Arkiv

Archive for the ‘Kommunfullmäktige 2018’ Category

Gårdagens KF (20/6)

21 juni, 2018 1 kommentar

Lagom kul start på dagen. Min gamla stationära dator började ryka. Nu står den på gräsmattan… Med alla sina gamla utgångna men suveräna program. Som t ex Live Writer och Paintshop som jag använde för att blogga med. Ja ja. Det går väl utan bilder också. Vi får se om jag lyckas få ordning på WordPress så småningom… (Det fick jag, till viss del. Det blev inte särskilt snyggt…)

Igår var det kommunfullmäktige. Det skrev jag om strax innan sammanträdet. Där skrev jag också om en del ärenden. (Se ”Inför dagens kommunfullmäktige”.)

Sammanträdet började med att:

”En, eller flera, representanter från respektive parti [fick] möjligheter att debattera olika infallsvinklar i fråga om mål och inriktning för budgetarbetet.”

Nu blev det inte så mycket till debatt. Fullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) hade bestämt att det trots riktlinjerna inte skulle vara någon debatt. Något som Gunnar Lidell (M) hade synpunkter på från talarstolen. Det slutade med att M+L+KD fick lämna in en protokollsanteckning om detta. Och den var tämligen tuff:

”Mål för kommunens verksamhet är bland det viktigaste vi har att ta ansvar för som politiker. Hanteringen av ärendet inför dagens sammanträde bryter mot principerna för kommunens ärendegång. Ärendet skulle (enligt beslutet i kommunstyrelsen 2018-05-08) ha beretts av kommunstyrelsen 2018-06-04, men återfanns då inte på ärendelistan. Anvisningar och planering inför kvällens debatt har saknats, och detta visar tydligt styrets bristande seriositet i fråga om styrning och ledning.”

”styrets bristande seriositet” – det är ord och inga visor…

De flesta partier utnyttjade sina 10 minuter, men några pratade kortare. Max Eskilsson har sammanfattat föredragen på ett ganska bra sätt (se ”Färre mål bör bli Vänersborgs mål”), dock hoppade han över vad Vänsterpartiet och sverigedemokraterna sa. Kanske för att Vänsterpartiet var det enda parti som förde fram kritik mot de nuvarande principerna för styrning och ifrågasatte alla siffror, statistik, dokumentation och ”ploppar”.

Lutz Rininsland (V) tyckte att kommunen borde överväga att:

”göra sig fri från NPM.”

NPM står för New Public Management och är en ”ideologi” för styrning av offentlig verksamhet. Den är hämtad från det privata näringslivets sätt att leda sina företag mot vinstmaximering. NPM och dess följder har framförallt ifrågasatts inom socialtjänsten, sjukvården och polisen. (Just idag startade det för övrigt en protest mot ”Smart bemanning ” i Vänersborg, en förändring i NPM:s anda – se här.)

Kurt Karlsson (SD) föreslog en ny vision för Vänersborg:

”Vi ska bli bättre.”

På sig själv känner man kanske andra…

Företrädarna för de tre borgerliga partierna, M+L+KD, lanserade en ny beteckning för sitt samarbete och sin samverkan – ”Vänersborgsalliansen”.  De tycker väl att det låter bättre än Dan Nybergs (S) benämning ”minialliansen”. Morgan Larsson från medborgarpartiet kontrade från talarstolen på sitt sätt och kallade sitt parti för ”medborgaralliansen”…

För övrigt tyckte jag nog att anförandena efterhand utvecklade sig till valtal – och missade ämnet för eftermiddagen.

Delårsrapporten klarades av snabbt. Lutz Rininsland (V) pratade om socialnämnden. Han tog upp det underskott som nämnden prognosticerar inför 2018 och menade att skrivningarna i mål- och resursplanen om att nämnderna måste hålla sina budgetramar tvingar socialförvaltningen att leta besparingar i stället för att utveckla arbetet. Jag sa några ord om barn- och utbildningsnämnden, bland annat att konkurrensen om legitimerade pedagoger ökar och att kommunen är tvungen att delta i denna konkurrens, vilket leder till ökade kommunala kostnader. Men också om vikten av att locka hit fler pedagoger genom att förbättra arbetsbelastning och arbetsmiljö med t ex ett tvålärarsystem. Jag påpekade också det missnöje som finns bland de pedagoger som är trogna sina skolor och inte får inte samma löneförhöjningar som de som byter arbetsplats och kommun. Och så varnade jag för den neddragning med 6,5 milj kr som de styrande partierna, S+C+MP, vill genomföra nästa år, när Barn- och Utbildningsnämnden istället behöver en utökning av budgetramen med nästan 36 milj kr. Blir det en nedskärning med 6,5 milj, så motsvarar det en neddragning på ungefär 71 tjänster i förskolorna och grundskolorna.

Den blev en, för mig helt oväntad debatt, om korrigeringen av samhällsbyggnadsnämndens driftsram. Det var återigen moderaterna som var på krigsstigen. De menade att beslutet redan hade fattats i och med mål- och resursplanen, och att det skulle respekteras. Det blev till och med en votering, som dock slutade med 33-17 för kommunstyrelsens förslag. Ibland känns det som om moderaterna tar ”fel” strider…

Det blev även votering i nästa ärende, ”Ansökan om medel till avdelning Arbete, sysselsättning och integration för extratjänster”. Det var Kurt Karlsson (SD) som inte hade uppfattat sakförhållandena på ett korrekt sätt. Det visade sig i voteringen att Kurt Karlsson inte ens hade stöd från sina egna partikamrater! (Du kan läsa mer om detta ärende på Vänsterpartiets hemsida, ”Samtalen i politiken är viktiga”.)

När det gällde ärendet om kommunal borgen till Vänersborgs Tennisklubb (VTK), var moderaterna återigen rustade för strid. (Jag beskrev ärendet i bloggen ”Inför dagens kommunfullmäktige”.) Denna gång fick de ”stryk” i omröstningen med 35-13. Jonathan Axelsson (M) och jag (V), som hade skrivit en gemensam motion om ”Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring”, hamnade på ”olika sidor”…

Den sista ”stora” frågan för gårdagens kommunfullmäktige var ”Översyn av kommunens politiska organisation samt arvodesbestämmelser för förtroendevalda mandatperioden 2018-2021”. (Även denna fråga tog jag upp i gårdagens blogg.)

Lena Eckerbom Wendel (M) argumenterade som väntat för en sammanslagning av byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det blev Vänsterpartiet som avgjorde frågan. Voteringen slutade 28-22 till kommunstyrelsens favör, dvs det blir ingen sammanslagning av de båda nämnderna.

Det kan noteras att valrörelsen för medborgarpartiet har startat. Morgan Larsson föreslog från talarstolen att posten som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande skulle avskaffas och att vissa arvoden skulle sänkas något, som ett sätt att visa att politikerna drar sitt strå till stacken för att spara kommunala pengar. Morgan Larsson fick bara stöd av sverigedemokraterna.

Menar medborgarpartiet allvar med sitt förslag, och inte bara vill storma mot byråkratin så där i största allmänhet i valrörelsen, så tycker jag nog att partiet skulle förankra sina tankar i god tid innan det är dags för beslut. Ett sådant här förslag på sittande möte har ju inte hunnit beredas eller ens diskuteras i de andra partierna.

Och därmed slutade kommunfullmäktiges sista sammanträde innan sommaruppehållet. Vad jag förstår är det nu bara två sammanträden kvar för detta kommunfullmäktige. Sedan får vi se hur väljarna beslutar att ett nytt fullmäktige ska se ut.

Inför dagens kommunfullmäktige

Kl 15.00 i eftermiddag slår ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) klubban i bordet och förklarar fullmäktiges sista sammanträde innan sommaruppehållet för öppnat.

Sammanträdets första ärende är något annorlunda än vanligt.

”En, eller flera, representanter från respektive parti [får] möjligheter att debattera olika infallsvinklar i fråga om mål och inriktning för budgetarbetet.”

Det blir en tämligen lång punkt. Varje parti får nämligen 10 minuter till sitt förfogande för att utveckla sina ståndpunkter, ochNPM det finns 9 partier i fullmäktige… Det kommer dock inte att bli någon debatt om det som framförs.

Vänsterpartiet kommer att delge sina synpunkter om den filosofi som ligger bakom kommunens styrsystem, dvs New Public Management (NPM). NPM är enligt Vänsterpartiets sätt att se ingen bra modell för att styra en kommun. Vänsterpartiet vill t ex ha bort mycket av statistiken, mätningarna och redovisningarna. Detta arbete tar flera årsarbetare. Och vi tror att vi istället skulle vinna mycket genom att visa betydligt större tillit till professionen. Det är Lutz Rininsland som ska redogöra för Vänsterpartiets syn, men jag har en gång i tiden, i september 2016, skrivit tre bloggar i ämnet (se här: ”Målarbete – till nytta för vem?”, 1, 2 och 3).

delarsrapportapr18Själva dagordningen börjar med delårsrapporten, april 2018.

Framsidan av delårsrapporten pryds lite överraskande av Benny Augustsson (S) och Bo Carlsson (C). Sedan följer den ”traditionella” målavstämningen representerad av gröna, gula och röda ploppar. Noterbart är att inriktningsmålet:

”Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en
välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en
anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar”

har fått en röd plopp. Orsaken är att:

”Tre nämnder prognostiserar underskott vilket gör att endast ett av fyra finansiella mål uppnås.”

ploppar_ny2För övrigt hittar vi 4 gröna ploppar, varav två av dem är:

 • ”Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses”
 • ”Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas”

Det är vidare 8 gula ploppar och ytterligare en röd.

Delårsrapporten innehåller en hel del ekonomi. Så klart.

Enligt prognosen kommer kommunens resultat 2018 att uppgå till 10 milj kr (i överskott) och det är 14 milj kr sämre än budget. Nämnderna däremot prognostiserar ett underskott på totalt 24 milj kr:

 • socialnämnden -26,6 milj kr
 • samhällsbyggnadsnämnden -3,3 milj kr
 • kultur och fritidsnämnden -0,8 milj kr
 • kommunstyrelsen +5,8 milj kr
 • byggnadsnämnden +0,9 milj kr
 • överförmyndarnämnden +0,1 milj kr
 • barn- och utbildningsnämnden +/-0

budget2I delårsrapporten sammanfattas kommunens ekonomiska läge:

”Det låga prognostiserade resultatet i kombination med en fortsatt hög investeringsnivå, gör att kommunen i bokslut 2018 inte bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.”

Kommunens ekonomi har med andra ord varit bättre…

investering4Till sist när det gäller delårsrapporten. Kort om investeringar. Nämndernas prognoser år 2018 för investeringarna uppgår till 295 milj kr. Några av de största investeringarna under året kommer att vara:

 • VA längs Vänerkusten, 12 milj kr
 • Boenden inom socialnämnden, 18 milj kr
 • Förskolan i kvarteret Hönan, 26 milj kr
 • Mulltorps skola och förskola, 19 milj kr
 • Kommunhuset, 15 milj kr
 • Fritids-och idrottsanläggningar, 30 milj kr

tennisKommunfullmäktige föreslås besluta om att Vänersborgs Tennisklubb (VTK) ska beviljas en utökad kommunal borgen om 1,1 milj kr. VTK behöver ta ett banklån för att kunna renovera golven i tennishallen.

VTK har tidigare under många år, sedan 1990, fått kommunal borgen. Klubben har alltid amorterat och skött sina åtaganden på ett bra sätt. Däremot har andra klubbar fått nej till borgen. Som läsare av denna blogg vet, så har Jonathan Axelsson (M) och undertecknad skrivit en motion som berör sådana här frågor. (Se motionen ”Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring”.) Jag är inte säker på att ett kommunalt åtagande av detta slag kommer att ligga i linje med det regelverk och de riktlinjer som ska utarbetas utifrån motionen. Men regelverket är inte klart än och VTK hamnar med sin ansökan liksom i ett ”ingenmansland”.

Den borgerliga gruppen röstade i kommunstyrelsen emot att ge VTK borgen. Jag själv är nog beredd att göra ett undantag för VTK denna gång. De ska inte ”drabbas” för att kommunens regelverk inte är klart. Det betyder att Axelsson och jag kommer att rösta olika – fast vi egentligen är överens…

sla_sammanModeraterna och liberalerna, och sverigedemokraterna, vill slå ihop miljö- och hälsoskyddsnämnden med byggnadsnämnden. Det vill så vitt jag förstår inte de andra partierna. Och är det så, så blir det ingen sammanslagning.

Även de politiska arvodena ska klubbas under denna punkt. Förslaget är att kommunstyrelsens ordförande från den 1 januari ska få en ”årslön” på 713.379 kr, medan de två andra kommunalråden ska få vardera 631.066 kr. Kommunfullmäktiges ordförande föreslås få ett arvode på 94.660 kr, byggnadsnämndens ordförande 113.592 kr, samhällsbyggnadsnämndens ordförande 126.213 kr, barn- och utbildningsnämndens ordförande 189.320 kr, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande 75.728 kr, kultur- och fritidsnämndens ordförande 88.349 kr och socialnämndens ordförande 189.320 kr.

Det verkar vara mycket pengar, men då måste man också hålla i åtanke att det innebär en massa jobb att vara ordförande i en nämnd.

question_mark2Lutz Rininsland (V) ställer en interpellation till Marie Dahlin (S) om vilka konsekvenser riksdagens beslut kring de ensamkommande får för Vänersborg. Marie Dahlin har lämnat ett skriftligt svar och jag tror att det kan bli ett konstruktivt samtal kring interpellationen.

Det finns en del andra ärenden att avhandla för dagens fullmäktige, men ovanstående ärenden är nog de viktigaste.

Gårdagens fullmäktige (23/5)

saltVi är väl många som tar opinionsundersökningar med en nypa salt, men visst är det roligt för en vänsterpartist att partiet fick 8,9 procent i Kantar Sifo:s senaste mätning. Snart kommer kanske Vänsterpartiet i Sverige upp till de siffror som Vänsterpartiet i Vänersborg har…

Annars var det fullmäktige igår. Det var nog det kortaste och lugnaste på flera år. Det var bara Morgan Larsson i medborgarpartiet som hade ett ”flammande” tal.

lararaforbundet2Vid dörrarna till Festsalen i Folkets hus stod representanter för Lärarförbundet i Vänersborg och delade ut material. De krävde bland annat medel för att:

 • ”skapa en sund och hållbar arbetsmiljö befriad från stress och höga sjuktal.”
 • ”minska storleken på barngrupperna.”

De skrev också i sitt flygblad att:

”vår livslön ska kunna mäta sig med andra gruppers, att erfarna kompetenta lärare inte behöver byta kommun för att åstadkomma en reell löneutveckling och att kompetentalarareffekten lärare aktivt väljer vår kommun.”

Lärarförbundet anser att skolan är den viktigaste frågan i valrörelsen. Och jag kan inte göra annat än att hålla med. Vi får se om några andra i Vänersborg också tycker det… (För mer information om Lärarförbundets kampanj, se ”Lärareffekten avgör”.)

Före fullmäktiges möte redogjorde också Paul M. Chabaesele, som är borgmästare i Vänersborgs partnerskapsort i Botswana, för samarbetet mellan de båda kommunerna. Han tyckte att det skulle vara roligt om ledamöterna kunde besöka Botswana – där skulle vi få se Afrikas vilda djur, som elefanter, lejon mm.

strykningSjälva sammanträdet började med att fullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) meddelade att ärendet ”Översyn av kommunens politiska organisation samt arvodesbestämmelser för förtroendevalda” utgick. Det berodde på att ett gammalt och felaktigt material hade skickats ut till fullmäktiges ledamöter. Så de siffror på arvoden som jag räknade upp i en tidigare blogg (se ”Sanden norra, Javette, politikerarvoden mm”) var alltså från den gångna mandatperioden och inte för den kommande. Och då fick jag i varje fall svart på vitt på det. Ärendet ska nu istället tas upp på nästa fullmäktigesammanträde.

Fullmäktige fick en muntlig dragning av ”Personalekonomisk redovisning – Hälsobokslut”. Det var Maja Dahl som på ett lättfattligt och uttömmande sätt stod för den. (Se ”Kommunens personal”.)

ung_omsorgSedan kom ärendet som vållade ett visst engagemang. Det var behandlingen av Marie-Louise Bäckmans (KD) motion om ”Ung Omsorg – en guldkant på tillvaron för våra äldre”. Motionen handlade om att kommunen ska se över möjligheterna att söka samarbete med Ung Omsorg Sverige AB.

Bäckman tackade för motionssvaret, trots att kommunstyrelsen tyckte att motionen skulle läggas till handlingarna. Bäckman yrkade dock på att motionen skulle bifallas.

tummen_ner5Morgan Larsson (MBP) var upprörd:

”Svaret är inget att tacka för. Det är ett bedrövligt svar.”

Larsson menade att underlaget var otillräckligt. Det saknades kostnadsberäkningar, hur många boenden som skulle bli involverade, hur många personer det handlade om etc. Larsson tyckte till och med att underlaget var så dåligt att det var överklagningsbart (om motionen avslogs). Larsson yrkade på återremiss och i andra hand på att motionen skulle bifallas.

Gunnar Lidell (M) var inte heller glad. Han höll med Morgan Larsson om att motionen bara var ”delvis utredd”. Men framför allt menade Lidell att motionen yrkade på en utredning och nu var motionen redan utredd, fast bara delvis då. Lidell pratade om systemfel i ledningen. Lidell yrkade också på bifall till motionen.

Jag tror att Bäckmans, Larssons och Lidells anföranden påverkade ledamöterna. Det häpnadsväckande var emellertid att ingen gick upp i talarstolen för att bemöta dem. Och det tyckte jag var synnerligen svagt. Fullmäktige är inte bara kommunens högsta beslutande organ, utan det är offentligt. Det är i fullmäktige som väljarna får reda på vad partierna tycker och varför.

votering3Morgan Larsson yrkande om återremiss avslogs efter votering. Sedan voterades det om själva motionen. 29 ledamöter röstade på kommunstyrelsens förslag och 19 röstade ja till motionen. Vänsterpartiets ledamöter röstade olika, två röstade ja (som S+C+MP), två röstade nej som (M+L+KD), dvs ja till motionen (däribland jag), och två avstod… Sverigedemokraterna röstade på kommunstyrelsens förslag, dvs nej till motionen…

Sedan hände egentligen inget mer. Kommunfullmäktige tog resten av ärendena på ren rutin. Och det var inte heller några ärenden som var kontroversiella. Detaljplanen för Sanden norra antogs och Kent Javette (S) utsågs till kommunens representant i Stiftelsen Bergagårdens styrelse. (Se ”Sanden norra, Javette, politikerarvoden mm”.)

sverigedemokraterna_kurtKurt Karlsson (SD) hade lämnat in en motion som han kort redogjorde för. Motionen hade rubriken:

”Svenska språket i tal och skrift inom Vänersborg kommuns förvaltning”

Karlsson ansåg att det håller på att ske en, som han skriver:

”devalvering av vårt modersmål”

Och Kurt Karlsson yrkade därför att:

rita_flagga”Vänersborgs kommun utarbetar en kommunal policy för hur svenska språket ska få en naturlig och stark ställning i alla delar av kommunens verksamheter.”

”Policy”? Menade Karlsson ”riktlinjer”? Och ”devalvering”? Är det ett svenskt ord? Och kan man ”devalvera” ett språk?

svenska_akademienDen är inte lätt att hålla reda på vad som är svenska ord och vad som är – svenska ord… Det visade Kurt Karlsson med all önskvärd tydlighet i sin motion. Men visst är vi många som ibland reagerar på onödiga språkimporter från engelskan när det finns en genuin svensk vokabulär. Men språket tenderar att transformeras och det bästa är väl att submittera frågan till Svenska Akademien. Om akademien nu finns kvar… För det är väl fortfarande akademiens uppgift att ställa upp adekvata lingvistiska policies för det svenska språket.

Nästa fullmäktigesammanträde är den 20 juni. Då ska alla ledamöter få tårta.

KF 23/5: Sanden norra, Javette, politikerarvoden mm

17 maj, 2018 2 kommentarer

Kommande onsdag, den 23 maj, två dagar efter barn- och utbildningsnämndens sammanträde, träffas Vänersborgs kommunfullmäktige i Folkets hus.

organisationsmodell2Fullmäktiges första ärende handlar om kommunens politiska organisation och arvodesbestämmelser för förtroendevalda för nästa mandatperiod, enligt kallelsen mellan 2018-2021. Fast det kanske borde stå 2019-2022… De nya reglerna kommer nämligen att träda i kraft den 1 januari 2019 och gälla till och med den 31 december 2022.

Jag har skrivit lite om denna fråga i en tidigare blogg (se här). Alla partier är överens om det mesta i förslaget med ett undantag. Den borgerliga gruppen (M+L) vill slå samman miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden till en gemensam nämnd. I kommunstyrelsen gick emellertid KD på majoritetens linje, medan SD höll med M+L.

votering3Det lär bli diskussion om nämndsorganisationen och i slutändan blir det antagligen Vänsterpartiets röster som avgör, och då blir det ingen sammanslagning. Jag tror att det finns risk att miljöfrågorna kan hamna i skymundan om det blir en sammanslagning. Även om miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tycks ha glömt en del aspekter av sitt uppdrag under den senaste tiden…

Å andra sidan, och det är något som jag inte blir klok på, det verkar som om kommundirektören tänker slå ihop byggnads- och miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna. Oavsett fullmäktiges beslut. Alldeles nyligen annonserade kommunen nämligen ut en tjänst om en gemensam förvaltningschef för de båda förvaltningarna. (Se här.) Och det verkar i mina ögon tämligen ologiskt. Tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen borde gå hand i hand. Men det är som det är, kommundirektören beslutar om förvaltningen, politikerna om nämnderna…

pengar18Annars antar jag att många vänersborgare är intresserade av politikernas arvoden… Här är jag dock osäker på hur jag ska tolka bilagan som följer med beslutet, är summorna som nämns dagens arvoden eller nästa mandatperiods…? Enligt en säker källa gäller siffrorna den gångna mandatperiodens ersättningar. Så jag kör på det. Det betyder att de siffror jag återger antagligen blir något större de kommande fyra åren.

Enligt underlaget har kommunstyrelsens ordförande en lön (arvode) på 713.379 kr om året och vice ordföranden (2 st) vardera 631.066 kr. Barn- och utbildningsnämndens ordförande har fått, och får, 189.320 kr och de båda vice ordförande 94.660 kr, samma arvoden har socialnämndens tre ordförande. Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande får 75.728 kr, samhällsbyggnadsnämndens ordförande 126.213 kr, byggnadsnämndens ordförande 113.592 och kultur- och fritidsnämndens ordförande 88.349 kr. Kommunfullmäktiges ordförande har i år 94.660 kr, medan de två vice ordförande får vardera 47.330 kr. På sammanträden i de olika nämnderna utgår ett arvode på 271 kr för första timmen, därefter 89 kr per påbörjad halvtimme. Kommunfullmäktiges ledamöter har ett inläsningsarvode för varje sammanträde på 1.169 kr.

Kommunfullmäktige ska också fastställa den personalekonomiska redovisningen – hälsobokslutet för år 2017. Redovisningen, PEKEN som den populärt kallas, är ett gediget dokument. Den är värd en egen blogg.

hjarta_guldMarie-Louise Bäckman (KD) har lämnat in en motion med rubriken ”Ung Omsorg – en guldkant på tillvaron för våra äldre”. Motionen handlar om att kommunen ska se över möjligheterna att söka samarbete med Ung Omsorg Sverige AB. Kommunstyrelsens förslag är att, så att säga, lämna motionen utan åtgärd. Även om motionens intentioner är lovvärda. Motiveringen till att lämna motionen därhän uttrycks på följande sätt:

”På grundval av de uppgifter som Bolaget själv lämnat finns anledning att anta att ett samarbete faktiskt skulle medföra ökat söktryck på gymnasiets vård- och omsorgsprogram. För att väcka ungas intresse för gymnasiala omsorgsutbildningar bör dock i första hand andra alternativ övervägas. Med hänsyn till den kostnad som ett samarbete skulle innebära är det tveksamt om den står i rimligt förhållande till ökningen. Som redovisats i underlaget till socialnämndens beslut vidtar kommunen redan en rad åtgärder i syfte att långsiktigt tillgodose behovet av vård- och omsorgspersonal.”

Den borgerliga gruppen (M+L+KD) föreslog bifall till motionen i kommunstyrelsen, majoriteten röstade dock för förvaltningarnas förslag till svar.

sammantrade5Ola Wesley (SD) har motionerat om att nämndsekreterarna ska ha dialog med varandra:

”innan förslag läggs på sammanträdesdagar.”

Det menar de andra partierna, och kommunstyrelseförvaltningen, att det redan sker och föreslår att motionen anses besvarad och avslutad. Och så är det, även om det har skett en del olyckliga krockar under mandatperioden mellan olika nämnders sammanträden. Men det beror naturligtvis i första hand på att t ex sverigedemokraternas ganska fåtaliga representanter sitter med i flera olika nämnder.

kungajaktsmuseumPå det förra sammanträdet så begärde Henrik Harlitz (M) entledigande från sitt uppdrag som kommunens representant i Stiftelsen Bergagårdens styrelse med omedelbar verkan. Även Dan Nyberg (S) avsade sig uppdraget, men i sista stund drogs Nybergs ärende tillbaka. Nu återkommer det emellertid och Dan Nyberg lämnar Stiftelsen Bergagården den 29 maj. Nyberg ersättsutropstecken_tva istället av en gammal bekanting, nämligen Kent Javette. Javette har varit barn och ungdoms/utbildnings förvaltningschef i många år. Nu tar han alltså ett steg in i politiken. Vi får se om det följs av fler. Javette representerar socialdemokraterna.

Detaljplanen för Sanden norra och Fisketorget ska tas upp och beslutas på onsdagens sammanträde. (Den har jag också skrivit om lite kort tidigare, se här.) Detaljplanen ser bra ut tycker jag, även om en del av Fisketorget måste undantas från detaljplanen eftersom stabilitetsförhållandena behöver utredas ytterligare. Men för att inte förlora tid föreslås att övriga delar av detaljplanen antas.

detaljplan_sandennorra

Syftet med detaljplanen är att

”att avgränsa och säkerställa områdets användning som allmän plats, park och småbåtshamn med klubbhus och förråd samt att möjliggöra förenings- och evenemangsverksamhet kopplad till park eller småbåtshamn. Syftet var även att utreda möjligheten att bygglovsbefria vissa åtgärder i samband med tillfälliga evenemang samt att upphäva strandskyddet.”

Jag fortsätter att citera ur underlaget eftersom jag tror att planen är av intresse för många.

sanden_norra2”Planen innebär relativt små förändringar gentemot nuvarande användning. Ett fåtal mindre byggnader kan tillkomma som skulle stärka områdets karaktär som evenemangs- och rekreationsyta. Planen medger att byggnader för skötsel och bruk får uppföras samt t.ex. en paviljong. Inom ett område längs med Gamla Hamnkanalen möjliggörs för restaurang och caféverksamhet samt ytor för offentliga aktiviteter såsom t.ex. volleyboll, utomhusgym, bouleplan etc. I övrigt bevaras de öppna och gröna ytor som finns idag. Den befintliga småbåtshamnen ska vara kvar och även kunna utökas med ytterligare båtplatser inom nuvarande område innanför vågbrytaren.”

Och vill man ha planförslaget i punktform:

 • ”Småbåtshamnen behålls och utvecklas i sitt befintliga läge innanför vågbrytaren”
 • ”De stora öppna ytorna på Norra Sanden bibehålls för publika evenemang och aktiviteter”
 • ”Kvaliteterna för det tätortsnära friluftslivet bibehålls och förstärks” sanden_norra3
 • ”De anlagda allmänna gångstråk som finns kommer att bibehållas och förbättras”
 • ”Strandskyddet bibehålls genom en fri passage närmast strandkanten”
 • ”Planen möjliggör tillkomsten av ytterligare publika aktiviteter och besöksmål i den östra delen av Sanden”
 • ”Tillgängligheten till Norra Sanden förbättras genom att möjliggöra en breddning den befintliga Residensbron på norra sidan för gående och cyklister”
 • Fisktorget bibehålls i huvudsak som en öppen torgyta”
 • Ett gångstråk planeras utefter hamnkanalens östra sida med koppling till Residensbron”
 • ”En yta för restaurang och café reserveras på Fisktorget”
 • ”De kulturhistoriska värdena kopplade till Kulturaxeln/Fisktorget bevaras”
 • ”Inga samhällsviktiga funktioner eller boendeändamål planeras”

sanden_norra4Det diskuterades ett tag om en ny gång- och cykelbro skulle anläggas över gamla hamnkanalen i Drottninggatans förlängning, men den tanken har övergetts. Det finns helt enkelt inget behov av den och den skulle bli alltför dyr. Dessutom skulle olycksriskerna öka.

Det nya planförslaget innebär alltså att markanvändningen inte ändras nämnvärt. Däremot ska det vara möjligt att anlägga en servicebyggnad för fritidsbåtar i den norra delen av grönområdethamnbassang och en mindre paviljong i planområdets sydvästra del, typ till bilbingo. På Fisketorget skapas det också en byggrätt för restaurang och café.

Detaljplanen har också en intressant idé. Eftersom det inte är lämpligt att bada i området på grund av de föroreningar som finns i vattnet och riskerna som uppstår vid blandning av badande och båtar, så skulle det vara möjligt att anlägga en badbassäng…

Det var de flesta av de ärenden som ska avhandlas av fullmäktige nästa vecka. Och som vanligt är sammanträdet offentligt, så det är bara att ta sig till Folkets hus för att betrakta kommunens politiker.

KF (25/4): Ja till tvångsanslutning

26 april, 2018 2 kommentarer

I gårdagens fullmäktige så var det ett ärende som dominerade. Det var ärendet ”Verksamhetsområde för VA, vatten och spillvatten, etapp 8 norra Timmervik”.

avlopp6Ärendet handlade om att kommunen ska ansluta samtliga fastigheter i norra Timmervik till det kommunala VA-nätet, även de fastighetsägare som inte vill ansluta sig. Det har ju nämligen visat sig i Vänersborgs kommun, i ”fallet Solvarm”, att samhällsbyggnadsnämnden inte tillåter några fastigheter att stå utanför anslutning till det kommunala VA-nätet när väl kommunfullmäktige har fattat sitt beslut.

På sätt och vis kan man väl också säga att det var en principiell diskussion om tvångsanslutning. För hade fullmäktige gjort undantag i Timmervik, så skulle detta naturligtvis också komma att gälla nya verksamhetsområden, t ex i Nordkroken och Gardesanna.karvling_talarstol

Diskussionen blev lång, trots att vi bara var ett fåtal som var uppe i talarstolen. Och undertecknad vänsterpartist stod väl för den mesta talartiden… Anmärkningsvärt är att det bara var en person som försvarade kommunstyrelsens förslag, dvs att alla skulle anslutas. Och det var samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S).

bennya2Benny Augustsson (S) var ovanligt dåligt påläst. Han argumenterade knappt, utan hänvisade i stort sett bara till det underlag som fanns. Augustsson menade att fullmäktige måste lita på vad juristerna och VA-chefen hade sagt… Och tyckte att jag var nästan oförskämd som inte gjorde det. Men skulle vi politiker bara göra som jurister och andra experter säger så behövs ju inte vi politiker – då skulle jurister och experterna kunna bestämma helt själva…

avlopp5Benny Augustsson visade också sin okunnighet när han inte visste vad bräddning var. Han påstod att reningsverken bara släpper ut rent dagvatten när de bräddar, alltså när det regnar mer än avloppen tål. Och tror han det, vilket han tydligen också har övertygat alla socialdemokrater i fullmäktige om, liksom de flesta i det medstyrande miljöpartiet, då förstår jag att så många satt tysta i debatten och kanske inte hade riktigt ”kläm” på vad frågan egentligen handlade om. De utgick väl helt enkelt från att Augustsson hade rätt. Och att de som sa annorlunda hade fel…

fish_deadBräddning innebär utsläpp av ”otillräckligt renat avloppsvatten”. Det betyder oftast att avloppsvattnet helt enkelt släpps rakt ut i Vänern, från Holmängens reningsverk, och i Frändeforsån, från Brålandas reningsverk. Det står också beskrivet i de miljörapporter som kommunen har publicerat. För att vara riktigt 100 procent säker så kontrollerade jag en gång till. Det kanske var så att Vänersborg hade en annan definition av bräddning än den gängse… Jag skrev därför, idag, till kommunens VA-chef Daniel Larsson och frågade om bräddning innebär utsläpp av ”otillräckligt renat avloppsvatten”.

VA-chefen svarade kort och koncist:

VanersborgsARV2”Det är så det är definierat i våra villkor från länsstyrelsen vad gäller bräddningar på ledningsnätet.”

Det var också vad VA-chefen hade sagt när han var på kommunstyrelsen och informerade. Vilket Lutz Rininsland (V) påpekade för Benny Augustsson (S) från talarstolen.

Det är nog inte bara jag som tycker att det är pinsamt att ordförande Benny Augustsson (S) i Vänersborgs samhällsbyggnadsnämnd visade sig så okunnig i en debatt i en så här viktig fråga.

De argument jag framförde i debatten, och som i stort sett blev obesvarade, har jag beskrivit i många bloggar om VA-utbyggnaden, kommunens avloppsrening och reningsverken, Solvarm och Timmervik. (Jag har sammanställt en lista med länkar nedan.)

juridikMina förberedda anföranden var fem till antalet. Det första handlade om juridik. Här tog jag upp att lagen om allmänna vattentjänster faktiskt talar om att verksamhetsområden får inskränkas. Med andra ord att lagstiftaren bedömer att det finns tillfällen då fastigheter inte behöver anslutas till ett kommunalt VA.

I mitt andra anförande tog jag upp att det borde göras en bedömning av varje fastighets VA-lösning. Havs- och Vattenmyndigheten skriver:

”En bedömning av vilken rening som är rimlig görs för varje anläggning.”

avlopp4Sedan blev det ett inlägg om kostnader för den enskilde. Det är nämligen mycket dyrt att ansluta fastigheter till det kommunala nätet. Det handlar om nästan 200.000 kr och då ingår inte kostnaderna för grävning, inkoppling av pump och i vissa fall kanske också sprängning på tomten, som den enskilde också får stå för. De här kostnaderna kan innebära att flera kanske tvingas att sälja hus och hem.

Som Pernilla Strid på tidskriften ”Aktuell Hållbarhet” (se här) skrev:

pensionar”Stugägaren kan vara en pensionär med låg inkomst, som kanske sett fram emot att bo i det gamla torpet med mulltoa och brunn i resten av sitt liv. Men drömmen går i kras, det alternativ som finns är att sälja torpet som kanske tillhört släkten i generationer.”

Här tog jag också upp Mats på Ekudden, strax söder om Timmervik. (Se ”En sann bygghistoria från Dalsland”.)

Mats anslöt sin fastighet helt frivilligt till kommunens VA. Det kostade 153.000 kr för några år sedan (2016). Mats skulle riva sommarstugan och bygga en året-runt-bostad. När den kommunala VA-anslutningen var klar och Mats hade betalat och byggnadsnämnden hade gett bygglov, så sa Länsstyrelsen nej. Mats fick inte bygga ett nytt hus.

ekudden2

Så nu står Mats där med en VA-anslutning för 153.000 kr till en liten sommarstuga strax söder om Timmervik – en anslutning som inte används. Det finns nämligen varken vatten eller toa indraget i sommarstugan…

Kommunens åsikt är att enskilda avloppsanläggningar inte är fullgoda, vilket också gäller Solvarms naturhus, och att kommunens VA-system är överlägset. Så är inte fallet. Det är helt enkelt fel.

VanersborgsARV10Det pågår en stor diskussion både i Sverige och internationellt, om att moderna markbaserade anläggningar med infiltration är bättre än de kommunala alternativen. Det här tog jag naturligtvis också upp. De kommunala reningsverken släpper igenom mycket t ex fosfor, kväve, ammonium, arsenik, läkemedelsrester och hushållskemikalier. Även när de fungerar som de ska, vilket de alltså inte alltid gör (jfr bräddning). Dessutom har kommunen inte något bra system för återvinning. En stor del av slammet går t ex på deponi istället för att gå tillbaka till åkerjorden. I Brålanda körs allt slam iväg. Det här är inte ett hållbart system. Inte för framtiden…

ljunggren_ordfHenrik Jansson (C) kan mycket om det här. Han var också uppe i talarstolen och redogjorde för miljöaspekterna av den bristande kommunala reningen. Tyvärr blev han avbruten av ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) som tyckte att Jansson inte höll sig till ämnet… Något som både Lutz Rininsland (V) och jag reagerade mot. Rininsland påpekade för Ljunggren att just de här frågorna diskuterades i kommunstyrelsen, när den beredde dagens ärende. Och vid det tillfället tjänstgjorde Ljunggren som ledamot i kommunstyrelsen…

tystnad3Det var onekligen mycket som fördes fram från talarstolen denna kväll. Tyvärr var det alltså bara Benny Augustsson (S) som försvarade kommunstyrelsens förslag, och det inte särskilt framgångsrikt. Så man kan väl säga att beslutet inte föregicks av någon större debatt. Tyvärr. VA-frågan är en mycket stor och viktig miljöfråga, kanske den största för en enskild kommun. Förutom då de stora konsekvenser den kan få för enskilda fastighetsägare. Men majoriteten i fullmäktige tycktes helt lita på juristernas ord, och några andra överväganden verkade de inte ha gjort. Det var ingen som gav något svar på frågan, att även om det är så att kommunen får tvångsansluta alla – varför ska man göra det?

hjarta_kalltKommunfullmäktige var kallsinnig till de enskilda fastighetsägarna. Jag lyckades inte ens övertyga hälften av mitt eget partis ledamöter… Det blev bara 5 ledamöter som röstade nej, dvs ja till till mitt yrkande om att anslutningen till det kommunala VA-nätet skulle vara frivillig. (Om man hade eller skulle skaffa sig en godtagbar enskild anläggning.) Det var 3 vänsterpartister och 2 ledamöter från medborgarpartiet. Däremot var det hela 9 ledamöter som lade ner sina röster. Det är ett sätt att visa att man egentligen skulle ha röstat nej, men man får inte gå emot partilinjen.

Bland de ledamöter som avstod från att rösta hittade vi 4 moderater, två centerpartister (däribland Henrik Jansson) och kristdemokraternas två ledamöter samt en miljöpartist. Noterbart är att miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Per Sjödahl (MP) och vice tystnadordförande Henrik Harlitz (M) lade ner sina röster.

Som vanligt röstade samtliga ledamöter från socialdemokraterna och sverigedemokraterna på samma sätt, för tvångsanslutning. I de här partierna tolereras inga som helst avvikande åsikter i fullmäktige…

PS. TTELA publicerade i eftermiddags en artikel om VA-ärendet i Timmervik – ”Fastigheter i Timmervik tvångsansluts till VA”. (Den är läsvärd…) TTELA citerar i en faktaruta kommunens hemsida, och det tycker jag också är värt att göra (se här):

”Måste min fastighet anslutas till det kommunala nätet? Ja, om kommunfullmäktige beslutar att ett nytt verksamhetsområde ska bildas, så ska alla aktuella fastigheter inom området betala för anslutning. Däremot innebär det inte att fastigheterna fysiskt måste anslutas till det kommunala nätet. Det är i så fall miljö- och hälsoskyddsnämnden som kan avgöra om den egna avloppsanläggningen är otillräcklig och kan kräva en fysisk anslutning till kommunens nät. I normalfallet anses en kommunal anslutning vara klart bättre än en egen avloppsrening.”
.

KF 25/4: NÄRF, SD, kommunhuset och protest

24 april, 2018 1 kommentar

Imorgon onsdag sammanträder Vänersborgs kommunfullmäktige. Jag redogjorde för några ärenden i söndagens blogg. (Se ”Häcktisk politisk vecka!”). Det finns dock fler ärenden på dagordningen.

narf_loggaÅrsredovisningen för NÄRF (Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) ska behandlas. I ärendet ingår också att bevilja ledamöterna från Vänersborg ansvarsfrihet.

NÄRF nu för tiden är en ”lugn” punkt på ärendelistan. Sedan Bo Carlsson (C) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i NÄRF, av Vänersborgs kommunfullmäktige i mars förra året, har det mesta varit frid och fröjd. (Se ”Enigt och oenigt KF”.) Bo Carlsson var ju som bekant tidigare ordförande i NÄRF och hans ordförandeskap präglades av en, snällt sagt, stor turbulens. Den nye förbundschefen Hans Därnemyr kan emellertid i förordet till årets redovisning konstatera att det gångna året har varit ett bra och positivt år för utvecklingen av NÄRF:s verksamhet. Det är gott att de anställda kan få lugn och ro och sköta de uppdrag som de är tillsatta att utföra.ordning

Ordningen i ärendet, liksom behandlingen av årsredovisningen för Kunskapsförbundet Väst (KFV), är dock märklig. De personer som sitter inne med kunskap kring NÄRF respektive KFV är jäviga och får följaktligen inte delta i diskussionerna eller besluten. Därför kommer det, som vanligt, inte heller att bli någon riktig diskussion eller genomlysning av de kommunalförbund som Vänersborg är medlem i. De övriga ledamöterna i fullmäktige lär veta lika lite om förbunden efter som före behandlingen… Ärendena borde delas upp så att förbundens verksamhet diskuteras i en punkt och ansvarsfriheten i en annan.

kommunhusetDet har väl inte undgått någon vänersborgare att kommunhuset håller på att renoveras sedan en tid tillbaka. Och det kostar pengar. Under 2017 kostade renoveringen 26,3 milj kr. Tidigare har fullmäktige anslagit 50 milj, men det visar sig att pengarna inte räcker. Kostnaden för ombyggnationen beräknas nu till sammanlagt 68,3 mkr. Det är en ökning med 18,3 milj kr (från de tidigare beslutade 50 milj). Fullmäktige ska imorgon besluta att renoveringen ska fortsätta. Och det är nog bara att ”köra på”, och säga ja till förslaget. Även om det svider när man vet att det behövs nya förskolor och skolor… Och renoveringar i många andra…

Sverigedemokraternas förstanamn på valsedeln i höstens val, Ola Wesley, har motionerat p_skylt_SDom att en utredning ska tillsättas för att undersöka möjligheterna att bygga ett parkeringshus i Vänersborgs centrum.

Wesley skriver:

”För att vi ska kunna ha ett levande centrum så skulle vänersborgarna behöva ett parkeringshus dit man åka direkt till och parkera sin bil utan att behöva ”snurra runt” halva stan för att leta parkering.”

avslagKommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås. I kommunstyrelseförvaltningens bedömning står det:

”Parkeringsutbudet i Vänersborgs centrum får betraktas som tämligen gott. Vid vissa tider kan det på somliga ställen upplevas svårt att hitta en ledig plats. Mätningar visar emellertid att beläggningsgraden ligger under riktvärdet på 80 procent. … Inom en radie om 500 meter (motsvarar cirka fem minuters promenad) med centrum i korsningen mellan Sundsgatan och Edsgatan finns sammanlagt cirka 650 parkeringsplatser på kommunal mark. … Härutöver tillkommer ett antal parkeringar inom privata fastigheter.”

Och även om jag förstår Wesleys synpunkter så är det nog så att det inte är läge för kommunen att bygga ett nytt parkeringshus. Inte i nu-läget i varje fall.

hunneberg3Kommunfullmäktige ska också behandla två avsägelser. Dan Nyberg (S) avsäger sig uppdraget som kommunens representant i Stiftelsen Bergagårdens styrelse. Nyberg är dessutom ordförande i Bergagården. Avsägelsen gäller från och med den 30 maj 2018 skriver Nyberg.

Dan Nyberg är lite blygsam av sig… Det är däremot inte moderaten Henrik Harlitz, som är ersättare i samma styrelse. Harlitz begär också entledigande från sitt uppdrag från Bergagården, dock med omedelbar verkan. Och med en rak och ärlig, och mindre blyg, motivering:

”Ägarkommunerna ger inte rätt förutsättningar till att utveckla, tillgängliggöra eller modernisera verksamheten, eller ens upprätthålla de underhållsskyldigheter samt personalansvar som åligger Stiftelsen Bergagården.”

gothbladDet är troligt att ytterligare en avsägelse kommer att ligga på fullmäktigeledamöternas bord imorgon. Peter Göthblad (L) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag. Och det är en hel del, närmare bestämt 14 stycken! De viktigaste är kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, budgetberedningen, samhällsbyggnadsnämnden (vice ordförande), fastighetsutskottet och Kunskapsförbundet Väst.

Skälet är att Peter Göthblad har fått ett nytt jobb. Frågan är hur Göthblad tänker göra i fortsättningen. Han står faktiskt som förstanamn på liberalernas fullmäktigelista till hösten.

Nu har jag fått med det mesta från morgondagens fullmäktigesammanträde. Som vanligt är alla kommuninvånare välkomna att följa förhandlingarna på plats – Folkets hus kl 18.00.

Häcktisk politisk vecka!

22 april, 2018 1 kommentar

fiskmasJodå, fiskmåsarna lever och mår bra. De häckar för fullt. Deras vansinniga skrik hörs bland husen i Nordstan. Dygnet runt. Måsarna har nämligen ett mycket speciellt läte när de är igång och häckar, dvs reproducerar sig, dvs tillverkar ägg. Vilket de tycks syssla med oavbrutet. De enda uppehållen tycks ske när de behöver tömma fiskresterna på någon bil eller person i närheten…

tiredDet blir också en mycket häcktisk, hektisk menar jag förstås, vecka för kommunens politiker. Det är sammanträden för barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden imorgon måndag. På onsdag är det sedan riktigt allvar, kommunens högsta beslutande organ sammanträder på Folkets hus. Jag pratar förstås om kommunfullmäktige.overskott2

Kommunfullmäktige ska gå igenom och så att säga göra avräkning på det gångna året. Ett år då kommunen gjorde ett överskott på 76 milj kr…

Först ska årsredovisningen och bokslutet för år 2017 behandlas, sedan ska nämnds- och styrelseledamöternas ansvarsfrihet prövas och som tredje ärende ska nämndernas verksamhetsberättelser tas upp.

Det är inte helt lätt att hänga med i logiken och tänket kring ärendena – som är en följd av den mål- och resultatstyrning som praktiseras. Och det beror inte bara på att jag rent allmänt är negativ till denna typ av målstyrning. (Se ”Målarbete – till nytta för vem?”.) Jag tycker att den liksom lever sitt eget liv, utan förankring i verkligheten… Nä, logiken är inte särskilt klar, vad man än har för grundinställning. Eller vad säger ni om detta?

forvirring2I det första ärendet, Årsredovisning och bokslut, hittar vi kommunens övergripande målavstämning utifrån inriktningsmålen. Det börjar på s 21 (du kan ladda ner underlaget här) och på sidhuvudet står det ”Förvaltningsberättelse”. Här redovisas en sammanfattning utifrån hur nämndernas inriktningsmål infrias. På s 55 börjar en redovisning från kommunens nämnder och styrelsen, på sidhuvudet står det ”Nämndernas verksamhetsberättelser”. Det är nämndernas resultatavstämning som redovisas. Resultatavstämning är nämndernas förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

I det kommande ärendet, ”Nämndernas verksamhetsberättelser” (BUN:s berättelse börjar på s 315), redovisas en målavstämning. Det är en redovisning av hur nämnderna infriar de politiska inriktningsmålen.capice

Inte helt enkelt. Men det är bara att se ut som man förstår…

Förr i tiden brukade dessa ärenden avverkas på ren rutin. Men sedan några år tillbaka har vi vänsterpartister försökt att dra lärdomar från det gångna året, både för att förstå situationen under innevarande år och för att göra det bättre de kommande åren. (Oj, den formuleringen ska jag nog använda i ett anförande…) Så vi går upp i talarstolen och kommenterar vad som var bra och vad som kunde ha gjorts bättre. Och inte så sällan brukar faktiskt andra partirepresentanter också anträda talarstolen nu för tiden.

bunJag tänker så klart ta ”min grej”, dvs barn- och utbildningsnämnden. Det jag kommer att säga blir inga överraskningar för er som läser min blogg. Men eftersom många KF-ledamöter inte gör det, så får jag berätta lite om problemen på förskolans och skolans områden. Det kan handla om elevökningarna, de katastrofala kunskapsresultaten, bristen på skollokaler, svårigheterna att behålla och rekrytera legitimerade förskole- och grundskolelärare osv.

avlopp6VA-frågan för norra Timmervik ska också avgöras på onsdag. Förra gången ärendet var uppe i fullmäktige lyckades mitt yrkande om återremiss vinna gehör. Nu kommer fullmäktige besluta att tvångsansluta hela området till det kommunala VA-nätet.

Jag ska dock göra en ”sista insats”. Med risk för att övriga ledamöter tycker att jag blir för långrandig och tjötig. Men det tycker vissa i och för sig att jag blir bara jag säger något… (Läs mer: ”VA: Solvarm och Timmervik”. OBS! Ärendet handlar inte om Solvarm.)

Två sverigedemokratiska motioner ska också behandlas av fullmäktige. Det är en motion om att bygga parkeringshus i centrum och en om att:

”polisanmäla åldersuppskrivna migranter som fått eller försökt få bidrag på falska grunder för brott mot bidragsbrottslagen.”

Som Anders Strand (SD) uttrycker det. Den här sistnämnda motionen har jag kommenterat i en tidigare blogg – ”Sportlov: Bandy, Fritidsbanken, politik och SD”.

Kommunstyrelsen föreslår avslag på båda motionerna.

valkommenDet var väl en liten sammanfattning av vad som händer på fullmäktige på onsdag. Det är fler ärenden, men jag tror att det är de beskrivna som kommer att föranleda debatter. Men varför inte komma och kolla själv? Sammanträdet är som vanligt öppet för allmänheten. Det börjar kl 18.00 på Folkets Hus.

Och du, glöm inte att skriva på för Solvarm – se ”SKRIV PÅ FÖR SOLVARM!”.

%d bloggare gillar detta: