Arkiv

Archive for the ‘Budget 2015’ Category

KF: År 2015 till handlingarna

24 april, 2016 Lämna en kommentar

Den första punkten på kommunfullmäktiges dagordning på onsdag är, efter en föreläsning, att fullmäktigeledamöterna i all enighet ska bevilja varandra ansvarsfrihet. (Se gårdagens blogg.) Därefter ska fullmäktige gå igenom, titta på och diskutera vad ledamöterna har gjort i de olika nämnderna och styrelserna för att få denna ansvarsfrihet…

bakvant2Bakvänt? Jo, men detta är Vänersborg. Det ska tydligen vara bakvänt i Vänersborg. Vänsterpartiet har påtalat det absurda – för självklart ska ansvarsfrihet beviljas först efter att de båda ärendena ”Bokslut och årsredovisning” och ”Nämndernas verksamhetsberättelser” har avhandlats.

Men nu är det som det är…

Onsdagens fullmäktige handlar till stor del om vad som hände förra året, år 2015. Igår skrev jag en del om revisorernas berättelser, idag tänkte jag göra några nedslag i ett av de andra ärendena, ”Bokslut och årsredovisning”. (Jag sparar ”Nämndernas verksamhetsberättelser”.)

dagordningaprilJag tror för övrigt inte att några av dessa tre ärenden kommer att ge upphov till några debatter, och definitivt inte till några voteringar. Tyvärr går fullmäktige förbi ärendena alltför snabbt och lättvindigt. För det ryms en oerhörd massa kunskap och erfarenhet i dessa dokument, i dessa sammanlagt över 250 sidor… De borde studeras en heldag i olika blandade arsredov2015politiska konstellationer. Tycker jag. Då kan man lära av historien, både för att förstå det nuvarande situationen och göra det bättre de kommande åren.

Jag kan också rekommendera alla vänersborgare som vill veta mer om vad kommunen, och dess politiker och tjänstemän, sysslar med, att ta sig tid att studera dokumenten. (Klicka här så kommer du till dokumenten.)

Det finns olika sätt att göra nedslag i dessa dokument. De flesta av dom som styr, skulle antagligen välja ”godbitarna”, det bästa. Och det finns i och för sig mycket bra att välja på. Men andra, som jag, vill framför allt lyfta fram problemen och utmaningarna. Kanske beror det på att man tillhör oppositionen, kanske beroende på att det är utmaningarna som kommunen måste komma till rätta med för att utvecklas och bli ännu bättre.

arsredov2015MDKommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) tillhör naturligtvis den första kategorin, och hon får också äran att inleda kommunens årsredovisning. Dahlin skriver att Vänersborg är:

”en evenemangsstad i särklass”

Och dessutom lever, enligt Dahlin, kommunen upp till sin vision:

”attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet”

Det betyder så vitt jag förstår att kommunen måste utarbeta en ny vision, eftersom den nuvarande är uppfylld. Och det kan inte visioner vara, för då är de ju inga visioner. Visioner ska vara något att sträva efter, något som ligger i framtiden.

Jag tänkte i denna blogg titta lite närmare på vad det står om förskolan och grundskolan i det långa, och viktiga, dokumentet ”Årsredovisningen” – under avsnittet ”Övergripande målavstämning”children2.

Under punkten ”Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet” står det att vårdnadshavarna upplever att:

 • ”det är för många barn och personal per avdelning.”

Och det tycker jag är en viktig notering. Det understryks också av att Vänersborg inte uppfyller Skolverkets rekommendationer på hur stora barngrupperna bör vara. Men det visste nog inte författarna när de skrev detta avsnitt i ”Årsredovisningen”.

Vidare hittar jag följande passager:

 • ”förvaltningarna har betonat barnperspektivet…”
 • ”för att höja förtroendet bland invånarna bör satsningar prioriteras inom verksamheterna miljöarbete, grundskolan…”
 • ”resultaten på de nationella proven, betyg, medelmeritvärdet och behörighet till gymnasiet har ökat under de senaste åren inom kommunens skolor. Vissa brister finns inom likvärdigheten mellan och inom skolenheter samt mellan könen.”
 • ”Barn- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter har lägre kostnad per elev/barn än riksgenomsnittet. Föräldraenkäten visar generellt att vårdnadshavare är mycket nöjda med kommunens förskola och grundskola. Medelmeritvärdet för kommunens årskurs 9 har ökat. Andelen elever som är behöriga till ett gymnasieprogram uppgick till 84,8 procent, och är strax under rikssnittet.”

Det är allt jag hittar, förskola och grundskola tar med andra ord ingen större plats i kommunens mål och målavstämning… Men det kanske är symptomatiskt? Samtliga verksamheter har ju också lägre kostnad per elev/barn än riksgenomsnittet…

baconI avsnittet ”Miljöredovisning” så måste jag som LCHF:are påpeka att det serveras enbart vegetarisk mat en dag i veckan i kommunens skolor på grund av bland annat:

”bra för hälsan att dra ner på rött kött och chark då mindre än 700 g (råvikt) per vecka minskar risken för viss cancer.”

Det tror jag inte ett dugg på, då skulle väl knappast människan ha överlevt som art på denna jord eftersom hon under 2 miljoner levt som samlare och jägare? (Jordbruket upptäcktes som bekant för bara 10.000 år sedan.) Men det blir hur som helst motsägelsefullt, när det återfinns både socker, vitt mjöl, ris och potatisprodukter, dvs mängder med kolhydrater, i skolmaten och mellanmålen. Och alla undersökningar visar att socker är betydligt farligare än rött kött. Om rött kött nu är farligt överhuvudtaget…

Till sist lite ekonomi från ”Årsredovisningen”.pengapase2

Resultatet för kommunen för år 2015 var hela 41 miljoner kronor!

Jag citerar:

”Resultatet för kommunen var 41 Mkr, vilket var 21 Mkr högre än 2014. Resultatet var sammantaget 35 Mkr bättre än budget. Nämnderna redovisade överskott med 5 Mkr och finansförvaltningens nettokostnader ett överskott på 15 Mkr. Skatter och generella statsbidrag var 8 Mkr bättre än budget och finansnettot 7 Mkr bättre än budget. Årets resultat innefattar en tillfällig återbetalning av premier från AFA försäkring på 16 Mkr.”

svangrem2Det är egentligen helt otroligt. Här har det duttats och sparats under 2015, särskilt på barnen, ungdomarna och de gamla, och så gör kommunen ett jätteresultat!

Kommunen har skulder också. I en stor skuld spelas det bandy…

”Kommunens låneskuld uppgick till 223 Mkr vid årets slut. Detta är en ökning på 23 Mkr jämfört med föregående år.”

Kommunen står inför stora investeringar kommande år, det är sant. Liksom för stora utmaningar när det gäller flyktingmottagande, en åldrande befolkning och ökande pensionskostnader. Men det är också så att dagens barn, ungdomar och gamla inte ska behöva stå tillbaka och spara för att en framtida generation ska få det bättre…

framtidI avsnittet ”Framtiden” blickar kommunen framåt och skriver:

”Enligt fastställd resultatbudget för 2016 uppgår kommunens resultat till 12 Mkr.”

Men, och det här är mycket informativt:

”Sedan hösten 2015 har skatte- och statsbidragsprognoserna för åren 2016-2018 successivt förbättrats och indikerar nu ett betydligt bättre utfall än den Mål- och resursplan som beslutades i juni 2015. Riksdagen har även beslutat om ett tillfälligt extra statsbidrag för 2015-2016 kopplat till kommunernas flyktingmottagande, vilket ytterligare förbättrar de ekonomiska förutsättningarna. Av det extra statsbidraget erhöll Vänersborg 74 Mkr, varav 49 Mkr kommer att användas under 2016.”

ordfklubba3Läs gärna citatet en gång till. Det här är nämligen oerhört viktigt att ha i minnet inför den debatt som fullmäktige ska ha senare på kvällen – när ett nytt beslut angående budgeten för 2016 ska fattas…

Men det återkommer jag till. Under tiden ni väntar kan ni läsa det senaste inlägget på Vänsterpartiets hemsida om just detta ärende: ”Olika sätt att se på fullmäktige, mycket olika…

.

PS. För övrigt hoppas jag att ingen har missat FRÖLUNDAS:

frolunda_GULD

BUN:s ekonomi

21 januari, 2016 2 kommentarer

FryserI tisdags kom det ett extra utskick inför barn- och utbildningsnämndens sammanträde nu på måndag. Och jag måste säga att jag blev kall när jag läste det. Och det berodde inte på vädret…

Verksamheterna under nämnden, förskola, fritids och grundskola mfl, har gnetat och sparat under det gångna året – läromedel har inte köpts in, inköp av datorer och plattor har skjutits på framtiden, vikarier har inte ringts in, personer som har avslutat sin anställning har inte ersatts, besparingar har skett på personalens kompetensutveckling osv osv. Och förskolechefer och kanske framför allt rektorer har hållit extra hårt i pengapåsen vid t ex utdelning av extra resurser/stöd till elever, eller till mindre grupper osv osv. Och man har inte heller alltid anställt personal som behövts…

Med andra ord, det har sparats ute i verksamheterna. Och det har naturligtvis i slutändan drabbat barnen och eleverna. Det är inte alltid som de har fått de förutsättningar och den undervisning som de kunde och borde ha fått.

Samtidigt med besparingarna har tillströmningen av nya barn och ungdomar varit enorm. Under de sista 18 månaderna har ökningen i grundskolan uppgått till bortåt 400 elever… Det är ett litet under att grundskolan har lyckats att ta emot alla med de förutsättningar som har rått.

lasareOch nu läser jag bokslutet för 2015…

Barn- och utbildningsnämnden har gjort ett överskott… Ett överskott på hela 10,4 miljoner kronor…overskott

Ja, du läste rätt. BUN gick med ett överskott förra året på 10,4 miljoner kronor.

Det här resultatet kom som en total överraskning. BUN ska inte gå med ett överskott på drygt 10 miljoner! Pengarna skulle ha använts till det som de är avsedda för – till barnen och ungdomarna. Det är deras pengar, och pengarna borde ha använts för deras framtid.

karvling3Jag blir inte riktigt klok på siffrorna. När jag tittar tillbaka på den information som nämnden har fått under året, så ser jag att i delårsrapporten från april är prognosen för året (2015) ett underskott på 22,8 milj kr.

22,8 milj kr! I underskott.

I delårsrapporten från augusti ändrades prognosen. Då beräknades nämnden gå med ett underskott på ”bara” 4,2 milj kr. I juni hade nämligen kommunfullmäktige beslutat att BUN skulle få ytterligare 9 milj kr. Dessutom hade BUN och socialnämnden kommit överens om hur pengarna från Migrationsverket skulle fördelas (för nyanlända). Det innebar att BUN fick 6 svangrem2miljoner ”extra” av Migrationsverkets pengar. Verksamheten hade också sparat ett antal miljoner.

På månadsuppföljningen i september var prognosen fortfarande -4,2 milj kr.

Nästa månad, i oktober, ändrades prognosen återigen och underskottet beräknades nu till endast 2,7 milj kr. Jag tror att det berodde på fortsatta besparingar i verksamheterna.

Sedan var det december och BUN hade årets sista sammanträde.

Och återigen hade prognosen ändrats. Nu stod nämnden plötsligt på plus! Det beräknade underskottet hade bytts till ett överskott, +3 milj kr. Förklaringen var bland annat att BUN hade fått ett bidrag för lågstadiesatsningen. Det handlade om ca 2,7 milj kr.

oronmarktPengarna kom från staten och var öronmärkta till lågstadiet. De skulle användas framför allt till personalförstärkning (se här), inte för att stoppas i ekonomiska hål.

Men pengarna betalades alltså ut i december (eller möjligtvis november). Det innebar att förvaltningen inte hade tillstymmelse till en rimlig chans att använda dem till någonting överhuvudtaget, allra minst till att anställa fler lärare. Det var naturligtvis också helt omöjligt att ändra organisationen eller klasstorlekarna några veckor innan höstterminens slut.

Dessa pengar har räknats med i bokslutet för 2015 och bidrar därför till överskottet. Fast nämnden egentligen aldrig haft tillgång till dem.tomte

Nu gick jag kanske händelserna lite i förväg. Hur som helst så var prognosen för året ett överskott på 3 milj kr. Det var det som gällde när nämndens ledamöter gick hem för att fira jul.

2016Och när Barn- och Utbildningsnämnden nu återigen samlas, några veckor in på det nya året, så ligger alltså överskottet på 10,4 milj kr…

Förvaltningen skriver så här i bokslutet om orsakerna till nämndens ”plötsliga” överskott, och jag väljer att citera ett längre avsnitt från bokslutet (fast det blir lite repetition):

handlingar”Förändrad prognos från delårsrapport april (-22,8 Mkr) beror på att Barn- och utbildningsnämnden erhållit extra budgetanslag om 9 Mkr från kommunfullmäktige samt bidrag avseende nyanlända i ålder 0-15 år från Migrationsverket (schablon- och prestationsersättning) på totalt 10 Mkr, en ökning med 8 Mkr mot föregående år och lagd prognos. En tidig prognos avseende fler antal barn i åldern 1-5 år har uteblivit och gjord prognos om 7,4 Mkr i ökad kostnad uteblev.
Förslag om åtgärder i delårsrapport i april har resulterat i en besparing om ca 5,4 Mkr avseende lägre kostnader för administration, fortbildning, avtalspensioner m.m. Under senare delen av hösten söktes och erhölls ett bidrag från Skolverket på 2,7 Mkr för Lågstadiesatsningen. Vid årets slut sammanställdes även bidragen för asylsökande barn/elever och dessa uppgick till 1,3 Mkr mer än föregående år. Fler 15-timmars placeringar inom ålder 1-5 år har inneburit lägre kostnader med ca 0,9 Mkr. Årets semesterlöneskuld ökade med 1,5 Mkr mer än budgeterat.”

pengapase2Jag tycker att det här avsnittet från nämndens handlingar visar hur svår planeringen är för barn- och utbildningsförvaltningen. Hur ska man, under de omständigheter som rådde förra året, kunna planera antalet barn och ungdomar som ska börja förskola och skola under året? Även storleken på de statliga bidragen har varit svåra att förutse.

Men.

Det är något som är fel. Barn- och Utbildningsnämnden borde inte kunna gå från ett beräknat underskott på 22,8 milj till ett överskott på 10,4 milj kr… En nämnd och dess förvaltning borde ha en bättre koll på den ekonomiska situationen och utvecklingen. Det är uppenbarligen brister någonstans i den ekonomiska informationen, mellan förvaltningens enheter och chefer – och mellan förvaltning och politiker. Och mellan BUN och kommunstyrelse/kommunfullmäktige

diagram_uppMen BUN:s budgetekonomiska utveckling under det senaste året visar också på det dilemma som skapas av kommunens budgetår och skolornas läsår…

Vänersborgs kommun har en budgettilldelning som avser kalenderår, precis som alla andra kommuner, men grundskolan organiserar sig och planerar utifrån läsår. Ett läsår består ju, som bekant, av en hösttermin det ena året och en vårterminen det andra. Läsåret omfattar alltså två olika budgetår.

Och om budgetarna varierar från det ena året till det andra, vilket oftast händer, uppstår svårigheter. Planeringen kan bli mer eller mindre hopplös för grundskolan. Hur ska en organisation kunna sjösättas på höstterminen om rektorerna vet att de får mindre pengar på vårterminen? De kan ju till exempel inte anställa behöriga lärare för en termin? Då får de dra åt svångremmen redan på hösten.

rektor5Eller om de får mer pengar nästa budgetår, dvs under vårterminen. Rektorerna kan ju inte börja anställa redan på höstterminen… Då finns det ju inga pengar… Och det är oerhört svårt, om inte omöjligt, att ändra en organisation mitt under ett läsår.

Ytterligare ett problem är att kommunens budget för det kommande året antas i juni. Då har skolorna redan lagt sin organisation för det kommande läsåret. All planering, alla beslut är klara. Tjänstefördelningen (med bland annat antal anställda), lärar- och elevschema, skolval, storlek och sammansättningar av klasser osv osv – allt är beslutat och klart. Planeringen är färdig inför kommande läsår.sol2

Och den här planeringen har gjorts och de här besluten har fattats utifrån de budgetbeslut som redan föreligger. Det betyder att när kommunfullmäktige fattade sitt beslut i juni förra året om 9 milj kr extra, så var organisationen redan bestämd ute på skolorna. Förvaltningen och skolorna kunde helt enkelt inte använda de extra pengarna på ett bra och effektivt sätt, varken ur pedagogisk eller ekonomisk synpunkt.

terminDet är inte helt enkelt att förstå, det kan vara svårt att greppa att pengar som BUN har till sitt förfogande inte kan användas. Jag har försökt att förklara det i många bloggar under året, nu senast i denna blogg, och från talarstolen i kommunfullmäktige.

Men det tycks som att det inte bara är svårt, ibland verkar det också som att jag skriver och talar inför döva öron. Det händer till och med att jag tror att kommunledningen inte vill förstå. Att framför allt Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C) finner ett slags nöje i att kunna kritisera nämnden och förvaltningen för att de inte på egen hand lyckas bemästra och lösa svårigheterna kring budgeten.children2

BUN:s problem är ett kommunalt problem och det borde lösas gemensamt. Kommunens budgetrutiner borde ses över, så att BUN kan använda de medel som är tilldelade på ett effektivt sätt.

För annars är det barnen och ungdomarna som är förlorarna.

Kategorier:Budget 2015, BUN 2016

Det nya samarbetet (om BUN mm)

24 juni, 2015 3 kommentarer

readerSom alla läsare av denna blogg har förstått så var det ett dystert fullmäktigesammanträde förra veckan. En ny majoritet såg dagens darkness2ljus… Jag menar naturligtvis nattens mörker…

Jag har svårt att smälta det som hände. Jag har svårt att smälta hur de styrande i socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet bereder vägen för sverigedemokraterna genom att besluta om nedskärningar – och därigenom bädda för ökade motsättningar i Vänersborg.

Socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och sverigedemokraterna röstade, som jag skrev om i min förra blogg (se här), sjukt nog tillsammans igenom nedskärningsbudgeten för 2016. Men det var inte slut med det. Ärendet direkt efter på dagordningen handlade om Barn- och Utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för innevarande år, 2015. Och även på denna punkt fann den nya konstellationen varandra…

sjuk3Och det är kanske till och med ännu sjukare.

Det är så uppenbart att Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) verkligen behöver mer pengar för att både kunna ordna en utbildning – med klassrum, lärare, läromedel, skolmat mm – till alla nyanlända barn och elever och samtidigt upprätthålla kvaliteten något så när på kommunens övriga förskolor och skolor.

Och det är lika uppenbart att BUN inte på något sätt hade kunnat förbereda sig och planera för denna ökning.

Det handlade alltså om, som jag skrivit om några gånger tidigare, att en enig(!) Barn- och Utbildningsnämnd (BUN) begärde 23,4 milj kr i januari och 9 milj kr i februari i extra medel till årets verksamhet när den stora barn- och elevtillströmningen blev känd.

minKommunfullmäktige hade redan så tidigt som i november, ja faktiskt redan i juni, bestämt att BUN skulle få de 9 miljonerna. Det var egentligen bara en formalitet att pengarna skulle betalas ut. Och det skulle de göra oavsett elevökning! Elevökningen var ju inte ens känd när beslutet klubbades. Att sedan utbetalningen förhalades och hölls inne har BUN (och kommunens barn och elever) Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) att ”tacka för”. Det är nog inte bara jag som tror att de styrande med Marie Dahlin i spetsen innerst inne egentligen inte ville betala ut ens dessa av kommunfullmäktige beslutade pengarna till BUN…

sverigedemokraternaMen till BUN:s begäran om de 23,4 milj kr var det totalt stopp och belägg från socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. Det var de ensamma om… Och hade blivit nedröstade i fullmäktige, med 23-22. Om nu inte sverigedemokraterna hade kommit till den styrande minoritetens undsättning och lagt sina 6 röster på besparingsförslaget…

Socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet var inte ensamma. Och då var det följaktligen kört för Barn- och Utbildningsnämnden.

kurtkarlsson2Sverigedemokraterna höll alltså med socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. BUN skulle inte ha några pengar. Det ökade barn- och elevantalet berodde ju på ”invandring”. Fast det argumentet använde inte triumviratet (S+C+MP) så klart. Här var det snarare fråga om att kommunen ska gå med ett så stort överskott som möjligt. Sparade pengar kan vara bra för investeringar i framtiden… Typ. Vad som nu är viktigare att investera i än kommunens barn och ungdomar? Det svarade varken Dahlin, Carlsson, Isetorp, BUN:s ordförande Mats Andersson (C), Joakim Sjöling (S) eller några av de andra ledamöterna i den nya majoriteten på.

På något märkligt sätt undvek alla de styrande partiernas ledamöter att inse BUN:s problem. Eller erkänna BUN:s problem. Om det nu överhuvudtaget föresvävade dem att det fanns ett problem. Jag vet inte. Därför tänkte jag återge några röster från onsdagens voice2debatt om förskolan och grundskolan.

Carl-Ewert Berg, nyinvald ledamot för centerpartiet, var en av de första att uttala sig om skolan:

”Vi måste lägga mycket krut på skolan.”

Men det var mer i framtiden tydligen. Inte nu. Det menade Joakim Sjöling (S) också – 2:e vice ordförande i BUN och därmed socialdemokraternas skolpolitiske talesman skulle man väl kunna säga. Nämnden måste kunna bygga ut senare menade han och därför måste kommunen göra ett överskott i år.

svangrem2Efter att ha gjort en beskrivning av läget i förskola och skola, så återkom Sjöling till den ekonomiska situationen:

”Det är inte riktigt lika illa som det skulle kunna vara. Det kan bli något bättre negativt resultat än vad man har sett sen tidigare.”

Jag vet inte om Sjöling med detta uttalande gav uttryck för en särskilt optimistisk syn på barnens och elevernas framtid… Själv kan jag i varje fall inte känna någon framtidstro utifrån uttalandet…

Sjöling utvecklade vidare sin syn på hur BUN skulle kunna komma tillrätta med underskotten. lackage

joakim_sjoling”Titta på de läckage som … våra verksamheter har. Lägger vi t ex tid på att komma åt frågor som mer är av karaktär hos samhällsbyggnadsnämnden. Vi pratar parkeringslösningar… Att göra rätt saker är avgörande och det finns också lite pengar att spara. Ett annat sådant exempel… När vi tar in vikarier i vår verksamhet till exempel men där vi i vissa fall av olika skäl säkerligen missar att avboka dessa om skolans situation av någon anledning inte hade dom behoven som man en gång trodde man hade. … Kostnader på lokaler som vi kanske inte heller behöver ha. Det kan handla om bland annat paviljonger. Vi har haft i Frändefors som vi har betalat väldigt lång tid i form av hyra. Och i Öxnered om jag minns rätt. … Vi kunde ha köpt loss paviljongen.”

creekSjöling, som alltså är socialdemokraternas skolpolitiske talesman, avslutade sitt anförande:

”Jag tror att många bäckar små gör mycket…”

Jag begärde replik på detta.

”Nämnden gör 22,8 miljoner kr i underskott. Du pratar avbokade vikarier, en paviljong i Frändefors, en trafiksituation som ligger bakom oss. Har du sparat 1 miljon? Jag tror inte det.”

Jag förstår uppriktigt sagt inte hur Joakim Sjöling, nämndens 2:e vice ordförande, tänker. Nämnden har fått i uppdrag att spara 23,4 milj kr i höst – och Sjöling pratar om kostnaderna för några baracker och några vikarier…

toveafGTove af Geijerstam (FP) är BUN:s 1:e vice ordförande. Hon verkade inte speciellt glad över Sjölings inlägg heller… Geijerstam menade att det är ett ständigt pågående förvaltningsuppdrag att hitta och täppa till läckor i organisationen. Sedan dundrade hon på sitt typiskt milda men knivskarpa sätt:

”Vi ska inte luras att tro det att det räcker med många bäckar, för så många bäckar är dom inte och dom är ganska små.”

Tove af Geijerstam menade också att den styrande minoriteten under Marie Dahlins ledning inte ger nämnden anständiga villkor för att göra ett bra arbete. Ibland är det svårt att inte hålla med Tove af Geijerstam…

BoCarlssonSjöling och Berg fick hjälp i diskussionen av ingen mindre än centerns starke man Bo Carlsson.

”Vi har en hygglig skola. Det är faktiskt så att barnfamiljer flyttar hit för att Vänersborgs kommun har en bättre kvalitet på skolan än [Trollhättan]…”

Och det var egentligen inte nog med det, det sökte sig också många lärare till just Vänersborg… Några undrade nog i vilken värld Bo Carlsson levde… Jag undrade om Bo Carlsson med detta inlägg menade att det inte fanns några problem med skolan i Vänersborg? Att det liksom inte fanns något att diskutera?  mats_andersson2

Partibrodern och tillika barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson höll med Bo Carlsson i allt. Det är en fantastiskt bra verksamhet som bedrivs inom nämndens område menade Andersson. Och någon lärarflykt såg han inte heller – fast den står i nämndens handlingar… Vilket jag påpekade i en replik. Utan att få någon kommentar.

Sedan kom ordförande Mats Andersson in på ekonomi – och då blev det intressant. Först slog dock Andersson fast att:

”Jag kan dock inte se att det finns ett likamedstecken mellan resurser, måluppfyllelse och resultat.”

nomoneyOch då förstod fullmäktiges ledamöter varthän det lutade… Pengar saknar i stort sett betydelse. BUN klarar att ta emot alla barn och elever utan mer pengar. Vad skönt att höra alla barn, elever och föräldrar! Eller hur…?

BUN:s ordförande fortsatte:

”… så kommer vi [=BUN; min anm] att uppnå de inriktningsmål som kommunfullmäktige beslutat ålägga barn- och utbildningsnämnden.” skollagen

Så kanske man kan uttrycka det. Fullmäktiges absolut viktigaste mål är att nämnderna ska hålla budget. Att förskola och grundskola har fått ett uppdrag definierat i Skollag och läroplan – det räknas tydligen inte…

Mats Andersson stod bakom BUN:s beslut i januari att begära 23,4 milj kr. Det verkar nu som att han inte röstade enligt sin övertygelse då. Eller nu…

Marie_Dahlin2Representanter för alla de övriga partierna, ja naturligtvis inte sverigedemokraterna då, försökte få ledamöterna från socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet att inse stundens allvar. Det var som sagt förgäves. Istället fick fullmäktige vid flera tillfällen höra antydningar, mer eller mindre tydliga, från kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) att barn- och ungdomsnämnden och dess förvaltning inte skötte sitt uppdrag. Vilket är en tämligen upprörande sak att påstå, dels om sina medpolitiker och dels om tjänstemän, rektorer och lärare. Sedan har faktiskt kommunstyrelsen ett slags övergripande ansvar över nämndernas arbete och därmed har också Marie Dahlin ett stort eget ansvar. Om det nu är så att BUN inte sköter sig…

Jag förstår inte varifrån och varför Marie Dahlin har fått sin negativa inställning till barn- och utbildningsnämnden.

smiskMarie Dahlin och Bo Carlsson verkar för övrigt ha bra pli på sina nämndsordförande i BUN. De har fått Mats Andersson och Joakim Sjöling att helt plötsligt inse att BUN inte behöver några pengar…

Är det någon som undrar vad miljöpartisterna sa på sammanträdet? Svaret är att de sa ingenting. Absolut ingenting. Miljöpartiet tycks ha lagt ner den politiska verksamheten. Totalt. De verkar bara sitta på sina kontor och uppbära sina relativt väl tilltagna arvoden, förutom när de håller i invigningar eller representerar kommunen på utlandsresor och middagar…

Till sist. Vänsterpartiet ansåg att BUN skulle få hela den begärda summan, 23,4 milj kr, medan minialliansen (M+FP+KD) stannade vid 11,5 milj kr. I den avgörande omröstningen gjorde Vänsterpartiet gemensam sak med minialliansen – 10,5 milj kr var betydligt mer än NOLL.

triumvirat_SDNu fick Barn- och Utbildningsnämnden NOLL kronor tack vare den nya majoriteten bestående av socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet och sverigedemokraterna. Det står också i beslutet att BUN:

”uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans.”

Och det redan i höst…

Samtliga övriga partier, moderaterna, vänsterpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och välfärdspartiet, reserverade sig mot det olycksaliga beslutet. (Klicka här om du vill läsa Vänsterpartiets reservation på ärendet budget 2016.)
=============

piPS. Idag kl 08.00 firade jag ett anmärkningsvärt bloggjubileum – π (pi) antal visningar på min blogg!

Budgetdepression

15 juni, 2015 1 kommentar

kf_kallelsePå onsdag kl 13.00, i kommunhusets sessionssal, samlas 51 ledamöter, och ett antal ersättare, i Vänersborgs kommunfullmäktige för att fatta en mängd avgörande beslut.vision

Det är det så kallade triumviratet bestående av 14 socialdemokrater, 4 centerpartister och 4 miljöpartister, den så kallade minialliansen med moderaternas 10, folkpartiets 3 och kristdemokraternas 2 ledamöter samt vänsterpartiet med 6, sverigedemokraterna med 6 och välfärdspartiet med 2 ledamöter som har Vänersborgs öde i sina händer. Ledamöterna ska besluta om hur ungefär 2 miljarder kronor ska fördelas…

Det är Mål- och resursplanen 2016-2018 med investeringsbudget, dvs budgeten för 2016, som ska fastställas. Det är årets viktigaste beslut.

struts_blundatriumviratDet styrande triumviratet, som faktiskt inte har ensam majoritet med sina 22 platser, har lagt fram ett förslag till budget (se här) som är oerhört ”tajt”. De olika verksamheterna får knappast några ekonomiska tillskott överhuvudtaget. De styrande har helt enkelt valt att blunda för de behov som finns framför allt hos socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Budgetförslaget är i praktiken en nedskärningsbudget. Något som vi för övrigt inte är helt obekanta med sedan förra gången det begav sig då socialdemokraterna och centerpartiet styrde Vänersborg. (Ni vet då när pengarna behövdes till arenabygget.)

sverigedemokraternaSverigedemokraternas budgetförslag, eller vad man nu egentligen ska kalla det (se här), är nästan identiskt med triumviratets. Det låter egentligen helt osannolikt, men så är det faktiskt. Sverigedemokraternas budgetförslag skiljer sig endast på 4 milj i kronor och ören. Det är bara 0,2%. Skillnaden ligger i att sverigedemokraterna vill satsa 4 milj kr mer på kultur- och fritidsnämnden – för att bland annat utveckla och bevara det svenska kulturarvet… (Sverigedemokraterna har också med några omfördelningar inom vissa nämnder.)

miniall_trio2Minialliansens budgetförslag (se här) är också i det närmaste identiskt med triumviratets. Det skiljer ungefär 6 milj kr. Det är 0,3% på 2 miljarder kr. Minialliansen har i stort sett pytsat på 5 miljoner extra till socialnämnden jämfört med triumviratet. Vilket i och för sig är anmärkningsvärt. Tre borgerliga partier satsar mer på det sociala området än socialdemokraterna och miljöpartiet!

Politiken i Vänersborgs kommun är speciell…

V_logga_mindreDet enda budgetförslag som skiljer sig markant från de andra budgetförslagen är Vänsterpartiets (se här). Vi i Vänsterpartiet har börjat med att titta på och analysera de behov som nämnderna har angett. Och vi kan konstatera att vi litar på de underlag som förvaltningarna har arbetat fram. Sedan har vi sett om vi kan möta behoven… Som är tämligen omfattande.

Och det kan vi. Även om det kräver både uppoffringar och solidaritet.

Vänsterpartiet satsar kraftfullt på barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Men vi har också föreslagit mer pengar till både kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Vänsterpartiet finansierar satsningarna genom att ta från resultatet, dvs kommunens beräknade överskott, och vi använder 7,25 milj kr från tidigare års överskott, dvs de så kallade RUR-pengarna.

skattkistorVänsterpartiet lägger också ett förslag på en höjning av skatten med 25 öre. Det här betyder att den som tjänar 15.000 kr i månaden betalar 37,50 kr mer i skatt varje månad, den som tjänar 20.000 kr i månaden betalar 50 kr mer i skatt och för den som har en månadsinkomst på 30.000 kr innebär det en höjd skatt på 75 kr i månaden.

De 18,5 milj kr som denna skattehöjning ger kommunen läggs oavkortat till förskolan och grundskolan.

Välfärdspartiet har inte lagt något budgetförslag överhuvudtaget och jag vet inte var de står i budgetfrågorna.tomma_fickor2

Hur ska man karaktärisera de olika budgetförslagen? Kanske att de styrande (S+C+MP) tillsammans med minialliansen (M+FP+KD) och sverigedemokraterna är ”goda ekonomer”? I den meningen att det viktigaste verkar vara typ siffrorna i debet- och kreditkolumnerna – inte verkligheten och behoven bakom dem…

Men att vara politiker är att vilja… och att välja! Det är min bestämda uppfattning. En politikers uppgift är inte en ekonoms. En politiker ska kunna se behoven bakom siffrorna och sedan fördela resurserna efter dessa. De mest akuta behoven först, t ex de lagstadgade verksamheterna inom förskola, skola och det sociala området, och sedan de mindre viktiga och ej lagstadgade behoven, som t ex bandyis på sommaren, utsättning av fisk eller resor runt om i världen…

naven_bordetPolitik innebär inte att man måste böja sig för några slags förment objektiva ekonomiska förhållanden. Politik handlar om att vilja – och att förändra!

Kommunfullmäktige ska också ta ställning till barn- och utbildningsnämndens begäran om 23,4 milj kr mer redan innevarande år. Av någon anledning som jag inte förstår så läggs detta ärende efter budgeten för 2016.

Här vill alla parter, fattas bara, att BUN äntligen ska få de 9 milj kr som fullmäktige beslutade om redan i november förra året (faktiskt redan i juni!). Men när det gäller de 23,4 milj kr, så vill triumviratet med Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP), inte ge BUN en enda krona. NOLL kronor. Minialliansen (M+FP+KD) visar återigen större omsorg och respekt för välfärdsfrågorna och skolan i Vänersborg än nollsocialdemokraterna och föreslår att BUN ska få 11,5 milj kr.

NOLL från socialdemokrater och miljöpartister och 11,5 milj kr från moderater och kristdemokrater!! Politiken i Vänersborg är upp och ner.

Vänsterpartiet anser att 11,5 milj kr inte räcker utan vill att barnen och ungdomarna ska få hela det yrkade beloppet på 23,4 milj kr.

Jag har en känsla att välfärdspartiet är överens med vänsterpartiet i denna fråga. Det är dock inte sverigedemokraterna. Så klart. I kommunstyrelsen stödde de, återigen, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. Vi får se hur de ställer sig på onsdagens kommunfullmäktige. Hittills har vi upplevt att de kan rösta hur som helst faktiskt…

depressedMitt tips är att onsdagens sammanträde kommer att leda till en lång rad beslut som kraftigt försämrar välfärden i Vänersborg – för de gamla och sjuka, för barn och ungdomar…

Man kan bli deppig för mindre…gokunge_arena

.

PS. I slutet på sammanträdet kommer kultur- och fritidsnämndens ordförande Marika Isetorp (MP) att svara på en interpellation (fråga) om Arena Vänersborg (se här), som jag ställde för några månader sedan.

Kategorier:Budget 2015, Budget 2016

Från BUN/BUT 8 juni (2/2)

information3Igår var det alltså sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden (BUN/BUT). Och nämnden fick som sagt en hel del information. En del av den redogjorde jag för i gårdagens blogg. (Se här.)

Nämnden fick också lyssna till uppföljningen av Skolinspektionens tillsyn hösten 2013. Den utlöste en viss diskussion om kritikpunkterna ”tillgången till tidsenliga lärverktyg” och om skolbiblioteken. Flera ledamöter kunde konstatera att internetuppkopplingen inte fungerar som det är tänkt på flera enheter. Det är dock en fråga som ligger på kommunens IT-enhets bord, det handlar typ om investeringar i fibrer etc. Och innan det blir klart kan BUN/BUT bara se tiden an. Och fortsätta betala till IT-enheten – oavsett om nätet fungerar eller inte…rinna_sand

Och satsningen på digitala skolbibliotek, som naturligtvis också är beroende av uppkoppling, men också av fler tidsenliga lärverktyg som datorer och läsplattor, verkar också ha runnit ut i sanden… Å andra sidan, sådant här är ju egentligen inte särskilt aktuellt för BUN/BUT i dessa tider när stora sparkrav står för dörren…

Och då skulle man kanske kunna uttrycka det lite taktiskt som en tjänsteman gjorde och säga att de framtida satsningarna handlar om:

krafta”de små stegens taktik.”

Fast jag tror i och för sig att det i så fall handlar mer om ganska stora kräftsteg bakåt…

Nämnden fick i vanlig ordning en budgetuppföljning. Denna gång för maj månad. Och prognosen håller i sig. Det blir många, många miljoner i underskott när året är slut…

Och det är ju inte så konstigt att BUN:s pengar inte räcker till när det har börjat 240 nya elever i Vänersborgs skolor det sista året (från maj 2014 till maj 2015).

avhallsamhetDet blev en hel del diskussioner kring årets underskott och budgeten för nästa år. Den här punkten gled också lite automatiskt in på ämnet för nästa ärende – skrivelsen om återhållsamhet som förvaltningschefen har skickat ut till förvaltningens alla beslutsattestanter.

Tove af Geijerstam (FP) var djupt oroad över att nämnden inte får några nya pengar för i år. Det verkar ju bli på det viset, eftersom sverigedemokraterna tycks göra gemensam sak med de styrande socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. Det gjorde sverigedemokraterna i varje fall när frågan behandlades i kommunstyrelsen.

strutsOch det är verkligen att bedriva strutspolitik. Barn- och utbildningsnämnden kan inte, även om nämnden skulle vilja, spara 23,4 milj kr på en höst! Det är tämligen vansinnigt av de styrande politikerna att blunda och låtsas som om det vore möjligt.

Tove af Geijerstam sa (ungefär så här):

”Barn- och utbildningsnämnden får inga nya pengar. De 9 miljoner kronorna var redan nämndens. Dessutom bakbinds nämnden när de styrande utesluter avskedanden och uppsägning av lokaler. Vad finns då kvar?”

Gunnar Bäckman (KD) frågade, nästan lite desperat:

”Hur tänker ni?”

minialliansenNu kanske man kan tro att de borgerliga i minialliansen helt plötsligt har drabbats av någon slags klarsyn, och till viss del har de kanske det. De har inte kunnat undgå att notera att en mängd nya elever har börjat i Vänersborgs skolor. (Vilket tydligen S+C+MP har gjort.) Men eftersom minialliansen bara vill ge BUN ett engångsbelopp för 2015 på 11,5 miljoner kronor, i stället för begärda och nödvändiga 23,4 milj, så kan väl vän av ordning undra även hur Bäckman och af Geijerstam tänker… Hur ska BUN kunna spara 12 milj kr på en höst?V_logga_mindre

Nä, det var som vanligt Vänsterpartiet som stod för motståndet mot återhållsamhet och besparingar. De argument som jag använde utvecklade Vänsterpartiet i en reservation som jag publicerar sist i denna blogg.

triumviratOrdförande Andersson hade som jag uppfattade det inga som helst svar. Det känns väl nästan som att han har blivit överkörd av sina medstyrande högre upp i hierarkin, typ Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) i kommunstyrelsens arbetsutskott… När dessa säger att förskolan och grundskolan inte ska få några pengar – då blir det inte heller några pengar. Vad än Mats Andersson tycker…

Ordförande Andersson redogjorde lite för en tanke på hur nämnden skulle kunna spara pengar utan att röra varken skollokaler eller personal, men det var mest önsketänkanden. Åtgärderna skulle på sin höjd kunna spara några enstaka miljoner på 2-3 års sikt… I bästa fall. Och är det sådana förhoppningar som det styrande triumviratet umgås med och sätter sin tillit till, så kapprattkommer det att gå ekonomiskt käpprätt för nämnden. Och därmed också käpprätt på diverse andra fronter…

aktionVänsterpartiet begärde en votering angående förvaltningschefens skrivelse om att förskolorna och skolorna skulle visa återhållsamhet. Det är ju viktigt att ord följs av handling…

Fast det gjorde det inte…

Nämnden beslutade att återhållsamhet ska gälla resten av året med röstsiffrorna 9-2. Endast Vänsterpartiet och välfärdspartiet röstade mot.

Så var det med minialliansens prat om den djupa oron…

queTill sist kan väl nämnas att Ola Wesley (SD) bara sa en enda sak på mötet. Och då visade det sig att han hade hört fel. Alternativt missuppfattat. Antagligen missuppfattat.

Wesleys partikollega Carina Jällbrink däremot pratade desto mer. Jällbrink fortsätter att bombardera nämnden och tjänstemännen med frågor om än det ena och än det andra…

sverigedemokraternaSverigedemokraterna sluter slaviskt upp bakom socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets krav på återhållsamhet och besparingar. Det är väl nästan så att man kan tro att sverigedemokraterna har en dold agenda som går ut på att köra skolan i bott, genom att säga nej till alla nya nödvändiga pengar. För att sedan skylla på ”invandringen”. Och få fler röster 2018.

Det är synd, egentligen helt katastrofalt, att socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet ”spelar med” och hellre lägger kommunens pengar på ett så stort budgetöverskott som möjligt och på arena- och fritidsanläggningar – än på förskola och grundskola…

Jag undrar om det är så som vänersborgarna vill ha det…

reservation3Och till sist, Vänsterpartiets reservation. Vi yrkade alltså avslag på återhållsamheten. Jag tror ärligt talat att det är värt att läsa reservationen. Den är bra.

===========

Barn- och Utbildningsnämnden 8 juni 2015

Reservation ärende 8: Budget 2015, Mål- och resursplan 2015-2017: Återhållsamhet.

Vi reserverar oss mot Barn- och utbildningsnämndens beslut

-att ställa sig bakom förvaltningschefens skrivelse daterad 150422 om återhållsamhet 2015

En stor del av den kommunala verksamheten är lagstadgad. Dock inte all verksamhet. Kommunen bedriver också verksamhet som inte är lagstadgad. Att t ex värma upp fotbollsplaner, ge invånarna tillgång till is på sommaren eller att sätta ut fisk tillhör inte det som är lagstadgat.

Barn- och Utbildningsnämndens verksamhet är i allt väsentligt en lagstadgad verksamhet. Den styrs framför allt av Skollagen. Skollagen måste naturligtvis precis som alla andra lagar följas av Vänersborgs kommun. Kommunen har liksom inget val. Det går inte att bryta mot lagar bara för att kommunen inte gillar dem. Eller inte vill. Eller inte anser sig ha de ekonomiska resurserna. Lagar måste alltid följas. Därför måste också lagstadgad kommunal verksamhet gå före icke-lagstadgad, även om den senare verksamheten är bra eller önskvärd. I praktiken betyder det, eller borde betyda, att kommunen ordnar icke-lagstadgad verksamhet i den mån det finns pengar över till det.

I förvaltningschefens skrivelse till alla beslutsattestanter inom nämndens verksamhetsområde uppmanas enheterna att:

 • Inte boka vikarier i förväg utan anpassa efter aktuellt behov.
 • Allmän återhållsamhet på inköp av material och köpta tjänster.

Vänsterpartiet kan inte ställa sig bakom dessa krav på återhållsamhet.

Barn- och Utbildningsförvaltningen har i ett tjänsteutlåtande den 25 mars i år gjort en konsekvensutredning utifrån de besparingsåtgärder som nämnden på grund av ev besparingskrav som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ålägger eller kan komma att ålägga nämnden.

De konsekvenser som förvaltningen lägger fram är inga pappersprodukter. De är verkliga och de kommer att förverkligas den dag då besparingarna verkställs. Förvaltningen har visat att konsekvenserna blir stora om besparingskraven verkställs.

Vänsterpartiet anser att de krav som återhållsamheten ställer i praktiken innebär besparingar.

Vänsterpartiet tror inte att det köps material och tjänster till verksamheten som inte behövs. Tvärtom så är Vänsterpartiet övertygat om att verksamheten redan idag inte har de ekonomiska resurser som krävs för att köpa det material och de tjänster som är nödvändiga.

Att visa återhållsamhet på inköp av material och köpta tjänster innebär att barn, elever och personal i ännu lägre grad erbjuds relevant material och lärverktyg i den utsträckning som krävs. Det kan även betyda ytterligare minskade möjligheter till omvärldsorientering, studiebesök och kulturevenemang.

Skollagen 10 kap

10 § Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.”

Återhållsamheten kommer enligt Vänsterpartiets uppfattning att med stor sannolikhet att bryta mot Skollagen.

Vänsterpartiet tror inte heller att det finns personal i verksamheten som inte behövs. Särskilt inte nu när barn- och elevantalet har ökat så dramatiskt. Därför torde det inte gå mer än i absoluta undantagsfall att vara utan vikarier.

Vänsterpartiet anser att vara utan vikarier innebär detsamma som en personalminskning. Det betyder med all säkerhet sämre servicenivå, ökad arbetsbelastning och bortprioritering av arbetsuppgifter. Barn och elever får helt enkelt försämrat stöd i sin utveckling mot målen.

Skollagen 8 kap

2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”

8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.”

Skollagen 2 kap:

8 a § Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.”

Skollagen 5 kap:

3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.”

Återhållsamheten kommer enligt Vänsterpartiets uppfattning att med stor sannolikhet att bryta mot flera paragrafer i Skollagen.

Vänsterpartiet anser att återhållsamhet och besparingar under nuvarande omständigheter är totalt uteslutna. Det ökande elevantalet i grundskolan och skolbarnomsorgen är en fråga för hela kommunen och inte bara för Barn- och Utbildningsnämnden. Därför måste kommunen ta ett solidariskt ansvar och se till att BUN får en kostnadstäckning för sina ökade kostnader.V_logga_mindre

Vänersborg behöver i stället fokusera på att höja kunskapsresultaten, förbättra likvärdigheten samt tillgodose lagkraven avseende bland annat lärarbehörigheter, skolbibliotek, studiehandledning till nyanlända och digitala verktyg.

Vänsterpartiet yrkade avslag på förslaget.

BUT:s sammanträde imorgon

butVisst ser rubriken på dagens blogg konstig ut? ”BUT”… Men så ska tydligen den officiella förkortningen lyda i fortsättningen…

För när jag tittar i barn- och utbildningsnämndens (BUN) diarium, inför morgondagens sammanträde, så ser jag denna nya och underliga förkortning. Förkortningen är alldeles färsk. Så sent som tisdagen den 26 maj användes fortfarande förkortningen ”BUN” i diariet.

Men. (But…) Fredagen den 29 maj stod det istället ”BUT”. För första gången.but1

”vid BUTs sammanträde”

Det verkar alltså som om någon har fattat beslutet att barn- och utbildningsnämnden ska byta förkortning. BUN ska bli BUT. BUN/BUT som förresten väldigt ofta i interna kommunala sammanhang också har förkortats BoU…

BoU/BUN blir BUT.

diarietJag tycker kanske att det var ett litet underligt sätt för mig som ledamot i BUN/BoU/BUT att få reda på bytet av förkortningen på min egen nämnd, via diariet. Dessutom tittar inte alla i diariet…

Barn- och utbildningsnämnden (BUT) sammanträder alltså imorgon måndag för sista gången denna ”vårtermin”. Jag har beskrivit ärendena tidigare (se ”Inför BUN 8 juni 2015”). Det enda nya som har tillkommit sedan dess är att vi ledamöter har fått månadsuppföljningen för maj.

Och månadsuppföljningen visar samma siffror som tidigare – ett underskott för innevarande år på 22,8 miljoner kr. Det ser också ut som om antalet elever i grundskolan fortsätter att öka. Diagramstapeln för maj är högre än tidigare, men det är lite svårt att avläsa exakt antal.

Jag skrev i min tidigare ”BUT-blogg” (oj, vad knäppt det ser ut!) att jag skulle återkomma med mer information kring nämndens informationspunkter. När jag har läst underlaget, så behövs nog inte det. Det enda skulle i så fall vara att förvaltningen anser att det, utifrån Skolinspektionens tillsyn hösten 2013, fortfarande finns ”tydliga utvecklingsbehov” (förvaltningens formulering) på följande så kallade kritikpunkter:bibliotek2

 • ”Skolbiblioteken vid Brålanda skola och Dalboskolan”
 • ”Tillgången till tidsenliga lärverktyg”
 • ”Studiehandledning till nyanlända”

Skriver förvaltningen att det är så, så är det så. För övrigt finns det, enligt min uppfattning, ganska många fler ”tydliga utvecklingsbehov” på förskolans och skolans område, men detta var alltså utifrån Skolinspektionens kritik 2013.

munkJag har sugit en del på ärende 8 på BUT:s (jag tror nästan att jag börjar vänja mig vid BUT…) dagordning – ”Återhållsamhet”.

Förvaltningschef Kent Javette har, som jag beskrev i den förra bloggen (se här), skickat ut en skrivelse till alla beslutsattestanter inom nämndens verksamhetsområde att:

 • ”Inte boka vikarier i förväg utan anpassa efter aktuellt behov.”
 • ”Uppmana alla anställda, där möjlighet ges för verksamheten att ta ut semester- och kompdagar under året, utan att behöva sätta in timvikarie.”
 • ”Allmän återhållsamhet på inköp av material och köpta tjänster.”

holeSådana här riktlinjer tror jag att de flesta förvaltningschefer i kommunen skickar ut vid behov, dvs när budgeten inte hålls… Det är de nog mer eller mindre skyldiga att göra. Denna gång har BUT:s (nja, BUT känns fortfarande inte riktigt naturligt…) ordförande Mats Andersson (C) beslutat att föreslå nämnden att ställa sig bakom dessa riktlinjer för återhållsamhet. Jag förstår inte riktigt varför, de styrande partierna i Vänersborg har ju både i KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) och i kommunstyrelsen krävt att nämnden ska spara. Då är det väl bara att lyda order. Kan man tycka…

nunnaMen nu har alltså nämndens ordförande gjort återhållsamheten till en politisk fråga för BUT:s (hmmm…) ledamöter. Och då vet ju ordförande Andersson mycket väl att i varje fall Vänsterpartiet inte på några villkor kan sluta upp bakom återhållsamhet och besparingar på förskolan eller grundskolan.

Som Vänsterpartiet ser det så är ”återhållsamhet” detsamma som besparingar. Och vad besparingar leder till har faktiskt förvaltningen själv rett ut… (Se ”BESPARINGSÅTGÄRDER!!”.) Sannolikheten för att Vänersborgs kommun ska bryta mot flera paragrafer i Skollagen är mycket stor om barn- och utbildningsnämnden tvingas till återhållsamhet/besparingar.

nejVänsterpartiet säger ett bestämt NEJ till besparingar på förskolans och skolans område!

Vänsterpartiet kommer därför att yrka avslag på förslaget och lämna en reservation. Reservationen är för övrigt redan skriven, men den publicerar jag inte idag. Den får bli en överraskning för BUT:s (jag vänjer mig nog aldrig…) ledamöter imorgon…

I min botanisering i diariet så hittade jag förresten ett mail från en vänersborgare till socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets representanter:

”I valet 2014 lovade Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet guld och gröna skogar för skolorna i vår kommun. Klasserna skulle bli mindre, barnen skulle få mer tid med sina lärare och insatser för barn med särskilda behov skulle sättas in tidigt. Var blev dessa fagra löften av?
Knappt ett år senare ska det återigen sparas på våra barn. I Ttela 29/5 kunde vi läsa att endas 9 av de 32 miljoner kronor som Barn- och utbildningsnämnden begärt kommer att beviljas i kommande budget. Var ska övriga miljoner sparas in?
Oavsett om det är på mat, lokaler, läromedel eller lärare, så drabbar det alltid barnen i slutändan och de barn som redan har det svårt – de som inte klarar av de alltför stora grupperna eller har särskilda behov – är de som alltid drabbas hårdast. Besparingar i skolan nu, slår tillbaka i form av ökade kostnader i form av utanförskap, social ohälsa och kriminalitet i framtiden – satsningar på skolan är en säker framtidsinvestering!”

Det vore intressant om brevskrivaren får ett svar, men hittills finns det i varje fall inget diariefört.

Och innan jag lägger ner skrivandet för idag så vill jag återge vad jag läste i det senaste numret av tidningen ”Dagens Samhälle”.

dagens_samhalleLomma i Skåne har utsetts till Götalands ”superkommun”. Ordförande i kommunstyrelsen i Lomma säger med anledning av utmärkelsen:

”Skolan är nog vår paradgren, bra boendemiljö och bra skolor gör att fler flyttar hit och ger en positiv spiral.”

Tänk om ett kommunalråd från Vänersborg någon gång skulle kunna säga samma sak…

2018?

Mer pengar 2015?

sommarDen 17 juni sammanträder kommunfullmäktige för sista gången innan sommaruppehållet. Det är ett viktigt sammanträde, som startar redan kl 13.00. Budgeten för 2016 ska antas, det är kanske det allra viktigaste beslutet, men även barn- och utbildningsnämndens (BUN) och kultur- och fritidsnämndens (KoF) respektive begäran om mer pengar för i år, 2015, ska behandlas.

triumviratJag har skrivit om detta ett flertal gånger, och jag hoppas att mina läsare har förstått vad det handlar om bättre än TTELA. För idag skriver TTELA återigen en artikel, där läsarna får uppfattningen att det styrande triumviratet i all sin ”godhet” tänker tilldela förskolan och grundskolan i Vänersborg 9 nya fräscha miljoner…

Men så är det inte.

Dessa 9 miljoner beslutade kommunfullmäktige redan i november förra året (2014) att de skulle tillfalla BUN. Dock med den mycket underliga konstruktionen att pengarna först skulle gå till kommunstyrelsen och dess förfogandeanslag, för att därefter, efter en särskild ansökan från BUN, tilldelas nämnden. Ansökan lämnades in redan i januari i år, men Marie Dahlin (S) och det styrande triumviratet har på ett, som jag ser det, otillbörligt sätt hållit inne pengarna i ett halvår. Men nu ska det ske, pengarna ska äntligen tillfalla BUN.

Som kommunfullmäktige beslutade förra året…

ordfklubba2Förutom den underliga konstruktionen är det också mycket märkligt att frågan ska till kommunfullmäktige. Igen. Det hade räckt att kommunstyrelsen fattade beslutet direkt, typ redan i februari eller mars… Att sedan förslaget innebär att de 9 miljonerna ska vara ramhöjande, dvs tillfalla BUN också nästa år (2016) torde vara tämligen självklart. Och det beslutet kunde istället fattas i budgetbeslutet för 2016.

Jag blir något trött på TTELA som upprepar sitt missförstånd om de 9 miljonerna i varje artikel. Det är bara Marie Dahlin (S) och de styrande i C och MP som har intresse av att vilseföra vänersborgarna på detta sätt.

omvagInom parantes kan väl sägas att konstruktionen att BUN:s pengar ska gå via kommunstyrelsens förfogandeanslag är tänkt att överges i fortsättningen. I budgeten för 2016 ska pengarna gå direkt till BUN utan denna omväg. Jag tycker mig ana att miljöpartiet har krävt detta av sina regeringssystrar och -bröder (läs Marie Dahlin och Bo Carlsson). Miljöpartiet har nog ”innerst inne” varit motståndare till konstruktionen hela tiden. Tror jag…

planbokDet är, som jag tidigare har redogjort för, intressant att minialliansen (M+FP+KD) faktiskt lättar på plånboken och vill att kommunfullmäktige ska besluta att ge BUN 11,5 milj kr mer i år. Det är inte direkt likt den traditionella borgerliga politiken…

Det är också därför, som TTELA, helt riktigt, meddelar i dagens tidning, att barn- och utbildningsnämndens förre ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen om att inte ge BUN ett öre.

På Facebook skriver Lena Eckerbom Wendel (M), och jag kunde inte ha sagt det bättre själv – med vissa undantag:

”Kommunens skolor har inte råd med moderna it-verktyg, kompetensutveckling och vettiga skolbibliotek enligt skolverkets inspektion från förra året. Elevantalet har ökat med motsvarande nästan en hel årskull sedan prognoserna som ligger till grund för budgeten gjordes.minialliansen
Skolstrukturen som kommunfullmäktige beslutade om 2012 kostar 35-40 miljoner kronor per år. Utan investeringar i modern ventilation och uppvärmning, godkända kök eller tillgängliga lokaler.
S-C-MP vill hellre lägga pengarna på tex uppvärmda fotbollsplaner, fiskutsättning och besök i Afrika.”

Jag kan väl inte låta bli att tänka att Eckerbom Wendel, liksom minialliansens yrkande, främst är betingat av politiska skäl – nu när partierna är i oppositionsställning. Varken Eckerbom Wendel, moderaterna eller de andra partierna i minialliansen (FP+KD), ville ge nämnden de ekonomiska resurser som behövdes när de satt i styret under den förra mandatperioden…

Men visst, det är mycket positivt att även de borgerliga partierna nu inser de behov som nämnden har. Men jag kanske återigen ska påpeka att en enig barn- och utbildningsnämnd, dvs samtliga ledamöter från alla partier, begärde 23,4 milj kr mer. För övrigt en begäran som endast Vänsterpartiet är villigt att tillgodose…

kulturfritidNär det gäller kultur- och fritidsnämnden (KoF), som TTELA också har skrivit om, dock inte idag, så föreslår nu majoriteten i kommunstyrelsen att nämnden ska få sina begärda pengar, 6,5 milj kr.

Den nya kultur- och fritidsnämnden har, som bekant, ärvt ett underskott från framförallt barn- och utbildningsnämnden. KoF har ju fått ta över arena-fritid, inklusive Arena Vänersborg… Jag vet inte om det beror på att Marika Isetorp (MP) är ordförande i nämnden, eller något annat, men nu har ekonomikontoret ”grävt fram” några miljoner till KoF.

Så här står det i det förslag om fullmäktige ska ta ställning till:

”Finansiering kan ske genom omdisponering från finansförvaltningens budget för löneökningar och finansiella kostnader under 2015.”

teacher_bunSkulle inte kommunen kunna gräva lite till, så kanske pengar kunde hittas också till kommunens barn och ungdomar…? Eller också kunde kanske pengarna användas till det de var avsedda för – löneökningar… Eller varför inte höja lönerna så att fler legitimerade pedagoger hittade till Vänersborg…?

Fast kultur- och fritidsnämnden behöver pengar. Det är inget snack om det. Arenan t ex kostar ju några miljoner när den nu står där den står… Oavsett vad man tycker om den…

Till sist.

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt. Alla vänersborgare är alltså välkomna till sessionssalen i kommunhuset onsdagen den 17 juni kl 13.00.

Varför inte ta tillfället i akt att på plats studera partierna och politikerna?

PS. Mina två bloggar om sverigedemokraternas budgetförslag 2016 har publicerats på den rikstäckande sajten ”Inte rasist men…”. (Se här ”Gästbloggare sågar SD:s budgetförslag vid fotknölarna”.) Det känns hedrande.

%d bloggare gillar detta: