Arkiv

Archive for the ‘Sverigedemokraterna’ Category

BUN: Budget 2023, SD-motion, VA mm

17 april, 2022 Lämna en kommentar

För ovanlighetens skull sammanträder barn- och utbildningsnämnden (BUN) på en tisdag. Men det beror naturligtvis på att det är annandag påsk imorgon måndag.

Det är tämligen varierande ämnen på tisdagens dagordning. Det är allt från detaljplan för Hamngatan via hållbar byggnadsstrategi till nästa års budget.

Sammanträdet börjar med en så kallad verksamhetsuppföljning. Det är för att nämndens ledamöter ska få en inblick i verkligheten. Denna gång är det rektorerna på de olika högstadieskolorna som ska besöka oss politiker i kommunhuset. Från verkligheten till kommunhuset typ… Det är många nya namn på rektorsposterna sedan min “aktiva tid” så det ska bli intressant att få ansikten till namnen.

Planarkitekt Pål Castell ska informera om den fördjupade översiktsplanen för Vänersborg och Vargön. På nämndsammanträdet i maj ska nämligen BUN fatta beslut om ett svar på granskningshandlingen. Det här är ett ärende som sannolikt angår andra nämnder mer än BUN. BUN har som sin huvudsakliga uppgift att titta på förskolornas och grundskolornas placering samt skolvägarna dit.

Ola Wesley (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om “policy för erbjudande av modersmålsundervisning”. Det är en motion som har figurerat i andra kommuner också. Wesley sitter för övrigt inte längre i barn- och utbildningsnämnden, men självklart är det inget som hindrar att fullmäktigeledamöter motionerar om skolan. Nämnden ska lämna ett svar på motionen, men motionen avgörs så småningom i kommunfullmäktige.

Motionen framställer 10 krav på modersmålsundervisningen. Förvaltningen föreslår avslag på 9 av dem. På den 10:e skriver förvaltningen att:

“Möjligheter för fjärrundervisning kan ses över och övervägas vid behov”

Motionen framför flera krav som “slår in öppna dörrar”. Det betyder att motionen yrkar på åtgärder som redan är genomförda eller inte behöver eller kan genomföras eftersom verkligheten ser annorlunda ut än motionens beskrivning. Det finns också något krav där kommunen följer lagen och följaktligen inte har någon anledning att ändra. Det vore nog på sin plats att Wesley och Sverigedemokraterna tog reda på hur det ser ut i Vänersborgs kommun innan man kopierar och lämnar in motioner från andra kommuner…

Jag reagerar dock på förvaltningens svar på motionens punkt 2:

“Ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning om inte kraven på att en vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att språket talas i hemmet uppfylls”

I svaret skriver förvaltningen bland annat att förslaget inte är förenligt med Skollagen 10 kap 7 § som enligt förvaltningen lyder:

”En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk…”

Det är ett helt riktigt citat, det som står, men faktum är att de tre prickarna visar att citatet är “avhugget”. Läser man hela paragrafen i Skollagen så är fortsättningen på paragrafen (i fetstil):

 ”En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande (goda för gymnasiet) kunskaper i språket.

Jag anser också att motionen ska avslås, men jag är lite allergisk mot förvanskningar av fakta. Faktum är att Skollagen inte är helt tydlig på denna punkt. Det finns ju ibland flera hem, familjehem eller föräldrarnas hem. Det har uppmärksammats i riksdagen i ett tillkännagivande redan 2015 (klicka här), men Skollagen har inte ändrats.

BUN ska yttra sig över kommunens nya strategi “Hållbar byggnadsstrategi”. I strategin framgår, skriver ordförande Carlsson och förvaltningschefen i förslaget till yttrande:

“att genom att välja resurseffektiva byggprocesser och sunda material ska Vänersborgs kommun se till att minska sin miljö- och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Syftet med strategin är att i byggnadsprocessen öka fokus på att välja mer hållbara och klimatsmarta processer och material.”

Det är ganska många självklarheter i strategin, men så kanske det måste vara. Ordförande och förvaltningschefen pekar på att inte bara nybyggnationer bör ingå i strategin utan också:

“mindre om- och tillbyggnationer samt underhållsarbeten av befintliga fastigheter.”

Och det är nog helt riktigt. Precis som påpekandet att strategin kan få kostnadskonsekvenser. Och vem ska betala dessa – barn- och utbildningsnämnden när den hyr t ex förskolelokaler…?

Det står en del om hantering av dagvatten i strategin, men inte ett ord om “avloppshantering”. Det är anmärkningsvärt. Det forskas, experimenteras och byggs i olika delar av världen. Allt fler inser att man måste tänka om och utforma VA-system för att återvinna resurser. Det tycks emellertid som om Vänersborgs kommun är helt faktaresistent i dessa frågor. Men det hör egentligen inte hemma i barn- och utbildningsnämnden… Men en länk till en kommun som har kommit mycket längre i VA-frågan kan väl vara på sin plats. Kanske kan någon lära sig lite mer om att läsa om Helsingborgs nya stadsdel “Oceanhamnen” och det världsunika källsorterande avloppssystemet “Tre rör ut” (se “Helsingborg: Tre rör ut”) eller kanske lyssna på en intervju, 2 min (se “Tre rör ut på H+ i Helsingborg”).

BUN ska yttra sig om ett upprättat förslag till detaljplan för del av Hamngatan och Järnvägsbacken. Syftet med detaljplanen är bland annat att:

“möjliggöra väderskyddade uteserveringar som kan användas året runt längs Hamngatan och möjliggöra bryggor längs Gamla Hamnkanalens kajkanter.”

Det låter väl bra, men å andra sidan är det ju inget som angår BUN:

“Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra gällande detaljplanen då den inte berör nämndens verksamhet.”

I den månatliga uppföljningen får nämnden reda på att överskottet i mars låg på 8,9 milj kr. Det är dock lite för tidigt att dra några säkra slutsatser om detta än. När det gäller antal barn i förskolan så var de i mars 30 fler än budgeterat. Det var 50 fler barn i skolbarnomsorgen.

Budget 2023 blir en stor och tung punkt. Det lär bli en hel del diskussion. Förvaltningen har ”backat” och föreslår:

“Nämnderna har tilldelats budgetramar och anvisningar inför budget 2023 enligt beslut i kommunstyrelsen 2022-02-23 §55. Alla nämnder har i uppdrag att ta fram en budget inom tilldelad budgetram. Uppdraget innefattar att beskriva vilka åtgärder som behöver genomföras för att ha en budget inom tilldelad budgetram samt beskriva vilka konsekvenser åtgärderna får.
Barn- och utbildningsnämnden lägger en budget inom tilldelad budgetram utan specifika åtgärder.”

Jag tror att förvaltningen överlåter till politikerna i nämnden att agera och formulera ett annat beslut. Förvaltningen har gett nämnden så mycket information under sammanträdena så att de antagligen anser att nu får politiken ta sitt ansvar… Personalorganisationerna (facken) har tagit sitt. De har lämnat ett gemensamt yttrande på MBL-förhandlingarna den 4 april. Yttrandet innehöll mycket detaljerade krav… (Du kan ladda ner det här.) Och jag kan väl avslöja att Vänsterpartiet tänker lägga ett annat budgetförslag än det liggande. Det är dock i bloggskrivande stund inte färdigt, så jag får återkomma till det. 

Förra sammanträdet återremitterades nämndens svar på revisorernas granskning av grundskolans måluppfyllelse. (Se “Efterlängtat möte med BUN”.) Och nu har svaret omformulerats och ändrats i den riktning som revisorerna föreslog. Uppföljningen kring legitimerade och behöriga lärare ska bli tydligare, så även när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Dessutom föreslås ett nytt förväntat resultat inför 2023:

”Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökar”

Det blir bra. I maj ska ordförande Bo Carlsson (C) redogöra för nämndens svar i kommunfullmäktige.

Alla som har åkt förbi skolan i Öxnered det senaste året har säkert sett att det har byggts, till stor del, en ny skola. Som är betydligt större än den tidigare. Det behöver nu så att säga tas nya tag kring rastverksamheten. Nämnden tänker därför ansöka om medel till ett samverkansprojekt mellan Öxnereds skola och kultur- och fritidsförvaltningen. Nämnden vill anställa en fritidsledare. Det handlar om 280.000 kr i år och 270.000 kr nästa år ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för socialt förebyggande och trygghetsskapande insatser.

BUN ska revidera riktlinjerna för skolskjuts. Syftet är att:

“förtydliga rätt till skolskjuts. Förtydligande föreslås bland annat gällande bedömning av trafikförhållanden, förtydligande av avståndsregler, skolskjuts för elever i grundsärskola och växelvis boende.”

Det är bra att allt blir tydligare, men om vårdnadshavarna blir nöjda återstår att se. Själv kan jag tycka att avstånden är väldigt långa för att vara berättigad till skolskjuts. Kan en elev i förskoleklassen, 6 år, gå 2 km till skolan? Eller är det rimligt att en elev i högstadiet ska gå 5 km? För de som är berättigad till skolskjuts är det också en väldigt lång restid:

“Restid för elever i årskurs F-3 bör inte överstiga 80 min/dag och för årskurs 4-9 inte över 100 min/dag.”

Innan förvaltningschef Sofia Bråberg och ordförande Bo Carlsson informerar om vad som har hänt sedan förra sammanträdet ska nämnden översända ett yttrande angående uppföljning av avfallsplan till samhällsbyggnadsnämnden. Jag hoppar över yttrandet. Det är (vågar jag skriva det?) inte så viktigt.

Jag hoppas att ordförande Carlsson bryter för lunch denna gång om sammanträdet drar ut på tiden…

Budget, BUN, centern, SD, Rösebo och Mulltorp

17 november, 2020 Lämna en kommentar

Imorgon sammanträder ett decimerat “corona-fullmäktige”. Mötet börjar redan kl 13.00 och kan ses live på Vänersborgs hemsida – klicka här.

Budgetbeslut

Sammanträdet börjar tidigt eftersom det ska fattas beslut om budgeten för nästa år – och det brukar ta tid. Det kommer emellertid inte att göra det imorgon, det är helt säkert. Och det beror inte bara på att två av de traditionella “långpratarna” på grund av covid-19 inte deltar… Det ryktas nämligen att mitt antagande för en knapp månad sedan om ett 6-partiförslag var riktigt, och att förslaget kan ligga på fullmäktiges bord  imorgon. Jag skrev, efter att ha läst budgetförslaget från den borgerliga oppositionen, M+L+KD (se “Det borgerliga budgetförslaget”):

“Det ger inte mycket pengar tillbaka, om man satsar en hundralapp på att S+C+MP och M+L+KD i slutändan enas kring en gemensam budget.”

Och så lär det bli, S+C+MP+M+L+KD kommer att lägga ett gemensamt budgetförslag. Och det är nog lika bra att de sex betongpartierna gör det, förslagen är ju till förväxling lika.

Det måste kännas skönt för alla i betongpartierna. En sådan stor majoritet av fullmäktiges ledamöter kan ju inte ha fel. För är det så att alla dessa politiska representanter tycker att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ska spara och skära ner nästa år, så måste de ju ha rätt. Eller? Och då behöver ingen bekymra sig om det lilla Vänsterpartiets budgetförslag – som vill tilldela barnen och eleverna, de äldre och sjuka de pengar de behöver nästa år…

Partierna behöver knappast ens försvara att kommunen har 50 milj kr i den så kallade resultatutjämningsreserven (RUR), som skulle kunna användas om “något går fel”. Eller varför inte kommunledningen tog tag i frågan om sociala fonder. Och fattade ett snabbt beslut om att avsätta pengar till dessa från det extrema överskottet i år på beräknade 173 miljoner kronor… (Orsaken var statsbidragen till kommunen som coronastöd och som felbedömda, förmodade skatteintäktsförluster.) Eller varför man inte bör minska det beräknade överskottet (“vinsten”) nästa år på 47 miljoner, så att det “bara” blir t ex 20 milj kr, som Vänsterpartiet vill. (Då får också kultur- och fritidsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden lite extra pengar.)

Det måste kännas skönt att slippa ta dessa diskussioner. Och samtidigt slänga in en brasklapp med ett litet hopp – om att staten nästa år återigen ska pumpa in statsbidrag till kommunerna. TTELA skriver idag om hur de styrande resonerar. (Se “Kommunpolitikerna räknar med att staten räddar nämnd”.)

Socialnämndens ordförande Dan Nyberg (S) säger nämligen till TTELA att mycket talar för att socialnämnden får nya statsbidrag nästa år:

“Då får vi 17,5 miljoner kronor till.”

Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) säger i samma artikel:

“…får vi ett statsbidrag till socialnämnden för äldreomsorgen.”

Det har inte fattats några beslut om extra statsbidrag i riksdagen. Därför kan man inte heller lägga in statsbidragen i budgeten. Det säger Nyberg – och det är självklart. Men det gör de styrande partierna tydligen ändå:

“Fast det är precis vad de flesta partier ser ut att göra.”

Skriver TTELA:s reporter.

Jag hoppas också att staten betalar ut större statsbidrag nästa år. Men inte kan ett ansvarsfullt kommunalt styre och borgerlig opposition lägga en budget som kallt kalkylerar med att det ska “regna manna från himlen”. Det är synnerligen anmärkningsvärt – besluta om en budget utifrån önsketänkanden och förhoppningar. Fast det är klart, det vore inte första gången det fattas sådana beslut i Vänersborg…

För Vänsterpartiet är det självklart att socialnämnden ska få de pengar den behöver, och kommer det sedan extra statsbidrag kan socialnämnden använda de pengarna också, eller också kan de läggas till kommunens resultat.

Centerpartiet

Artikeln i TTELA handlar om socialnämnden, som alltså måste spara 21,8 miljoner kronor nästa år om det inte kommer några extra statsbidrag. Barn- och utbildningsnämnden behöver inte spara lika mycket, “bara” 7,7 milj kr. Även om barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) och nämndens blivande ordförande Bo Carlsson (C) inte vill låtsas om detta i dagens insändare i TTELA. (Se “Centerpartiets glesbygdspolitik: Att till vilket pris behålla byskolor”.)

Andersson och Carlsson ger ett tydligt exempel på hur man genom att utelämna väsentliga och avgörande fakta kan förmedla en felaktig bild till läsarna. Nämligen bilden av att de styrande partierna satsar fullt ut på kommunens barn och elever.

De båda centerpartisterna svarar på en insändare från “Två insiktsfulla akademiker”. Den ska jag inte kommentera, det finns alltför mycket att säga om den. De två centerpartisterna återger i svaret helt korrekta fakta om barn- och utbildningsnämnden.

De skriver att nämnden fick 15 milj kr år 2020, att nämnden får ytterligare ca 5 milj kr nästa år (det är för ökade hyror på bland annat Silvertärnan, men det skriver de inte) och täckning för nästa års löneförhöjningar. (Detta har jag redogjort för i bloggen “De styrandes budgetförslag”.)

De här sakupplysningarna är alltså helt korrekta och de redovisas, menar Andersson och Carlsson:

“för att skapa en insikt”

Den svenska vittneseden, som vittnen i rättegången får svära, slutar:

“…jag ska säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra.”

Det där med att “förtiga” är intressant. I domstolen ljuger man om man som vittne utelämnar fakta. Och det är faktiskt precis vad Andersson och Carlsson gör i insändaren. De nämner inte att  nämnden behöver ytterligare 7,7 miljoner för att upprätthålla den verksamhet som nämnden har i år, med betoning på upprätthålla. Det handlar inte om att förbättra verksamheten, öka kvaliteten eller så. Utan dessa miljoner, som alltså inte finns med i budgetförslaget, så väntar personalminskning, större klasser, större barngrupper och/eller minskat öppethållande på förskola och fritidshem etc…

Fackförbunden avvisar som bekant också Anderssons och Carlssons, Nybergs och Augustssons med fleras budgetförslag och skriver i sitt ställningstagande (se “Fackens syn på budgetförslaget”):

“Det yttersta priset tror vi de svagaste i samhället får betala, till exempel de barn som inte får den hjälp de ska eller brukare på boende som inte får det stöd de behöver.”

Antagligen hoppas Mats Andersson och Bo Carlsson att barn- och utbildningsnämnden, liksom Nyberg och Augustsson för socialnämnden, också ska få ökade statsbidrag.

Vänsterpartiets representanter i barn- och utbildningsnämnden skickade i söndags in en insändare till TTELA om budgetförslagens konsekvenser för förskola/skola. Där utvecklade vi argumenten ytterligare för nödvändigheten av mer pengar till barn- och utbildningsnämnden. Vi får hoppas att TTELA publicerar den. (Annars får jag publicera den här på bloggen.)

Sverigedemokraterna

Vi får se om insändarskribenterna Andersson (C) och Carlsson (C) återkommer i tidningen när deras slirande på sanningen uppenbaras för allmänheten. Vem vet, kanske gör TTELA en särskild artikel om det där med politiker och sanningen. Som tidningen gjorde med anledning av Anders Strands insändare häromveckan. (Se “Nej till nedläggning av Rösebo och Mulltorp. Och SD.”)

I gårdagens TTELA intervjuades ju SD:s gruppledare Anders Strand (se “Sverigedemokraterna förstod inte vad man röstade på”) – och TTELA sammanfattade:

“När förslaget om att spara pengar var uppe i barn- och utbildningsnämnden ställde sig Sverigedemokraterna på den sidan som ville stänga skolorna i Rösebo och Mulltorp. Men partiet förstod inte vad man röstade på.”

Ska man skratta eller gråta?

“…partiet förstod inte vad man röstade på.”

TTELA skriver inte detta för att på något sätt raljera och vara elak. Strand själv säger nämligen i artikeln:

“underlaget var för otydligt. Jag har läst handlingarna, att förstå politiska dokument kan vara svårt.”

Det hör till saken, som TTELA också helt riktigt noterar, att alla andra partier, oavsett om de var för eller emot en nedläggning, insåg vad förslaget innebar.

Tänk om skolorna i Mulltorp och Rösebo skulle bli nedlagda, därför att sverigedemokraterna inte läste eller förstod handlingarna…

Jag undrar vilken slutsats alla som röstade på SD i valet 2018 drar…

Mulltorp och Rösebo

Och till sist kort om skolorna i Rösebo och Mulltorp.

I ovanstående blogg (se “Nej till nedläggning av Rösebo och Mulltorp. Och SD.”) skrev jag varför jag inte tror att skolorna i Rösebo och Mulltorp kommer att läggas ner. Och definitivt inte på fullmäktige imorgon. Och det understryks nu av att samtliga betongpartier har kommit överens om ett gemensamt budgetförslag. Det betyder att till och med den borgerliga oppositionen har släppt kravet på nedläggningar – i varje för nästa år.

En hel massa politiker har de senaste dagarna fått mail från både Mulltorp och Rösebo. I Mulltorp har 732 personer skrivit på en protestlista för att:

“Stoppa nedläggningen av Mulltorp skolan!”

På namnlistan, som bifogats, utvecklar flera varför de har skrivit på. Det är intressant läsning.

Det är likadant från Rösebo. Där har 734 personer skrivit på en motsvarande lista:

“Rädda Rösebo skola – Vänersborg äldsta skola”

Det känns bra att kunna konstatera för alla vårdnadshavare att deras kamp för att behålla sina skolor har gett resultat. Nu kan vi bara hoppas att alla vårdnadshavare och elever ska ta strid för att förskolorna och skolorna i Vänersborgs kommun får de ekonomiska medel som krävs för att de ska kunna uppfylla de uppdrag som Skollagen och Läroplanerna har gett dem…

Solvarm och valrörelsen

4 augusti, 2018 Lämna en kommentar

Det har inte hänt så mycket uppe i Sikhall sedan sist. I varje fall inte när det gäller Solvarms strider med Vänersborgs kommun. Solvarm har ju som bekant fått en ”respit” på två år för sina VA-system av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Men striderna med kommunens samhällsbyggnadsnämnd är fortfarande inte avgjorda, förvaltningsrätten har t ex inte kommit med någon dom än. Samhällsbyggnadsnämnden vill ju inte undanta Solvarm från verksamhetsområdet, dvs kommunen vill att naturhuset ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Och dessutom vill samhällsbyggnadsnämnden att Solvarm ska betala en anslutningsavgift på 194.935 kr. Vilket nämnden vill att Solvarm ska betala även om inte fastigheten kommer att anslutas… (Se ”Solvarms tre strider med kommunen”.)

Varför skriver jag då detta i sommarvärmen? Jo, nu kan nämligen stora delar av världen själva bilda sig en uppfattning om naturhuset i Sikhall. I serien ”Amazing Interiors” på Netflix, avsnitt 12, några minuter in i programmet, kan världen få lyssna till Anders och Rosemary Solvarm när de berättar om naturhuset.

Solvarms naturhus med dess kretsloppssystem är alltså känt över hela världen! Det går att se på Netflix!

Och då kan jag återigen inte låta bli att undra – vad det är som Vänersborgs kommun inte förstår…?

Kanske är partiernas ställningstagande i en sådan här fråga bra mycket viktigare och intressantare än alla smörgåsbord med mer eller mindre påhittade vallöften som serveras vänersborgarna i partiernas valmaterial…

För övrigt har Vänsterpartiet börjat sin valkampanj i Vänersborg idag. Det gjorde vi genom att ha en Röd Lördag i Vargön! Det var lyckat. Många vargöbor tog gladeligt emot vårt valmaterial. (Läs mer om detta på Vänsterpartiets hemsida: ”Röd Lördag i Vargön”.) Nästa vecka kan man träffa Vänsterpartiet i Brålanda.

Vallöftena haglar redan! SD. (3/3)

När det gäller vallöften som haglar tar ändå sverigedemokraterna priset. De har som vanligt inget större hum om vad som är kommunala frågor och inte. Eller för den del hur det ser ut i kommunen. Och vet man inte hur det ser ut så blir ju vallöftena ännu tommare och meningslösare än vanligt. Löftena har helt enkelt  inget att göra med verkligheten i Vänersborg… Men inte nog med det. Flera av vallöftena kan för all del låta ”fromma” och ”snälla” och därmed helt ok, men de är inte politiska. Frågorna sköts av professionen.

Rent generellt kan man också säga om alla löften att det är inga som sverigedemokraterna har drivit under denna mandatperiod. Så jag undrar vad de är värda när de helt plötsligt ”poppar upp” inför ett val…? 

Två exempel på SD:s vallöften från det sociala området:

”Att vårdtagare får en begränsad personalrotation.”

Ska detta löfte kunna genomföras i Vänersborg så måste socialnämnden definitivt få mer pengar. Och mer pengar till socialnämnden – nä, det är inget som sverigedemokraterna verkar för…

”Ge möjlighet till fortsatt boende med sin partner när vårdbehovet ökar.”

Socialförvaltningen fick för några år sedan beskedet av politikerna att ”ge möjlighet till fortsatt boende med sin partner”. Och det fungerar…

Sverigedemokraterna vill återinföra profilklasserna. SD har liksom moderaterna inte förstått att detta inte är något som kommunen bestämmer. Det är rektorn som enligt lagen beslutar om profilklasser.

SD vill också ”införa läkarintyg” för att elever ska få specialkost. Här visar sverigedemokraterna återigen sin okunnighet. Redan idag är det så att eleverna bara får specialkost av medicinska skäl! Begäran av specialkost går alltid via skolsköterskan. Det här kan SD:arna läsa om på kommunens hemsida… (Se ”Specialkost”.)

Fast jag antar att SD egentligen tänker på halal-mat… Och i sin iver att förbjuda denna så hamnar SD helt fel. Som vanligt. För övrigt tror jag inte att SD:arna känner till att det inte serveras halal överhuvudtaget i Vänersborgs skolor…

Från kommunens hemsida:

”I skolrestaurangerna serverar vi två dagens lunch varav en alltid är ett vegetariskt alternativ, eleverna kan fritt välja mellan rätterna.”

Surprise sverigedemokrater!

Sverigedemokraterna är nog det enda parti i kommunen som har vallöften under rubriken ”kulturarvsfrågor”. Vi får se om dessa vallöften lockar vänersborgarna:

 • ”Det svenska språket ska i så stor utsträckning som möjligt användas i tal och skrift i kommunens kommunikationer.”
 • ”Kommunala bidrag ska enbart gå till föreningar vars syfte är förenligt med det demokratiska samhällets värderingar.”

Det är ganska fantastiskt. SD vill få invånarna i Vänersborg att tro att kommunens information, handlingar, hemsida, utskick osv i första hand skrivs på andra språk än svenska. Det är helt makalöst. SD påstår, eller antyder, något som är osant, och argumenterar sedan mot sitt eget felaktiga påstående. ”Fake argumentation!” skulle man kanske kunna säga. På samma sätt antyder Ola Wesley, Kurt Karlsson och de andra på SD:s valsedel att kommunen stödjer typ organisationer som arbetar för diktatur. Det är absurt.

Man blir kall…

Naturligtvis avslutar sverigedemokraterna uppräkningen av vallöften med några utfästelser kring integration. Det första vallöftet är symptomatiskt:

”Verka för en avveckling av Sveriges största asylboende på Restad Gård.”

Jaha? Och hur ska sverigedemokraterna i Vänersborg göra det? Asylpolitiken är en statlig fråga och Restad Gård är privat. Hur ska SD verka i de kommunala församlingarna för att förverkliga detta vallöfte?

Nä, och detta vet sverigedemokraterna i Vänersborg om. Eller borde veta. Man kan aldrig vara säker… Det finns, som jag ser det, bara ett syfte med dessa felaktiga (falska kanske är ett bättre ord) vallöften. Och det är att sverigedemokraterna fiskar i grumliga, bruna vatten. De spela på främlingsfientlighet och rasism – och hoppas att de primitiva mänskliga känslor som de kan framkalla ska få folk att rösta på SD.

Jag kan inte hjälpa att sånt får mig att må illa.

Det finns nog anledning att återkomma till sverigedemokraterna senare med en utförligare analys av vad partiet står för.

PS. Detta var del 3. Del 1 publicerades den 28 juli – ”Vallöftena haglar redan! (1/3)” – och del 2 den 29 juli – ”Vallöftena haglar redan! L+M. (2/3)”.

Sportlov: Bandy, Fritidsbanken, politik och SD

18 februari, 2018 Lämna en kommentar

Sportlovsveckan började traditionsenligt med bandy. IFK Vänersborg tog i eftermiddags emot Sandvikens AIK hemma i Arena Vänersborg. Det var kvartsfinalens andra match och IFK hade tänkt ta revansch för förlusten i Göransson Arena, 2-5.

ifk_sandvikenDet gick så där. IFK förlorade med 4-2, trots en mycket bra första halvlek. De blåvita ledde efter 45 spelade minuter med 2-0, båda målen gjorda på hörna. Efter pausvilan skruvade Sandviken dock upp tempot och gjorde fyra raka mål.

Nu stundar en tredje match i Sandviken på tisdag. Det ser inget annat än mörkt ut för IFK. Chansen till seger borta i Sandviken skulle inte vara något annat än en stor skräll. Så dagens match i arenan var med all sannolikhet säsongens sista hemmamatch för IFK. Men hoppas kan man ju alltid – under har skett förr…loge_kommun

IFK bjöd vänersborgarna på inträdet till denna match så det förklarar väl till viss del den stora tillströmningen av människor – hela 2.738 åskådare såg matchen på plats. Däribland flera centerpartister som Mats Andersson och bröderna Håkansson. Logerna var också bokade. Det var bara kommunens loge som stod dyster och tom…

sportlov2018

Kommande vecka är det alltså sportlov. Det finns en hel del aktiviteter att välja på för alla lediga elever. Det är allt från sagostunder på biblioteket, aktiviteter på muséet, Ungdomshuset, Torpagården, Hunneberg och Sörgården i Brålanda till fotboll, ishockey, curling och bangolf mm. Det är väl bara bandy som fattas, även om det finns möjligheter att själv bege sig ut på isen i arenan… På kommunens hemsida finns ett program där aktiviteterna listas – se ”Sportlovsprogram 2018”.

Det som har tilldragit sig mest intresse är den så kallade Fritidsbanken. Fritidsbanken är nyöppnad och här kan ungdomar låna idrotts- och fritidsutrustning utan avgift. Fritidsbanken är ett resultat av en motion från Åsa Olin i Vänsterpartiet.

fritidsbanken

Åsa Olin motiverade sin tanke med bland annat:

”Vänsterpartiet vill att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta i de idrottsaktiviteter som barnen och ungdomarna själva vill, oavsett familjens ekonomiska situation.”

ttelaTTELA:s nytillträdde ledarskribent Max Eskilsson tycker att tanken med Fritidsbanken är bra, men förfasar sig över lånereglerna. (Se ”Snälla låneregler blir att göra en stor björntjänst”.)

”Men det mot låntagare välvilligt tänkta upplägget riskerar att utmynna i en björntjänst där attityden till lån blir alltför slapp. … Utan en, om än mycket liten, egenavgift vid försening nedvärderas lätt synen på det lånade, bort från något värdefullt att vara rädd om och lämna in i tid.”

Jag kan väl tycka att verksamheten bör få komma igång och att ungdomarna ska få en chans innan TTELA:s ledarskribent fäller sin dom…

politiker3Somliga politiker får ägna sportlovet, om de nu har något lov, till just politik.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott (KSAU) ska ha sammanträde imorgon måndag, samtidigt som Barn- och Utbildningsnämnden träffas några rum därifrån. Vad KSAU ska prata om är det ingen som vet utanför den celebra skaran av ledamöter, en person från vardera S, C, MP, M och L… BUN:s kallelse med ärendelistan ligger emellertid ute på kommunens hemsida (se här) för alla att ta del av. (Se fredagens blogg ”BUN 19/2: Mycket värt att veta”.) På torsdag har socialnämnden sitt månatliga sammanträde. Däremellan, på onsdag, har Personal- och förhandlingsutskottet (PFU) sammanträde.

Det finns ingen kallelse till PFU:s sammanträde på kommunens hemsida. Däremot vet jag att ett förstärkt PFU, förstärkt med representanter från de partier som normalt inte är representerade, ska fortsätta sin diskussion om nämndsorganisationen för nästa mandatperiod samt arvodesregler etc.

Socialnämnden ska på torsdag behandla ett yttrande över motionen ”Polisanmäl åldersuppskrivna migranter som fått eller försökt få bidrag på falska grunder för brott motsverigedemokraterna bidragsbrottslagen”. Det är som de flesta nog gissar sverigedemokraterna som har lagt motionen. Det är närmare bestämt Anders Strand som har skrivit och undertecknat den.

anders_strandStrand yrkar att:

”i de fall det kan misstänkas att brott begåtts eller försök till brott enligt bidragsbrottslagen 2007:612, ska Vänersborgs kommun polisanmäla de personer som får sin ålder uppskriven till 18 år eller mer.”

Strand menar också att:

”de personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen och döms enligt bidragsbrottslagen ska vara återbetalningsskyldiga”

Socialförvaltningen har skrivit ett genomarbetat och genomtänkt yttrande över motionen.

Socialförvaltningen menar att den alltid följer lagen. Det betyder också att förvaltningen alltid polisanmälerpolis misstänkta brott eller försök till brott mot bidragsbrottslagen.

Det krävs dock alltid, och det här har Anders Strand uppenbarligen missat, att det föreligger uppsåt eller grov oaktsamhet. Det visar också domstolspraxis. Och det åligger socialförvaltningen att göra en preliminär bedömning om detta är fallet.

Socialförvaltningen skriver:

domare”För att dömas för bidragsbrott krävs att bidragstagaren haft uppsåt, d.v.s. känt till vilken uppgiftsskyldighet han eller hon har. För de ensamkommande barnen som söker asyl/uppehållstillstånd i Sverige har kommuner en skyldighet att sörja för och att placera dessa. Barnen har inget val i sammanhanget. De ensamkommande barnen har inte ansökt om boende eller andra bidrag. Uppgivande av felaktig ålder vid ankomsten till Sverige i en asylprocess får anses, vad gäller uppsåt, endast omfatta asylprocessen och möjligheten att få stanna samt att få åtnjuta barns starkare skyddsställning här i landet.”

Det skulle förvåna mig om Anders Strand och sverigedemokraterna yrkar bifall till motionen efter socialförvaltningens svar. Det kommer i varje fall inga andra partier att göra – det är jag övertygad om.

Med det hoppas jag att alla elever ska få ett bra sportlov. Trots IFK:s förlust idag.

.

Tillägg kl 22.15.
Det var inte lätt att hitta, men efter en sökning på ”Sportlovskul” (vilket några läsare tipsade om), så visar det sig att även IFK Vänersborg anordnar aktiviteter på sportlovet – klicka här.

Sverigedemokraternas budgetförslag 2016 (2/2)

Denna blogg är den andra delen och den direkta fortsättningen på gårdagens blogg  ”Sverigedemokraternas budgetförslag (1/2)”.

=======

sverigedemokraternaPå sidan 4 och 5 i sitt budgetförslag (valbroschyr) pratar sverigedemokraterna (SD) budget. Eller borde göra… Slår man upp ordet ”budget” i nationalencyklopedin så står det:

”en sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år”

En budget handlar alltså om inkomster och utgifter, dvs pengar. Rubriken på sidan 4 är ”Detta prioriterar vi i vårt budgetförslag”. Men det står inte ett enda ord om pengar! Sverigedemokraterna pratar alltså inte budget på sidan 4 heller. Det kanske är läge för sverigedemokraterna att gå någon slags grundkurs. I svenska…

Sidan 4 är istället ett slags valmanifest. Eller med ett annat och bättre ord – en önskelista. Det går inte att hitta ett enda ord om hur SD praktiskt ska förverkliga idéerna och sin politik i kommunen. Och det är ju det som budgetar handlar om.

onskelistaÖnskelistan saknar naturligtvis inte helt intresse. Budgetdebatten kommer ju t ex att till stor del handla om det SD tar upp i sin önskelista, men då med den väsentliga skillnaden att ”konkreta” pengar knyts till ”konkreta” förslag. Och finns det inga pengar, så kortas önskelistan ner. Eller också föreslås inkomstförstärkningar.

För att ta något exempel ur SD:s önskelista. Under ”skola-barnomsorg”, detta är ju mitt speciella intresseområde, skriver SD:

 • ”För att underlätta lärares och rektorers huvudsakliga pedagogiska uppgift vill vi ha fler kuratorer och psykologer i skolorna.”
 • ”Det ska finnas behöriga pedagoger i varje klass.”
 • ”Vi vill ha kvar de mindre skolorna på landsbygden.”
 • ”Personaltätheten bör öka inom barnomsorgen.”

skollagenDet här är som synes inget budgetförslag. Dessutom verkar inte heller sverigedemokraterna riktigt ha hängt med i skolutvecklingen, vilket i och för sig inte är förvånande. I Skollagen står det angående behöriga pedagoger:

”Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen.”

Jag kan inte låta bli att ta ytterligare ett exempel. När fullmäktige den 20 juni 2012 fattade beslut om landsbygdsskolornas vara eller inte vara, så avstod de båda sverigedemokraterna (Kurt Karlsson och Cecilia Skenhall) från att rösta! Det kunde väl bara tolkas som att SD ansåg att det var ointressant om de mindre skolorna på landsbygden fick vara kvar eller inte.

Det finns många fler punkter på önskelistan. SD vill t ex ha ”en storsatsning på trygghetsboende för äldre”, ”satsa mer på bostadsbyggandet”, ”stödja bibliotek, folketparksföreningar” osv. Samtliga ”löften” är totalt meningslösa om partiet inte samtidigt avsätter pengar för att genomföra dem. (Vilket SD nästan aldrig gör.)

Naturligtvis hittar vi önskemål om invandringen också, t ex:

”Vi kräver kommunal självbestämmande [det språkliga felet återfinns i originalet; min anm] vad gäller asylmottagning.”

Återigen. Det här kravet får SD lägga i riksdagen. Vänersborgs kommunfullmäktige kan inte besluta i denna fråga.

tiredIbland kan man bli lite trött på sverigedemokrater…

Men så har vi sidan 5 kvar i sverigedemokraternas så kallade budgetförslag, som hittills inte är något budgetförslag. Här hittar vi – äntligen! – förslag kopplade till pengar. Här hittar vi vad sverigedemokraterna verkligen vill med Vänersborg år 2015.

Och det är, som vi ska se, egentligen inte särskilt mycket.

Rubriken på sidan är:

”Våra viktigaste förslag i siffror för nämnderna.”

Vilket inte heller är helt korrekt. Det är naturligtvis inte ”de viktigaste” förslagen – det är ALLA förslag. Kommunfullmäktige kan ju bara besluta om de förslag som ligger ”på bordet”. Det går ju naturligtvis inte att besluta om något som sverigedemokraterna har pratat tyst om bakom ”skål och vägg”.

Punkt 1 i sverigedemokraternas budgetförslag är:

”Kommunstyrelsens förfogandeanslag omfördelas med 4 Mkr till Gymnasie- och komvuxverksamheten (Kunskapsförbundet Väst) i ett tillfälligt omställningsstöd för år 2016.”

Det här är äntligen ett riktigt budgetkrav, som jag faktiskt dessutom kan känna viss sympati med. Men det är viktigt att notera att sverigedemokraterna inte vill förändra storleken på kommunstyrelsens förfogandeanslag utan bara omfördela anslaget. (När TTELA idag redogör för SD:s budgetförslag har tidningen fel på den punkten.) Det kan betyda att något annat får mindre.

SD stödjer triumviratets (S+C+MP) förslag när det gäller barn- och utbildningsnämnden, dvs inga pengar överhuvudtaget jämfört med de pengar som nämnden får i år. (Inte heller här återger TTELA förhållandet på ett riktigt sätt. De 9 milj kr som BUN ska få 2016 får nämnden redan i år. Förslaget för 2016 är att fullmäktige ska besluta att BUN får behålla pengarna. Vilket torde vara ganska självklart.) Däremot vill SD att nämnden ska lägga mer resurser på fler kuratorer och psykologer. Och visst behövs det fler kuratorer och psykologer, men SD vill tydligen betala dessa med färre pedagoger. För någon annanstans kan inte BUN frigöra pengar. SD:s förslag innebär alltså att säga upp pedagoger/lärare för att anställa kuratorer och psykologer. Fast inte inom förskolan, för där skriver SD:

”Personaltätheten bör öka inom barnomsorgen.”

sverigedemokraterna2Det här är en ekvation som inte går ihop… Jag förstår inte hur Kurt Karlsson, Ola Wesley och de andra sverigedemokraterna tänker. (Det kanske är tur…)

SD föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska få 4 milj kr. Det är inte helt uppenbart hur summan ska tolkas. Det styrande triumviratet föreslog 3 milj kr mer. (Nämnden själv begär 6,5 milj kr och det är också vad Vänsterpartiet föreslår.) Föreslår SD en ökad tilldelning med sammanlagt 4 milj kr, dvs en miljon kr mer än förslaget från kommunstyrelsen? (OBS! Kommunstyrelsens förslag är detsamma som budgetberedningens förslag är detsamma som förslaget från S+C+MP.) Eller menar SD 4 milj kr mer än förslaget från KS, dvs totalt 7 milj kr?

TTELA tolkar SD:s förslag som att det är 7 milj kr. Det stöds också indirekt av en tabell som finns med i slutet av broschyren. Jag utgår från att SD menar 7 milj kr.

Sverigedemokraterna vill använda pengarna till fritidsverksamhet för ungdomar, utan att precisera närmare vad partiet menar konkret. Men att satsa på ungdomar är ju ett sympatiskt och helt ok förslag.

midsommar3Men SD vill inte bara använda pengarna till ungdomar. Pengarna ska nämligen också användas för att:

”utveckla och bevara Svenskt [den felaktiga användningen av stor bokstav är SD:s egen; min anm] kulturarv.”

Vill man vara riktigt stygg så skulle man nog kunna säga – varför inte börja med en stavnings- och grammatikkurs i svenska för sverigedemokrater? Men det gör jag inte, eftersom jag har lovat att vara seriös.

Sverigedemokraterna beskriver inte var kommunen ska satsa dessa pengar för att åstadkomma detta. Eller vad det egentligen innebär. SD vill ju ge pengarna till kultur- och fritidsnämnden och inte till barn- och utbildningsnämnden, så det kan ju inte handla om att på något sätt ta upp det ”svenska kulturarvet” i skolan.

gokunge_arenaSverigedemokraterna nämner inte Arena Vänersborg i sitt budgetförslag. Anledningen till att jag nämner detta är att Kurt Karlsson vid ett antal tillfällen har menat att ”arenan står ju där den står”. Då borde kanske också SD ha avsatt pengar i budgeten till att bekosta hela arenans underskott…

SD stödjer triumviratets (S+C+MP) förslag när det gäller anslaget till socialnämnden. Däremot vill SD omfördela resurser från de ”ensamkommande ynglingarna i familjehem” till trygghetsboende för äldre. Som SD skriver aningen föraktfullt. ”Ynglingar” är ett av Kurt Karlssons epitet och favorituttryck för att beskriva dessa ”kommunplacerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd”.

queHur mycket pengar det rör sig om skriver inte SD. Antagligen för att de inte vet…

Jag skrev ett mail till en som kan frågan, på socialförvaltningen i Vänersborg, och fick följande svar:

”När det gäller de ensamkommande barnen finns ett särskilt avtal skrivet om hur många vi ska ta emot som kommun och för detta får vi ersättning. Dessa pengar kan inte användas till någon annan målgrupp då ersättningen är avsedd att täcka de kostnader kommunen har för de interna boendet (Gläntan). De barn som kommer till kommunen och som av olika anledningar inte kan bo på Gläntan (för unga eller flickor) ordnas hem för antingen i familjehem eller hem för vård eller boende utanför kommunen. För dessa kostnader kan socialförvaltningen återsöka del av kostnaden men inte hela. Inte heller dessa pengar kan beredas för annat ändamål då de ska gå till just kostnader för boendelösningen. Individ- och familjeomsorgen bär ett underskott gällande hem för vård eller boende för unga då inte hela kostnaden täcks av de pengar som går att återsöka och att volymen då blir högre än budgetram.”

IFO:s (Individ- och familjeomsorgen) underskott är beräknat till 3 milj kr för hela året. De här pengarna räcker inte långt om man pratar trygghetsboende för äldre… Dessutom går pengarna inte att omfördela på det sätt som SD vill. Plus att trygghetsboende i första hand är en fråga för privata ”hyresvärdar”, även om kommunen är med och samarbetar.

En enkel fråga i ett mail till socialförvaltningen är allt som skulle ha behövts för att SD kunde ha fått denna enkla och grundläggande kunskap… För övrigt sitter en av SD:s höjdare, Ola Wesley, i socialnämnden – och borde ha vetat bättre. (För mer information – klicka här.)

Jag kan inte låta bli att tycka att det är beklämmande att folkvalda representanter för ett parti inte har större kunskaper och att de också genom sin okunskap sprider felaktigheter och fördomar!

miljoNär det gäller miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden så stödjer SD triumviratets (S+C+MP) budget. Dock vill SD göra ytterligare en omfördelning (i samhällsbyggnadsnämndens budget). Partiet vill renovera Villa Björkås i Vargön för 3 milj kr. Det betyder att SD vill ta pengarna från det nödvändiga underhållet på Dalbobron. Vänsterpartiet vill också renovera Villa Björkås, men genom att tillskjuta extra pengar. Kommunen måste nämligen göra något åt Dalbobron.

Överförmyndarnämnden finns inte med i SD:s förslag. Nämnden har tydligen glömts bort. Men SD kan ju inte tänka på allt. sverigekarta2

Ja, det var sverigedemokraternas 6-sidiga valbroschyr. Eller budgetförslag…

Sverigedemokraterna utlovade inledningsvis i broschyren att budgetförslaget skulle vara:

”ett tydligt och realistiskt alternativ.”

Det skulle också:

”tydliggöra ekonomiska, ideologiska och visionsmässiga skillnader”

slutsatsVad säger man?

 • ”Tydligt och realistiskt”?

Det får kanske var och en bedöma själv. Min åsikt är väl ganska uppenbar…

 • ”Ideologiska skillnader”?

Visst. Sverigedemokraterna är tämligen ensamma om sin ”kalla” och människofientliga människosyn och bristande empati för andra människors svårigheter och lidanden. Det är en stor ideologisk skillnad. SD vill som en följd av detta stoppa invandringen, det hycklar de inte med, men det är en fråga för Sveriges riksdag och inte för Vänersborgs kommun.

 • vision”Visionsmässiga skillnader”?

Det vet jag inte. Det framgår inte vilken vision SD har. Ett ”svenskare” Sverige? Fler ”svenskare” svenskar?

 • Ekonomiska skillnader?

Tja… När det gäller fördelningen av pengar till nämnderna och styrelserna – och det är ju det absolut väsentligaste i kommunfullmäktiges beslut – så ligger sverigedemokraternas förslag extremt nära budgetförslaget från triumviratet (S+C+MP). Det skiljer endast 4 milj kr. Det är 0,2% av hela Vänersborgs budget på 2 miljarder kronor. 0_2

0,2 PROCENT!!

Skillnad? Alternativ? Tillåt mig att småle…

Visst har sverigedemokraterna några omfördelningar ”inom ram”, t ex Kunskapsförbundet Väst, psykologer och kuratorer, men inte hade SD behövt producera en 6-sidig broschyr för att få fram detta?

headless2Nä, Sverigedemokraterna har producerat ett innehållsmässigt och politiskt ynkligt dokument. Det går inte att dölja bristande kunskap och dålig politik i färggranna bilder och lättläst text. Det krävs något mer. Det borde sverigedemokraternas väljare också inse.

Det tycks emellertid som om det styrande triumviratet (S+C+MP) kommer att få igenom sin budget med sverigedemokraternas stöd. De två förslagen är i det närmaste identiska när det gäller fördelningen av pengar till de olika nämnderna och styrelserna.

Och det är inte bra för Vänersborg.

PS. Denna blogg är den andra och avslutande delen om sverigedemokraternas budgetförslag för 2016. Den första delen hittar du genom att klicka här – ”Sverigedemokraternas budgetförslag (1/2)”.

Sverigedemokraternas budgetförslag 2016 (1/2)

2 juni, 2015 2 kommentarer

sammantrade6Igår hade kommunstyrelsen (KS) sitt ”budgetsammanträde”. Det är ju så den kommunala demokratin fungerar – alla ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige (KF) måste gå via kommunstyrelsen. Så också, eller kanske i synnerhet, budgetförslag.

Kommunstyrelsen hade igår fyra förslag att ta ställning till. Det första kom från det styrande triumviratet, (socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet), det andra från minialliansen (moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna), det tredje från Vänsterpartiet och det fjärde från sverigedemokraterna.

Vilket förslag som ”vann” respektive ”förlorade” i KS var egentligen helt ointressant, eftersom det är i kommunfullmäktige (KF) som budgetfrågan avgörs. Men ibland kan behandlingen i KS ändå ge en fingervisning om vad som komma skall i fullmäktige. Så dock inte denna gång. Varje partikonstellation röstade på sitt eget förslag och inget annat. Därefter reserverade partierna sig till förmån för det egna förslaget. Och så hände inget mer. Och naturligtvis ”vann” då det styrande triumviratets förslag eftersom 7 av 15 ledamöter tillhör detta block. Det betyder att detta förslag blir huvudförslag den 17 juni i fullmäktige. Det betyder emellertid inte att det blir detta förslag som ”vinner” i kommunfullmäktige. (Se ”Budgetprocessen rullar på”.)

sverigedemokraterna

Jag har tidigare redogjort för alla budgetförslag, S+C+MP (”Triumviratets budgetförslag”), M+FP+KD (”Minialliansens budgetförslag”) och V (”Vänsterpartiets budgetförslag”). Dock inte sverigedemokraternas. Och det beror på att jag inte såg förslaget förrän igår. Budgetförslaget kom som en överraskning för många. De flesta trodde nog inte att SD överhuvudtaget var intresserat av pengar och budgetar. Kurt Karlsson, SD:s gruppledare i fullmäktige, sa ju vid en tidigare budgetdebatt:

”Jag tänker inte prata om pengar. Det får andra göra.”

Men SD har tydligen ändrat sig sedan dess.

I valet i höstas så blev sverigedemokraterna (SD) som bekant Vänersborgs fjärde största parti. Partiet fick 2.486 röster. Det var bara 367 röster färre än Vänsterpartiet. Röstetalet motsvarade 10,17% av det totala antalet och gav partiet sex mandat i kommunfullmäktige. Det betyder att partiets budgetförslag måste behandlas seriöst. Vilket man vill eller ej. Och det tänker jag göra. Behandla förslaget seriöst alltså. Fast jag egentligen inte vill.

SD_budget_s1

Det är faktiskt inte helt lätt att behandla sverigedemokraternas förslag seriöst. Trots att förväntningarna skruvades upp när man fick det 6-sidiga budgetdokumentet i sina händer. För direkt när man tittade på försättsbladet, ja, budgetförslaget har faktiskt ett försättsblad, så började man undra vad detta var…

Var det en reklambroschyr?

Jag har fortfarande inte blivit riktigt klok på vad det är som jag håller i min hand. Jag börjar luta åt att det är en broschyr som SD tänker dela ut på Aqua Blå. En broschyr som vänder sig till vänersborgarna, som om det vore val snart. Broschyren vänder sig definitivt inte till fullmäktiges ledamöter. Det illustreras t ex av den sista sidan, där partiets ledamöter i fullmäktige räknas upp. Det vet ju vi i KF redan. Sedan uppmanarSD_budget_s6 SD att man ska ta kontakt med partiet. Och det är väl inte heller riktat till KF:s ledamöter…?

Hur som helst.

Rubriken på sverigedemokraternas budgetförslag, eller vad man nu ska kalla det, är:

”tilläggsförslag till Mål- och resursplan 2016-2018”

”Tilläggsförslag” innebär att det är ett tillägg till något annat förslag, det är inte ett helt nytt eget förslag. I sverigedemokraternas fall utgår partiet i det stora hela från budgetberedningens förslag, dvs förslaget från S, C och MP. SD:s förslag är med andra ord inget riktigt budgetförslag.

pengapaseTrots rubriken ”tilläggsförslag” så är underrubriken på försättsbladet:

”Vår budget är ett tydligt och realistiskt alternativ.”

Och det är ju intressant eftersom SD självt har definierat sitt förslag som ett tilläggsförslag. Då kan väl knappast förslaget karaktäriseras som ”vår budget”. Huruvida det är ”tydligt” återstår att se. Och ”realistiskt”…

kurt_karlsson2På sidan 2 i ”valbroschyren” analyserar Vänersborgs store sverigedemokratiske ideolog och auktoritet Kurt Karlsson verkligheten…

Och vad är det då Kurt Karlsson kommer fram till? Jo självklart, det är invandringen som är problemet.

”Den ekonomiska situationen i Vänersborgs kommun har försämrats beroende på inflyttning som förmedlats av staten via Migrationsverket.”

Lösningen för Kurt Karlsson och alla andra sverigedemokrater är således:

”[det] bästa alternativet att staten omedelbart kraftigt begränsar invandringen till Sverige.”

Kurt Karlssons analys är inte särskilt originell. Den är saxad från olika sverigedemokratiska skrifter och hemsidor. Men visst, det var det som SD gick till val på och som också många invånare håller med om.

krigSjälv kan jag inte låta bli att reagera på den kyla och bristande empati som SD i Vänersborg visar i sitt dokument gentemot andra människor. För det är ju faktiskt människor som sverigedemokraterna pratar om – människor av kött och blod. Människor som är som alla vi andra, det är bara det att de kommer från ett annat land. De kommer till Sverige därför att de flyr från krig och elände. SD verkar inte kunna se detta. SD verkar inte kunna förstå detta. För SD tycks alla ”invandrare” vara några slags parasiter utan människovärde som kommer till Sverige för att leva gott på alla svenskars godtrogenhet och, inte minst, dumhet.

Och den här attityden gör mig oerhört trött. Och rädd.

Men oavsett dessa olikheter i människosyn, så är Kurt Karlssons analys total fel och bristfällig – i varje fall ur ett kommunalt perspektiv. Och därmed blev broschyren snabbt tämligen ”orealistisk”. Och Kurt Karlsson ger faktiskt svaret på felaktigheterna själv:

 • ”inflyttning som förmedlats av staten”
 • ”staten omedelbart kraftigt begränsar”

De frågor som Kurt Karlsson och SD lyfter är ju just statliga frågor – och inte kommunala! Kommunen har inget med den statliga invandrings- eller asylpolitiken att göra!

kurt_sdKurt Karlsson försöker helt enkelt vinna billiga poänger, dock inte i fullmäktige, men väl bland vänersborgarna (jag förutsätter att SD delar ut dessa broschyrer till allmänheten på något sätt).

På sidan 3 i det som ska vara ett budgetförslag beskriver SD sina egna politiska framgångar i valet och de skriver också:

”Vi bemöts med respekt [i styrelser och nämnder; min anm] och samarbetet med andra partier sker allt mer på jämnställd [felstavningen är SD:s egen; min anm] nivå utan större komplikationer.”

De här påståendena är för mig helt obegripliga. Jag vet ingen annan politiker i kommunen som ser med respekt på SD:s representanter. Varför? Jo, helt enkelt därför att de inte innehar de mest elementära kunskaper i de ämnen och ärenden som avhandlas. Och samarbete? Med vem samarbetar SD? Jag vet inte. Inte med några som jag känner till.

Som en inledning till de två följande sidorna, sidan 4 och 5, som utger sig för att vara själva ”budgetsidorna”, skriver SD:

”Vår budget har inte ambitionen att utgöra en fullständig manual för den ekonomiska och driftmässiga styrningen. Det är ett dokument skapat för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska och visionsmässiga skillnader.”

Intressant. På försättsbladet var sverigedemokraternas budgetförslag ”ett tydligt och realistiskt alternativ”. Nu är inte förslaget det. Förslaget har inte ens den ambitionen.

Det blir därmed faktiskt lite svårt att ta förslaget seriöst.

=======

PS. Denna blogg är den första delen om sverigedemokraternas budgetförslag för 2016. Fortsättningen hittar du genom att klicka här – ”Sverigedemokraternas budgetförslag (2/2)”.

SD i diariet

diarietSom mina mer eller mindre trogna läsare har märkt så kollar jag lite då och då i kommunens diarium. Oftast är det rena ”rutinärenden” som diarieförs, men ibland kan man hitta några intressanta brev och skrivelser.

Idag var ett sådant där tillfälle då det inte fanns särskilt mycket intressant i diariet. Dock så fanns det en del från Sverigedemokraterna. Och då inte bara avsägelser av uppdrag.

Det verkar som om Sverigedemokraterna är lite på gång. De har ju varit oerhört passiva i Vänersborg – inte bara denna mandatperiod utan hela den förra. Då avstod SD i stort sett alltid från att rösta och Kurt Karlsson syntes bara i talarstolen när han någon gång kunde få med något om invandring. Och det har Kurt Karlsson i och för sig  fortsatt med. Att prata invandring alltså. Även om det inte hör till ärendet…

sverigedemokraterna2Det händer dock att Sverigedemokraterna röstar i kommunfullmäktige nu för tiden, efter valet. Även om det är svårt att se någon logik i deras handlande. Tills man märker att SD alltid röstar tvärtemot Vänsterpartiet… Det gjorde SD förresten i kommunstyrelsen också nu senast, när Vänsterpartiet ville öppna beslutsdelen på nämndsmöten för allmänheten. SD ville då, tillsammans med alla andra partier, att vänersborgarna bara skulle få lyssna på tjänstemännens information. (Se TTELA.) Både betongpartier och Sverigedemokrater tycks vara rädda för att allmänheten ska få se hur de agerar i praktiken, i politiken… Och det kan jag väl i och för sig förstå…

monkeysAnnars har Sverigedemokraterna inte gjort särskilt mycket väsen av sig  i nämnderna de första månaderna. Det kan ju bero på att de flesta ärenden som avhandlas inte har något att göra med invandring… I frågan om t ex budget 2016, så lade SD nyligen ner sina röster i kommunstyrelsen. De yttrade inte ett ord under hela debatten.

Ibland händer det dock att någon SD:are ställer en fråga. Som t ex i kommunstyrelsen, då en sverigedemokrat undrade varför investeringarna i Vänersborg var så våldsamt höga just år 2009… Det är svårt att förstå hur man kan bo i Vänersborg och missa den stora investeringen som gjordes ute på idrottscentrum detta år…

Men i diariet tycks det som om Sverigedemokraterna nu är på offensiven.

hundhuvudEller om man vill vitsa till det lite – ”voffensiven”. Ola Wesley (SD), som har övertagit Kurt Karlssons plats i flera nämnder, har nämligen lämnat in en motion om att bygga hundrastgårdar i kommunen:

”Hundrastgårdar inrättas i varje stadsdel inom Vänersborgs kommun.”

Jag vill minnas att det lämnades in någon motion från folkpartiet i ett liknande ärende under den förra mandatperioden. Men nu har alltså frågan övertagits av SD. Jag tror dock att det blir svårt att genomföra förslaget – en rastgård i varje stadsdel är ju liksom att ta i. Nordstan, Onsjö, Mariero, Fredriksberg, Blåsut, Öxnered, Fyrkanten, Nordkroken, Frändefors, osv osv. Ola Wesley skulle nog ha begränsat antalet något i sitt yrkande…

Jag noterar dock med viss tillfredsställelse att Ola Wesley verkar ha åsikten att alla hundar är välkomna till rastgårdarna – oavsett bakgrund.

lose_moneyOla Wesley har skrivit ytterligare en motion. I den yrkar han på att:

”fullmäktigeledamot och ersättare erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst under högst tio pryodagar per mandatperiod.”

Det låter väl bra, men…

51 ledamöter och 26 ersättare… Det är 77 personer. 77  personer multiplicerat med tio dagar är 770 arbetsdagar…

Det blir mycket pengar…

Hundrastgårdar i varje stadsdel och 770 dagars pryo. Oavsett om det är lovvärda tankar eller ej, så lär SD bli tvunget att följa upp sina förslag med en skattehöjning för att finansiera dem i kommande budgetförslag. ”Höj skatten, mer pengar till hundarna och politikerna.” Undrar om vänersborgarna tycker att det är seriöst? Eller bättre än att satsa pengar på barnen och ungdomarna…?

Och på tal om barn och ungdomar.

skolmatOla Wesley har också skickat in en fråga. Wesley har gjort en djupanalys av skolmaten under vårterminen, vilket får honom att undra varför det serveras vegetariskt ibland. Och det kan ju vara intressant att veta. Wesley passar också på att fråga om det serveras halalslaktat kött. Dock frågar han inte om kosher. Om det serveras halal, så kan väl fullmäktige förvänta sig ytterligare en motion från SD kan jag tänka. Typ att servera grönsaker istället… Jag tror mig dock veta att det varken serveras kosher eller halal. Men grönsaker.

kurt_karlssonEn annan Sverigedemokrat, Anders Strand, har också lämnat in en motion. Strand vill att kommunfullmäktiges presidium ska utreda möjligheterna till att införa begränsad talartid. Först tänkte jag att Sverigedemokraterna kanske ville att fullmäktige skulle spara pengar med kortare sammanträden – så att ledamöterna och ersättarna kan få bättre betalt på sina PRYO-dagar. Men jag tror istället att det förhåller sig som så att Sverigedemokraterna helt enkelt inte orkar lyssna för länge i sträck. Anders Strand skriver:

”Åhörare och ledamöter tappar … lätt focus och intresse för debatten.”

På sig själv känner man andra…

Fast visst. Många gånger är anförandena i fullmäktige för långa. Och visst tenderar många att glida från ämnet. Och visst är det många upprepningar. Och visst händer det att ledamöter pratar utan att ha något vettigt att tillföra.

Men det är väl ett pris man får betala för demokratin?

För övrigt ska det bli intressant att se hur denna sistnämnda motion, som är mycket välskriven, kommer att behandlas och hanteras – välvilligt eller tvärtom, skyndsamt eller  i långbänk…

sessionssalAv en slump, när jag skrev denna blogg, fick jag se en bild på en ”gammal” ordförande i Vänersborgs fullmäktige som verkligen visste att svinga klubban. För det är väl ändå Dan Nybergs (S) rygg som syns på bilden? Besökare hittar den under rubriken ”Kommun & politik” på Vänersborgs hemsida… Men det var ju några år sedan Nyberg satt som ordförande. Vem vet, kanske är han på väg tillbaka… Om inte annat kanske han kan få PRYA som ordförande…

Fel igen Kurt Karlsson (SD)!

22 januari, 2015 Lämna en kommentar

SDIdag tittade jag lite i kommunens diarium. Om sanningen ska fram så var det rykten kring mail från Vänersborgs ledande sverigedemokrat, dvs Kurt Karlsson, som väckte min nyfikenhet.

Och jag hittade vad jag sökte…coldfeet2

Bakgrunden är att Kurt Karlsson antagligen har fått lite kalla fötter. Detta på grund av han tydligen har insett att han sitter på väldigt många uppdrag. (Det skrev jag lite kort om i bloggen ”Nya BUN på gång”.) Kurt Karlsson sitter ju inte bara på en rad poster i kommunen (kommunstyrelsen, socialnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kunskapsförbundet Väst samt kultur- och fritidsnämnden), Kurt Karlsson har även uppdrag i VG-regionen.

kurt_sdKurt Karlsson håller helt enkelt på att bli en heltidsarbetande politiker… En politruk.

Kurt Karlsson har emellertid nu avsagt sig några av de politiska uppdragen, i varje fall i kommunen. Kurt Karlsson har valt att ”hoppa av” miljö- och hälsoskyddsnämnden och Kunskapsförbundet Väst. Det meddelade Kurt Karlsson kommunen via ett mail. Istället nominerade Kurt Karlsson nya sverigedemokratiska ledamöter i sitt ställe.

Och här blev det ett litet fel…

Kommunen skriver till Kurt Karlsson:kunskapsforbundet_vastNY

”… [en] förutsättning för att vara ledamot eller ersättare i Kunskapsförbundet är att den personen också är ledamot eller ersättare i Kommunfullmäktige. Ditt förslag till ersättare är därmed inte möjligt.”

Kurt Karlsson hade alltså nominerat en kandidat till Kunskapsförbundet Väst som varken var ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. Och det fick man inte. Inte ens om man var sverigedemokrat. Och hette Kurt Karlsson.

Det blev alltså fel.

politrukMen skam den som ger sig. Kurt Karlsson återkom med ett nytt mail.

”… återtar jag härmed min avsägelse från Kunskapsförbundet Väst samt nomineringar till Kunskapsförbundet Väst.”

Och det var ju rent formellt som det skulle vara. Även om det innebär att Kurt Karlsson fortfarande blir i det närmaste en politruk. Men som sagt, så långt är allt ändå väl.

Och här skulle historien kunna sluta. Om inte Kurt Karlssons mail innehöll några rader till…

I samma mail skriver nämligen Kurt Karlsson:kurtkarlsson2

”Jag återtar också nomineringarna och förändringarna till Socialnämnden.”

Oj! Socialnämnden?

Saken är ju den att Kurt Karlsson tidigare skrev att han ”hoppade av” miljö- och hälsoskyddsnämnden. Inte socialnämnden…

Så det blev fel – igen!

Så på det en gång till Kurt. Tredje gången gillt? (Eller är det fjärde?)

Kategorier:SD, Sverigedemokraterna
%d bloggare gillar detta: