Arkiv

Archive for the ‘Medborgarundersökning’ Category

Medborgarundersökning 2019

29 december, 2019 1 kommentar

Vänersborgs kommun är en av de 135 kommuner som deltog i årets medborgarundersökning. Det är en undersökning som genomförs av SCB (Statistiska Centralbyrån). Det kostar varje kommun 60.000 kr (exkl moms) att delta i undersökningen. Om kommunen vill att medborgarna ska svara på fler “kommunspecifika tilläggsfrågor” så kostar det 11.000 eller 16.000 kr extra per fråga (beroende på omfattning). Det verkar som om Vänersborg ställde två “extra” frågor.

medborgare

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som ska ge en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. (Du kan ladda ner undersökningen genom att klicka här.) SCB frågade mellan den 23 augusti och den 4 november i år (2019) ett urval på 1.200 personer i åldrarna 18–84 år om vad de anser om kommunen. I Vänersborg besvarade 42% SCB:s enkät. Det är ett relativt stort bortfall. Men så brukar det vara. Naturligtvis gör bortfallet att undersökningen blir mindre tillförlitlig och att förändringar i resultaten sedan tidigare undersökningar inte är helt tillförlitliga.

Den här undersökningen görs med jämna mellanrum, den senaste gjordes för två år sedan, 2017, och den får alltid uppmärksamhet. TTELA brukar t ex ha artiklar där ansvariga politiker får uttala sig om resultaten. På kommunens hemsida skriver man alltid några ord om den. Dock inte i år. Jag har inte sett en enda notis om undersökningen. Det har varit helt tyst.

I den första delen av undersökningen redovisas resultaten av hur medborgarna ser på Vänersborgs kommun som en plats att bo och leva i.

NRI (Nöjd-Region-Index) är det sammanfattande betygsindexet. Vänersborg har ett något sämre genomsnittsresultat än de andra undersökta kommunerna, men värdet är inom felmarginalen. Siffran för Vänersborg är något sämre än i förra undersökningen 2017.vanersborgsvy

Med ”rekommendation” menas om vänersborgarna kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Den här siffran har minskat sedan 2017, från betygsindexet 59 till 57. SCB skriver att 38 procent av medborgarna i Vänersborgs kommun faktiskt starkt kan rekommendera en flytt till kommunen. År 2017 var det emellertid fler, 43 procent. Det är å andra sidan 23 procent som skulle avråda människor från att flytta till Vänersborg. Denna siffra var för två år sedan 19 procent. Vänersborgs kommun har alltså blivit “mindre populär” bland vänersborgarna själva….

Vänersborg ligger högre än genomsnittet i andra kommuner när det gäller ”kommunikationer”, ”utbildnings”- och ”fritidsmöjligheter”, men även, förvånande nog, när det gäller “kommersiellt utbud”. Och det är naturligtvis glädjande. Att indexet för bostäder har ökat sedan förra mätningen är väntat. Det byggs ju som aldrig förr. 

trygghetDäremot står det sämre till med ”tryggheten”. Siffran är låg och har dessutom sjunkit med en “poäng” sedan förra mätningen. Trygghetssiffrorna har varit låga genom åren och har då gett upphov till medias uppmärksamhet. 

För två år sedan sa dåvarande kommunalrådet Marie Dahlin (S) på Vänersborgs hemsida (sidan är borttagen) att:

”Vi jobbar hårt för att öka känslan av trygghet i Vänersborg.”

Kommunen har uppenbarligen inte lyckats i sina intentioner, den har kanske inte jobbat tillräckligt hårt… Kommunen måste hursomhelst bli bättre på att öka invånarnas känsla av trygghet. Det är ett viktigt område. Det kanske skulle hjälpa med att t ex ha bättre ljus i gatulyktorna…

Det andra området, som medborgarundersökningen tar upp, är hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter.

NMI (Nöjd-Medborgar-Index) är det sammanfattande värdet. Det är sämre än Vänersborg fick för två år sedan. Då var betygsindexet 55. Nu är det 51.

En del siffror är inom felmarginalen men Vänersborg fick lika eller något bättre index på “räddningstjänsten”, “kultur” samt “gång- och cykelvägar” än 2017. Betyget i de tre kategorierna var också högre än betygsindexet för alla kommuner i undersökningen.

avloppI samtliga andra kategorier hade indexet sjunkit sedan den förra mätningen. Det var dock fortfarande högre än kommungenomsnittet på områdena “vatten och avlopp” och “gator och vägar”. I kategorin “miljöarbete” sjönk resultatet från 59 (2017) till 54. Trots denna ganska stora nedgång hamnade Vänersborg på kommungenomsnittet.

Det var allt det positiva som man kan säga om hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter. I alla andra kategorier i detta område var medborgarnas betyg tämligen nedslående.

Betygsindexet för “bemötande och tillgänglighet” handlar om hur medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med kommunen. Det blev 53 jämfört med 58 i den förra undersökningen. Det ser ut som om något har hänt, men vad vet jag inte. Jag tror t ex inte att vänersborgarna klagar mer på t ex byggnadsförvaltningen nu än vad de har gjort under föregående år…

Betygsindexet är sämre än för två år sedan och även sämre än kommungenomsnittet i kategorierna “renhållning och sophämtning”, “förskolan”, “idrotts- och motionsanläggningar”, “gymnasieskolan”, “grundskolan”, “äldreomsorgen” och “stöd för utsatta personer”.

Som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och Kunskapsförbundet Väst är det särskilt både tråkigt och alarmerande, men kanske inte förvånande, att betygsindexet har sjunkit tämligen mycket inom områdena “förskolan”, från 62 år 2017 till 58 i denna undersökning, “grundskolan” från 61 till 53 och “gymnasieskolan” från 60 till 55. Det är också mycket beklagligt, anser jag, att ”äldreomsorgen” har sjunkit från 54 till 46. Vänersborg har under många år varit i “topp” på detta område. Jag antar att siffrorna återspeglar de neddragningar som har gjorts inom utbildnings- och den sociala sektorn de senaste åren.

Utvecklingen av hur kommunen sköter sina verksamheter går definitivt åt fel håll. På annat sätt går det inte att tolka medborgarnas bedömningar. Betygsindexena är för dåliga och de sjunker dessutom. Något radikalt måste göras. Kommunen är ju till för medborgarna… Det kan inte nog påpekas i Vänersborg.

I den tredje och sista delen av undersökningen redovisar SCB hur medborgarna ser på sitt inflytande i kommunen. Inte heller denna del ger upphov till några glädjeyttringar, tvärtom. Men det är lite som vanligt, tyvärr. Vänersborgarna visar inget större förtroende för kommunens politiker och tjänstemän, det var länge sedan de gjorde – och förtroendet tycks minska för varje undersökning.

Det sammanfattande betygsindexet NII (Nöjd-Inflytande-Index) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Vänersborgs kommun blev 34. Det var en bra bit efter kommungenomsnittet som låg på 39. År 2017 hade Vänersborg indexet 39.

karvling4Vänersborg ligger med andra ord ganska långt under genomsnittet för andra kommuner och det i alla kategorier, dock med undantag av ”information”. Det tycks som om vänersborgarna inte bara är “kritiska” till sina företrädare, de verkar snarare till och med missnöjda… Vänersborgs politiker och tjänstemän har definitivt vissa problem med att åtnjuta kommuninvånarnas förtroende…

Betygsindexet sjönk i år jämfört med undersökningen 2017, i alla kategorier. “Information” sjönk från 57 till 54, “kontakt” från 45 till 43, “förtroende” från 41 till 37 och “påverkan” från 38 till 34…

Det är bara att konstatera att SCB:s medborgarundersökning 2019 är mycket nedslående för Vänersborgs del. Samtidigt måste jag säga att det är bra med sådana här undersökningar. Om de diskuteras av politiker och tjänstemän vill säga. Det händer dock sällan i Vänersborg… Det gäller att dra slutsatser om varför kommuninvånarna tycker som de gör och, inte minst, att visa i praktiken att man vill förbättra förtroendet för kommunens politiker. Och det kan man väl bara göra genom att öka demokratin – och sedan att fatta bra och genomtänkta beslut…

Nämnder och styrelser har under hösten haft besök av kommunens kommunikatörer. Då talades det om att sprida en positiv bild av kommunen genom att t ex lyfta goda exempel. Och visst finns det massor av goda exempel i Vänersborg. Men det är nog så att det finns något underliggande och grundläggande problem med hur kommunen styrs…

.

PS. Det kanske blir läge att återkomma till undersökningen. Dels har jag svårt att tro att den ska förbli okommenterad av den politiska ledningen och dels saknar jag en redovisning av Vänersborgs två “kommunspecifika tilläggsfrågor” och även de fritextsvar som jag tror att medborgarna haft möjlighet att komplettera undersökningen med. (Jag har skrivit till kommunen om dessa.)

Medborgarundersökning 2017

29 december, 2017 Lämna en kommentar

Vänersborgs kommun är en av de 131 kommuner som deltog i årets medborgarundersökning. Det är en undersökning som genomförs av SCB (Statistiska Centralbyrån). SCB tar för övrigt ganska bra betalt för deltagande…

medborgare

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som ska ge en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. SCB frågar ett urval på 1.200 personer i åldrarna 18–84 år om vad de anser om kommunen. I Vänersborg besvarade 42% SCB:s enkät. Det är ett relativt stort bortfall, och det trots att kommunen, flera gånger på hemsidan, uppmanade alla som fick enkäten att delta i undersökningen. Bortfallet gör att undersökningen blir mindre tillförlitlig.

TTELA hade en artikel om medborgarundersökningen den 27 december (se ”Vänersborgs medborgare tycker till”) och på kommunens hemsida kunde vi läsa om undersökningen den 20 december (se ”Ros och ris i medborgarundersökning”).

I den första delen av undersökningen redovisas resultaten av hur medborgarna ser på Vänersborgs kommun som en plats att bo och leva i.

SCB2017

NRI är det sammanfattande betygsindexet. Och här ser Vänersborg ut att ha ett något sämre genomsnittsresultat än de andra undersökta kommunerna, men värdet är inom felmarginalen. Siffran är för övrigt exakt densamma som förra året. NRI-siffran gav Vänersborg placeringen 59 i undersökningen (av 131 kommuner) jämfört med plats 56 förra året.

vanersborgsvyMed ”rekommendation” menas om vänersborgarna kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Den här siffran har ökat sedan förra året. 43 procent av medborgarna i Vänersborgs kommun kan faktiskt starkt rekommendera en flytt till kommunen jämfört med 36 procent år 2016. Det är ”bara” 19 procent som skulle avråda från att flytta till Vänersborg jämfört med 24 procent förra året. Fortfarande är dock inte vänersborgarna lika positiva till sin kommun som invånare i andra kommuner.

Vänersborg ligger högre än genomsnittet i andra kommuner när det gäller ”kommunikationer”, ”utbildnings”- och ”fritidsmöjligheter”. Och det är naturligtvis glädjande.

trygghetDäremot står det sämre till med ”tryggheten”. Här återstår en hel del att göra. Siffran är lika låg som förra året och då menade Marie Dahlin (S), på Vänersborgs hemsida (sidan är borttagen), att kommunen har arbetat hårt:

”för att öka känslan av trygghet i Vänersborg, något som vi tydligen måste bli mycket bättre på att berätta.”

Nu säger Marie Dahlin (kommunens hemsida):

”Vi jobbar hårt för att öka känslan av trygghet i Vänersborg. Under året har vi bland annat öppnat en ny fritidsgård vid Sportcentrum och har gjort trygghetsröjningar vid gång- och cykelvägar och motionsspår.”

Kommunen har uppenbarligen inte jobbat tillräckligt hårt, vänersborgarna känner sig inte särskilt trygga. Kommunen har inte lyckats i sina intentioner och måste definitivt bli bättre på att öka invånarnas känsla av trygghet. Det är ett viktigt område.

De andra siffrorna är i nivå med andra kommuners, men det kan konstateras att de är något högre i år än jämfört med förra året. Med andra ord kan man nog sammanfatta att invånarna upplever att Vänersborg, på det här området, har blivit bättre.

Det andra området, som medborgarundersökningen tog upp, var hur medborgarna uppskattar kommunens verksamheter.

SCB2017_2

NMI är det sammanfattande värdet. Det är något sämre än Vänersborg fick förra året.

Det kan trots allt konstateras att Vänersborgs siffror i år är något högre än förra årets. Det gäller alla områden, utom ”kultur” (och NMI) som har samma värde. Endera betyder det att invånarna upplever att allt på området ”kommunens verksamheter” har blivit bättre eller också att SCB ”råkade” välja ut fler positiva vänersborgare till undersökningen. Vi hoppas och tror på det förstnämnda…

avloppVänersborg ligger över genomsnittet på de flesta punkter. Särskilt utmärker sig ”vatten och avlopp” och ”gång- och cykelvägar” på ett positivt sätt. Och vem vet, hade det byggts en GC-väg i Sikhall så kanske värdet hade varit ännu högre.

Det är bara ”förskolan” och ”idrotts- och motionsanläggningar” som har sämre värden än genomsnittet för de medverkande kommunerna. Och det kan jag förstå. Men nästa år tas de gamla BUP-lokalerna på Vänerparken i bruk och en ny förskola ska byggas i kvarteret Hönan. Antagligen kommer siffran för ”förskolan” då att höjas.

Betygssnittet för grundskolan ligger faktiskt lägre än för förskolan, men det gör kommungenomsnittet också. Och så är det även på områdena ”äldreomsorgen” och ”stöd för utsatta personer”, betygssnittet är relativt lågt (lägre än grundskolan), men så är det också i riket. Det kan väl emellertid konstateras att det på dessa områden finns en förbättringspotential. Man kan ju liksom inte ”slå sig till ro” bara för att invånare i andra kommuner inte heller är nöjda…

I den tredje och sista delen av undersökningen redovisar SCB hur medborgarna ser på sitt inflytande i kommunen.

SCB2017_3

Här är siffrorna inte lika bra, trots att de har höjts något sedan förra året…

Vänersborg ligger ganska långt under genomsnittet för andra kommuner får man väl säga, dock med undantag av ”information”. Det tycks som om vänersborgarna är ganska kritiska, eller kanske till och med missnöjda, med sina företrädare. Vänersborgs politiker och tjänstemän har med andra ord vissa problem med att åtnjuta kommuninvånarnas förtroende… Fortfarande… Vänersborg har under många år brottats med låga siffror.

karvling4Det är bra med sådana här undersökningar. Om de diskuteras av politiker och tjänstemän vill säga. Det gäller att dra slutsatser om varför kommuninvånarna tycker som de gör och, inte minst, att visa i praktiken att man vill förbättra förtroendet för kommunens politiker.

Och det kan man väl bara göra genom att öka demokratin – och fatta bra och genomtänkta beslut…

Medborgarundersökning 2016

27 december, 2016 2 kommentarer

medborgarunders2016Vänersborgs kommun är ibland med i SCB:s (Statistiska Centralbyrån) stora medborgarundersökningar. I undersökningen för år 2016 deltog Vänersborg.

Medborgarundersökningarna är attitydundersökningar och ska ge en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. SCB frågar ett urval på 1.200 personer i åldrarna 18–84 år om vad de anser om kommunen. I Vänersborg besvarade 496 personer (42%) SCB:s enkät.

TTELA hade en artikel om medborgarundersökningen den 16 december (se ”Blandat betyg i medborgarenkät”) och på kommunens hemsida kunde vi läsa om den samma dag (se ”Ros och ris i medborgarundersökning”).

medborgareMedborgarundersökningen är uppdelad i tre delar. Den första handlar om hur vänersborgarna bedömer Vänersborg som en plats att bo och leva på. Här har Vänersborg ett sämre genomsnittsresultat än andra kommuner. Det är på områdena arbetsmöjligheter, kommersiellt utbud och trygghet som vänersborgarna har gett ett lägre betyg jämfört med invånare i andra kommuner. Och även på området bostäder om man jämför med kommuner som liknar Vänersborg.

Det kanske inte är så förvånande, det behövs både fler arbetstillfällen, bostäder och butiker i Vänersborg. Och det är säkert de flesta kommunpolitiker väl medvetna om.

trygghetNär det gäller trygghet så finns det nog en hel del saker att ta tag i. I undersökningen frågade SCB om hur tryggt och säkert det är att vistas utomhus på kvällar och nätter, hur trygg och säker man kan känna sig mot hot, rån och misshandel samt hur trygg och säker man kan känna sig mot inbrott i hemmet.

På kommunens hemsida menar Marie Dahlin (S) att kommunen har arbetat hårt:

”för att öka känslan av trygghet i Vänersborg, något som vi tydligen måste bli mycket bättre på att berätta.”

Dahlin ger några exempel på vad kommunen har gjort:

”pergolan vid Sanden, belysningen på Torpa, medborgarlöftet om fler synliga poliser ochkrafttag nu har vi anställt fyra nya Fältare. I mellandagarna kommer vi dessutom att förnya medborgarlöftena med polisen.”

Tydligen räcker inte dessa åtgärder i vänersborgarnas ögon. Vänersborg måste ta ett krafttag på detta område, helt klart.

Vänersborgarna gav bättre betyg än genomsnittet på områdena utbildningsmöjligheter, kommunikationer och fritidsmöjligheter.

Det kan också noteras att män gav lägre betyg än vad kvinnor gjorde, med undantag på området trygghet… Generellt var det också de mellan 18-24 år som gav lägst betyg.

vanersborgsvySom en slags sammanfattning på detta område uppgav 36 procent av de som svarade att de starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, medan 24 procent vill avråda från det. Och det är anmärkningsvärt tycker jag, att en fjärdedel av medborgarna avråder andra från att flytta till Vänersborg…

Det andra området som medborgarundersökningen tog upp var hur medborgarna uppskattar kommunens verksamheter.

avloppHär tycker vänersborgarna att vatten och avlopp fungerar bättre än vad invånare i andra kommuner tycker, medan förskolan och gymnasiet får sämre betyg än snittet i Sverige. Jämför man med kommuner som liknar Vänersborg så får också idrotts- och motionsanläggningar ett sämre betyg än genomsnittet.

Betygssnittet för grundskolan ligger faktiskt lägre än för förskolan, men det gör riksgenomsnittet också. Och så är det även på områdena äldreomsorg och stöd för utsatta personer, betygssnittet är relativt lågt (lägre än grundskolan), men så är det också i riket. SCB drar slutsatsen att det inte är säkerställt om genomsnittsresultatet är högre eller lägre i Vänersborg jämfört med riket i stort.

Det kan väl dock konstateras att även på dessa områden finns det förbättringspotential. Man kan ju liksom inte ”slå sig till ro” bara för att invånare i andra kommuner inte heller är nöjda…

Det kan också noteras att män även på detta frågeområde gav lägre betyg än vad kvinnor gjorde… Generellt var det däremot de mellan 45-54 år som gav lägst betyg. Vilket kanske är lite förvånande. Jag har ingen bra förklaring till varför det är så.

politiker3Den tredje området handlar om kommuninvånarnas förhållande till kommunens politiker och tjänstemän. Och på detta område har Vänersborg tidigare legat ganska dåligt till. Hösten 2011 skrev t ex TTELA med anledning av SCB:s undersökning då:

”Vänersborgarna upplever inte att man har något större inflytande i kommunen. Inom områdena kontakt, information, påverkan och förtroende får man lägre betyg än snittet för de deltagande kommunerna och hamnar i botten på mätningen.”

Det finns fortfarande en del att önska på det här frågeområdet. Vänersborg har lägre genomsnittsresultat på områdena kontakt och förtroende. Och jämför man med liknande kommuner, så har Vänersborg också lägre betyg på området påverkan.

Undersökningen ställde t ex följande frågor på detta område, ”hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter”, ”invånarnas möjligheter att påverka politiska beslut”, ”hur politiker arbetar för kommunens bästa”, ”hur ansvarstagande kommunens politiker är” och ”hur kommunens högre tjänstemän arbetar för kommunens bästa”.

fortroendeOch som sagt, Vänersborgs politiker och tjänstemän har vissa problem med att åtnjuta kommuninvånarnas förtroende. Det finns onekligen en del att arbeta med här.

På detta frågeområde fick för övrigt kommunens information bäst betyg.

Det är bra med sådana här undersökningar anser jag. Om de diskuteras av politiker och tjänstemän vill säga. Det gäller att dra slutsatser om varför kommuninvånarna tycker som de gör och, inte minst, att visa i praktiken att man vill förbättra förtroendet för kommunens politiker.

Och det kan man väl bara göra genom att öka demokratin – och fatta bra och genomtänkta beslut…

%d bloggare gillar detta: