Arkiv

Archive for 26 april, 2018

KF (25/4): Ja till tvångsanslutning

26 april, 2018 2 kommentarer

I gårdagens fullmäktige så var det ett ärende som dominerade. Det var ärendet ”Verksamhetsområde för VA, vatten och spillvatten, etapp 8 norra Timmervik”.

avlopp6Ärendet handlade om att kommunen ska ansluta samtliga fastigheter i norra Timmervik till det kommunala VA-nätet, även de fastighetsägare som inte vill ansluta sig. Det har ju nämligen visat sig i Vänersborgs kommun, i ”fallet Solvarm”, att samhällsbyggnadsnämnden inte tillåter några fastigheter att stå utanför anslutning till det kommunala VA-nätet när väl kommunfullmäktige har fattat sitt beslut.

På sätt och vis kan man väl också säga att det var en principiell diskussion om tvångsanslutning. För hade fullmäktige gjort undantag i Timmervik, så skulle detta naturligtvis också komma att gälla nya verksamhetsområden, t ex i Nordkroken och Gardesanna.karvling_talarstol

Diskussionen blev lång, trots att vi bara var ett fåtal som var uppe i talarstolen. Och undertecknad vänsterpartist stod väl för den mesta talartiden… Anmärkningsvärt är att det bara var en person som försvarade kommunstyrelsens förslag, dvs att alla skulle anslutas. Och det var samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S).

bennya2Benny Augustsson (S) var ovanligt dåligt påläst. Han argumenterade knappt, utan hänvisade i stort sett bara till det underlag som fanns. Augustsson menade att fullmäktige måste lita på vad juristerna och VA-chefen hade sagt… Och tyckte att jag var nästan oförskämd som inte gjorde det. Men skulle vi politiker bara göra som jurister och andra experter säger så behövs ju inte vi politiker – då skulle jurister och experterna kunna bestämma helt själva…

avlopp5Benny Augustsson visade också sin okunnighet när han inte visste vad bräddning var. Han påstod att reningsverken bara släpper ut rent dagvatten när de bräddar, alltså när det regnar mer än avloppen tål. Och tror han det, vilket han tydligen också har övertygat alla socialdemokrater i fullmäktige om, liksom de flesta i det medstyrande miljöpartiet, då förstår jag att så många satt tysta i debatten och kanske inte hade riktigt ”kläm” på vad frågan egentligen handlade om. De utgick väl helt enkelt från att Augustsson hade rätt. Och att de som sa annorlunda hade fel…

fish_deadBräddning innebär utsläpp av ”otillräckligt renat avloppsvatten”. Det betyder oftast att avloppsvattnet helt enkelt släpps rakt ut i Vänern, från Holmängens reningsverk, och i Frändeforsån, från Brålandas reningsverk. Det står också beskrivet i de miljörapporter som kommunen har publicerat. För att vara riktigt 100 procent säker så kontrollerade jag en gång till. Det kanske var så att Vänersborg hade en annan definition av bräddning än den gängse… Jag skrev därför, idag, till kommunens VA-chef Daniel Larsson och frågade om bräddning innebär utsläpp av ”otillräckligt renat avloppsvatten”.

VA-chefen svarade kort och koncist:

VanersborgsARV2”Det är så det är definierat i våra villkor från länsstyrelsen vad gäller bräddningar på ledningsnätet.”

Det var också vad VA-chefen hade sagt när han var på kommunstyrelsen och informerade. Vilket Lutz Rininsland (V) påpekade för Benny Augustsson (S) från talarstolen.

Det är nog inte bara jag som tycker att det är pinsamt att ordförande Benny Augustsson (S) i Vänersborgs samhällsbyggnadsnämnd visade sig så okunnig i en debatt i en så här viktig fråga.

De argument jag framförde i debatten, och som i stort sett blev obesvarade, har jag beskrivit i många bloggar om VA-utbyggnaden, kommunens avloppsrening och reningsverken, Solvarm och Timmervik. (Jag har sammanställt en lista med länkar nedan.)

juridikMina förberedda anföranden var fem till antalet. Det första handlade om juridik. Här tog jag upp att lagen om allmänna vattentjänster faktiskt talar om att verksamhetsområden får inskränkas. Med andra ord att lagstiftaren bedömer att det finns tillfällen då fastigheter inte behöver anslutas till ett kommunalt VA.

I mitt andra anförande tog jag upp att det borde göras en bedömning av varje fastighets VA-lösning. Havs- och Vattenmyndigheten skriver:

”En bedömning av vilken rening som är rimlig görs för varje anläggning.”

avlopp4Sedan blev det ett inlägg om kostnader för den enskilde. Det är nämligen mycket dyrt att ansluta fastigheter till det kommunala nätet. Det handlar om nästan 200.000 kr och då ingår inte kostnaderna för grävning, inkoppling av pump och i vissa fall kanske också sprängning på tomten, som den enskilde också får stå för. De här kostnaderna kan innebära att flera kanske tvingas att sälja hus och hem.

Som Pernilla Strid på tidskriften ”Aktuell Hållbarhet” (se här) skrev:

pensionar”Stugägaren kan vara en pensionär med låg inkomst, som kanske sett fram emot att bo i det gamla torpet med mulltoa och brunn i resten av sitt liv. Men drömmen går i kras, det alternativ som finns är att sälja torpet som kanske tillhört släkten i generationer.”

Här tog jag också upp Mats på Ekudden, strax söder om Timmervik. (Se ”En sann bygghistoria från Dalsland”.)

Mats anslöt sin fastighet helt frivilligt till kommunens VA. Det kostade 153.000 kr för några år sedan (2016). Mats skulle riva sommarstugan och bygga en året-runt-bostad. När den kommunala VA-anslutningen var klar och Mats hade betalat och byggnadsnämnden hade gett bygglov, så sa Länsstyrelsen nej. Mats fick inte bygga ett nytt hus.

ekudden2

Så nu står Mats där med en VA-anslutning för 153.000 kr till en liten sommarstuga strax söder om Timmervik – en anslutning som inte används. Det finns nämligen varken vatten eller toa indraget i sommarstugan…

Kommunens åsikt är att enskilda avloppsanläggningar inte är fullgoda, vilket också gäller Solvarms naturhus, och att kommunens VA-system är överlägset. Så är inte fallet. Det är helt enkelt fel.

VanersborgsARV10Det pågår en stor diskussion både i Sverige och internationellt, om att moderna markbaserade anläggningar med infiltration är bättre än de kommunala alternativen. Det här tog jag naturligtvis också upp. De kommunala reningsverken släpper igenom mycket t ex fosfor, kväve, ammonium, arsenik, läkemedelsrester och hushållskemikalier. Även när de fungerar som de ska, vilket de alltså inte alltid gör (jfr bräddning). Dessutom har kommunen inte något bra system för återvinning. En stor del av slammet går t ex på deponi istället för att gå tillbaka till åkerjorden. I Brålanda körs allt slam iväg. Det här är inte ett hållbart system. Inte för framtiden…

ljunggren_ordfHenrik Jansson (C) kan mycket om det här. Han var också uppe i talarstolen och redogjorde för miljöaspekterna av den bristande kommunala reningen. Tyvärr blev han avbruten av ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) som tyckte att Jansson inte höll sig till ämnet… Något som både Lutz Rininsland (V) och jag reagerade mot. Rininsland påpekade för Ljunggren att just de här frågorna diskuterades i kommunstyrelsen, när den beredde dagens ärende. Och vid det tillfället tjänstgjorde Ljunggren som ledamot i kommunstyrelsen…

tystnad3Det var onekligen mycket som fördes fram från talarstolen denna kväll. Tyvärr var det alltså bara Benny Augustsson (S) som försvarade kommunstyrelsens förslag, och det inte särskilt framgångsrikt. Så man kan väl säga att beslutet inte föregicks av någon större debatt. Tyvärr. VA-frågan är en mycket stor och viktig miljöfråga, kanske den största för en enskild kommun. Förutom då de stora konsekvenser den kan få för enskilda fastighetsägare. Men majoriteten i fullmäktige tycktes helt lita på juristernas ord, och några andra överväganden verkade de inte ha gjort. Det var ingen som gav något svar på frågan, att även om det är så att kommunen får tvångsansluta alla – varför ska man göra det?

hjarta_kalltKommunfullmäktige var kallsinnig till de enskilda fastighetsägarna. Jag lyckades inte ens övertyga hälften av mitt eget partis ledamöter… Det blev bara 5 ledamöter som röstade nej, dvs ja till till mitt yrkande om att anslutningen till det kommunala VA-nätet skulle vara frivillig. (Om man hade eller skulle skaffa sig en godtagbar enskild anläggning.) Det var 3 vänsterpartister och 2 ledamöter från medborgarpartiet. Däremot var det hela 9 ledamöter som lade ner sina röster. Det är ett sätt att visa att man egentligen skulle ha röstat nej, men man får inte gå emot partilinjen.

Bland de ledamöter som avstod från att rösta hittade vi 4 moderater, två centerpartister (däribland Henrik Jansson) och kristdemokraternas två ledamöter samt en miljöpartist. Noterbart är att miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Per Sjödahl (MP) och vice tystnadordförande Henrik Harlitz (M) lade ner sina röster.

Som vanligt röstade samtliga ledamöter från socialdemokraterna och sverigedemokraterna på samma sätt, för tvångsanslutning. I de här partierna tolereras inga som helst avvikande åsikter i fullmäktige…

PS. TTELA publicerade i eftermiddags en artikel om VA-ärendet i Timmervik – ”Fastigheter i Timmervik tvångsansluts till VA”. (Den är läsvärd…) TTELA citerar i en faktaruta kommunens hemsida, och det tycker jag också är värt att göra (se här):

”Måste min fastighet anslutas till det kommunala nätet? Ja, om kommunfullmäktige beslutar att ett nytt verksamhetsområde ska bildas, så ska alla aktuella fastigheter inom området betala för anslutning. Däremot innebär det inte att fastigheterna fysiskt måste anslutas till det kommunala nätet. Det är i så fall miljö- och hälsoskyddsnämnden som kan avgöra om den egna avloppsanläggningen är otillräcklig och kan kräva en fysisk anslutning till kommunens nät. I normalfallet anses en kommunal anslutning vara klart bättre än en egen avloppsrening.”
.

%d bloggare gillar detta: