Arkiv

Archive for the ‘BUN 2018’ Category

Dagens BUN (21/5)

sommarI sommarvärmen, med en gassande sol på den klarblå himlen, tog sig barn- och utbildningsnämndens ledamöter och förvaltningens tjänstemän till kommunhuset för årets maj-sammanträde.

Det var som vanligt en hel del information.

Nämnden fick en gedigen genomgång av Samverkan Vänersborg. Samverkan Vänersborg är en gemensam styr- och ledningsstruktur som består av Vänersborgs kommun, Kunskapsförbundet Väst och Västra Götalandsregionen. Barn- och utbildnings-, social-, kultur- och fritids- samt kommunstyrelseförvaltningarna ingår i arbetet liksom BUP, Primärvården och Ungdomsmottagningen. Arbetet syftar till att ytterligare förbättra samverkansarbetet på politisk- och ledningsnivå i frågor som rör barn och ungas psykiska hälsa. De övergripande målen med arbetet är ökad skolnärvaro och fullföljda studier, integration och social inkludering, Första linjen och barn och ungas psykiska hälsa. (Du kan läsa mer på Vänersborgs hemsida.)

children3Nämnden fick också reda på en hel del om förskolans pedagogiska uppdrag – om undervisning, lärande och förskollärares ansvar. Och vi fick veta hur man i Vänersborg arbetade med detta. Dessutom berättade två pedagoger mycket engagerat om hur man arbetar språkutvecklande på Kastanjevägens förskola. Det var mycket intressant och givande.

Delårsrapporten diskuterades en del. Förvaltningschefen påpekade att BUN har svårt att få ”gröna ploppar” på sina förväntade resultat i det här läget, eftersom:

”vi har ett annat år i skolan”

Och så är det. Betygen sätts t ex inte förrän i juni och först då vet vi om kunskapsresultaten ökar eller inte.pengar5 (Du kan läsa mer om delårsrapporten i en tidigare blogg – klicka här.)

Ledamöterna fick också reda på att det råder ”krig” just nu när det gäller rekrytering av pedagoger. Kommunerna bjuder över varandra för att locka till sig legitimerade lärare. Och naturligtvis ökar då kommunens kostnader… Men ska Vänersborg få nya lärare så måste man vara med i ”kriget”…

”Kriget” ger dessutom upphov till visst missnöje bland de pedagoger som är trogna sina skolor. De får inte samma löneförhöjningar som de som byter arbetsplats och kommun. (Se ”Nyanställda lärare får högre lön än äldre” – en reportage från Vänersborg.) PFU (personal- och förhandlingsutskottet) har emellertid gett möjlighet för förvaltningen att öka lönerna internt. Det kostar nämligen mycket mer att rekrytera än att behålla lärare. Min uppfattning är kanske att man också borde titta mer på arbetsförhållandena. Lönen är inte allt…

children2Kö-situationen förskolan är just nu god. Alla föräldrar som önskar plats till sina barn kan få det, i varje fall till och med september. Även om det inte är säkert att alla får plats där de önskar. Det är för övrigt särskilt svårt i Frändefors. Sedan, framåt årsskiftet och början på nästa år, kan det bli problem med förskoleplatserna. Det lär dock bli bättre senare under våren, i april ska Belfragegatans och Fridhems förskolor vara färdiga att tas i bruk.

Det blev en del oklarheter och oenigheter på ärendet ”Urvalsregler för placering vid skolenhet i Vänersborgs kommun”. Jag redogjorde för förslaget, och några tankar, i bloggen inför sammanträdet – se ”BUN (21/5): Urvalsregler mm”. Den kan vara värd att titta i, det tycker nog i varje fall Ola Wesley (SD)… Som tydligen läser mina bloggar regelbundet och med stort intresse. Trots att han inte är särskilt förtjust i urvalvänsterpartistiska åsikter…

Wesley och sverigedemokraterna yrkade att nämnden skulle säga nej till förvaltningens förslag på att ta bort syskonförtur som urvalsgrund. Sedan, efter viss övertalning, ändrade sig Wesley och begärde att få lägga en protokollsanteckning. Han ville alltså förklara varför han röstade som han gjorde. Ordförande och vi andra trodde att det betydde att Wesley stödde det liggande förslaget. Men så enkelt var det inte, Wesley förklarade att han skulle avstå från att rösta. Och då tyckte ordförande Mats Andersson (C) att Ola Wesley inte skulle få ha någon protokollsanteckning.

juristDet visade sig att Wesley hade förberett sig ordentligt. Han hade pratat med en av kommunens jurister och fått reda på att man kunde låta hela nämnden ta ställning till protokollsanteckningen om ordförande inte ville tillåta den.

Ooops.

Jag begärde ordet och argumenterade för att tillåta protokollsanteckningen. Jag ansåg att man i sann demokratisk anda borde vara generös. Det ”kostade” liksom inget. Jag har för övrigt personligen varit med om ”trilskande ordförande” i just ett sådant här fall… (Och i många andra fall…)

Det slutade med att ordförande Andersson tillät Wesley en protokollsanteckning trots att han avstod från att delta i beslutet. Jag tror att Wesley blev förtjust i vänsterpartistiska åsikter denna gång…sverigedemokraterna

Wesley skrev emellertid:

”Men eftersom det är lag för detta så kan vi inte göra något åt det.”

Men det stämmer inte. Syskonförtur finns inte med i Skollagen, så långt är det rätt. Men lagen tillåter kommunen att själv ha andra ”kompletterande” urvalsprinciper än de lagen stadgar.

Vid 12-tiden var sammanträdet slut och tjänstemännen kunde få lunch under sin ordinarie lunchrast – för en gångs skull.

Kategorier:BUN 2018

BUN (21/5): Urvalsregler mm

Så var det då dags igen. Nästa måndag, den 21 maj, sammanträder barn- ochdagordning3 utbildningsnämnden (BUN).

Ärendelistan är ovanligt kort. Och den består mestadels av informationsärenden.

Mötet börjar med en information om ”Samverkan Vänersborg; organisation, aktuella fokusområden”. Sedan följer i vanlig ordning en verksamhetsuppföljning. Denna gång presenteras området ”Kunskapsutveckling i förskolan”. Det finns inget att säga om detta, för mig, utan det får bli en rapport i efterhand om vad som togs upp.

rapport2cDet tredje ärendet är tungt – ”Delårsrapport med helårsprognos april 2018”. Jag undrar vilken gång i ordningen det är som jag läser en sådan här rapport…

I delårsrapporten redovisas nämndens ”förväntade resultat”. Som vanligt så här i början av året kan inte förvaltningen säga så mycket om ”måluppfyllelsen”. Arbete pågår men resultaten kan ännu inte ses, typ. Det finns i nu-läget bara två gröna ploppar, dvs det förväntade resultatet uppnås. Det är att antalet ”föreningar som grundskolan samarbetar med i syfte att öka barnens intresse för idrott och rörelse” ökar, tack vare Let’s Move i Arenan samt att:

”Andelen medarbetare som upplever att de har en rimlig arbetsbelastning ska öka med 5 procentenheter fram till 2019.”

plopp_greenOch det är ett viktigt resultat. Förvaltningen motiverar den gröna ploppen med resultatet i personalenkäten som genomfördes i höstas.

Förvaltningen skriver:

”Enkätresultaten visar en positiv utveckling med 6 procentenheter (från 50 % i enkäten 2015 till 56% i enkäten 2017).”

Det går alltså framåt med den ”rimliga arbetsbelastningen”, men än återstår mycket att göra. 56% är egentligen inte så mycket att skryta med…

Det finns också en röd plopp, dvs uppfylls inte. Det kan förvaltningen redan nu konstatera, fler kommer inte att använda ”verksamheternas lokaler utanför verksamhetstid”. Fast det här förväntade resultatet har ju inte särskilt mycket att göra med skolans verksamhet…

overskott2bBUN visar ett överskott den 30 april på 12,7 milj kr. Men om resultatet justeras för ”ej förbrukade budgetposter” blir det 11,1 milj kr. Prognosen för budgetåret 2018 ligger på ett noll-resultat. Förvaltningen räknar nämligen med att det nuvarande överskottet bara är tillfälligt. Flera kostnadsposter kommer att öka under höstterminen, bland annat beräknas barn- och elevantalet att öka och så även hyrorna för moduler och tillfälliga lokaler.

Den 30 april fanns det totalt 2.210 barn placerade i kommunens förskolor. Det är en ökning sedan årsskiftet med 99 barn. På fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen fanns det 1.984 barn (6-13 år) i april, vilket var en minskning med 30 barn under året. I grundskolan har elevantalet ökat som vanligt, denna gång med 54 elever sedan höstterminens slut. Nu finns det 4.901 elever i Vänersborgs grundskolor.triumvirat4

Vi får se om det nuvarande styret med socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister får fortsatt förtroende i valet i höst. I så fall kommer pengarna till nämnden att skäras ner nästa år…

Nämnden ska besluta om att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen. Det är ytterligare ett beslut som ska fattas, om ”Urvalsregler för placering vid skolenhet”.

urvalDet här ärendet har funnits med på dagordningen tidigare, men drogs då tillbaka. Nu lär det dock ”stanna kvar”.

Urvalsregler blir aktuella om fler vårdnadshavare väljer en skola för sina barn än det finns plats för.

Förvaltningen föreslår att följande urvalsregler ska gälla för placering vid en skolenhet:

”I första hand får eleven gå vid den skolenhet som vårdnadshavarna valt. Placering av eleven vid den valda skolenheten får dock inte göra att en annan elev inte får gå i en skola nära hemmet. Man har som vårdnadshavare rätt att kräva att eleven placeras vid en skola nära hemmet men man har inte rätt att kräva att eleven ska få gå på den skola som är närmast hemmet. Om det är fler som sökt till samma skolenhet än vad det finns platser kommer de att tillsättas genom lottning.”

Det kan vara bra att notera att eleven inte har en absolut rättighet att gå i skolan närmast hemmet, det räcker att skolan ligger nära hemmet. Det är faktiskt så det uttrycks i Skollagen. Men vad är det då som nämnden föreslås ändra på i urvalsreglerna? Jo, det är att avskaffa syskonförturen. Tidigare hade en elev som hade ett syskon på den valda skolan rätt att gå före de elever som inte hade det.

syskonFörvaltningen menar att syskonförtur motverkar:

”en allsidig elevsammansättning.”

Förvaltningen fortsätter:

”skolan ska vara en sammanhållande kraft i ett demokratiskt samhälle [och då] är det viktigt att elever med olika bakgrund möts och får möjligheter att skapa gemensamma erfarenheter och förståelse för varandra.”

Förvaltningen har naturligtvis rätt, den brukar oftast ha det. Men jag har ändå ett litet tvivel i bakhuvudet… Och det tror jag också att föräldrar med flera skolbarn kan ha, särskilt när barnen är i typ lågstadieåldern. Det kan dels vara en trygghet för barnen att gå i samma skola som syskonen och dels kan det underlätta föräldrarnas skjutsande av barnenvalja till och från skolan.

Det kan nog vara så att intressen kolliderar, jag vet inte riktigt vilket som i så fall väger tyngst – föräldrarnas önskemål eller förvaltningens motivering. Syskonförtur gäller dock inte bara lågstadiet, om man nu vill ha det, Skollagen stadgar nämligen att ett en elev som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där. Och låg- och mellanstadierna ligger oftast på samma skola.

Nämnden ska avsluta sitt sammanträde med att fatta beslut om hur pengarna till premier från olika stiftelser ska fördelas mellan de olika högstadierna i kommunen.

Och efter måndagens sammanträde väntar sedan kommunfullmäktige på onsdag.

PS. Kolla gärna in de mycket intressanta kommentarerna på min förra blogg om Solvarm – ”Mene mene tekel u-farsin”. Och Solvarm…

Kategorier:BUN 2018

Extra BUN, Solvarm, Vattenpalatset, nämndsorganisation och Sanden Norra

7 maj, 2018 1 kommentar

resursfordelningIdag hade barn- och utbildningsnämnden ett extrainsatt dialogmöte. Nämndens ledamöter samlades mellan kl 17-19 för att diskutera den framtida resursfördelningsmodellen. Det gick ju inte så bra sist när beslut skulle fattas… (Se ”Smärre kaos på BUN”.) Ikväll gick det emellertid bättre, bra information och mycket bra diskussioner. Det kommer säkert att underlätta ett framtida beslut om en ny resursfördelningsmodell.

miljoMiljö- och hälsoskyddsnämnden hade också möte idag. Solvarms kretsloppssystem diskuterades. (Se ”Jakten på Solvarm fortsätter”.) Det var tydligen ett så ”komplext ärende” att det beslutades att ett extra “Solvarmsmöte” skulle hållas den 28 maj – före det definitiva beslutet i juni.

budget2Annars är det en kort arbetsvecka vi är inne i, och kort är även den politiska veckan. Förutom ett vänsterpartistiskt möte på onsdag, ska kommunstyrelsen ha möte imorgon (tisdag) – och det är ju onekligen en viktig kommunalpolitisk händelse. Då ska kommunstyrelsen ta upp Marie Dahlins förslag att flytta på (=uppskjuta) budgetbeslutet till efter höstens val. (SeBudgetbeslutet för 2019 skjuts upp”.)

vattenpalatsetloggaKommunstyrelsen har som vanligt ett flertal ärenden som ska behandlas. Det är dock, vad jag kan se, inga avgörande frågor som ska upp på bordet. En mängd årsredovisningar från kommunala bolag ska gås igenom och diskuteras. Det verkar emellertid som om revisorerna överlag är nöjda med hur de kommunala bolagen har skötts under 2017. Jag kan dock inte låta bli att notera att i dessa tkungajaktsmuseumider av ekonomiska ”trångmål” i kommunen så går ganska mycket pengar till Vattenpalatset Vänerparken AB och Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB. Vattenpalatset fick förra året ett ”bidrag” från kommunen på 7,478 milj kr och Kungajaktsmuseet på 3,169 milj kr.

Det är alltså drygt 10 milj kr som används till icke-lagstadgade verksamheter i dessa två bolag. Jag menar inte med det att verksamheterna inte är viktiga, men i ett läge där kommunens pengar knappt räcker till för framför allt social- och barn- och utbildningsnämndens lagstadgade verksamheter så bör dessa verksamheter, och kostnader, ”tas i beaktande”…

organisationsmodell2Kommunstyrelsen ska också diskutera kommunens framtida politiska organisation. Vad jag kan se så blir det inga förändringar. Det står i och för sig att:

”miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ha 7 ledamöter, inte 9.”

Men miljö- och hälsoskyddsnämnden har ju redan idag 7 ledamöter. Så jag förstår inte riktigt formuleringen…

Det kommer dock att bli en diskussion om organisationen. Lena Eckerbom Wendel (M) yrkar nämligen på att miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden ska slås ihop till en gemensam nämnd. Och känner jag Eckerbom Wendel rätt så kommer hon att argumentera för sin ståndpunkt. Jag tror dock inte att hon kommer att övertyga de andra partierna om det positiva med sin idé.

Även detaljplan för Sanden norra och Fisketorget ska tas upp. Detaljplanen ser bra ut tycker jag, även om en del av Fisketorget måste undantas från detaljplanen eftersom stabilitetsförhållandena behöver utredas ytterligare.

detaljplan_sandennorra

Men jag kan inte låta bli att lämna en liten reflektion, och den visar väl antagligen att jag har blivit lite störd av allt skrivande om VA, reningsverk, naturhus mm. I handlingarna står det:

”Ett prov i norra delen av kanalen luktade bensinstation. Det har funnits en bensinstation där Länsstyrelsen ligger idag. Området ligger nära en pumpstation för kommunalt avlopp och bräddning av avloppsvatten kan ske ut i kanalen. Flera dagvattenledningar mynnar ut i vattnet på båda sidor om kanalen vilket kan snabbt kan ge dålig badvattenkvalité. Med anledning av föroreningsrisker och kända föroreningar i sedimentet är området inte lämpligt för bad direkt i kanalvattnet.”

avlopp5Om inte annat kan väl samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S) fundera ett varv till på vad bräddning är… Samtidigt som det kan vara bra för alla badsugna vänersborgare att veta var man ska undvika att bada.

Kommunstyrelsen ska också behandla ”Personalekonomisk redovisning – hälsobokslut 2017”, den så kallade PEKEN. Det är den personalekonomiska redovisningen. Den visar bland annat sysselsättningsgrad, personalomsättning och sjukfrånvaro för anställda i Vänersborgs kommun. Jag tror att det finns anledning att återkomma till denna.

Sedan är det Kristi Himmelfärdsdag… Och allt blir lugnt…

BUN 23/4: Budgetrevolt

23 april, 2018 1 kommentar

knuten_naveDet går nog inte att kalla det som hände idag på barn-och utbildningsnämndens (BUN) sammanträde något annat än en revolt, ett uppror. Precis som på socialnämnden i torsdags (se ”Socialnämnden enades bara på en punkt”) så gick nämligen socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister emot de styrande i sina egna partier. De förkastade det budgetförslag som Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) genomdrev i kommunstyrelsen (mot oppositionens vilja).

Det liggande förslaget innebar att BUN, precis som socialnämnden, skulle få minskade anslag nästa år trots ökade kostnader. BUN skulle spara 6,485 milj kr och de pengarna skulle avsättas till en social inkluderingspott. (Se ”BUN: Hur ska det gå med budgeten för 2019?”.)

pengar40Beslutet idag betyder att ett enigt BUN sa bestämt nej till att spara pengar! (Det var endast sverigedemokraterna som avstod från att rösta.) Och det är synnerligen intressant. S+C+MP med ordförande Dan Nyberg (S) i spetsen i socialnämnden och BUN med ordförande Mats Andersson (C) struntade alltså i kommunstyrelsen och begärde istället betydligt ökade budgetramar för år 2019. Socialnämnden begärde en ramökning med 42,5 milj kr och idag beslutade BUN att begära ytterligare 29,435 milj:

”Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära ramökningpott om totalt 29.435 tkr”

Den sociala inkluderingspotten avfärdade BUN med följande ord:

”Nämnden konstaterar att man idag bedriver omfattande verksamhet i linje med vad som föreslås finansieras av den sociala inkluderingspotten. Medlen för detta bör därför stanna hos nämnden.”

Och Dahlin som på två interpellationer på fullmäktigemötet i mars (se ”Interpellationer om inkluderingspott”) upprepade gånger och med stark emfas konstaterade att det finns inga pengar nästa år… Kommunen måste spara. Och nu går ledande socialdemokrater emot hennes budgetförslag – helt öppet… Dan Nyberg (S) argumenterade till och med emot Marie Dahlin (S) i TTELA (”Socialnämnden begär mer pengar”):

”Vi är skeptiska till att göra det här just nu och hur potten ska finansieras. Först ska vi spara pengar och sedan ansöka om dem hos kommunstyrelsen, det är en onödig byråkratisk omväg.”

triumviratKommunalråden Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) samt Marika Isetorp (MP) har blivit överkörda och har uppenbarligen inte längre medlemmarnas förtroende… Var ska det här sluta? Tänker de sitta kvar på sina poster året ut, i de kommunala organen och i sina partier? Och hur blir det nästa mandatperiod? Marie Dahlin toppar ju socialdemokraternas lista även i höstens val. Bo Carlsson och Marika Isetorp har i och för sig ”petats ner” en placering på sina respektive partiers valsedlar, men båda står ändå på andra plats.

Det här kommer att bli intressant…

BUN konstaterade i sitt beslut idag också att för BUN opåverkbara kostnader, som beslutas av kommunfullmäktige (som för framtida kök och ekologisk mat), bör betalas av fullmäktige.

finger_pekaDet är inget annat än ytterligare ett finger i ögonen på de styrande i S+C+MP…

Om sverigedemokraterna kan man säga att Ola Wesley motiverade att han avstod från att rösta med att SD inte hade hunnit diskutera frågan. Det är anmärkningsvärt eftersom kommunstyrelsen redan i mars fattade beslutet… Och dessutom framfördes Marie Dahlins förslag redan i budgetberedningen några veckor innan.

gradde_mosOch hör och häpna, som grädde på moset. På dagens sammanträde med kultur- och fritidsnämnden så försvarade de styrande partierna med ordförande Marika Isetorp (MP) i spetsen neddragningarna och den sociala inkluderingspotten. I voteringen fick hon emellertid se sig besegrad av en enad opposition. Den sa nej till kommunstyrelsens (läs S+C+MP) budgetförslag. Och då röstade sverigedemokraterna med oppositionen…

Som sagt, det blir en spännande tid fram till valet… Och därefter också…

Till sist kan tilläggas att ärendet ”Urvalsregler för placering vid skolenhet”, där förvaltningen föreslog att syskonförtur skulle tas bort som en urvalsregel, utgick. Ärendet kommer antagligen upp på maj-sammanträdet.

Ibland är det spännande att vara politiker…

BUN: Hur ska det gå med budgeten för 2019?

19 april, 2018 Lämna en kommentar

arendelista_bunNu på måndag den 23 april samlas barn- och utbildningsnämnden (BUN) för sammanträde. Ärendelistan är något kortare än vanligt, men nämnden ska behandla ett mycket viktigt ärende – kanske det viktigaste ärendet under hela året. Det handlar om hur nämnden ska ställa sig till det förslag till budgetram för 2019 som kommunstyrelsen har beslutat om för nämnden.

Innan BUN kommer till budgetärendet så blir det i vanlig ordning en del information. Förvaltningen ska presentera området ”Personal och kompetensbehov”. Till denna information finns det inget för nämndsledamöterna att läsa på innan mötet. Det finns det däremot till ärendet ”Redovisning av nyckeltal”. Det är ett ärende som återkommer vidnyckeltal varje tillfälle.

För april (fast siffrorna gäller mars) kan vi se i underlaget att elevökningen i grundskolan inte är så stor längre. Det är 12 elever fler än när vårterminen startade. Å andra sidan är det 87 fler än för ett år sedan. På förskolan har barnantalet minskat jämfört med ett år sedan, med 42 barn. Däremot har barnantalet ökat under 2018 med 14 barn. I den enskilda pedagogiska omsorgen finns det 322 barn och det är en ökning med nästan 30 elever sedan årsskiftet. På de kommunala fritidshemmen har elevantalet minskat under året med drygt 50 elever.

Nämnden ska också få en aktuell information om lokalfrågan och även en traditionell månadsuppföljning.

overskott2BUN:s prognos för året ligger just nu på ett överskott på nästan 7,5 milj kr. Den sk ”justeringen av semesterlöneskulden” (fråga mig inte vad detta innebär) ger dock en riktigare prognos på ca 6,7 milj. I underlaget förklaras budgetavvikelsen med att det är färre barn i förskolan än prognosticerat och att pengar är avsatta för fler elever från och med höstterminen.

Gammal i gamet som jag är, så vet jag att mycket kan ändras under månadernas gång. Men ett prognosticerat överskott hör väl i och för sig inte till vanligheterna…

syskon2Mellan informationsärendena så ska nämnden också ta ett beslut. Det är en justering av ”Urvalsregler för placering vid skolenhet”. Förvaltningen föreslår att syskonförtur ska tas bort som en urvalsregel. Förvaltningen menar att den motverkar en allsidig elevsammansättning på skolorna. Jag vet inte om nämnden har några avvikande synpunkter, vi får se.

Sedan var det då det här med budgeten för år 2019…

triumvirat3Som bekant, kanske, har de styrande partierna i Vänersborg, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet (S+C+MP), tänkt sig att skapa en social inkluderingspott nästa år på 19,3 milj kr. Pengarna till inkluderingspotten ska tas från nämnderna. Alla nämnder ska alltså få mindre pengar i budget nästa år jämfört med vad de har i år. (Förslaget/beslutet är i sin helhet förklarat noggrannare här, se ”Budgetramar: Förslaget från S+C+MP”.)

budget2De styrande partierna vill att BUN ska spara sammanlagt 6,485 milj kr nästa år.

I underlaget från förvaltningen redogörs för BUN:s kostnader nästa år. Det finns stora kostnader som, så att säga, redan är intecknade. Fastighetsinvesteringar, som redan är genomförda, kommer att kosta BUN drygt 5 milj kr mer nästa år än i år, kostnader från kostenheten ökar med drygt 7 milj (ekologisk mat och fullmäktiges beslut om ”framtida kök”), nästan 2,5 milj mer för modulkostnader (”tillfälliga lokallösningar”) och nästan 15 milj mer för fler barn och elever i verksamheten.

De här kostnaderna ska BUN alltså betala år 2019, det är inget som går att påverka. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att nämnden, istället för att acceptera ”förslaget” från kommunstyrelsen, ska begära en ökning av budgetramen med sammanlagt 35.920 milj kr.

byrakratI dessa pengar är dock den sociala inkluderingspotten på 6,485 milj inräknad. Om oppositionen röstar ner förslaget från S+C+MP, vilket mycket tyder på, så torde detta innebära att yrkandet blir, ”netto”, 29,435 milj kr.

Förvaltningen har tittat på konsekvenserna av förslaget från S+C+MP. Det ingår nämligen i uppdraget, det ska tas fram en budget inom tilldelad budgetram.

Om BUN ska lämna ifrån sig 6,5 milj kr till den sociala inkluderingspotten, så motsvarar det en personalminskning på 13 heltidstjänster…

children3Det kan förresten vara värt att nämna att förvaltningen uttrycker synpunkter på social inkludering:

”Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde är den största arenan för social inkludering gällande barn och ungdomar, vårdnadshavare och personal. Nämnden bereder arbete för cirka 46 årsarbetare bland andra modersmålslärare och studiehandledare. Dessa arbeten är av stor vikt för social inkludering, mångfald och demokratisering i våra verksamheter.”

Om BUN ska betala de ökade hyrorna, på grund av genomförda fastighetsinvesteringar, så motsvarar det en personalminskning på 9 heltidstjänster. De utökade kostnaderna för framtida kök samt ekologisk mat motsvarar 14 heltidstjänster och de tillfälliga lokallösningarna motsvarar 4,9 heltidstjänster. Och reduceras det anslag som BUN behöver för fler barn och elever så motsvarar det en minskning med 29 heltidstjänster.

sparkadMed andra ord. BUN måste minska personalen med omkring 70 heltidstjänster om budgeten för S+C+MP antas av kommunfullmäktige i juni. 70 tjänster…

Dessutom kommer statsbidragen inte att kunna behållas (70 milj kr förra året) – en ökning av personaltätheten är nämligen ofta ett krav för att få statliga bidrag. Minskade statsbidrag leder i sin tur till ytterligare neddragningar. Hur mycket pengar det blir, och motsvarande tjänster, kan inte förvaltningen säga i nu-läget.

En sådan här neddragning av de ekonomiska resurserna som S+C+MP föreslår ger naturligtvis omfattande, för att inte säga katastrofala, konsekvenser för verksamheten. Förvaltningen beskriver det så här:

barn4”Omfattande personalminskningar innebär stora konsekvenser gällande måluppfyllelse, trygghet, trivsel, omfattande organisationsförändringar, försämrad servicenivå och ökad arbetsbelastning. Barn och elever får försämrat stöd i sin utveckling mot målen. En fortsatt förtätning och utökning av klass- och gruppstorlekar är inte genomförbart med tanke på de barn- och elevökningar som tagits emot inom förskola och skola i avsaknaden av lokaler.”

Det blir med andra ord stora konsekvenser för barn och elever, och personal, när det gäller kvaliteten i undervisningen och arbetsmiljön och därmed måluppfyllelsen. Och det i en situation när betygsresultat och meritvärden i Vänersborg under lång tid har legat under rikssnittet och under de senaste åren försämrats ytterligare… (Kunskapsresultatens utveckling i de kommunala skolorna i Vänersborg är nog att beteckna som en smärre katastrof…) (Se ”Total kris i Vänersborgs skolor!”.)

Och sedan tillkommer ju också grundskolans särskilda problem med budgetår kontra läsår… (Se ”Interpellationer om inkluderingspott”.)

sammanfattning3Barn- och utbildningsförvaltningen sammanfattar sin syn på budgetförslaget från S+C+MP så här:

”Med de omfattande konsekvenser som anpassningar till en budget i balans, utan ramökningar, innebär för barns, elevers och personals arbetsmiljö, kvalitet och resultat ser vi stora svårigheter att uppfylla visionen om att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare ska kunna uppleva ett hållbart arbetsliv.”

Och det när utgångsläget för BUN:s verksamheter sedan flera år tillbaka är:

”underfinansierade i förhållande till kommuninnevånarnas behov, kommunens resurser och nationella jämförelsetal.”

ttelaTTELA har skrivit två artiklar om den finansiella läget. I den ena, ”Facken fruktar neddragningar på personalen”, säger Karin Einevik, Lärarförbundet:

”Vi förstår inte hur detta ska gå ihop och vi är oroade. Personalminskningar kommer inte att fungera om vi ska klara av våra mål och de lagstadgade kraven.”

lararforbundet_loggaNYEinevik är också rädd för att de osäkra tiderna ska skrämma bort personal.

Och Karin Einevik har naturligtvis helt rätt…

I MBL-förhandlingen, den 11 april, om budgeten för 2019 förklarade sig Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Kommunal oeniga med arbetsgivaren. Och då är det förslaget från S+C+MP som är arbetsgivarens förslag. Det är nog inte den centrala förvaltningens förslag… Inte om man ska döma av underlaget till BUN-politikerna… Och inte heller av intervjun med förvaltningschefen som TTELA har gjort. (Se ”90 miljoner fattas i skola och omsorg”.)

yttrandePersonalorganisationerna lämnade ett särskilt yttrande på MBL-förhandlingen. I den skriver facken:

”Det ökande antalet barn och elever medför högre kostnader ifråga om bland annat elevhälsa, lokal- och personalkostnader. Detta leder till en ökad arbetsbelastning för alla personalkategorier vilket återspeglas i den ökande sjukfrånvaron. Att ha en barn-/elevgrupp på 20-30 elever innebär inte samma arbetsbelastning som för fem år sedan eftersom gruppsammansättningen, med avseende på olika behov, ser helt annorlunda ut.”

konstateraOch konstaterar helt riktigt:

”Det går inte att följa skollagen då man genomför personalminskningar samtidigt som det kommer fler elever.”

Nu ska alltså nämnden fatta beslut på måndag om hur den ställer sig till budgetförslaget från de styrande partierna.

”Nu är det upp till politikerna.”

Som förvaltningschef Anne-Len Kriewitz sa till TTELA. (Se ”90 miljoner fattas i skola och omsorg”.)

mats_andersson2I samma TTELA-artikel sa nämndens ordförande Mats Andersson (C):

”För mig är det otänkbart med nedskärningar på verksamhetspersonalen när vi blir fler barn i verksamheterna.”

Jag vet inte om det betyder splittring inom och mellan de styrande partierna. (Det är ju S+C+MP som har lagt fram det förödande besparingsförslaget.) Men det tror jag inte. Det betyder nog bara att Mats Andersson och de andra ”styrande” ledamöterna i BUN röstar för förvaltningens förslag om att begära en ökning av budgetramen med sammanlagt 35.920 milj kr… För att sedan rösta helt annorlunda när det verkligen gäller – i kommunfullmäktige den 20 juni…

Som så många gånger förr…

karvling_VOj… Nu höll jag på att glömma… Vänsterpartiet då…?

Vänsterpartiet tänker yrka bifall till förvaltningens förslag om mer pengar till BUN. Och till skillnad från många andra partier i Vänersborg, så är vi i Vänsterpartiet konsekventa – vi har samma åsikt när det är dags för fullmäktige.

Men det vet nog vänersborgarna redan…

.

  • Här kan du läsa Vänsterpartiets reservation från kommunstyrelsen om budgetförslaget från S+C+MP – klicka här.
  • Här kan du läsa om vad som hände i socialnämnden idag när de behandlade sitt budgetförslag – ”Socialnämnden enades bara på en punkt”. Är inte de styrande överens…?
Kategorier:Budget 2019, BUN 2018

Smärre kaos på BUN

sammantrade7Jodå, barn- och utbildningsnämnden (BUN) genomförde sitt sammanträde helt enligt planerna. Men de ledamöter som trodde att mötet bara skulle ta två timmar bedrog sig. Sammanträdet slutade inte förrän efter 5 timmar och då var det ändå bara en rast på ynka 20 min…

hangmattaDe flesta ärenden löpte utan några större diskussioner. BUN:s berättelse till personalekonomisk redovisning, budgetuppföljning för februari, plan för intern kontroll 2018, redovisning av nyckeltal, uppsägning av hyreskontrakt (Kumlienskolan) och ett extra ärende om ett tilläggsavtal på de fd BUP-lokalerna på Vänerparken avhandlades i relativt rask takt. (Du kan läsa om de flesta ärendena på bloggen ”BUN 19/3”.)

Ja, till och med punkten ”Information om Budget 2019” gick förhållandevis fort. Här fick ledamöterna dock reda på att förvaltningen har börjat titta på pengapase2besparingar och nedskärningar. Och det beror ju på, som alla vet, att den styrande trojkan bestående av socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister (S+C+MP) har röstat igenom budgetramar i kommunstyrelsen som innebär att BUN ska leta besparingar på 6,5 miljoner kr till nästa år.

sparkadDet fanns tre sätt att spara menade förvaltningen, varav de två första i bästa fall ger tillbaka ”lite småpengar”. Och det var att försöka minska kostnaderna för köpta tjänster och minska driftskostnaderna genom effektiviserad organisation. (Hur många gånger har inte organisationen effektiviserats genom åren?) Nä, beskedet från förvaltningen var tydligt – ska BUN spara över 6 miljoner kr så måste personalkostnaderna minska… Med andra ord, personal måste sägas upp.

Ordförande Mats Andersson (C) försäkrade att han inte skulle acceptera några personalnedskärningar. Jag vet inte om ens hans egna ”styressystrar och -bröder” trodde honom. Jag tror inte det. Oppositionens ledamöter gjorde det i varje fall inte…

”Ramarna är förfärliga!”

Sa t ex Tove af Geijerstam (L).

lasar_htvtFörvaltningschefen menade också, efter en fråga av undertecknad, att stora förändringar, som att spara 6,5 milj, måste göras i ett läsårsskifte. En organisation, ex tjänstefördelning, scheman, klassindelningar osv, kan inte ändras mitt under ett läsår. Förvaltningen måste därför noggrant fundera ut hur en besparing på vårterminen 2019 ska kunna genomföras. Det blir otvivelaktigt så, tror jag, att organisationen måste anpassas, krympas, redan under höstterminen 2018… Förvaltningen håller dock på att fundera över frågan. (Se ett vidare resonemang ”Interpellation till Marie Dahlin”.)

Förvaltningen visade hur omöjlig en besparingsuppgift är för nämnden. BUN står inför ökade kostnader nästa år:kostnader

  • ”Fortsatt barn- och elevökning: Fler barn och elever kostar mer; personal, kost, läromedel, skolskjutsar, elevhälsa mm”
  • ”Digitaliseringen”
  • ”Ändrade arbetstidsavtal för lärare”
  • ”Ökad chefstäthet”
  • ”Ökade personal- och hyreskostnader från SBN (samhällsbyggnadsnämnden; min anm) för ‘Framtida kök'”
  • ”Ökade driftskostnader tillfälliga lokalkostnader”

Det kan väl nämnas att av BUN:s totala budget på 760 miljoner kr så går direkt 39% av pengarna till samhällsbyggnadsnämnden för hyror, skolmat etc.

Vi får hoppas att budgetförslaget från S+C+MP röstas ner av kommunfullmäktige i juni. Det blir mer eller mindre katastrof för BUN:s verksamheter annars…

kramarDagens verksamhetsuppföljning handlade om ”Service och bemötande, samverkan och delaktighet”. Den tog en väldig tid. Det haglade frågor till den föredragande tjänstemannen från morgonpigga politiker. Den här verksamhetsuppföljningen ska jag dock inte orda om mer här, den kan eventuellt bli föremål för en egen blogg så småningom. Noteras kan att det var en informationspunkt, det fattades alltså inga beslut.

Och så var det då dagens stora ärende, ett ärende som slutade i ett smärre kaos. Eller rättare sagt, slutet blev nog gott, men det föregicks av ett smärre kaos.

resursfordelningDet handlade om ”ny resursfördelningsmodell”.

Jag skrev i lördags en tämligen lång blogg (se ”Resursfördelning”) där jag utvecklade min syn på resursfördelning och vilka variabler en resursfördelningsmodell borde innehålla. Jag hänvisade till olika skrifter i ämnet och betonade hur viktig frågan är för oss politiker som huvudman för skolan. Utifrån mina tankar hade jag också skrivit ett yrkande på att ärendet skulle återremitteras för att utredas ytterligare. Min bestämda uppfattning var att underlaget till nämnden var alldeles för tunt och otydligt. Modellen saknade också en del, i mitt tycke, viktiga fördelningsgrunder.

Det här kommunicerade jag också på sammanträdet.

Med ”sådär” framgång…

Vilket jag inte riktigt förstår. Tjänstemännen föredrog i och för sig ärendet och svarade på frågor. Och visst kom en del fakta fram som inte fanns med i underlaget. Men det var egentligen inte riktigt bra det heller. Sådana fakta borde ha funnits med från början. (Det fick Ola Wesley (SD) att senare yrka på bordläggning av ärendet.) Och det fanns fortfarande, efter föredragningen, en hel del frågetecken. Men de övriga ledamöterna, i varje fall de flesta, sa sig vara nöjda både med underlag och förslag. Fast det fanns några som var lite tveksamma… Innerst inne typ…

cirkel95Diskussionen kom i mångt och mycket att fokuseras på det så kallade strukturbidraget. Strukturbidraget skulle enligt förslaget vara på 5% av de totala verksamhetspengarna (ungefär 38 milj kr) och användas till en slags ”social resurs” som skulle delas ut till förskolorna och skolorna utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund.

Så långt var det i och för sig oenighet men ändå en viss röd tråd i diskussionerna… Det verkade i varje fall så. Men det var något som inte stämde…

Det blev ajournering. Jag ställde några frågor till några av tjänstemännen. Vad var det som inte stämde med nämndens diskussioner…? Skulle t ex de tidigare extra pengarna till landsbygdsskolorna vara kvar? Nej, fick jag till svar. Det här var ju en ny fördelningsmodell som ersatte den gamla. Hmmm… En facklig representant undrade hur resursfördelningen såg ut i den del av cirkeln (se ovan) som var blå. Hmmm…

Jag framförde naturligtvis detta när sammanträdet återupptogs.

ear2Ordförande Andersson försäkrade mig och nämndens ledamöter om att jag hade fel och hört fel – nämnden skulle bara fatta beslut om de 5%-en, dvs den röda tårtbiten i cirkeldiagrammet. Presidiet, dvs Tove af Geijerstam (L) och Joakim Sjöling (S), höll med Mats Andersson. Den informationen hade presidiet fått på sina träffar. (Varför ska nämndens presidium sitta inne med mer information än nämndens ledamöter?) Därför menade ordförande att mitt yrkande om återremiss inte var korrekt. Skulle jag yrka något, så var det för ett annat förslag, en annan resursfördelningsmodell. Något förvirrad så skrev jag ett sådant yrkande.

Redan nu började ett smärre kaos att utkristallisera sig… Det var något som inte stämde. Och det egna yrkandet kändes inte heller riktigt rätt…

questionChristin Slättmyr (S) kom med en fråga – en fråga som i och för sig utlöste det smärre kaos som hade legat i luften. Men inte desto mindre var helt förlösande.

Slättmyr läste högt ur handlingarna (understrykningen i citatet är min):

”Beslutet om att fastställa ny resursfördelningsmodell ersätter Barn- och ungdomsutskottets beslut 2010-12-13 § 62 samt Barn- och ungdomsnämndens beslut 2011-04-18 § 53.”

Slättmyr undrade om den förra resursfördelningsmodellen, som skulle ersättas, bara var en fördelningsmodell för strukturbidraget…

Och det var den ju inte. Den gamla resursfördelningsmodellen var en modell för hela cirkeln ovan – både detkaos blå och det röda fältet…

Vem hade rätt? Vad gällde? Vad skulle nämnden besluta om? Hela modellen? Bara en del av modellen? Vad pratade nämnden om egentligen?

Smärre kaos…

Bara detta att ingen visste vad som gällde var ju egentligen ett skäl till återremiss…

Ny ajournering.

Förvaltningschefen och ordförande lämnade sammanträdet för att reda ut kaos2vad ärendet egentligen handlade om…

Det smärre kaoset eskalerade…

Efter en stund kom de med svaret…

Svaret var – det handlade om precis det som stod i beslutsförslaget och som Christin Slättmyr hade läst högt. Det handlade om hela resursfördelningsmodellen…

Säga vad man vill om ordförande Mats Andersson, men i vissa lägen är han prestigelös. Han sa direkt att i detta läge, med den nya kunskapen, så var han inte beredd att idag fatta ett beslut om en ny resursfördelningsmodell.

Andersson föreslog en återremiss.

fox_happyOch det var bra. Men några ledamöter blev nog besvikna, de hade ju varit så säkra på sin uppfattning. Andra blev glada, de hade nog varit lite tveksamma hela tiden… Ola Wesley blev glad, det blev ju lite åt bordläggningshållet. Men gladast var nog jag…

Och motiveringen till den av ordförande och sekreterare ganska hastigt ihopskrivna återremissen lyder:

”BUN återremitterar ärendet till FÖRVALTNINGEN med motiveringen att tydliggöra HELA RESURSFÖRDELNINGSMODELLEN SAMT ATT REDOVISA KÄLLHÄNVISNINGAR SAMT REDOGÖRA SKRIFTLIGT VILKA FAKTORER SOM  MAN HAR TAGIT HÄNSYN TILL I DET SOCIAL STRUKTURBIDAGET, MED BELYSNING AV HUR DESSA PÅVERKAR FÖRDELNING.”

Så trots det smärre kaoset så blev slutet gott. Det är värt att lägga ner ordentligt med tid, möda och tankekraft på en bra resursfördelningsmodell.

Och innan nämnden åtskildes så föreslog också förvaltningschefen att nämnden skulle avsätta en dialogdag för att få tillfälle att diskutera resursfördelningsmodellen ordentligt…

BUN 19/3 (2): Resursfördelning

På måndag har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträde. Det skrev jag om i torsdags. (Se ”BUN 19/3”.) Jag sparade ett ärende, nämligen ”Ny resursfördelningsmodell från 2019”.

resursfordelningResursfördelning handlar om hur ekonomiska resurser fördelas till förskolor och grundskolor. Det är en oerhört väsentlig fråga för huvudmannen, dvs politikerna i barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige. Men det är inte så enkelt, det är inte bara att dividera summan pengar med antalet elever.

Skolverket skriver:

”Kommunernas resursfördelning till skolan är ett medel för att nå målet att alla elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Det betyder attelever_many resursfördelningen ska vara anpassad till elevers olika behov och förutsättningar.”

Olika elever har olika behov och förutsättningar. Och man skulle också kunna säga att olika skolor har olika förutsättningar.

BUN:s nuvarande resursfördelningsmodell har varit i bruk sedan 2011 och det är av naturliga skäl läge att titta på den igen. Tyvärr framgår det inte av handlingarna hur modellen har fungerat, vad som ha varit bra och vad som har varit mindre bra. Om man studerar kunskapsresultaten så ser man emellertid att kommunen har misslyckats med likvärdigheten. Det råder stora skillnader mellan skolor och inom skolor. Dessutom är ju kunskapsresultaten oerhört låga i Vänersborgs kommunala skolor jämfört med skolor i andra kommuner.

no_money3Det är naturligtvis svårt med en bra resursfördelningsmodell om den totala summan pengar som avsätts till förskolor och grundskolor är för liten från början. Då blir ju en fördelning fel hur man än gör. Och frågan är om inte det är på det viset i Vänersborg…

skollagenSkollagen är tydlig. Så här står det om elevernas olika förutsättningar och behov (3 kap 3 §):

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.”

Eller (3 kap 5a §):

”…[om] det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.”

Och till sist, om det ändå befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås (8 §):

”ska detta anmälas till rektorn. … Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.”

orderDenna paragraf avslutas med ett ytterst kraftfullt krav:

”Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.”

Och Skollagen är en lag, och ingen rekommendation…

”Ska han eller hon…”

Det står inte ”om kommunen har pengar så ska han eller hon…”

Jag undrar om alla rektorer och pedagoger anser att dessa paragrafer i Skollagen följs av Vänersborgs kommun… Jag tror inte att många av dem anser att de har tillräckligt med ekonomiska resurser…

vbg_loggaDet är nog så i Vänersborg, precis som i många andra kommuner, att (som Ernst & Young skriver):

”kommunfullmäktige utgår i sin resurstilldelning till ansvarig nämnd från tillgängliga resurser och inte från elevernas förutsättningar och behov.”

Resursfördelningen i landets kommuner ser ut på olika sätt. Det finns ingen ”perfekt mall” som kan tillämpas överallt. Däremot har Skolverket gett ut en skrift med tankar om resursfördelning (se här). Det har också SKL (Sveriges kommuner och landsting) gjort (se här) och även revisionsföretaget Ernst & Young (se här). (När jag citerar så är dessa skrifter mina källor.) Det kan väl också nämnas att kommunens revisorer, med hjälp av PWC, det andra revisionsföretaget, har tittat på resursfördelningen i Vänersborg.

Det finns en del att lära sig av dessa rapporter.

revrappBUN15PWC skrev i januari 2015 följande om Vänersborg i sin granskningsrapport:

”Vår samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden inte fullt ut säkerställer att resursfördelningssystemet är ändamålsenligt.”

PWC grundade sig på att granskningen:

”… inte har visat att kommunen tilldelar skolor med låg måluppfyllelse mer resurser baserat på socioekonomiska faktorer.”

teacher_mathResursfördelning handlar alltså om att alla elever ska ha lika tillgång till utbildning och dels om lika kvalitet på utbildningen.

Det finns en mängd faktorer att ta hänsyn till när kommunen ska fördela resurserna mellan förskolor och, i synnerhet, skolor.

För det första måste en resursfördelning naturligtvis utgå från antalet elever på varje skola. Och grunden är att det måste finnas resurser till en organisation där en lärare har en klass, på exempelvis 25 elever. Om det är färre i en årskurs på en skola, t ex 20 elever, så måste ändå skolan få så mycket pengar att en lärare kan ha denna klass. Redan här så ser man att det inte går att ”dela lika” enbart genom att varje elev får en peng. Det måste också utgå resurser utifrån antalet klasser. Det här är särskilt viktigt för små skolor på landsbygden. De har oftast fördyrande förutsättningar som måste ingå i en resursfördelningsmodell.

Sedan kommer ytterligare aspekter på resursfördelning och likvärdighet.

skl_loggaSKL skriver:

”utbildningen ska vara kompenserande och uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”

Skolverket skriver:

”resursfördelningen ska vara anpassad till elevers olika behov och förutsättningar.”

Det behövs med andra ord en socioekonomisk fördelning. Och det ingår flera variabler i denna socioekonomiska resursfördelning.

parents2Föräldrarnas utbildning är den första. Föräldrarnas utbildningsbakgrund har ett mycket starkt samband med elevernas resultat. Till och med starkare än elevernas migrationsbakgrund. Ju längre utbildning föräldrarna har, ju större sannolikhet (rent statistiskt) är det för att eleverna ska få bra skolresultat.

flyktingbarnMigrationsbakgrunden är den andra viktiga variabeln. Givetvis har det med språket att göra. Och då är det naturligtvis så att det är svårare med det svenska språket om man kommer från t ex Somalia än från Norge. Men forskningen har också visat att det inte är svårare för elever med utländsk bakgrund att klara skolan när de har bott i Sverige i minst sju år, i varje fall inte om de för övrigt har samma förutsättningar som elever med svensk bakgrund. Det är följaktligen viktigt att ta hänsyn till hur nyligen eleven kommit tillflicka_pojke Sverige – och vid vilken ålder.

Den tredje variabeln är kön. Det är helt enkelt på det sättet att det är fler pojkar än flickor som inte uppnår kunskapskraven.

pengar40Den fjärde variabeln är förekomsten av försörjningsstöd i familjen. Det kan låta kontroversiellt men SKL skriver att det i denna grupp ofta finns elever som upplevt krig och flykt och som har en ofullständig skolgång bakom sig. I denna grupp finns också elever som på andra sätt upplever stora påfrestningar i sina familjer.

Det finns ännu fler variabler, t ex familjesammansättning och hur socioekonomiskt homogen elevsammansättningen är på en skola, men de ovanstående punkterna är de viktigaste.

betyg3Till sist måste kommunen naturligtvis se till resultaten på nationella prov och betygsresultaten. Självklart. I slutbetygen ges ju en total information, ett verkligt slutomdöme, på en skolas framgångar respektive misslyckanden.

Ernst & Young, SKL och andra anser att en skolas kunskapsresultat ska vara med som en variabel i resursfördelningen, dvs en skola med sämre resultat ska få mer resurser än en med bättre. Det tycker jag också, det är självklart. Och jag tror att det också är detta som revisorerna i Vänersborg menar, fast det inte uttrycks helt klart i rapporten (se ovan).

pwcRevisorerna och PWC skrev att BUN:

”… inte har visat att kommunen tilldelar skolor med låg måluppfyllelse mer resurser baserat på socioekonomiska faktorer.”

Och ska:

”överväga att få med enheternas resultat i modellen.”

skolverket_logga2Även Skolverket 2009 tar upp detta och Skolverket ser det lite som den centrala ”missen” i kommunernas resursfördelning:

”Många kommuner har inte tagit reda på hur resurserna används och man har inte en modell för resursfördelningen grundad i uppföljnings- ochutropstecken_tva utvärderingsresultat.”

Kunskapsresultaten måste vara med i en resursfördelningsmodell.

Det här med resursfördelning är inte helt enkelt. Och det är naturligtvis därför som det skrivs och granskas så mycket… Men en sak som jag noterar i samtliga granskningar, tips, riktlinjer och förslag om resursfördelning – det är hur lite man litar på professionen…

Jag har i denna blogg utvecklat vad en resursfördelningsmodell måste beakta – och finna bra lösningar på. Det förslag till resursfördelningsmodell som BUN har på sitt bord på måndag uppfyller inte detta. Jag kommer därför att begära en återremiss. Det är bättre att låta den nuvarande modellen gälla i ett år till och arbeta fram en riktigt bra modell än anta en modell som är mindre bra…

%d bloggare gillar detta: