Arkiv

Archive for the ‘politiker’ Category

Om politiker i Vänersborg

18 januari, 2017 2 kommentarer

SKL_politiker4I dagarna har en ny skrift utkommit. Det är SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som redovisar resultatet av en undersökning om politiker. Jag har tittat på den del av redovisningen som handlar om kommunerna i Västra Götaland. Det är ju här vi hittar Vänersborg. Skriften heter ”Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalandskarvling_selfie Län?”. (Den kan laddas ner här.)

Det står dock inget om enskilda politiker i skriften. Det kan ju tyckas vara lite synd… Men är man nyfiken på enskilda politiker så får man bli vän med dem på Facebook. Det finns ju flera politiker som lägger upp mycket personligt, selfies och annat, till allmän beskådan.

Nä, SKL har utifrån offentlig statistik (siffrorna är från 2015) försökt att beskriva vilka politikerna är rent generellt, vilka det är som:

”lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Västra Götaland.”

I Vänersborg finns det 144 förtroendevalda politiker. Det innebär att det går 263 kommuninvånare per förtroendevald politiker, vilket är en siffra som stämmer ganska väl överens med genomsnittet i Sverige. Av dessa är 3 politiker heltidsanställda och en deltidsanställd. Det betyder att 140 st är fritidspolitiker, dvs att de sköter sina politiska uppdrag vid sidan av studier eller arbeten.

Vänersborg har en ganska jämn fördelning av kvinnor och män bland politikerna. 56% är män och 44% kvinnor. Däremot är de unga (18-29 år) klart underrepresenterade.

SKL_politiker3

Bara 7% av de förtroendevalda är ”unga”, fast de unga utgör 18% av vänersborgarna. Det är också en något sämre procentandel än för Sverige som helhet. Det är framför allt i åldrarna 50-64 år som det finns en överrepresentation. 38% av politikerna tillhör denna åldersgrupp, medan endast 24% av befolkningen i Vänersborg gör det. Det kan också noteras att pensionärerna är en underrepresenterad grupp i Vänersborg, endast 22% av de förtroendevalda är över 65 år.

13% av invånarna i Vänersborg över 18 år är utrikes födda, medan 11% av de förtroendevalda är det. Det är väl en ganska bra siffra trots allt. Den är i varje fall klart bättre än för genomsnittet i Sverige. Sedan har siffran säkert blivit sämre idag jämfört med 2015 eftersom andelen utrikes födda har ökat i Vänersborg det senaste året.

brollopJag vet inte hur intressant det är, men 59% av de förtroendevalda är gifta i Vänersborg jämfört med 45% av befolkningen. Det beror väl antagligen på att de äldre är överrepresenterade bland politiker i Vänersborg. Därför är också bara 6% av de förtroendevalda småbarnsföräldrar (barn under 6 år), medan 13% av vänersborgarna är det. Den här sistnämnda siffran är låg, både jämfört med de andra kommunerna i Västra Götaland (10%) och i Sverige (11%). Vänersborg skulle behöva fler småbarnsföräldrar som politiker.

SKL har också tittat på var de förtroendevalda är anställda.

SKL_politiker2

I Vänersborg är 7% statligt anställda (8% i Västra Götaland resp 9% i riket), 52% är kommunalt anställda (40% i Västra Götaland resp 39% i riket), landstingsanställda utgör 7% (5% i Västra Götaland resp 4% i riket), privat anställda är 27% (44% i Västra Götaland resp 45% i riket) och anställda i kommunala bolag är 7% (3% i Västra Götaland resp 3% i riket).

Här ser vi att Vänersborg skiljer sig markant från övriga kommuner i Västra Götaland och Sverige. Det är väldigt många av politikerna som är anställda av kommunen eller i kommunala bolag. Lite för mycket inavel, skulle kanske någon lustig invånare kunna uttrycka det. Det kanske är så att andra yrkesgrupper (privat anställda) borde engagera sig mer i politiken.

I samtliga kommuner i Västra Götaland liksom i landet som helhet är personer med eftergymnasial utbildning överrepresenterade bland de förtroendevalda, samtidigt som de med endast förgymnasial utbildning är underrepresenterade.

SKL_politiker1

I Vänersborg har 49% av politikerna en eftergymnasial utbildning jämfört med 31% av kommuninvånarna, 42% har en gymnasieutbildning (51% av vänersborgarna) och 9% en förgymnasial utbildning (18% av vänersborgarna).

Så ser det ut i Vänersborg. Vi får se om det blir någon förändring av siffrorna efter nästa val. Önskvärt vore det, om framför allt fler ungdomar engagerade sig politiskt anser jag. Det finns de som är aktiva nu, men ibland får jag känslan av att de liksom sugs upp av de äldre och inte ser att de kan påverka i den utsträckning de vill – med följd att en del av dem hoppar av.

people2SKL redovisar också frågor från några medborgarundersökningar. De handlar om hur invånarna uppfattar kommunen som en plats att bo på, hur de kommunala verksamheterna sköts, vilket inflytande invånarna anser sig ha i sin kommun, hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter och hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa. Jag har tidigare skrivit om medborgarundersökningen 2016 för Vänersborgs del (se ”Medborgarundersökning 2016”) och tänker inte upprepa mig. Jag kan bara konstatera att Vänersborg ligger under genomsnittet för hela riket på samtliga frågor som SKL redovisar.

Nattugglan: Politiker och beslut

18 december, 2015 Lämna en kommentar

sammantrade6Politikerna sitter i olika sammanträdesrum på kommunhuset och fattar beslut. Till sin hjälp har de ofta en mängd handlingar och underlag med fakta.

Några politiker har kanske inte läst igenom handlingarna ordentligt inför besluten. Några andra har kanske slarvat med inläsningen och förberedelserna i något specifikt ärende. Det kanske är tio ärenden på dagordningen och de har läst igenom de andra nio ordentligt, men inte det tionde… De flesta politiker förutsätter också att de underlag som finns inför besluten är totalt uttömmande och riktiga. De kanske också litar på vad ”topparna” i partiet säger. ”De har nog läst på, de vet vad de talar om.” Typ.

tired112Naturligtvis finns det alltid också de politiker som inte har hunnit med att sätta sig in i ärendena överhuvudtaget. De kanske inte har haft tid eller ibland inte lust. Sammanträdet kanske också har dragit ut på tiden och man börjar bli trött. Några politiker kanske sitter och längtar efter fikarasten. Och är dessutom en betryggande majoritet överens i diskussionen och omröstningen så kan väl beslutet inte vara fel. I en majoritet så har den enskilda ledamotens ansvar en tendens att förminskas eller kanske till och med försvinna. ”Det var inte bara jag, alla andra gjorde ju också så.” Typ.

Politiker är vanliga människor. Men visst ska och kan man ändå kräva lite mer av politiker. Särskilt som deras beslut kan få stor betydelse för andra.

För så är det.

Och händer det att man som politiker fattar fel beslut så får man stå för det. Och blir det riktigt fel, så borde man faktiskt också kunna ompröva beslutet. ”Det blev fel, men vi gör om och vi gör rätt.”

Det vore ingen svaghet. Tvärtom, det skulle vara ett bevis på både politiskt självförtroende och styrka. (I Vänersborg händer det inte ofta…)

nattugglanDet beslut som barn- och utbildningsnämnden fattade i oktober om Nattugglans nedläggning och flytt till nya lokaler på Vänerparken är ett beslut som i högsta grad påverkar människors vardag. Små barn ska flytta till helt nya lokaler, föräldrar ska lämna sina barn i dessa lokaler och förskolepersonalen ska arbeta i dem.

Barn- och utbildningsnämndens 11 ledamöter fattade den 12 oktober ett beslut som påverkar många människors vardag, många människors liv.

Tyvärr gjorde nämnden det utan att någon analys utifrån barnperspektivet gjordes, utan att någon dialog med föräldrarna genomfördes och utan att någon riskanalys bland personalen utfördes. Dessutom innehöll faktaunderlaget ofullständigheter och rena felaktigheter.

parents2Föräldrar till barn på Nattugglan ville igår torsdag träffa ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden. De ville att politikerna i nämnden kom till de ”nya” lokalerna på Vänerparken för att med egna ögon se de utrymmen som barnen på Nattugglan ska flytta till.

De ville få politikerna att förstå att de hade fattat ett felaktigt beslut.

Det kom bara fem politiker, varav bara en ordinarie ledamot i nämnden. Det var jag. Två ersättare i nämnden fanns på plats, Kent Karlsson (V) och Marianne Karlsson (C). Dessutom hade också Morgan Larsson (VFP) och Kurt Karlsson (SD) också hörsammat föräldrarnas inbjudan.tumme_ner5

Det var dåligt. Var fanns alla politiker som ansvarar för barnens, föräldrarnas och personalens förändrade, och försämrade, framtid? Var inte dessa politiker intresserade av att träffa de som drabbades av beslutet? Ville de inte höra föräldrarnas synpunkter?

Uppenbarligen inte.

mogelDirekt vi politiker, som hörsammade föräldrarnas vädjan, kom ner i lokalerna kände en av oss att det luktade mögel. Och det bekräftade ju vad andra tidigare hade uppgett. Politikerna visades runt i lokalerna och vi fick se fuktskador, bristande ventilation och toaletten som har haft stora problem med avloppet. Vi såg de små fönstren som inte räckte till för att få in ordentligt med dagsljus i lokalerna. Vi såg också de små lekgårdarna mellan husen. Vi såg däremot inga ordentliga utrymningsvägar vid brand… Och vi undrade allesammans om lokalerna, renoverade eller ej, skulle klara en inspektion av brandmyndigheterna. Det ska ju faktiskt vistas en mängd små barn i lokalerna.

Det var också som en av oss politiker sa, det spelar ingen roll om lokalerna renoveras – lokalerna passar helt enkelt inte för förskoleverksamhet.

vanerparkenfsk1Och det var så sant som det var sagt. En lång korridor utan fönster med en massa smårum på ena sidan. Så långt från en hemmiljö man kan tänka sig. Och här ska barn bo och leva under längre tider. Många av de här barnen har ju föräldrar som arbetar allt annat än kontorstider och som ibland gör betydligt längre pass på sina arbeten än de vanliga 8 timmarna.

Kontrasten mot Nattugglans nuvarande lokaler är slående!

Vi politiker fick också ta del av den desperation som råder bland föräldrar.

”Skulle ni vilja ha era barn i de här lokalerna?”

Det var nog ingen av de närvarande som var beredda att svara ja på den frågan…

Vi fick också höra om föräldrar som aktivt söker nya jobb eller funderar på att flytta till typ Trollhättan för att de inte vill att deras barn ska vistas i de här lokalerna.

Jag tror att det är nyttigt att politiker ger sig ut i verkligheten och träffar de människor som berörs av besluten. Tyvärr var det alltför få i barn- och utbildningsnämnden som var beredda att göra detta. Det är bara att beklaga.

Och därmed känns chanserna ytterst små att nämnden tar upp ärendet igen och omprövar sitt beslut. Ja, i november fick jag ju inte ens ta upp ärendet för förnyad diskussion.alarm

Ibland kan man bli besviken på politiker. Men vem vet, kanske tar de politiker som inte var där och ringer upp föräldrarna och kommer överens om en ny tid…? Det vore väl det minsta man kan begära?

Det var nog symptomatiskt att larmet gick när vi lämnade lokalerna…

.

PS. Jag har skrivit ganska många bloggar om Nattugglan vid det här laget. Du hittar dem här – i kronologisk ordning. I de här bloggarna hittar du också fakta som stöder påståenden i bloggen ovan.

BUN: Dagordningen”, 11 okt
Nattugglan läggs ner”, 13 okt
Björkholmsgatans förskola/Nattugglan”, 28 oktuggla_natt
BUN och Nattugglan”, 31 okt
Att väcka ärenden…”, 3 nov
BUN: Två viktiga reservationer”, 9 nov
Icke-ärendet Nattugglan”, 11 nov
Nattugglan-Vänerparken: Lokalerna”, 13 nov
En replik till ordf Andersson (C)”, 20 nov
Ingen riskbedömning inför BUN-beslutet”, 22 nov
Varför inte säga som det är?”, 23 nov
Barnkonventionen och BUN”, 25 nov
Laglighetsprövning: Väcka ärenden”, 4 dec

%d bloggare gillar detta: