Arkiv

Archive for the ‘Budget 2019’ Category

Inga fakta om styret, bara rykten

11 november, 2018 Lämna en kommentar

Då har det gått ytterligare en vecka utan att det har klarnat vilka som ska styra Vänersborg de kommande 4 åren. Det är emellertid en hel del rykten i svang. Huruvida ryktena talar sanning vet jag inte, men de är ganska samstämmiga och i mina öron tämligen sannolika.

Ryktena säger att socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet ska fortsätta styra Vänersborg. Det gick ju så där förra gången. Deras budgetförslag röstades ner två år i rad och de förlorande flera viktiga frågor. Men de ger sig inte. Makten lockar… De har tänkt sig att styra vidare trots två mandat mindre. Miljöpartiet gick ju tillbaka i valet.

Flera medlemmar i S+C tycker nog att samarbetet med MP kan kvitta, men MP är alltså med i framtidsplanerna. Hur mycket det ska kosta S+C är troligtvis inte klart än. Förra mandatperioden (som fortfarande inte är slut) hade MP två ordförandeposter, i kultur- och fritidsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Jag antar att MP vill ha kvar dessa. Det är tveksamt om två mandat kan ge en sådan utdelning, det tycker nog inte bara jag…

Hur stämningarna är i miljöpartiet vet jag inte. Flera medlemmar har inte varit särskilt nöjda under de fyra gångna åren med den politik av neddragningar i verksamheterna, t ex på förskola och skola, som det styrande blocket har stått för och drivit i fullmäktige. Det enda som skulle få dessa medlemmar att gå med på ett samarbete i 4 år till är nog att S+C faktiskt bjuder på en del eftergifter. Som två ordförandeposter… Eller att Mariedal Östra inte exploateras…

De inom S som ville att socialdemokraterna skulle sträcka ut en hand till Vänsterpartiet gick tydligen förlorande ur striden. Om det nu var någon ”strid”. Det är ju inte säkert. Marie Dahlin har som det verkar ett bra grepp om partiet – och vad Dahlin anser om ett samarbete med V är ingen hemlighet. Det är antagligen det sista parti hon vill ha något att göra med. Jag vet inte om V ska ta det som en komplimang eller förolämpning. Även om jag tror att mina läsare kan gissa min uppfattning…

Och centern fortsätter alltså samarbetet med socialdemokraterna. Det var inte riktigt säkert att det skulle bli så. Många analytiker spekulerade om att C skulle byta sida. Ryktena sa också att centerpartiet fick en förfrågan från M+L+KD om samarbete. Ja, Gunnar Lidell (M) framförde ju även något liknande helt offentligt i TTELA. Och nu är det Mats Andersson som har tagit över ledartröjan från Bo Carlsson. Och Andersson tycks inte ha samma nära relation till S som Carlsson. Men Andersson tycks gå i Carlssons fotspår. Det blir S också i fortsättningen. Vi får se om det blir Andersson som tar över Carlssons kommunalrådspost (som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen) eller om Carlsson försöker hålla sig kvar.

Det har också gått rykten om att socialdemokraterna har frågat både liberalerna och kristdemokraterna om det har funnits intresse av ett samarbete. Enligt uppgift så har emellertid både L och KD vänligt men bestämt avböjt inviten. L och KD har trivts med moderaterna…

Men det är nog så att S+C+MP räknar med att oppositionspartierna står så långt ifrån varandra denna mandatperiod att de kan styra med bara 20 av 51 mandat.

Det första tecknet på det är att det tycks som om S+C+MP tänker lägga en budget som bara har stöd av 20 av fullmäktiges 51 ledamöter. De räknar med att de andra partierna ska rösta enbart på sitt eget förslag och inte på något annat. Det skulle betyda att förslaget från S+C+MP får 20 röster, förslaget från M+L+KD 15 röster, SD-förslaget 9 och V:s budgetförslag 5. I detta läge spelar det ingen roll var medborgarpartiet lägger sina 2 röster.

Det kan väl emellertid tänkas att S+C+MP, för att vara på den säkra sidan, ändrar något i sitt förslag för att närma sig M+L+KD. Då behöver det inte ens hänga på pengar, det räcker att gå med på en del av de utredningsförslag som M+L+KD har lagt. (Det här var min tanke redan för två veckor sedan, se ”Budgetförslaget från M+L+KD. Och varför det blir nedskärningar.”)

Visst kan S+C+MP gå V eller till och med SD till mötes, men detta skulle innebära mer pengar till verksamheterna och kanske en skattehöjning. Ett sådant närmande från de styrande partierna är dock enligt min mening helt osannolik.

Det skissade scenariot medför bara ett litet problem, en svekdebatt. I valet talade alla betongpartier, både socialdemokrater och moderater, centerpartister, liberaler, kristdemokrater och miljöpartister, om hur viktig skolan var och hur det skulle satsas på förskola och skola de kommande fyra åren. Det skulle även satsas stort på de gamla och sjuka. Och så har rösterna knappt hunnit räknas förrän vallöftena sviks och Vänersborg står för de största nedskärningar vi har sett sedan arenan byggdes…

Men vad gör det, det är ju hela 4 år till nästa val och då har väljarna glömt alla svek. Då går det säkert att återigen lura vänersborgarna med nya löften… Eller?

Kategorier:Budget 2019

Kommunens ekonomi. Och V:s budgetförslag

7 november, 2018 Lämna en kommentar

Onsdagen den 21 november har kommunfullmäktige i Vänersborg sammanträde. Då är det tänkt att budgeten för 2019 ska behandlas.

I några bloggar har jag beskrivit partiernas olika budgetförslag, förslaget från S+C+MP (”Budgetförslaget”), från M+L+KD (”Budgetförslaget från M+L+KD”) och sverigedemokraternas förslag (”SD:s budgetförslag (1/2)” och ”SD:s budgetförslag (2/2)”). Nu är det dags att redovisa förslaget från Vänsterpartiet.

Men först lite fakta.

Kommunen har gjort stora överskott de senaste åren. Så har t ex en resultatutjämningsreserv kunnat skapas på 50 milj kr, som kan användas de kommande åren. 2017 var en topp i det kommunala överskottet. I bokslutet redovisades då en förbättring av eget kapital med +76 milj kr, vilket innebar ett överskott mot budget med +53 milj. Det var dock en del engångsbelopp med i det bokslutet. I årets, 2018, mål- och resursplan var resultatet budgeterat till +24 milj kr. Kommunfullmäktige beslutade emellertid att tillföra socialnämnden ett tillfälligt budgettillskott på 27 milj och detta finansierades då bland annat från resultatet, vilket nu beräknas bli bara 1,6 milj.

I framtiden ser vi en svårare ekonomisk situation för Vänersborg, skattepengarna tycks inte räcka till för alla de utmaningar som Vänersborg står inför. Det säger i och för sig de styrande med någon slags automatik varje år. Det är ofta ett argument för att hålla tillbaka utvecklingen av verksamheterna och för att få ”fina” siffror i bokslutet, dvs ett så stort överskott som möjligt. Men denna gång ser prognoserna mörkare ut. Ekonomerna räknar med att tillväxten av skatteunderlaget kommer att bromsas upp under nästa år. Det betyder, menar ekonomerna vidare, att ett:

”betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.”

I underlaget (Mål- och resursplan 2019-2021) förväntas kostnaderna åren 2020 och 2021 överstiga skatter och statsbidrag. Det innebär att kommunens ekonomi inte är långsiktigt hållbar.

Nästa år, 2019, förväntas emellertid intäkterna öka mer än kostnaderna. Resultatet utifrån den budget som S+C+MP har lagt, och som kommunstyrelsen har beslutat föreslå fullmäktige, beräknas till 46 milj kr. Men då är 23 milj intecknade på grund av en förändring i den kommunala redovisningen. Kommunen går nämligen över till komponentavskrivning, vilket innebär att driftbudgeten för underhåll av fastigheter och gator överförs till investeringsbudgeten. Resultatmålet, dvs överskottet, höjs därför från 1 % till 2 % – och 23 milj ”försvinner” från resultatet. Kvar blir ett beräknat överskott på 23 milj.

Det här med procenten kan vara värt en liten kommentar. Det är ”god ekonomisk hushållning” om resultatet uppgår till minst 2 % av skatter och generella statsbidrag. Det är dock inget lagkrav. Lagen kräver enbart ”balans”, dvs att de budgeterade intäkterna är större än de budgeterade kostnaderna. Det räcker med andra ord med 1 krona i överskott…

Kommunen får sina intäkter från skatter, avgifter och statsbidrag. Avgifterna och skatterna bestämmer kommunen själv och de kan fullmäktige höja eller sänka. (Avgifterna handlar oftast om att kostnaderna för verksamheten ifråga ska gå jämnt upp.) Statsbidragen däremot kan kommunen inte göra något åt – mer än att hoppas att de blir så stora som möjligt. Och hade det blivit en regering (i Sverige) bestående av t ex S och V, så hade de med all sannolikhet blivit större. Nu är det som det är. Vänersborgs kommun fick 52 milj kr i statsbidrag 2017 och samma belopp 2018. Men från och med 2019 kommer statsbidraget att sjunka… Det minskar till 44 milj – och 2020 minskar det till 38 milj. (Statsbidraget räknas då på antalet kommuninvånare, inte som tidigare på en viktning för andelen nyanlända.) Vad jag förstår så fortsätter det sedan att minska. (Om inte en ny regering vill annorlunda.)

De minskade statsbidragen är ett av kommunens problem – intäkterna minskar. Det andra stora problemet är att nämnderna, framför allt barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, står inför stora ”utmaningar”. För BUN:s vidkommande har elevantalet stigit kraftigt de senaste åren, vilket har lett till en mängd ökade kostnader, t ex mer personal, mer skolmat, undervisningsmateriel, IT osv. Dessutom har en mängd moduler hyrts in för att eleverna ska få lokaler att vistas i – och hyreskostnaderna har skjutit i höjden. Inom socialnämnden härrör de enskilt största kostnadsökningarna från köpta platser inom ”Omsorg om funktionshindrade” och ”Individ- och familjeomsorgen”, hemtjänst samt personlig assistans LSS.

En enig barn- och utbildningsnämnd har begärt 29,435 milj kr i utökad budgetram för 2019. Socialnämnden begär 36,5 milj för nästa år. Även andra nämnder begär mer pengar, dock i betydligt mindre skala. Kultur- och fritidsnämnden begär 1,01 milj, byggnadsnämnden 500.000 kr, samhällsbyggnadsnämnden 600.000 kr och överförmyndarnämnden 300.000 kr. Nämnderna har alltså begärt ungefär 68 milj kr mer år 2019 än vad de fick för år 2018. Det är mycket pengar.

Det kan också tilläggas att löneutvecklingen för hela kommunen beräknas till 62 milj kr för 2019. Det är alltså kostnader som kommunen inte kan påverka.

Vänersborg står alltså inför det klassiska dilemmat – öka intäkterna eller minska kostnaderna.

De styrande i S+C+MP vill, om än inte skära ner (så mycket), så i varje fall stoppa kostnadsutvecklingen. Vilket i praktiken innebär nedskärningar, eftersom de stora nämnderna har sina (lagstadgade) uppgifter klara för nästa år, och de kräver mer pengar. Om inte BUN får dessa pengar har BU-förvaltningen tagit fram besparingsåtgärder som motsvarar ungefär 72 årsarbeten… (Det blir något färre nu, 7-8 stycken, när de styrande har slopat den sociala inkluderingspotten.) Hur socialnämnden ska spara vågar jag inte ens tänka på.

Inte heller oppositionen i form av M+L+KD vill ge nämnderna det de begär. Dessa partier har dock lagt en del förslag som på sikt skulle kunna leda till effektiviseringar i den kommunala verksamheten, utan att det slår mot verksamheterna. (Se ”Budgetförslaget från M+L+KD”.) Och det kan man ju hoppas på, även om eventuella besparingar då ligger i framtiden.

Det som jag saknar, i synnerhet hos S+C+MP, det är en diskussion om vad kommunen ska syssla med, vad kommunen ska prioritera. Är det rimligt att kommunen ska lägga pengar på icke-lagbundna verksamheter, i varje fall i den stora omfattning som sker nu? Jag tänker på arenan (netto 20 milj kr per år), Vattenpalatset (7-8 milj), bandy-VM (400.000+230.000), Bergagården, en flytt av hamnen till Vargön eller Wargön Innovation. Jag säger inte att det är fel (jag röstade t ex själv för Wargön Innovation), men jag efterlyser en diskussion.

Jag kan passa på att flika in att det överlag inte är mycket till samtal och diskussioner som förs över partiblocken i dessa tider. Vänersborgarna förväntar sig kanske, de borde göra det, att partierna i detta kärva ekonomiska läge tillsammans försöker hitta lösningar på kommunens problem. Men det sker inte och ansvaret ligger tungt på de styrande i S+C+MP. Vänsterpartiet har efterlyst en sådan diskussion. Det är också anledningen till att Vänsterpartiet lade fram sitt budgetförslag så sent (inte förrän 31 oktober). Vi ville samtala. Det märks också i den reservation som Lutz Rininsland (V) lämnade efter kommunstyrelsens sammanträde – se ”Reservationer gör sig bättre i klartext”.

Några ord om investeringar.

Vänersborg står inför stora investeringar de kommande åren. Det är ett av de stora problemen i kommunen, ur ekonomisk synpunkt.

Investeringsbudgeten omfattar 3 år, 2019-2021. Den innehåller sammanlagt investeringar för 1.114 milj kr, dvs mer än en miljard(!). (Och då är ändå investeringsbudgeten nerreviderad från 1.551 milj.) Det är t ex 391 milj kr till förskolor och skolor, 126 milj till framtida kök, 58 milj till idrottsanläggningar, 4 milj till särskilda boenden, kretsloppspark 10 milj, VA-investeringar 132 milj och sanering enligt Blåplan (utbyte av gamla rör) 48 milj.

För 2019 planeras investeringar för 397 milj kr. År 2020 planerar kommunen att investera för 380 milj och 2021 för 336 milj. Det innebär att Vänersborgs kommun måste ta nya lån för att finansiera investeringarna. I 2019 års finansieringsbudget planerar kommunen att låna 200 milj kr. Planerade investeringar 2020-2021 beräknas inte heller kunna hanteras inom ramen för skattefinansieringsnivån. I planen för 2021 uppgår kommunens långfristiga lån till 1.135 milj kr.

Hoppsan…

Hur ska Vänersborgs kommun fixa allt det här – verksamheterna och investeringarna? Det finns politiker som på fullt allvar tror att kommunen helt enkelt kan skära ner på kostnaderna. Det tror inte Vänsterpartiet. Vi tror inte heller att Vänersborg klarar sig utan investeringar. Det finns enligt Vänsterpartiet bara ett sätt – att öka inkomsterna.

Vänsterpartiet vill alltså lösa det klassiska dilemmat, öka intäkterna eller minska kostnaderna, genom att höja skatten.

Vänsterpartiet föreslår i sitt budgetförslag en skattehöjning på 1 krona. Det betyder en ökning av kommunalskatten från 22,21% till 23,21%. Detta innebär en ökning av kommunens intäkter med 70 miljoner. (Uppgiften kommer från Ekonomikontoret, enligt en annan uppgift kan det bli 80 milj.)

En sådan här skattehöjning innebär att om man tjänar 15.000 kr i månaden så får man betala 150 kr mer (varje månad), 20.000 kr/mån 200 kr och 30.000 kr/mån 300 kr.

Är Vänersborgarna villiga att betala detta för barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka? Vänsterpartiet tror det.

Det bästa hade i detta läge varit om partierna hade samlats, samtalat och diskuterat med varandra om hur Vänersborgs ekonomiska situation skulle kunna hanteras på bästa sätt. Och hitta en gemensam lösning.

Ska vi hoppas att de styrande partierna tar initiativ till detta? Eller ska det bli den vanliga munhuggningen partierna emellan i fullmäktige – med en osäker votering som följd?

.

PS. Det sker en komplettering av Vänsterpartiets budgetyrkande i en följande (kort) blogg: ”V:s budgetyrkande: En komplettering”.

SD:s budgetförslag (2/2)

5 november, 2018 Lämna en kommentar

I min förra blogg (se ”SD:s budgetförslag (1/2)”) beskrev jag Vänersborgs sverigedemokraters budgetförslag, eller närmare bestämt de sidor som var en slags ideologisk inledning till själva budgetförslaget. Idag ska jag titta på SD:s siffror och prioriteringar, dvs själva budgetförslaget.

På sidan 14 i sin ”budgetbroschyr” presenterar sverigedemokraterna en sammanställning av budgetramarna. SD har då utgått från de anvisningar som kom från kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) i våras. Och det är det inget att säga om. Under kommunstyrelsens sammanträde i förra veckan lade S+C+MP emellertid fram ett något annorlunda förslag. Den viktigaste förändringen var att de styrande partierna drog tillbaka förslaget om den så kallade sociala inkluderingspotten. Det betydde att nedskärningarna för nämnderna inte blev riktigt så stora som det hade föreslagits. (Notera dock att det fortfarande är ett nedskärningsförslag som de styrande lägger – se ”Budgetförslaget”.) Skillnaderna mellan vårens förslag och det nya är marginella. I dagens TTELA (se här) sa också Anders Strand (SD) att partiet kommer att se över förslaget.

SD presenterar sitt budgetförslag i en pedagogisk tabell:

Den andra kolumnen, ”2019”, anger Marie Dahlins förslag innan kommunstyrelsen i onsdags. Sedan har nämndernas äskande inför nästa år angetts, dvs hur mycket pengar nämnderna anser sig behöva för att täcka sina kostnader och upprätthålla en acceptabel och lagenlig verksamhet. De här äskandena står en majoritet av politikerna i respektive nämnd bakom, inte sällan eniga nämnder. Därefter kommer en kolumn med de pengar som SD föreslår att nämnderna ska få. Den sista kolumnen är Marie Dahlins förslag ”plussat” med SD:s föreslagna budgettilldelning. De två sista kolumnerna utgör således sverigedemokraternas budgetförslag.

Sverigedemokraternas budgetförslag är mycket både överraskande och anmärkningsvärt. SD tillskjuter jämfört med S+C+MP och M+L+KD (se ”Budgetförslaget från M+L+KD.”) hela 42 miljoner kr (41,9) mer till nämnderna. Japp, du läste rätt – 42 miljoner. Och för att ha råd med denna satsning vill SD höja skatten med 60 öre! (Se dagens TTELA, ”V och SD vill höja skatten i Vänersborg”.)

Det är en förändring av SD:s budgettänk. Tidigare har partiet mestadels velat spara så mycket som möjligt och SD har också oftast (dock inte alltid) pratat om skattesänkningar. Med denna budget har, som jag ser det, SD i rent ekonomiskt hänseende placerat sig till ”vänster” om socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet. Och även till ”vänster” om den förra mandatperiodens kometer på området välfärdssatsningar, M+L+KD. Vi får se om denna nya inriktning blir bestående.

Trots den annorlunda inriktningen så upptäcker man en hel del gamla sverigedemokratiska ränder i budgetförslaget… Och då framför allt på socialnämndens område.

Socialnämnden äskande är, som syns i tabellen, drygt 36 milj kr. SD vill emellertid bara ge nämnden drygt 6,7 milj – nästan 30 milj kr mindre alltså. SD föreslår en besparing med 25 milj på ”placering av barn och unga”. Det finns, som socialnämndens ordförande Dan Nyberg (S) anförde från fullmäktiges talarstol på det förra mötet (se ”Gårdagens KF”), våldsamma män och kostnaderna är stora för att skydda kvinnorna och barnen. Det görs enligt Nyberg 140 orosanmälningar varje månad i Vänersborg.

Socialnämnden skriver:

”Insatserna styrs av myndighetsbeslut utifrån de lagar som förvaltningen har att förhålla sig till gällande enskilda individers bedömda och beslutade behov.”

De här uppgifterna och åtgärderna är alltså reglerade i lag och inte ens sverigedemokrater får eller kan göra som de vill… Även om det skulle vara så som SD:arna tror att placering av barn och unga bara handlar om nyanlända och invandrare… Vilket det inte gör. Men eftersom lagen hur som helst gäller också de som inte är tillräckligt ”blå-gula” enligt SD:s definition så faller egentligen förslaget redan med detta.

SD räknar sedan upp några fler poster som de vill spara på, och som i SD:s definitioner har med ”icke-svenskar” att göra, t ex avveckling av Torpa Träffpunkt och boende för ensamkommande. Där sparar SD 2 milj. Samtidigt vill partiet satsa på de riktigt ”blågula”, vilket i och för sig även socialförvaltningen vill göra, också. SD vill lägga 24 milj på serviceboende, socialpsykiatriskt boende Storegårdsvägen i Vargön och boendestöd LSS för ungdomar som studerar på annan ort mm. Problemet är ”bara”, som jag påpekade förut, att de neddragningar som SD vill göra i placeringen av barn och unga inte är laglig. Därför kan SD inte heller hämta hem några pengar därifrån till sina satsningar. Som alltså då saknar finansiering.

SD spelar som vanligt på ”invandrarkortet” och vill vinna poänger hos sina väljare genom att blanda ihop kommunala och statliga angelägenheter. För inte vill väl sverigedemokraterna uppmana till brott mot svensk lag?

Det kan väl också tilläggas att allt det SD skrev om i sin visionära utläggning, om t ex trygghetslarm och utbyggnad av serviceboenden, inte återfinns i budgetförslaget. Och då kan man kanske undra varför partiet hade med dessa sidor överhuvudtaget…

Inte heller när det gäller barn- och utbildningsnämnden så blir jag riktigt klok på hur SD tänker. SD vill ge BUN de pengar som nämnden äskar till ökat barn- och elevantal, ökade hyreskostnader och ökade kostnader för nya skolkök samt ekologisk mat. Men samtidigt vill SD ta bort pengarna för ekologisk mat… Och så vill SD stänga den öppna förskolan på Sirius. (Kan man gissa att den inte är tillräckligt ”blå-gul”…) På de två posterna sparas 1,25 milj kr och dessa pengar vill SD satsa på ”byskolor”. Fast på ”byskolor” vill man satsa 3,788 milj kr, dvs drygt 2,5 milj mer än vad man sparade.

SD:s resonemang går inte ihop. Samtidigt talar inte SD om vad det är man vill satsa på i ”byskolorna”. Problemet för landsbygdsskolorna i Vänersborg är ju inte att kommunen inte satsar, det är ju att föräldrarna väljer bort vissa av dessa skolor, t ex Väne Ryr, Skerrud och Dalboskolan.

Samhällsbyggnadsnämnden äskade bara 600.000 kr mer jämfört med innevarande år – till gator och vägar för Holmängs Hage. Det är allt. SD är generösare. SD vill också att nämnden ska få 3 milj kr till gatuunderhåll och 4,527 milj till ”trygghetssatsningar”. SD förklarar inte vad ”trygghetssatsningar” innebär. Men det kan kanske vara övergångsställen? Eller fler övervakningskameror och mer gatubelysning?

Sverigedemokraterna har lagt ner ett stort arbete på sitt 18-sidiga budgetförslag. Och bara det är något nytt (Det har dock hänt en gång tidigare.) Det fanns ju faktiskt en tid då SD överhuvudtaget inte lade några budgetförslag. Årets sverigedemokratiska budgetförslag består, skulle man kunna säga, av ömsom vin och ömsom vatten. SD erkänner nämndernas behov och vill ge mer pengar till verksamheterna. Ja, de är till och med beredda att höja skatten.

Men så har vi de här ”missarna”. Det saknas inte alltför sällan kunskap och fakta. Ibland vill SD använda pengar som nämnderna redan har ”intecknat” till nya saker, utan att tala om vad nämnderna då ska spara på. Det får en att t ex undra hur SD egentligen vill att verksamheterna ska utformas. Och det gör att budgetförslaget blir, i bästa fall, ofullständigt och oklart.

Och framför allt.

Det vore på sin plats att SD valde att följa de ”blå-gula” lagarna i fortsättningen och också att de omfattade typ de traditionella, kristna ”blå-gula” värderingarna… Som SD tänker och uppför sig nu så är det svårt eller omöjligt att ha något med dem att göra.

Kategorier:Budget 2019, SD

SD:s budgetförslag (1/2)

4 november, 2018 Lämna en kommentar

Sverigedemokraterna i Vänersborg gick som i de flesta kommuner framåt i höstens val. De fick 4.407 röster. Det betydde att 17,36% av vänersborgarna röstade på Ola Wesley och Kurt Karlsson. Vilket i sin tur resulterade i 9 mandat i kommunfullmäktige, lika många platser som moderaterna. SD är kommunens tredje största parti, räknat i antal röster, och blir en kraft att räkna med i den kommunala politiken. Vare sig man vill eller ej.

Och partiet, stärkt av sina valframgångar, är fullt av självförtroende. Det märks inte minst när man får SD:s 18-sidiga budgetförslag i sina händer. Ja, du läste rätt – 18 sidor! Det är nog någon typ av rekord i dessa sammanhang. Det är tur att Vänersborg har gått ifrån papper och publicerar alla dokument digitalt nu för tiden…

Förstasidan är vackert utformad med den sverigedemokratiska blåsippan och en bild på Vänersborgs statskyrka. Det kan väl knappast bli mer traditionsenligt. Fast lite underligt är det dock. Det är ett budgetförslag det handlar om och ska läsas av kommunfullmäktiges ledamöter. Och knappast så många andra än politiker. Det är lite så man undrar hur SD i Vänersborg tänker. Ska de använda budgetförslaget inför EU-valet i maj eller ska det delas ut på stan? Förslaget ser faktiskt ut som en val- eller reklambroschyr.

Och intrycket förstärks när man börjar bläddra i broschyren.

På sidan 2 återfinns en innehållsförteckning, och det kan vara bra i en sådan här lång skrift. Tyvärr har SD dock missat att infoga en sidnumrering, vilket gör att man likt förbaskat får bläddra igenom en massa sidor tills man kommer rätt.

För säkerhets skull inleder SD:s gruppledare Ola Wesley häftet på sidan 3 med att förklara tänket bakom det långa budgetförslaget.

”[Budgetförslaget] innehåller först en vision som beskriver hur kommunen i stort ska bedrivas och i vilken riktning vi vill att kommunen ska sträva åt.”

Och sedan förklarar Wesley att partiet utgår från budgetberedningens budgetramar för att avslutas med SD:s förslag.

På sidan 4 börjar presentationen av SD:s politik och då tar man sitt avstamp från SD:s principprogram:

”Att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket är den mest centrala av Sverigedemokraternas principer.”

Det är kanske en något udda inledning på ett budgetförslag som ska till kommunens fullmäktige. Man kan som sagt undra vilka SD vänder sig till.

Sverigedemokraterna beskriver sig som ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. De fortsätter att berätta att det övergripande målet är att återskapa ett folkhem och att:

”Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet, bland befolkningen i staten, som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati.”

Fast det här gäller bara ”nya” invandrare tror jag. Det är nog så att t ex samer och tornedalingar kan vara svenska medborgare utan att assimileras till en svensk identitet. (Se ”Sverigedemokraterna kontra den svenska grundlagen”.) De tillhör ju de nationella minoriteterna.

Och då kanske den kritiske läsaren på goda grunder direkt undrar vad detta har med Vänersborg att göra. Det gör jag också. Det kanske är så att SD anser att demokratin är hotad i Vänersborg…

Det talas vidare i broschyren om att Sverige är att splittrat land och om den:

”totalt oansvariga massinvandringspolitiken”

Och det måste väl bara stå i ett kommunalt sverigedemokratiskt budgetförslag. Eller hur?

Det handlar mycket om staten, dvs Sverige, i förslaget, inte Vänersborg. Men rätt som det är så görs det några små utvikningar till Vänersborg, t ex där SD skriver om hur ”särlösningar växt fram och samhället anpassats efter etablissemangets önskemål”:

”Man kan se detta tydligt i flera av de olika inriktningsdokument som införs i kommunen, bl.a. tar sig detta utryck gällande skolan som skall genomsyras av vänsterliberal genuspedagogik vilket vi med bestämdhet motsätter oss.”

Jag har helt ärligt ingen aning om vilka inriktningsdokument SD tänker på. Tänker SD på Skollagen och läroplanen? Hur som helst har Ola Wesley, som sitter i barn- och utbildningsnämnden, inte motsatt sig några dokument eller framfört några sådana här ståndpunkter i nämnden de senaste 4 åren.

Sedan återkommer SD till flyktingarna, så klart, och skriver:

”medför enorma ekonomiska påfrestningar och sociala konsekvenser för nuvarande och kommande generationers Vänersborgsbor.”

SD i Vänersborg bollar friskt mellan riks- och kommunalpolitik. Det är inte alltid lätt för en oinsatt att hänga med. Det är lätt att tro, när man läser SD:s broschyr, att t ex flyktingpolitiken ligger inom kommunens beslutsområde. Sidan 5 slutar i varje fall med en konkret målsättning för SD i Vänersborg:

”Vi sätter medborgarna först och vårt mål är att skapa ett samhälle vilande på ett starkt fundament. Där honnörsorden är trygghet, välstånd, demokrati, och inre solidaritet.”

Konkret och konkret förresten… Vad betyder denna utfästelse egentligen? Och hur genomförs den? Och vad är ett ”starkt fundament”? Och vilka invånare gäller det…?

Så småningom börjar texten i budgetförslaget att inriktas mot Vänersborg.

Den börjar med en blick över kommunens naturläge:

”Sverigedemokraterna ser en enorm potential i hela Vänersborgs kommun med sitt natur/vatten-nära läge och samtidigt närhet till andra städer inom pendlingsavstånd.”

Det är naturligtvis så att de flesta vänersborgare redan har upptäckt detta läge…

Och en blick på historien:

”Vänersborg har även en unik och anrik historia. Här fanns tegelbruk, skofabrik, tändsticksfabrik för att nämna några och som ligger till grund för den välfärd vi tar för given idag.”

Det skulle ha varit intressant, utan att raljera, hur kopplingen från dessa fabriker är till den nuvarande välfärden.

Med Vänersborgs historia, kultur och ”vår identitet” ska SD bygga framtidens Vänersborg:

”en sammanhållen stad med människor som känner gemenskap med varandra.”

Det finns inga motsättningar eller konflikter mellan invånarna i Vänersborg, inte i framtidens sverigedemokratiska Vänersborg i varje fall. Sverigedemokraterna målar upp en slags historiskt samhällelig utopi (”folkhemmet”), som i och för sig lockar många väljare, men som tillhör en förfluten tid och som aldrig har funnits i verkligheten…

På sidorna 7-13 redogör SD för sina mer konkreta målsättningar för Vänersborg under rubriken:

”Prioriteringar och besparingar”

”Besparingar” är ett intressant ordval. Det är svårt att se några ”besparingar” i de följande sidorna, i varje fall om man bortser från ”invandringen”. Men det kanske man inte kan göra i en SD-skrift…?

I det långa avsnittet tycks det vara så att SD helt enkelt har kopierat och klistrat in valbroschyren i budgetförslaget. SD tycker väl att det är på sin plats att politikerna i kommunen har möjlighet att läsa denna om de händelsevis har råkat missa den tidigare.

SD vill bygga ut servicehem, trygghets- och seniorboenden, kombinera äldreomsorg med barnomsorg och begränsa personalrotationen i hemtjänsten.

I Vänersborg har vi för övrigt inte sett särskilt många, om ens några, initiativ i denna riktning av SD.

I skolan vill SD:

 • ”öka satsningarna på byskolorna”
 • ”införa läkarintyg för specialkost”
 • ”avskaffa ej lagstadgad modersmålsundervisning”
 • ”återinföra profilklasserna för musik och dans”

Det är inte bara att Vänersborg redan satsar på sina ”byskolor” (jfr t ex Rösebo och Mulltorp) och redan har läkarintyg på specialkost (se ”Vallöftena haglar redan! SD.”), SD klampar in på rektorernas område och vill ha kvar profilklasserna, tydligen dock inte i idrott och bild. När det gäller ”ej lagstadgad modersmålsundervisning” finns det ingen sådan.

SD skriver också om mat, kulturarv, övervakningskameror, avveckling av Restad Gårds asylboende (vilket inte är en kommunal fråga), införa en förberedelseskola för nyanlända elever (som redan finns i Vänersborg), främja små och medelstora företag (fast det står inte hur) och främja närodlat och närproducerat (inget hur här heller).

Sverigedemokraterna avslutar uppräkningen med en sammanfattning – en sammanfattning som inte sammanfattar utan som tar upp flera helt nya krav. Jag är tvungen att återge dem i sin helhet:

 • ”Att kommunen inför ett Kulturarvsstipendium för att värna Vänersborgs historiska och kulturella värden.
 • Att kommunen årligen särredovisar alla samlade migrationsrelaterade utgifter och inkomster i budgeten. (Mångkulturellt bokslut)
 • Att kommunen i egen regi genomför ålderskontroll av s.k. ensamkommande barn i de fall Migrationsverket brustit i sina åtaganden.
 • Att kommunen upprättar ett återvandringskontor för att aktivt informera invandrare om möjligheten till återvandring samt undersöker möjligheten till kommunala återvandringsbidrag.
 • Att införa frågestund för allmänheten i kommunfullmäktige.
 • Att kommunen ser över vallokaler och valorganisationen för att förbättra valhemligheten.
 • Att den kommunala ordningsstadgan följs gällande alla penninginsamlingar i bössa eller dylikt.
 • Att verka för mer ordning och redo i skolans värld genom införande av ordningsomdömen och ökade disciplinära åtgärder såsom avstängning samt snabbare omhändertagning av bråkmakare.
 • Att fokus läggs på traditionell katederundervisning.
 • Att normbrytande företeelser som genuspedagogik ej skall förekomma i Vänersborgs skolor.
 • Att kommunen verkar för en kraftig utbyggnad av trygghets- och seniorboenden.
 • Utvärdera förutsättningarna för rätt till heltid för personal inom vård och omsorg.
 • Att Vänersborgs kommun verkar för att det svenska språket så långt som möjligt lyfts fram, för att ge nyanlända invandrare så mycket kontakt som möjligt med det språk de behöver lära sig för att komma in i samhället.
 • Anta Sverigedemokraternas förslag till budgetramar för budget 2019-2021 för nämnder och styrelser.”

SD blandar och ger kan man säga. Några saker har de redan motionerat om och fått avslag på – med genomarbetade och korrekta svar. Andra krav har politiker inte med att göra och några andra få är ganska vettiga, t ex frågestund och rätt till heltid. Men där har inte SD agerat överhuvudtaget.

De här kraven som SD räknar upp, både i sammanfattningen och i broschyren som helhet, är inga krav som SD vill genomföra nästa år. Kraven ska ses, som Ola Wesley konstaterar i inledningen, som en ”riktning vi vill att kommunen ska sträva åt”. Därför saknar kraven också mening i den konkreta budgetprocessen.

Om SD tänker göra verklighet av sina politiska krav så lär det komma en störtflod av motioner under den närmaste tiden. Om de nu godkänns – många krav tillhör ju faktiskt inte den kommunala kompetensen.

I stort, vilket inte är speciellt överraskande, kan man väl säga att denna ”sammanfattning”, liksom de tidigare refererade sidorna, visar mycket tydligt varför inte SD är som andra partier. Deras människosyn skiljer sig från samtliga andra partiers. Deras empati och medkänsla för människor från andra länder är i det närmaste obefintlig.

Och här vill jag göra en liten utvikning. Sverigedemokraterna skriver i sitt principprogram, som ju faktiskt har citerats i förslaget (se här):

”Kristendomen är intimt sammanvävd med den svenska kulturen och identiteten. … Att känna till och förstå det svenska kristna kulturarvet är en viktig nyckel till att förstå vårt lands historia, kultur och samtid.”

SD:s syn på kristendomen (det är ju också statskyrkan som pryder hela förslaget) inspirerar mig till två citat från bibeln:

”Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv.” (3 Mos 19:34)

Och när Jesus berättar vilka som ska komma till himlen:

”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös (främling i originaltexten; min anm) och ni tog hand om mig” (Matt 25:35)

Det tycks med andra ord vara väldigt ”osvenskt” att vara invandrar- och främlingsfientlig…

Det är också allvarligt att sverigedemokraterna i Vänersborg inte alltid har koll på fakta. Det gör det svårt eller omöjligt för de andra partierna att kunna samtala med SD. Om nu de andra partierna skulle vilja det…

Det finns mycket att ta upp, diskutera och ifrågasätta i sverigedemokraternas budgetförslag. Men det har redan gjorts i bland annat i valrörelsen. Jag ska inte fördjupa mig mer i dessa frågor som för det mesta skulle leda mot en ideologiskt och mer nationell debatt. Jag vill som vanligt hålla mig, huvudsakligen, till den kommunala sfären. Därför kommer jag att ta upp det konkreta budgetförslaget från SD, med kronor och ören, i en kommande blogg.

==

PS. Andra delen av förslaget kan du läsa här: ”SD:s budgetförslag (2/2)”.

 

Kategorier:Budget 2019, SD

Budgetförslaget från M+L+KD. Och varför det blir nedskärningar.

1 november, 2018 2 kommentarer

Trots att moderaterna gick bakåt ett mandat i höstens val så är det ändå M som är det dominerande borgerliga oppositionspartiet. Tillsammans med liberalerna och kristdemokraterna utgör de tre partierna med sina 15 mandat kommunens största ”oppositionsblock”. (M 9, L 3 och KD 3.)

Partierna, populärt kallade minialliansen, har naturligtvis lagt ett eget budgetförslag. Det blev emellertid nedröstat av de styrande partierna i kommunstyrelsen igår. (Sverigedemokraterna respektive Vänsterpartiet röstade på sina egna förslag.) Det kan därför tyckas som om samtliga oppositionspartier egentligen är mot de styrande partiernas budgetförslag. Och i kommunfullmäktige har S+C+MP bara 20 av 51 mandat…

Fast skenet bedrar. Förslagen från de två stora politiska blocken är mycket lika…

Förslaget från M+L+KD är inte riktigt som ett vanligt budgetförslag. Det innehåller egentligen inga bestämda summor pengar till nämnderna. Och därmed knappast, i sammanhanget, några pengar överhuvudtaget… Däremot har minialliansen ett antal åsikter, eller principer som man flaggar för. Några av dem verkar partierna vara mycket bestämda med, om andra principer kan det nog tänka sig att M+L+KD är villiga att kompromissa om. Som helhet får jag känslan av att M+L+KD har lagt ett förslag som de redan från början var beredda att samtala med de styrande i S+C+MP om.

En inte alltför oväntad princip inleder budgetförslaget:

”Skattesatsen ska vara oförändrad 22:21.”

Jag kan tänka mig att detta är en av de principer som minialliansen inte vill kompromissa om. Och det kan i så fall bli ”tufft”. Vänersborgs ekonomi kräver som jag ser det avsevärda inkomstförstärkningar. I synnerhet i detta läge när det inte händer något med regeringsbildningen uppe i Stockholm. Ingen ny regering, inga nya statsbidrag till kommunerna. (Vänersborg skulle behöva större statsbidrag.) Fast minialliansen behöver inte riskera någon kompromiss om skatten, S+C+MP vill inte heller höja den…

Minialliansen ”garderar” sig däremot mot nämndernas ökade kostnader och skriver:

”Som en konsekvens av budgetramen för 2019, den sena budgetprocessen och i väntan på effekter av genomlysningar, översyner och förslag inser vi att det kan bli svårt att uppnå en budget i balans -19, men överlåter ev. behov av att utnyttja RUR-medel till bokslutsarbetet.”

RUR betyder resultatutjämningsreserv och på regeringens hemsida (se här) så definieras den så här, inför beslutet i riksdagen:

”…möjligheten för kommuner och landsting att själva kunna utjämna intäkter över tid, och därigenom möta konjunkturvariationer, förstärks. Detta ska ske genom tillskapandet av en möjlighet för kommuner och landsting att bygga upp resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet. Resultatutjämningsreserverna gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur.”

Vänersborg har reserverat 50 milj kr i RUR. De här pengarna kan användas på det sätt som M+L+KD vill, men då ska man komma ihåg att används de nästa år så finns de inte kvar 2020. Och om t ex socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden behöver mer pengar också då är RUR-pengarna borta.

En annan sak, som jag ser det, är att det är en väsentlig skillnad mellan att tilldela verksamheterna pengar i budgeten, från början, och att reglera underskotten i bokslutet. Det är att om inte pengarna finns från början kommer hela kommunens verksamhet att inriktas på besparingar och nedskärningar. Det är inte bara förödande för tjänstemännen i de olika förvaltningarna och personalen ”på golvet”, utan också för de som omfattas av verksamheten, t ex barn och elever, gamla och sjuka.

Det här är också ett sätt att sköta en kommuns ekonomi som revisorerna har reagerat starkt mot. De pengar som tilldelas nämnderna ska räcka, inga underskott ska accepteras. Behöver nämnderna mer pengar ska de finnas med i budgeten från början.

För övrigt är förslaget tämligen meningslöst. Är det så att nämnderna går med underskott så måste kommunen på ett eller annat sätt betala för det ändå – RUR-pengar eller ej…

Minialliansen vill avskaffa den förslagna sociala inkluderingspotten. Det har emellertid redan de styrande partierna gjort i beslutet i kommunstyrelsen igår. (Se ”Dagens beslut i KS: Skär ner!”.) En skillnad är däremot att S+C+MP bara vill ta bort den generella besparingen på 0,5 %, medan M+L+KD också vill återföra neddragningen på grund av lägre statsbidrag. Och det är ju bra. Det innebär i varje fall att minskningarna av socialnämndens budget med 5 milj kr jämfört med i år respektive för barn- och utbildningsnämnden med 2 milj tas bort. Som S+C+MP vill. (Notera dock att eftersom de här pengarna inte längre kommer från staten i form av bidrag, så får kommunen stå för dem ur egen ficka.)

De här pengarna är i stort sett de enda pengarna som de båda blocken är oeniga om… 7 miljoner av över 2 miljarder…

Som sagt, det nämns inte mycket om pengar i det borgerliga budgetförslaget. M+L+KD skriver emellertid:

”Kommunstyrelsen tar även 2019 den finansiella risken för elevökning jämfört med i MRP prognosticerat elevunderlag. BUN har att hos Kommunstyrelsen avropa medel motsvarande genomsnittlig elevpeng för elevökning utöver 10 elever.”

Det betyder att barn- och utbildningsnämnden ska få mer pengar om elevökningen fortsätter och blir större än den prognostiserade elevökningen. Och det är ju också bra. Även om kravet är oklart. Det prognostiseras ju en elevökning, betyder då förslaget att BUN får mer pengar bara om ökningen blir större än prognosen? Jag tror att det är så de borgerliga partierna menar. Och då är det ganska tveksamt om det blir några pengar för BUN. Dessutom lämnar inte M+L+KD något besked om hur BUN ska handskas med den elevökning som har varit. De eleverna finns ju i skolan här och nu och ett antal år framåt… (Eller ska ev underskott i framtiden alltid regleras i bokslutet?)

M+L+KD betonar skolans betydelse på ytterligare några ställen i förslaget:

”Genomsnittlig vinst på kommunens finansverksamhet de senaste 10 åren anses utgöra grund för prognos och tillförs BUN för att delvis täcka kostnader för att möjliggöra förbättrade skolresultat.”

Jag förstår nog inte riktigt vad de borgerliga partierna menar med detta förslag. På mig låter det som om de försöker ”skapa” pengar som inte finns. Visst har kommunen gjort stora överskott de senaste åren, därav 50 milj kr i RUR, men vad säger att kommunen ska fortsätta göra överskott? Det verkar som om det här är låtsaspengar, och då spelar det ju inte heller någon roll att säga att de ska gå till skolan.

M+L+KD skriver också:

”Beslut i samtliga nämnder och styrelser ska ha fokus på att prioritera kommunens kärnverksamheter, med särskild vikt fäst vid förbättrade skolresultat.”

Även här är det lite svårt att förstå. Jag anser också att kommunens kärnverksamheter ska prioriteras, men hur ska andra nämnder kunna bidra till att förbättra skolresultaten?

Och:

”Fortbildning för personal och förtroendevalda som inte syftar till bättre skolresultat för kommunens elever påbörjas inte under 2019.”

Det är onekligen ett nytt och udda krav. Det känns dock mer provocerande än realistiskt… Fast visst anser jag att pedagoger ska få mer, och bättre, kompetensutveckling.

Minialliansen har också förslag till några omfördelningar av kostnaderna. Jag vet inte riktigt hur förslagen ska tolkas, kostnaderna är ju ändå kvar inom kommunen. Men visst, t ex barn- och utbildningsnämnden får betala lite mindre till samhällsbyggnadsnämnden.

 • ”De eventuella fördyringar som ”Framtidens kök” medför ska Samhällsbyggnadsnämnden finansiera inom oförändrad prisnivå.”
 • ”Kostnader för ökad mängd ekologisk mat utöver KF-beslut finansieras av SBN inom befintlig prisnivå.”

Vad samhällsbyggnadsnämnden ska spara på för att finansiera de här ökade kostnaderna svarar inte minialliansen på.

M+L+KD har även del andra krav. De handlar inte om pengar, men partierna hoppas väl att förslagen ska spara pengar inom en framtid. Förslagen är inte på något sätt konkreta eller till något förpliktigande. Kanske därför som de flesta också skulle kunna ställa upp på dem.

 • ”…nämnderna och i synnerhet KS ges i uppdrag att tänka nytt och kreativt för att använda tilldelade budgetmedel mer effektivt.”
 • ”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att snarast återkomma med en prioritering av de strategiskt viktigaste fastighetsinvesteringarna.”
 • ”Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se över upphandlingsprocessen för byggentreprenader”
 • ”Kommundirektören ges i uppdrag att snarast göra en total genomlysning av kommunens verksamhet och ekonomi”
 • ”Den politiska organisationen ska också genomlysas”

Som sagt, de flesta partierna kan nog ställa upp på det mesta i dessa förslag.

M+L+KD har till sist två förslag som säkerligen intresserar många:

 • ”’Tågstopp Brålanda’ ska säkras i form av uppdatering av detaljplaner och genom god dialog med övriga externa parter. Finns det behov av extramedel under 2019, så ska dessa säkras genom omprioriteringar i aktuell nämnd.”
 • ”M-L-KD säger ja till exploatering av Mariedal Östra för framtida bostadbyggande, gärna med försäljning till en extern projektör.”

Det här för övrigt också socialdemokraternas uppfattning.

Det var budgetförslaget från M+L+KD. Det kommer att läggas fram i kommunfullmäktige så småningom, kanske redan på fullmäktigesammanträdet i november. Förslaget ligger långt från Vänsterpartiets idéer och tankar. Däremot står det som synes mycket nära förslaget från S+C+MP. Det är bara några ”ynka” miljoner som skiljer de båda förslagen åt. Och det där med minialliansens principer och förslag om utredningar osv bjuder säkert S+C+MP på. Eller också stryker minialliansen dem, eller i varje fall några. Hur som helst, hittar ”betongpartierna” (S+C+MP+M+L+KD) med hjälp av genomlysningar några ytterligare nedskärningar och besparingar så blir de väl alla glada…

Så ett ganska säkert tips är att budgeten kommer att klubbas med stor majoritet. Såvida inte de båda blocken bestämmer sig för att ”skuggboxas” lite – för syns skull… Som i gamla tider. De vet ju att deras budgetförslag är till förvillelse lika.

Och för vänersborgarna kan resultatet bli en nedskärningsbudget som denna kommun inte har sett maken till.

Så här några månader efter valet och alla vallöften…

Kategorier:Budget 2019, M, Minialliansen

Dagens beslut i KS: Skär ner!

31 oktober, 2018 1 kommentar

På ett extrainsatt möte idag behandlade kommunstyrelsen budgeten för 2019.

Ledamöterna för de tre styrande partierna, socialdemokraterna, miljöpartiet och centerpartiet, ställde sig alla mangrant bakom det förslag som kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) har betecknat som sitt eget. Förslaget har på något sätt blivit samtliga styrande partiers. Därmed blev förslaget också kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.

Det betyder vad jag kan se att även socialnämndens ordförande Dan Nyberg (S) och barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) har fått ge sig. De budgetyrkanden som de och deras nämnder ställde sig bakom tas det ingen som helst hänsyn till. Båda nämnderna hade yrkat på rejäla inkomstförstärkningar nästa år, socialnämnden begärde 36,5 milj kr i utökad budgetram och barn- och utbildningsnämnden 29,5 milj för 2019.

Och Dan Nyberg (S) som hade ett engagerat anförande i kommunfullmäktige förra onsdagen (se ”Gårdagens KF”) om socialnämndens stora behov av mer pengar. Var inte detta anförande värt något? Eller Mats Anderssons (C) löfte om att inga neddragningar ska ske bland personalen i barn- och utbildningsnämnden (se TTELA ”90 miljoner fattas i skola och omsorg”):

”För mig är det otänkbart med nedskärningar på verksamhetspersonalen när vi blir fler barn i verksamheterna.”

Dagens beslut i kommunstyrelsen innebär en minskning av socialnämndens budget med 5 milj kr jämfört med i år och för barn- och utbildningsnämnden med 2 milj. För BUN betyder budgetförslaget att personalen måste minskas med omkring 60 heltidstjänster…

Beslutet ger anledning till flera frågor. Tänker S+C+MP verkligen skära ner på barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka? Tänker styret lägga fram ett förslag i kommunfullmäktige i november som riskerar att fällas, som bara kan få majoritet om oppositionspartierna är djupt splittrade? Vågar de ”chansa” på det?

Och tänker MP med sina numera 2 mandat fortsätta att styra med S+C? Frågan är ju vad MP kan påverka med bara 2 mandat mot de 18 mandat som S+C har? Mariedal Östra? Kanske. Det gjordes nämligen en liten ändring i Dahlins förslag. Pengar för att exploatera Mariedal Östra, vägar, VA mm, sköts till år 2020. Var det eftergiften från S+C? En nedskärningsbudget nästa år för att skogsområdet på Mariedal ska förbli orört ytterligare ett år?

Jag ser bara en förklaring till dagens agerande från S+C+MP och att partierna inte har försökt att nå en bredare uppgörelse om budgeten. Och det är att socialdemokraterna inte har kommit överens internt om de vill styra eller gå i opposition. Eller hur de ska ”gruppera sig” gentemot andra partier. Och det är nog inte heller helt osannolikt att även centerpartiet har liknande funderingar. Och vem vet, kanske MP också… De styrande partierna behöver förmodligen helt enkelt mer tid för alla funderingar…

Det gjordes för övrigt ytterligare en lite ändring i budgeten. Pengarna till den nya 40×20-hallen på Idrottscentrum flyttades till 2019. Det var ingen eftergift till något parti, alla partier var vad jag förstår rörande överens om det.

Dagens beslut i kommunstyrelsen rätade inte ut några frågetecken. Tvärtom så kvarstår de än tydligare. S+C+MP har ju bara 20 av fullmäktiges 51 mandat – och hade de svårt att få igenom sina förslag under den förra mandatperioden så blir det ju definitivt inte lättare de kommande 4 åren.

Enligt uppgift så förekom i varje fall inga ”synliga” politiska samtal mellan de olika partierna. Men det är några veckor kvar till nästa fullmäktige den 21 november…

.

PS. På Vänsterpartiets hemsida kan du också läsa om dagens sammanträde i kommunstyrelsen: ”Hur ska detta sluta?”.

Kategorier:Budget 2019, KS 2018

Budgetförslaget

26 oktober, 2018 Lämna en kommentar

Igår torsdag skickades handlingarna ut till det extrainsatta sammanträdet med kommunstyrelsen den 31 oktober. Kommunstyrelsen ska bara behandla ett ärende, Mål- och resursplanen, dvs budgeten för nästa år. I och med kallelsen är också alla budgetförslag från de olika partierna offentliga. (Du kan ladda ner alla handlingar här.)

Huvudförslaget kommer som vanligt från de styrande, dvs S+C+MP. Denna gång är det dock tveksamt om de tre partierna står bakom förslaget. Kommunstyrelsen ordförande Marie Dahlin (S) har uttryckligen sagt att det är hennes eget förslag. Om det är riktigt, och det finns ingen anledning att betvivla det, så är budgetförslaget inte förankrat i C eller MP – eller ens i S självt. Det är så jag tolkar Dan Nybergs (S) anförande i kommunfullmäktige senast. Nyberg redovisade då på ett mycket tydligt sätt varför socialnämnden behöver betydande inkomstförstärkningar nästa år för att klara sina lagstadgade uppgifter. (Se ”Gårdagens KF”.) I Marie Dahlins förslag får nämligen inte socialnämnden mer pengar.

I det förslag som Marie Dahlin (S) står bakom, och som antagligen blir huvudförslaget i kommunstyrelsen, såvida inte det ändras på själva mötet, delas inga nya pengar ut till verksamheterna. Tvärtom så minskas anslagen något till framför allt socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Det trots att den sociala inkluderingspotten har utgått ur förslaget. Den sociala inkluderingspotten skulle bland annat finansieras genom att alla nämnder skulle avsätta 0,5% av sin budget.

I stort sett kan man alltså säga om Marie Dahlins budgetförslag att samtliga nämnder får samma summa pengar som 2018. Det blir dock vissa avdrag för att statsbidragen minskar. Då ska vi komma ihåg att socialnämnden har begärt 36,5 milj kr i utökad budgetram och barn- och utbildningsnämnden 29,5 milj för 2019. Och det är pengar som nämnderna inte kan vara utan med mindre än att verksamheterna får skära ner drastiskt och, som personalorganisationerna uttrycker det i MBL-förhandlingen den 16 oktober:

”kommunen riskerar att bryta mot olika lagar.”

Det är en uppenbar risk om Marie Dahlins budgetförslag går igenom. Både socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamheter är till allra största delen lagstadgade. Uteblivna budgetförstärkningar skulle i praktiken innebära stora neddragningar av verksamheterna, så stora att det är ytterst tveksamt om kommunen kan följa lagarna. Och det är ju inte lagarna det handlar om egentligen, neddragningar i verksamheterna kommer att drabba barn och ungdomar, gamla och sjuka.

Det är inte bara budgetsituationen, med ökade resursbehov och minskade resurser, som gör kommunens ekonomiska situation komplicerad. Även det ”politiska spelet” bidrar alltså till det. Kan kommunstyrelsen räkna med att budgetförslaget från Marie Dahlin (S) gäller eller kan det komma ett nytt förslag precis innan kommunstyrelsens sammanträde? Eller kan det till och med bli så, om förslaget ligger fast, att ledamöterna i S+C+MP går emot Dahlins förslag?

Kommunstyrelsen har nog inte varit med om en liknande situation tidigare. Och de komplicerade politiska förhållandena gör ju inte det hela enklare. Inget parti eller partigruppering har ju majoritet.

Det är underligt att inte de styrande partierna, eller Marie Dahlin, sträcker ut händerna till oppositionen, eller delar av den, för att försöka bryta ”dödläget” och komma överens. Men vem vet, kanske händer det den 31 oktober…

PS. Du kan också läsa om budgetprocessen på Vänsterpartiets hemsida – se ”Två frågor – inga svar”.

Kategorier:Budget 2019, S
%d bloggare gillar detta: