Arkiv

Archive for the ‘Kommunfullmäktige 2020’ Category

KF: V-motion fick majoritet!

13 februari, 2020 Lämna en kommentar

Igår onsdag hade Vänersborgs kommunfullmäktige (KF) sitt första sammanträde för året. Det blev som väntat, och vanligt, ett lugnt sammanträde. (Det bjöds dock på en överraskning…) Sammanträdet var slut redan kl 20.23.

Ärendena som avhandlades har jag redogjort för i tidigare bloggar. Där har jag också framfört några synpunkter… (Se “Nu kommer KF igång” och “KF (2): Demokrati och alkohol”.)

Sammanträdet inleddes med några avsägelser och fyllnadsval. Det kan särskilt noteras att vänsterpartiets nyvalde ordförande Magnus Lilja nu tar en av de ordinarie platserna i barn- och utbildningsnämnden och hans ersättarplats övertas av Eva Lindgren (V). Som därmed gör comeback i nämnden. (Den andra ordinarie platsen sitter undertecknad på.)

Det var inga större protester i ärendet “Taxor och avgifter inom socialnämnden 2020”. Det förvånade mig. Några nya taxor skulle ju faktiskt införas och därutöver föreslogs att några taxor skulle höjas mer än den indexuppräkning som socialnämnden redan enats om. (Se “Nu kommer KF igång”.) Det vara “bara” Morgan Larsson (MBP) som protesterade. Han yrkade på att förslaget skulle avslås. Larsson fick mothugg av Dan Nyberg (S) som passade på att ge medborgarpartiet några “slag under bältet”… Medborgarpartiet hade ju inte sagt något när förslaget beslutades i socialnämnden förra månaden:

“Överraskande att åsikterna inte kan hålla i en månad.”

Sa Nyberg, och fortsatte:

“Man kan inte lita på medborgarpartiet.”

Däremot gick Morgan Larsson (VFP) inte upp i ärendet “Antagande av policy för kommunens representation och uppvaktningar”. Det var oväntat. Han hade ju haft synpunkter när ärendet var uppe i kommunstyrelsen.

Så det blev bara jag som framförde några synpunkter… (Se “KF (2): Demokrati och alkohol”.)

Jag yrkade inget, men var tvungen att framföra att alla tillställningar där kommunen på ett eller annat sätt är med som arrangör, även utanför arbetstid, bör vara alkoholfria. Men efter en hel del funderingar, och kanske vånda, hade jag kommit till slutsatsen att det knappast var möjligt att “förbjuda” folk att köpa alkohol på t ex personalfester för egna pengar “på stället”, dvs är det en fest utanför arbetstid, på en restaurang med fullständiga rättigheter, så går det inte att förbjuda deltagarna att köpa både vin och sprit om de ville. Om det nu är juridiskt möjligt att överhuvudtaget införa ett sådant förbud. Vilket det knappast är. Attityderna har dessutom, på senare år, blivit alltmer tillåtande kring alkohol, ett kommunalt förbud skulle ändå ignoreras eftersom det inte stämmer överens med den allmänna uppfattningen. Och hur skulle kommunen kunna så att säga “bestraffa” eventuella överträdelser?

Och så kvällens stora överraskning…

Det handlade om Lutz Rininslands motion om öppenhet på den digitala anslagstavlan. Kommunstyrelsen hade beslutat att yrka avslag på motionen.

Lutz Rininsland (V) startade debatten. Han nagelfor handlingarna på de punkter som motiverade beslutsförslaget. De andades “vill inte” tyckte Rininsland, och tryckte på att många kommuner, men inte de exempel som nämndes i underlaget, publicerade underlag inför sammanträden. Och det var viktigt för att allmänheten liksom politiker (som inte sitter i nämnderna ifråga) skulle kunna sätta sig in i alla kommunala ärenden. Han menade också att ett alternativ var att de punkter som gällde myndighetsutövning kunde tas bort vid publiceringen på kommunens digitala anslagstavla. Och de var de facto inte särskilt många på ett sammanträde.

Morgan Larsson tyckte att kommunens slogan lät som ett skämt i sammanhanget. Det kunde ju inte vara fel att serva invånarna med uppgifter. Larsson yrkade bifall till motionen.

Gunnar Lidell (M) äntrade talarstolen och talade för hela den borgerliga oppositionen:

“Invånarna förtjänar transparens av kommunala handlingar. Bifall till motionen.”

Lidell ville möjliggöra öppenhet och insyn för vänersborgarna.

Bo Dahlberg (S) hade ett olyckligt uttalande om att det inte går att publicera alla handlingar inför ett möte, eftersom TTELA kunde skriva om det… Dahlberg gav uttryck för en underlig syn på tryck- och yttrandefrihet…

Och så var det min tur. Jag sa ungefär det som jag bloggade om häromdagen. (Se “KF (2): Demokrati och alkohol”.) Och yrkade naturligtvis bifall till Rininslands motion.

Anders Strand (SD) förkunnade sedan från talarstolen att sverigedemokraterna var för öppenhet och demokrati. Därmed hade Rininslands motion majoritet…

Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) kunde inte hålla tillbaka sin irritation. Motionen hade behandlats i både KSAU och kommunstyrelsen, och ingen hade sagt något om bifall till motionen:

“Vem ska man tro på?”

Sa Augustsson…

Det blev ingen votering. De styrande partierna insåg att en majoritet ville bifalla motionen – och så blev också beslutet.

Sedan följde en mängd medborgarförslag. (Se “Nu kommer KF igång”.) De hänvisades till diverse nämnder och styrelser. Förslag måste nämligen beredas innan några beslut kan fattas.

Lutz Rininsland (V) hade sin vana trogen ställt en interpellation, “Har kommunen lyckats undvika de värsta scenarierna”. Den var riktad till socialnämndens ordförande Dan Nyberg (S) och handlade om vad som händer med de ensamkommande ungdomarnas svåra situation.

Nyberg redogjorde på ett utmärkt och fullödigt sätt på hur ärendet fortgick och vilka åtgärder som kommunen har vidtagit. Nyberg poängterade också de enorma insatser som frivilligorganisationer som Rädda Barnen och Röda Korset gör. Benny Augustsson (S) var också uppe i talarstolen. Både Nyberg och Augustsson gör och har gjort en förnämlig och beundransvärd insats för de ensamkommande. Tillsammans med kommunens tjänstemän – och många frivilliga.

Ärendet upptog ganska lång tid av sammanträdet, men kommunfullmäktige fick alltså en mycket bra information om de insatser som görs. Och Lutz Rininsland var mycket nöjd med de svar han fick och att hela fullmäktige nu var väl informerat.

Rininsland (V) ställde också en fråga till kommunstyrelsens ordförande, Benny Augustsson (S) alltså, om hur det står till med planerna för en ny sessionssal – “vad görs för att hitta en lösning på ny sal för kommunfullmäktigemöten?”.

Augustsson menade att det “står still”. Vänersborg inväntar bland annat beslut från Västra Götalandsregionen om Regionens hus. Ska det byggas i Vänersborg och tänker regionen hålla sina sammanträden i en ny sessionssal? Det blir nog läge att återkomma till frågan…

Anders Strand (SD) presenterade slutligen två sverigedemokratiska motioner om kontantbetalning på kommunalt drivna verksamheter och om att upphöra med könssegregerade badtider. Här finns det också anledning att återkomma när det blir aktuellt.

Och med det var sammanträdet slut och ledamöterna traskade hemåt…

.

PS. Du kan diskutera bloggen på Facebookgruppen ”Vänersborgare”.

Nu kommer KF igång

8 februari, 2020 Lämna en kommentar

På onsdag är det dags för årets första sammanträde med kommunfullmäktige. Så här ser dagordningen ut:

När man sitter i kommunstyrelsen, i mitt fall som ersättare, så har man redan stött på alla ärenden och handlingar, och förhoppningsvis också läst dom. Det är ju enligt den kommunala demokratins principer, så som de regleras och beskrivs i Kommunallagen, att alla ärenden som behandlas i fullmäktige ska ha beretts i kommunstyrelsen. Därför har jag beskrivit de flesta ärenden tidigare. (Se “KS sammanträder!”.)

En liten kort lektion bara… Alla ärenden i kommunstyrelsen går emellertid inte vidare till kommunfullmäktige, eftersom kommunstyrelsen kan besluta om vissa saker på egen hand. Det finns även ärenden på onsdag som inte har varit uppe i kommunstyrelsen. Det är ett större antal medborgarförslag. Fullmäktige tar upp dessa förslag och beslutar vem som ska få i uppdrag att bereda. De flesta går till en nämnd som också beslutar slutgiltigt. Några enstaka bereds i en eller flera nämnder och avgörs senare i kommunstyrelsen. Ett fåtal återkommer till fullmäktige om fullmäktige redan nu bestämmer att vilja behålla beslutanderätten. (Slut på lektionen…)

Alla som är folkbokförda i Vänersborgs kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. (Läs mer om medborgarförslag och hur man kan lämna förslag på kommunens hemsida, “Medborgarförslag”. Här kan du också läsa vilka förslag som har lämnats in, “Inkomna medborgarförslag”.)

Det är sju (7!) medborgarförslag inlämnade sedan fullmäktiges förra sammanträde. De har skiftande karaktär och handlar om många olika saker.

Det första medborgarförslaget går ut på att kommunen ska bygga en multiarena med konstgräs på Katrinedals grusplan. Ett annat medborgarförslag tycker att omklädningsrummen på Idrottshuset ska underhållas bättre och menar att en renovering är nödvändig. Den beskrivning som görs av omklädningsrummens urusla skick är mycket levande och detaljerad. Jag trodde faktiskt att omklädningsrummen var åtgärdade, men tydligen inte. Är rummen som de beskrivs i förslaget är det oacceptabelt…

Från Brålanda kommer ett medborgarförslag om obebodda hus och tomma lokaler. Förslagsställaren föreslår:

  • “Att Vänersborgs kommun gör en kartläggning av obebodda hus och outnyttjade fastigheter och lokaler för verksamheter i Vänersborgs kommun.”
  • ”Att Vänersborgs kommun kontaktar ägarna till de obebodda husen och tomma fastigheterna på ett kostnadseffektivt sätt med information om vilka möjligheter som finns i kommunen genom uthyrning, försäljning eller finna alternativa användningsområden.”

Förslagsställaren hänvisar till att en hel massa kommuner har gjort något liknande. (Jag vill minnas att Västnytt har haft inslag om detta från Falkenbergs kommun.) Det har lett till att obebodda hus och tomma lokaler har hyrts ut eller sålts och därmed kommit till användning. Kommuner har växt utan nybyggnation…

Från Grunnebo kommer en önskan om att kommunen sätter upp belysning utefter den lokala gång- och cykelvägen runt samhället. Hmmm… Kommunen får inte glömma invånarna utanför själva Vänersborg…

Ytterligare ett medborgarförslag gäller säkerhet och parkeringar vid en gammal anrik fotbollsplan, Boteredsvallen. Här hade det lika anrika laget Columbia sin hemmaplan… Det är trångt och problem med parkeringsplatserna samtidigt som barn ska in och ut ur bilarna. Någon kan lätt bli påkörd i trängseln och röran. Förslagsställaren vill att kommunen åtgärdar problemen – och hänvisar även till Barnkonventionen.

Det önskas en utredning av en gång- och cykelväg från E45:an längs Rösebovägen till Brasmerudskorsningen. När det gäller frågor kring trafik och säkerhet, särskilt för barn och ungdomar, är det viktigt att kommunen tar varningssignalerna på allvar. Vilket jag i och för sig tror att den gör.

Det sista medborgarförslaget sätter fingret på jordens största utmaning just nu – klimatförändringarna. De fem undertecknarna skriver att det krävs två typer av förändringar – på alla nivåer:

* “dels en anpassning till den typ av klimat som kommer att dominera under de kommande årtionden, och”
* “dels en förändring som i möjligaste mån bidrar till att bromsa de pågående klimatförändringarna”

De fem menar att Vänersborg måste bli en nollutsläppskommun av CO2 (koldioxid) och föreslår att kommunen beslutar att:

* “CO2-effekter av kommunala åtgärder och beslut skall utredas innan beslut fattas”
* “CO2-effekter av kommunala åtgärder och beslut skall till fullo kompenseras genom s.k. kolsänkor, och att dessa kolsänkor är del av respektive beslut”

Det här tycker jag är ett utmärkt förslag.

Det är bra att kommuninvånare ”i alla delar” av kommunen är engagerade och lämnar förslag. Det är bra för demokratin. Men det fattas alltså inga beslut kring medborgarförslagen på onsdag. Fullmäktige skickar dom till någon nämnd och/eller till kommunstyrelsen, för vidare beredning.

Både i socialnämnden och i kommunstyrelsen var alla partier överens om att höja taxor inom socialnämnden. Jag är lite överraskad, faktiskt, att ingen har protesterat när kostnader ska höjas för de gamla som många gånger dessutom har det ganska dåligt ställt. Jag vet dock ganska lite om ärendet och har inte fått någon mer information än det som står i handlingarna. Och det är att avgifterna ska höjas 3,77%, på t ex kosten, från och med den 13 mars 2020. Även nya avgifter ska införas – installationsavgift vid nya larm, utkörningsavgift för matdistribution och obligatorisk avgift för slutstädning.

Vi får se om någon protesterar i fullmäktige på onsdag.

Fullmäktige föreslås anta policy och riktlinje för “kommunens representation och uppvaktningar”. Det har jag skrivit om tidigare. (Se “KS 29/1: Bokslut mm”.) Likaså har jag skrivit om Lutz Rininslands (V) motion om öppenhet på kommunens digitala anslagstavla (motionen kan hämtas här). Han yrkar att:

“kommunfullmäktige beslutar att nämndernas handlingar skall göras tillgängliga för allmänheten på den digitala anslagstavlan med beaktande av eventuella restriktioner av lagar och föreskrifter.”

Men det vill inte de tjänstemän som har skrivit beslutsförslaget. Och inte heller kommunstyrelsens ledamöter. Men Rininsland vill. Det lär bli diskussion på onsdag.

Lutz Rininsland (V) kommer som vanligt att vara aktiv. Han ställer även en interpellation till socialnämndens ordförande Dan Nyberg (S). Interpellationens rubrik är “Bostadslös eller gick det att lösa?” och Rininsland beskriver den själv på sin blogg.

Rininsland ställer också en fråga till kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S).

Det går en del rykten att Vänersborg ska bygga en ny sessionssal vid Kommunhuset helt i egen regi. Eftersom ingen information har lämnats om planerna i t ex kommunstyrelsen frågar Rininsland helt enkelt om vad som händer (se “En mycket enkel fråga”):

“Vad kan kommunstyrelsens ordförande berätta om det som görs för att hitta en lösning?”

Trots att det blev en lång blogg så tror jag att det blir ett tämligen kort fullmäktigesammanträde – på onsdag kl 18.00 i Folkets Hus.

Vi kanske ses…

%d bloggare gillar detta: