Arkiv

Archive for the ‘Kommunfullmäktige 2019’ Category

Ansvarsfrihet för SHB?

16 april, 2019 Lämna en kommentar

Jag har fått både frågor och synpunkter på gårdagens bloggfråga – ”ansvarsfrihet?”. (Se ”KF 24/4: Ansvarsfrihet?”.) Bland annat fick jag kommentaren:

”Frågan är vad revisorn förordar?”

Det var en berättigad kommentar/fråga. Den fick mig att dyka lite djupare i det här med revisorer och ansvarsfrihet.

Det handlar alltså om ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden för hanteringen av renoveringen och ombyggnaden av kommunhuset.

Kommunens revisorer skrev till kommunfullmäktige den 2 april, och denna ”skrivelse” utgör underlag till fullmäktiges ställningstagande nästa onsdag i ärendet ”Ansvarsfrihet för nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda i Vänersborgs kommun år 2018”:

”Vi bedömer att kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamheter sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Vi har inte funnit skäl till anmärkning.”

Och så tillstyrker de 6 revisorerna att ansvarsfrihet beviljas samtliga nämnder och ledamöter. Även samhällsbyggnadsnämnden, dess ledamöter och ordförande.

Ibland blir jag inte riktigt klok på revisorerna. Den 28 mars, alltså bara några dagar före den ovanstående rekommendationen om ansvarsfrihet, skrev nämligen revisorerna följande om samhällsbyggnadsnämndens hantering av renoveringen och ombyggnationen av kommunhuset (även denna text finns med i revisorernas skrivelse till fullmäktige):

  • ”Vår sammanfattande bedömning är att ombyggnationen av kommunhuset inte har präglats av ändamålsenlig styrning, uppföljning eller intern kontroll.”
  • ”Vi har bland annat identifierat allvarliga brister så som att renoveringsarbete av kommunhuset mellan 1 januari 2017 till 31 maj 2018 har utförts för 31.289 tkr utan att varken upphandling skett eller att investeringsbeslut fattats.”
  • ”Förvaltningen har uteslutande upphandlat totalentreprenader, men utfört en stor del av projekteringsarbetet själva. Därutöver är ändrings- och tilläggsarbeten (så kallade ÄTOR) vanligt förekommande trots att totalentreprenad angivits, vilket har enligt granskningen orsakats av dels bristfälliga utredningsunderlag, dels bristande kontroll.”
  • ”Vi har även iakttagit brister i upphandlingsprocessen avseende kommunhuset del 2. Bland annat fanns inget omsättningskrav i upphandlingen av ombyggnation av Kv. Myrten 10. Den anbudsgivare som vann upphandlingen hade året dessförinnan en omsättning som motsvarade cirka hälften av angivna anbudssumman, vilket utgör en stor risk för kommunen.”

Det här är en del av den sammanfattning och de slutsatser som revisorerna drar efter granskningen av kommunhuset. I själva rapporten, från PwC, kan vi faktiskt se ännu fler brister…

Jag måste säga att jag inte får denna massiva och närmast förödande kritik att gå ihop med revisorernas utlåtande att ”nämnders verksamheter sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt”. Vilket alltså gällde även samhällsbyggnadsnämnden.

Hur tänker revisorerna? De två ”utlåtandena” går helt enkelt inte ihop.

Har samhällsbyggnadsnämnden styrt ”ändamålsenligt” eller inte? Finns det inte skäl till anmärkning när ”varken upphandling skett eller att investeringsbeslut fattats”? Är det inte lag på att t ex upphandling ska ske? Sköttes en av upphandlingarna på ett ”från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt” när den utgjorde ”en stor risk för kommunen”? Var det ”ekonomiskt tillfredsställande” att ändrings- och tilläggsarbeten var ”vanligt förekommande trots att totalentreprenad angivits”? Har den interna kontrollen varit tillräcklig, som revisorerna skriver i sin rekommendation till fullmäktige, när de i sin rapport om kommunhuset skriver att det förekom ”bristande kontroll”?

Renoveringen och ombyggnationen av kommunhuset är en mycket stor investering. Som fortfarande pågår. De totala kostnaderna kommer inte att understiga 78,755 milj kr…

Jag kan inte förstå annat än att revisorernas egen slutsats av sitt arbete och sitt granskande är att det nu för tiden aldrig finns någon som är ansvarig för de fel, brister och lagbrott (jfr upphandlingen) som görs i en kommun. Det spelar liksom ingen roll att samma misstag upprepas (jfr arenabyggen och kommunhuset) eller att kostnaderna för kommunen ökar med ett antal miljoner. Och då kan man undra vilken uppgift som revisorerna egentligen har.

Eller resonerar revisorerna så här:

”Vi vet att ni politiker inte kan eller vill, men om ni får några råd av oss revisorer så gör ni nog rätt nästa gång. Då blir allt bättre. Och blir det inte det, så får ni en chans till. Det viktiga är att ni gör ert bästa.”

Det känns lite grann som om revisorerna undergräver sin egen auktoritet. Och det är synd. För det är väl ändå inte så, som t ex Inga-Britt Ahlenius säger, att det är fel att det kommunala revisionsuppdraget är ett politiskt uppdrag, dvs att det är politiker som är revisorer. Ahlenius anser att revisorerna istället borde vara oberoende och professionella…

Vänersborgs revisorer gör bra granskningar. Det är konsekvenserna som jag inte tycker är rimliga. Det måste helt enkelt vara någon i kommunen som är ansvarig för vad som händer.

Inför onsdagens behandling av ärendet ”Ansvarsfrihet för nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda i Vänersborgs kommun år 2018” tillstyrker alltså revisorerna att ansvarsfrihet beviljas. Det hindrar emellertid inte att kommunfullmäktige fattar ett annat beslut. Det gäller bara att någon yrkar detta från talarstolen. Så att en votering får fälla avgörandet.

KF 24/4: Ansvarsfrihet?

15 april, 2019 Lämna en kommentar

Denna vecka har jag mitt sista påsklov. Nästa påsk är jag nämligen pensionär. Och det ska bli skönt. Det har jag sett fram mot i många år. Tänk – att bara få ägna sig åt bloggar och politik… Då blir jag glad, och det blir nog alla mina politiska vänner och ovänner också…

Veckan efter lovet har barn- och utbildningsnämnden sammanträde, faktiskt på tisdag. Det är ju annars måndagar som är nämndens ordinarie sammanträdesdag. Men denna måndag är det ju annandag påsk och då går det naturligtvis inte att ha möte. Dagen efter, på onsdag, sammanträder sen kommunfullmäktige. Och faktiskt har fullmäktiges handlingar redan kommit. Det har inte barn- och utbildningsnämndens. (Ooops. De kom i stort sett samtidigt som jag skrev detta!) Fullmäktiges handlingar finns att ladda ner på kommunens hemsida, eller – klicka här.

Sammanträdet innehåller som vanligt ett flertal ärenden, men som jag ser det är det bara tre som ”sticker ut”. Fast ändå inte… Det är ärendena ”Kommunens och nämndernas årsredovisning 2018”, ”Ansvarsfrihet för nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda i Vänersborgs kommun år 2018” och ”Nämndernas verksamhetsberättelser 2018”. Det handlar helt enkelt om att kommunfullmäktige så att säga ska gå igenom och göra avräkning för det gångna året.

Det är inte helt lätt att hänga med i logiken och tänket kring ärendena – som är en följd av den mål- och resultatstyrning som praktiseras. Och det beror inte bara på att jag rent allmänt är kritisk till denna typ av målstyrning. Den lever liksom sitt eget liv, utan någon större förankring i verksamheterna… Nä, inte ens logiken är särskilt klar.

I årsredovisningen och bokslutet hittar man kommunens övergripande målavstämning utifrån inriktningsmålen. Här redovisas också en sammanfattning av hur nämndernas inriktningsmål infrias. I nämndernas verksamhetsberättelser (ett annat ärende) redovisar sedan kommunens nämnder och styrelsen de förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

Det är inte helt enkelt. (Jag kan väl nämna att min partikollega Lutz Rininsland gör tolkningen att Årsredovisningen är underlaget för fullmäktiges beslut, medan verksamhetsberättelserna är en information till fullmäktige. Se ”Bättre med tidigt”.)

Så här ser kommunens övergripande målavstämning ut (grönt=målet uppnås, gult=målet uppnås delvis, rött=målet uppnås inte):

Det finns sedan motiveringar till de olika ”plopparna” i texten.

Både årsredovisningen och nämndernas verksamhetsberättelser innehåller oerhört mycket information om Vänersborgs kommun. På det sättet är handlingarna mycket läsvärda. Jag återkommer till dessa.

I ärendet mellan årsredovisningen och nämndernas verksamhetsberättelser ska fullmäktige bevilja alla nämnds- och styrelseledamöter ansvarsfrihet. Ansvarsfriheten ska alltså behandlas innan ärendet ”Nämndernas verksamhetsberättelser 2018” behandlas. Så först beviljas ansvarsfrihet och sedan diskuteras nämndernas verksamhet. (Eller är det tänkt att nämndernas verksamhetsberättelser ska behandlas i årsredovisningen…?)

Det är inte första gången dagordningen ser ut på detta sätt, och det är inte heller första gången som Vänsterpartiet, i bloggar eller från talarstolen, har påpekat det ologiska i detta. Men det har inte gett något resultat…

Det brukar vara ren rutin att kommunfullmäktige beviljar alla ledamöter ansvarsfrihet… Det har under min aktiva politiska tid bara hänt en gång att en nämnd inte fick ansvarsfrihet – och det var den nämnd som jag själv satt i. Barn- och ungdomsnämnden (som den hette då) fick inte ansvarsfrihet 2010 för arenabygget. Vad nu ledamöterna i nämnden hade med bygget att göra, höll jag på att skriva. Vi ledamöter hade nämligen ingen aning om vad S Anders Larsson (S), som var ordförande i nämnden då, eller kommunalråden Lars-Göran Ljunggren (S) och Bo Carlsson (C) höll på med bakom skål och vägg. Och inget fick vi veta när vi frågade heller…

Det är säkert några som var med på den tiden och röstade för att inte bevilja ansvarsfrihet som får något att fundera på nästa vecka… Eller åtminstone borde få. Jag tänker på revisorernas svidande och förödande kritik för hur samhällsbyggnadsnämnden har skött, eller snarare misskött, renoveringen och ombyggnaden av kommunhuset. Det har faktiskt en del likheter med arenabygget. Det har ju gjorts så många misstag och felaktigheter, ja kanske till och med rena lagstridigheter, att det i logikens och konsekvensens namn bör vara så att åtminstone nämndens ordförande, under den förra mandatperioden, inte beviljas ansvarsfrihet. (Se ”Svidande kritik från revisorerna – kommunhuset”, del 1, del 2 och del 3.)

Det ska bli spännande att se hur kommunfullmäktige kommer att behandla denna fråga. Vi kan ju läsa i insändare, i t ex dagens TTELA, om hur vänersborgare drar paralleller mellan Gunnar Lidells (M) syn på misskötseln i IFK Vänersborg respektive samhällsbyggnadsnämnden. Det verkar onekligen som om hanteringen av kommunhusets renovering har rört upp känslor bland kommuninvånare.

Vänersborgare är ett luttrat släkte. De har upplevt många skandaler under de senaste åren. Jag har en känsla av att kommuninvånarna vill att de ansvariga för tveksamma, felaktiga och lagstridiga beslut äntligen ska ta sitt ansvar.

I Vänsterpartiet har vi ännu inte diskuterat ansvarsfrågorna.

Sammandrag KF (20/3)

21 mars, 2019 1 kommentar

Så har då årets första sammanträde med kommunfullmäktige genomförts. Och vibbarna i salen kändes lite oroväckande – och nedslående. Det tycktes ofta inte spela någon roll vad oppositionen sa och framförde, det blev blankt nej från betongpartierna. S+C+MP+M+L+KD ville inte ens överväga att godta modesta, rimliga och ”logiska” önskemål.

Det verkar som om det kommer att blåsa svala vindar över oppositionen denna mandatperiod. Har man, som Vänsterpartiet just nu, ”bara” 5 mandat så ”finns man inte” – de 5 rösterna är oviktiga för utfallet i voteringarna. Och därför behöver man inte ta hänsyn till Vänsterpartiets tankar eller argument.

Det upphör heller aldrig att förvåna att det aldrig finns någon avvikande uppfattning i betongpartierna. Samtliga ledamöter röstar alltid för partilinjen, även i mindre viktiga frågor. Jag kan förstå att partipiskan viner ibland i avgörande frågor som t ex budgetar, stora investeringar eller principiella frågor. Men i alla de andra frågorna?

Som det här med Lutz Rininslands (V) till intet förpliktigande tilläggsförslag till ”Yttrande över kollektivtrafikplan för Trollhättan och Vänersborgs kommun år 2030”. Rininsland ville att:

”projektgruppen i det fortsatta arbetet översiktligt borde presentera ett avsnitt, för att se om tanken om ”avgiftsfri kollektivtrafik” kan inordnas i planen inom tidsramen fram till år 2030.”

Och det hade väl varit rimligt i dessa tider när Greta Thunberg har blivit ett världsnamn för sin kamp mot klimatförändringarna. År 2030 fyller förresten Greta Thunberg 27 år… Det var inte rimligt tyckte betongpartierna. Och naturligtvis också sverigedemokraterna – det handlade ju om miljö. Ingen behagade ens gå upp till talarstolen och argumentera mot Rininsland. Det noterades dock att miljöpartiet röstade för Rininslands förslag. (Läs gärna mer på Lutz Rininslands egen blogg – klicka här.)

Och så var det ordningsreglerna/uppförandekriterierna för förtroendevalda.

Jag har skrivit om ärendet vid åtminstone två tillfällen. (Se ”Lex Marie: Ordningsregler för politiker” och ”IFK och etiska regler för förtroendevalda”.) Igår redogjorde jag från talarstolen för Vänsterpartiets synpunkter i frågan och Vänsterpartiets gruppledare Kate Giaever och jag lämnade en motivering till en återremiss. Vänsterpartiet anser att det är bra att kommunen diskuterar etiska regler och det som brukar kallas värdegrunden. Vi tyckte däremot att det fanns en del att arbeta vidare med i det framlagda förslaget.

Det framkom att förslaget hade skrivits av den förra mandatperiodens två ordförande i PFU (=Personal- och Förhandlingsutskottet) och en av dem, Lena Eckerbom Wendel (M), försvarade förslaget. Argumentet var att kommunen kunde arbeta vidare med förslaget och att det gick ändra det i ett senare skede…

Det tycktes inte som om några i betongpartierna hade läst Max Eskilssons underbyggda och vederhäftiga ledare i TTELA igår, där han nagelfor reglerna in i minsta detalj. (Se ”Är politikerreglerna verkligen färdiga?”.) Eskilssons slutsats var:

”Dokumentet måste förbättras och tydliggöras. Att frågan ses som viktig, vilket i sig är ett gott tecken, får nu inte leda till beslutstress. Om politikerna ser ämnet som angeläget förtjänar det att behandlas ytterligare.
Låt inte detta bli en prestigefråga om att vara snabba på bollen, politiker.”

Det var så bra skrivet så att jag avslutade mitt anförande med dessa ord. Voteringen om återremiss utföll med siffrorna 35-16 för att anta reglerna nu. Det hade behövts 17 röster (1/3) för en återremiss, dvs bara en enda röst till.

Beslutet öppnar för nya intressanta, eller möjligtvis skrämmande, perspektiv…

16 ledamöter i kommunfullmäktige ville alltså inte ha de regler som kommunfullmäktige antog. (Du kan ladda ner de antagna reglerna här.) Men majoritetens regler gäller även de som inte ville ha dem (i sin nuvarande utformning).

I den första punkten i reglerna står det:

”Som förtroendevald i Vänersborg är jag en representant för kommunen.”

Det är intressant. Betyder det att vi som ville se en återremiss igår måste argumentera för de av majoriteten antagna reglerna idag – som ”representant för kommunen”? För en ”representant för kommunen” måste väl ställa upp på alla beslut som kommunen tar… Eller? Vad betyder det annars?

Är ledamöterna i kommunfullmäktige representanter för kommunen, som S+C+MP+M+L+KD menar? Det är inte helt ”enkelt”. Max Eskilsson skrev i sin ledare:

”Men framför allt är väl ändå en politiker representant för sitt parti, sina väljare och de intressen hen därigenom ska bevaka?”

Och så ser jag det också. Visst företräder jag mina väljare i första hand. Det är ju de som har sett till att jag sitter i kommunfullmäktige. Väljarna vill ju att Vänsterpartiets ledamöter ska driva Vänsterpartiets politik i fullmäktige. Självklart.

I den fjärde punkten i reglerna står det:

Som förtroendevald har jag även ett ansvar att uppmärksamma ordförande, gruppledare eller arbetsgivaren…”

Max Eskilsson undrade i sin ledare vem som är de förtroendevaldas arbetsgivare. Jag antar att betongmajoriteten anser att det är ”kommunen”. Och eftersom det är S+C+MP+M+L+KD som har beslutat om reglerna för ”kommunens” räkning – så måste väl det innebära att ”kommunen” är de själva…

Det är ju lite så man undrar hur betongmajoriteten får ihop sina resonemang med skrivningen i regel 3:

”Som förtroendevald visar jag respekt för andra förtroendevalda…”

Eller det kanske bara är ”minoriteten” som ska visa respekt…? (Jag kanske bryter mot denna regel när jag skriver denna blogg?)

I regel 2, slutligen, står det:

”Som förtroendevald ska jag bidra till ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö.”

Har vi 16 ledamöter som röstade mot reglerna i dess nuvarande form redan brutit mot denna regel? Vi argumenterade ju för att reglerna måste omarbetas, och det skapade väl inte ett särskilt ”gott samarbetsklimat”?

Jag vet inte hur betongpartierna tänker, de förklarade inte. Ja, de såg tydligen inga som helst problem med definitioner, tolkningar eller annat i reglerna. Eller också var huvudsaken bara att det fanns regler. Kanske för syns skull, typ. De kanske inte tycker att reglerna är särskilt viktiga… Eller hur ska man annars tolka det när en av dom som var med och röstade igenom reglerna skrev på Facebook, redan igår kväll, till en annan politiker i oppositionen:

”Men det är väl ändå förståeligt med tanke på din mentala förmåga.”

Det var inte riktat till mej och författaren hade blivit något provocerad, det medger jag, men hur tänker personen som skriver detta? Hur kan man sitta och rösta för reglerna och sedan skriva detta i ett offentligt forum? Jag vet inte om det betraktas som ett ”brott” mot reglerna, men jag kanske ska vända mig till min ”arbetsgivare”…

En återremiss i ärendet med följande omarbetning av reglerna, så att alla partier i kommunfullmäktige hade kunnat ställa sig bakom dem, hade definitivt varit både okontroversiellt och att föredra. Som det nu har blivit så är frågan: Kan majoriteten verkligen kräva att de 16 ledamöterna som inte röstade för reglerna ska följa dem? Har majoritetens 35 ledamöter rätt att bestämma hur de 16 andra ledamöterna ska uppföra sig? Det är tveksamt.

Jag tycker att gårdagens beslut är ett riktigt bottennapp.

Kommunfullmäktige beslutade igår kväll att samhällsbyggnadsnämnden få mer pengar (6 milj kr) till den nya 40×20-idrottshallen vid Sportcentrum.

Fullmäktige antog också en ny policy för IT-utveckling och digitalisering. (Jag har skrivit om policyn tidigare, se ”Kommunfullmäktige 20/3” och ”KS: Hallevibadet, idrottshall och IT”.) Jag framförde mina synpunkter från talarstolen, men jag yrkade inget. Det var liksom ingen idé.

Lutz Rininsland (V) hade tre interpellationer på sammanträdet. Rininsland redogör själv för dem på dagens blogg – se ”En sömnig afton”. Jag tänkte senare återkomma till en av dem, men jag vill gärna ta del av ljudinspelningen först.

Det var också en hel del motioner och medborgarförslag på gårdagens fullmäktige. Men det togs inga beslut, utan de remitterades till olika nämnder och styrelser. Det finns anledning att återkomma till dem när det blir ”skarpt läge”.

Slutligen kan nämnas att Magnus Lilja valdes till ny ersättare för Vänsterpartiet i barn- och utbildningsnämnden och undertecknad vänsterpartist till ny ersättare i Kunskapsförbundet Väst. Undertecknad fick också flytta från den ärofyllda plats 1 i fullmäktigesalen till plats 34. Det hade dock inget med uppförande att göra, utan med att ordförande Annalena Levin (C) hade beslutat om en ny placeringsordning. Plats 1 innehas nu av kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S).

Mötet tog lång tid. Många ledamöter lämnade salen under pågående sammanträde, några dock efter en relativt kort tid. Men det räcker vad jag förstår att vara närvarande åtminstone fram till kafferasten för att uppbära inläsningsarvodet på 1.208 kr…

Ordförande Annalena Levin (C) avslutade sammanträdet kl 21.40.

PS. Lutz Rininsland (V) avslutar sin blogg med följande ord, och det gör jag också:

”Det här min personliga blogg, det här är min sammanfattning av intrycken från gårdagens fullmäktigekväll. Den som vill läsa den korrekta, den sakliga och mer informativa berättelsen får läsa ett inlägg på kommunens hemsida, där skriver en av kommunens kommunikatörer.”

Kommande vecka – BUN och KF

Nu närmar sig helgen sitt slut och den intensiva politiska veckan har snabbt ryckt väldigt nära.

Imorgon måndag sammanträder barn- och utbildningsnämnden (BUN). Jag har i två bloggar beskrivit ärendena. (Se ”BUN” och ”BUN 2”.)

Ett av ärendena handlar om den omvärldsanalys som kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram. Jag har skrivit om analysen tidigare, framför allt utifrån redogörelsen, som analysen innehåller, för alternativ till den nuvarande kommunala NPM-styrningen. (Se ”Kommunal styrning”.)

Omvärldsanalysen innehåller också ett avsnitt om skolan. Det hör inte till vanligheterna, men är nog ett tecken på att kommundirektören anser att skolan är mycket viktig. Jag väljer därför att citera en del av texten från avsnittet ”Utbildning en framgångsfaktor”.

”En nyckelfaktor för att komma in på arbetsmarknaden är att fullfölja sina gymnasiestudier. I Vä­nersborg hade endast 67,7 procent av elever i åk 9 uppnått kunskapskraven i alla ämnen, vilket är betydligt sämre än genomsnittet i riket. Redan där uppstår en stor risk att hamna i utanförskap och att inte påbörja gymnasiestudier. Andelen elever som har examen eller yrkesbevis efter 4 års gymnasie­studier är strax under 80 procent … Det innebär att var femte elev har hög risk att hamna i ett socialt utanförskap med svårigheter att få egen försörjning, vilket ökar belastningen på kommunens välfärdstjänster. Möjligheten att klara av att bli behörig till gym­nasiet påverkas i hög grad av föräldrarnas utbild­ningsnivå. … drygt 50 procent av de elever vars föräldrar har förgym­nasial utbildningsnivå är behöriga till gymnasiet. Av dessa klarar två av fem elever att få examen el­ler yrkesbevis inom 4 år. … En utmaning är att öka skolnärvaron och skolre­sultat. Andelen unga med psykisk ohälsa ökar sam­tidigt som skolprestationerna har försämrats.”

Ska vi hoppas att Vänersborgs politiker också snart inser skolans och utbildningens betydelse. I handling…

Det är också kommunfullmäktige på onsdag och i gårdagens blogg nämnde jag att det har inkommit 2 medborgarförslag, 8 motioner och 3 interpellationer.

Medborgarförslagen handlar om ”fria busskort för ungdomar under sommarlovet i Vänersborgs kommun”. Det gäller ungdomar från åk 6 till åk 2 i gymnasiet.

Det är ett förslag som ligger helt i linje med Vänsterpartiets uppfattning i riksdagen. Fria busskort delades ut förra sommaren efter en överenskommelse mellan Vänsterpartiet och regeringen. Busskorten avskaffades i den budget som antogs av M+KD+SD, eftersom C+L lade ner sina röster.

Det andra medborgarförslaget yrkar att Vänersborgs kommun inrättar en fritidsgård för icke hörande ungdomar.

Medborgarförslagen ska inte behandlas av kommunfullmäktige nu på onsdag utan skickas till en eller flera nämnder för beredning. När beredningen/utredningarna är klara återkommer yrkandena till fullmäktige för beslut.

Det här likadant med motionerna. Fullmäktige ska inte fatta beslut på onsdag utan ”bara” skicka dom vidare till aktuella nämnder och styrelser. Däremot kommer säkerligen varje motion att presenteras av respektive motionär, i max 2 minuter.

Motionerna handlar om:
1) ”Budgetbeslut i juni – är det bra?” – från Lutz Rininsland, V. (Motionen kan du ladda ner här.)
2) att kommunfullmäktiges sammanträden ska direktsändas via webben och att debatten i efterhand ska kunna ses och höras i olika avsnitt på kommunens hemsida – från Lutz Rininsland, V, och Stefan Kärvling, V. (Se ”Webbsändning från KF”. Motionen kan du ladda ner här.)
3) att ”reglera hyreskostnader vid intern uthyrning av lokaler och fastigheter” – från Lena Mjörnell, SD. (Se ”Motion från SD”.)
4) att ”komplettera nuvarande projektidéer med omklädningshytter i dokumentet ’strategi för hållbar strandutveckling i kommunen’” – från Mathias Olsson, SD. (Har inte bloggat om denna motion, men har skrivit om den strategi som det refereras till i motionen – se ”Dagens sammanträde i KS”. Du kan också ladda ner motionen här.)
5) att utreda ”möjligheten att iordningställa en ställplats för husbilar med enklare service som EL, vatten och möjlighet att tömma latrin” på centrumnära platser i kommunen – från Anders Strand, SD.
6) att ”löneutbetalning kan göras den 25:e i varje månad” – från Anders Strand, SD.
7) ”då vattentäkten Elgärde i Frändefors är både avslutad och borttagen, beslutar kommunfullmäktige att upphäva vattenskyddsområdet Elgärde i Vänersborg” – från Gunnar Lidell (M).

Och så var det tre interpellationer – alla från Lutz Rininsland (V):
1) ”Finns det verkligen skäl för att inte publicera handlingar INFÖR nämndens sammanträden?” – ställd till byggnadsnämndens ordförande. (Kan laddas ner här.)
2) ”Är Vänersborgs kommun införstådd med att Kunskapsförbundets situation måste uppmärksammas?” – ställd till kommunstyrelsens ordförande. (Rininsland har bloggat om interpellationen, se ”Färdigutbildade ledamöter?”.)
3) ”Kan det vara en bra tanke att överväga en MRP-process (=budgetprocessen; min anm) 2020 som tonar ner betydelsen av föreskriften att prestera resultat i form av anslagsbindningar såsom vi har varit vana med under många år?”

Så. Nu har jag i ett antal bloggar redogjort för det mesta som ska avhandlas i barn- och utbildningsnämnden imorgon och kommunfullmäktige på onsdag. Om det finns synpunkter på något ärende så är det bara att maila – till mig eller någon representant för ”ditt” politiska parti.

Kommunfullmäktige 20/3

På onsdag sammanträder Vänersborgs kommunfullmäktige för första gången i år. Anledningen till den sena sammanträdesstarten är att det helt enkelt har funnits för få ärenden att behandla. Ett sammanträde kostar upp mot 100.000 kr och det är viktigt, och riktigt, att kommunen är rädd om skattebetalarnas pengar.

Det enda tråkiga, i varje fall för Vänsterpartiet, är att några ”fyllnadsval” inte har skett. Därför har vänsterpartistiska ersättarplatser i barn- och utbildningsnämnden och Kunskapsförbundet Väst varit vakanta. Och det är lite tråkigt, eftersom nämndernas (och direktionens) första möten ofta innehåller introduktioner för de nya ledamöterna. Även miljöpartiet har haft en vakant plats som nu ska tillsättas (i miljö- och hälsoskyddsnämnden).

På sammanträdet ska fullmäktige också välja en demokratiberedning, en krisledningsnämnd och revisorer till Fyrbodals kommunalförbund. Dessutom har ett antal avsägelser inkommit och då ska dessa godkännas och nya ledamöter väljas.

Det första ärendet, efter mötets öppnade och val av justerare, är placeringsordningen i fullmäktigesalen. Ordförande Annalena Levin (C) behåller den av ålderspresident Lutz Rininsland (V) införda principen att de olika partiernas ledamöter sitter samlade partivis. Däremot ändrar Levin partiernas ordning i salen. På de första 13 platserna sitter de socialdemokratiska ledamöterna, den 14:e sitter i presidiet framför fullmäktigeförsamlingen. Sedan kommer de andra styrande partierna, C och MP, följt av betongkollegorna L, KD och M. En av anledningarna, tror jag, att Levin har valt denna ordning är att då ”splittras” inget av partierna av mittgången i salen. På sista raden sitter slutligen V, MBP och SD. Det betyder att undertecknad vänsterpartist inte längre får sitta på stol 1… För övrigt sitter partiernas gruppledare eller kommunalråd först i respektive partigrupp.

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om samhällsbyggnadsnämnden ska få ytterligare 6 milj kr till byggnationen av den nya 40×20-idrottshallen vid Sportcentrum. Det visade sig nämligen att det krävdes fler omklädningsrum än nämnden hade tänkt från början. Den nya hallen beräknas kosta sammanlagt 34 miljoner. (Se ”KS: Hallevibadet, idrottshall och IT”.) Det är oomtvistligt att det behövs en ny hall vid Idrottscentrum, inte minst skolorna är i akut behov av en sådan. Fullmäktige kommer med 100 procent säkerhet att bevilja pengarna.

Kommunfullmäktige ska anta policy och riktlinjer för IT-utveckling och digitalisering. Det här har jag skrivit om tidigare. (Se ”KS: Hallevibadet, idrottshall och IT”.)

Bakgrunden till de två dokumenten är att konsultföretaget Public Partner kom med en rapport den 28 maj 2018. Företagets rutinerade medarbetare genomförde:

”en genomlysning av verksamhetsområdet IT vid kommunstyrelseförvaltningen.”

Det framfördes en förödande kritik av IT-verksamheten i rapporten. Jag har nog aldrig sett en sådan rak, uppriktig och total kritik i några andra officiella dokument, typ revisorsrapporter etc. Det var kritik av ledning och personal, rapporten visade att det brast i kunskap på IT-avdelningen, att handläggningstiderna var långa och bemötandet på IT-supporten dåligt, att det fanns osäkerhet kring IT-kostnaderna i de olika verksamheterna etc.

Det är nog så att policyn och riktlinjerna ska ses mot bakgrund av denna rapport – även om rapporten inte nämns i fullmäktiges underlag.

I slutet av rapporten från Public Partner så gav företaget ett förslag på rubriker i en IT-policy. Det var fyra huvudrubriker och 9 underrubriker. Det var tänkt att det skulle vara ett skelett, en disposition, som sedan skulle fyllas med ett innehåll.

Så har inte skett i de dokument som fullmäktige har framför sig. Jag kan inte se att den föreslagna policyn på något sätt motsvarar det som Public Partner ansåg vara nödvändigt. ”Policy och riktlinjer för IT-utveckling och digitalisering” är tunna och intetsägande och består av rena självklarheter. Jag kan inte heller se att policyn anger kommunfullmäktiges övergripande politiska inriktning för IT-utveckling och digitalisering eller att riktlinjen skapar en gemensam norm eller anger ramarna för verksamheten inom IT- utveckling och digitalisering.

Fullmäktige borde återremittera ärendet. Jag har mycket svårt att se att de två dokumenten på något sätt ger vägledning för personal och politiker i IT-arbetet.

Och så var det detta med ”Uppförandekriterier för förtroendevalda”. I kommunstyrelsen yrkade Vänsterpartiet på en återremiss, men majoriteten ansåg att kriterierna var bra som de var. (Se ”Lex Marie: Ordningsregler för politiker”.) Och det trots att 4 av de 8 uppförandekriterierna inte har med uppförande att göra.

Några politiker anser säkert att det är bättre att det finns regler, även om de inte är bra, än att det inte finns några. Jag tycker emellertid att sådana här uppförandekriterier bör vara genomtänkta, tydliga och välskrivna. Det är bättre att ge processen tid så att det blir bra regler än att skynda på.

De 4 första punkterna på listan startar i ”jag-form” och sedan blir kommunen subjekt. Den punkten följs av ytterligare en ”jag-punkt”. De två sista punkterna slutligen har med konsekvenser att göra. Som jag ser det bör konsekvenserna finnas för sig, i t ex en handlingsplan eller åtminstone i ett särskilt avsnitt. Dispositionen, dvs att blanda så att säga ”äpplen och päron”, gör hela dokumentet ologiskt, rörigt och otydligt.

De etiska reglerna bör också ta ett helhetsgrepp. Det föreliggande förslaget är egentligen bara en del, och dessutom en mindre del, av värdegrunden för en politiker.

Slutligen kan man väl rent allmänt fundera över om dessa ”Uppförandekriterier för förtroendevalda” skulle ha påverkat händelserna kring vårt tidigare kommunalråd. Det som är den egentliga orsaken till de föreslagna reglerna. Hade sådana här regler förhindrat det som hände eller hanteringen efteråt? Jag tror ärligt talat inte det, jag tror inte att sådana här regler eller kriterier har någon större effekt. Och är det egentligen inte så att allt är tillåtet, som inte är förbjudet i lag…

Kommunfullmäktige ska anta ”regler för kommunala pensionärsrådet samt upphävande av reglemente”. Det tidigare regelverket har ganska många år på nacken och det är dags att uppdatera det. Det är emellertid en ändring som jag vet upprör många pensionärsorganisationer:

”Förslaget innebär bland annat att arvode, traktaments- och reseersättning inte längre utgår till pensionärsorganisationernas representanter.”

Anledningen till förändringen är att:

”skillnaderna mellan de kommunala rådens förutsättningar ska vara så få som möjligt.”

Representanter i andra råd har inte de förmåner som pensionärsorganisationerna har haft.

Fullmäktige har en hel del andra ärenden, bland annat 2 medborgarförslag, 8 motioner och 3 interpellationer. Om tiden medger så återkommer jag till dessa, även om jag har bloggat om några av dem tidigare.

Det blir nog ett tämligen långt sammanträde. Men det kan bli intressant, och är man intresserad så är fullmäktiges sammanträden offentliga – kl 18.00 på onsdag i Folkets hus. Det är bara att komma.

==

Idag söndag lade Lutz Rininsland (V) också ut en blogg om det kommande sammanträdet med fullmäktige – ”Helafton med kommunfullmäktige väntar i veckan”. (17/3)

KF: Nu är valen gjorda!

19 december, 2018 Lämna en kommentar

Idag hölls årets sista sammanträde med kommunfullmäktige. En stor del av tiden ägnades åt val. En hel massa politiker skulle nämligen väljas in i kommunens nämnder och styrelser för fyra år framåt.

Mötet öppnades av ålderspresident Lutz Rininsland, dagen till ära iklädd slips. Det första ärendet var val av ny ordförande för kommunfullmäktige. Och till ordförande för mandatperioden valdes Annalena Levin från centerpartiet. Det är inte ofta som en kvinna har svingat klubban i kommunens högsta beslutande församling, men nu var det äntligen dags. Och Levin (till höger på bilden nedan) gjorde ingen besviken. Hon ledde sammanträdet på ett föredömligt sätt.

Rininsland fick därmed sätta sig på sin plats i salen bland de andra 50 ledamöterna. (Och tog då också av sig slipsen…) Därpå valdes Dan Åberg (M) till 1:e vice ordförande och Anneli Guilotte (S) till 2:e vice.

Jag tänkte i denna blogg helt enkelt redovisa vilka personer som blev valda till de olika nämnderna, rakt upp och ner. (Jag redovisar dock inte riktigt alla val.)

Kommunstyrelsen:

Benny Augustsson valdes till kommunstyrelsens ordförande. Han blir därmed Vänersborgs nye ”statsminister”. Gunnar Lidell blev 1:e vice ordförande och Bo Carlsson 2:e vice.

Barn- och utbildningsnämnden:

Mats Andersson fortsätter som ordförande i nämnden, i varje fall i två år. I TTELA sades det ju i en artikel för ett tag sedan att Andersson och Carlsson skulle byta plats efter halva mandatperioden. Det skulle betyda att Mats Andersson blev kommunalråd och Bo Carlsson ordförande i BUN. Vi får se. Gunnar Henriksson blev 1:e och Christin Slättmyr 2:e vice ordförande.

Kultur- och fritidsnämnden:

Ordförande blir Hans Norén och vice ordförande Kristina Edvinsson.

Socialnämnden:

Dan Nyberg fortsätter som ordförande, denna mandatperiod med Henrik Harlitz som 1:e och Ann-Britth Fröjd som 2:e vice ordförande.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden:

Ordförande blir Ann-Marie Jonasson och Piotr Gabrys vice.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Ny ordförande för mandatperioden blir Anders Wiklund och vid sin sida får han Tor Wendel och Åsa Johansson.

Byggnadsnämnden:

Även i denna nämnd fortsätter den tidigare ordföranden, dvs Bo Dahlberg. Vice ordförande blir Gunnar Bäckman.

Och till sist Kunskapsförbundet Väst:

Här tillsätter Trollhättan ordförandeposten, men denna mandatperiod är båda vice ordförandena från Vänersborg. Madelaine Karlsson blir 1:e vice ordförande och Henrik Josten 2:e vice.

Det förrättades fler val, men jag stannar där. Det finns nog anledning att återkomma vid ett senare tillfälle med kommentarer kring valen. Precis som det finns lite annat att berätta om vad som hände på sammanträdet idag.

PS. Jag gjorde en ändring i tabellen om kommunstyrelsen. Mathias Olsson (SD) valdes som ersättare. (20/12)

%d bloggare gillar detta: