Arkiv

Archive for the ‘vaktmästare’ Category

KF (23/9) 2: Skolvaktmästare+andra motioner

27 september, 2020 Lämna en kommentar

Det blev som jag skrev om i min förra blogg en mycket lyckad premiär på kommunfullmäktiges nya giv att webbsända sina sammanträden. All teknik fungerade perfekt, vilket till största delen säkerligen var IT-personalens förtjänst. (Se “KF blev en fullträff + Öde hus”.)

Det var emellertid någon lyssnare/tittare som tyckte att det var svårt att få grepp om flera ärenden. Hen tänkte närmast på interpellationer, svar, medborgarförslag och motioner. Hen efterlyste att någon t ex ordförande läste upp dessa. Och det kan nog vara en bra idé om man vill att fler vänersborgare ska kunna följa med i förhandlingarna på sammanträdet och därigenom utveckla och fördjupa demokratin. Alla läser ju inte handlingarna, eller bloggar, innan de bänkar sig framför datorn för att avnjuta sammanträdet. (Se “Motion från V:are”, “Kommunfullmäktige på onsdag! (1/2)” och “Kommunfullmäktige på onsdag! (2/2)”.)

Och hade inte åhörarna förberett sig genom att läsa in sig innan mötet så hade åhörarna inte en aning om att min motion om partistöd handlade om att sänka det ekonomiska stödet till partierna i Vänersborg. Då hade åhörarna insett att det tydligen bara var undertecknad vänsterpartist, och Kate Giaever (V) som motionerat om detta tidigare, som ansåg att skattebetalarnas pengar kunde användas till bättre ändamål än till valpropaganda, kaffe och fika på partimöten etc. Det kan hända att några fler ledamöter håller med mig, men på grund av coronan var bara 26 av 51 ledamöter närvarande vid mötet.

Motionen avslogs, som väntat. Utan diskussion. Ja, det var faktiskt inte ett enda inlägg i ärendet.

Miljöpartiets motion om att “Inrätta ett naturreservat längs Göta Älv och Lillån till Restad Gård” stöddes bara av James Bucci (V). Inte ens miljöpartiet självt gjorde det…

Ärendet avslutades för övrigt med en del strul. Det var i samband med att ordförande Annalena Levin (C) efter acklamation utsåg kommunstyrelsens förslag som det “segrande” förslaget. Moderaten Henrik Harlitz, som hade yrkat avslag, begärde votering. Det var dock för sent enligt ordförande som därmed avvisade att en votering skulle genomföras. Det blev en del diskussion, och jag kan väl tycka att ordförande skulle kunna vara lite mer generös när omständigheterna är som de är – möten i olika rum via uppkopplade datorer etc. Men faktum är att när jag tittar på “eftersändningen” (klicka här, bläddra till “Svar på motion att inrätta ett naturreservat längs Göta Älv och Lillån till Restad Gård” och ca 08.50 in i ärendet) – så räcker inte Harlitz upp skylten, som innebär att han begär votering, förrän efter att ordförande har slagit klubban i bordet. Överraskande orutinerat av Henrik Harlitz… (Några ledamöter, som var fysiskt närvarande på sammanträdet i onsdags, har hört av sig och menat att utsändningen och kommunikationen internt i de olika rummen på kommunhuset ”laggar”, dvs det sker en fördröjning mellan de olika rummen av bild och ljud. Jag kan av uppenbara skäl inte avgöra om detta är riktigt, men jag hade mina misstankar. Och skrev därför att ”ordförande skulle kunna vara lite mer generös när omständigheterna är som de är”. Tillagt senare, kl 19.52.)

Det sista ärendet som jag vill kommentera från onsdagens sammanträde med kommunfullmäktige är Kristdemokraternas motion om att återinföra fast placerad skolvaktmästare i kommunens skolor.

Det är en bra motion och jag har skrivit om själva motionen tidigare. (Du kan ladda ner motionen genom att klicka här.) I en av mina bloggar analyserade jag argumenten både för och emot motionen ganska ingående och noggrant. Därför blev jag tämligen besviken på att nästan inga av de argument som verkligen talade för att BUN ska ta över vaktmästarna framfördes i onsdags. (Se “Så var det alltså BUN på måndag”.)

Men det kommer fler chanser. Motionen avgjordes nämligen aldrig…

De styrande partierna (S+C+MP) röstade i kommunstyrelsen för att föreslå fullmäktige att avslå motionen. Den borgerliga oppositionen (KD+M+L) var däremot positiv till motionen och tyckte att förslaget till fullmäktige i stället skulle vara ett annat. Och förslaget till kommunstyrelsen läste Gunnar Lidell (M) upp på fullmäktige i onsdags:

“Kommunfullmäktige remitterar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden och barn och utbildningsnämnden för en fördjupad utredning angående faktiska kostnader för vaktmästarnas arbete i kommunens skolor och förskolor. Utredningen kompletteras med ett yttrande från bam- och utbildningsförvaltningen angående deras uppfattning om huruvida lokalisering enligt motionens intentioner skulle stärka kvaliteten för skolor och förskolor.”

De borgerliga partierna ville ha mer fakta på benen innan de ansåg att frågan kunde och skulle avgöras. Och varför inte, mycket fakta är aldrig fel. Men istället för att yrka på bifall till motionen, som de borgerliga gjorde i kommunstyrelsen, så yrkades det istället på återremiss. Återremiss betyder att ärendet inte avgörs på det aktuella sammanträdet utan skickas tillbaka för ytterligare utredning. Och det krävs bara att 1/3 av ledamöterna röstar för återremiss så blir det så.

Nu röstade de tjänstgörande ledamöterna med ganska stor majoritet för en återremiss, 15-11. Det kan noteras att vänsterpartiets två ledamöter röstade olika, James Bucci röstade för avslag och Magnus Lilja, som sitter i barn- och utbildningsnämnden, röstade för återremiss.

Det innebär med andra ord att det ska bli mer utredning och att ärendet därefter återigen kommer upp i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Hur lång tid utredningen tar är omöjligt att säga.

Innan jag avslutar denna blogg, jag ska inte skriva om några fler ärenden, tänkte jag återge de argument mot Kristdemokraternas motion och för de styrande partiernas förslag på avslag, som anfördes i kommunfullmäktige. Citaten är ordagranna. Du kan också ladda ned motionen, om du inte redan har gjort det, genom att klicka här och vill du veta hur ärendet diskuterades i barn- och utbildningsnämnden i oktober förra året kan du klicka här: “Rapport från dagens BUN”.

Här kommer alltså inläggen från tre av de ledande skolpolitikerna (kommunstyrelsens ordförande får väl räknas dit) i den styrande minoriteten.

====

Mats Andersson (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden:

“Jag vill faktiskt tacka motionärerna för en bra motion. Det är en god intention i motionen, men det förutsätter att man lever i illusionen av att skolans verksamhet ser ut som när vi gick i skolan. Jag tycker att man på ett väldigt tydligt sätt har svarat i tjänsteskrivelsen. Vi har god vuxennärvaro kring våra barn och det är rektors ansvar att tillse trygga miljöer i skolans lokaler. Idag har vi väldigt duktig och professionell elevvårdspersonal och precis som det också står skrivet i tjänsteskrivelsen så har varje vaktmästare i arbetslagen specifika skolor som de jobbat på och vaktmästarna  hoppar inte runt på alla skolor i kommunen alternerat vecka för vecka. Därav mitt bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad för motionärerna vill att det ska vara fast placerade vaktmästare på våra skolor och det är det idag.”

Replik Mats Andersson på inlägg av Gunnar Lidell (M):

“Ja, med all respekt Gunnar Lidell också. Jag tycker inte att det finns så mycket tolkningsutrymme i det anförandet som jag hade. Det handlar ju givetvis till syvende og sidst att det finns inte arbetsuppgifter för att uppnå en heltidstjänstgöring på alla skolor. Och jag är av den bestämda åsikten att vi kan inte ta barnens utbildningspengar för att vi ska möjliggöra att vi ska ha en vaktmästerifunktion som inte har tillräckligt många arbetsuppgifter som en vaktmästare skall sköta.”

Benny Augustsson (S), ordförande i kommunstyrelsen:

“Om man då går in i motionen och läser liksom så står det att ett annat problem som är en följd av att det alterneras vaktmästare att det blir svårigheter att involvera vaktmästare i aktiviteter utanför skolan, som exempelvis utflykter. Dessa måste bokas och planeras i god tid, vilket hindrar spontana aktiviteter som kan vara väderberoende eller beroende av andra faktorer. Dels har det hänt ganska mycket sen när motionen skrevs kring hur vaktmästarna jobbar och hur de är placerade på våra skolor. Och sen tror väl jag att vaktmästarna gärna vill göra jobb på skolan när inte eleverna är där och är det så att dom ska ha dom uppgifter, ja då har vi en utbildningsinsats att göra på våra vaktmästare för att dom överhuvudtaget ska få syssla med de här sysslorna som står här. Så att, jag vet inte, det är någon form av tillbakagång till svunnen tid.”

Christin Slättmyr (S), 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden:

“När jag lyssnar på, framför allt på Gunnar, så blir jag ju lite förvånad för det är ju så att barn- och utbildningsnämnden och därmed också, har ju besvarat motionen och har ett svar på motionen. Det innebär ju också att både barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen har utrett redan vad man, och satt dom olika kostnaderna för olika personal mot varandra redan. Och man kan ju säga så här Gunnar, att fler vuxna behövs i skolan. Det är vi säkert överens om, många i det här rummet att det behövs. Men rektorn som då har ansvaret för skolorna har ju bedömt att det är andra kompetenser än vaktmästare som behövs. Utan vaktmästare har vi som fastighetsskötare och vi behöver annan personal som sysslar med våra barn, framför allt dom barnen som har stora problem i skolan idag och där vi behöver fler vuxna. Så mer pengar och mer personal skulle vi faktiskt behöva till skolan, men det…”

====

Så var det alltså BUN på måndag

12 oktober, 2019 2 kommentarer

Barn- och utbildningsnämnden har en del andra ärenden på måndag än att diskutera och fatta beslut om att göra Mariedal Östra till en skolskog. (Se min förra blogg “BUN: Skolskog på Mariedal Östra?”.)

Sammanträdet börjar med att ledamöterna ska fortsätta sin “politikerutbildning”, en webbaserad utbildning under namnet “Att vara förtroendevald”. Den handlar typ om att vara förtroendevald… Ämnen som tas upp är t ex kommunallagen och kommunens organisation.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ska sedan godkänna dokumentet “Ledningssystem för hälso- och sjukvård inom elevhälsan” för barn- och utbildningsförvaltningen. Och så blir det med all sannolikhet, det ser ut som ett fullödigt och väl genomarbetat dokument.

Nämnden får även information om lokalsituationen. Lokalärenden upptar en stor del av förvaltningens kraft, tid och arbete och har gjort så under en ganska lång tid. Därför har det blivit en stående punkt på nämndens dagordning att politikerna får ta del av det aktuella läget. Tyvärr skulle man kunna säga. Egentligen borde lokalfrågorna vara lösta, ordnade och skollokalerna ändamålsenliga och väl anpassade för den pedagogiska förskole- och skolverksamheten. Både förvaltningen och nämnden har egentligen annat att syssla med…

Förutom medborgarförslaget om Mariedal Östra ska BUN behandla en intressant och viktig motion från kristdemokraterna. Det är nästan så att jag skulle kunna ha skrivit den själv, så bra är den, men nu är det Marie-Louise Bäckman, Carl-Ewert Berg och Robert Johansson som har gjort det. Motionärerna yrkar att:

“Kommunens vaktmästarorganisation förändras så att de kommunala skolorna får fast placerade vaktmästare.”

Som argument för sitt yrkande anför de tre kristdemokraterna att det är svårt för eleverna att få en relation till vaktmästarna eftersom vaktmästarna alternerar mellan skolorna. Därigenom går de miste om:

“de praktiska, sociala och inte minst trygghetsskapande fördelar en fast vaktmästare kan ha under elevernas skoldag.”

Motionärerna menar också att dagens organisation gör det svårt att involvera vaktmästarna i aktiviteter utanför skolan som t ex utflykter. Sedan nämner motionärerna också miljöaspekterna av att vaktmästarna tillbringar tid i bilarna mellan skolorna.

Beslutsförslaget som ligger framför nämndsledamöterna är att motionen ska avslås.

Det är enligt min mening ganska tunna argument som framförs. Förvaltningen skriver:

“ingen skola har idag arbetsuppgifter för en fulltidstjänst så vaktmästarna behöver vara på mer än ett ställe för att fylla sin arbetsdag”

Och? Det är ju väldigt vanligt att andra inom skolan, och jag tänker t ex på slöjdlärare, inte heller har en fulltidstjänst på en skola utan tvingas åka runt mellan flera skolor. Det är rutin nu för tiden och har varit så i många år. Så vad är problemet om två eller tre skolor delar på en vaktmästartjänst? (Att varje skola ska ha en helt egen vaktmästare på 100% är naturligtvis inte möjligt, i varje fall inte i dagens läge.)

Förvaltningen menar vidare att tack vare att samhällsbyggnadsförvaltningen organiserar vaktmästarna i fyra arbetslag så minimerar det behoven av transport och tid. Vaktmästarna hoppar tack vare denna organisation inte runt på alla skolor i kommunen. Och förvaltningen verkar också mena att det finns andra personer på skolorna som skapar, och kan skapa, trygghet än vaktmästarna.

En fördel med arbetslagen, det är fortfarande BU-förvaltningens åsikt, är att vaktmästarna kan täcka upp för varandra vid sjukdom och ledigheter. Och det är ju riktigt. Det kan också vara svårt för en vaktmästare att vikariera på en annan skola eftersom hen inte känner till denna, varken elever eller lokaler. Vaktmästarna får självklart också mer kontakt med varandra med den nuvarande organisationen. De två sista argumenten mot motionen är mina…

Det finns dock fler argument för att skolorna, och BUN, ska “ta över” vaktmästarna än de som angetts i motionen.

Vaktmästarna kommer att känna väl till lokaler och utrustning på den skola (skolor) de är på, de får relationer till lärare och övrig personal (förutom till eleverna), de kommer att känna tillhörighet till skolan och känna en stolthet i sitt uppdrag, de blir involverade i den ordinarie verksamheten och vaktmästartjänsterna kan vara flexibla och t ex delas 50/50 med andra uppdrag inom verksamheten.

Ett stort problem med nuvarande organisation är att skolorna inte får vad de betalar för. Rektorerna får t ex inte bestämma vilka arbetsuppgifter de vill ha utförda. Det kan nämligen krocka med vaktmästarnas arbetsbeskrivningar. Vaktmästarna får med nuvarande arbetsbeskrivning t ex inte köra ut mat på utflykter eller skruva ihop möbler.

Och sedan undrar jag, har någon frågat vaktmästarna själva vad de vill? Jag har under åren pratat med några av dem, ganska många faktiskt. De har valt arbetet därför att de gillar att arbeta med barn och ungdomar och de uppskattar kontakten och sin roll på skolan. Tyvärr har några av dessa vaktmästare slutat sina arbeten just på grund av den nuvarande organisationen.

Kultur- och fritidsnämnden har egna vaktmästare anställda. Jag har för mig att de gjorde förändringen av ekonomiska skäl. Arena-Fritid har 11 vaktmästare. På fritidsgårdarna finns det en person som jobbar 50/50 som vaktmästare och fritidsledare och på musikskolan finns en person som jobbar 50/50 som vaktmästare och musiklärare. Kanske borde BUN lära av kultur- och fritid. Om det fungerar bra, och kanske till och med bättre än tidigare, varför skulle det inte fungera på samma sätt inom barn- och utbildningsförvaltningen?

Med andra ord, jag kan inte göra annat än hålla med kristdemokraterna. Vilket i sig kanske är värt ett “kors i taket”, det händer nämligen inte så ofta. Det är en viktig och bra motion.

Och när jag tittar på de två kommande ärendena, planer kring och uppföljning av privata utförare, så tänker jag på att BUN också skulle ta hand om städningen. Tänk vilken tid sådant här tar för våra rektorer och tjänstemän. Det är upphandling, kontroller, påpekanden, dokumentation, rättelser, nya kontroller, dokumentation, nya påpekanden, åtgärder, dokumentation… Och städningen är fortfarande undermålig… På vissa ställen är det riktigt illa.

Förvaltningen skriver i uppföljningen av privata utförare:

“Angående städet finns det ett mycket stort missnöje på skolorna som kvarstått efter flera påpekanden. Det underlag som skickats in från Clean Quality kan inte heller sägas vara i enlighet med avtalet.”

Förvaltningen konstaterar att det dels är brister i det inskickade materialet från företaget och dels att Clean Qualitys städ inte fungerar avtalsenligt i utförandet.

Det finns emellertid områden där det fungerar bra med de privata utförarna:

“Det som framkommit i uppföljningen är att rektorerna generellt är nöjda med simundervisningen och speciellt med simlärarna. Rektorerna är också generellt nöjda med skolskjutsen men att förarna i vissa fall har sämre kunskap om bemötande mot eleverna med särskilda behov.”

Sammanträdet avslutas med tre budgetärenden.

Det börjar med en månadsuppföljning av budgeten. Prognosen är att nämnden gör ett underskott i år på 13,8 milj kr.

Barnantalet i förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år utvecklas tydligen enligt prognoserna och därmed enligt budget. Däremot verkar det som om det blir färre barn än beräknat på fritidshem och pedagogisk omsorg 6-13 år. Budgeten är tänkt för 2.005 barn, men prognosen visar på 1.890. När det gäller elevantalet på grundskolan och grundsärskolan verkar siffrorna gå åt andra hållet. Budgeten är på 4.939 elever, men prognosen är att det blir 4.993 elever, dvs 54 fler elever än prognostiserat.

Ärendet därefter handlar faktiskt om budgeten för nästa år (2020) – “Avrop 2020 gällande budgettillskott för att säkra statsbidrag”.

Strax efter semestrarna beskrev jag tämligen noggrant de ekonomiska förutsättningarna för förskolan och grundskolan i Vänersborg det kommande läsåret. (Se “Förskolans och skolans framtid (1/2)”.)

BUN och dess förvaltning tvingas spara i år och kommer att tvingas spara ännu mer 2020. Nästa år ska nämnden spara 40 milj kr. Det finns emellertid två passusar i betongpartiernas budgetbeslut från i juni som kan ändra förutsättningarna en del. Den ena passusen handlade om eventuell elevökning och den andra om osäkra statsbidrag.

Skrivningen om elevökning sa att BUN skulle få extra pengar om ökningen av elever blev fler än 10 över prognos. Förra sammanträdet, i september, begärde nämnden ett budgettillskott från kommunstyrelsen på 8,4 milj kr. (Se “Dags för höstens första BUN”.)

På måndag handlar det om osäkra statsbidrag. Det finns nämligen statsbidrag som bara betalas ut om inte kommunen själv skär ner på kostnaderna genom att sänka personaltätheten. Och det är ju liksom det som Vänersborg gör, sparar på förskola och skola. Och därmed riskerar att förlora statsbidrag…

Förvaltningen räknar upp de olika statsbidragen som kommunen kan gå miste om på grund av att nämnden inte får de nödvändiga ekonomiska resurserna. Det kan handla om sammanlagt 60 milj kr i indragna statsbidrag.

Bland annat följande statsbidrag riskerar BUN att gå miste om, om personaltätheten sänks: 

* Lågstadiesatsningen 3,8 milj kr
* Mindre barngrupper i förskolan 12,0 milj kr
* Personalförstärkning elevhälsa 2,2 milj kr
* Likvärdig skola 24,3 milj kr

I juni månads budgetbeslut för år 2020 löd formuleringen:

“Kommunstyrelsens förfogandeanslag utökas med 15 miljoner kronor för att säkra möjligheten till annars osäkra statsbidrag till Barn och utbildningsnämnden.”

Det är dessa pengar som nämnden tycker att kommunstyrelse borde betala ut. Beslutsförslaget lyder:

“Avropa om budgettillskott på 15+5 mkr ur kommunstyrelsens förfogandeanslag och avsatta medel 2020 för att säkra statsbidrag till barn- och utbildningsnämnden.“

Nämnden vill alltså ha mer pengar, 15 milj för osäkra statsbidrag och 5 milj för ökat antal elever (tror jag att “+5” betyder). (OBS! Se fotnot nedan för mer info! 13/10)  Tvingas nämnden spara, genom att sänka personaltätheten, för att följa “kommunens budget” så riskerar nämnden alltså att gå miste om ytterligare 60 milj kr. Kommunstyrelsen måste därför tilldela BUN mer pengar. Tycker BUN.

Förvaltningen beskriver också några av nämndens ökade kostnader 2020, som kan vara bra att ha i minnet i framtida diskussioner…

“1. Inför budgetåret 2020 har barn- och utbildningsnämnden ökade lokalkostnader med ca 13,5 mkr och detta innebär att det blir mindre medel kvar till barn och elever.”

“2. Löneökningar, s.k. löneglidning, utöver löneavtalskompensationen påverkar vår personalbemanning d.v.s. att löner inom vissa kategorier av personal har ökat i högre takt t.ex. vid nyrekryteringar för att Vänersborgs kommun ska få legitimerade lärare. En beräkning visar att dessa ökade kostnader uppgår till ca 7 mkr och detta innebär att personalkostnaderna ökar och personaltätheten minskar.”

Det ska också bli en dialog om detaljbudgeten för 2020, men här fattas inget beslut förrän i november.

Det var de ärenden som ska behandlas på måndagens sammanträde. Jag tror faktiskt att det kan bli en del politiska diskussioner denna gång. Och det ska bli intressant att se var de politiska skiljelinjerna kommer att gå.

Fotnot 13/10. Fullmäktige avsatte 15 milj kr för att ”säkra statsbidragen”. Förvaltningen anser att 15 milj inte räcker. Det krävs ytterligare 5 milj kr för att inte sänka personaltätheten eller minska undervisningskostnaderna. BUN behöver alltså 20 milj kr (15+5). Annars finns alltså risken att Vänersborg blir återbetalningsskyldigt till staten, dvs inte får några statsbidrag.

Kategorier:BUN 2019, vaktmästare Etiketter:
%d bloggare gillar detta: