Arkiv

Archive for the ‘Kommunfullmäktige 2018’ Category

Gårdagens KF (19/12)

20 december, 2018 1 kommentar

Igår hölls årets sista sammanträde med kommunfullmäktige. Det var inte bara en mängd val som förrättades. (Se ”Nu är valen gjorda!”.) Fullmäktige tog även upp en del andra mer eller mindre intressanta ärenden.

Men först en punkt som har med valen att göra och det var i vilken ordning ersättare ska träda in om en ordinarie ledamot är frånvarande. Tidigare har det varit så att är t ex nummer 13 på listan över ordinarie ledamöter frånvarande så träder ersättaren med nummer 13 in. I vissa fall är denne ersättare med i ett annat parti än den ordinarie. Detta rubbar, eller kan rubba, hela den politiska ”maktbalansen” i en nämnd eller styrelse. Det vore självklart både naturligt och logiskt att en ersättare i samma parti träder in i den ordinaries ställe. Det var också vad Lena Eckerbom Wendel (M) föreslog.

Ett exempel på detta är i nästa mandatperiods kommunstyrelse.

Undertecknad bloggare har nummer 6 som ersättare (för den ordinarie ledamoten nr 6 Marianne Ramm, V), medan ordinarie ledamoten James Bucci (V) har nr 13. Är Bucci frånvarande träder nr 13 Ann-Helen Selander (M) in på hans plats. En moderat istället för en vänsterpartist alltså. (Det beror på den tekniska valsamverkan Vänsterpartiet hade med M+L+KD+MBP. Utan denna tekniska samverkan hade inte V haft två ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen överhuvudtaget.)

Det vore logiskt att undertecknad vänsterpartist ersatte Bucci – en vänsterpartist för en vänsterpartist. Men nej, det tyckte inte majoriteten i fullmäktige. Det ”tunga” argumentet från valberedningens ordförande Reidar Eriksson (S) var att så hade det inte varit under den förra mandatperioden… Nähä… Och… Ola Wesley tyckte att det var ”rätt åt”… någon…? ”Rätt åt” vem? Lena Eckerbom Wendel…? Men det var ju moderaterna som skulle tjäna på den gamla ordningen…

Partipiskorna ven och den gamla ordningen behölls med siffrorna 29-22. (S+C+MP+SD utgjorde de 29.)

Delårsrapporterna för Kunskapsförbundet Väst och Fyrbodals kommunalförbund avhandlades relativt snabbt. Det var bara Lutz Rininsland (V) som kommenterade Kunskapsförbundet.

Kunskapsförbundet (KFV) prognostiserar ett underskott i år på 1,895 milj kr, vilket är lite i sammanhanget. Rininsland menade emellertid att det finns problem med finansieringen. Vänersborg och Trollhättan ger Kunskapsförbundet en elevpeng på 52.000 kr per läsår. Om en elev går ett 4:e eller ett 5:e år, så får inte förbundet någon ersättning för dessa år. Kunskapsförbundet får bara elevpengen för 3 år per elev. KFV får också stå för kostnaderna för elever från Trollhättan och Vänersborg som går på gymnasieskolor i andra kommuner eller på fristående gymnasier. Kostnaderna för dessa utbildningar är oftast högre än den elevpeng som ägarkommunerna ger till förbundet. Det är inte ovanligt att Kunskapsförbundet får betala 120.000 kr per läsår till en fristående gymnasieskola eller 160.000 kr för en elev på ett naturbruksprogram…

Sedan vädrade sverigedemokraterna morgonluft när ärendet ”tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande” behandlades.

Socialnämndens ordförande Dan Nyberg (S) beskrev ärendet. Socialnämnden har redan haft kostnader för de ensamkommande och nu har ett statligt bidrag på 440.000 kr kommit till kommunen som ersättning för detta. Ärendet idag handlade om att kommunfullmäktige skulle besluta att statsbidraget skulle gå till socialnämnden precis som det var tänkt eftersom socialnämnden hade haft kostnaderna. Det var bara ett formellt beslut.

Det tyckte inte Ola Wesley (SD) och Lena Mjörnell (SD).

Ola Wesley pratade om likställighetsprincipen i Kommunallagen och att det kanske inte var lagligt att Röda Korset fick del av pengarna. Det var dock inte ämnet för dagens beslut, men Wesley hade svårt att ta till sig det. Lena Mjörnell menade att kommunen inte skulle ta över statens ansvar. Vänersborg har inte råd tyckte hon. Och sa:

”Vi gynnar ensamkommande framför våra egna ungdomar.”

Vilket också var en missuppfattning. Det var ju ett statsbidrag det handlade om och det har dessutom betalats ut redan. Tar inte Vänersborg emot bidraget så måste pengarna tas från kommunens egen kassa, kanske just från ”våra egna ungdomar”.

Ola Wesley förstärkte resonemanget. Vi motsätter oss, sa Wesley, att de ensamkommande ska bo kvar… att kommunen huserar dessa personer för ett billigt pris…

Ska jag vara riktigt ärlig, så tycker jag att detta resonemang är riktigt, riktigt skrämmande – vissa ungdomar som bor i Vänersborg är ”våra”, andra inte… Vi och dom. Var går gränsen, vilka är ”våra”? Födda i Sverige eller inte? Namn? Religion? Hudfärg? Historien förskräcker från denna typ av resonemang. Jag blir rädd.

Lutz Rininsland (V) och Tove af Geijerstam (L) försökte förklara de ensamkommandes situation för sverigedemokraterna. Rininsland beskrev att det är ungdomar utan familjer, utan bostad (hemlösa), ungdomar som väntat i 2-3 år på beslut på sin asylansökan. Rininsland vädjade till humanism och medkänsla.

Sverigedemokraterna yrkade avslag på beslutsförslaget. Och reserverade sig. Eller? Lämnade Wesley en protokollsanteckning? Eller reserverade han sig till förmån för en protokollsanteckning? Jag vet faktiskt inte.

Det gjordes också några mindre justeringar av fullmäktiges arbetsordning.

Ärendena ”Antagande av regler för kommunala pensionärsrådet samt upphävande av reglemente” och ”Överföring av ansvaret för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor från Socialnämnden till Kommunstyrelsen” utgick.

Fullmäktige beslutade också att anta ”Reviderad förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst”. Här yrkade Gunnar Lidell (M) avslag för att bland annat visa Trollhättan att Vänersborg var missnöjt med att ordförandeskapet alltid tillföll Trollhättan. Vi andra ansåg att:

”Förbundsordningen behöver djupare diskuteras innan man eventuellt lägger ett förslag på förändring. … Uppdrag till kommundirektören att initiera arbetet under 2019. Färdigt senast 201231.”

Det blev votering och ”vi andra” vann med 36-15.

Det blev en onödigt lång debatt om Kurt Karlssons (SD) motion om ”Svenska språket i tal och skrift inom Vänersborg kommuns förvaltningar”.

Kurt Karlsson ansåg att kommunen hade en skyldighet att vårda det svenska språket och undvika engelska ord när det fanns svenska motsvarigheter. Och det är klart att det finns många som reagerar på att engelska ord används i onödan i tidningar, TV etc, men det är nog inte kommunens uppgift att rätta till detta. Tove af Geijerstam (L) ansåg att språkets uppgift är att förstå varandra. Hon undrade om sverigedemokraterna hade svårt att förstå språket i kommunala handlingar. Det tyckte Karlsson var att förringa och förlöjliga hans åsikter. Det är för övrigt ett argument som Karlsson använder tämligen ofta i debatter.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömde, och det låg till grund för fullmäktiges avslag på motionen:

”att en policy överflödig med tanke på den reglering som redan finns på området i språklagen (SL, 2009:600). Genom lagen tillförsäkras svenskan den naturliga och starka ställning i verksamheten som en policy på området enligt motionen skulle bidra till.”

Att det är svårt med svenskan, och engelskan, visade Kurt Karlsson själv i sina inlägg. Han använde bland annat följande ord: koloniseras, devalveras, harang, naiv, kolossal, policy, indoktrinerad, degenereras och frekvent…

Kommunfullmäktige godkände också Marie Dahlins (S) avsägelse av alla politiska uppdrag.

Och med det avslutades det politiska året i Vänersborg och ledamöterna tackade varandra och begav sig hemåt.

PS. Lutz Rininsland (V) har återupptagit sitt bloggande. Du kan hitta hans blogg på: rininsland.blog

KF: Nu är valen gjorda!

19 december, 2018 Lämna en kommentar

Idag hölls årets sista sammanträde med kommunfullmäktige. En stor del av tiden ägnades åt val. En hel massa politiker skulle nämligen väljas in i kommunens nämnder och styrelser för fyra år framåt.

Mötet öppnades av ålderspresident Lutz Rininsland, dagen till ära iklädd slips. Det första ärendet var val av ny ordförande för kommunfullmäktige. Och till ordförande för mandatperioden valdes Annalena Levin från centerpartiet. Det är inte ofta som en kvinna har svingat klubban i kommunens högsta beslutande församling, men nu var det äntligen dags. Och Levin (till höger på bilden nedan) gjorde ingen besviken. Hon ledde sammanträdet på ett föredömligt sätt.

Rininsland fick därmed sätta sig på sin plats i salen bland de andra 50 ledamöterna. (Och tog då också av sig slipsen…) Därpå valdes Dan Åberg (M) till 1:e vice ordförande och Anneli Guilotte (S) till 2:e vice.

Jag tänkte i denna blogg helt enkelt redovisa vilka personer som blev valda till de olika nämnderna, rakt upp och ner. (Jag redovisar dock inte riktigt alla val.)

Kommunstyrelsen:

Benny Augustsson valdes till kommunstyrelsens ordförande. Han blir därmed Vänersborgs nye ”statsminister”. Gunnar Lidell blev 1:e vice ordförande och Bo Carlsson 2:e vice.

Barn- och utbildningsnämnden:

Mats Andersson fortsätter som ordförande i nämnden, i varje fall i två år. I TTELA sades det ju i en artikel för ett tag sedan att Andersson och Carlsson skulle byta plats efter halva mandatperioden. Det skulle betyda att Mats Andersson blev kommunalråd och Bo Carlsson ordförande i BUN. Vi får se. Gunnar Henriksson blev 1:e och Christin Slättmyr 2:e vice ordförande.

Kultur- och fritidsnämnden:

Ordförande blir Hans Norén och vice ordförande Kristina Edvinsson.

Socialnämnden:

Dan Nyberg fortsätter som ordförande, denna mandatperiod med Henrik Harlitz som 1:e och Ann-Britth Fröjd som 2:e vice ordförande.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden:

Ordförande blir Ann-Marie Jonasson och Piotr Gabrys vice.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Ny ordförande för mandatperioden blir Anders Wiklund och vid sin sida får han Tor Wendel och Åsa Johansson.

Byggnadsnämnden:

Även i denna nämnd fortsätter den tidigare ordföranden, dvs Bo Dahlberg. Vice ordförande blir Gunnar Bäckman.

Och till sist Kunskapsförbundet Väst:

Här tillsätter Trollhättan ordförandeposten, men denna mandatperiod är båda vice ordförandena från Vänersborg. Madelaine Karlsson blir 1:e vice ordförande och Henrik Josten 2:e vice.

Det förrättades fler val, men jag stannar där. Det finns nog anledning att återkomma vid ett senare tillfälle med kommentarer kring valen. Precis som det finns lite annat att berätta om vad som hände på sammanträdet idag.

PS. Jag gjorde en ändring i tabellen om kommunstyrelsen. Mathias Olsson (SD) valdes som ersättare. (20/12)

KF 21/11: Ingen äldreombudsman mm

2 december, 2018 1 kommentar

Precis som redovisningen av barn- och utbildningsnämndens möte så har även redovisningen av händelserna på fullmäktige onsdagen den 21 november blivit ”försenad”. Jag har i och för sig skrivit om det viktigaste beslutet – budgeten för nästa år. (Jag hann dock gå igenom övriga ärenden tämligen noggrant innan mötet; se ”Taxehöjningar”, ”Demokratiberedningen och motioner” och ”Motioner och annat”.)

Ärendena om att höja ett flertal av kommunens taxor kom tidigt på dagordningen. Fullmäktige beslutade att höja alla de föreslagna taxorna, t ex VA-taxan, taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar och avfallstaxan. Bara kring den sista blev den en votering efter ett yrkande från Anders Strand (SD).

Vi var många som undrade om kommunens demokratiberedning skulle överleva sammanträdet. Alla partier hade som bekant bekänt färg, utom ett – medborgarpartiet. Det betydde att det innan mötet ”stod” 25-24 för att behålla demokratiberedningen. Så det låg onekligen en viss spänning i luften när medborgarpartiets starke man Morgan Larsson äntrade talarstolen för att deklarera sitt partis ståndpunkt…

Beredningen har en mycket viktig roll sa Larsson.

Och ledamöterna från S+C+MP+V pustade ut, dvs de partier som ville behålla beredningen, medan de som vill avskaffa den andades besvikelse, dvs M+L+KD+SD. Medborgarpartiet med sina 2 mandat ville alltså att demokratiberedningen skulle vara kvar.

Kurt Karlsson (SD) hade skrivit en motion om att stoppa Neovison Vison. (Karlsson använder gärna främmande ord i sina motioner.) Det är nämligen en eller flera minkar som håller på att ödelägga fågellivet i naturreservatet Nygårdsängen. Kurt Karlsson ville helt enkelt att kommunen skulle skjuta minken. Och det tänker faktiskt kommunen göra. Det gjorde Karlsson mycket nöjd. Och egentligen var nog alla nöjda. Utom minken då så klart.

Det var beklämmande att lyssna på liberalerna och kristdemokraterna under ärendet då Morgan Larssons (MBP) motion om införande av en äldreombudsman i Vänersborgs kommun behandlades. Liberalerna och kristdemokraterna gick nämligen ut i valrörelsen med ett mycket tydligt budskap…

Kristdemokraterna skrev i sin lokala valbroschyr att partiet ville:

”Införa äldreombud – de äldres röst i kommunala sammanhang”

Liberalerna i sin tur skrev att de ville införa en:

”Oberoende äldreombudsman.”

Av någon för mig obegriplig anledning var både L och KD mot Morgan Larssons motion och därmed sina egna vallöften. De ville alltså inte införa någon äldreombudsman. Representanter för dessa partier menade att Morgan Larsson hade uttryckt sig felaktigt i sin motion och att han inte angett någon finansiering. Jag vet inte riktigt hur liberalerna och kristdemokraterna fick ihop sina bortförklaringar. Det var närmast pinsamt att höra svepskälen och undanflykterna.

Morgan Larssons och medborgarpartiets äldreombudsman röstades bort med röstsiffrorna 38-12. Det var en vänsterpartist bland de 12… En liberal ledamot lade ner sin röst.

Det gick bättre för motionen om rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier. Det blev inte ens votering. De styrande i S+C+MP insåg att slaget var förlorat redan i kommunstyrelsen då M+L+KD stödde den. Det gjorde också SD. Motionen hade skrivits av Marianne Ramm, Lutz Rininsland och undertecknad, alla vänsterpartister.

Den sista motionen som skulle behandlas och avgöras var en motion från Dan Åberg (M).

Åberg yrkade i motionen:

  • ”Att Vänersborgs kommun tar fram en kartläggning av brister i väg, järnväg och cykelnätet i kommunen.”
  • ”Att Kartläggningen utgör grunden för en prioritering av infrastrukturinsatser som kan användas för uppvaktning av Trafikverket och som inspel till kommande arbete med infrastrukturplaner.”

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige var att anse ”motionen besvarad”. Egentligen ett annat sätt att säga att den skulle läggas till handlingarna utan åtgärd.

Dan Åberg (M) var inte nöjd med varken tjänstemännens svar eller beslutsförslaget. Han menade att det inte gick, som förvaltningen hade gjort, att hänvisa till en kartläggning som kommunen hade gjort för 10 år sedan. Kommunen måste vara på tå och påverka menade Åberg, det fanns pengar att hämta från andra håll om kommunen var alert.

Gunnar Lidell (M) tyckte att kommunledningen borde:

”Tänka mer asfalt än snömos.”

Ärendet slutade med en votering. Kommunfullmäktige biföll Dan Åbergs motion med siffrorna 29-22. (Vad jag röstade? Jag röstade ja till motionen.)

Sedan var det paus innan kommunfullmäktige behandlade budgeten 2019. Men den debatten och det beslutet har jag redan redogjort för. (Se ”KF-beslut: Budgeten 2019”.)

KF-beslut: Budgeten 2019

22 november, 2018 4 kommentarer

Igår onsdag beslutade kommunfullmäktige om budgeten för 2019. Fullmäktige antog den sexpartibudget som 35 ledamöter från S+C+MP+M+L+KD (socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet, moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna) stod bakom.

En som inte var på plats men lyssnade på radioutsändningen sammanfattade debatten så här:

”Bra budget… Hörde lite på radion. De står och håller försvarstal att det inte är lågkonjunktur… -därför behöver inte denna generation barn lära sig läsa… de gamla kan ligga i sin skit för det är hela 70% av fullmäktige som står bakom. Skönt att man kan stänga av radion, inte lika lätt att byta kommun.”

Det var kanske att hårdra det hela eller åtminstone att uttrycka det hela lite ”vulgärt”, men andemeningen är inte helt fel.

Det var en nedskärningsbudget som antogs. Barn- och utbildningsnämnden hade begärt att få 29,435 milj kr i utökad budgetram för 2019 och socialnämnden 36,5 milj. Och det enbart för att kunna behålla samma kvalitet i verksamheterna som i år.

Det fick de inte…

Fast det kunde faktiskt låta så. Representanter för de sex partierna öste nämligen lovord över budgetförslaget. Särskilt glada och uppspelta tycktes de vara över följande formulering i budgetförslaget:

”Beslut i samtliga nämnder och styrelser ska ha fokus på att prioritera kommunens kärnverksamheter med särskild vikt fäst vid förbättrade skolresultat.”

Den här skrivningen visade, menade många av talarna, att de sex partierna satsade på skolan…

Satsning? En skrivning i ett dokument? Skulle en skrivning i ett dokument ersätta behövliga pedagoger i förskola och grundskola? Vilken värld lever våra politiker i?

Lärarförbundet undrade i en insändare i TTELA (se ”Öppet brev till kommunfullmäktige i Vänersborg!”) var vallöftena tog vägen. Det gjorde jag också i gårdagens debatt. Jag läste till och med upp löftena från de valbroschyrer som de sex partierna delade ut till vänersborgarna före valet. Bara Bo Carlsson (C) kommenterade det. Och då förklarade han att centern inte menade mer pengar… (Ett av centerns vallöften var ”Färre barn i varje grupp i förskolan”…)

De andra partierna tystnad var talande… Med andra ord, det är som vanligt. Det är meningslöst att som väljare läsa partiernas vallöften. (Fast några partier stod fast vid sina vallöften. Det var dock inga av de sex partierna…) Och tro inte på bortförklaringar som att ”man inget visste”. Kommunens ekonomiska situation var känd långt innan valrörelsen och valet.

Förutom den fantastiska formuleringen i budgetförslaget så menade flera av de 6 partiernas talare att mer pengar var tämligen ointressant. Det finns ingen relation mellan mer pengar och kvalitet menade Gunnar Lidell (M). Det finns inga likhetstecken mellan mer pengar och kvalitet och resultat fyllde Bo Carlsson (C) i. Marie Dahlin (S) tyckte att det var för mycket prat om pengar vi inte hade, vi måste prata om de pengar vi har.

Nä, mer pengar till barn- och utbildningsnämnden eller socialnämnden var de 35 ledamöterna överens om – det var meningslöst. Det gällde att vara kreativ och effektiv i verksamheterna…

Vi (oklart vilka ”vi” är) måste använda nya arbetssätt och nya ”metodiker” sa t ex Bo Carlsson (C):

”Det går att göra allt effektivare. Annars har man gått i stå.”

Dan Nyberg (S), och tillika socialnämndens ordförande, var betydligt tydligare (jag citerar, men det var kanske inte riktigt de exakta formuleringarna):

”Vi måste använda personalen mer effektivt. … Bara 40% av hemtjänsten i Uddevalla har heltidstjänster, 80% i Vänersborg. … Personalen jobbar mindre i Vänersborg än i omgivande kommuner!”

Jag tror att Dan Nyberg kastade ljus över lösningen på problemet. Han beskrev de verkliga konsekvenserna av nedskärningsbudgeten. Personalen ska arbeta hårdare och mer. Till samma lön. Färre personer ska göra samma jobb som tidigare. Och konsekvensen av resonemanget kan, enligt mig, bara bli en – det blir personalens, de anställdas fel om undervisningen försämras, om äldrevården försämras, om hemtjänsten försämras… Naturligtvis inte politikernas. Det bevisar ju den ypperligt fantastiska formuleringen i beslutet…

Så de minskade resurserna till de sjuka och gamla, barnen och eleverna, är inte ett politiskt problem. Det är istället en utmaning – för personalen!!

För övrigt har nämnderna i Vänersborg sparat och effektiviserat så länge någon kan minnas…

Dan Nyberg sa också från talarstolen, och det visar väl ännu tydligare på vad han menade, att det blev en brist på 45-55 milj kr i socialnämndens budget nästa år, men att det måste bli möjligt att hantera detta. Socialnämnden skulle göra smarta besparingar och han pratade ganska varmt om ”Smart Bemanning”. Vilket inte personalen i socialtjänsten håller med om, se t ex TTELA idag ”Personal kräver att bli lyssnade på”.). Nyberg menade också att det var ”välgörande”att lägga ner servicehusen.

En sak som slog mig efter debatten är varför det bara är bland vårdpersonal, pedagoger och andra som arbetar med människor som ska effektivisera. Varför är det bara i kvinnodominerade yrken som detta ska ske? Varför inte skära ner tilldelningen till VA-dragning, fastighetsrenovering, gatuunderhåll osv och ge order om att de måste vara kreativa, spara, effektivisera och jobba smartare i dessa yrken?

De 6 partierna ställde stora förhoppningar på en kommande ”genomlysning” av den kommunala verksamheten. Det var en viktig orsak till att t ex inte höja skatten. Den här genomlysningen skulle enligt t ex Marie-Louise Bäckman (KD) kunna hitta effektivare sätt att använda skattepengarna och ge mer pengar till kommunen redan 2020. Det genom att, ja vad då, att någon utomstående konsult skulle kunna införa ”Smart Bemanning” inom skolans område? Föreslå större klasser? Färre hembesök i hemtjänsten? Ingen visste, men förhoppningarna var stora.

Lutz Rininsland (V) kallade det drömmar. Arbetet med ”genomlysning” är något, menade han, som tjänstemännen i förvaltningen hade sysslat med varje gång de har fått kommunstyrelsens budgetramar. De har jagat kostnader och besparingar i alla år. Och då, sa Rininsland, ska alla veta att sådana här ”genomlysningar” kostar pengar…

Fast jag har redan förslag på kommunala verksamheter som det skulle kunna sparas på. Och de tipsen ger jag utan konsultarvode. Varför inte ”genomlysa” verksamheter som arenan, Vattenpalatset, biblioteksflytten, Bergagården eller pengarna till bandy-VM?

Ett viktigt och nästan avgörande argument för de 6 partiernas förträffliga budgetförslag var just att det var 6 partier, som var överens. Och 35 ledamöter måste ju ha rätt… Det är unikt sa Bo Carlsson (C). Det ger arbetsro sa Gunnar Lidell. Isetorp var stolt att få vara en del av denna överenskommelse – för det var ju bättre att samarbeta än att bråka. Dan Nyberg (S) såg början till en storkoalition.

Jag hoppas att alla anställda inom social- och barn- och utbildningsförvaltningen inser storheten i detta och tänker på det när kollegor friställs…

En del insåg att det skulle bli tuffa tider för verksamheterna. Uttrycket som användes av bland annat Marie Dahlin (S), Tove af Geijerstam (L) och Marie-Louise Bäckman (KD) var:

”Budgeten gör ont.”

Det var knappast personalen i kommunens äldrevård eller skolor de tänkte på. Det var nog mer den egna våndan som kom till uttryck. Och jag vet inte vilken tröst det är att veta för alla som drabbas av ”effektiviseringarna” att vissa politiker tycker att det ”gör ont”.

Men politikerna i de 6 partierna var ju tvungna att ta ansvar. För kommunens ekonomi då. Dessutom kan det komma en lågkonjunktur snart. Och då kanske en skattehöjning skulle bli nödvändig.

Man kan väl undra om det logiska i resonemanget. Om nu de 6 partierna är så säkra på att en ”genomlysning” ska ge kommunen pengar på sikt, varför inte skattehöjning nu när det verkligen behövs mer pengar till verksamheterna nästa år, och så kommer nya pengar från ”genomlysningen” åren därpå?

Det var inget roligt beslut som de 6 betongpartierna, S+C+MP+M+L+KD, fattade igår. Det kommer att få stora konsekvenser för kommunens gamla och sjuka, barn och elever. Och det kommer att få stora konsekvenser för kommunens anställda ”på golvet”.

Det var de svikna vallöftenas dag igår. Det var också en besvikelsens och sorgens dag.

Läs mer:

KF (3): Motioner och annat

15 november, 2018 Lämna en kommentar

I två bloggar har jag beskrivit vad kommunfullmäktige ska behandla kommande onsdag (21 november) – se Taxehöjningar och ”Demokratiberedningen och motioner”. (Ja, egentligen i en tredje blogg också. Se ”Valfläsket brinner” om betongpartiernas gemensamma budget.) I denna blogg ska jag beskriva ytterligare två motioner och ”lite annat”.

I maj 2017 så skrev Marianne Ramm (V), Lutz Rininsland (V) och jag en motion om ”Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier”. Vi yrkade att:

”kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ompröva beslut som har föranlett de försämringar motionen pekar på i syfte att skapa lika villkor för alla partiernas förtroendevalda.”

Kommunen har investerat i ett nytt ärendehanteringssystem och nya program för digitala utskick av handlingar till förtroendevalda. Det ledde till en del försämringar i informationen. Vi tänker då framför allt för de partier som inte har ledamöter i viktiga ”interna” organ som kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och presidierna i de olika nämnderna (ordförande och vice ordförande). Det blev t ex svårare att på egen hand hämta kommunala handlingar från diariet och nu fick oppositionspartierna inte ens veta vad KSAU diskuterade. Det gjorde att oppositionspartierna fick betydligt mindre tid att sätta sig in i ärenden och också att rådgöra med sina respektive partier.

I motionen skrev vi:

”Situationen är mycket annorlunda för de förtroendevalda i partier som först på fredag eftermiddag får veta vilka ärenden som skall beslutas onsdag morgon kommande vecka [på kommunstyrelsen; min anm], som först då har tillgång till underlag som är ett antal hundra sidor, uppemot sexhundra sidor.”

Kommunstyrelseförvaltningen skriver i sitt svar på motionen:

”Genom utredningen har visats att förändringarna har sin grund i regelverk som kommunen inte kan ändra. Däremot har kommunen tillgängliggjort publiceringsbara handlingar och kan förändra hanteringen av omfångsrika inkomna handlingar, så att dessa görs tillgängliga för de förtroendevalda redan på beredningsstadiet.”

Och det är alltid något, men det vi kanske reagerar på mest, det är när förvaltningen skriver:

”Kommunstyrelsen arbetsutskott är ett beredningsorgan till Kommunstyrelsen. En handlingsutväxling mellan beredningsorganet och nämnden är en myndighetsintern verksamhet och handlingarna är därför inte allmänna handlingar, varför de heller inte ska publiceras på hemsidan.”

Vi kan väl tycka att åtminstone en innehållsförteckning på kallelsen till KSAU skulle kunna publiceras eller i varje fall skickas till de partiers gruppledare som står ”utanför” KSAU. Då skulle alla partier åtminstone veta vilka ärenden som var på väg upp.

Det har också skett en del förbättringar av informationen sedan motionen skrevs, t ex av diariet, men i kommunstyrelsen var Rininsland ändå inte nöjd. Han ville att motionen skulle bifallas. Det ville inte kommunledningen, S+C+MP. I voteringen röstade samtliga partier i oppositionen ja till Rininslands yrkande. Motionen bifölls därför med 8-7.

Det kan med andra ord bli ett nederlag för kommunledningen i fullmäktige.

Dan Åberg (M) har lagt en motion om att prioritera vägar och järnvägar. Kommunstyrelseförvaltningen sammanfattar motionen:

”Motionären önskar att få en prioritering av vägar och järnvägar i dialog med Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Det är bra om kommunen har en samlad syn på prioritering av åtgärderna. Genom att kartlägga brister i väg, järnväg och cykelnätet kan en grund läggas för kommande revideringar av infrastrukturplanen både den statliga och den regionala planen.”

Sedan anser kommunstyrelseförvaltningen att en prioritering av infrastrukturåtgärder redan är framtagen och att det inte behövs någon mer utredning. I underlaget tas därefter upp arbetet i och med Fyrbodal, Västra Götalandsregionen och Trafikverket.

Det tycks lite som om kommunstyrelseförvaltningen missar poängen med motionen. Dan Åberg skriver i motionen mer om vad som behöver göras internt i kommunen – och som kan sätta tryck på de andra aktörerna.

Åberg skriver:

”Om vägar och järnvägar som berör Vänersborg ska få en högre prioritering behöver vi en samlad syn i kommunen på vad som behöver åtgärdas först.”

Vänersborg ska så att säga handla först och prata sen. Inte tvärtom.

I motionen skriver Åberg inte bara om nya, kommande projekt utan också om det som redan finns:

”En kartläggning behöver göras av både kommunala gator samt statens infrastruktur inom kommunen. Brister utifrån trafiksäkerhet, framkomlighet och pendlingsmöjligheter bör ingå.”

Och även detta som ett led i att sätta tryck på andra myndigheter:

”När kartläggning och prioritering är klar kan detta vara ett utmärkt verktyg att använda för att påverka Trafikverket samt vara ett bra underlag inför kommande arbete med de nationella och regionala infrastrukturplanerna.”

Det är ingen lätt fråga, svaret från kommunstyrelseförvaltningen är ganska bra och det är svårt att ta ställning. De styrande stod i kommunstyrelsen på kommunstyrelseförvaltningens sida (att motionen var besvarad) medan oppositionen stod på den andra. De styrande vann omröstningen med ordförande Bo Carlssons utslagsröst, eftersom Lutz Rininsland (V) avstod från att rösta. (James Bucci (V) röstade med oppositionen.) I fullmäktige är däremot utgången mer oviss. Det räcker att 2 ledamöter i V eller MBP bifaller motionen för att den ska få majoritet. Det blir att lyssna noggrant till argumenten.

Förutom motionerna ska delårsrapporten för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) behandlas. Det är lite sent, året är ju snart slut…

Det är lite annorlunda att läsa revisorernas yttrande om NÄRF:s delårsrapport jämfört med vad det var för några år sedan. Nu skriver revisorerna:

”Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning.”

Och:

”Vi bedömer att delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen och medlemmarna möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten.”

Och det är nog den bilden som också fullmäktiges ledamöter får när de läser delårsrapporten.

Det har för övrigt varit ett hektiskt år för NÄRF:

”Sommaren 2018 har kännetecknats av en lång period med torka i skog och mark, totalt har förbundet under året agerat på 89 st. (33*) ”Brand i skog eller mark”. Dessa insatser har omfattat totalt ca 273 000 m2 (27 ha) avbränd skog eller markyta. Inom förbundet har personalinsatsen för dessa bränder tagit ca 3 100 mantimmar (664*) i anspråk varav ca 590 mantimmar utgör hjälp från annan räddningstjänst. Förbundet har även bistått annan räddningstjänst med ca 920 mantimmar. (* = jmf. Period 2017).”

Det känns bra att veta att vi har en räddningstjänst som fungerar.

Förbundet redovisar under perioden ett resultat om -2,237 milj kr. Då står sotningsenheten för ett underskott på 257.000 kr. (Sotningsenheten beräknas dock göra ett överskott vid årets slut, på grund av bland annat minskade hyreskostnader.)

NÄRF:s beräknade underskott beror naturligtvis på sommarens många skogsbränder. En del av dessa kostnader kommer emellertid staten med all sannolikhet att stå för.

Till sist reagerar jag på följande upplysning i delårsrapporten:

”Noterbart är att vid 131 tillfällen, under perioden 2018-01-01 – 2018-08-21, har räddningsstyrkorna släckt 162 st. fordon. En stor del av dessa fordonsbränder är eller förmodas vara anlagda.”

NÄRF:s ägarkommuner är Trollhättan, Vänersborg, Färgelanda och Mellerud. Så det är i dessa kommuner som fordonsbränderna har ägt rum.

Med dessa rader har jag redogjort för i stort sett samtliga ärenden på nästa veckas fullmäktige. Kanske finns det dock anledning att återigen återkomma till det största, budgeten för år 2019. Vi får se.

Budgeten är den egentliga anledningen till att fullmäktige startar redan kl 15.00, men själva budgetärendet beräknas enligt planeringen att börja kl 17.00.

Budget: Valfläsket brinner

14 november, 2018 Lämna en kommentar

I min ungdom fanns det ett proggband som hette ”Fläsket Brinner”. De spelade instrumental jazz-rock-psykedelisk musik och låtarna hade titlar som ”Bosses låt”, ”Bennys hammare” och ”Gunnars dilemma”. Jag kom att tänka på bandet från 70-talet när jag fick reda på hur Bosse Carlsson (C), Benny Augustsson (S), Gunnar Lidell (M) och de andra i betongpartierna behandlar sina vallöften.

Vallöftena från betongpartierna socialdemokraterna, moderaterna, centerpartiet, liberalerna, kristdemokraterna och miljöpartiet om satsningar på de äldre och sjuka, barnen och eleverna – brinner. Valfläsket var inte värt ett…nånting… Typ.

Det handlar om budgeten för nästa år.

Jag har faktiskt lite svårt att förstå hur dessa partiers politiker nu kan se invånarna i Vänersborg i ögonen. Eller sig själva i spegeln… De har inte bara lurat sina väljare, de låter de mest utsatta grupperna i Vänersborg ta smällen och konsekvenserna av en ansträngd kommunal ekonomi. Men de kanske kalkylerar med att väljarna ska glömma allt på valdagen om 4 år… Och att de gamla och sjuka, barnen och ungdomarna förhoppningsvis ska klara sig på något sätt…

Igår kom företrädarna för de sex betongpartierna överens om en gemensam budget. Det var i sig inte så komplicerat. De båda förslagen från S+C+MP och M+L+KD var till förväxling lika. Det redogjorde jag för i min blogg ”Budgetförslaget från M+L+KD. Och varför det blir nedskärningar.” för två veckor sedan, där jag faktiskt också gjorde en liten förutsägelse. Som nu visade sig slå in. Tyvärr.

Betongpartierna kommer nu att lägga ett gemensamt budgetförslag i kommunfullmäktige på onsdag nästa vecka. Som kommer att få en majoritet – 35 röster…

Det gemensamma budgetförslaget utgår från förslaget från S+C+MP. (Jag har skrivit om förslaget tidigare, se ”Budgetförslaget”.) Budgetförslaget innebär att nämnderna inte får några ekonomiska tillskott överhuvudtaget. De får samma budget som de fick under 2018 med en ”mindre” minskning (=nedskärning). Socialnämnden får 4,404 milj kr mindre och barn- och utbildningsnämnden 2,697 milj mindre jämfört med i år. Det motiveras med minskade statsbidrag. Då ska vi komma ihåg att en enig barn- och utbildningsnämnd begärde 29,435 milj kr i utökad budgetram för 2019 och socialnämnden 36,5 milj. Det var för att få pengar till de utgifter som redan är så att säga intecknade. Det handlar inte om att höja kvaliteten. Barn- och utbildningsnämnden, för att ta ett exempel, har räknat ut att budgetförslaget innebär besparingsåtgärder som motsvarar ungefär 64-65 årsarbeten… Och det i ett läge där Vänersborg kom på plats 244 (av 290 kommuner) i Lärarförbundets skolranking som publicerades förra veckan… (Se ”Vänersborg tappar återigen i skolranking!”.) Har kommunen tur kanske det går att hitta en del statsbidrag som kan kompensera för neddragningen. Men det vore nog mer tur än skicklighet.

I socialnämnden kommer neddragningar motsvarande 105 medarbetare att behöva ske för att anpassa verksamheten. Vi har ju t ex läst i TTELA om hur den palliativa vården på Regnbågen ska avvecklas. (Se t ex ”Underlättar den sista tiden i livet” och ”Ska vi låta Regnbågen gå i graven?”.) Detta är väl bara en föraning om vad som kommer att hända i socialnämnden. Kanske ska också införandet av ”Smart Bemanning” ses i detta ljus.

Socialchefen skriver:

”Detta kommer få konsekvenser för medarbetares arbetsmiljö, vår möjlighet att ge insatser enligt bland annat SoL och LSS med nuvarande bibehållen kvalité. Detta kommer sammantaget ytterst påverka kommuninvånarnas upplevelse av kvalité, stöd och trygghet samt våra medarbetares upplevelse av oss som arbetsgivare.”

Det finns röster som säger, jag har t ex hört en socialdemokrat framföra detta, att det inte alls handlar om neddragning av socialnämndens (och barn- och utbildningsnämndens) budgetanslag. Socialnämnden får ju 26,494 milj kr mer än i år. Visst, men det är för 2018 års lönerevision. (Socialförvaltningen har strax under 1.800 anställda.) 2018 kom nya löneavtal. De betyder att alla får höjd lön också 2019. Det är dessa pengar som ”utökar” ramen – vartenda öre ”försvinner” när lönen utbetalas. Pengarna kommer inte verksamheterna tillgodo. Dessa ”lönepengar” brukar inte tas med i diskussionerna om tilldelning av budgetmedel till de olika nämnderna. De är ju ett slags ”nollsummespel” för verksamheten.

Budgetförslaget från M+L+KD var som sagt till förväxling lika. I kompromissen mellan betongpartierna så ”backade” S+C+MP något från sitt ursprungliga förslag. Så avsätts 10 milj kr till kommunstyrelsens förfogandeanslag. De här pengarna kan barn- och utbildningsnämnden göra anspråk på om det sker en:

”faktisk elevökning i grundskolan under 2019 utöver 10 elever.”

Om detta sker så får barn- och utbildningsnämnden ett ”budgettillskott motsvarande en genomsnittlig elevpeng” per elev över 10. Det handlar om 44.554 kr per elev för låg- och mellanstadiet och 52.982 kr per elev för högstadiet. Med andra ord småpengar i sammanhanget. Och pengarna utbetalas så att säga i efterhand, om nu elevökningen blir fler än 10. Pengarna kan inte användas i planeringen av t ex tjänster.

Den är alltså hur man än vrider och vänder på pengarna en faktisk neddragning det handlar om. Barn- och utbildningsnämnden brottas med den elevökning som redan har varit de senaste åren. Således har nämnden i år sparat pengar från vårterminen till höstterminen för att klara verksamheten. Höstterminen är alltså dyrare för nämnden än vårterminen. Hur barn- och utbildningsnämnden ska göra nu, när höstterminen redan ligger över den genomsnittliga budgeten för 2018, när den inte får den budget den behöver 2019 vet jag inte. Antagligen måste den liggande organisationen gälla också för kommande vårtermin, som då blir dyrare än den genomsnittliga budgeten för nästa år. Det betyder att all besparing måste ske under höstterminen 2019. Med andra ord, inför nästa läsår kommer det att behöva sparas motsvarande drygt 120 årsarbetare…

De 10 milj kr till kommunstyrelsen, för ev elevökning, tas från kommunens resultat, som följaktligen skrivs ner. Resultatet beräknades i ursprungsförslaget till 46 milj kr, nu prognostiseras det till 36,5 milj. (Det avgår dock vad jag förstår 23 milj kr på grund av en förändring i den kommunala redovisningen – övergången till den sk komponentavskrivningen. Det egentliga överskottet blir då 13,5 milj kr.) Det här överskottet kommer med andra ord från kommunens äldre och sjuka, barn och elever. Och då behöver vi som jobbar inte betala mer i skatt… (1 kr skattehöjning=200 kr i månaden om man tjänar 20.000 kr/mån och 300 kr om inkomsten är 30.000 kr/mån.)

Skatten ska med andra ord inte höjas i Vänersborg. Det är tydligen en princip. (Fast det gjorde t ex moderatledaren Ulf Kristersson under sin tid som finanskommunalråd i Strängnäs och han kunde ha blivit statsminister idag… Se ”Ännu fler lik i lasten för Ulf Kristersson”.)

Min åsikt är att det inte går att spara på de äldre och sjuka, barnen och eleverna. Dessa grupper ska ha det som behövs för att de ska få trygghet, livskvalitet, bra omhändertagande och bra förutsättningar. Det går det inte att kompromissa med. Fattas det ekonomiska resurser så får vi andra hjälpa till. Vi får avstå någon eller ett par hundralappar till dessa grupper.

Det kan noteras att det inget nämns i budgetöverenskommelsen om alla miljoner som går till icke-lagbundna verksamheter som arenan eller äventyrsbad. Eller om en ev hamnflytt… Eller om kommunens bidrag till bandy-VM eller Bergagården eller flytt av biblioteket.

Det kan väl tilläggas att personalorganisationerna i MBL-förhandlingarna, Kommunal, Vision, Lärarnas Riksförbund, Jusek, DIK, Lärarförbundet Skolledare, Lärarförbundet och SSR, ställde sig oeniga till ursprungsförslaget om budgeten. De skrev:

”Fackförbunden konstaterar att de föreslagna budgetramarna för 2019-2021 inte är tillräckliga för de stora behov förvaltningarna står inför vilket innebär kraftig försämrad arbetsmiljö samt risk för uppsägningar av personal. Konsekvenserna står i stark kontrast till inriktningsmålet att kommunen upplevs i högre grad som en attraktiv arbetsgivare.”

Jag tror inte att de har ändrat uppfattning om den liggande kompromissen.

Det finns en del andra förslag i betongpartiernas (S+C+MP+M+L+KD) överenskommelse. Jag redovisar dem för fullständighetens skull.

”All fortbildning under 2019 ska godkännas av förvaltningschef. Fortbildning som är nödvändig p.g.a. ny eller förändrad lagstiftning ska prioriteras och då särskilt den nya barnkonventionen.”

Samtidigt skriver partierna lite senare:

”Tillskottet om 500 tkr som tillfördes kommunstyrelsen avseende utbildning i barnkonventionen tas bort.”

Äta smörgåsen och ändå ha den kvar?

”Beslut i samtliga nämnder och styrelser ska ha fokus på att prioritera kommunens kärnverksamheter med särskild vikt fäst vid förbättrade skolresultat.”

Det ska bli intressant att se hur t ex socialnämnden ska arbeta för att förbättra skolresultaten…

”Tågstopp Brålanda” ska säkras i form av uppdatering av detaljplaner och genom god dialog med övriga externa parter. Finns det behov av extramedel under 2019, så ska dessa säkras genom omprioriteringar i aktuell nämnd. ”

Visst. Denna punkt har även Vänsterpartiet med i sitt budgetförslag. Men vad ska det sparas på ”i aktuell nämnd” för Brålandas skull?

Och så tre punkter som gäller enbart samhällsbyggnadsnämnden.

”Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se över upphandlingsprocessen för byggentreprenader med syfte att nå bättre resultat när det gäller att hålla och använda ramen i investeringsbudgeten.”

Ja, det kan väl ingen invända mot. Men har de inte redan gjort det efter 4 år av socialdemokratiskt styre och innan dess av ett moderatlett? Och frågan är hur detta ger pengar redan nästa år.

  • ”De eventuella fördyringar som ”Framtidens kök” medför ska Samhällsbyggnadsnämnden finansiera inom oförändrad prisnivå.”
  • ”Kostnader för ökad mängd ekologisk mat utöver KF-beslut finansieras av SBN inom befintlig prisnivå.”

De här två punkterna är helt ok, bland annat barn- och utbildningsnämnden sparar genom detta förslag lite pengar. Men vad ska samhällsbyggnadsnämnden dra ner på, gatu- och vägunderhållet, GC-vägar?

Jag blir både matt och besviken när jag läser det gemensamma budgetförslaget från socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet, moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna. Var det detta deras väljare röstade för? Vill Vänersborgarna verkligen att vi ska spara på de gamla och sjuka, på barnen och eleverna? Var det detta partierna lovade i valrörelsen?

Och jag tänker återigen på ”Fläsket brinner”…

KF (2): Demokratiberedningen och motioner

13 november, 2018 2 kommentarer

Onsdagens kommunfullmäktige, den 21 november, innehåller en mängd ärenden. Förutom taxorna (se ”Taxehöjningar”) är det också en del motioner och annat. Annat är t ex nya regler för Demokratiberedningen.

Demokratiberedningen har fört en ”varierad” och ibland ”tynande” tillvaro. Det fanns en tid när den mest diskuterade vissa bloggar på sina möten(!), men det har även funnits tider när den faktiskt har arbetat på ett bra sätt för att på olika sätt utveckla demokratin i kommunen. Nu föreslår kommunstyrelsen att Demokratiberedningen ska koncentrera sitt arbete på:

”invånarnas delaktighet, invånarnas engagemang i samhället och att stärka förtroendet för det demokratiska systemet.”

Tidigare har beredningen också arbetat med ”utveckling av det politiska ledarskapet, uppdraget som förtroendevald och fritidspolitikerns roll i det politiska systemet”, men det föreslås att dessa uppgifter utgår. Och det kan jag hålla med om, dessa frågor bör partierna själva arbeta med internt. I förslaget ingår också ett krav på att ledamöterna i Demokratiberedningen ska sitta i fullmäktige. Den ändringen är kanske lite mer tveksam, men samtidigt acceptabel. Kanske ökar beredningens ”auktoritet” med den förändringen.

Men det är inte de nya reglerna i sig som beslutet kommer att handla om. Det är Demokratiberedningens vara eller inte vara…

Minialliansen (M+L+KD) med stöd av sverigedemokraterna föreslår istället att Demokratiberedningen helt enkelt läggs ner. De menar att kommunstyrelsen ska arbeta med dessa frågor. Orsaken till denna inställning vet jag inte, är det möjligtvis för att spara pengar? Demokrati är dock enligt min mening så viktigt att det är på sin plats att det finns en särskild beredning som fokuserar uteslutande på detta. Mer demokrati behövs onekligen i Vänersborg…

Det lär bli en votering kring Demokratiberedningens existens. Och innan medborgarpartiet avlägger sina röster så ”står det” 25-24 för att behålla Demokratiberedningen… Det betyder faktiskt att det är MBP med sina två ledamöter i kommunfullmäktige som kommer att avgöra ärendet. Ska de styrande S+C+MP förlora den första voteringen med det nya kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige ska strax därefter besluta om att betala ut partistöd för 2019. Partierna får de summor som redovisas i tabellen till vänster.

Sedan följer svar på fyra motioner. (Jag tänkte redogöra för två av dem här, och sparar de två sista till en kommande blogg.)

Den första motionen handlar om Kurt Karlssons motion om att:

”stoppa Neovison Vison från att ödelägga naturreservatet Nygårdsängen.”

Det kan noteras att sverigedemokraten Karlsson använder latin i stället för gammal hederlig svenska…

”Neovison Vison tillhör inte ursprungligen den svenska faunan”

Skriver Kurt Karlsson, och det är helt korrekt. Den infördes till Sverige i slutet på 1920-talet och enligt sverigedemokraterna räcker inte den tidsrymden för att bli kallad svensk. Det är alltså minken Karlsson talar om.

Minken är en effektiv ”predatör” skriver Karlsson vidare i motionen. Det betyder att minken, på svenska, är ett rovdjur. Den är specialist på fågelägg och förekomsten på Nygårdsäng har lett till att ”artrikedomen och mängden fåglar minskat”.

Karlsson vill att kommunen tar död på minken. I svaret på motionen framgår det att det är just vad kommunen försöker göra:

”Kommunekologerna bedömde att mink mycket väl kunde vara en bidragande orsak till att fågelfaunan i området har minskat och i samråd med en av kommunens skyddsjägare sattes fällor för mink ut. Fällorna försvann dock från området, utan att någon mink fångades.”

I svaret visar det sig också att jägaren har som fortsatt uppdrag att få bort minken. Det övervägs också att sätta in andra åtgärder för att förbättra förutsättningarna för olika fågelarter i området. Med detta anses motionen besvarad.

Den 25 april lämnade Morgan Larsson (MBP) in en motion om att införa en äldreombudsman i Vänersborg. Det har Morgan Larsson gjort förut, jag vill minnas att det var strax innan eller efter valet 2014. Kommunfullmäktige avslog då motionen.

Larsson yrkar i motionen på onsdag att:

”För att stödja och underlätta för Vänersborgs äldre och deras anhöriga, föreslår vi således fullmäktige besluta, att en obunden äldreombudsman snarast inrättas i Vänersborgs kommun.”

I motionen beskriver Larsson vad en äldreombudsmans uppgifter kan bestå av:

  • ”Ge information, lyssna och ge stöd och vägledning.”
  • ”Ta emot och förmedla synpunkter och klagomål på kommunens verksamheter, inklusive verksamheter som på kommunens uppdrag utförs av entreprenörer.”
  • ”Företräda de äldre/anhöriga genom att medvetandegöra kommunen i frågor som är väsentliga för äldres välfärd.”

I augusti 2015 skrev jag en blogg i frågan (se här, ”Äldreombudsman”). Jag fick vid den tidpunkten en egen erfarenhet av frågans ”aktualitet” och nödvändighet, då en äldre släkting flyttade från sitt hem till ett av kommunens äldreboende.

Det är inte alls så att jag upplevde, eller anser just nu, att de äldre på något sätt har en ”motståndare” i kommunen, att en ombudsman skulle behöva ta tillvara de äldres intresse mot någon. Tvärtom, min erfarenhet är att äldrevården i stort sett fungerar alldeles utmärkt. Naturligtvis finns det alltid en förbättringspotential. Men personalen, inklusive alla chefer, är otroligt hjälpsamma, lyssnande, serviceminded och dessutom mycket trevliga. 

Men det är oerhört många praktiska frågor kring en flytt som måste lösas, för att inte tala om allt det administrativa arbetet som måste bli gjort. Det ska fyllas i blanketter, blanketter som ofta är mer eller mindre obegripliga. Bilagor ska tas fram och bifogas. Det kan vara deklarationshandlingar, tillgångar, fonder, avtal osv. Samtidigt som det sker en oerhörd omställning i de äldres liv, en omställning som oftast upplevs ganska jobbig. Och de äldre är just – äldre. Kanske 80+. De kanske har svårt att gå – att cykla eller köra bil är inte att tänka på. Händerna kan vara lite skakiga så att det är svårt att skriva. Eller att hitta rätt knappar på telefonen. Minnet kanske sviktar.

Jag kan inte se hur de äldre ska, och kan, klara allt som krävs vid en flytt till ett äldreboende. Alla äldre har inte anhöriga, eller anhöriga som bor i samma kommun. Eller anhöriga som kan… Jag undrar till och med om det inte sitter äldre i Vänersborg, just nu, isolerade, utan anhöriga, och inte vet hur de ska handskas med vardagen och hur de ska kunna förändra sin situation. Och flytta till exempelvis ett äldreboende.

En äldreombudsman i Vänersborg är som jag ser det nödvändig! Och ska jag vara ärlig, jag hade verkligen, rent personligt, önskat att det hade funnits en äldreombudsman i Vänersborg. Jag hade ringt direkt!

Det lär bli avslag på motionen. Det mest intressanta är dock hur liberalerna tänker rösta. I en debattartikel den 7 juli i år (se här), liksom i sitt valprogram, krävde liberalerna en äldreombudsman. Det gjorde L även inför valet 2014, men sedan röstade de emot Morgan Larssons motion… Vi får se hur de röstar denna gång. I kommunstyrelsen lade L ner sin röst…

Kommunfullmäktige ska behandla fler motioner, några andra ärenden och inte minst budgeten för nästa år. Men det får jag återkomma till senare. Rykten når mig för övrigt att det finns en del nyheter att berätta på budgetfronten.

KF (1): Taxehöjningar

12 november, 2018 1 kommentar

Sammanträdena med kommunfullmäktige rullar på. Med åldermannen Lutz Rininsland (V) som ordförande. Det beror på att det fortfarande inte är klart vilka partier som ska styra Vänersborg de kommande fyra åren, inte formellt i varje fall. (Se ”Inga fakta om styret, bara rykten”.) Annars är det första ärendet ”Val av förste och andre vice ordförande för Kommunfullmäktige”, precis som förra gången. Och precis som förra gången kommer detta ärende att bordläggas. Såvida inte något händer denna vecka i ”maktfrågan”.

Sammanträdet börjar redan kl 15.00 (den 21 november). Det beror på att det är många ärenden på ärendelistan och att ett av dem är stort och omfattande, nämligen budgeten för nästa år.

Men sammanträdet börjar tämligen lugnt, i varje fall i den meningen att ärendena inte tycks vara kontroversiella eller partiskiljande. Det skulle de emellertid kunna vara, de handlar om att höja en rad taxor.

Avfallstaxan ska höjas med totalt 8 % avseende brukningsavgifterna. Taxan har inte höjts sedan 2010 och kommunens kostnader har ökat. Avfallstaxan har inte heller ansetts vara tillräckligt miljöstyrande och inte heller rättvis i sin nuvarande form. Storleken på höjningen av de olika avfallstjänsterna skiljer sig därför åt. Det är emellertid inte helt lätt att läsa av vad som höjts och hur mycket. Sverigedemokraterna avstod från att rösta i kommunstyrelsen. Om det beror på att de inte har satt sig in i ärendet, som jag (än så länge i varje fall), eller om de tänker yrka på något annat, det vet jag inte.

Däremot tycks sverigedemokraterna, precis som alla andra partier, acceptera höjningen av VA-taxan. Den ska höjas höjs med:

”2 % avseende brukningsavgiften och 5 % för anläggningsavgiften inför år 2019. Den nya VA-taxan börjar att gälla från och med den 1 januari 2019.”

Det behövs en taxehöjning för att få budgeten i balans. Höjningen motiveras:

”Vänersborgs kommun befinner sig i ett expansivt skede med nya utbyggnader i attraktiva områden. Detta innebär stora utmaningar för VA-verksamheten i form av VA-försörjning och därtill stränga miljökrav för ny och befintlig verksamhet. Kapacitet och rening i vatten- och avloppsreningsverken måste säkerställas. Blåplanen pekar ut de områden som kommunen ska prioritera och har skyldigheten att bygga ut kommunalt vatten och avlopp.”

Det är viktigt att inse att kommunen inte gör någon vinst på taxorna, de ska enbart täcka kostnaderna för kommunens åtaganden och service.

Även ”taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar” ska ändras. Även här är det lite svårt för en lekman att riktigt få grepp om vad det handlar om. Taxorna ska indexjusteras enligt ”Prisindex Kommunal Verksamhet” (PKV). PKV är ett underlag som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat. Det är tänkt att användas som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser.

Kommunfullmäktige ska besluta följande:

”Kommunfullmäktige indexjusterar … och fastställer timtaxan från 1 januari 2019 i taxor enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, lag om receptfria läkemedel samt lag om foder och animaliska biprodukter:
I. till 912 kr (taxa K)
Kommunfullmäktige indexjusterar … och fastställer timtaxan från 1 januari 2019 i taxor enligt livsmedelslagen:
I. till 1064 kronor för planerad offentlig kontroll (taxa L)
II. till 912 kronor för extra offentlig kontroll (taxa K)”

Taxa L innebär faktiskt en liten sänkning jämfört med innevarande år.

Det kanske finns synpunkter på ovanstående taxor bland mina läsare. I så fall är ni välkomna att framföra dessa. Förhoppningsvis kan jag lära mig något då. Men tills jag får någon annan information så litar jag på de underlag som tjänstemännen har utarbetat.

Gårdagens KF (24/10)

25 oktober, 2018 Lämna en kommentar

Det första sammanträdet med det nya kommunfullmäktige var avklarat på en timme. Fullmäktiges ålderman Lutz Rininsland (V) skötte klubban med den äran. Han passade också på att införa några nya ordningar.

Alla ledamöter fick placera sig partivis i salen, dvs ledamöterna i samma parti fick sitta tillsammans. Det var en nymodighet. Lotten hade bestämt partiernas ordning i salen och den hade utfallit så att de ”små” partierna satt på den första bänkraden, med Vänsterpartiets ledamöter allra först. Undertecknad bloggare fick således sitta på stol nummer 1. (Ordningen inom partierna bestämdes av antalet personröster, enligt Länsstyrelsens redovisning till kommunen.)

Efter att åldermannen hade ett kortare högtidligt välkomsttal fick ledamöterna ställa sig upp inför församlingen och tala om sina namn. Det var en bra nymodighet. Då fick alla se varandra och man fick så att säga ett ansikte och en röst på varje fullmäktigekollega.

Punkterna om val till fullmäktiges presidium, dvs val av ordförandena, utgick. Orsaken var naturligtvis att partierna ännu inte har kommit överens om hur styret av Vänersborg ska se ut. Ja ärligt talat tycks inte ens seriösa diskussioner ha startat…

Däremot valdes en valberedning. Den ska, så småningom, sköta tillsättningen av ledamöter till nämnder och styrelser. 7 ordinarie och lika många ersättare valdes. S+C+MP ingick en teknisk valsamverkan och föreslog 3 ledamöter och 3 ersättare. MP var generösa och bjöd på en ersättarplats till V. M+L+KD samarbetade som vanligt och fick 2 ordinarie och 2 ersättarplatser, lika många som SD+MBP fick. De sistnämnda partierna hade också ingått en teknisk valsamverkan. Jag tror att vi kan se ett närmare samarbete mellan SD och MBP under denna mandatperiod.

Ordförande Rininsland meddelade dock att fullmäktiges arbetsordning kommer att ändras inom kort och att antalet ledamöter i valberedningen ska utökas till 9, eftersom 9 partier är representerade i fullmäktige. Och alla borde ha plats i beredningen. Det blir således ett nyval till valberedningen på nästa sammanträde.

Revisorernas utlåtande över delårsrapporten per 31 augusti 2018 behandlades. (Det skrev jag om tidigare, se ”Det nya KF sammanträder”.) Det var mer ett formellt ärende, men ”come-backande” fullmäktigeledamoten Dan Nyberg (S), tillika socialnämndens ordförande, passade på att redovisa orsakerna till socialnämndens ekonomiska läge för fullmäktige.

Socialnämndens underskott för 2018 prognostiseras till 40 milj kr. Och trots att fullmäktige har beviljat ett tilläggsanslag för i år (det är dock inte ramhöjande) så återstår fortfarande 11 milj.

Nyberg förklarade på ett pedagogiskt och klargörande sätt vad underskottet beror på. Det finns flera mycket vårdkrävande patienter som ska ha ständig tillsyn i hemmet. Bara dessa patienter kostar omkring 18 milj kr per år. Det finns våldsamma män och kostnaderna är stora för att skydda kvinnorna. Många barn är också utsatta, det görs 140 orosanmälningar varje månad. Och alla anmälningar ska utredas – i en del fall blir det fråga om tvångsomhändertagande. Socialnämnden betalar också boende i andra kommuner för elever i särskolan och LSS-placeringar är dyra. Mycket av socialnämndens verksamhet regleras i lag och lagar måste kommunen naturligtvis följa.

Det var ett lärorikt anförande.

Sedan var det årsredovisningar för de kommunala bolagen år 2017. Det var bara Dan Åberg (M) som äntrade talarstolen. Han påpekade att fullmäktiges kunskap om bolagen är bristfällig och att han i flera år efterlyst en bättre information om bolagen.

Och det var precis vad näste ärende handlade om. Det var Magnus Kesselmark (V) som presenterade sin motion och de funderingar han hade om hur kunskapen om de kommunala bolagen skulle kunna öka. (Jag skrev om motionen i bloggen ”Det nya KF sammanträder”.)

Ytterligare två motioner lämnades in strax före sammanträdet. Det var en av ”nykomlingarna” i fullmäktige, sverigedemokraten Kurt Wahlgren, som hade skrivit dem. De handlade om att parksoffor respektive papperskorgar borde placeras ut även utanför centrum. När det gällde sofforna betonade han särskilt att de borde finnas längs Östra vägen och Torpavägen.

Och med det avslutade Lutz Rininsland (V) sammanträdet och de som ville fick ta en fika innan det var dags att gå hem.

Det nya KF sammanträder

18 oktober, 2018 Lämna en kommentar

På onsdag nästa vecka sammanträder det nya kommunfullmäktige för första gången. Och med det börjar 4 långa och intensiva politiska år för de nya ledamöterna. Som förresten inte är så nya. På Vänsterpartiets hemsida (se ”Nya fullmäktiges första möte”) kan man läsa att det egentligen bara är 12 personer som är nya, eller rookies som man säger i idrottskretsar. Alla de andra ledamöterna har suttit i fullmäktige tidigare. Det tillkommer dock några rookies som ersättare.

Placeringen i kommunfullmäktige blir annorlunda på onsdag. Ledamöterna från varje parti ska sitta ihop, partivis. Tidigare har den som har suttit längst i fullmäktige, räknat i antal år, månader och dagar, suttit på plats 1 och sedan i fallande ordning ända till plats 51.

Under den förra mandatperioden satt Vänsterpartiets Lutz Rininsland på stol nummer 1. Och eftersom han återigen är invald så borde han enligt traditionen sitta på samma plats i 4 år till. Men så blir det inte på onsdag. Vänsterpartiet har i och för sig lottats först i den nya placeringsordningen, dvs Vänsterpartiets ledamöter ska besätta de allra första stolarna. Men den som ska sitta på plats 1 är ingen mindre än undertecknad bloggare. I varje fall på det första sammanträdet. Det kan nog ändras redan till det andra, fast inte säkert – troligtvis ändras det först på decembersammanträdet. Det blir i varje fall för undertecknad till att känna sig hedrad så länge det varar.

Även Lutz Rininsland känner sig säkert hedrad. Det är nämligen så att han är kommunfullmäktiges ”ålderspresident”, precis som i oktober 2014, – en tämligen imponerande titel. Ålderspresident är den ledamot som har suttit längst i fullmäktige. Och det har ju Rininsland gjort. Han ska därför tjänstgöra som fullmäktiges ordförande och leda sammanträdet. Det finns ju ingen annan ordförande eftersom ingen ännu vet vilket eller vilka partier som ska styra Vänersborg. Vill det sig så får Rininsland vara ordförande ett sammanträde till…

Det är faktiskt Rininsland som har fattat beslutet om den partivisa placeringsordningen. Ett ganska radikalt och kraftfullt beslut från en ”tillfällig” ordförande. Men Rininsland vill att fullmäktige testar detta. Han har nämligen själv varit med och skrivit en motion som föreslår att denna ordning ska bli permanent. Vi får väl se hur det blir i fortsättningen när fullmäktige utser en ”riktig” ordförande. Min känsla är att Rininsland så småningom får återta stol nummer 1…

Mandatperiodens första fullmäktige blir med all säkerhet både trevligt och friktionsfritt. Och kort. Det finns inga kontroversiella ärenden. Ja, det finns knappt några ärenden överhuvudtaget.

Revisorernas utlåtande över den senaste delårsrapporten ska behandlas. Det går snabbt. Jag tror inte ens att Ola Wesley (SD) eller Kurt Karlsson (SD) får för sig att gå upp i talarstolen och säga något om typ invandring eller flyktingar. Fast om de gjorde det så skulle de antagligen bli avbrutna eftersom det inte är delårsrapporten som ska behandlas, utan revisorernas utlåtande om den. Men man vet aldrig med sverigedemokraterna…

Revisorerna skriver:

”Vi bedömer att kommunens delårsrapport är upprättad enligt kommunal redovisningslag och god redovisningssed samt att den i allt väsentligt uppfyller kravet på rättvisande räkenskaper med undantag av extra avsättningar för pensionsåtaganden.”

Det där sista låter oroväckande, men det är inte första gången det står så. Kommunen har en liten annan syn än revisorerna. Så kommunen ”struntar” i kritiken:

”avsättningen [är] i överensstämmelse med fullmäktiges pensionspolicy från 2011.”

Fullmäktige ska också ta upp ”Årsredovisningar för de kommunala bolagen år 2017”. Notera 2017. Det är snart 2019… Det blir säkerligen ingen diskussion om dessa redovisningar. Kommunfullmäktige ska i slutändan också bara notera informationen – och lägga den till handlingarna.

Fast naturligtvis är behandlingen av de kommunala bolagen inte särskilt tillfredsställande. Därför har Magnus Kesselmark (V) skrivit en motion med rubriken ”Presentation av de kommunala bolagen i fullmäktige”. Kesselmark vill att fullmäktiges ledamöter ska få mer kunskap om de kommunala bolagen.

Kesselmark yrkar i sin motion:

”Att de kommunala bolagen, representerade av en eller flera från bolagens direktion jämte bolagstyrelsernas presidier, eller enskilda därur, ges möjlighet att inför ett samlat kommunfullmäktige, presentera bolagen samt att de folkvalda ges möjligheter att ställa frågor för att minska okunskapen om bolagen och att detta evenemang ges tid nog så bolagens verksamhet belyses tillfredsställande.”

Fullmäktiges ska inte fatta något beslut om motionens innehåll. Den ska utredas först.

Och det var i stort sett det som de nya ledamöterna ska diskutera på onsdag. Det blir med andra ord en lugn start. Det mest uppstressande lär nog bli att hitta sina platser i Folkets hus Festsal…

Glöm inte att kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten – på onsdag den 24 oktober kl 18.00 i Folkets Hus.

%d bloggare gillar detta: