Arkiv

Archive for the ‘Kommunfullmäktige 2018’ Category

Det nya KF sammanträder

18 oktober, 2018 Lämna en kommentar

På onsdag nästa vecka sammanträder det nya kommunfullmäktige för första gången. Och med det börjar 4 långa och intensiva politiska år för de nya ledamöterna. Som förresten inte är så nya. På Vänsterpartiets hemsida (se ”Nya fullmäktiges första möte”) kan man läsa att det egentligen bara är 12 personer som är nya, eller rookies som man säger i idrottskretsar. Alla de andra ledamöterna har suttit i fullmäktige tidigare. Det tillkommer dock några rookies som ersättare.

Placeringen i kommunfullmäktige blir annorlunda på onsdag. Ledamöterna från varje parti ska sitta ihop, partivis. Tidigare har den som har suttit längst i fullmäktige, räknat i antal år, månader och dagar, suttit på plats 1 och sedan i fallande ordning ända till plats 51.

Under den förra mandatperioden satt Vänsterpartiets Lutz Rininsland på stol nummer 1. Och eftersom han återigen är invald så borde han enligt traditionen sitta på samma plats i 4 år till. Men så blir det inte på onsdag. Vänsterpartiet har i och för sig lottats först i den nya placeringsordningen, dvs Vänsterpartiets ledamöter ska besätta de allra första stolarna. Men den som ska sitta på plats 1 är ingen mindre än undertecknad bloggare. I varje fall på det första sammanträdet. Det kan nog ändras redan till det andra, fast inte säkert – troligtvis ändras det först på decembersammanträdet. Det blir i varje fall för undertecknad till att känna sig hedrad så länge det varar.

Även Lutz Rininsland känner sig säkert hedrad. Det är nämligen så att han är kommunfullmäktiges ”ålderspresident”, precis som i oktober 2014, – en tämligen imponerande titel. Ålderspresident är den ledamot som har suttit längst i fullmäktige. Och det har ju Rininsland gjort. Han ska därför tjänstgöra som fullmäktiges ordförande och leda sammanträdet. Det finns ju ingen annan ordförande eftersom ingen ännu vet vilket eller vilka partier som ska styra Vänersborg. Vill det sig så får Rininsland vara ordförande ett sammanträde till…

Det är faktiskt Rininsland som har fattat beslutet om den partivisa placeringsordningen. Ett ganska radikalt och kraftfullt beslut från en ”tillfällig” ordförande. Men Rininsland vill att fullmäktige testar detta. Han har nämligen själv varit med och skrivit en motion som föreslår att denna ordning ska bli permanent. Vi får väl se hur det blir i fortsättningen när fullmäktige utser en ”riktig” ordförande. Min känsla är att Rininsland så småningom får återta stol nummer 1…

Mandatperiodens första fullmäktige blir med all säkerhet både trevligt och friktionsfritt. Och kort. Det finns inga kontroversiella ärenden. Ja, det finns knappt några ärenden överhuvudtaget.

Revisorernas utlåtande över den senaste delårsrapporten ska behandlas. Det går snabbt. Jag tror inte ens att Ola Wesley (SD) eller Kurt Karlsson (SD) får för sig att gå upp i talarstolen och säga något om typ invandring eller flyktingar. Fast om de gjorde det så skulle de antagligen bli avbrutna eftersom det inte är delårsrapporten som ska behandlas, utan revisorernas utlåtande om den. Men man vet aldrig med sverigedemokraterna…

Revisorerna skriver:

”Vi bedömer att kommunens delårsrapport är upprättad enligt kommunal redovisningslag och god redovisningssed samt att den i allt väsentligt uppfyller kravet på rättvisande räkenskaper med undantag av extra avsättningar för pensionsåtaganden.”

Det där sista låter oroväckande, men det är inte första gången det står så. Kommunen har en liten annan syn än revisorerna. Så kommunen ”struntar” i kritiken:

”avsättningen [är] i överensstämmelse med fullmäktiges pensionspolicy från 2011.”

Fullmäktige ska också ta upp ”Årsredovisningar för de kommunala bolagen år 2017”. Notera 2017. Det är snart 2019… Det blir säkerligen ingen diskussion om dessa redovisningar. Kommunfullmäktige ska i slutändan också bara notera informationen – och lägga den till handlingarna.

Fast naturligtvis är behandlingen av de kommunala bolagen inte särskilt tillfredsställande. Därför har Magnus Kesselmark (V) skrivit en motion med rubriken ”Presentation av de kommunala bolagen i fullmäktige”. Kesselmark vill att fullmäktiges ledamöter ska få mer kunskap om de kommunala bolagen.

Kesselmark yrkar i sin motion:

”Att de kommunala bolagen, representerade av en eller flera från bolagens direktion jämte bolagstyrelsernas presidier, eller enskilda därur, ges möjlighet att inför ett samlat kommunfullmäktige, presentera bolagen samt att de folkvalda ges möjligheter att ställa frågor för att minska okunskapen om bolagen och att detta evenemang ges tid nog så bolagens verksamhet belyses tillfredsställande.”

Fullmäktiges ska inte fatta något beslut om motionens innehåll. Den ska utredas först.

Och det var i stort sett det som de nya ledamöterna ska diskutera på onsdag. Det blir med andra ord en lugn start. Det mest uppstressande lär nog bli att hitta sina platser i Folkets hus Festsal…

Glöm inte att kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten – på onsdag den 24 oktober kl 18.00 i Folkets Hus.

Mandatperiodens sista KF

11 oktober, 2018 Lämna en kommentar

Igår träffades det gamla kommunfullmäktige för sista gången. Och det märktes, i varje fall när sammanträdet avslutades. Alla de personer uppmärksammades som av olika anledningar inte återkommer till Festsalen i Folkets hus om två veckor. Då sammanträder nämligen det nya fullmäktige för första gången efter höstens val.

En rörd Lars-Göran Ljunggren öppnade gårdagens sammanträde med att hålla en parentation av den alltför tidigt bortgångne Orvar Carlsson (KD). Det var en känslosam stund.

Delårsrapporten var den första punkten på ärendelistan. (Jag har skrivit om och kommenterat delårsrapporten i en tidigare blogg, se ”KF 10 okt”.)

Joakim Sjöling (S) började diskussionen med att från talarstolen beskriva läget i barn- och utbildningsnämnden. Det gjorde han på ett föredömligt sätt, men var kanske lite för optimistisk när det gäller utvecklingen av kunskapsresultaten. De har förvisso gått framåt sedan förra året, men är fortfarande på en alltför låg nivå. (Se vidare ”Skolverkets betygsstatistik: Fortfarande kris i Vänersborg!”.)

Lutz Rininsland (V) redogjorde för sin syn på socialnämnden och kommenterade framför allt nämndens stora underskott. Per Sjödahl (MP) och Marika Isetorp (MP) reflekterade över miljö- och hälsoskyddsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden.

Ola Wesley (SD) passade också på att säga några ord. Han var full av självförtroende, det var väl valresultatet som föranledde det. Wesley undrade vad de styrande gör åt de stora underskotten. Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) svarade att det skulle ha kunnat vara värre… Och tyckte att Wesley istället borde ha omformulerat sin fråga till:

”Vad gör alla?”

Kommunstyrelsen hade under nästa ärende föreslagit att samhällsbyggnadsnämndens överskott från försäljning av mark etc skulle tillfalla kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden hade egentligen velat ha pengarna kvar och använda dem till underhåll av gator och vägar mm. Det föreslog också Anders Strand (SD) att det borde bli fullmäktiges beslut.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S) ville väl egentligen det också, men det var inte den socialdemokratiska gruppens mening. Augustsson accepterade det. Däremot undrade han vilka konsekvenser det skulle få för framtiden om en nämnd ville flytta pengar mellan olika anslagsbindningsnivåer inom nämnden. I fortsättningen kan det ju bli så att en nämnd som framför att den vill flytta pengar, riskerar att bli av med dem istället…

Socialnämnden gör ett stort underskott i år. Delårsrapporten visade ett prognosticerat underskott på 26,6 milj kr och nämnden hade därför lagt in en begäran till kommunfullmäktige om att få ett tilläggsanslag. Kommunstyrelsen föreslog att fullmäktige skulle bevilja anslaget. Pengarna skulle i förslaget tas från samhällsbyggnadsnämndens överskott och från kommunens resultat. Det visar sig för övrigt att den senaste prognosen från socialnämnden visar ett underskott som är ännu större, 38,7 milj…

Ola Wesley (SD) intog återigen talarstolen. Han menade att socialnämndens underskott berodde på kostnaderna för att omhänderta barn som blir agade av sina föräldrar. Det blir billigare att anställa någon som kan informera dessa grupper om att aga är förbjudet, menade Wesley. Och anspelningarna på vilka ”grupper” han hade i åtanke gick inte att missförstå…

Marie-Louise Bäckman (KD) berättade för Wesley att socialnämnden har ett ansvar som är reglerat i lag. Och att nämnden måste följa lagen. Den grupp det handlade om i det här fallet är gruppen föräldrar.

I underlaget från socialnämnden till fullmäktige fanns det några punkter under en inledning, som löd så här:

”Utifrån det beräknade underskottet är flertalet processer igång inom förvaltningen utifrån flera syften, varav ett är att klara av att nå budgetbalans.”

Och så kom en punkt som har att göra med det Wesley sa.

”Uppbyggnad av team inom Individ- och familjeomsorgen med specialkompetens gällande våld i familjer för att stärka förmågan att möta och utreda problematiken samt arbeta med insatser. Teamet kommer arbeta i ett nära samarbete med Barnahuset i Trollhättan.”

Så Ola Wesley (SD) slog nog in öppna dörrar. Som vanligt.

Eftersom det är en hel del ”turbulens” bland personalen inom socialförvaltningen just nu så passar jag på att återge en annan av punkterna om de ”processer” som är igång för att ”nå budgetbalans”:

”’Smart bemanning’ inom Vård och omsorg och Vård, stöd och utredning, vilket syftar till att skapa hälsosamma scheman för medarbetarna, större kontinuitet för brukarna samt mer ekonomisk effektiva scheman. Effekten av processen bedöms som långsiktig.”

Efter att fullmäktige hade beslutat enligt kommunstyrelsens förslag, dvs att socialnämnden skulle få tilläggsanslaget på 26,6 milj kr, behandlades en del ”formalia”. Slutligen fick Marie Dahlin (S) svara på ett antal frågor.

Gunnar Lidell (M) ställde en interpellation om motionen ”gällande långsiktig strategi för kommunens simhallar”. Lidell tyckte nämligen inte att det hände något. Dahlins åsikt var att hon inte hade någon chans att kunna följa upp varenda motion, utan att det var motionären som var ansvarig.

”Jag gör ungefär lika mycket som Gunnar gjorde när han styrde.”

Sa Dahlin. Varpå Lidell förklarade att en av motionärerna faktiskt hade ställt frågor om motionen i samhällsbyggnadsnämnden och fått svaret att motionen låg hos kommunstyrelsen. Och att förvaltningen först nu hade börjat jobbat med den. Lidell var fortfarande inte glad…

Dahlin menade att hon inte kunde piska fram resultat av personalen…

Lena Eckerbom Wendel (M) var av den åsikten att det var kommunstyrelsens ordförande, dvs Marie Dahlin, som var ansvarig för att allt fungerar, att alla beslut verkställs etc. Eckerbom Wendel ansåg att ett svar som löd ”Men du då?” inte var ett okej svar.

Lutz Rininsland (V) var inne på samma spår i sin interpellation ”Ansvar för dröjsmål att behandla en motion”. Inte heller den motion som Rininsland åsyftade hade behandlats inom rimlig tid. Även Rininsland ansåg att det fanns ett politiskt ansvar.

Och som en slutkläm frågade Lena Eckerbom Wendel (M) ”Hur styrs den här kommunen egentligen?”

Marie Dahlin (S):

”Jag styr via våra tjänstepersoner och kommundirektören.”

Och Dahlin menade vidare att nämnderna sköter sina egna åtaganden och det lade hon sig inte i.

Även Eckerbom Wendel tyckte att Marie Dahlin inte tog sitt politiska ansvar, varpå Dahlin replikerade att hon skulle ta med sig det Eckerbom Wendel sa. Och det hoppas vi nog lite till mans…

Lutz Rininsland (V) lämnade in en ny motion. Det var en mycket bra motion. (Du kan läsa hela motionen här: ”Vilken roll har ledamöterna i kommunstyrelsen?”.)

Motionen handlar om att det borde pratas mer politik i kommunen, särskilt i kommunstyrelsen. Det kan låta lite förvånande, ”talas det inte politik?”, men väldigt mycket går på rutin. Beslutsförslag som tjänstemännen har arbetat fram klubbas ofta utan större diskussion. Rininsland efterlyste politiska diskussioner innan förvaltningarna började utreda ärendena:

”Jag ser framför mig att kommunens ledande politiker, runt bordet i kommunstyrelsens sammanträdesrum, utbyter tankar kring frågor som ”kan inverka på kommunens utveckling”, att politikerna uttalar sig om preferenser, om vägar man önskar gå.”

Till sist var det dags för avtackning av alla ”avgående” ledamöter, dvs de som gjorde sitt sista framträdande i och med dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges presidium delade ut en glasskål till dem alla, varpå fullmäktiges ålderspresident Lutz Rininsland höll ett tal till samma presidium. Även Lars-Göran Ljunggren (S), Niklas Claesson (M) och Anna-Karin Sandberg (MP) gjorde sitt sista sammanträde som presidium. Ljunggren och Claesson gjorde dessutom sitt sista framträdande i fullmäktige.

Den ende som inte blev avtackad var Pontus Gläntegård (V). Han glömdes helt sonika bort… Gläntegård tjänstgjorde för första gången under mandatperioden som ersättare i kommunfullmäktige denna kväll. Som alltså blev Gläntegårds första och sista fullmäktigesammanträde. Men trots att han satt där i 80 min av sin dyrbara tid, så blev det ingen glasskål… 

Gläntegård fick i varje fall, som alla andra ledamöter, ersättare och allmänhet, avnjuta en bit smörgåstårta.

Om två veckor ska den nya kommunfullmäktige sammanträda.

KF 10 okt

6 oktober, 2018 Lämna en kommentar

På onsdag den 10 oktober håller det ”gamla” kommunfullmäktige sitt sista sammanträde. Då samlas de personer som valdes i september 2014 för att fatta några sista beslut innan de entledigas. Redan två veckor senare, den 24 oktober, samlas det nya fullmäktige, dvs de ledamöter som valdes i höstens val. Naturligtvis kommer många i det ”gamla gardet” tillbaka för att sitta i ytterligare 4 år. Däribland denne bloggare.

Det nya kommunfullmäktige har några viktiga beslut att fatta innan året är slut. Ledamöterna ska besluta om en budget för 2019 och, inte minst, utse ledamöter i kommunens styrelser och nämnder. Och då gäller det att partierna har kommit överens om vilka som ska styra Vänersborg. Inga av dessa beslut behöver dock tas förrän på fullmäktiges decembersammanträde, med ett undantag – skattesatsen för nästa år måste fattas senast i november.

Men tillbaka till nästa veckas sammanträde. Ärendelistan (dagordningen) är relativt kort.

Det första ärendet är delårsrapporten. Rapporten börjar med en övergripande målavstämning. Det är en sammanfattning av hur de politiska inriktningsmålen infrias och hur kommunen närmar sig visionen. Avstämningen görs som vanligt med gröna, gula och röda ploppar.

Det finns 10 gula ploppar. Det betyder att målet uppnås delvis. Tre av målen uppnås helt och är markerade med gröna ploppar, medan ett mål inte uppfylls. Det är målet:

”Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar.”

Och så är det. Det är framför allt socialnämnden som gör ett stort underskott. Det är för övrigt ett ärende som kommer upp senare under kvällen. Kanske kan det också vara av intresse att se vilka mål som kommunen anser vara uppfyllda, här är dom:

 • Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses
 • Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen
 • Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas

Varje nämnd redovisar också sina förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås. För barn- och utbildningsnämndens del behandlade jag delårsrapporten i samband med BUN:s sammanträde den 17 september (se ”BUN 17/9”). Nämndernas delårsrapporter tillsammans med rapporten för hela kommunen ger en mycket fullständig bild av vad som händer i kommunen.

Delårsrapporten handlar också om ekonomi. Jag tänkte inte fördjupa mig i alla detaljer utan nöjer mig med att återge delårsrapportens sammanfattande slutsatserna:

”Kommunens beslutade Mål- och resursplan för 2018 innebar ett budgeterat resultat på 24 mkr. Det prognostiserade resultatet uppgår till 11 mkr vilket är 13 mkr sämre än budget.

En måttlig ökning av skatter och generella statsbidrag i kombination med en kraftig ökning av kommunens nettokostnader mellan 2017 och 2018, sätter press på kommunens ekonomi och gör att resultatet faller från historiskt höga nivåer 2016-2017 till ett prognostiserat resultat på strax över noll i år. Nettokostnadsökningen förklaras till stor del av socialnämndens stora prognostiserade budgetunderskott, där särskilt utvecklingen av placeringar av barn och unga är oroande.

Enligt prognosen kommer kommunen klara ett av fyra finansiella mål. Det mål som nås är kassalikviditeten, vilket klaras med hjälp av ökad upplåning. Med nuvarande resultat- och investeringsprognos nås inte övriga finansiella mål vilket är oroväckande. Samtidigt kan det konstateras att 2018 års beslutade budget inte möjliggör att de två finansiella målen avseende investeringar och soliditet kan nås.”

Och så kommer den tuffa slutsatsen:

”Den sammanvägda bedömningen för 2018 är att verksamheten, ur ett finansiellt perspektiv, inte kommer att kunna bedrivas inom ramen för god ekonomisk hushållning.”

Och det blir ännu värre…

Socialnämnden gör alltså ett stort underskott. Och det beror inte på slarv eller något annat sådant. Socialnämnden är helt enkelt underbudgeterad. Men det ska rättas till. Kommunfullmäktige föreslås nämligen fatta beslutet att:

”tillföra socialnämnden ett tillfälligt budgettillskott på 27,0 mkr”

Pengarna ska tas från årets resultat. Resultatet budgeteras därför ner från 23,6 milj kr till 1,6 milj kr. Resterande 5,0 milj kr finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag – och här kommer pengarna från ett överskott i samhällsbyggnadsnämnden, från mark/tomtförsäljning. Pengarna vill samhällsbyggnadsnämnden egentligen använda till utökat vägunderhåll, men kommunstyrelsen konstaterar att:

”mot bakgrund av kommunens ekonomiska läge så behöver en mer övergripande bedömning av frågan göras.”

Socialnämnden föreslås med andra ord att få ett budgettillskott på 27 milj kr och som en följd av det beräknas kommunens resultat att bli endast 1,6 milj. Rent ekonomiskt är detta ”inget bra” – verksamhetsmässigt är det nödvändigt. (Läs mer om detta på Vänsterpartiets hemsida, ”Ovanligt men fullt begripligt”.)

Det finns fler punkter på ärendelistan.

Gunnar Lidell (M) har ställt en interpellation till Marie Dahlin (S). Den har jag skrivit om förut i samband med det förra fullmäktigesammanträdet. (Se ”Dags igen för KF”.) Dahlin var inte närvarande då och därför får den ställas på onsdag istället. Interpellationen handlar om ”långsiktiga strategier för kommunens simhallar”.

Även Lutz Rininsland (V) ställer en interpellation till Marie Dahlin (S). Rininsland undrar:

”Vilket ansvar faller på kommunstyrelsens ordförande att bemöta rimliga önskemål från politiker i andra partier att kunna få arbeta under villkor som är någorlunda lika för alla?”

Interpellationen ställdes också vid det förra fullmäktigesammanträdet.

Sammanträdet avslutas med en motion från Lutz Rininsland. Den finns inte med i handlingarna till ledamöterna, men den lämnades in förra veckan och ska nog behandlas på onsdag.

Motionen handlar om att det borde pratas mer politik i kommunen, särskilt i kommunstyrelsen. Det kan låta lite förvånande, ”talas det inte politik?”, men väldigt mycket går på rutin. Beslutsförslag som tjänstemännen har arbetat fram klubbas ofta utan större diskussion. Rininsland efterlyser politiska diskussioner innan förvaltningarna börjar utreda ärendena:

”Jag ser framför mig att kommunens ledande politiker, runt bordet i kommunstyrelsens sammanträdesrum, utbyter tankar kring frågor som ”kan inverka på kommunens utveckling”, att politikerna uttalar sig om preferenser, om vägar man önskar gå.”

Sedan är ärendelistan slut, men jag tror inte att de ”gamla fullmäktigeledamöterna” får gå hem riktigt än. Jag förmodar nämligen att det blir en del avtackningar efter själva sammanträdet. Det är ju flera ledamöter som inte kommer tillbaka nästa mandatperiod. En av dem är ordförande själv, Lars-Göran Ljunggren (S), som nu tänker lägga politiken på hyllan.

Till sist kan nämnas att Jonathan Axelsson (M) lämnar politiken i Vänersborg. Kärleken har fört honom till Trollhättan. Det är tråkigt, inte för kärlekens skull, men för att Axelsson försvinner från den vänersborgska politiken. Axelsson och jag skrev t ex en bra motion ihop, och vem vet, hade han varit kvar kanske det hade blivit ytterligare gemensamma motioner från våra tangentbord…

Glöm inte att kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten – på onsdag den 10 oktober kl 18.00 i Folkets Hus.

Dags igen för KF

4 september, 2018 2 kommentarer

Så är det då dags för kommunfullmäktige igen efter det långa och heta sommaruppehållet. Äntligen, säger en del. Redan, säger andra. Dagarna före valet? säger jag. Vad finns det att prata om när varenda ledamot i salen funderar på hur det ska gå i valet på söndag?

Inte mycket visar det sig. Dagordningen är mycket kort och okontroversiell. Hade det inte varit för tre motioner och två interpellationer så kanske sammanträdet hade blivit inställt.

Fullmäktige ska fastställa nästa års sammanträdesdagar och anta ett nytt reglemente för krisledningsnämnden, vilket bara är ”formalia”, innan det är dags för den första motionen.

Lutz Rininslands (V) motion har rubriken ”Ompröva hanteringen av ärenden där handlingarna är mycket omfångsrika”. Det handlar om stora och omfångsrika underlag. På kommunstyrelsens sammanträde i augusti fick t ex ledamöterna bara några dagar innan sammanträdet ett underlag i ett ärende på 328 sidor som skulle läsas igenom… Underlaget hade funnits sedan i maj, men inte skickats ut. Sådant här vill Rininsland att kommunledningen ser över. Liksom en annan ”egenhet” med kommunens tjänsteskrivelser. Det är ju tjänstemännen som skriver underlagen till politikerna. Men trots att det är politikerna som fattar besluten, så kan de inte ändra i själva skrivelserna. De har skrivits av tjänstemännen – och ”ägs” därmed av dem.

Det här förhållandet ger ofta upphov till frustration och ger politikerna, i varje fall de i opposition, mindre möjligheter att ändra i beslut. Enskilda politiska ledamöters avvikande synpunkter hanteras knappast.

Adam Frändelid (V) har skrivit en motion om att kommunen ska anlägga:

”bangolfbanor i nära anslutning till Skräcklestugan eller på annan lämplig plats i Skräckleparken.”

Jag vet inte riktigt hur realistiskt detta är, en bangolfbana måste ju skötas kontinuerligt. Men en utredning kan vara på sin plats. Det finns många människor på Skräcklan under fina sommardagar och några skulle antagligen vilja aktivera sig med lite golf.

Även miljöpartiet har lagt en motion. Partiet vill att det inrättas ett naturreservat i området väster om Göta älv mellan Vänern och Restad Gård. Det är ett fint område, även om jag, när jag var där senast, fick huka mig ordentligt eftersom gevärsskott knallade i skogen… Det sköts dock inte på vänsterpartister, utan rådjur.

Lutz Rininsland (V) ställer en fråga, en interpellation, till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Rininsland undrar, för tredje gången, när Vänsterpartiets motion från maj 2017 om ”rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier” ska behandlas. Det senaste beskedet var ”under våren”. Men inget har hänt.

Slutligen ställer också oppositionsrådet Gunnar Lidell (M) en interpellation, även den till ordförande Dahlin (S). Interpellationen handlar om, liksom Rininslands, varför det inte händer något. Denna gång gäller det dock Jonathan Axelssons (M) och Tor Wendels (M) motion angående ”framtagande av en långsiktig strategi för kommunens simhallar”.

Lidell frågar:

”Vad har du som kommunstyrelsens ordförande gjort för att uppfylla kommunfullmäktiges beslut daterat 9 dec 2015?”

Marie Dahlin (S) har denna gång svarat skriftligt och Dahlin börjar svaret i för henne ”traditionell stil”:

”Jag skulle tro att jag har gjort lika mycket eller lika lite som du.”

Och Marie Dahlin fortsätter:

”När kommunfullmäktige har tagit beslut om att bifalla en motion, så är det enligt mitt sätt att se det inte KS ordförandes sak att hålla koll på motionen.”

Marie Dahlin menar att det är i motionärernas intresse att:

”efterfråga hur det går eller vad som händer med motionen som bifölls.”

Här har nog Gunnar Lidell (M) en annan uppfattning… Kanske är det sådana här tillfällen som har föranlett moderaterna att resa valparollen:

”Nytt ledarskap för Vänersborg”

Jag kan tänka mig att Lutz Rininsland (V) får ett liknande svar av Marie Dahlin på sammanträdet imorgon onsdag.

Lutz Rininsland (V) är aktiv… Han har lämnat in ytterligare en fråga, efter att fullmäktiges handlingar skickades ut. Frågan är ställd till Marie Dahlin (S) och handlar om det som en av insändarna i dagens TTELA tar upp. (Se ”Öppet brev till Vänersborgs och Trollhättans politiker”.)

Rininsland håller vad jag förstår (är tämligen säker…) med insändarskribenten. Han frågar Dahlin (se ”Frågan ställs! Vilket besked blir det?”):

”Vilket besked skulle kommunstyrelsens ordförande vilja ge den utbildningsansvariga ledningen i Kunskapsförbundet om frågan om stöd för tanken att agera på liknande sätt som i Göteborg och Uddevalla skulle ställas?”

Jag tror också att Marie Dahlin (S) håller med både insändarskribenten och Rininsland… Vi får se imorgon.

Kommunfullmäktiges möten är för övrigt öppna för allmänheten. Sammanträdet börjar kl 18.00 på Folkets hus.

.

OBS! Ny information kl 17.43.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) har lämnat återbud till morgondagens fullmäktige. Det betyder att interpellationerna och Rininslands fråga inte kommer att behandlas. Ska vi gissa att sammanträdet därför kommer att ta max 30 min?

Och då står vi inför årets dyraste fullmäktigesammanträde räknat per minut….

Varje ledamot och ersättare får ett inläsningsarvode på 1.169 kr per person. Det blir ungefär, beroende på hur många ersättare som är på plats, 57.000-58.000 kr. Jag gissar att lokalhyran för Festsalen i Folkets hus ligger på 5.000-7.000 kr och att fikat kanske går på 2.000 kr. (Det sistnämnda är alltså uppskattningar.) Sammanträdet lär alltså kosta Vänersborgs skattebetalare omkring 2.200 kr per minut.

Gårdagens KF (20/6)

21 juni, 2018 1 kommentar

Lagom kul start på dagen. Min gamla stationära dator började ryka. Nu står den på gräsmattan… Med alla sina gamla utgångna men suveräna program. Som t ex Live Writer och Paintshop som jag använde för att blogga med. Ja ja. Det går väl utan bilder också. Vi får se om jag lyckas få ordning på WordPress så småningom… (Det fick jag, till viss del. Det blev inte särskilt snyggt…)

Igår var det kommunfullmäktige. Det skrev jag om strax innan sammanträdet. Där skrev jag också om en del ärenden. (Se ”Inför dagens kommunfullmäktige”.)

Sammanträdet började med att:

”En, eller flera, representanter från respektive parti [fick] möjligheter att debattera olika infallsvinklar i fråga om mål och inriktning för budgetarbetet.”

Nu blev det inte så mycket till debatt. Fullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) hade bestämt att det trots riktlinjerna inte skulle vara någon debatt. Något som Gunnar Lidell (M) hade synpunkter på från talarstolen. Det slutade med att M+L+KD fick lämna in en protokollsanteckning om detta. Och den var tämligen tuff:

”Mål för kommunens verksamhet är bland det viktigaste vi har att ta ansvar för som politiker. Hanteringen av ärendet inför dagens sammanträde bryter mot principerna för kommunens ärendegång. Ärendet skulle (enligt beslutet i kommunstyrelsen 2018-05-08) ha beretts av kommunstyrelsen 2018-06-04, men återfanns då inte på ärendelistan. Anvisningar och planering inför kvällens debatt har saknats, och detta visar tydligt styrets bristande seriositet i fråga om styrning och ledning.”

”styrets bristande seriositet” – det är ord och inga visor…

De flesta partier utnyttjade sina 10 minuter, men några pratade kortare. Max Eskilsson har sammanfattat föredragen på ett ganska bra sätt (se ”Färre mål bör bli Vänersborgs mål”), dock hoppade han över vad Vänsterpartiet och sverigedemokraterna sa. Kanske för att Vänsterpartiet var det enda parti som förde fram kritik mot de nuvarande principerna för styrning och ifrågasatte alla siffror, statistik, dokumentation och ”ploppar”.

Lutz Rininsland (V) tyckte att kommunen borde överväga att:

”göra sig fri från NPM.”

NPM står för New Public Management och är en ”ideologi” för styrning av offentlig verksamhet. Den är hämtad från det privata näringslivets sätt att leda sina företag mot vinstmaximering. NPM och dess följder har framförallt ifrågasatts inom socialtjänsten, sjukvården och polisen. (Just idag startade det för övrigt en protest mot ”Smart bemanning ” i Vänersborg, en förändring i NPM:s anda – se här.)

Kurt Karlsson (SD) föreslog en ny vision för Vänersborg:

”Vi ska bli bättre.”

På sig själv känner man kanske andra…

Företrädarna för de tre borgerliga partierna, M+L+KD, lanserade en ny beteckning för sitt samarbete och sin samverkan – ”Vänersborgsalliansen”.  De tycker väl att det låter bättre än Dan Nybergs (S) benämning ”minialliansen”. Morgan Larsson från medborgarpartiet kontrade från talarstolen på sitt sätt och kallade sitt parti för ”medborgaralliansen”…

För övrigt tyckte jag nog att anförandena efterhand utvecklade sig till valtal – och missade ämnet för eftermiddagen.

Delårsrapporten klarades av snabbt. Lutz Rininsland (V) pratade om socialnämnden. Han tog upp det underskott som nämnden prognosticerar inför 2018 och menade att skrivningarna i mål- och resursplanen om att nämnderna måste hålla sina budgetramar tvingar socialförvaltningen att leta besparingar i stället för att utveckla arbetet. Jag sa några ord om barn- och utbildningsnämnden, bland annat att konkurrensen om legitimerade pedagoger ökar och att kommunen är tvungen att delta i denna konkurrens, vilket leder till ökade kommunala kostnader. Men också om vikten av att locka hit fler pedagoger genom att förbättra arbetsbelastning och arbetsmiljö med t ex ett tvålärarsystem. Jag påpekade också det missnöje som finns bland de pedagoger som är trogna sina skolor och inte får inte samma löneförhöjningar som de som byter arbetsplats och kommun. Och så varnade jag för den neddragning med 6,5 milj kr som de styrande partierna, S+C+MP, vill genomföra nästa år, när Barn- och Utbildningsnämnden istället behöver en utökning av budgetramen med nästan 36 milj kr. Blir det en nedskärning med 6,5 milj, så motsvarar det en neddragning på ungefär 71 tjänster i förskolorna och grundskolorna.

Den blev en, för mig helt oväntad debatt, om korrigeringen av samhällsbyggnadsnämndens driftsram. Det var återigen moderaterna som var på krigsstigen. De menade att beslutet redan hade fattats i och med mål- och resursplanen, och att det skulle respekteras. Det blev till och med en votering, som dock slutade med 33-17 för kommunstyrelsens förslag. Ibland känns det som om moderaterna tar ”fel” strider…

Det blev även votering i nästa ärende, ”Ansökan om medel till avdelning Arbete, sysselsättning och integration för extratjänster”. Det var Kurt Karlsson (SD) som inte hade uppfattat sakförhållandena på ett korrekt sätt. Det visade sig i voteringen att Kurt Karlsson inte ens hade stöd från sina egna partikamrater! (Du kan läsa mer om detta ärende på Vänsterpartiets hemsida, ”Samtalen i politiken är viktiga”.)

När det gällde ärendet om kommunal borgen till Vänersborgs Tennisklubb (VTK), var moderaterna återigen rustade för strid. (Jag beskrev ärendet i bloggen ”Inför dagens kommunfullmäktige”.) Denna gång fick de ”stryk” i omröstningen med 35-13. Jonathan Axelsson (M) och jag (V), som hade skrivit en gemensam motion om ”Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring”, hamnade på ”olika sidor”…

Den sista ”stora” frågan för gårdagens kommunfullmäktige var ”Översyn av kommunens politiska organisation samt arvodesbestämmelser för förtroendevalda mandatperioden 2018-2021”. (Även denna fråga tog jag upp i gårdagens blogg.)

Lena Eckerbom Wendel (M) argumenterade som väntat för en sammanslagning av byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det blev Vänsterpartiet som avgjorde frågan. Voteringen slutade 28-22 till kommunstyrelsens favör, dvs det blir ingen sammanslagning av de båda nämnderna.

Det kan noteras att valrörelsen för medborgarpartiet har startat. Morgan Larsson föreslog från talarstolen att posten som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande skulle avskaffas och att vissa arvoden skulle sänkas något, som ett sätt att visa att politikerna drar sitt strå till stacken för att spara kommunala pengar. Morgan Larsson fick bara stöd av sverigedemokraterna.

Menar medborgarpartiet allvar med sitt förslag, och inte bara vill storma mot byråkratin så där i största allmänhet i valrörelsen, så tycker jag nog att partiet skulle förankra sina tankar i god tid innan det är dags för beslut. Ett sådant här förslag på sittande möte har ju inte hunnit beredas eller ens diskuteras i de andra partierna.

Och därmed slutade kommunfullmäktiges sista sammanträde innan sommaruppehållet. Vad jag förstår är det nu bara två sammanträden kvar för detta kommunfullmäktige. Sedan får vi se hur väljarna beslutar att ett nytt fullmäktige ska se ut.

Inför dagens kommunfullmäktige

Kl 15.00 i eftermiddag slår ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) klubban i bordet och förklarar fullmäktiges sista sammanträde innan sommaruppehållet för öppnat.

Sammanträdets första ärende är något annorlunda än vanligt.

”En, eller flera, representanter från respektive parti [får] möjligheter att debattera olika infallsvinklar i fråga om mål och inriktning för budgetarbetet.”

Det blir en tämligen lång punkt. Varje parti får nämligen 10 minuter till sitt förfogande för att utveckla sina ståndpunkter, ochNPM det finns 9 partier i fullmäktige… Det kommer dock inte att bli någon debatt om det som framförs.

Vänsterpartiet kommer att delge sina synpunkter om den filosofi som ligger bakom kommunens styrsystem, dvs New Public Management (NPM). NPM är enligt Vänsterpartiets sätt att se ingen bra modell för att styra en kommun. Vänsterpartiet vill t ex ha bort mycket av statistiken, mätningarna och redovisningarna. Detta arbete tar flera årsarbetare. Och vi tror att vi istället skulle vinna mycket genom att visa betydligt större tillit till professionen. Det är Lutz Rininsland som ska redogöra för Vänsterpartiets syn, men jag har en gång i tiden, i september 2016, skrivit tre bloggar i ämnet (se här: ”Målarbete – till nytta för vem?”, 1, 2 och 3).

delarsrapportapr18Själva dagordningen börjar med delårsrapporten, april 2018.

Framsidan av delårsrapporten pryds lite överraskande av Benny Augustsson (S) och Bo Carlsson (C). Sedan följer den ”traditionella” målavstämningen representerad av gröna, gula och röda ploppar. Noterbart är att inriktningsmålet:

”Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en
välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en
anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar”

har fått en röd plopp. Orsaken är att:

”Tre nämnder prognostiserar underskott vilket gör att endast ett av fyra finansiella mål uppnås.”

ploppar_ny2För övrigt hittar vi 4 gröna ploppar, varav två av dem är:

 • ”Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses”
 • ”Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas”

Det är vidare 8 gula ploppar och ytterligare en röd.

Delårsrapporten innehåller en hel del ekonomi. Så klart.

Enligt prognosen kommer kommunens resultat 2018 att uppgå till 10 milj kr (i överskott) och det är 14 milj kr sämre än budget. Nämnderna däremot prognostiserar ett underskott på totalt 24 milj kr:

 • socialnämnden -26,6 milj kr
 • samhällsbyggnadsnämnden -3,3 milj kr
 • kultur och fritidsnämnden -0,8 milj kr
 • kommunstyrelsen +5,8 milj kr
 • byggnadsnämnden +0,9 milj kr
 • överförmyndarnämnden +0,1 milj kr
 • barn- och utbildningsnämnden +/-0

budget2I delårsrapporten sammanfattas kommunens ekonomiska läge:

”Det låga prognostiserade resultatet i kombination med en fortsatt hög investeringsnivå, gör att kommunen i bokslut 2018 inte bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.”

Kommunens ekonomi har med andra ord varit bättre…

investering4Till sist när det gäller delårsrapporten. Kort om investeringar. Nämndernas prognoser år 2018 för investeringarna uppgår till 295 milj kr. Några av de största investeringarna under året kommer att vara:

 • VA längs Vänerkusten, 12 milj kr
 • Boenden inom socialnämnden, 18 milj kr
 • Förskolan i kvarteret Hönan, 26 milj kr
 • Mulltorps skola och förskola, 19 milj kr
 • Kommunhuset, 15 milj kr
 • Fritids-och idrottsanläggningar, 30 milj kr

tennisKommunfullmäktige föreslås besluta om att Vänersborgs Tennisklubb (VTK) ska beviljas en utökad kommunal borgen om 1,1 milj kr. VTK behöver ta ett banklån för att kunna renovera golven i tennishallen.

VTK har tidigare under många år, sedan 1990, fått kommunal borgen. Klubben har alltid amorterat och skött sina åtaganden på ett bra sätt. Däremot har andra klubbar fått nej till borgen. Som läsare av denna blogg vet, så har Jonathan Axelsson (M) och undertecknad skrivit en motion som berör sådana här frågor. (Se motionen ”Kommunala bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring”.) Jag är inte säker på att ett kommunalt åtagande av detta slag kommer att ligga i linje med det regelverk och de riktlinjer som ska utarbetas utifrån motionen. Men regelverket är inte klart än och VTK hamnar med sin ansökan liksom i ett ”ingenmansland”.

Den borgerliga gruppen röstade i kommunstyrelsen emot att ge VTK borgen. Jag själv är nog beredd att göra ett undantag för VTK denna gång. De ska inte ”drabbas” för att kommunens regelverk inte är klart. Det betyder att Axelsson och jag kommer att rösta olika – fast vi egentligen är överens…

sla_sammanModeraterna och liberalerna, och sverigedemokraterna, vill slå ihop miljö- och hälsoskyddsnämnden med byggnadsnämnden. Det vill så vitt jag förstår inte de andra partierna. Och är det så, så blir det ingen sammanslagning.

Även de politiska arvodena ska klubbas under denna punkt. Förslaget är att kommunstyrelsens ordförande från den 1 januari ska få en ”årslön” på 713.379 kr, medan de två andra kommunalråden ska få vardera 631.066 kr. Kommunfullmäktiges ordförande föreslås få ett arvode på 94.660 kr, byggnadsnämndens ordförande 113.592 kr, samhällsbyggnadsnämndens ordförande 126.213 kr, barn- och utbildningsnämndens ordförande 189.320 kr, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande 75.728 kr, kultur- och fritidsnämndens ordförande 88.349 kr och socialnämndens ordförande 189.320 kr.

Det verkar vara mycket pengar, men då måste man också hålla i åtanke att det innebär en massa jobb att vara ordförande i en nämnd.

question_mark2Lutz Rininsland (V) ställer en interpellation till Marie Dahlin (S) om vilka konsekvenser riksdagens beslut kring de ensamkommande får för Vänersborg. Marie Dahlin har lämnat ett skriftligt svar och jag tror att det kan bli ett konstruktivt samtal kring interpellationen.

Det finns en del andra ärenden att avhandla för dagens fullmäktige, men ovanstående ärenden är nog de viktigaste.

Gårdagens fullmäktige (23/5)

saltVi är väl många som tar opinionsundersökningar med en nypa salt, men visst är det roligt för en vänsterpartist att partiet fick 8,9 procent i Kantar Sifo:s senaste mätning. Snart kommer kanske Vänsterpartiet i Sverige upp till de siffror som Vänsterpartiet i Vänersborg har…

Annars var det fullmäktige igår. Det var nog det kortaste och lugnaste på flera år. Det var bara Morgan Larsson i medborgarpartiet som hade ett ”flammande” tal.

lararaforbundet2Vid dörrarna till Festsalen i Folkets hus stod representanter för Lärarförbundet i Vänersborg och delade ut material. De krävde bland annat medel för att:

 • ”skapa en sund och hållbar arbetsmiljö befriad från stress och höga sjuktal.”
 • ”minska storleken på barngrupperna.”

De skrev också i sitt flygblad att:

”vår livslön ska kunna mäta sig med andra gruppers, att erfarna kompetenta lärare inte behöver byta kommun för att åstadkomma en reell löneutveckling och att kompetentalarareffekten lärare aktivt väljer vår kommun.”

Lärarförbundet anser att skolan är den viktigaste frågan i valrörelsen. Och jag kan inte göra annat än att hålla med. Vi får se om några andra i Vänersborg också tycker det… (För mer information om Lärarförbundets kampanj, se ”Lärareffekten avgör”.)

Före fullmäktiges möte redogjorde också Paul M. Chabaesele, som är borgmästare i Vänersborgs partnerskapsort i Botswana, för samarbetet mellan de båda kommunerna. Han tyckte att det skulle vara roligt om ledamöterna kunde besöka Botswana – där skulle vi få se Afrikas vilda djur, som elefanter, lejon mm.

strykningSjälva sammanträdet började med att fullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) meddelade att ärendet ”Översyn av kommunens politiska organisation samt arvodesbestämmelser för förtroendevalda” utgick. Det berodde på att ett gammalt och felaktigt material hade skickats ut till fullmäktiges ledamöter. Så de siffror på arvoden som jag räknade upp i en tidigare blogg (se ”Sanden norra, Javette, politikerarvoden mm”) var alltså från den gångna mandatperioden och inte för den kommande. Och då fick jag i varje fall svart på vitt på det. Ärendet ska nu istället tas upp på nästa fullmäktigesammanträde.

Fullmäktige fick en muntlig dragning av ”Personalekonomisk redovisning – Hälsobokslut”. Det var Maja Dahl som på ett lättfattligt och uttömmande sätt stod för den. (Se ”Kommunens personal”.)

ung_omsorgSedan kom ärendet som vållade ett visst engagemang. Det var behandlingen av Marie-Louise Bäckmans (KD) motion om ”Ung Omsorg – en guldkant på tillvaron för våra äldre”. Motionen handlade om att kommunen ska se över möjligheterna att söka samarbete med Ung Omsorg Sverige AB.

Bäckman tackade för motionssvaret, trots att kommunstyrelsen tyckte att motionen skulle läggas till handlingarna. Bäckman yrkade dock på att motionen skulle bifallas.

tummen_ner5Morgan Larsson (MBP) var upprörd:

”Svaret är inget att tacka för. Det är ett bedrövligt svar.”

Larsson menade att underlaget var otillräckligt. Det saknades kostnadsberäkningar, hur många boenden som skulle bli involverade, hur många personer det handlade om etc. Larsson tyckte till och med att underlaget var så dåligt att det var överklagningsbart (om motionen avslogs). Larsson yrkade på återremiss och i andra hand på att motionen skulle bifallas.

Gunnar Lidell (M) var inte heller glad. Han höll med Morgan Larsson om att motionen bara var ”delvis utredd”. Men framför allt menade Lidell att motionen yrkade på en utredning och nu var motionen redan utredd, fast bara delvis då. Lidell pratade om systemfel i ledningen. Lidell yrkade också på bifall till motionen.

Jag tror att Bäckmans, Larssons och Lidells anföranden påverkade ledamöterna. Det häpnadsväckande var emellertid att ingen gick upp i talarstolen för att bemöta dem. Och det tyckte jag var synnerligen svagt. Fullmäktige är inte bara kommunens högsta beslutande organ, utan det är offentligt. Det är i fullmäktige som väljarna får reda på vad partierna tycker och varför.

votering3Morgan Larsson yrkande om återremiss avslogs efter votering. Sedan voterades det om själva motionen. 29 ledamöter röstade på kommunstyrelsens förslag och 19 röstade ja till motionen. Vänsterpartiets ledamöter röstade olika, två röstade ja (som S+C+MP), två röstade nej som (M+L+KD), dvs ja till motionen (däribland jag), och två avstod… Sverigedemokraterna röstade på kommunstyrelsens förslag, dvs nej till motionen…

Sedan hände egentligen inget mer. Kommunfullmäktige tog resten av ärendena på ren rutin. Och det var inte heller några ärenden som var kontroversiella. Detaljplanen för Sanden norra antogs och Kent Javette (S) utsågs till kommunens representant i Stiftelsen Bergagårdens styrelse. (Se ”Sanden norra, Javette, politikerarvoden mm”.)

sverigedemokraterna_kurtKurt Karlsson (SD) hade lämnat in en motion som han kort redogjorde för. Motionen hade rubriken:

”Svenska språket i tal och skrift inom Vänersborg kommuns förvaltning”

Karlsson ansåg att det håller på att ske en, som han skriver:

”devalvering av vårt modersmål”

Och Kurt Karlsson yrkade därför att:

rita_flagga”Vänersborgs kommun utarbetar en kommunal policy för hur svenska språket ska få en naturlig och stark ställning i alla delar av kommunens verksamheter.”

”Policy”? Menade Karlsson ”riktlinjer”? Och ”devalvering”? Är det ett svenskt ord? Och kan man ”devalvera” ett språk?

svenska_akademienDen är inte lätt att hålla reda på vad som är svenska ord och vad som är – svenska ord… Det visade Kurt Karlsson med all önskvärd tydlighet i sin motion. Men visst är vi många som ibland reagerar på onödiga språkimporter från engelskan när det finns en genuin svensk vokabulär. Men språket tenderar att transformeras och det bästa är väl att submittera frågan till Svenska Akademien. Om akademien nu finns kvar… För det är väl fortfarande akademiens uppgift att ställa upp adekvata lingvistiska policies för det svenska språket.

Nästa fullmäktigesammanträde är den 20 juni. Då ska alla ledamöter få tårta.

%d bloggare gillar detta: