Arkiv

Archive for the ‘BUN 2019’ Category

Dagens BUN (17/6)

17 juni, 2019 1 kommentar

Det blev som jag trodde, ett lugnt möte med barn- och utbildningsnämnden (BUN). Det blev också det sista sammanträdet före semestrarna. Ordförande Mats Andersson (C) flaggade dock för ett eventuellt extra möte i början av september.

Sammanträdet började med en längre information om nyanländas lärande. Processledare Patricia Karlsson och Jonas Hagström samt utvecklingsledare Alexandra Sjöborg redovisade det av Skolverket finansierade projektet. Skolverket har satsat 4,7 milj kr och ytterligare medel väntas för kommunikation av resultaten.

Syftet med projektet har varit att stärka kommunens förmåga att skapa goda förutsättningar för nyanlända barns och elevers lärande. Det har inte helt oväntat visat sig att nyanlända har lägre meritvärden än genomsnittet och att en större andel inte blir behöriga till gymnasiet.

Projektet har mestadels handlat om kompetensutveckling för olika grupper som verkar i skolans värld, t ex modersmålslärare, studiehandledare men också SYV-konsulenter och logopeder. Det har även använts pengar till utbildning i traumamedveten omsorg (TMO), där hela Torpaskolans personal har deltagit. Till hösten ska denna utbildning genomföras bland all personal i grundskolan. Även förskolepersonal har deltagit i utbildningar, då om pedagogisk dokumentation. Och det är ju bra – att Skolverket betalar kompetensutvecklingen… Nämnden satsar ju som bekant inte några egna pengar överhuvudtaget på kompetensutveckling i dessa besparingstider…

Den uppfattning som delgavs nämnden var att projektet har lyckats bra med föresatserna, även om det inte är riktigt slut än. Man har bland annat kunnat se hur undervisningen har påverkat barnens och elevernas utveckling och lärande på ett positivt sätt.

Nästa ärende handlade om Ströms Slott och förvaltningens tillsyn av den enskilda pedagogiska omsorgen. Ströms Slott har 37 anställda dagbarnvårdare i Vänersborg och ungefär 200 barn går i verksamheten.

Förvaltningen menade att tillsynen har visat brister i språkstimulering, barnskötarutbildning och den språkliga kompetensen (i svenska) hos dagbarnvårdarna. (För mer information om bristerna – se ”Tuff kritik mot Ströms Slott”.) Det framhölls dock, och det är viktigt i sammanhanget, att barnen i verksamheten mår bra. Det finns t ex inte någon anmärkning på barnens säkerhet och hygien, något som man ibland har sett under tidigare år.

Det finns även juridiska spörsmål som fortfarande inte är riktigt utredda. Lagen är både ”flytande och luddig” på området pedagogisk omsorg. Dessutom har Ströms Slott överklagat Vänersborgs kommuns beslut från 2016 om krav på barnskötarutbildning för dagbarnvårdarna. Och inte minst, vårdnadshavarna har rätt att själva välja enskild pedagogisk omsorg eller kommunens verksamhet. Det är inget som kan tvingas fram. Ströms Slott har också åtgärdat brister enligt tidigare ålägganden.

De här faktorerna gör att kommunen inte i nuläget kan hota med vite.

Gunnar Bäckman (KD) var engagerad. Bäckman är inte riktigt överens med sitt parti i den principiella frågan om den så kallade ”valfriheten”. Grundtanken var bra, menade Bäckman, men det blev inte som man tänkt sig. Det är typ dags att kommunalisera den pedagogiska omsorgen helt och hållet.

Efter en del diskussioner i nämnden, det var faktiskt ingen som var positiv till Ströms Slotts verksamhet, beslutade en enhällig nämnd i enlighet med förvaltningens förslag. Det betyder ett åläggande om att:

”inkomma med en plan för hur de (Ströms Slott; min anm) ska åtgärda bristerna till barn- och utbildningsnämnden senast 2019-09-30.”

Det är följande åtgärder som BUN ålägger Ströms Slott att presentera en plan för (jag återger punkterna i sin helhet här):

”1. Tillse att dagbarnvårdarna har utbildning/kompetens för att ge barnen det de har rätt till enligt Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg. Detta enligt kommunens krav på minst barnskötarutbildning hos personalen. Interna, privata utbildningar i huvudmannens regi eller motsvarande godkänns inte som motsvarighet till kravet på barnskötarutbildning som påtalats i genomförd tillsyn 2017.

2. Tillse att dagbarnvårdare behärskar det svenska språket i den utsträckning som behövs för att utmana och stimulera barnens språkutveckling i svenska. SFI , Dnivå har visat sig i tillsynen inte vara tillräcklig för att uppfylla skollagens krav och allmänna råden gällande stimulering av barnens utveckling i det svenska språket.

3. Tillse att dagbarnvårdarna har möjlighet att besöka Sirius och andra verksamheter genom att aktiviteter, dagar och tider erbjuds dagbarnvårdarna för besök.

4. Utifrån de brister som observerats gällande det språkutvecklande arbetet är en placering i förskola enligt 8 kap § 4 lämpligt för de barn som har behov av andraspråkstimulering. Huvudman bör därför uppmana vårdnadshavare att anmäla sitt barn till allmän förskola, utifrån allmänna rådens skrivning om barnens deltagande i utbildning inom allmän förskola för att tillse att barnen får ta del av förskolans pedagogik utifrån andraspråksstimulering.

5. Tillse att dagbarnvårdarna har kunskap kring anpassningar utifrån barns behov.”

Under tiden arbetar förvaltningen med information till vårdnadshavarna om den kommunala verksamheten.

Det var som vanligt en aktuell lokalinformation.

Det finns stora renoveringsbehov på Norra skolan, det har jag skrivit om förut. Beräkningarna talar om 60-90 milj kr. Det verkar dock som om det finns vissa möjligheter att göra punktinsatser för 6 milj. Då skulle eventuellt undervisning kunna fortgå i 2-3 år. Det här förutsätter emellertid att det verkligen blir en ny skola på Holmängen, för åtminstone 500 elever. Då flyttas med all sannolikhet eleverna på Norra skolan dit… (En skola på Holmängen beräknas kosta 215 milj kr.)

Nämnden besökte också Norra skolan på eftermiddagen. Personal och elever (300 st) har inte haft det roligt det gångna läsåret. Källarplanet, där administrationen har suttit, har t ex tvingats stänga. Det var brist på lokaler redan innan, nu är läget akut. Det är bara att beklaga situationen och arbetsmiljön på Norra…

Öxnereds skola, som nämnden också besökte på eftermiddagen, har börjat byggas om. Den nya skolan ska stå klar 2022 och ska då kunna ta emot 525 elever. (Det gångna läsåret gick 288 elever på skolan.) Dessutom blir det plats för 4 förskoleavdelningar (100 barn).

På Mariedalskolan ska 5 nya klassrum tillskapas på den gamla habiliteringen. Det behövs nämligen fler lokaler i centrala stan. Det är fullt i LM-skolorna, trots alla moduler… Det är dock bekymmersamt på Mariedal med hur t ex idrottsundervisningen ska lösas.

På högstadierna ser det ljusare ut i och med att Silvertärnan kommer att kunna ta emot 780 elever, när den står helt klar om något år.

Nämnden besökte också Skerruds skola under sin rundtur på eftermiddagen. Det finns en del saker som kan och borde bli åtgärdade för en billig peng på skolgården, men som på grund av den kommunala byråkratin inte har åtgärdats… Det är nog tyvärr också så att Skerrud ser ut att vara i behov av renovering. Skolan börjar ”förfalla”…

Rundturen slutade för övrigt på Belfragegatans förskola. Efter att ha sett Skerruds skola och Norra skolan var det en bjärt kontrast att vandra runt i förskolans splitternya, fina och moderna lokaler. Det har blivit en fantastisk förskola. Tyvärr har det redan varit inbrott i lokalerna och gäng har hittat till förskolans fina gård under helger och kvällar…

Efter sammanträdet, som inte bjöd på några överraskningar (se ”BUN 17/6 2019” för dagens ärenden), avtackades förvaltningschef Anne-Len Kriewitz.

Kriewitz har gjort ett gediget arbete under de 40 år som hon har varit Vänersborgs kommun trogen, de sista åren alltså som förvaltningschef. Kriewitz kommer definitivt att lämna ett stort tomrum efter sig… Men inte desto mindre, lycka till med livet som pensionär Anne-Len!

Och tack ordförande Mats Andersson och övriga ledamöter för detta första halvår på den nya mandatperioden.

Kategorier:BUN 2019

BUN 17/6 2019

På måndag var det alltså dags igen. Barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträder på kommunhuset. Det kan vara ”vårens” sista sammanträde – men kanske ändå inte… Ordförande Mats Andersson (C) aviserade redan för en månad sedan att det kan bli ytterligare ett möte. Det beror på kommunfullmäktiges budgetbeslut den 19 juni. Och med tanke på de ”huvudförslag” som har lagts fram så blir det antagligen ett kris- och nedskärningssammanträde med nämnden innan ledamöterna får avnjuta sin välbehövliga sommarvila. Om det nu kan bli så mycket vila med, förmodligen, och förhoppningsvis, gnagande dåliga samveten…

I både budgetförslaget från S+C+MP respektive M+L+KD kommer BUN nämligen inte att få de 40,3 miljoner kr som nämnden beräknar att den behöver för att upprätthålla samma kvalitet på verksamheten som i år. Och det betyder att nämnden måste sänka sina kostnader med samma summa. Besparingen motsvarar ungefär 80 tjänster och eftersom nämnden svårligen kan spara på några andra kostnader, så är en nerdragning av personal att vänta.  (Se ”Budget 2020: Stora neddragningar!”.)

Men det blir inga budgetdiskussioner på måndag. Istället blir det säkert ett mycket lugnt BUN-möte. Den stora punkten på dagordningen är nog den om den enskilda pedagogiska omsorgen, dvs tillsynen av verksamheten som bedrivs av Ströms Slott. (Den skrev jag om igår, se ”Tuff kritik mot Ströms Slott”.) Men här tror jag att alla partier är eniga i sin uppfattning.

Sammanträdet börjar med en redovisning av ”Nyanländas lärande”. Det är ett projekt som initierades av Skolverket sommaren 2017. Kommuner med hög andel nyanlända elever i förhållande till det totala elevantalet kunde vara med, och Vänersborg bestämde sig för att delta.

Ett lokalt team bestående av representanter från barn- och utbildningsförvaltningens olika verksamhetsområden har tagit fram en nulägesbeskrivning, nulägesanalys och åtgärdsplan. Dessa ska nu redovisas. (Nämnden har inte fått redovisningarna i förväg.)

I handlingarna kan ledamöterna läsa att frånvaron bland personalen, som minskade i början av året, återigen steg under april. Den positiva trenden har alltså brutits. I förskolan uppgick sjukfrånvaron till 7,9%, i fritidshemmen till 9,0% och i grundskolan till 6,2%. Det kan också noteras att elevantalet i den enskilda pedagogiska omsorgen och på fritidshemmen minskar, medan barnen och eleverna fortsätter att bli fler på förskola och grundskola. Det är också noterbart att ingen kritik har riktats mot Vänersborg från Skolinspektionen under året.

Månadens uppföljning av budgetläget prognosticerar ett underskott för hela året på 12,6 milj kr, samma som förra månadsprognosen. Fram till maj gör nämnden ett underskott på närmare 6 miljoner. Och så är det tänkt att nämnden inte ska få några ytterligare pengar nästa år trots att kostnaderna kommer att öka…

Som vanligt ska nämnden få information om lokalsituationen. Det ska också tas beslut om planen för det systematiska kvalitetsarbetet. Enligt Skollagen så ska varje huvudman:

”systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.”

Så här ser planen ut för kommande läsår:

Planen blir nog bra… Vi får se hur själva verksamheten kommer att utvecklas med tanke på nedskärningarna… Om det nu är så viktigt – det verkar som om planer och ”ploppar” premieras högre i dessa tider, i varje fall av kommunledningen.

BUN ska skriva av några fordringar. Det beror på att man i stort sett har gett upp om att få pengarna. Det handlar t ex om att privatpersoner vägrar att betala och att kronofogden har misslyckats med indrivningen. Det handlar om 102.441 kr. På något sätt sker dock en bevakning även i fortsättningen, om det senare skulle visa sig att det finns pengar.

Benny Augustsson (S) och hans kollegor i kommunstyrelsens presidium, Gunnar Lidell (M) och Bo Carlsson (C), vill i höst ge Vänersborgs politiker:

”en grundläggande utbildning som ett stöd i förtroendeuppdraget samt ge en trygg grund för modigt beslutsfattande.”

Med modigare politiker kanske vi kan se en skattehöjning nästa år, eller varför inte redan nu – på onsdagens fullmäktige…

Till sist ska förra månadens sekretessärende följas upp. Men som sagt, det är sekretess.

Ja det finns några andra ”mindre” ärenden också, bland annat ska ordförande Mats Andersson (C) informera om vad han har gjort sedan det förra sammanträdet. Det ska också förvaltningschef Anne-Len Kriewitz göra. För sista gången. Senare på dagen ska förvaltningschefen avtackas för alla sina år i kommunen. Hon ska nämligen gå i tidig pension, ung som hon är.

På eftermiddagen ska nämndens ledamöter ge sig ut på en studieresa och besöka några av kommunens förskolor och skolor. Vilka är dock hemligt. Därefter kan nämndsledamöterna behaga åtskiljas och gå till sommarvila.

Kanske…

Kategorier:BUN 2019

Tuff kritik mot Ströms Slott

11 juni, 2019 1 kommentar

På måndag är det dags igen, barn- och utbildningsnämnden (BUN) ska ha sammanträde på kommunhuset. Ett av ärendena, kanske det viktigaste, handlar om enskild pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas av föreningar eller privata företag. Det kallas då enskild pedagogisk omsorg eller ”pedagogisk omsorg i fristående regi”. Ofta handlar den enskilda pedagogiska omsorgen om ”dagmammor”/föräldrar som anställs för att ta hand om barn i hemmen. Dagmammornas egna barn ingår inte sällan i barngruppen.

Enskild pedagogisk omsorg ska godkännas av kommunen. Kommunen ansvarar sedan för att verksamheten drivs enligt de kvalitetskrav, mål och bestämmelser som finns. Det gör barn- och utbildningsnämnden genom att regelbundet genomföra tillsyn. (Det är Skollagen som reglerar det här.)

Förvaltningen har under året gjort tillsyn av verksamheten som bedrivs av Ströms Slott. Resultatet är tämligen nedslående…

Vid tillsynen framkom det flera brister, men två är av det allvarligare slaget. Och det är dessutom brister som har påpekats tidigare – utan att de är åtgärdade på ett tillfredsställande sätt.

Kommunen har krav på att personalen ska ha minst barnskötarutbildning. Det är för att tillförsäkra sig om att barnen får det de har rätt till enligt Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg. (Sedan 2016 finns detta krav för alla som arbetar med barn 1–13 år i kommunen.) Det är emellertid endast ett fåtal som är examinerade barnskötare. Huvudmannen, dvs Ströms Slott, har anordnat interna, privata utbildningar, men dessa godkänner inte kommunen.

Det har även framkommit brister i det så kallade andraspråkstimulerande arbetet. De anställda dagbarnvårdarna på Ströms Slott behärskar helt enkelt inte det svenska språket i den utsträckning som behövs för att utmana och stimulera barnens språkutveckling i svenska. Skollagens krav och de allmänna råden uppfylls därmed inte.

Förvaltningen anser inte heller att barnen får ta del av andra verksamheter utanför den pedagogiska omsorgen i den utsträckning som de borde få. Barnens allsidiga kontakter och sociala gemenskap främjas inte på det sätt som Skollagen föreskriver.

I tillsynen framkom också att flera av dagbarnvårdarna har svårt att förklara hur de anpassar verksamheten till de behov som barnen har. Förvaltningen förmodar att så inte sker, i varje inte på alla ställen.

Rapporten innehåller en del annan ”kritik” också. Så skrivs det t ex att:

  • ”Ingen av dagbarnvårdarna kan redogöra för att de skriver uppföljningar som efterfrågas av huvudmannen.”
  • ”I några fall förklarar de äldre barnen att de yngre inte pratar svenska utan endast kan kommunicera på modersmål.”
  • ”i två fall kan bokbeståndet (på svenska; min anm) sägas vara tämligen skralt. Hos flera dagbarnvårdare observerades det att böckerna inte var öppnade och sparsamt använda.”

Det ska för rättvisans skull också sägas att tillsynen även upplevde en del positiva saker. Och jag förmodar att barnen trivdes och hade det bra. Det står inget annat i rapporten.

Men som ”grädde på moset” påtalar förvaltningen att Ströms Slott, från 2016 till 2019, aldrig har inkommit med en felfri faktura! Är det en faktura som ”bara” har cirka 15 felposter så betraktas den av förvaltningen som bra… Det betyder naturligtvis att barn- och utbildningsförvaltningens personal får lägga ner orimligt mycket tid och arbete på denna hantering.

På måndag ska BUN besluta om att förelägga Ströms Slott att inkomma med en plan för att åtgärda bristerna och höja kvalitén på verksamheten. Denna plan ska vara nämnden tillhanda senast den 30 september.

Det finns dock inget hot om vite. Som det var/är i Trollhättan. (Se ”Ströms slott riskerar vite upp mot en halv miljon”.) Egentligen vore det kanske läge att BUN redan nu använde sig av detta hot…

Hur som helst är det inte helt osannolikt att Ströms Slott inte kommer att lyckas med att rätta till bristerna – de har ju påtalats tidigare utan att de åtgärdats. Och den dagen blir det säkert inte bara aktuellt med vite, utan att BUN direkt går ett steg längre.

I Skollagen kap 26, 13 §, står det nämligen:

”En tillsynsmyndighet får återkalla ett godkännande, ett medgivande eller ett beslut om rätt till bidrag som myndigheten har meddelat enligt denna lag, om 
   1. ett föreläggande … inte har följts, och 
   2. missförhållandet är allvarligt.”

Det kanske är dags för BUN att allvarligt överväga om Ströms Slott ska få fortsätta att bedriva pedagogisk omsorg i Vänersborg…

Kategorier:BUN 2019, Ströms Slott Taggar:

Så var dagens BUN till ända

20 maj, 2019 2 kommentarer

Det var inga större överraskningar på dagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN). Ärendena gicks igenom, en del frågor ställdes, svar gavs och sedan beslutade nämnden enligt liggande förslag. (Se mina två tidigare bloggar inför sammanträdet, ”Inför BUN 20 maj” och ”Mariedal, musik, simning och nej till KFV!”.) Det var till och med enighet i valet av justerare…

Det var dock några diskussioner, och några besked, som var intressanta. Eller hade kunnat bli intressanta – om fler hade deltagit i dem. Jag tänker framför allt på rektorernas dilemma, ska de följa budgetkraven eller Skollagen.

Bakgrunden till dilemmat är BUN:s dystra prognos för året. Det prognosticeras ett underskott på 12,6 milj kr. Så får det inte vara, budgeten ska följas. Underskott är inte ok. I sådana här lägen är kravet från kommunledningen att nämnden ifråga, dvs BUN, ska vidta åtgärder för att få en budget i balans. Det måste med andra ord sparas. Och dess besparingsåtgärder ska beskrivas – och verkställas.

Förslaget var att nämnden, vilket sedan också blev beslutet, ska spara 4,2 milj kr på bland annat:

”Minska budgetavvikelser på enheter inom förskola och skola.”

Det kan tyckas vara en okontroversiell och ofarlig besparingsåtgärd. Men så är det inte. Det innebär att ett antal personer i förskola och skola inte får fortsatt anställning till hösten. De har för övrigt redan blivit varslade.

Enheterna inom förskola och grundskola har rapporterat in följande varsel inför höstterminen:

  • 5 barnskötare
  • 1 fritidspedagog
  • 1 leg förskollärare
  • 2 leg lärare
  • 1 modersmålslärare
  • 15 resurspersoner
  • 1 skolkurator

De här uppgifterna fick jag efter att ärendet hade avhandlats i nämnden. Antalet varsel var alltså inte känt vid behandlingen, även om vi visste att det hade varslats.

Alla klasser ska naturligtvis även i fortsättningen ha en lärare i klassrummet under varje lektion. De som varslas är personer som till största delen på olika sätt jobbar med elever i behov av särskilt stöd, i varje fall i grundskolan. Det är de, och deras föräldrar, som drabbas av neddragningarna. Och det redan nu till hösten alltså.

Detta förhållande ställer rektorerna inför ett dilemma. De ser behoven av särskilt stöd och ökad vuxennärvaro men måste följa budget. Fast Skollagen föreskriver att:

”Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.”

Vad ska de följa – lagen eller kommunens budgetkrav?

Jag lyfte som sagt frågan, men det var inte många som yttrade sig. Christin Slättmyr (S) tyckte väl egentligen inte att diskussionen hörde till ärendet. Ordförande Mats Andersson (C) ville inte diskutera rektorernas dilemma. Han ansåg att det inte var nämndens sak, ansvaret låg helt och hållet på rektorerna. Det var bland annat därför de hade betalt…

Och visst är det rektorernas ansvar. Det var ju hela poängen med min fråga. Det är ju politikerna i Vänersborg som skapar dilemmat. Borde inte nämnden, som är skolans huvudman, just därför ge rektorerna vägledning? Eller ska nämnden lämna dem i sticket? Rektorerna gör ju ”fel” hur de än gör.

Det var nog en känslig fråga… Den ville inte nämnden befatta sig med. Politikerna hukade. Och det är väl ett besked så gott som något. Jag ser det som att vi politiker inte tar ansvar för den budget som vi beslutar. Är det för lite pengar, så att Skollagen inte kan följas, då är det helt och hållet rektorernas fel… Det är fegt.

Så vad ger politikerna i BUN då för signal till rektorerna? Jo, följ kommunens budget. Och håll tummarna för att ni inte blir anmälda till Skolinspektionen… Mitt råd till rektorerna är att de måste höras, de måste berätta för politiker och allmänhet vad som sker ute i förskolorna och skolorna. Allmänheten och politikerna måste bli medvetna om vilka konsekvenser budgetbesluten har fått – och får. Och kommer att få…

Det var med det prognosticerade underskottet i tanken som jag också lyfte frågan om nämnden har råd med den del av musikundervisningen som köps från musikskolan och den omfattande simundervisning som bedrivs.

Några tjänstemän kom med sakupplysningar, men från nämndens politiker var det tyst… (Det är bättre diskussioner på Facebook…)

Jag fick ett intressant och viktigt besked från förvaltningen. Det har att göra med ett ärende som ska upp på kommunfullmäktige på onsdag, nämligen trafiksituationen vid Mariedalskolan. (Se ”Mariedalskolan – nya tomter och trafiksituationen”, men även ”Mariedal, musik, simning och nej till KFV!”.)

Det var ett klart och mycket tydligt besked:

Det har inte varit några som helst formella kontakter mellan barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen när det gäller planeringen av 2-3 tomter vid Mariedalskolan och den nya vägsträckningen.

Fast det är inte riktigt hela sanningen. Sanningen är nästan lite pinsam. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu meddelat barn- och utbildningsförvaltningen att trafikförändringarna inte ska vålla några problem. Men… När togs denna kontakt? Jo, i slutet av förra veckan – efter att en viss blogg publicerades. (Se ”Mariedalskolan – nya tomter och trafiksituationen”.) En gång till – efter att en viss blogg publicerades…

Som sagt, nästan lite pinsamt.

Sammanträdet avslutades med ett ärende som undertecknad vänsterpartist och, dagen till ära, justerare initierade. Det är dock sekretessbelagt. Vilket är helt riktigt.

På måndag ska protokollet justeras. Det blir nog en ganska enkel uppgift. Ett ärende var det för övrigt omedelbar justering på. Det var nämndens beslut att anta den nya reviderade delegeringsordningen.

Ordförande Mats Andersson (C) avslutade mötet kl 14.50 med att meddela att det kan bli aktuellt med ett extrainsatt sammanträde efter kommunfullmäktiges budgetbeslut den 19 juni. Budgetbeslutet kommer nämligen att kunna innebära stora ekonomiska konsekvenser för BUN, så stora att det hotar statsbidragen. Det kan handla om 26 miljoner…

Och då måste BUN besluta om ytterligare besparingsåtgärder…

Kategorier:BUN 2019, Mariedal

Mariedal, musik, simning och nej till KFV!

Det är söndag kväll. I Nordstan skriker fiskmåsarna som vanligt. De flesta underlag inför veckans tre politiska händelser är genomlästa. Det är barn- och utbildningsnämnd imorgon måndag, Kunskapsförbundet på tisdag och kommunfullmäktige på onsdag kväll. Läsningen har tagit sin runda tid, men ändå hann jag faktiskt med några timmar i Gågatekrysset i lördags, dvs igår. Vänsterpartiet liksom de flesta andra partier var ute på stan och försökte motivera vänersborgarna till att rösta i EU-valet.

Det gick så där. Det var en massa människor ute vid Gågatekrysset, ovanligt många, men det berodde inte på intresset för EU. Intresset var, om inte obefintligt, så i varje fall tämligen minimalt. Det hade varit musikvecka och igår var det typ ”grand finale”. Det var därför det var så många människor ute på stan. De lyssnade på både orkestrar och blåsuppträdanden. Och tittade på Vargöns drillflickor. Inte i partiernas EU-broschyrer…

Centrum blir mycket trevligt och attraktivt när det är folk i rörelse. Precis som det kan bli motsatsen när det är tomt. Vilket tyvärr händer alltför ofta…

På morgondagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN) är det inga avgörande beslut som ska tas. Jag har för övrigt redogjort för ärendelistan, och lite annat i bloggen ”Inför BUN 20 maj”. Däremot hoppas jag på några diskussioner i dessa tider av nedskärningar.

I ärendet Delårsrapport beskrivs nämligen att BUN och förvaltningen måste spara. Det står:

”Minska budgetavvikelser på enheter inom förskola och skola.”

Och det redan i år alltså. Jag skrev om det i min tidigare BUN-blogg och har därefter fått några exempel på neddragningar som ska göras på olika skolor i höst. Och utan att gå in på detaljer så kan jag konstatera att det tycks som vanligt vara elever i behov av särskilt stöd som drabbas mest, genom att de får mindre stöd. Och så blir det alltid när det ska sparas i skolan. Varje klass behöver ju en lärare varje lektion, och det kan ingen rektor spara på… Men samtidigt säger Skollagen:

”Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.”

Det står inte att detta bara gäller om kommunen har pengar…

Och då blir frågan – ska rektorn i ett läge där en elev behöver särskilt stöd ge eleven det, trots att det inte finns pengar? Vad går först – den kommunala budgetföljsamheten eller Skollagen? Och sedan den minst lika viktiga frågan – vad gör huvudmannen, dvs BUN, om rektorerna följer Skollagen…?

Det finns två ”moment” i grundskolan som jag funderar på i dessa neddragningstider – musik- och simundervisningen…

Ska barn- och utbildningsförvaltningen betala extra till lärare från musikskolan (=kultur- och fritidsnämnden) för att de ska undervisa elever i åk 3 i halvklass 80 min i veckan i 12 veckor? (Jag tror att det är så på alla skolor.) Det finns ju redan musiklärare på skolorna. Det är dessutom skolans musiklärare som så småningom ska sätta betyg på eleverna. Jag tror att man borde ha diskuterat om BU-förvaltningen överhuvudtaget ska köpa musiktjänster från Musikskolan.

Och jag undrar också hur mycket simundervisningen kostar. Och hur mycket tid den får ta. Tid som oftast tas från annan undervisning.

Simning ingår i ämnet Idrott och Hälsa. I kunskapskravet för betyget E i åk 6 står det:

”Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.”

Elever måste alltså kunna simma för att få ett godkänt betyg i ämnet Idrott och Hälsa i åk 6. Men då är min undran, varför ska alla elever egentligen ha simundervisning i förskoleklass och på lågstadiet? Hade det inte räckt med att ha simundervisning bara i mellanstadiet eller till och med i åk 5 och åk 6? Ur skolans och Läroplanens synpunkt hade det definitivt räckt. Att kunna simma är ju bara ett av många kunskapskrav i ämnet Idrott och Hälsa. Och då finns det mängder av kunskapskrav också i alla andra ämnen. Hur kan man motivera att just detta kunskapskrav ska få kosta så mycket och få ta sådan tid?

Visst är det bra att barnen lär sig simma så tidigt som möjligt, men varför ska skolan använda sina begränsade undervisningsresurser för att utföra en uppgift som rimligen borde ligga på kommunen som helhet, eller staten?

På onsdag är det kommunfullmäktige. Då ska ett ärende upp som har med barn- och utbildningsnämnden och skolan att göra. Jag tänker på trafiksituationen på Mariedalskolan. Det skrev jag om i bloggen ”Mariedalskolan – nya tomter och trafiksituationen”.

Trafiksituationen är problematisk redan nu vid Mariedalskolan. Och så tänker kommunen att göra i ordning 2-3 tomter och ändra en vägsträckning i precis detta område.

Det finns de som säger att det ska bli bra och att vi ska lita på samhällsbyggnadsförvaltningen. Det handlar inte om att lita på någon. Vid sådana här förändringar så måste planer kommuniceras och det måste föras dialog men dom som berörs, dvs Mariedalskolan. Och det är det ingen som har gjort. Mariedalskolans personal och rektor fick reda på planerna av en slump i förra veckan. Och då är det ändå Mariedalskolan och dess rektor som har ansvar för barnen och deras säkerhet. Och det rör sig många barn i området…

Det torde för övrigt vara obligatoriskt att inför en sådan här förändring göra en riskanalys och en sådan borde dessutom ingå som underlag i ett sådant här beslut. Och det gäller en riskanalys för både själva byggnadsskedet och för resultatet när det är klart.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna så står det:

”8 § När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.”

Det är alltså kommunfullmäktige som på onsdag ska fatta beslut om förändringarna vid Mariedalskolan. Jag tänkte yrka på återremiss med följande motivering:

”Jag yrkar på återremiss för att samhällsbyggnadsförvaltningen ska få tid och möjlighet att genomföra dels en dialog med Mariedalskolan och barn- och utbildningsförvaltningen för att lösa den nuvarande och framtida trafiksituationen i området, och dels upprätta en riskanalys.”

Och på tisdag har Kunskapsförbundet sammanträde. De viktigaste ärendena avgörs emellertid inte på direktionens möten. De avgörs av ägarkommunerna, Vänersborg och Trollhättan. Det är ägarkommunerna som bestämmer hur mycket pengar Kunskapsförbundet ska få till förfogande…

Och pengar till förskola, grundskola och gymnasieskola står inte särskilt högt i kurs för de styrande eller oppositionen i Trollhättan och Vänersborg… Trots alla fagra löften och allt fagert tal i t ex valrörelser…

Kunskapsförbundet har begärt ett extra tillskott för år 2019 – se ”Glöm inte våra gymnasieungdomar!”. Det begärda tillskottet var på 10,2 milj kr för Trollhättans del och 6,8 milj för Vänersborg. Det är pengar som är nödvändiga för att bedriva en någorlunda vettig gymnasieskola.

Benny Augustsson (S) och Gunnar Lidell (M), som var de politiker som representerade Vänersborg på ägarrådet, bestämde tillsammans med politikerna från Trollhättan att föreslå respektive kommunfullmäktige:

”att avslå direktionens begäran om ytterligare tillskott till förbundet under 2019.”

Vänersborgs barn och elever har ingen särskilt ljus tid framför sig.

Inför BUN 20 maj

Nästa vecka blir politisk intensiv. Och således också denna eftersom det finns en del handlingar att sätta sig in i. Kommunfullmäktige, barn- och utbildningsnämnden (BUN) och Kunskapsförbundet Väst har alla sammanträden.

Först ut är BUN, som i vanlig ordning möts på måndag.

Sammanträdet börjar med att undertecknad vänsterpartist ska väljas till justerare. Och det passar bra om man vill komma lite ”billigt” undan. Det är ganska få ärenden som nämnden har att behandla och jag kan nog inte se något som är särskilt kontroversiellt heller.

Det blir som vanligt en del information. Den första handlar om ”Kunskapsutveckling i förskolan”. Nämnden ska få veta mer om undervisningen i förskolan. En av förskolecheferna ska också beskriva ”organisation för ökad måluppfyllelse”.

Nämnden delges också i vanlig ordning några nyckeltal. Det finns väl inte mycket att säga om dem, fast det är glädjande att se att frånvaron hos personalen verkar ha minskat under året. Sjukfrånvaron i förskolan var i mars 7,1% (i januari 9,5%), på fritids 7,8% (jan 11,2%) och i grundskolan 5,0% (jan 6,8%).

Det ska bli en dialog kring planen för det systematiska kvalitetsarbetet. Planen tas av nämnden varje år och ska så göras i år också, närmare bestämt på nästa sammanträde. Det blir alltså inget beslut nu på måndag utan bara dialog och diskussioner.

BUN ska även lämna ett svar på ”Vänersborgs innerstad”, som är ett program för bevarande och utveckling av Vänersborgs innerstad. Till innerstaden räknas området från Norra Järnvägsgatan och norrut till Skräcklan.

Det är ett enormt arbete som har lagts ner på programmet. Det innehåller en fantastisk och heltäckande inventering och beskrivning av innerstaden och är en fröjd att läsa för oss som är intresserade av Vänersborgs historia och byggnader. Varenda kvarter beskrivs och det finns bilder på i stort sett varenda byggnad. Programmet blickar naturligtvis också ut mot framtiden och pekar på var det går att bygga och var det kan förtätas. (Du kan ladda ner programmet på Vänersborgs hemsida, klicka här. Idag fick jag också ett brev hem, där miljö- och byggnadsförvaltningen informerar om programmet och ber vänersborgarna om synpunkter.)

Barn- och utbildningsnämnden ska dock hålla sig till det som är nämndens intresseområde, dvs förskolor och skolor.

Norra skolan är en av de byggnader i innerstaden som har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Det är bara att konstatera att det är mycket tråkigt att underhållet av skolan har misskötts så att skolan är i behov av en omfattande renovering. Det är också tråkigt om det är BUN som ska stå för kostnaderna, genom hyreshöjning. Det bör ju vara kommunen i sin helhet som tar hand om byggnader av ”mycket högt kulturhistoriskt värde”. Kan man tycka.

Gasverksgatans förskolebyggnad hör också till kategorin som har ett kulturhistoriskt värde, om än inte på samma nivå som Norra skolan.

I förslaget till yttrande betonas:

”vikten av att lokaler för förskola och grundskola är ändamålsenliga och anpassade för modern pedagogik. Många av Vänersborgs kommuns förskole- och skollokaler är i stora behov av utökning och anpassning och en central aspekt är då att väga det kulturhistoriska intresset mot behovet av bra och ändamålsenliga lokaler.”

Det är naturligtvis av stor vikt att verksamheterna inom förskola och grundskola bedrivs i lokaler av hög undervisningskvalitet.

Premier ska fördelas mellan de olika högstadieskolorna. Ekonomikontoret talar om vilken summa som gäller och sedan fördelar nämnden medlen utifrån antalet elever i skolorna.

Majsammanträdet är tiden för en av alla delårsrapporter…

Delårsrapporten börjar, som vanligt, med en resultatavstämning. Det finns 9 förväntade resultat och samtliga är ”betygssatta” med en gul plopp. Det betyder att de förväntade resultaten är ”delvis uppnådda”. Varje resultat motiveras och det beskrivs att det är svårt att sätta någon annan färg på ploppen, eftersom arbete pågår eller att det typ inte finns några resultat än. Det sista gäller t ex medelmeritvärde och betyg.

Eller är det möjligtvis så att man kan se de gula plopparna som någon slags ”protest” mot den tämligen meningslösa mål- och resultatstyrningen…?

Jag noterar i texten att det står:

”Grundskola 7-9 arbetar utefter två vuxna (lärare) i varje klass. Målet är att ha två lärare i varje klassrum, men detta har ännu inte gått att realisera på grund av budgetläget samt tillgång på legitimerade pedagoger. Syftet med två vuxna i varje klassrum är att den upplevda arbetsbelastningen ska minska och personalen inte ska känna sig ensam i klassrummet samt att tryggheten hos eleverna ska öka.”

Jag hoppas att även låg- och mellanstadierna arbetar mot ett tvålärarsystem. Det vore fantastiskt om detta gick att genomföra, men just nu ser det mörkt ut. (Jämför kommunens budgetdiskussioner inför år 2020…)

I delårsrapporten ingår även en budgetavstämning. Och för innevarande år ser det inte heller särskilt ljust ut. Nämnden uppvisar ett underskott på 3,9 milj kr och prognosen för året visar ett underskott på 12,6 miljoner…

Underskottet beror på ej finansierad volymökning, ökade interkommunala kostnader som en följd av socialförvaltningens ökade antal beslut om barns placering utanför hemmet, ökade kostnader för barn med särskilda behov, lägre barnomsorgsavgifter för fritidshemmen än budgeterat samt kostnader för nyöppnade enheter. Även kostnader för måltider beräknas öka (”Framtida kök”).

Nämnden kommer med all säkerhet att få mer ”kött på benen” när det gäller orsakerna till underskottet.

Förvaltningen ska försöka att komma tillrätta med underskottet på två sätt:

”1. Begäran av den tilläggsbudget som Kommunstyrelsen reserverat för ökat elevantal.”

Elevantalet har i år, fram till och med april, ökat med 35 elever (F-9). Prognosen är att antalet elever ökar under året med sammanlagt 80. Förvaltningen kalkylerar med att få 8,4 milj kr av de pengar som fullmäktige avsatte i budgetbeslutet förra året för en eventuell elevökning.

”2. Övriga åtgärder”

Övriga åtgärder handlar om att minska budgetavvikelser på enheter inom förskola och skola. Och här har ”arbetet” inför nästa läsår redan börjat… Personalstyrkan i skolorna dras ner och flera får inte fortsatt anställning… (Dock inte vad jag förstår legitimerade lärare.)

Det här kan säkert ställa den intressanta och avgörande frågan på sin spets – vad går först, den kommunala budgetföljsamheten eller Skollagen?

I Skollagen regleras skolans skyldigheter att vid behov ge elever särskilt stöd. Det är alltså ett lagkrav – utan undantag med hänsyn till budget. Och de som kan avgöra om elever har rätt till särskilt stöd är självklart professionen – lärarna och rektorerna.

Jag tror mig kunna konstatera att det finns många skolor som inte kommer att kunna uppfylla Skollagens krav. Och vad händer då? Ska rektorerna följa budgetkraven från kommunen – eller Skollagen? Och hur reagerar huvudmannen om rektorerna följer lagen…?

Dessa principiella frågor borde kanske diskuteras på måndagens sammanträde…

I ”Övriga åtgärder” räknar förvaltningen också med att hämta hem pengar genom att minska personalkostnader inom förvaltningen och fortsätta arbetet med att minska sjukfrånvaron och vikariekostnaderna.

Nämnden ska slutligen godkänna ett förslag om revidering av BUN:s delegeringsordning och välja Christin Slättmyr (S) som nämndens representant till kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Det blir nog inga större meningsskiljaktigheter kring dessa frågor.

Det kan nog bli en del diskussioner på sammanträdet på måndag, men jag tror att det blir ett enkelt protokoll att justera.

Kategorier:BUN 2019

BUN 23/4: Usch!

23 april, 2019 3 kommentarer

Så hade barn- och utbildningsnämnden ett av årets viktigaste sammanträden. Det var budgeten för år 2020 som avhandlades.

Det var egentligen inte så många andra ärenden på dagordningen, även om det som vanligt var en del information. Så fick vi t ex veta, och det kanske var bra inför den kommande budgetdiskussionen, att 57% av alla anställda inom förskolan har en pedagogisk högskoleexamen (54% år 2018). I grundskolan 1-3 har 78,5% av lärarna legitimation (läsåret 2017-2018 var det 79,5%), i 4-6 är siffran 70,4% (73,5% lå 2017-18) och i grundskolan 7-9 är motsvarande siffra 63,1% (63,6% år 2017-18). Det betyder att drygt 1/3 av lärarna på högstadiet inte är legitimerade… Det bör också noteras att andelen legitimerade lärare i grundskolan sjunker på alla stadier sedan förra läsåret.

Informationen mynnade ut i frågorna: Hur behåller Vänersborg kompetent personal, hur lockar vi fler till Vänersborg? Och naturligtvis kärnfrågan om – hållbart arbetsliv… Det gavs inga svar. Det är nog så att Vänersborgs kommun inte är på väg att vända denna trend…

Nämnden fick också reda på att det är fler tillbud på skolorna i mars än tidigare. Förklaringen är nog att det har skett en avsevärd förtätning i kommunens skolor, dvs fler elever ska samsas inom samma ytor som tidigare. Dessutom har flertalet skolgårdar blivit mindre, eftersom det har placerats ut moduler på nästan varenda skola.

BUN har gått med underskott det första kvartalet på ca 2,8 miljoner kr. Det är som vanligt på grundskolan vi ser den största budgetavvikelsen. En förklaring är att sjukfrånvaron har varit ovanligt stor under februari och mars. Det är dock fortfarande för tidigt för att dra några slutsatser om vad detta ekonomiska underskott kommer att leda till vid årets slut.

Eftersom elevantalet har ökat med mer än 10 elever, så tänker nämnden avropa pengar från kommunstyrelsen. Den möjligheten gav kommunfullmäktige i sitt budgetbeslut i november, dvs att BUN skulle kunna begära pengar från de 10 milj som avsattes till eventuell elevökning. En del av dessa pengar bör nu tillfalla BUN. Det är dock inte frågan om några större pengar, även om man kan förledas att tro det. Nämnden får ungefär 53.000 kr ”extra” om elevökningen är 11 elever, 106.000 kr om det blir 12 osv. (Elevpengen är beräknad från 2018 års peng.)

En glädjande nyhet är att Propellergatans (Fridhem) respektive Belfragegatans (”Hönan”) förskolor snart står klara för invigning. Då får fler barn plats och det blir nya fräscha lokaler.

Det är mindre glädjande att Norra skolan, båda byggnaderna (i folkmun kallade ”Slottet” och ”Fängelset”), är i behov av en omfattande renovering… Samhällsbyggnadsnämnden tror att renoveringen kommer att kosta 60 milj kr. Och då ingår inte kostnader för tillfälliga undervisningslokaler, vart man nu ska hitta sådana… Renoveringen är nödvändig eftersom underhållet på Norra skolan har varit eftersatt i många år. Sådant ska inte få hända. Anser i varje fall en vänsterpartist som jag… Kommunen måste helt enkelt sköta underhållet. I den hyra som BUN betalar till samhällsbyggnadsnämnden för skollokaler ingår underhåll.

Gunnar Bäckman (KD) uttryckte farhågor om att BUN kommer att få stå för renoveringskostnaderna genom höjd hyra. Ordförande Mats Andersson (C) försökte lugna Bäckman på den punkten, men vem som får rätt återstår att se.

Bäckman ansåg för övrigt att kommunen skulle fundera på att strunta i renoveringen och istället sälja Norra skolan till något fastighetsbolag. Renoveringspengarna skulle istället kunna användas, ansåg Bäckman, till en ny och större central skola.

BUN vill också skapa nya klassrum i fd Habiliteringen vid Mariedalskolan. Det finns helt enkelt för få lokaler nu när elevantalet har ökat. Klassrummen är också för små. Dessutom ska ytterligare en förskoleklass startas upp till höstterminen.

Och till sist när det gäller information. Nämnden ska föreslå fullmäktige att stänga Kumlienskolan på Restad Gård från och med höstterminen 2019. Elevantalet har sjunkit och de elever som finns kvar får plats på Tärnan och Mariedalsskolan. Det blir om inte annat mer kostnadseffektivt och det gynnar också barnen.

Och så var det då det där med budgeten.

Barn- och utbildningsnämnden var ålagd att lägga en budget inom de kostnadsramar som kommunstyrelsen bestämde i februari. Det ingick också att upprätta en bilaga om åtgärder och konsekvenser för att uppnå en budget i balans, dvs hålla sig inom dessa budgetramar. Det gjorde BUN idag – efter en mycket omfattande diskussion. Budgetramarna var nämligen väldigt, väldigt ”tajta”. Ramarna stred nämligen mot det mesta som nämnden står för. (Se en utförlig beskrivning i bloggen ”Besparingar!”.)

Förvaltningen skrev i underlaget:

”Med verksamhetens ökade barn- och elevantal har barn- och utbildningsnämnden en underfinansierad verksamhet 2020 med -40,3 mkr i förhållande till den budgetram nämnden blivit tilldelad.”

Med andra ord, barn- och utbildningsnämnden fick i praktiken order om att lägga förslag på besparingsåtgärder på drygt 40 miljoner kr. Och då ska vi också komma ihåg att dessa besparingar, om de genomförs, kan leda till minskade statsbidrag på 25,9 milj kr. Det är nämligen så att staten inte tillåter kommunerna att använda statsbidragen för att stoppa i ”svarta hål” på grund av neddragningar. Statliga pengar ska alltså inte användas för att kommunen ska kunna skära ner i verksamheterna. Neddragningen 2020 kan alltså, om nu kommunstyrelsen och kommunfullmäktige går på den ”fastslagna linjen”, resultera i besparingar på förskola och skola med 66 miljoner…

Ingen i nämnden vill genomföra de åtgärder som en besparing innebär. Däremot fanns det delade meningar om hur detta skulle formuleras. Vänsterpartiet hade sin vana trogen skrivit ett yrkande och det hade också ordförande Mats Andersson (C) gjort.

Det blev en kompromiss, som en enhällig nämnd ställde sig bakom:

”Barn- och utbildningsnämnden anser att en ramökning avseende budget 2020 är nödvändig.

Barn- och utbildningsnämnden vill särskilt påpeka allvaret i situationen om föreslagna åtgärder tvingas effektueras då statsbidrag, motsvarande ca 26 Mkr, ej kommer nämnden till del. Tilldelad budgetram innebär att lagstadgad förskole-/skolverksamhet ej kommer att kunna upprätthållas.

Nämndens målbild i förväntade resultat bör förbättras men utifrån given budgetram anser nämnden att detta ej kan ske.”

Jag anser själv att formuleringen ”Tilldelad budgetram innebär att lagstadgad förskole-/skolverksamhet ej kommer att kunna upprätthållas” är särskilt viktig. Vänersborg måste kunna följa Skollagen… Det är banne mig ett absolut minimum!

När det gäller ”målbilden” så kan man konstatera att nämndens mål för nästa år är att kunna bibehålla de resultat som har uppnåtts i år… Inte att förbättra resultaten… BUN ser t ex inga möjligheter att öka andelen elever som når kunskapskraven i åk 9 eller att fler blir behöriga till gymnasiet.

Usch!

Det är en tragisk framtid som förskola och grundskola går till mötes. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige måste ge barn- och utbildningsnämnden mer pengar.

PS. Protokollet från dagens sammanträde är redan skrivet och justerat. Du kan ladda ner det genom att klicka här.

Nu är jag trött…

Kategorier:Budget 2020, BUN 2019
%d bloggare gillar detta: