Arkiv

Archive for the ‘Kommunfullmäktige 2020’ Category

KF(V): Augustssons återremiss

17 april, 2020 Lämna en kommentar

På onsdagens fullmäktige, präglad av tidens förödande Corona-pandemi, så behandlades Lutz Rininslands (V) och min (V) motion om Kunskapsförbundet Väst, “Fortsätt, men gör rätt!”. Och som jag skrev i gårdagens blogg blev de båda motionärerna mycket överraskade över utgången. (Se ”KF 15/4: Bergagården, ny VA-policy mm”.)

När ordförande Annalena Levin (C) förkunnade att fullmäktige skulle behandla motionen begärde kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) snabbt ordet. Augustsson hade en längre utläggning. Och hans anförande visade sig vara väl förberett. Det imponerade nog på flera av åhörarna på grund av sakligheten – och problematiseringen. Det imponerade i varje fall på mig. Augustsson avslöjade sedan att han hade läst upp en motivering till varför han yrkade på återremiss…

Flera partier ställde sig sedemera bakom Augustssons yrkande – och det blev återremiss. Vilket var helt ok. Nu kommer motionens frågor att utredas, precis som Rininsland och jag yrkade i motionen. Så egentligen, fullmäktige kunde lika gärna ha bifallit motionen…

Jag återgav inte innehållet i motionen i min förra blogg, utan lovade att återkomma. Och det gör jag nu. Här kommer Benny Augustssons motivering till återremiss. (Du kan ladda ner texten som pdf-fil genom att klicka här.)

==

Om medlemskommunerna skulle ta över betalningsansvaret för elever som går i friskolor och i andra kommuner från Kunskapsförbundet Väst, så skulle ett antal besvärliga frågor uppstå.

Här är några exempel:

• Vid införandet av Kunskapsförbundet så sa juristerna absolut nej till någon form av delat ansvar mellan kommunerna och kunskapsförbundet. Är det något som skulle förändrat den ståndpunkten idag?

• Kunskapsförbundet är organiserad rent juridiskt ett kommunalförbund. Finns det en juridisk grund för KFV att överhuvudtaget bedriva skolverksamhet om förbundet i en förändrad roll, likt en friskola, enbart är en utförare av skolverksamhet.

• Vilken prissättning ska tillämpas mot friskolor och andra kommuner. Eftersom vi inte har utbildningar i egen regi, ska då riksprislistan tillämpas mot t.ex. Fridagymnasiet m.fl. och vad får det för konsekvenser?

• Om kommunen har betalningsansvaret för gymnasieverksamheten men inte har någon verksamhet i egen regi, hur hanterar vi elever som av olika anledningar vill gå i gymnasiet i andra delar av landet. Kan vi neka och hänvisa till att KFV har en motsvarande utbildning?

• Idag har vi ett solidariskt ansvar med Trollhättan vad gäller samtliga elever oavsett om de går i KFV:s skolor eller i andra. I en modell där kommunerna har betalningsansvaret och köper platser av KFV, ska då varje kommun betala för sina egna respektive elever och vad får det i så fall för konsekvenser?

• Vilken organisation och resurser behövs från kommunerna för att besluta om sådana betalningar och också säkerställa att uppgifter kring kostnaderna stämmer. Behöver vi då ett nytt skolkansli?

Utifrån dessa oklarheter så yrkar jag återremiss i ärendet.

Benny Augustsson

KF 15/4: Bergagården, ny VA-policy mm

16 april, 2020 Lämna en kommentar

Igår sammanträdde kommunfullmäktige enligt de uppgjorda planerna. (Se “Kvällens kommunfullmäktige”.) 26 ledamöter från 9 olika partier samlades i 5 olika rum för att avhandla ett 25-tal olika ärenden. Och radion var på plats för att säkra Kommunallagens krav på att:

“Fullmäktiges sammanträden är offentliga.”

Men det var ett gränsfall. Det var mycket svårt att hänga med i radioutsändningen. Det var störningar, gnisslanden och viskanden hela tiden och framför allt försvann ljudet med jämna mellanrum. Och lyckades man hålla sig kvar vid radion så fanns det uppenbar risk för huvudvärk.

Men för de som var samlade i kommunhuset fungerade det tydligen bra hela tiden. Och det var det viktigaste. Tyckte i varje fall ordförande Annalena Levin (C). Men faktum är att offentligheten är lika viktig…

Gårdagens sammanträde visade på nytt att det ska mycket till för att Vänersborgs kommun ska böja sig för yttre omständigheter…

Revisorerna fick relativt mycket tid i början av sammanträdet. De berättade om två granskningsrapporter. De ena handlade om sjukfrånvaro och rehabilitering och den andra om lokalförsörjning.

Om lokalförsörjningen skriver revisorerna:

“Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden bedöms inte fullt ut ha hanterat revisorernas rekommendationer avseende lokalförsörjning på ett ändamålsenligt sätt.”

Och om sjukfrånvaron:

“Utifrån granskningen är vår samlade revisionella bedömning att kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden inte helt säkerställer ett ändamålsenligt arbete för att minska sjukfrånvaro.”

Jag tror inte att revisorerna var så där överväldigande positiva… (Båda rapporterna kan hämtas här.)

Revisorerna redogjorde också för revisionsberättelsen för år 2019. Och inte heller på denna punkt hade någon ledamot någon endaste fråga. Det var tämligen uppseendeväckande. Någon kunde väl ändå ha påpekat den obalans som råder i kommunen mellan krav och resurser – att verksamheterna är underbudgeterade…

Efter 35 minuter kom fullmäktige till ärende 5 “Kommunens och nämndernas årsredovisning 2019”. Här hörde vi för första gången några politiker som yttrade sig. Det var kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) som kortfattat redogjorde för det tuffa ekonomiska året 2019. Sin vana trogen tackade han också kommunens medarbetare för det fantastiska arbete som utförts. Även kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Bo Carlsson (C) begärde ordet. Han menade att nämnderna ska göra mycket för den budget de har, men de ska självfallet hålla sig till budgetarna… Det hade varit intressant om kommunalrådet Carlsson i det här sammanhanget hade tagit upp vilket som är viktigast – att följa socialtjänstlagen eller skollagen, eller att hålla budget…?

Bo Carlsson (C) hävdade också att andra nämnder lämnade över kostnader till kultur- och fritidsnämnden. Han var lite kryptisk, jag förstod nog inte riktigt vad han tänkte på.

Även Anders Wiklund (MP), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, yttrade sig på denna punkt. Wiklund var glad för några av de dokument på miljöområdet som hade tagits fram, och höll på att tas fram. Han sa också, och då reagerade jag, att det är stora läckage på VA-ledningarna i kommunen. Jag tror att han mer specifikt sade vattenledningarna. Wiklund ansåg att mer pengar borde avsättas till att fixa detta.

Ingen i oppositionen yttrade sig i ärendet…

Och så var det nämndernas verksamhetsberättelser 2019. Fråga mig inte om hur ovanstående ärenden hänger ihop och hur de skiljer sig åt. Det har jag ägnat mycket tid och många bloggar åt att fundera på genom åren…

Förutom att Bo Carlsson (C) sa något mycket kortfattat om “rätt personal på rätt ställe”, så var det bara Joakim Sjöling (S) som begärde ordet. Han sammanfattade år 2019 för barn- och utbildningsnämndens del. Och sin vana trogen – med en positiv och optimistisk utgångspunkt. (Jag skrev en blogg häromdagen om mina synpunkter på flera av ärendena ovan – se “Har Vänersborg blivit bättre?”.)

Flera okontroversiella ärenden klubbades igenom utan diskussion, ända tills Gunnar Lidell (M), på ärendet “Begäran om tilläggsanslag avseende investeringar år 2020 för samhällsbyggnadsnämnden”, påpekade att Vänersborg inte har råd att investera så här mycket pengar.

“Vi måste prioritera det viktigaste!”

Sa Lidell, som inte hade något annat yrkande. Medan Peter Göthblad (L) på nästa ärende, “Utökad investeringsbudget för strategiskt markköp inom pågående planarbete för Trestad center västra”, lovordade investeringen. Göthblad:

“Så här ska vi arbeta med våra investeringar.”

Göran Svensson från medborgarpartiet undrade om inte priset, 600.000 kr per hektar, var väldigt dyrt… Självklart fick han inget svar – medborgarpartiet har ju bara 2 mandat, som var 1 igår… Svensson yrkade avslag. Han var ensam om det.

Så var det dags för några motioner. Först behandlades Lutz Rininsland (V) och min (V) motion om Kunskapsförbundet Väst, “Fortsätt, men gör rätt!”. Och det blev en överraskning!

Benny Augustsson (S) hade förberett sig riktigt ordentligt, jag blev faktiskt imponerad. Och tänkte, det här borde ha varit med i motionssvaret. Men så visade det sig att Augustsson läste upp en lång och utförligt motivering till varför han yrkade återremiss… (Jag får återkomma senare till formuleringarna.)

Flera partier ställde sig bakom Augustssons yrkande. Och återremiss blev det. Det var nog ett OK beslut. Nu blir motionens frågor utredda, precis som Rininsland och jag yrkade i motionen. Fullmäktige kunde lika gärna ha bifallit motionen…

Kommunfullmäktige biföll som väntat Rininsland (V) och min motion om att sända kommunfullmäktiges sammanträden på webben.

Efter en ajournering för fika så var det då dags för kvällens mest uppmärksammade och kontroversiella ärende, “Köp av del av Fastighet Vänersborg Hunneberg 1:7, Bergagården”. Som visade sig inte vara särskilt kontroversiellt. (Se också TTELA “Beslut om Bergagården är taget”.)

Det har väl knappast undgått någon läsare av denna blogg vad jag anser om köpet och vilka frågor jag tyckte borde besvaras innan ett beslut kunde fattas. (Se “Bergagården – frågor som måste få svar”.) Det blev inga frågor besvarade, endast VA-frågan kom upp. (Se “KF: FABV:s köp av Bergagården”.)

Det enda som motiverade kommunens köp av Bergagården var en stark misstänksamhet mot alla privata initiativ. Kommunen måste köpa, så att inte fastigheten faller i privata händer. Det var argumentet på gårdagens fullmäktige. No more no less. Och det var naturligtvis förvånande särskilt när borgerliga partier som moderaterna, kristdemokraterna, centerpartisterna och miljöpartisterna också gav uttryck för denna ståndpunkt.

Det var bara liberalernas Peter Göthblad som anlade ett större och bredare perspektiv. Göthblad talade om de stora investeringarna kommunen står inför, viktigare investeringar som t ex i skolor. Han talade om nödvändigheten om förbättrade skolresultat, om nödvändigheten att satsa på kärnverksamheter.

“Att då köpa en fastighet är en otroligt dum investering.”

Sa Peter Göthblad. Ingen gick i svaromål. Det var bara Benny Augustsson som upprepade farhågorna om ett privata ägande… 

Gunnar Lidell (M), som tyckte att Stiftelsen Bergagården inte hade skött underhållet tillräckligt bra på Bergagården, nämnde inget om köpet i sig. Lidell menade uppenbarligen att Bergagården tillhörde “det viktigaste” som kommunen “måste prioritera”…

Göthblad, och liberalerna, ska ha en eloge för att han (de) stod emot majoritetens åsikt och förde fram ett perspektiv som de andra partierna saknade.

Det blev som sagt en diskussion om VA-kostnaderna.

Min partivän James Bucci (V), som inte delar min uppfattning om köpet, förde fram ett tilläggsyrkande till beslutsförslaget. Det löd, kort och gott:

“Att fullmäktige förespråkar en upprustning av den befintliga lokala avloppsanläggningen med infiltration.”

Lidell (M) kunde tänka sig att stödja Buccis tilläggsförslag och Anders Strand (SD) yrkade bifall. Det föranledde Benny Augustsson (S) att begära en ajournering. Han kände väl att det kunde vara “något på gång”…

Efter pausen deklarerade Augustsson att de styrande partierna stödde Buccis tilläggsförslag.

Och så blev det. Kommunfullmäktige sa ja till ett köp och ja till att kommunen själv skulle säga nej till att ansluta sig till det kommunala VA-nätet.

Och det är på många sätt ett fantastiskt beslut. Nu måste Vänersborgs kommun, som jag ser det, ändra sin inställning till tvångsanslutning till det kommunala VA-nätet. Om kommunen själv kan ordna sitt VA så måste ju enskilda fastighetsägare också kunna göra det – alla ska ju behandlas lika… Och allt som fastighetsägarna behöver göra – det är att hänvisa till kostnaderna!

Det är en mycket positiv nyhet för Solvarm och många andra på Dalslandskusten, och andra områden i kommunen.

Det var bara L och MBP som var mot köpet. De andra partierna brydde sig inte om att ingen talade om vad kommunen t ex ska ha Bergagården till, vad man vill göra med området eller vad de totala kostnader kommer att uppgå till. Eller hur kommunen ska ha råd med alla andra viktiga investeringar i förskolor och skolor nu när pengar går till icke-lagstadgade uppgifter.

Sammanträdet slutade klockan 20.36.

Kvällens kommunfullmäktige

15 april, 2020 Lämna en kommentar

Ikväll har Vänersborgs kommunfullmäktige sammanträde. Sammanträdet har anpassats till Corona-krisen, men anpassningen är ofullständig. Framför allt är riskgrupperna fortfarande i praktiken utestängda.

Redan det förra sammanträdet, i mars, anpassades till Coronan. Men sammanträdet var tvunget att hållas, menade de som bestämde, för att fullmäktige skulle kunna fatta ett beslut om att ändra i arbetsordningen. Och så långt var det nog riktigt.

Kommunfullmäktige beslutade då om följande tillägg i arbetsordningen § 9:

“Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Varje lokal varifrån sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 dagar i förväg anmäla detta till ordföranden och sekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt.”

Beslutet innebar att alla ledamöter inte behövde samlas på ett ställe. Och det var ju bra. Men i praktiken blev det mindre bra. Beslutet betydde att ledamöterna istället ska finnas fysiskt närvarande någonstans i kommunhusets lokaler. Och det i partigrupper. Det tycks inte vara möjligt att delta varken hemifrån eller få ett enskilt rum i kommunhuset.

I beslutet finns det också en sats som i mina öron låter mycket tveksam ur demokratisk synvinkel. Det är att inte obehöriga “kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud”. 

Under mina många år som ledamot i kommunfullmäktige har endast ett ärende varit sekretessbelagt. Allt annat, inklusive sammanträdet i sig, handlingar osv, har varit offentligt. Precis som Kommunallagen stipulerar. Jag vet faktiskt inte vem som skulle vara obehörig eller vad som skulle vara obehörigt. Tvärtom, arbetsordningen borde på ett tydligt sätt tala om hur offentligheten ska garanteras vänersborgarna enligt kommunallagen. Nu ser jag inte att arbetsordningen gör det. Men jag skickar med en brasklapp. Kommunens jurister är duktiga och de hade inte godkänt denna formulering om den inte uppfyllt Kommunallagen. Det är nog bara jag som inte ser det…

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har upprättat en promemoria om vad som gäller i dessa tider. Den refereras i ett utskick som kommunfullmäktiges ordförande Annalena Levin (C) och kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) har gjort till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

1. “Ett deltagande på distans alltid ska godkännas av ordförande.”

2. “Överföring av ljud och bild ska ske i realtid”

3. “Bild- och ljudöverföring måste ske på sådant sätt att samtliga kan se och höra varandra.”

4. “Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning.”

5. “Vid deltagande på distans i ett sammanträde bör ordföranden och de ledamöter som deltar på distans vara särskilt observanta på att den plats där de distansdeltagande ledamöterna deltar är sådan att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas. Om det inte kan garanteras bör ordföranden inte tillåta deltagandet på distans.”

Det kan noteras att SKR talar om ”sekretesskyddade uppgifter”, och inte som kommunens arbetsordning – ”obehöriga”…

Det fanns en del restriktioner under fullmäktiges marssammanträde. Inför kvällens sammanträde har alla gruppledare, en från varje parti, samlats på ordförande Annalena Levins (C) initiativ. De gjorde en överenskommelse. Och gruppledarnas överenskommelse innebar betydande förändringar…

För att korta ner sammanträdestiden kom gruppledarna överens om en del saker gällande motioner, interpellationer och frågor. Det blir mer typ skriftligt och mindre, eller inget, prat. Men den största begränsningen gäller talartiden:

“Begränsad talartid införs, där den som begär ordet får tala i högst 3 minuter, den som begär replik får högst tala i högst 1 minut.”

Den största förändringen är emellertid att antalet ledamöter i kvällens kommunfullmäktige halveras. Fullmäktige går ner till 26 ledamöter (från ordinarie 51). Det betyder också att mandatfördelningen ser annorlunda ut: 

Och detta är väl inte heller så mycket att orda om, även om vänsterpartiet har missgynnats av halveringen. Men den har skett objektivt enligt den jämkade uddatalsmetoden så det är bara att acceptera.

Däremot står det i överenskommelsen:

“Inga ledamöter eller ersättare utöver dessa 26 får närvara på mötet.”

Det tycks tveksamt – inga andra får vara närvarande, varken ledamöter, ersättare eller åhörare…

Min tveksamhet gjorde att jag skickade några frågor till en av kommunens jurister. Jag återger frågorna och svaren i sin helhet. Jag tror att de kan vara av intresse . (Svaren i fetstil, frågorna är kursiverade.) 

1. Gruppledarna har kommit överens om att ”Inga ledamöter eller ersättare utöver dessa 26 får närvara på mötet.” Hur går detta ihop med kommunallagen? Kommunallagen torde ju gå före en överenskommelse…
Kommunallagen går före. Överenskommelsen gäller endast så länge alla följer den.

2. 26 ledamöter – om en ledamot inte kommer eller avviker under sammanträdet betyder det att antalet understiger hälften av det ordinarie fullmäktige. Kan KF fatta beslut i det läget?
Överenskommelsen bygger på att gruppledarna rapporterar in vilka som ska delta på sammanträdet. KF får som huvudregel inte fatta beslut utan att minst hälften av ledamöterna närvarar. Undantag finns för vissa frågor (t.ex. jäv)

3. Jag kan inte se hur länge gruppledarnas överenskommelse gäller. Eftersom det inte står något datum är det lätt att få uppfattningen att beslutet gäller tills vidare. OM beslutet gäller tills vidare, är det då lagligt?
Beslutet gäller som jag uppfattar det så länge vi har en extraordinär situation.

4. Talartiden är satt till max 3 min. Om en ledamot inte accepterar denna begränsning och hänvisar till Kommunallagen – vad gäller då?
Kommunallagen går före. Överenskommelsen gäller endast så länge alla följer den.

5. Kan en ordinarie ledamot komma senare till ett sammanträde och då ta sin plats och därmed avlösa den dittills tjänstgörande ersättaren? Eller tvärtom, kan en ledamot avvika och en ersättare inträda?
Överenskommelsen bygger på att gruppledarna rapporterar in vilka som ska delta på sammanträdet. Detta gäller även för del av sammanträdet. Observera att förbudet mot växelvis tjänstgöring fortfarande gäller.

Jag har i flera bloggar uttryckt kritik på det som sker i Vänersborg politiska församlingar. Min känsla är att demokratin åtminstone naggas lite i kanten, men framför allt att de politiker som tillhör riskgrupperna faktiskt utestängs från det politiska livet. Och det kan inte vara ok, dessa politiker är demokratiskt valda av vänersborgarna.

Vi lever just nu inte i normala tider och därför tycker jag att politiken ska anpassa sig till det. Det bör rimligtvis vara så att bara de ärenden som inte kan vänta till ett senare läge avgörs nu (oavsett formerna). Alla ärenden som kan vänta, som kan avgöras i ett senare skede, bör utgå från alla dagordningar.

Ett exempel. Lutz Rininsland och jag skrev en motion “Fortsätt, men gör rätt”. Vi yrkade att:

“att kommunledningen i samråd med Trollhättan och med direktionen för Kunskapsförbundet söker att åstadkomma en lösning på frågorna som vi anför i denna motion”

Motionen ska avgöras ikväll. Men det är en motion som kan vänta. Det är inte bråttom, den behöver inte avgöras nu. Och framför allt – vi som har skrivit motionen kan inte vara med ikväll…

Vi bad ordförande Annalena Levin (C) att ta bort motionsbehandlingen från dagens ärendelista och låta den komma tillbaka vid ett senare tillfälle.

Svaret blev nej. Annalena Levin skrev:

“Nej jag vill inte att ärenden utgår. Då är det ju fler motioner som skulle göra det av samma princip. Det är bättre att vi handlägger så många ärenden som möjligt idag.”

Det är klart att det kan “bli bättre” att avgöra motionen idag när motionärerna inte kan närvara. Särskilt som man vill avslå motionen… Men det kan väl ändå inte vara det som ordförande Levin menar. Det vägrar jag att tro. Men jag har väldigt svårt att se varför det ska vara bättre att handlägga så många ärenden som möjligt.

Solidariteten med de politiker som befinner sig i riskgrupper kan vara bättre…

Nu börjar strax sammanträdet… Du kan lyssna på det här – Trollhättans Närradio.

PS. Även Lutz Rininsland har bloggat idag – ”Osalig till max”.

Har Vänersborg blivit bättre?

14 april, 2020 Lämna en kommentar

Har Vänersborg blivit bättre?

Jag tror faktiskt att det är denna korta fråga som borde besvaras på morgondagens kommunfullmäktigesammanträde. Det är ärendet med den torra och tråkiga rubriken “Årsredovisning 2019” som skulle kunna sammanfattas på detta sätt. Och antagligen skulle Vänersborgs politiker ha det självförtroende och den framåtanda som krävs för att besvara frågan med ett ja. För inte kan man väl tolka beslutsförslaget, och det som blir fullmäktiges slutliga beslut, på annat sätt?

“Kommunfullmäktige beslutar godkänna bokslut och årsredovisning för år 2019.”

Men det står ju faktiskt inte i beslutsförslaget om Vänersborg blev bättre eller sämre under 2019. Å andra sidan tror jag inte heller att frågeställningen kommer att diskuteras. Det blir säkert så att hela ärendet kommer att klubbas igenom snabbt och enkelt. Och så kommer frågan att hänga obesvarad i luften… Och ingen politiker behöver berätta för, ja vem…?, vad de tycker. (Det går att lyssna på kommunfullmäktige imorgon på Trollhättans Närradio…)

Har Vänersborg blivit bättre under 2019? Ja eller nej?

För att kunna svara på frågan så har varje nämnd  och varje kommunalt bolag gjort årsredovisningar där verksamheten och ekonomin beskrivs. Nämnderna har också i vanlig ordning redovisat de förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås. Vilket det egentligen är lite si och så med… Det finns tämligen många röda ploppar.

Det finns också en miljö- och en välfärdsredovisning medskickade i underlaget. Och visst går det framåt och blir bättre i Vänersborg på miljöområdet. Det produceras fortlöpande och ständigt nya policies, riktlinjer, program, planer och andra dokument och nya grupper, samarbetsorgan och kommitteer tillsätts kontinuerligt… Självklart är detta tydliga och uppenbara tecken på att det händer saker i vår kommun… Fast visst, vi har fått en kretsloppspark och ett projekt med återbruk av möbler har kommit igång. Det är bra. Å andra sidan hugger kommunen ner flera av de tätortsnära skogarna…

Även revisorerna har varit med och dragit sitt strå till stacken. Jag vet inte om de anser att Vänersborg har blivit bättre, det svarar de inte på. Men utifrån sitt speciella perspektiv har de tunga synpunkter. Revisorerna skriver:

“Vi bedömer sammantaget att styrelser och nämnder samt beredningar har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, men från ekonomisk synpunkt sammantaget inte ett tillfredsställande sätt.”

Revisorerna är kritiska till att nämnderna tillsammans redovisar ett underskott på 22,4 milj kr. Och därför bedöms hörsamheten till kommunfullmäktiges budget som bristfällig. (Jag kan nog tycka att revisorerna istället borde ha skrivit att nämnderna var underbudgerade. Vilket de medvetet är, år efter år…)

Har Vänersborg blivit bättre?

Kommunfullmäktige tolkar visionen och preciserar den till inriktningsmål. Och av inriktningsmålen framgår det tydligt att Vänersborgs kommun har målsättningen att bli bättre. Så ska frågan besvaras, vilket den borde göras imorgon, så måste man titta på den övergripande målavstämningen. (Du kan ladda ner årsredovisningen här.)

De 3 röda “plopparna” säger att dessa mål inte är uppfyllda, de gula, som är 6 till antalet, är mål som bara delvis är uppfyllda och slutligen de 5 gröna som visar mål som är uppfyllda.

Det ska noteras att det egentligen bara de två första avdelningarna, “invånare” och “samhällsutveckling”, som berör kommuninvånarna i gemen. Jag koncentrerar mig därför på dom.

Inriktningsmålet “Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet” är ett viktigt mål. Det uppfylls inte. Det motiveras med att SCB:s Medborgarundersökning 2019 (se “Medborgarundersökning 2019”) visade att resultat för trygghet var lägre jämfört med genomsnittsresultatet.10 procent av eleverna upplever inte trygghet i skolan och andelen elever som upplever studiero i lärandemiljön hade minskat något. Den öppna arbetslösheten för december uppgick till 4 procent, vilket var högre än riket, och antalet hushåll med försörjningsstöd ökade med nästan 4 procent.

Målet “Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar” uppnås inte heller:

“I SCB:s medborgarundersökning 2019 minskade Nöjd-Inflytande-Index och låg lägre än genomsnittsresultatet. Kommuninvånarna har gett lägre betyg för möjligheter till kontakt, påverkan och förtroende än genomsnittet. Invånarna angav att dialogen med invånare, företag och föreningar har försämrats.”

Målet som handlar om kommunens ekonomi uppfylls inte. Det beror på nämndernas stora underskott.

“Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses” är delvis uppnått. “Delvis” beroende på att invånarnas nöjdhet är olika på olika områden. Nöjda är vänersborgarna med bland annat kultur, vatten och avlopp, samt gång- och cykelvägar. Andelen elever som upplever att de får det stöd de behöver har ökat liksom nöjdheten inom socialförvaltningens verksamheter. Invånarnas omdöme om förskolan och skolan var däremot lägre.

Inriktningsmålen “Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen” uppnås bara delvis, eftersom det byggdes mindre förra året än året innan och många står i bostadskö. Även “Det ska vara enklare för företag att etablera sig och verka i kommunen” uppnås delvis. Kommunen tappade 66 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking för 2019. (Se “Näringslivsrankingen 2019”.) Det som hindrade en röd plopp var bland annat att mätningen av bygglov visade på fler nöjda kunder. Vilket för många ter sig tämligen obegripligt…

De inriktningsmål som uppfylldes var:

 • “Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, rekreation och föreningsliv”
 • “Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism”
 • “Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen”

Punkt 2, om kommunens attraktionskraft, verkar obegriplig med tanke på raset i Svenskt Näringslivs ranking, men andelen behöriga elever i åk 9 ökade två procentenheter och antalet gästnätter ökade mm. Jag kan nog tycka att den gröna ploppen verkar vara en lite väl välvillig tolkning… Även punkten om mötesplatserna är något välvillig. Det handlar framför allt om att Fisketorget byggts om, den nya lekplatsen i Fredriksberg, utegymmet och grillplatsen i Frändefors.

Naturligtvis måste politikerna ta ekonomin i beaktande när de avgör 2019 års slutomdöme…

“Resultatet för kommunen var 37 mkr, vilket var 32 mkr högre än 2018. Resultatet var sammantaget 20 mkr bättre än budget. Nämnderna redovisade underskott med 22 mkr och finansförvaltningens nettokostnader ett överskott på 12 mkr. Skatter och generella statsbidrag var 18 mkr bättre än budget och finansnettot 12 mkr bättre än budget.”

Det kan väl tilläggas att socialnämnden fick ett tilläggsanslag under 2019 på 20 milj kr.

Resultatet betyder att kommunens mål inte uppnåddes. Enligt målet ska det uppgå till minst 2 %. Kommunens resultat motsvarade endast 1,5 %. Det finns fler ekonomiska mål, men jag tar inte upp dem här. (Jag hänvisar till årsredovisningen.)

Så vad blir då svaret, vad ska fullmäktiges ledamöter svara imorgon – har det blivit bättre i Vänersborg under 2019?

Olika politiker svarar med all sannolikhet olika på frågan. Politiker från de styrande partierna S+C+MP har säkerligen en större benägenhet att svara ja på frågan och de från oppositionen svarar säkert i större utsträckning nej. Jag själv har svårt att svara annat än nej på frågan, men så tillhör jag också oppositionen. Och så har jag även tittat lite extra på barn- och utbildningsnämndens och även socialnämndens årsredovisningar. Där kan man konstatera att det finns mycket mer att önska. Och då handlar det om de grupper som mest av alla behöver samhällets och kommunens stöd – de sjuka och gamla, barn och ungdomar.

Och jag kan inte låta bli att undra vad kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) tycker – egentligen… Tycker Augustsson att Vänersborg har blivit bättre under hans första år som kommunens “ledare”?

När kommunfullmäktige diskuterar årsredovisningen imorgon borde det bli en utförlig och djuplodande diskussion om vad som har “gått fel” och hur politikerna kan lära sig av misstagen och göra att Vänersborgs kommun blir bättre i år och nästa år…

Det måste vara den absolut viktigaste diskussionen som politiker kan föra. Fast den diskussionen förs sällan eller aldrig i Vänersborg… Och jag tror inte heller att den kommer att föras imorgon…

KF: FABV:s köp av Bergagården

12 april, 2020 Lämna en kommentar

På onsdagens decimerade kommunfullmäktige (se “Glad Påsk?”) ska två ärenden med anknytning till Hunneberg och Bergagården tas upp.

Först ska fullmäktige besluta om att godkänna att Fastighets AB Vänersborg (FABV) ska få köpa Bergagården. Vilket inte kan ha undgått någon läsare av denna blogg… Och det är ingen tvekan om att det kommer att bli så, FABV kommer att få klartecken till att köpa fastigheten Hunneberg 1:7. Det är inte mycket en vänsterpartist utanför asfalt- och betongpartierna kan göra något åt. Särskilt inte som vänsterpartisten ifråga på grund av Corona-tiderna inte vill ta några risker, utan stannar hemma.

Det är inte nog med att de styrande partierna som vanligt vill att kommunen satsar på icke-lagbundna verksamheter och fastigheter (när sa S+C någonsin nej till ett köp av en fastighet?) – de borgerliga står helt bakom beslutet. Att det finns åtskilliga obesvarade frågor om köpet utgör tydligen inget hinder för varken S+C+MP eller M+L+KD. Eller det faktum att fastigheten köps till överpris… (Se “Bergagården – frågor som måste få svar”.)

Bristande underlag har sällan eller aldrig hindrat betongpartierna från att fatta beslut i viktiga och/eller dyrbara affärer. Men denna gång var bristen på fakta tydligen så uppenbar att kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) sa till TTELA att (se “Kritik mot Bergagårds-affären”):

“vi vill ha fram så mycket uppgifter som möjligt inför beslutet i fullmäktige”

Och faktiskt, två nya dokument har lagts med i handlingarna sedan ärendet klubbades igenom i kommunstyrelsen… Men det är ärligt talat inte många frågor som besvaras.

De två handlingarna finns inte med i den punktlista över medskickade beslutsunderlag som finns med i sammanfattningen och presentationen av ärendet till politikerna. Men de återfinns i slutet av ärendehandlingarna, vilket förhoppningsvis de beslutande politikerna upptäcker. (Handlingarna till kommunfullmäktige kan laddas ner här.)

De två nya handlingarna är “Okulärbesiktning Fastigheten, Hunneberg 1:7”, daterad den 13 mars 2020, och “VA och Fiber till Bergagården Hunneberg, Vargön Kostnadsbedömning” från den 24 april 2018.

När det gäller VA gjorde Håvac Systems utredningen och bedömningen åt Sveaskog. Den totala kostnaden bedömdes uppgå till 7,31 milj kr. Det var egentligen inga nyheter, det är denna utredning och den summa som har figurerat hela tiden. Det som är nytt är att kommunen genom att bifoga den till underlaget kan sägas acceptera beräkningen och göra den “till sin egen”.

Kostnaden för fastighetens VA blir alltså betydligt högre enligt denna beräkning än den summa som kommunen betalar för hela fastigheten. Som är på 4,82 milj kr…

Okulärbesiktningen är på två sidor och sammanställd av VD Bengt-Åke Andersson på Fastighets AB. Besiktningen gjordes på de två byggnader som finns på fastigheten, hus 1 som är Spiskupan och hus 2 som är “naturförskolan”.

En okulär besiktning innebär att den som besiktigar i stort sett bara använder ögonen. Ofta används alltså inga hjälpmedel alls.

FABV:s VD skriver om hur besiktningen gick till:

“Besiktningen har utförts till stor del som en okulärbesiktning av byggnadsstomme. VVs anläggning samt centraler, ledningar och apparater. Den gör inte anspråk på att vara fullständig eftersom det kan finnas brister som inte är synliga eller åtkomliga.”

Jag tycker att denna “gardering” är viktig att notera för kommunfullmäktige. 

Den okulära besiktningen visar genast en stor brist på fastigheten, och den konstateras inledningsvis:

“Befintlig VA anläggning är uttjänt och bör bytas ut till ett miljöeffektivt system.”

Det är naturligtvis ingen överraskning. Det vet alla inblandade parter sedan länge.

I hus 1 noterades sedan följande brister:

 • “Huvudcentral El är placerad så att den endast är åtkomlig via en taklucka och har inget betjäningsutrymme, bör bytas ut i sin helhet.”
 • “Ytskikt i kök är uttjänt och uppfyller ej dagens krav på tillagningskök bör bytas ut inom en två årsperiod.”
 • “Utvändiga sockel för grunden har mindre sprickor orsakade av frostskador bör ses över så vatten ej tränger in och orsakar ytterligare frostskador.”
 • “Ventilationen fungerar tillfredställande och uppfyller dagens krav.”
 • “Vatten och avlopp är utbytt i byggnaden och uppfyller dagens krav.”

Kostnaderna för ovanstående beräknas till 565.000 kr (ytskiktet 500.000 kr, sprickorna 15.000 kr och elarbetena 50.000 kr).

I hus 2 noteras egentligen inga brister, utan det konstateras att verksamheten som den bedrivs idag fungerar tillfredsställande. Det framkom emellertid vid besiktningen ett önskemål om att “ändra byggnadens logistik”. Denna önskan får dock utredas senare konstaterar FABV:s VD.

Det finns i de sammanfattade uppskattade kostnaderna tre olika alternativ, som jag uppfattar det (se bild), av VA-kostnaderna. De tidigare nämnda, dvs i den andra handlingen, på 7,31 milj kr. Men också ett alternativ:

“Nytt förslag bör utredas tillsammans med Gatuenheten VBG Kommun. Översiktlig bedömd kostnad 5.600 kkr.”

Jag antar att VD Bengt-Åke Andersson ser en alternativ sträckning av VA-ledningarna som ska bli billigare, och “bara” kosta 5,6 milj kr. VD:n ser också ett betydligt billigare alternativ – en:

“likvärdig anläggning med infiltration.”

Denna skulle enligt bedömningen kosta 100.000 kr. Jag undrar om Fastighets AB:s VD har stött på Kretslopp & Vattens inställning när det gäller VA-anslutningar… Som alla fastighetsägare på bland annat Dalslandskusten… Som t ex familjen Solvarm…

Besiktningar av byggnader görs alltid i samband med förvärv. Det är viktigt att veta vad man köper så att man inte råkar ut för några oförutsedda kostnader i efterhand. Därför kan jag tycka att det borde ha gjorts en betydligt grundligare undersökning av hus 1 och hus 2 på Bergagården. Och det inte bara för att kommunen bör vara mycket försiktig med skattebetalarnas pengar utan också därför att det i både värderingen från Svefa AB i december 2018 (som inte finns med i fullmäktiges handlingar) och i köpekontraktet mellan Sveaskog och Fastighets AB (som finns med i fullmäktiges handlingar), påtalas en mängd fel – fel som knappast kan påvisas okulärt, dvs med bara ögonen, men som kan bli mycket dyrbara.

I värderingen, som Svefa AB gjorde i december 2018, står det om byggnaden där restaurangen ligger:

“Enligt uppgift vid besiktningen är det mindre läckage i taket och mindre fuktproblem i vindsutrymmen. Avloppsanläggningen är också enligt uppgift dålig med bågnad tank samt en markbädd som behöver göras om. Fettavskiljaren behöver också ses över. Varmvattenberedare och fettavskiljaren strular enligt uppgift ibland. Skicket är annars normalt och standarden relativt enkel. Avloppet som bedöms behöva renoveras/bytas ut…”

Om byggnaden med naturskolan skriver värderaren från Svefa:

”Synliga skador från fukt finns på fasad, där delar ruttnat.”

De här bristerna på byggnaderna som ligger på den fastighet som fullmäktige ska godkänna köp av är alltså kända, men bristerna och de framtida kostnaderna är okända för fullmäktiges ledamöter. Får det gå till så?

I köpekontraktet mellan Sveaskog och FABV påtalas också diverse saker som innebär, och kan innebära ytterligare, framtida kostnader… Jag citerar allt som har med de kommande kommunala kostnaderna att göra.

 • “Köparen ska delta i kostnaderna för väghållning av ovan angivna utfartsväg i enlighet med vad som särskilt kan komma att bli överenskommet mellan parter.”
 • “Köparen och Säljaren är överens om att ett separat servitutsavtal ska träffas mellan parterna i det fall Köparen beslutar att anlägga kommunal vatten- och avloppsledning till Egendomen. Köparen ska i sådana fall erlägga en engångsavgift om 28 kr/löpmeter i skogsmark och 14 kr/löpmeter i öppen mark för servitutsupplåtelsen.”
 • Köparen ska … hålla byggnaderna försäkrade till fulla försäkringsvärdet”
 • “Statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift … ska betalas av Köparen.”
 • “förbinder sig Köparen att ansvara för att gräset på åkermarken slås och transporteras bort.”
 • “Säljaren har upplyst Köparen om följande fel och brister: Avloppsinfiltrationen samt fettavskiljaren till restaurangbyggnaden är uttjänt och behöver förnyas.”
 • “Det åligger Köparen att ansöka om lagfart. Köparen ska erlägga samtliga kostnader som är förenade med ansökan om lagfart.”

Köpekontraktet mellan Sveaskog och FABV finns med i fullmäktiges handlingar, även om inga kostnader finns redovisade. Sveaskog som säljare har naturligtvis inte något intresse av det, skogsbolaget vill bara bli av med byggnaderna… Däremot borde Fastighets AB ha ett stort intresse av kostnaderna. Eller är det så, som man som kommuninvånare ibland får uppfattningen av, att det inte är så noga med skattebetalarnas pengar…? Och nu ska det spekulativa köpet sanktioneras av de styrande partierna S+C+MP – och förvånande nog även av den borgerliga oppositionen M+L+KD…

Jag inbillar mig att många vänersborgare undrar hur politikerna kan fatta ett sådant här beslut utan att veta kostnaderna…? Det gör i varje fall jag…

Och då har inte konsekvenserna av eventuellt dolda fel berörts. Det vet alla som någon gång har varit med om köp och sälj av byggnader hur viktigt detta är. Dolda fel kan bli extremt dyrt…

“Dolda fel” är fel som man kan upptäcka efter att en fastighetsaffär är genomförd. De kan t ex ha missats på grund av en slarvig eller alltför ”ytlig” besiktning… Och sedan måste felen åtgärdas för dyra pengar… Visst finns det lagar kring detta som kan leda till att felen och kostnaderna regleras, så att en köpare kan gå från affären skadeslös.

Men…

I köpekontraktet friskriver sig Sveaskog helt från dolda fel! Och FABV har skrivit på…

”Säljaren friskriver sig från allt ansvar för faktiska fel, rättsliga fel eller rådighetsfel. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk grundade på att Egendomen är behäftat med faktiska fel, rättsliga fel eller rådighetsfel.”

Jag tycker att det är oansvarigt av kommunfullmäktige att godkänna ett köp av fastigheten, där Bergagården ligger, utan att en ordentlig besiktning av byggnaderna har genomförts. De totala kostnaderna kan bli “hur stora som helst”.

Även sett ur Fastighets AB:s “företagsperspektiv” är affären behäftad med flera frågetecken. Det står tydligt i ägardirektivet under rubriken “Ekonomiska mål och riktlinjer” att målet är:

“Uthyrning av bolagets fastigheter ska ske på marknadsmässiga villkor. Bolaget ska arbeta utifrån en avkastningsnivå på 4 procent av eget kapital.”

Borde inte FABV utifrån detta ha gjort en analys av vilka åtgärder som måste vidtas, tidsplan och uppskattning av kostnaderna för att få fastigheten i tillfredsställande skick?

Och varför ska FABV överhuvudtaget köpa fastigheten? Syftet, ändamålet, med FABV:s verksamhet är enligt bolagsordningen (som upprepas i ägardirektivet) att:

“stödja utvecklingen av ett starkt affärs- och näringsliv”

Inget annat. 

Och det finns fortfarande mängder med obesvarade frågor som återstår för FABV och de styrande att lämna svar på – se “Bergagården – frågor som måste få svar”. Det ska även bli intressant att se hur Gunnar Lidell (M) agerar. Lidell menade i kommunstyrelsen att mer underlag måste fram till fullmäktiges behandling. Jag undrar om han är nöjd…

Vänersborgs kommun har en lång tradition av stora och tveksamma fastighetsaffärer. (Se “Några kommunala fastighetsaffärer…”.) Det verkar dock inte betongpartierna komma ihåg. Eller vilja veta av… Och nu ska traditionen fortsätta. Betongpartierna har ingenting lärt. Det finns inte någon affärsplan, inga tankar eller idéer vad man vill göra med fastigheten i framtiden…

I Vänersborg kommun finns det hur mycket pengar som helst – i varje fall till icke lagstadgade verksamheter…

…och nu vill de styrande också bygga en ny sessionssal för 40 milj kr – på tämligen lösa underlag…

Glad Påsk?

10 april, 2020 1 kommentar

Det är långfredag och påskhelgen har startat på riktigt. Påsken som är kristendomens absolut viktigaste högtid. En högtid som firas samtidigt som judarna firar sin påsk. Vilket naturligtvis också Jesus gjorde för drygt 2000 år sedan när han tog med sig lärjungarna till Jerusalem för att fira minnet av Moses uttåg ur Egypten.

I det sedan medeltiden kristna Sverige kan det vara läge att skänka en tanke åt att händelserna på påskhelgen faktiskt är grunden för hela kristendomen. Och inte bara det. Jesus död och uppståndelse är förutsättningen för frälsning och evigt liv.

Säkerligen är det så att folk tänker mer på liv och död denna påsk än någonsin tidigare. Kanske inte på kristendomen eller på Jesus, men på små osynliga virus – virus vid namn Covid-19… Virus som kan slå till på ett ögonblick och där man minst anar det. Och blint och mot vem som helst… Ett virus som snabbt kan förvandla livet till sin motsats.

Det politiska livet i Vänersborg fortsätter emellertid lite som vanligt – som om inget har hänt. Kommunstyrelsen har sammanträtt, likaså kommunfullmäktige. Väldigt många ledamöter har varit frånvarande, särskilt de äldre – och de i riskgrupperna, men även de som ligger “på gränsen”, och kanske också de som tänker lite extra mycket på de existentiella frågorna just nu… 

Men det politiska livet ska fortsätta. Politiken kan inte sluta. Det tycker i varje fall de som styr Vänersborg. Redan i mars kunde fullmäktige ha ställts in. Men då sades att ett extraärende var av största vikt. Då klubbades beslutet att göra “deltagande per distans” möjligt. Det var innan man såg att andra valde modellen “bantning till hälften”. Så nu i april tänker man även i Vänersborg “lösa” det genom att antalet ledamöter i fullmäktige halveras. Det innebär att beslut kan fattas utan de äldre. Och utan dom i riskgrupperna.

Jag tycker fortfarande att man har bestämt sig för en tveksam lösning. Är du över 70 så får du vara hemma, vi andra kör ändå. Tillhör du en riskgrupp så är det ditt problem, inte vårt. När en jurist blev tillfrågad om detta, så drog juristen en parallell till personer med funktionsvariationer. Tänk om personer i rullstol inte fick vara med i kommunfullmäktige för att lokalen inte var anpassad… Det är ditt problem, vi andra kör ändå… Nä, det förstår jag – en tydlig diskriminering. Men är parallellen riktig?

Vad jag förstår så är det också en del nämnder och presidier i Vänersborg som har fått eller kommer att få det svårt att bli beslutsmässiga – alltför många är frånvarande. Det är ju så att väldigt många av Vänersborgs politiker har kommit till åren.

Skulle det politiska livet fortsätta om, hemska tanke, kommunalråden blev sjuka i Corona…?

Självklart är det vissa politiska frågor som måste avgöras trots att hela samhället går på sparlåga. Men skulle inte dessa frågor kunna avgöras med de åtgärder som har vidtagits eller ska vidtas, t ex en halvering av fullmäktige (trots ev diskriminering) eller deltagande på distans, och låta de andra ärendena vänta? Tills alla ledamöter kan närvara igen…

Så här ser fullmäktiges dagordning nästa onsdag ut (15 april):

Vilka av alla dessa ärenden måste avgöras redan nästa vecka? Vilka kan inte vänta?

Med andra ord undrar jag – varför ska det politiska livet i Vänersborg rulla på som vanligt när livet i Sverige faktiskt inte är som vanligt?

Inte ens påsken som har firats i tusen år i Sverige är som vanligt.

Och med dessa rader önskas alla en så Glad Påsk som möjligt…

Bergagården – frågor som måste få svar

Onsdagen den 15 april är det tänkt att kommunfullmäktige ska godkänna Fastighets AB Vänersborgs inköp av Hunneberg fastigheten 1:7 (Bergagården).

Igår beskrev jag några av kommunens fastighetsaffärer de senaste åren. (Se “Några kommunala fastighetsaffärer…”). Även denna fastighetsaffär omges av stora frågetecken. Det saknas i nu-läget många och väsentliga uppgifter och underlag för att ledamöterna i kommunfullmäktige ska få en helhetsbild och kunna ta en saklig och objektiv ställning till fastighetsaffären.

De här frågorna måste kommunfullmäktige få svar på innan beslut anser jag. Allt annat vore att visa bristande respekt gentemot Vänersborgs skattebetalare.

A. Formalia/Juridik

1. Har köpeförhandlingarna gått rätt till?
Köpekontraktet mellan FABV och Sveaskog skrevs på den 6 mars av FABV:s ordförande Bo Carlsson (C) och vice ordförande Tommy Christensson (M). Först den 12 mars skickades en begäran till kommunfullmäktige om att godkänna förvärvet och samma dag, 12 mars, beslutade FABV:s styrelse att underteckna köpekontraktet. Som redan var undertecknat…

2. Är det lagligt av FABV att fatta ett beslut om fastighetsförvärvet, innan kommunfullmäktige har fattat ett beslut i frågan?
I fastighetsbolagets bolagsordning står:
“Kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun ska få ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, innan bolaget fattar beslut i frågan.”

3. Är FABV:s ordförande Bo Carlsson jävig?
FABV:s ordförande Bo Carlsson har deltagit i kommunstyrelsens beslut om att föreslå kommunfullmäktige att godkänna köpet av Bergagården. Ordförande Carlsson är också ledamot i kommunfullmäktige. Kanske är jävsfrågan aktuell även för kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S), som är ersättare i FABV?

B. Fastighets AB Vänersborg (FABV)

4. Är köpet förenligt med FABV:s bolagsordning?
I § 4 i FABV:s bolagsordning stadgas:
“Bolaget ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte i avsikt att stödja utvecklingen av ett starkt affärs- och näringsliv i Vänersborgs kommun som grund för sysselsättning och goda levnadsbetingelser.”
Hur kan köpet av Bergagården bidra till ett starkt affärs- och näringsliv i Vänersborgs kommun? Dessutom bjöd ju faktiskt FABV över det privata företaget Spiskupan i en budgivning om köpet.
Så vitt jag förstår så är styrelsen, och verkställande direktör, skyldiga att följa bolagsordningen.

5. På vilket sätt har fastigheten Hunneberg 1:7 ett betydande värde som markreserv åt Vänersborgs kommun där allmänheten har möjligheter till motion och rekreation?
I FABV:s begäran till fullmäktige står det att:
“Bolagets styrelse har gjort bedömningen att fastigheten har ett betydande värde som markreserv åt Vänersborgs kommun där allmänheten har möjligheter till motion och rekreation.”
Var på fastigheten, och hur, ska allmänheten motionera?

6. Varför anses denna fastighet vara av strategiskt intresse för kommunens behov av tillgång till natur- och friluftsliv för sina medborgare?
Det hävdas i underlaget till kommunstyrelsen att köpet är av
“strategiskt intresse för kommunens behov av tillgång natur- och friluftsliv för sina medborgare”
Man kan ju undra om kommunen menar att invånarna inte får tillgång till Hunneberg om inte kommunen äger byggnaderna vid Bergagården. Byggnaderna har ju inget att göra med natur- och friluftslivet, mer än man kan äta och fika på Spiskupan eller grilla på “gården”.

7. Vilka planer har FABV med förvärvet?
Det finns ingen affärsplan, det finns inga kalkyler på inkomster eller utgifter, det finns inga idéer vad man vill med köpet osv.

8. Är inte köpeskillingen för hög?
De byggnader, som är kvar (efter att Skogsvargarna köpt sin byggnad) bedöms ha ett värde på 3,7 milj kr. FABV köper alltså Bergagården för 1.120.000 kr över värderingen… Med skattebetalarnas pengar…

9. Var är och vad säger protokollet från besiktningen av fastigheten?
Fastigheten och byggnadernas skick är ju viktiga parametrar i bedömningen av affären.

10. Vilka åtgärder måste vidtas på byggnaderna?

C. Kommunens syfte med köpet

11. Varför vill kommunen att FABV ska köpa Bergagården?

12. Hur sannolikt är det att restaurang Spiskupan stänger ute vänersborgarna eller personer med funktionsvariationer från Bergagården?
FABV:s ordförande Bo Carlsson menade (se TTELA) att FABV bjöd över Spiskupan och köpte Bergagården för att ge allmänheten fortsatt bra tillgång till området och för att utveckla tillgängligheten för människor med funktionsvariationer.

D. Kostnader

13. Vilka åtgärder måste vidtas på fastigheten, hur ser tidsplanen ut och hur stora uppskattas kostnaderna bli?

14. Vad blir VA-kostnaden?
Uppgifterna variera, men enligt  håVac Systems AB uppgår kostnaden till 7,3 mkr. (James Bucci, V, skriver idag en blogg om VA-problematiken – se ”Why not a happy Easter bunny?”.)

15. Ska den nya pelletspannan flyttas från Skogsvargarnas lokal och i så fall, var? Och vad kostar det?
I FABV:s presentation på kommunstyrelsen:
“I panncentralen har ny energieffektiv pelletspanna installerats med rörlig roster, styrsystemet har bytts ut för energieffektiv styrning samt att transportskruvar för pellets är utbytta.”
Enligt uppgift på kommunstyrelsen är pannan placerad i Skogsvargarnas lokal.

16. Hur stora blir de övriga kostnaderna?
I köpekontraktet mellan Sveaskog och FABV påtalas diverse saker som innebär, och kan innebära ytterligare, framtida kostnader, t ex läckage i tak, fuktproblem i vindsutrymmen, fukt på fasad, väghållning, separat servitutsavtal för VA, försäkringar, fastighetsskatt, gräsklippning, lagfart, avloppsinfiltration och fettavskiljare till restaurangbyggnaden.

E. Intäkter

17. Kalkylerar FABV med några intäkter från fastigheten (förutom hyran från Stiftelsen Bergagården)?
Hyror och intäkter tillfaller ju enligt gällande avtal Stiftelsen, som t ex hyran från Spiskupan.

18. Kommer Trollhättan och Grästorp att medfinansiera driftskostnaderna?
I kommunstyrelsens underlag stod det:
“Vid det senaste mötet i beställargruppen fick kommundirektörerna i de tre kommunerna i uppdrag att ta fram ett underlag för medfinansiering från Trollhättans och Grästorps kommuner för att säkerställa driftskostnader för Vänersborgs kommun i samband med köp av Bergagården.”

F. Stiftelsen Bergagården

19. Hur har FABV tänkt hantera Stiftelsen?
Stiftelsen har ansvaret för underhållet på fastigheten, ett ansvar som det finns mycket i övrigt att önska. Stiftelsen går med underskott och har fått kritik av revisorerna. Tänker FABV säga upp Stiftelsen och själv ta över ansvaret för underhåll och uthyrning till krögare?

G. Restaurang Spiskupan

20. Hur har FABV tänkt hantera restaurang Spiskupan?
Spiskupan Bergagården AB ville köpa fastigheten av Sveaskog, men drog nitlotten i budgivningen mot FABV. Spiskupan hyr lokaler på Bergagården av Stiftelsen Bergagården (som hyr av Sveaskog). Spiskupan Bergagården AB har kontrakt på att få bedriva kafé, restaurang, konferensverksamhet mm i Bergagårdens lokaler fram till och med 30 juni 2022.

===

Det finns onekligen en del uppgifter att leta fram och frågor att besvara innan kommunfullmäktige kan fatta ett genomtänkt och ansvarsfullt beslut i frågan – om kommunfullmäktige godkänner Fastighets AB:s köp av fastigheten Hunneberg 1:7… Fast det är ju inte alltid som fullmäktige fattar genomtänkta och ansvarsfulla beslut, i varje fall inte i fastighetsaffärer… Men att ledamöterna får klart för sig vilka kostnader ett godkännande skulle innebära torde väl ändå vara ett absolut minimum av information… (Fast då kom jag av någon anledning att tänka på arenan…)

Jag ”anar oråd” – ska fullmäktige faktiskt fatta ett beslut om köp av Bergagården trots lärdomarna från kommunens historia i fastighetsaffärer… (Se ”Några kommunala fastighetsaffärer…”.) Kan det verkligen fattas ett beslut utan att alla fakta ligger på bordet, utan att politikerna vet var de totala kostnaderna för köpet och driften kommer att hamna? Och egentligen utan att veta vad FABV och kommunen ska ha fastigheten till… Och att de fakta som finns faktiskt talar emot ett köp… Har de styrande inget lärt av Vänersborgs historia…?

Jag tänker på vad TTELA:s journalist Niklas Johansson skrev i TTELA (se här) efter debatten i fullmäktige om FABV:s köp av Nuntorp:

”Nej-sidans argument var genomgående av praktisk natur (realistiska) medan andra sidan talade om vad man ville åstadkomma (önskedrömmar).”

Och:

”Men till saken hör att flera oppositionspolitiker under kvällen, med Lena Eckerbom Wendel (M) och Stefan Kärvling (V) i spetsen, ställde fullt relevanta frågor kring affären utan att få några riktiga svar.”

Något säger mig att vänersborgarna riskerar att få läsa något liknande igen. Risken är väl ännu större nu när det tycks som till och med moderaterna och de andra borgerliga partierna står på samma sida som Benny Augustsson (S) och Bo Carlsson (C).

Kommunen står inför ekonomiskt tuffa tider. Och det är stor risk att välfärdssektorn måste dra ner. Det kan vi t ex läsa om i dagens TTELA. (Se TTELA “Socialnämnden går back – och nu väntar coronakrisen”.) Detta är det absolut viktigaste argumentet till att jag anser att kommunen INTE ska lägga en massa pengar på sådant som inte är lagstadgat. Pengarna behövs i välfärden. Pengarna behövs till de gamla och sjuka, barnen och ungdomarna.

Allt annat vore oansvarigt.

==

Tidigare bloggar om Bergagården:
Nej till köp av Bergagården (1/3)” – del 1, 22/3.
Nej till köp av Bergagården (2/3)” – del 2, 23/3.
Nej till köp av Bergagården (3/3)” – del 3, 24/3.
Dagens KS – och Bergagården” – 25/3.

James Bucci (V) har skrivit två bloggar om Bergagården och VA-frågan:
Bucci och Bergagården” – 2/4.
Why not a happy Easter bunny?” – 6/4.

%d bloggare gillar detta: