de är rädda för repressalier i sina fortsatta kontakter med förvaltningen. Och folk berättar att de upplever att så också har skett.)

Men de båda ordföranden konstaterar att alla inte bara är nöjda, de är till och med ”mycket nöjda”. Och jag vet inte, är det tänkt att detta ska vara något slags bevis på att den kritik som jag framför är osann?

jordglob2Jag vet inte vilken värld Dahlberg och Eckerbom Wendel lever i, ingen av dem kan väl ha undgått att höra alla klagomål som framförs av vänersborgare angående byggnadsförvaltningen så fort man t ex är ”ute på stan” och pratar politik. Och sedan får det faktiskt vara som det vill med den saken – ”Arne” är inte nöjd. Och det är om ”Arne” jag har skrivit och det är bloggarna om ”Arne” som tas upp i skrivelsen. Det spelar ingen roll om alla andra är ”mycket nöjda” – om de nu är det.

Jag tänkte avsluta denna blogg med att ta upp skrivelsens tankar om arbetsmiljöproblemen. En stor del av skrivelsen handlar nämligen om dessa och det kanske också kan sägas vara det huvudsakliga motivet för skrivelsens slutliga vädjan. Den av kommunstyrelseförvaltningen utskickade pdf-filen heter också ”Information om arbetsmiljön i byggnadsnämnden”, även om denna rubrik inte återfinns i dokumentet. (Det finns överhuvudtaget ingen rubrik.)

Jag förstår faktiskt inte riktigt syftet och tanken med denna argumentering i förhållande till mitt skrivande.

tjansteman2I Sverige har vi bland svårt att skilja på person och på sak. Men är man tjänsteman, det kan vara en polis, en lärare, en sjuksköterska eller en tjänsteman på byggnadsförvaltningen, så får man ibland synpunkter och kritik. Det får man lära sig att tåla. Det handlar om det man gör och inte om hur man själv är som person. Och får man kritik, då får man lyssna och lära av den. Ingen är ofelbar och kritik leder faktiskt ofta till att man ser sina misstag – och utvecklas. Och tycker man att kritiken är obefogad, ja då får man helt enkelt försöka förklara varför man som tjänsteman har gjort som man har gjort och motivera sitt handlande.

Så enkelt är det, så svårt är det.

Om någon tar illa vid sig av saklig kritik, så får nog den personen ta sig en allvarlig funderare på sin yrkesroll och om hen har valt rätt yrkesbana.

demokrati3Jag kan inte låta bli att tänka på kritik, och mycket hård sådan, som framförs i riksmedia både mot politiker, t ex Anna Kinberg Batra, och tjänstemän, t ex generaldirektören Maria Ågren på Transportstyrelsen. Skulle sådan kritik förbjudas därför att de kritiserade mår dåligt? Det känns lite som att demokratin naggas i kanten av ett sådant tänkande…

Jag vill också tillägga att om någon medarbetare mår dåligt så ligger det ett ansvar hos vederbörandes chef, t ex förvaltningschefen, att åtgärda detta. Kanske behöver också Arbetsmiljöverket kopplas in.

Men inte kan man kräva att kritiken ska tystna…

ma_illaJag vet också att detta med att personalen på byggnadsförvaltningen mår dåligt är ett argument som har framförts vid mer än ett tillfälle på byggnadsnämndens sammanträden. Om någon politiker har framfört kritik om ett faktaunderlag, en slutsats eller något annat som kommer från förvaltningen, så kan politikern få höra att kritiken innebär att personalen mår dåligt etc. Med baktanken att ledamöterna ska hålla inne med kritiska synpunkter…

I nästa blogg tänkte jag ta upp fler av de andra skrivningarna i Bo Dahlbergs (S) och Lena Eckerbom Wendels (M) skrivelse, t ex om de faktauppgifter som finns i bloggarna – och mer om demokratiaspekterna. Jag ska också kommentera Bo Dahlbergs uttalanden i TTELA.

.

Fortsättningen, dvs del 2, hittar du genom att klicka här!

%d bloggare gillar detta: