Arkiv

Archive for the ‘Budget 2016’ Category

Kommunens ekonomiska situation

8 februari, 2017 Lämna en kommentar

På dagens sammanträde med kommunstyrelsen presenterades det preliminära bokslutet.

tummen_upp4Det visade sig att år 2016 blev ett synnerligen ljust och mycket positivt år för Vänersborgs kommun. I varje fall ur ekonomisk synvinkel.

Så här sammanfattas det gångna året i bokslutet:

 • ”Resultatet uppgår till 59 mkr.”
 • ”Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget.”
 • ”Kommunen har investerat för 175 mkr.”
 • ”Samtliga fyra finansiella mål nås.”

overskottResultatet blev 53 miljoner kr bättre än budgeterat och slutade alltså på 59 milj kr. Och det trots att oppositionen i april, mot de styrande partiernas vilja, röstade igenom en budget som innebar 40 milj kr mer till verksamheterna. Vem vet, så här i efterhand, kanske hade ytterligare pengar till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden varit på sin plats…

Nämnderna redovisade ett sammanlagt överskott med 22 milj kr, trots att socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden samtliga redovisade ett underskott.

Några av förklaringarna till överskottet är följande:

”Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 2.191 mkr vilket är 12 mkr bättre än budget. Centralt budgeterade medel avseende pensioner, arbetsgivaravgifter och avsatta lönemedel ger ett överskott på 8 mkr. Finansnettot ger ett överskott på 11 mkr främst beroende på att upplåning inte sker i den omfattning som budgeterats.”

lana_pengar2Även på lånesidan är det positivt.

Den långfristiga låneskulden uppgick år 2015 till 223 milj kr och den totala skulden till 802 milj kr. Även dessa siffror förbättrades. Efter år 2016 är låneskulden 173 milj kr och den totala skulden 758 milj kr.

Kommunens investeringar är viktiga.

Kommunen investerade förra året för 175 milj kr. Det var 84 milj kr i fastigheter, 64 milj iinvestering4 VA, vägar, park och renhållning, 10 milj i exploatering och 18 milj kr i inventarier. De två största investeringarna var VA längs vänerkusten (32 milj kr) och och den avslutande delen av renoveringen av Birger Sjöberggymnasiet 26 milj.

År 2016 blev alltså ett mycket gott år för kommunen ur ekonomisk synvinkel. Och det lite ”lustiga” med det hela är att Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) har styrt med oppositionens budget. Något de för övrigt gör i år också…

Dessutom har Fastighets AB äntligen fått pengarna för Toppaffären. Fast det står inte i bokslutet.

topploggDet blev ju som bekant en del efterdyningar när kommunen köpte och sålde Toppfastigheten år 2009… Det var inte bara fråga om en usel affär för kommunens del, det var dessutom ett olagligt statligt stöd till ett privat företag och oförenligt med EU:s inre marknad. EU-kommissionen konstaterade nämligen att det var olagligt av kommunen att köpa dyrt och sälja billigt till Hammar Nordic Plugg. EU-kommissionen ansåg att Hammar hade fått fabriken 14,5 miljoner (exkl ränta) för billigt. De här pengarna, 17,2 miljoner kronor, finns nu på Fastighets AB:s konto sedan den 18 januari…

salamanderKommunen har också sålt fastigheten Fiolen 3 samt ett område av Blåsut 2:2. Salamandern ekonomisk förening, dvs Brunbergs Bygg, har köpt marken för 1,6 milj kr. (Handpenningen är på 160.000 kr.) Det handlar alltså om skogsområdet vid Kindblomsvägen på Blåsut. Även om pengar inte luktar, så kunde kommunen ha struntat i den här affären. Det hade varit bättre om blåsutborna hade fått behålla sitt skogsområde orört. Det hade nog salamandrarna i skogen också tyckt – om de hade kunnat yttra sig.

budgetBudgetberedningen har börjat sitt arbete med budgeten för år 2018. För första gången har samtliga partier bjudits in att delta i arbetet. Det var efter ett initiativ från Marie Dahlin (S), vilket för övrigt är mycket uppskattat från de partier som inte har någon representant i KSAU. (Det är KSAU som annars utgör budgetberedningen.) Men det kanske är ett sätt för de styrande att försöka komma överens med oppositionen innan budgetbeslutet för nästa år fattas i juni.

De styrande partierna har väl ingen större lust att styra Vänersborg ytterligare ett, tredje, år med oppositionens budget… Det logiska hade naturligtvis varit att Marie Dahlin och de styrande hade avgått och låtit oppositionen leda Vänersborg…

I september nästa år är det val igen.

.

PS. På Vänsterpartiets hemsida hittar du en referat av hela sammanträdet med kommunstyrelsen – klicka här.

Kategorier:Budget 2016, Ekonomi Etiketter:

Kommunens och BUN:s ekonomi

25 oktober, 2016 Lämna en kommentar

studerarEn stor del av en fritidspolitikers tid (”liv” höll jag på att skriva) upptas av inläsning av rapporter av olika slag. Nu har turen kommit till delårsrapporten för augusti 2016. Den ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde imorgon onsdag.

Och ur ekonomisk synpunkt så är det en oerhört glädjande rapport.

glad5Kommunen ser nämligen ut att göra ett helt fantastiskt ekonomiskt resultat i år. Prognosen för kommunen ligger på ett överskott på 50 milj kr. (Ja, du läste rätt!) Det är 9 milj kr bättre än resultatet för 2015 och 44 milj kr bättre än den ”ursprungliga” budgetens förväntade/prognosticerade resultat. Ja, till och med ännu bättre, under ”Finansiell analys” på sidan 11, ”Sammanfattande slutsatser” står det:

”Kommunens beslutade Mål- och resursplan för 2016 innebar ett budgeterat resultat på 6 Mkr. Det prognostiserade resultatet uppgår till 50 Mkr vilket är 44 Mkr bättre än budget. Under 2016 har kommunens ekonomi stärkts genom såväl extra statsbidrag för migration, samt förbättrade skatteintäktsprognoser. De förbättrade intäkterna har under året använts till att tillföra kommunstyrelsen och nämnderna utökadepengar6 budgetanslag med sammanlagt 74 Mkr, jämfört med det ursprungliga och upphävda budgetbeslutet i juni 2015.”

74 miljoner kronor…

Det här betyder att alla ekonomiska mål uppnås och överskrids; finansiellt mål, soliditets- och likviditetsmål etc. Det är alltså skatteintäkterna som har ökat liksom de extra statsbidragen för migration.

lana_pengarMen för fullständighetens skull, för att få ett riktigt grepp om kommunens ekonomi, så måste man också titta på lånesidan. På sidan 9 i delårsrapporten står det:

”Låneskulden ökade åren 2007 till 2011, var oförändrad mellan 2011 och 2014 och ökade med 23 Mkr under 2015. Under 2016 har kommunen hittills amorterat 75 Mkr för att minska likviditeten. När investeringarna genomförs kommer dock kommunen behöva låna 25 Mkr med nuvarande prognos. Kommunens låneskuld uppgår då till 173 Mkr, vilket är en minskning med 50 Mkr jämfört med 2015. Koncernens låneskuld beräknas uppgå till 1.401 Mkr vid årets slut, vilket är en ökning med 29 Mkr, det är framförallt ABVB som ökar sin låneskuld.”

Men tittar man på investeringarna ligger kommunen ”som alltid” långt efter verkligheten, jämfört med de planer som fanns och som tycktes ge Vänersborgs kommun skrämmande höga nivåer på lånefinansieringen.

Alltså, kommunen beräknas göra ett överskott i år på 50 milj kr!marie

Och ändå, så sent som den 18 oktober skrev kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) i TTELA till undertecknad:

”I förslaget du stöttade fanns inga pengar kvar att investera.”

Det skrev Marie Dahlin med anledning av att jag och Vänsterpartiet var med och stödde en budget som gav verksamheterna nödvändiga tillskott på 40 milj kr mer än förslaget från de styrande partierna (S+C+MP). Med Marie Dahlins förslag skulle överskottet ha blivit 90 milj kr, samtidigt som Barn- och Utbildningsnämnden och Socialnämnden som bäst skulle ha hållit på med att spara genom att friställa personal…

investering4Överskottet på 50 miljoner kronor är en avsevärd summa att investera för. (När man investerar lånar man ju till det mesta och det viktiga är att det finns pengar till amorteringar och räntor.) Det betyder egentligen att det finns pengar för ytterligare satsningar på skola, vård och omsorg.

Och med tanke på samhällsbyggnadsnämnden beräknade överskott på 3,5 milj kr, så hade det också funnits 10-15.000 kr till badplatsen i Väne Ryr…bun2

Barn- och utbildningsnämnden har naturligtvis ett eget kapitel i den delårsrapport som kommunfullmäktige ska behandla imorgon.

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar i rapporten att elevökningen har fortsatt under 2016.

På fritids har antalet barn ökat med 141 under perioden januari till och med september. Det är en hög siffra…

I grundskolan ligger ökningen under samma period, från januari till och med september, på 136 elever. Jämför man elevantalet ett år tillbaka (september 2015), så har antalet elever ökat med 299. Det är en mycket kraftig ökning.

teacherFler pedagoger har anställts för att möta elevökningen. Nämnden har också förstärkt på Elevhälsan. Det har t ex anställts fler skolsköterskor och skolkuratorer. Men det innebär inte att personaltätheten, anställd per elev, ökar. Det är snarare så att BUN helt enkelt försöker hålla jämna steg med elevökningen.

Under årets första månader ledde barntillströmningen till kommunens förskolor till problem. 32 barn blev inte erbjudna barnomsorgsplats inom de fyra månader som lagen föreskriver. Nu i höst har trycket varit lägre, men det finns köer i t ex centrala stan, Torpa/Tärnan, Mariedal och Frändefors. Söktrycket till kommunens förskoleplatser börjar emellertid återigen att öka vid den här tiden och ”söktoppen” lär komma i början på nästa år. Då finns det stora risker att Skollagen återigen bryts.

children2Det är viktigt att komma ihåg att antalet barn per årsarbetare på förskolan fortfarande ligger 0,8 barn över riksgenomsnittet. Det behöver anställas fler personer.

Det har hänt många bra saker inom barn- och utbildningsnämnden under året. Alla elever i högstadiet har fått datorer, Välkomsten utvecklas ständigt och fungerar utmärkt och nämnden har även förlängt öppettiderna på förskolorna. För att ta några exempel.

utmaning4Men nämnden står inför stora utmaningar. Den kanske största just nu är lokalerna. Det är fullt i klassrummen och även i förskolorna. Grupper och klasser blir allt större. Antalet inskrivna barn per avdelning har t ex ökat med 0,9 barn och ligger nu 1,4 barn över riksgenomsnittet. Det handlar om att få plats med alla barn och elever. Lokalsituationen är akut och något måste göras snabbt. Det får inte vara så här stora barngrupper, det är varken bra för barnen eller personalen.

BUN har tittat framåt när det gäller lokalfrågorna. Beslut har fattats utifrån ”Utredning av den kommunala barnomsorgen 1-5 år” och ”Skolutredning av de centrala grundskolorna”. Det är, som det står i delårsrapporten, långsiktiga beslut som är uppdelade i etapper. En del projektering är påbörjad, men den allmänna känslan i nämnden är att det går alltför trögt och långsamt…

honan3Nämnden vill inte uppleva att den återigen ska behöva fatta samma beslut tre gånger, som med den nya förskolan i kvarteret Hönan, innan något händer. Och vad jag vet har fortfarande ingen spade satts i jorden.

Ett annat problem är situationen för pedagoger. Det är en stor brist på teacher_tired2behöriga och legitimerade pedagoger i Sverige. Om Vänersborg ska kunna behålla sina pedagoger och locka till sig nya så krävs det förändringar i kommunen. Det krävs en bättre arbetssituation och det krävs förmodligen också höjda löner. Den väg som regeringen har slagit in på, ett lärarlönelyft enbart för vissa lärare, är fel väg att slå in på. Den splittrar bara upp lärare och ger de som inte får del av lönelyftet känslan av att inte duga. Det föreligger en stor risk att dessa byter kommun.

En tredje utmaning för nämnden är att öka likvärdigheten mellan och inom kommunens skolor. Det har påbörjats ett arbete och det är viktigt att det fortsätter. Det är enligt min mening på sin plats att nämnden återigen tittar över resursfördelningsmodellen.

betyg3Och naturligtvis är det alltid ett mål och en strävan att öka andelen elever som blir behöriga till ett gymnasieprogram och också att höja medelmeritvärdet för 9:orna.

Budgetprognosen för Barn- och Utbildningsnämnden ligger i år på ett underskott med 3,3 milj kr. Men då ska man också komma ihåg att just i år har nämnden fått ett extra statsbidrag avseende flyktingsituationen på 9 milj kr. Om inte dessa 9 milj kr hade tillkommit och om inte oppositionens budget hade fått majoritet i triumviratkommunfullmäktige, som innebar ytterligare 16 milj kr till barn- och utbildningsnämnden jämfört med den styrande minoritetens förslag, så vet jag inte hur det hade slutat… Men det kanske man ska fråga de styrande partierna, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. Typ vad de hade tänkt spara på menar jag.

Det krävs ytterligare pengar till skola, vård och omsorg.

1 maj i Vänersborg

1 maj, 2016 5 kommentarer

Idag är det arbetarrörelsens stora internationella högtidsdag – 1 maj. Första Maj har firats över hela världen sedan slutet av 1800-talet. Från början var det till minne av offren i Haymarketmassakern i Chicago i USA 1886.

1maj2016_1

I Vänersborg firades Första Maj i vederbörlig traditionell ordning av ungefär 65 demonstrerande socialdemokrater (musikkåren ej inräknad). Det var för övrigt nästan en halvering jämfört med tidigare år. Det brukar vara omkring 115-120 demonstranter i de socialdemokratiska leden. Kanske var årets stora nedgång en tillfällighet, kanske var det ett tecken på missnöje med den förda socialdemokratiska politiken i Vänersborg… Nedgången i leden borde i varje fall föranleda en analys, men sådana analyser har av tradition inte prioriterats inom Vänersborgs socialdemokrati.

1maj2016_2I tåget syntes många av de socialdemokratiska profilerna i Vänersborg. Marie Dahlin, Lars-Göran Ljunggren, Dan Nyberg, Anne Sophie Aronsson, Nils Dahlgren, Birgitta Persson, Sara Johansson, Kenneth Persson och flera andra toppnamn marscherade efter Vänersborgs Stadsmusikkår.

Jag var ganska nyfiken på vad socialdemokraterna i 1maj2016_3Vänersborg skulle demonstrera för, men det var oväntat tunt med plakat och banderoller i demonstrationen. Det fanns faktiskt bara två banderoller, och båda var tämligen intetsägande:

 • ”Heja välfärden!” 1maj2016_4
 • ”Bygg bort arbetslösheten”

Med bara de här två slagorden kändes det nog som att socialdemokraterna egentligen inte demonstrerade för någonting, det var, som sagt, enbart tradition. (Och det är väl i och för sig ett skäl gott nog.) Men borde det ändå inte ha funnits med någon liten banderoll om vad socialdemokraterna vill i Vänersborg…?

Demonstrationen slutade för andra året i rad vid Gågatekrysset. Där fick publiken, som var större än själva demonstrationen, höra tal av kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin, SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén, SSU:s ordförande i Vänersborg Enes Sahman och Theresia Andersson (fd Nordlund) från Kommunal.

Jag var onekligen inte heller så lite nyfiken på vad de socialdemokratiska talarna skulle säga från podiet, nu efter att partiets budget, med betydande nedskärningar i välfärden, hade avvisats av en enig opposition i kommunfullmäktige.

1maj2016_6Janne Rudén talade om att Sverige är på väg åt rätt håll med bland annat minskande arbetslöshet, trots att klyftorna mellan fattig och rik, utbildad och outbildad, man och kvinna, aldrig hade varit större. Theresia Andersson talade utifrån de kommunalanställdas situation och menade att det inte är tillräckligt med resurser i välfärden och att det drabbar personalen. Enes Sahman tryckte på att det är dags att socialdemokraterna gör verklighet av sina vallöften och satsar på välfärden. Förra året talade Sahman för övrigt om att det var en rättighet att lyckas i skolan och att ingen elev skulle sakna behörighet till gymnasieskolan bara för att hen råkade ha föräldrar med låg utbildningsbakgrund. Jag förstår att Sahman inte tog upp detta i år igen efter att ha upplevt socialdemokraternas politik i Vänersborg…

Det handlade alltså mycket om att satsa på välfärden. Hur detta gick ihop med socialdemokraternas (och miljö- och centerpartiets) budgetförslag, som blev nedröstat i onsdags – det försökte Marie Dahlin förklara.

1maj2016_5Marie Dahlin gick på samma linje som hon gjorde i TTELA-artikeln igår, se här (citerat på ett ungefär):

”Jag tror inte att det blev som det var tänkt. Fullmäktigeledamöterna var inte medvetna om vad beslutet innebar.”

Det här upprepade Marie Dahlin tre-fyra gånger under sitt korta tal. Det som ledamöterna inte var medvetna om, enligt Dahlin, var att kommunen stod inför stora investeringar och nu, tack vare fullmäktiges satsning på barn och elever, gamla och sjuka (detta sa dock inte Dahlin), inte skulle få något särskilt stort överskott och därför skulle bli tvungen att låna pengar.

”Överskottet försvann i ett klubbslag.”

Sa Marie Dahlin, precis som en traditionell borgerlig högerpolitiker skulle ha uttryckt det. Dahlin menade att nu är alternativet att låna upp pengar.

V_logga_mindreVänsterpartiet röstade, som jag har skrivit tidigare (se här och här), för minialliansens budget i slutomröstningen, eftersom det låg betydligt närmare vårt eget budgetförslag (som blev bortröstat i ett tidigare skede). Men jag måste säga att den satsning på barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, som minialliansens förslag innebär, förvisso minskar kommunens överskott, men på intet sätt står i vägen för framtida investeringar i förskolor och grundskolor. Däremot kanske för investeringar i en hamnflytt och på ett kommunalt köp av Nuntorp…

Dessutom hindrade ju inte önskvärda investeringar i för- och grundskolor socialdemokraterna från att investera i arenan och Toppfrys för några år sedan. Och i industri- och hamnområdet i Wargön på senare tid…

valfardHur Dahlins inlägg gick ihop med de andra talarnas budskap om satsningar i välfärden, nämnde inte Marie Dahlin. Vilket kanske var lika gott… Däremot menade Marie Dahlin att satsningar på välfärden idag kan omintetgöra satsningar på välfärden i framtiden… Fast det tyckte jag var svårt att få ihop rent logiskt… Hur då spara på barnen och eleverna, de gamla och sjuka idag för att satsa på dem imorgon…? Ska de som finns nu liksom ”offras”? Vänersborg ska väl kunna satsa på välfärd både idag och imorgon?

brasklappMarie Dahlin levererade också en liten brasklapp. Onsdagens beslut var fel för man skulle ha väntat till nästa månad… När delårsrapporten kommer… För då kanske vi ska satsa… Jaha, men det var ju i onsdags som budgeten skulle beslutas…

Och om nya beslut kan fattas nästa månad, varför skulle då inte ett mindre beslut som mer pengar till samhällsbyggnadsnämnden för t ex Villa Björkås kunna fattas? Det nämnde inte Marie Dahlin av förståeliga skäl.

sossarDet måste noteras att i stort sett inget (med något undantag som att kommunen måste samla i ladorna för framtida investeringar) av det som Marie Dahlin framförde från podiet idag överhuvudtaget nämndes av någon från socialdemokraterna, centerpartiet eller miljöpartiet under onsdagens kommunfullmäktigesammanträde… Ja, socialdemokraterna framförde ju faktiskt inte ett enda argument på fullmäktigesammanträdet…

Det är svårt för socialdemokraterna i Vänersborg att samla sina medlemmar och väljare till en demonstration bakom en politik som innebär nedskärningar i välfärden. Förhoppningsvis kommer medlemmarna från ”djupen” att reagera och inom en snar framtid påverka ledningen, med Marie Dahlin i spetsen, till att anta en ny radikalare politik – med satsningar på välfärden.

Det skulle Vänsterpartiet i Vänersborg välkomna.

.

PS. Till sist ett ytterligare litet klarläggande, eftersom några politiker som är aktiva på Facebook anser att mina siffror i tidigare bloggar inte stämmer. De siffror jag har angett för budgetbeslutet stämmer! Däremot var ju budgetbeslutet ett helt nytt beslut. Det utgick från budgeten 2015, och inte från det beslut som fattades i juni förra året (budget 2016). Förvaltningsrätten upphävde ju detta. Därför är ju alla siffror som jag har angett i förhållande till budgeten 2015. Det trodde jag var självklart.

Kategorier:Budget 2016, S Etiketter:, ,

I svallvågorna efter budgetbeslutet

30 april, 2016 3 kommentarer

svallvagJag måste erkänna att jag knappt har återhämtat mig från onsdagens beslut i kommunfullmäktige. Det var ju inte bara ett totalt överraskande beslut, det var på många sätt historiskt. Jag undrar om kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) har återhämtat sig? Det ryktas nämligen om att människorna runt henne på kommunhuset inte har kunnat undgå att höra hennes frustration.

Det måste ha varit en stor besvikelse för Marie Dahlin (S) att hennes och de styrande partiernas, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, förslag inte gick igenom. Nu måste ju Marie Dahlin på allvar fundera på om hon ska sitta kvar som kommunstyrelsens ordförande – och styra Vänersborg utifrån en budget som hon inte tror på och som har röstats igenom av oppositionspartierna. Samtliga oppositionspartier har ju genom beslutet faktiskt indirekt uttalat att de inte längre har förtroende för henne, Bo Carlsson (C), Marika Isetorp (MP) och de andra.

sossarMarie Dahlin lär också behöva konfronteras med frågan om hon fortsättningsvis kan och ska leda sitt eget parti. Det finns många kritiska röster… Även om vissa enstaka socialdemokrater skriver på Facebook:

”Jag själv är en stolt väldig röd socialdemokrat och kommer alltid att vare det.”

nedskarning2Varför personen är stolt över det budgetförslag som lades i Vänersborg och som innebär rena nedskärningar i välfärden kan jag inte förstå. Men ”nyckeln” i påståendet ligger väl i ”kommer alltid att vara det”. Det spelar liksom ingen roll vad socialdemokraterna gör, personen är socialdemokrat ändå, alltid…

Marie Dahlins och de styrande partiernas budget föll i onsdags på grund av de inte fick det stöd av sverigedemokraterna som de räknade med. Sverigedemokraterna som för 10 månader sedan hjälpte socialdemokraterna och de andra styrande partierna att få igenom budgeten ändrade helt plötsligt inställning och tog sin hand från dem.

sverigedemokraternaOch det i sig är ju en gåta, sverigedemokraternas inställning menar jag. Triumviratets (S+C+MP) budget var ju faktiskt identisk med den budget som SD röstade för i juni. Det var en besparingsbudget som tycktes passa sverigedemokraterna som hand i handske. Och nu röstade de för en borgerlig budget som var motsatsen till besparingar, en budget som formligen storsatsade på verksamheterna i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

minialliansen_updateOch det är ju också en gåta, minialliansens inställning menar jag… Från att ha lagt en besparingsbudget i juni, som i stort sett var identisk med triumviratets, till att lägga en storsatsande budget för välfärden i en ren vänsterpartistisk anda. Det var ett sväng på 180 grader. Jag kan inte förklara omsvängningen, men välkomnar den naturligtvis. Precis som alla barn och ungdomar, gamla och sjuka gör.

V_logga_mindreVänsterpartiets budget var offensiv och satsade också på välfärden – som partiets budgetar alltid gör. Denna gång satsade vi, för första gången i den vänersborgska politiska historien, emellertid mindre jämfört med minialliansen. Vi i Vänsterpartiet räknade nämligen med att det bara var ett halvår kvar av budgetåret. Minialliansen tänkte annorlunda. Hur som helst – Vänsterpartiet stod bakom och röstade på sitt eget förslag. Det blev dock, som väntat, nedröstat. I slutomgången (när bara två förslag var kvar) var det ingen tvekan vilket av triumviratets (S+C+MP) och minialliansens (M+L+KD) förslag som låg närmast vårt eget vänsterpartiförslag.

Så därför röstade Vänsterpartiet på minialliansens budgetförslag i slutomröstningen.

blixt_klar_himmelAtt sverigedemokraterna gjorde detsamma kom, som jag skrev igår, som en blixt från en klar himmel. Det var inget som någon hade förutspått eller kunnat se. Det kom som en total överraskning både för minialliansen och Vänsterpartiet. Och framför allt för socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. De hade kalkylerat med SD:s röster… De hade ju inte kunnat få igenom sin budget på annat sätt…

I dagens TTELA (artikeln finns än så länge bara i papperstidningen) gör Marie Dahlin det som alla makthavare ofta gör när de inte får det stöd som de själva tycker att de förtjänar – de utmålar motståndarna som mindre vetande.

Marie Dahlin (S) säger:

”Jag tror inte att alla insåg konsekvenserna.”

Ledamöterna som röstade mot hennes och socialdemokraternas förslag visste inte vad de gjorde… Det är egentligen ett ganska kränkande påstående från Marie Dahlin.

lidell15Gunnar Lidell (M) bemöter det i TTELA kort och koncist:

”Jag och min grupp vet vad vi tog beslut om. Och det torde vara helt solklart för alla som har läst vårt förslag. Är man med på ett fullmäktigemöte förutsätter jag att man har läst handlingarna.”

Det var inte särskilt svårt att förstå siffrorna i minialliansens förslag. Men jag vill för egen del, och Vänsterpartiets, konstatera, återigen, att vi hade ett eget förslag där till exempel kultur- och fritidsnämnden fick mer pengar än i det ”vinnande” alliansförslaget. Men det blev nedröstat.

Imorgon är det 1 maj. Jag är väldigt nyfiken på vad Marie Dahlin och socialdemokraterna tänker demonstrera för.

Avgår Marie Dahlin nu?

28 april, 2016 9 kommentarer

Marie_Dahlin2Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) kunde inte närvara på gårdagens sammanträde med kommunfullmäktige. Och det var nog tur för henne. Det blev nämligen inte alls som Dahlin hade förutspått i TTELA (20 april):

”Jag utgår från att det inte blir någon ny debatt. Jag tror inte att det blir mer än ett klubbslag.”

Det blev mer än ett klubbslag, det blev ett formligt dråpslag gentemot den styrande minoriteten (S+C+MP).

Debatten varade i nästan 3 timmar. Och den slutade med att budgetförslaget från det styrande triumviratet (S+C+MP) led ett fullständigt nederlag.

Så nu måste frågan ställas – borde inte Marie Dahlin och det nuvarande styret avgå?

ljunggren15_1Det handlar alltså om budgeten för i år, år 2016.

Jag har beskrivit bakgrunden i tidigare bloggar (se t ex ”Ljunggren (S) har agerat olagligt!”). Förvaltningsrätten i Göteborg upphävde kommunstyrelsen beslut från i juni 2015 om budgeten för 2016. Det efter ett överklagande från Morgan Larsson i välfärdspartiet. Fullmäktiges beslut var olagligt och skulle göras om.

Och det gjorde alltså kommunfullmäktige igår, med dunder och brak.

tillbakablickEn kort tillbakablick är nödvändig.

I juni förra året (2015) beslutades budgeten för i år. Samtliga budgetförslag var till förväxling lika, utom naturligtvis Vänsterpartiets. Det skilde bara 0,3% i en total budget på omkring 2 miljarder kronor mellan triumviratets (S+C+MP) förslag och mini-alliansens (M+L+KD). Och det skilde endast 0,2% mellan triumviratets och sverigedemokraternas förslag.

Alla de förslag som lades i juni var i praktiken nedskärningsförslag eftersom verksamheterna knappt fick en krona extra trots ökade kostnader (jämför till exempel den ökade kostnaden för tillströmningen av barn och elever i förskolorna och grundskolorna).

Det var bara Vänsterpartiet som ville satsa, framför allt på förskola och grundskola. Vänsterpartiets förslag röstades emellertid ner i ett tidigt skede. Och det var därför sjuksom Vänsterpartiet avstod från att rösta i slutomröstningen. Det var som att välja mellan pest och kolera.

MorganL2Välfärdspartiet hade ett budgetförslag som i mångt och mycket liknade Vänsterpartiets, men partiet nekades att lägga detta förslag av kommunfullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S). Det var ju detta som Morgan Larsson (VFP) överklagade. (Och sedermera fick rätt.)

Triumviratets (S+C+MP) förslag fick majoritet och det förslaget blev således också fullmäktiges beslut. Sverigedemokraterna stödde Marie Dahlins och triumviratets förslag i slutomröstningen! Det är värt att notera.utropstecken3

Igår (onsdag) togs alltså hela budgetdebatten om igen.

Alla partier lade samma förslag som tidigare – med två undantag. Vänsterpartiet bantade sitt förslag på barn- och utbildningsnämnden, eftersom det bara är ett halvår kvar av året. De 23,4 miljoner kronor som Vänsterpartiet föreslog till barn- och utbildningsnämnden förra året blev därför till 12 milj kr nu.

minialliansen_updateMen det stora undantaget var budgetförslaget från minialliansen (M+L+KD).

Minialliansen föreslog, och håll i er nu, 16 miljoner kronor ytterligare till barn- och utbildningsnämnden, 15 milj kr till Socialnämnden (Vänsterpartiet föreslog 6,8 milj kr), 2 milj kr till kultur- och fritidsnämnden (Vänsterpartiet: 6,5 milj) och 1 miljon till byggnadsnämnden (Vänsterpartiet: 0 kr).

kovandningOrsaken till denna totala kovändning från den borgerliga minialliansen är svår att förstå. Vänersborgarna fick definitivt inte se något som tillnärmelsevis liknande denna satsning under den förra mandatperioden när minialliansen själv styrde Vänersborg. Och senast för 10 månader sedan ville alliansen alltså i stället spara på verksamheterna. Så något har hänt. Är det Vänsterpartiets outtröttliga upprepande om nödvändigheten av att satsa pengar på barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka som har gett resultat? Som droppen som urholkar stenen? Vi i Vänsterpartiet skulle nog gärna vilja tro det…

mariedal_ostraI minialliansens budgetförslag fanns det också förslag till andra ändringar, i t ex investeringsbudgeten. Bland annat ville alliansen att Mariedal Östra skulle exploateras. Mariedal Östra drogs dock av någon anledning bort strax efter ajourneringen och alldeles innan omröstningen…

När budgetförslagen hade presenterats i gårdagens fullmäktige kunde samtliga ledamöter lätt se vartåt det lutade. Minialliansen, Vänsterpartiet och välfärdspartiet tänkte precis på samma sätt angående framför allt tilldelningen till de ”tunga” nämnderna, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, även om summorna varierade något. Det kunde inte råda det minsta tvivel om vilket budgetförslag som Vänsterpartiet och välfärdspartiet skulle rösta på i slutomröstningen, när partiernas egna förslag hade röstats bort. (I en slutomröstning ställs alltid bara två förslag mot varandra.)

triumviratTrots det valde triumviratet att vägra lyssna till oppositionens argument; triumviratet vägrade att ändra sig, vägrade att kompromissa, vägrade att ta sitt förnuft till fånga… Triumviratet räknade istället med sverigedemokraternas aktiva stöd för att få igenom sin besparingsbudget!

Notera gärna det särskilt, för det är ytterst anmärkningsvärt. Socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister räknade med sverigedemokraternas aktiva stöd för att få igenom sitt budgetförslag. (Hur tänkte de då? Kan de sova på natten?)

Men så hände det totalt oförutsedda. Som en blixt från en klar himmel.blixt_klar_himmel

De styrande socialdemokraterna, centerpartisterna och miljöpartisterna fick inte detta stöd av sverigedemokraterna.

Tystanden blev total i sessionssalen. Hakor på ledamöter landade helt plötsligt på golvet. Var det sant?

Det var sant. Sverigedemokraterna gjorde en sväng på 180 grader jämfört med i juni förra året. Precis som minialliansens partier.

budgetbeslutBudgeten från moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna fick 28 röster. Triumviratets förslag fick 22 röster. (Jag tror faktisk att några ledamöter från socialdemokraterna drog en lättnadens suck efter omröstningen…)

Därmed är det moderaternas, liberalernas och kristdemokraternas budget som gäller från och med nu. (Eller rättare sagt, från och med det att protokollet justeras.) Det betyder bland annat att BUN får ytterligare 16 miljoner kr i år och socialnämnden 15 milj!

Det är pengar som verkligen behövs i verksamheterna. Det är pengar som kommer att göra skillnad.

Debatten tog som sagt nästan 3 timmar. Det kan noteras att det egentligen bara var vänsterpartister, moderater och två centerpartister som stod för debatten. Det var naturligtvis inlägg från några andra partier också, men vanligtvis korta inlägg, som presenterade partiets budgetförslag.

sossar_surFrån socialdemokraterna var det bara tre som äntrade talarstolen, och två av dem yrkade endast på  bifall. Inget mer. Inga argument. Ingen diskussion. Den tredje, Joakim Sjöling, ställde endast en liten fråga till Gunnar Lidell (M). Socialdemokraterna tog alltså inte ens diskussionen, de försvarade inte ens sitt förslag. Vilket är synnerligen anmärkningsvärt. Kommunens största parti bryr sig inte om att, eller kan inte, argumentera för sin sak. Anmärkningsvärt är kanske inte rätt ord förresten – beklämmande är nog bättre. Å andra sidan, det hördes inte ens ett pip från miljöpartiet – inte en enda miljöpartist var uppe i talarstolen…

mats_andersson2Kommunalrådet Bo Carlsson (C) och barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) försvarade ensamma de styrande partiernas färger. Och vad sa de då? Jo, kommunen måste hålla igen, och spara, för att ha råd till framtida investeringar. Det var allt. Läget idag, i förskolan och grundskolan, skönmålades dessutom av Mats Andersson. Han ifrågasatte till och med exemplet Onsjö (se ”Budget 2016 i repris”), som jag föredrog för att konkretisera vad de styrandes budgetförslag innebar.

Mats Andersson förstod inte matematiken sa han…

Som tur var så gjorde en majoritet av fullmäktige det. Förutom rektorn på Onsjöskolan då naturligtvis.

Nä, Mats Andersson gjorde ingen större succé i talarstolen denna kväll. Han försökte på alla sätt blanda bort korten i sin skönmålning. Han vederlades dock av flera personer som kunde barn- och utbildningsnämndens verksamheter bättre än han själv…

karvling_talarstolTTELA har lagt ut en kort artikel om gårdagens fullmäktigebeslut på sin hemsida (se här). Det framstår som att det helt och hållet var Gunnar Lidell och minialliansens förtjänst att BUN och Socialnämnden fick mer pengar. Och visst var det minialliansens förslag, och visst gjorde framför allt Gunnar Lidell en bra insats ifrån talarstolen, men de flesta inläggen och argumenten stod Vänsterpartiet för. Det kan nog alla de närvarande intyga. Och räknar man talartid, så har Vänsterpartiet alltid en tendens att ”vinna”…

Och investeringarna då? Jo, kommunen står inför stora investeringar, det är sant, men kommunens ekonomi har inte varit bättre på länge än vad den är idag. Det är tack vare ökade statsbidrag och ökade skatteintäkter. Och när det gäller en del av triumviratets planerade investeringar, som en hamnflytt till Vargön på några hundratals miljoner och ett köp av Nuntorp, så får nog triumviratet tänka till ytterligare några gånger…

ear2Efter att fullmäktige hade avslutat sitt sammanträde kl 23.25, så överhörde jag en diskussion från några socialdemokrater. De diskuterade hur dyrt det nu ska bli för kommunen…

Dyrt? Dyrt att satsa pengar på de som verkligen behöver dem? Dyrt – att ge barnen och eleverna, de gamla och sjuka förutsättningar för en bättre tillvaro?

Det var som att höra två företagare diskutera hur de skulle kunna hålla igen de anställdas löner för att öka företagens vinst. Vart är Vänersborgs socialdemokrater på väg? Vilkas intressen vill de ta tillvara? Är de ens längre socialdemokrater?

sol2I juni ska budgeten för 2017 beslutas i kommunfullmäktige. Och återigen har triumviratet (S+C+MP) lagt en besparingsbudget. I förslaget ska samtliga nämnder spara 0,5% jämfört med det förslag som blev nedröstat igår. Ser inte socialdemokraterna att gårdagens majoritet i fullmäktige visade att den vill något helt annat – att den vill satsa på verksamheterna? Oppositionen vill att kommunens stora överskott ska användas till barnen och eleverna, till de gamla och sjuka. Och på sätt och vis har väl gårdagens beslut redan omöjliggjort triumviratets förslag…

vagvalSå nu står socialdemokraterna inför ett vägval. Ska de vara konsekventa i sin besparingsiver och hoppas att sverigedemokraterna ska ändra sig än en gång? Eller tänker de att radikalt ändra sin politik? Eller tänker de börja samarbeta med oppositionen”?

sunt_fornuftDet nog på sin plats att socialdemokraterna tar sig en ordentlig funderare på vilken väg de ska välja. Och jag hoppas att de väljer en förnuftig och tydligare socialdemokratisk väg…

Och Marie Dahlin då?

Marie Dahlin bör nog fundera på om hon kan fortsätta att vara kommunstyrelsens ordförande. Och kanske även om hon är den rätte personen att fortsätta leda socialdemokraterna i Vänersborg.

När det gäller miljöpartiet så har nog tåget gått i Vänersborg. Partiet yttrar sig ju överhuvudtaget inte. Miljöpartisterna nöjer sig med sina avlönade poster och att få sitta i maktens korridorer. Det är nog många både medlemmar, sympatisörer och väljare i Vänersborg som undrar vad de ska med miljöpartiet till i Vänersborg.

Vänersborg står inför en spännande tid. Men det viktigaste, nu kan barnen och eleverna, de gamla och sjuka andas ut. Majoriteten i fullmäktige tänker satsa på dem.

KF: Budget 2016 i repris

26 april, 2016 Lämna en kommentar

Imorgon onsdag ska kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut om årets budget (för 2016). Det tidigare beslutet från juni 2015 förklarades ju olagligt av Förvaltningsrätten i Göteborg. (Se ”Ljunggren (S) har agerat olagligt!”.) Hela processen måste därför göras om på nytt…

triumviratOm det nu blir så imorgon. Ryktena säger att de styrande partierna (S+C+MP) vill återremittera hela ärendet, dvs skjuta upp beslutet till ett senare tillfälle.

Vad orsaken till en återremiss i så fall skulle vara, det vet jag inte. Men man kan ju alltid spekulera… Är det kanske för att kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) inte kan närvara imorgon? Är det på grund av interna stridigheter i socialdemokraterna kanske? Det finns ju många, även ledamöter i fullmäktige, som inte vill att den socialdemokratiska besparingsbudgeten ska gå igenom i fullmäktige med sverigedemokraternas aktiva stöd… Eller är det kanske medlemmarna i miljöpartiet som äntligen protesterar mot gruppledarnas tafatta förhandlingar med de andra styrande partierna? Där de överger de flesta av de krav som partiet gick till val på, som till exempel mer pengar till förskola och grundskola…

klokerVi kanske blir klokare imorgon…

Jag tänkte hur som helst att publicera utkastet till det anförande jag tänkte ha i budgetfrågan på morgondagens sammanträde…

=========

Barn- och Utbildningsnämnden tilldelades i stort sett exakt samma summa 2016 som 2015, och 2014, omkring 670 miljoner kronor. (Det var tom. 3 mkr mindre 2016 på grund av sänkt internränta.) 670 miljoner kronor kan tyckas vara mycket pengar. Men under den här perioden har elevantalet ökat drastiskt – omkring 400 elever på 2 år.

Och ökningen av elever bara fortsätter. Ett exempel, i stort sett över det senaste jullovet ökade elevantalet i Vänersborg med 64 elever…

Även antalet barn i förskolan har ökat drastiskt, dock inte riktigt så mycket som i grundskolan. Barngrupperna är fulla, överfulla skulle man nog kunna säga, och det är brist på lokaler. (Som ska lösas med tillfälliga lösningar som moduler.)

Det innebär att samma summa pengar, som nämnden fick 2015, ska användas till fler elever år 2016. Det kan naturligtvis bara betyda en enda sak, pengarna per elev blir mindre. Därför har också elevpengen minskat från den 1 januari i år.

Så här ser elevpengen ut för 2016:

 • Åk 1-6: från 35.676 kr per elev till 31.512 kr. (-12%)
 • Åk 7-9: från 42.471 kr per elev till 37.514 kr. (-12%)

Jag skulle gärna vilja ta ett exempel på vad detta innebär i praktiken. Ett exempel som nämnden fick sig till del i januari i år.

Exemplet Onsjöskolan:

Elevökningen på Onsjöskolan innebär att det behövs ytterligare minst 2,5 tjänster. Skolan skulle behöva utöka med en klass och en fritidsavdelning till.

I år (2016) får Onsjöskolan emellertid 1.160.000 kr mindre än förra året på grund av den sänkta elevpengen. Det måste alltså sparas på Onsjöskolan och pratar man om besparingar på skolor så handlar det om personal. Så är det. Skolan måste ”göra sig av med” 2,5 tjänster – när det egentligen behövs 2,5 till…

Fler elever – mindre pengar – färre personal.

Och så var det detta med budgetår och läsår… Eftersom det inte går att ändra i grundorganisationen mitt under ett pågående läsår (det går inte att slå ihop klasser från den ena veckan till den andra, det går inte att ändra hela schemat, det går inte att strunta i pedagogernas uppsägningstid etc), så måste hela besparingen ske under höstterminen. De 2,5 tjänsterna som ska dras ner under hela kalenderåret blir i praktiken 5 tjänster på höstterminen!

Det är naturligtvis, som alla förstår, eller borde förstå, en helt omöjlig situation för Onsjöskolan.

Onsjöskolan lyftes fram i nämnden som ett konkret exempel. Inte som ett undantag, utan som en typisk skola i Vänersborg. Elevpengen minskar ju på alla skolor! Även de icke-kommunala skolorna får mindre pengar. Fridaskolan får till exempel 2 miljoner mindre i år.

De här anförda sakuppgifterna torde väl egentligen räcka för att visa på den omöjliga situationen för BUN – i år, 2016.

Men jag tycker att det också kan vara på sin plats att påpeka att personalomsättningen inom kommunens förskolor och skolor är oroande hög. Många, alltför många, pedagoger flyr Vänersborg och byter kommun. Jag inbillar mig att ett av skälen är att kommunen inte satsar på förskolan och grundskolan.

Den budget som kommunfullmäktige har tilldelat BUN för i år (och som nu alltså inte gäller längre) och som ligger till grund för elevpengen utgår som alla förstår inte från skolornas och elevernas behov. Som det skall göras enligt Skollagen (2 kap 8a§):

”Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.”

Budgeten utgår istället från vad som finns kvar när kommunen har avsatt pengar till annat, annat som de styrande tycker ska komma före barnen och ungdomarna.

Sju fackförbund protesterade också mot budgeten innan den togs i juni. Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Psykologförbund, Lärarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening lämnade den 31 mars ett gemensamt yttrande. De skrev:

”Den föreslagna budgeten för Barn- och Utbildningsnämnden rimmar mycket illa med nämndens inriktningsmål samt kommunens vision. Fackförbunden ser inte hur ramanpassningen överhuvudtaget är möjlig att genomföra när elevantalet ökar kraftigt.”

BUN begärde 23,4 milj kr inför 2016 till det ökande antalet nyanlända och 9 milj kr avseende personaltäthet. De här 9 milj kr var pengar som nämnden fått i en rad år, men som gick via kommunstyrelsen. Barn- och Utbildningsnämnden fick de 9 milj kr. Som BUN också hade fått 2015. Och 2014.

Inget mer. Samma budgettilldelning som tidigare…

Vänsterpartiet yrkade en ramökning för 2016 på 23,4 milj kr, precis som nämnden…

Men nu har kommunfullmäktige fått en ny chans. Tack vare Förvaltningsrätten i Göteborg. Fullmäktige kan fatta ett nytt beslut utifrån en större kunskap om det ekonomiska läget än vi hade i juni 2015. Nu vet vi ju faktiskt att kommunens ekonomi går mycket bättre än man kunde föreställa sig för 10 månader sedan.

Och dessutom är det bara april och organisationen ute på grundskolorna är inte klar. Planeringen har i och för sig börjat och fortskridit ganska långt, men den är ändå inte klar.

Resultatet för 2015 uppgick till 41 milj kr. Någon prognos för 2016 finns ännu inte, en sådan kommer att tas fram efter april månads utgång (inför delårsrapporten). Men en liten antydan kan man få av att kommunens resultat det första kvartalet i år var +52 milj kr.

Jäpp, ni hörde rätt, 52 milj kr.

Det torde vara helt realistiskt att räkna med att kommunen kommer att göra ett överskott i år på åtminstone omkring 30 milj kr. Det stöds också av årsredovisningen för 2015 som säger att det ekonomiska läget ser betydligt bättre ut nu än i juni 2015 då budgeten togs. Vi behöver inga skattehöjningar, vi behöver inte använda RUR-pengar. Vi skulle helt enkelt kunna använda det stora överskott vi får tack vare de ökade skatteintäkterna och statsbidragen.

Det är klart att vi ska använda överskottet till det viktigaste av allt – barnen, ungdomarna och de gamla. Varför skulle vi inte göra det?

Särskilt när vi vet att med det förslag som regeringen lägger för 2017 så kommer statsbidragen att fortsätta att komma till Vänersborg de närmaste åren. Även skatteintäkterna kommer enligt prognoserna att fortsätta öka.

Det betyder att det finns pengar till förskola och grundskola både 2016 och 2017. Varför ska inte våra barn och ungdomar idag få använda dessa pengar i stället för att tvingas dra åt svångremmen och spara till framtida generationer?

Vänsterpartiet ber därför fullmäktige att använda både känsla och förnuft. Vänsterpartiet yrkar, dels att de 9 milj kr från kommunstyrelsen till ökad personaltäthet tillfaller barn- och utbildningsnämnden i form av en ramökning (precis som beslutet var i juni), men dels också en ytterligare ramökning för i år på 12 milj kr. Det är samma summa som Vänsterpartiet yrkade i juni, med den skillnaden att det nu blir halvårseffekt på pengarna.

Det skulle göra att BUN kan sätta en organisation i höst som BUN kan behålla även på vårterminen, om Vänsterpartiet får sin vilja fram då också.

KF: År 2015 till handlingarna

24 april, 2016 Lämna en kommentar

Den första punkten på kommunfullmäktiges dagordning på onsdag är, efter en föreläsning, att fullmäktigeledamöterna i all enighet ska bevilja varandra ansvarsfrihet. (Se gårdagens blogg.) Därefter ska fullmäktige gå igenom, titta på och diskutera vad ledamöterna har gjort i de olika nämnderna och styrelserna för att få denna ansvarsfrihet…

bakvant2Bakvänt? Jo, men detta är Vänersborg. Det ska tydligen vara bakvänt i Vänersborg. Vänsterpartiet har påtalat det absurda – för självklart ska ansvarsfrihet beviljas först efter att de båda ärendena ”Bokslut och årsredovisning” och ”Nämndernas verksamhetsberättelser” har avhandlats.

Men nu är det som det är…

Onsdagens fullmäktige handlar till stor del om vad som hände förra året, år 2015. Igår skrev jag en del om revisorernas berättelser, idag tänkte jag göra några nedslag i ett av de andra ärendena, ”Bokslut och årsredovisning”. (Jag sparar ”Nämndernas verksamhetsberättelser”.)

dagordningaprilJag tror för övrigt inte att några av dessa tre ärenden kommer att ge upphov till några debatter, och definitivt inte till några voteringar. Tyvärr går fullmäktige förbi ärendena alltför snabbt och lättvindigt. För det ryms en oerhörd massa kunskap och erfarenhet i dessa dokument, i dessa sammanlagt över 250 sidor… De borde studeras en heldag i olika blandade arsredov2015politiska konstellationer. Tycker jag. Då kan man lära av historien, både för att förstå det nuvarande situationen och göra det bättre de kommande åren.

Jag kan också rekommendera alla vänersborgare som vill veta mer om vad kommunen, och dess politiker och tjänstemän, sysslar med, att ta sig tid att studera dokumenten. (Klicka här så kommer du till dokumenten.)

Det finns olika sätt att göra nedslag i dessa dokument. De flesta av dom som styr, skulle antagligen välja ”godbitarna”, det bästa. Och det finns i och för sig mycket bra att välja på. Men andra, som jag, vill framför allt lyfta fram problemen och utmaningarna. Kanske beror det på att man tillhör oppositionen, kanske beroende på att det är utmaningarna som kommunen måste komma till rätta med för att utvecklas och bli ännu bättre.

arsredov2015MDKommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) tillhör naturligtvis den första kategorin, och hon får också äran att inleda kommunens årsredovisning. Dahlin skriver att Vänersborg är:

”en evenemangsstad i särklass”

Och dessutom lever, enligt Dahlin, kommunen upp till sin vision:

”attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet”

Det betyder så vitt jag förstår att kommunen måste utarbeta en ny vision, eftersom den nuvarande är uppfylld. Och det kan inte visioner vara, för då är de ju inga visioner. Visioner ska vara något att sträva efter, något som ligger i framtiden.

Jag tänkte i denna blogg titta lite närmare på vad det står om förskolan och grundskolan i det långa, och viktiga, dokumentet ”Årsredovisningen” – under avsnittet ”Övergripande målavstämning”children2.

Under punkten ”Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet” står det att vårdnadshavarna upplever att:

 • ”det är för många barn och personal per avdelning.”

Och det tycker jag är en viktig notering. Det understryks också av att Vänersborg inte uppfyller Skolverkets rekommendationer på hur stora barngrupperna bör vara. Men det visste nog inte författarna när de skrev detta avsnitt i ”Årsredovisningen”.

Vidare hittar jag följande passager:

 • ”förvaltningarna har betonat barnperspektivet…”
 • ”för att höja förtroendet bland invånarna bör satsningar prioriteras inom verksamheterna miljöarbete, grundskolan…”
 • ”resultaten på de nationella proven, betyg, medelmeritvärdet och behörighet till gymnasiet har ökat under de senaste åren inom kommunens skolor. Vissa brister finns inom likvärdigheten mellan och inom skolenheter samt mellan könen.”
 • ”Barn- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter har lägre kostnad per elev/barn än riksgenomsnittet. Föräldraenkäten visar generellt att vårdnadshavare är mycket nöjda med kommunens förskola och grundskola. Medelmeritvärdet för kommunens årskurs 9 har ökat. Andelen elever som är behöriga till ett gymnasieprogram uppgick till 84,8 procent, och är strax under rikssnittet.”

Det är allt jag hittar, förskola och grundskola tar med andra ord ingen större plats i kommunens mål och målavstämning… Men det kanske är symptomatiskt? Samtliga verksamheter har ju också lägre kostnad per elev/barn än riksgenomsnittet…

baconI avsnittet ”Miljöredovisning” så måste jag som LCHF:are påpeka att det serveras enbart vegetarisk mat en dag i veckan i kommunens skolor på grund av bland annat:

”bra för hälsan att dra ner på rött kött och chark då mindre än 700 g (råvikt) per vecka minskar risken för viss cancer.”

Det tror jag inte ett dugg på, då skulle väl knappast människan ha överlevt som art på denna jord eftersom hon under 2 miljoner levt som samlare och jägare? (Jordbruket upptäcktes som bekant för bara 10.000 år sedan.) Men det blir hur som helst motsägelsefullt, när det återfinns både socker, vitt mjöl, ris och potatisprodukter, dvs mängder med kolhydrater, i skolmaten och mellanmålen. Och alla undersökningar visar att socker är betydligt farligare än rött kött. Om rött kött nu är farligt överhuvudtaget…

Till sist lite ekonomi från ”Årsredovisningen”.pengapase2

Resultatet för kommunen för år 2015 var hela 41 miljoner kronor!

Jag citerar:

”Resultatet för kommunen var 41 Mkr, vilket var 21 Mkr högre än 2014. Resultatet var sammantaget 35 Mkr bättre än budget. Nämnderna redovisade överskott med 5 Mkr och finansförvaltningens nettokostnader ett överskott på 15 Mkr. Skatter och generella statsbidrag var 8 Mkr bättre än budget och finansnettot 7 Mkr bättre än budget. Årets resultat innefattar en tillfällig återbetalning av premier från AFA försäkring på 16 Mkr.”

svangrem2Det är egentligen helt otroligt. Här har det duttats och sparats under 2015, särskilt på barnen, ungdomarna och de gamla, och så gör kommunen ett jätteresultat!

Kommunen har skulder också. I en stor skuld spelas det bandy…

”Kommunens låneskuld uppgick till 223 Mkr vid årets slut. Detta är en ökning på 23 Mkr jämfört med föregående år.”

Kommunen står inför stora investeringar kommande år, det är sant. Liksom för stora utmaningar när det gäller flyktingmottagande, en åldrande befolkning och ökande pensionskostnader. Men det är också så att dagens barn, ungdomar och gamla inte ska behöva stå tillbaka och spara för att en framtida generation ska få det bättre…

framtidI avsnittet ”Framtiden” blickar kommunen framåt och skriver:

”Enligt fastställd resultatbudget för 2016 uppgår kommunens resultat till 12 Mkr.”

Men, och det här är mycket informativt:

”Sedan hösten 2015 har skatte- och statsbidragsprognoserna för åren 2016-2018 successivt förbättrats och indikerar nu ett betydligt bättre utfall än den Mål- och resursplan som beslutades i juni 2015. Riksdagen har även beslutat om ett tillfälligt extra statsbidrag för 2015-2016 kopplat till kommunernas flyktingmottagande, vilket ytterligare förbättrar de ekonomiska förutsättningarna. Av det extra statsbidraget erhöll Vänersborg 74 Mkr, varav 49 Mkr kommer att användas under 2016.”

ordfklubba3Läs gärna citatet en gång till. Det här är nämligen oerhört viktigt att ha i minnet inför den debatt som fullmäktige ska ha senare på kvällen – när ett nytt beslut angående budgeten för 2016 ska fattas…

Men det återkommer jag till. Under tiden ni väntar kan ni läsa det senaste inlägget på Vänsterpartiets hemsida om just detta ärende: ”Olika sätt att se på fullmäktige, mycket olika…

.

PS. För övrigt hoppas jag att ingen har missat FRÖLUNDAS:

frolunda_GULD

KF: Olagligt beslut ska bli lagligt

21 april, 2016 Lämna en kommentar

På onsdag nästa vecka ska kommunfullmäktige ha sammanträde.

chef2Sammanträdet börjar med en föreläsning om ”Samtalstonen i politiken”. Det är Demokratiberedningen som har bjudit in Marita Björkman från SKL för att hålla diskussionen om hur vi bemöter varandra levande. Demokratiberedningen menar nämligen att:

”det finns … de som känner en växande oro eller till och med olust för en hårdare stämning och råare ton i det politiska samtalet förtroendevalda emellan.”

Det är naturligtvis mycket tråkigt om ledamöter känner på detta viset. Och vi som inte riktigt har eller förstår orsaken till denna känsla måste ändå självklart respektera den.

Senare under kvällen så kommer kanske lärdomarna från föreläsningen att omsättas i praktiken. Då ska nämligen ett gammalt ärende behandlas igen.

budget2016Det gäller ärendet om budgeten för i år (2016) som ska tas om. Detta efter att Förvaltningsrätten i Göteborg förklarat budgetbeslutet från juni 2015 för olagligt. Det berodde på att ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) felaktigt, och olagligt, förvägrade Morgan Larsson och välfärdspartiet rätten att lägga ett yrkande. (Se ”Ljunggren (S) har agerat olagligt!”.)

Det spelar ingen roll att kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) säger till TTELA (20 april):

”Det problemet är eliminerat. För att vi inte skulle hamna i samma situation igen förekom jag förvaltningsrätten.”ljunggren_ordf

”Förekom jag”… Jag förstår inte riktigt vem Marie Dahlin tror att hon är. ”Förekom jag”… Det ju dessutom Lars-Göran Ljunggren det gäller. Det är ju faktiskt Ljunggren som är ordförande i kommunfullmäktige, och det är han som har gjort fel…

”Problemet är eliminerat”… Förvaltningsrättens dom är betydligt viktigare och vidare än vad Dahlin tycks förstå. Domen kommer att få betydelse för alla framtida beslut, på hela beslutsprocessen, i Vänersborgs fullmäktige, inte bara när det gäller välfärdspartiet och budgeten.

Marie_Dahlin2Men nu har alltså Förvaltningsrätten sagt sitt och hela budgetärendet måste göras om – från ”scratch”. Oavsett vad Marie Dahlin anser. För Dahlin har tankar även kring själva ärendet:

”Jag utgår från att det inte blir någon ny debatt. Jag tror inte att det blir mer än ett klubbslag.”

Marie Dahlin kan själv inte delta på onsdag. Vilket är synd. Det handlar ju om den budget som hon själv ska luta sig mot och utgå från när hon ska styra Vänersborg resten av året. För jag tror, om jag nu får prata för mig själv (och det brukar jag ju göra på den vfp_loggaNYhär bloggen…), att det kommer att bli en debatt. Jag ser nämligen att välfärdspartiet föreslår ytterligare 23,4 miljoner kr till BUN… (I det förslag de får lägga nu, men inte fick lägga förra året…) Och det är ju ett bra förslag. Det är nämligen exakt samma summa som Vänsterpartiet yrkade… (Man kan läsa alla förslag här – klicka!)

Och då är det självklart att jag också lyfter Vänsterpartiets budgetförslag för barn- och utbildningsnämnden, igen. Elevantalet fortsätter ju att öka dramatiskt i grundskolan. Just nu! I år! Och det innebär att det behövs fler pedagoger, fler lokaler, mer läromedel, IT osv. Samtidigt har elevpengen arena_childminskat med 12% i grundskolan i år (2016). Även förskolan står inför liknande utmaningar, om än inte riktigt i samma omfattning som grundskolan.

För att ta ett konkret exempel som ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden fick sig till del i januari (och som jag har beskrivit tidigare) – Onsjöskolan.

Elevökningen på Onsjöskolan innebär att det behövs ytterligare minst 2,5 tjänster. Skolan skulle behöva utöka med en klass och en fritidsavdelning till.

onsjoskolanI år (2016) får Onsjöskolan emellertid 1.160.000 kr mindre än förra året på grund av den sänkta elevpengen. Det måste alltså sparas på Onsjöskolan och pratar man om besparingar på skolor så handlar det om personal. Så är det. Skolan måste ”göra sig av med” 2,5 tjänster (=pedagoger) – när det egentligen behövs 2,5 till…

Fler elever – mindre pengar – färre personal.

Och så var det detta med budgetår och läsår… Eftersom det inte går att ändra i grundorganisationen mitt under ett pågående läsår (det går inte att slå ihop klasser från den ena veckan till den andra, det går inte att ändra hela schemat, det går inte att strunta i pedagogernas uppsägningstid etc), så måste hela besparingen ske under höstterminen. De 2,5 tjänsterna som ska dras ner under hela kalenderåret blir i praktiken 5 tjänster på höstterminen!

Det är en omöjlig situation för Onsjöskolan.

Onsjöskolan lyftes fram i nämnden som ett konkret exempel. Inte som ett undantag, utan som en typisk skola i Vänersborg. Elevpengen minskar ju på alla skolor! Även de icke-kommunala skolorna får mindre pengar. Fridaskolan får till exempel 2 miljoner mindre i år.

argumentationSå här vill inte Vänsterpartiet ha det. Så naturligtvis kommer jag att argumentera för mer pengar till Vänersborgs barn och ungdomar på förskolorna och i grundskolorna. Som vanligt. Självklart!

Nu har ju kommunfullmäktige också mer kunskap om den ekonomiska situationen än det hade i juni 2015, när budgetbeslutet fattades. Fullmäktige vet att staten har tillskjutit pengar, att skatteintäkterna ökar och att överskottet därmed med all sannolikhet blir drastiskt större än beräknat. Det finns i och för sig ingen prognos än, men kommunens resultat var +52 miljoner kr det första kvartalet. Och varför skulle inte en del av dessa pengar användas till förskola och grundskola?

Det är klart att det borde bli en debatt i kommunfullmäktige på onsdag – och inte bara ett klubbslag…

BUN 25/1: "Illavarslande. Kolsvart. Katastrofalt."

27 januari, 2016 1 kommentar

I måndags hade kommunens Barn- och Utbildningsnämnd (BUN) sitt första sammanträde för år 2016.open_doors

Sammanträdet var samtidigt starten för en ny era – en era av ökad öppenhet inför dem som valt ledamöterna. I varje fall för en försöksperiod. Väljarna, dvs vänersborgarna, hade nämligen möjlighet att följa stora delar av mötet på plats. Tyvärr var det bara en enda person som hade hörsammat möjligheten, och det bara för 90 minuter, att syna de folkvalda representanterna. Och det var synd. Det fanns mycket att observera.

katastrofBUN:s sammanträde började i dur och slutade i moll kan man väl säga… Det var med mycket dystra tankar som ledamöterna vandrade hemåt i mörkret vid 17-tiden. Tror jag. I varje fall kände jag själv ett visst vemod och faktiskt också en slags känsla av meningslöshet inför uppdraget som ledamot i kommunens ”förskole- och skolnämnd”…

Gunnar Bäckman (KD) var inte heller glad. Bäckman beskrev vid ett tillfälle under mötet situationen med orden:dark_cloud

”Illavarslande. Kolsvart. Katastrofalt.”

Jag undrar om inte Bäckman till och med hade använt ännu ”tyngre ord” om han nu inte hade varit skolad i en kristen tradition…

Det ”illavarslande” handlade om det som är grunden för nämndens verksamhet, det som krävs och är absolut nödvändigt för att kunna arbeta enligt det statliga uppdraget – PENGAR!

no_money3Barn- och Utbildningsnämnden tilldelades nästan exakt samma summa 2016 som 2015, och 2014, omkring 670 miljoner kronor. Det kan tyckas vara mycket pengar. Men under den här perioden har elevantalet ökat drastiskt – nästan 400 elever på 2 år.

Och ökningen av elever bara fortsätter. På Kumlienskolan, skolan för asylsökandes barn på Restad Gård, ökade elevantalet från höstterminens slut, den 15 december (2015 alltså) till vårterminens start, den 15 januari, med 37 elever! 37 nya elever i stort sett över jullovet! I de andra skolorna, borträknat Kumlienskolan, ökade elevantalet under samma tidsperiod med 27 elever.

Med andra ord, i stort sett på bara tre veckor, över ett jullov, har elevantalet i Vänersborg ökat med 64 elever…

lineÄven antalet barn i förskolan har ökat drastiskt, dock inte riktigt så mycket som i grundskolan. Från januari 2015 till januari 2016 ökade antalet barn i förskolan med 50 stycken. Det innebär att kommunen just nu har en kö på 100 barn, varav 50 av dessa står helt utan barnomsorg.

Hundratals fler elever i grundskolan, samtidigt som nämnden inte har fått några nya pengar, kan bara innebära en sak:

nyhetELEVPENGEN MINSKAR UNDER 2016.

Eller rättare sagt, elevpengen har redan minskat – från den 1 januari.

Så här ser elevpengen ut:

 • Förskoleklass: från 21.430 kr per elev 2015 till 20.858 kr 2016.
 • Åk 1-6: från 35.676 kr per elev till 31.512 kr.
 • Åk 7-9: från 42.471 kr per elev till 37.514 kr.

Rektor Ann Nyqvist från Onsjöskolan besökte nämnden och gav en bild från verkligheten. Hon visade vad alla abstrakta siffror på kommunal nivå betydde konkret ute i verksamheten

elever2Rektor Nyqvist berättade att det hade börjat 61 nya elever på Onsjöskolan och 50 barn på fritids under de 3 senaste åren. Det innebär att det nu är fullt i lokalerna, det finns inget fysiskt utrymme för att ta emot fler elever. Grupprum och gemensamma ytor är ständigt upptagna och fulla av elever, med allt vad det innebär för t ex ljudmiljön. Onsjöskolan behöver fler lokaler. Och, självklart, personal som kan undervisa alla nya elever. Det behövs ytterligare minst 2,5 tjänst på Onsköskolan. Nyqvist skulle nämligen behöva utöka med en klass och en fritidsavdelning till.

Men i år sjunker alltså elevpengen – från den 1 januari…

Det betyder att rektor Nyqvist i år får 1.160.000 kr mindre än förra året. Fler elever – mindre pengar – färre personal. Så ser det ut för 2016. Det måste alltså sparas på Onsjöskolan och pratar man om besparingar på skolor så handlar det om personal. Så är det. Nyqvist måste ”göra sig av med” 2,5 tjänst (=pedagoger) – när hon egentligen behöver 2,5 till…

schemaOch så var det detta med budgetår och läsår… Eftersom det inte går att ändra i grundorganisationen mitt under ett pågående läsår (det går inte att slå ihop klasser från den ena veckan till den andra, det går inte att ändra hela schemat, det går inte att strunta i pedagogernas uppsägningstid etc), så måste hela besparingen ske under höstterminen. De 2,5 tjänsterna som ska dras ner under hela kalenderåret blir i praktiken 5 tjänster på höstterminen!

”Illavarslande. Kolsvart. Katastrofalt.”

BUN:s ordförande Mats Andersson (C) menade emellertid (som ordförande tycks man alltid behöva gå i försvarsställning) att det också fanns extra pengar som skulle kunna komma Onsjöskolan tillgodo, t ex pengar från den ”sociala resursen”. Det argumenterade dock förvaltningen emot. Detta var så lite pengar i sammanhanget att det var försumbart.

svangremLågstadiesatsningen innebar väl också mer pengar? ”Problemet” är att pengarna måste användas för ökad personaltäthet (det ska finnas fler lärare per elev än innan pengarna används). Och hur ska personaltätheten kunna öka om det ska sparas 2,5 tjänst?

Mats Andersson (C) menade också att det fanns pengar som skulle användas till nyanlända som Onsjöskolan kanske kunde få. Då missade Andersson två saker. Dessa statliga extrapengar (pengarna tas alltså inte från någon annan post i kommunens budget) kan inte användas för att stoppas i tomma hål. De statliga pengarna ska användas till de nyanlända. Och för övrigt, det finns knappast några nyanlända på Onsjöskolan. Det är så fullt i skolan, att inga nya elever får plats!

nedslagOnsjöskolan.

Ett nedslag i verkligheten.

Är det konstigt att många rektorer och pedagoger i Vänersborgs kommun resignerar?

Personalomsättningen inom kommunens förskolor och skolor är oroande hög. Många, alltför många, pedagoger (och rektorer) flyr Vänersborg och byter kommun – till kommuner där arbetsförhållandena är bättre och de dessutom (ofta) får bättre betalt… Och Vänersborg svarar med stämpelklocka och sänkt elevpeng…

Kommunen möter situationen på ytterligare ett sätt. Den samarbetar med andra kommuner för att göra något åt den ”huggsexa”, ordförande Anderssons uttryck, som har blivit följden av lärarbristen. Och som leder till att kommunerna tävlar med varandra omyxa pedagogerna genom att höja lönerna. Som Mats Andersson sa:

”Ingen är betjänt av en huggsexa.”

Och jag, som för övrigt sällan kan vara tyst, var bara tvungen:

”Jo, lärarna.”

Och då drog Mats Andersson (C) fram det avgörande argumentet. (Det där var lite ironiskt.) Lärarna borde tänka på eleverna och vara kvar i Vänersborg:

gratis”För barnens skull…”

Ja, ja… Lärare och förskolelärare kanske skulle jobba gratis… Precis som sjuksköterskor… Och kanske brandmän…

Men det var en parentes, även om jag tror att ordförande Anderssons inställning i hög grad intresserar de bloggläsare som arbetar under BUN:s hägn…

Onsjöskolan lyftes alltså fram som ett konkret exempel. Inte som ett undantag. Tilldelningen av pengar minskar ju på alla skolor! Även de icke-kommunala skolorna får mindre pengar. Fridaskolan får till exempel 2 miljoner mindre i år.

Den budget som kommunfullmäktige har tilldelat BUN och som ligger till grund för elevpengen utgår som alla förstår inte från skolornas och elevernas behov. Som det skall göras enligt lagen (Skollagen 2 kap 8a§):skollagen

”Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.”

Budgeten utgår istället från vad som finns kvar när kommunen har avsatt pengar till annat, annat som de styrande tycker ska komma före barnen och ungdomarna. Det kan vara allt från en arena via en ny hamn i Vargön eller nytt konserthus på Huvudnästomten till ett inköp av en naturbruksbyggnad i Dalsland…

Ibland undrar jag om inte någon snart tänker anmäla Vänersborg till Skolverket/Skolinspektionen…

Förvaltningschef Kent Javette sammanfattade BUN:s ekonomiska situation, och behov, på ett kort och koncist sätt:

”Vi skulle behöva 22,8 miljoner kronor till!”

overskottMen så var det detta som jag beskrev i en tidigare blogg, Barn- och Utbildningsnämnden gjorde ett överskott 2015 på 10,4 miljoner kronor. Detta är iögonfallande och ter sig till och med nästan provocerande – vid en första anblick.

Men denna motsättning mellan för lite pengar till verksamheten och ett budgetöverskott har sina naturliga förklaringar. Även om det inte är helt enkelt att varken förklara eller förstå.

Jag försökte dra mitt strå till stacken i en blogg förra veckan – ”BUN:s ekonomi”. Där försökte jag, så pedagogiskt som jag bara kunde, att förklara hur kommunens budgetprocess – med budgetbeslut i juni och kommunens kalenderår gentemot skolornas läsår – förorsakar dessa orimliga konsekvenser för Barn- och Utbildningsnämnden. Jag försökte förklara hur kommunens budgetprocess skapar stora och olösliga problem för BUN när det gäller att kunna använda sina tilldelade budgetmedel.

pleaseJag skulle vilja göra en stilla vädjan till er som verkligen vill förstå BUN:s oerhörda prekära budgetsituation att läsa bloggen ”BUN:s ekonomi”.

BUN:s problem är kommunens problem. Och problemet, som måste lösas, kan bara lösas i samförstånd. Mellan kommunledning och barn- och utbildningsnämnd.

barn_poorOch hittar inte kommunen och nämnden någon lösning på budgetproblemet med dess orimliga konsekvenser, så är det inte politikerna i BUN eller chefstjänstemännen på förvaltningen som drabbas. Det är i slutändan kommunens barn och ungdomar som kommer att stå med ”Svarte Petter”.

Till sist vill jag återge lite viktig fakta som nämnden fick sig till del i måndags. Det är fakta som är bra att känna till när man diskuterar eller försöker sätta sig in i förskole- och skolsituationen i Vänersborg – och barn- och utbildningsnämndens budget.

På bilden nedan ser vi barn- och utbildningsnämndens bokslut 2015. Det syns tydligt vilka poster som har bidragit till att prognosen i delårsrapporten i april på ett underskott om 22,8 milj kr ändrats till ett överskott i bokslutet på 10,4 milj kr.

bokslutbun2015

De nya pengarna från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige respektive staten kom vid en tidpunkt då hela den stora och komplicerade sjösättningen av organisationen på förskolor och framför allt grundskolor redan hade skett (se min tidigare blogg, ”BUN:s ekonomi”). Tillsammans med läsårs-/kalenderårsproblematiken fick det följden att alla pengar inte kunde utnyttjas. Dessutom slog nämndens prognoser på antal barn i en del fall fel. Vilket under de omständigheter som har rått varit helt förståeligt. Det syns också att nämndens återhållsamhet (=besparingar) resulterade i en avsevärd summa pengar. (Helt i onödan visade det sig alltså…)

Ledamöterna i BUN fick också reda på hur verksamheten hade tagit sig an de ekonomiska och pedagogiska ”utmaningarna” under förra året och vad som står till buds för att möta de nya under 2016…

Den första bilden visar förskolan.

bokslutbun2015_2

Och den andra bilden visar grundskolan.

bokslutbun2015_3

Det är väl upp till varje vänersborgare antar jag att dra sina slutsatser om vad detta kan betyda för kommunens barn och ungdomar. Och föräldrar. Och personal. Och kommunen i sin helhet.

Kanske kunde man samtidigt passa på att fundera på om man verkligen röstade rätt i det senaste valet…

Kategorier:Budget 2016, BUN 2016

Debatt: Halvsanningar om skolan

debattttela15I fredags hade kommunalråden Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) tillsammans med Barn- och Utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) en debattartikel införd i TTELA. De skönmålade det ekonomiska läget för förskolorna och grundskolorna i Vänersborg. Av någon anledning.

Jag skrev en blogg som ”svar” på debattartikeln. Den kortade jag sedan ner så att den rymdes inom TTELA:s maxgräns på 2.500 tecken, inklusive mellanslag, och skickade. Idag publicerades den (se här).

====================

Halvsanningar om skolan

I fredags hade Dahlin, Carlsson och Andersson en debattartikel i TTELA. I artikeln hävdar de att det knappast kan bli bättre i Vänersborgs förskolor och grundskolor. Det gäller bara att öppna ögonen – ett bildspråk som tycks hämtat från den religiösa vokabulären.
Sedan upprepas samma argument som vi redan har läst och hört. Men argumenten blir inte sanna bara för att de upprepas…

Debattörerna skriver att barn- och utbildningsnämnden får en ramökning. Och det är sant, men de ger sken av att det är nya pengar. Så är det inte, de 9 miljoner kronorna beslutades redan i november 2014.

Sedan påstår de att staten ska ge Vänersborg 7,6 miljoner. Och visst, så är det. Men bidraget är inte till för att fylla tomma hål i Vänersborgs budget. Pengarna ska användas till att öka antalet anställda och minska klasserna i lågstadiet. Statsbidraget ska användas till något kvalitativt nytt.

Debattörerna skriver också att barn- och utbildningsnämnden har gått med ett underskott på 4 miljoner efter maj månads utgång. Och det är riktigt. Författarna missar emellertid att nämna att underskottet för nämnden beräknas bli 23,4 miljoner i år och minst lika mycket nästa år. De cirka 670 miljoner som nämnden får för 2016 kommer således inte att räcka på långa vägar.

Och det beror på att 196 nya elever började grundskolan förra året och kanske 300-400 i år, att 145 nya elever började på fritidshem och i pedagogisk omsorg 6-12 år 2014 och kanske 65 barn i år och att 64 barn började förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år förra året och ytterligare kanske 61 barn i år.

Debattörerna påpekar också att 40 årsarbetare har anställts. Visst, men det är trots socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets politik. Förvaltningen har varit tvungen att ta emot alla nya barn och elever i förskola och skola och därför anställt fler. Vilket har lett till att nämnden gjorde ett underskott på 10 miljoner förra året och ytterligare 4 miljoner hittills i år.

Överdraget av budgeten har skett i strid med de styrandes vilja. Därför uppmanas barn- och ungdomsnämnden att:

”vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans.”

Det betyder att nämnden ska spara!

Jag förstår inte varför Dahlin, Carlsson och Andersson levererar en massa halvsanningar i sin debattartikel. Elever, barn, föräldrar och pedagoger kommer snart nog ändå att få reda på vad som gäller. Verkligheten kommer ikapp och det blir våra barn och ungdomar som får betala de styrandes envisa vägran att acceptera siffrorna – och att handla därefter…

Stefan Kärvling
Vänsterpartiet Vänersborg

%d bloggare gillar detta: