Arkiv

Archive for the ‘BUN 2015’ Category

Förvaltningsrätten gav mig rätt!

8 november, 2016 7 kommentarer

forvaltningsratten_brevIdag kom Förvaltningsrättens dom på ett överklagande som jag gjorde i november förra året…

Och motgångarna för den styrande minoriteten tar aldrig slut. Förvaltningsrätten gav mig nämligen rätt.

En bakgrund.

uggla_nattDen 12 oktober 2015 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att lägga ner förskolan ”Nattugglan” och flytta barn och personal till lokaler i Vänerparken.

Redan vid behandlingen i nämnden uttryckte jag synpunkter på att det underlag som låg till grund för beslutet var tämligen vinklat och ledde in nämndens ledamöter på i förhand bestämda spår. Underlaget redovisade inte på ett objektivt sätt de för- och nackdelar som respektive alternativ innebar som nämnden hade att välja mellan.felaktighet

I efterhand visade det sig också att underlaget innehöll rena felaktigheter om ett av alternativen. Dessa felaktigheter kunde enligt min mening ha påverkat det beslut som nämnden fattade. Därför ville jag att nämnden, på det efterkommande sammanträdet (den 9 november), skulle diskutera bristerna i underlaget. Jag tyckte frågan om beskaffenheten av underlaget till nämnden helt enkelt var av sådan vikt att det var tvunget att diskuteras. Dessutom sa den dåvarande förvaltningschefen i ett senare skede om felaktigheterna i underlaget:

”Jag håller med [Kärvling alltså; min anm] i sak. Det var olyckligt.”

mats_andersson2På novembersammanträdet väckte jag därför detta ärende.

Ordförande Mats Andersson (C) förvägrade mig emellertid denna rätt trots att det i Kommunallagen (4 Kap 17 §) står:

”Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.”

Efter en viss argumentation så ställde ordförande min begäran under proposition, dvs votering3nämnden skulle rösta om jag fick väcka ärendet eller inte. Barn- och utbildningsnämnden avslog min begäran med siffrorna 10-1. Det betyder också att alla andra partier röstade mot min rätt enligt Kommunallagen. (Välfärdspartiets ledamot var dock inte på plats.)

Ordförande Mats Andersson (C) påstod senare att jag i och med voteringen hade fått väcka ärendet. Han menade att i och med att nämnden hade vägrat mig rätten att väcka ärendet så var ärendet väckt… Och att beslutet därför hade tillkommit i laga ordning.

Ordförande Andersson skrev också i ett yttrande till Förvaltningsrätten:

”Det är nämnden med majoritet som beslutar hur ett ärende behandlas.”

kommunallagen_felMats Anderssons menade tydligen att en politisk majoritet kunde upphäva Kommunallagen…

Jag reserverade mig mot barn- och utbildningsnämndens beslut och överklagade (den 23 november) det alltså till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Och idag gav mig Förvaltningsrätten rätt.

Förvaltningsrätten i Göteborg skriver:

”Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet.”domare

Det betyder att barn- och utbildningsnämndens beslut att vägra mig rätten att väcka ett ärende var olagligt. Olagligt!

I motiveringen till domen skriver Förvaltningsrätten:

”De förtroendevaldas rättigheter att ta olika initiativ är väsentlig från demokratisk synpunkt.”

Och:

”Det finns ingen laglig rätt för nämnden att besluta om huruvida en ledamot får väcka ett ärende eller inte.”

domOch så kommer slutklämmen från Förvaltningsrätten:

”Förvaltningsrätten anser mot denna bakgrund att nämnden genom sitt beslut i ärendet … har åsidosatt den i kommunallagen fastslagna initiativrätten då beslutet medfört att Stefan Kärvlings begärda ärende inte tagits upp och avgjorts i sak vid sammanträdet och inte heller bordlagts för avgörande vid annat tillfälle. Vad Stefan Kärvling anfört till stöd för sitt överklagande får således anses visa att beslutet strider mot 10 kap. 8 § KL. Beslutet ska därför upphävas.”

Det är värt att notera att 10 ledamöter i nämnden, inklusive hela presidiet, inte hade koll på Kommunallagen. Eller var det kanske snarare så att – de helt enkelt ville tysta en kritisk röst. Och att det gick före lagen.vanerparkenfsk1

Nu har det gått över ett år sedan barn- och utbildningsnämnden fattade det olycksaliga beslutet, på ett vinklat och delvis felaktigt underlag, att lägga ner Nattugglan och flytta barnen och personalen till Vänerparkens källarliknande lokaler. (Se ”Nattugglan-Vänerparken: Lokalerna”.) Efter beslutet har flera ledamöter varit och besökt lokalerna i Vänerparken och uttryckt sin åsikt att dessa lokaler inte passar för förskoleverksamhet. Jag tror dock ändå inte att dagens dom kommer att ändra majoritetens inställning i denna fråga. Tyvärr.

vbg_kartan3Däremot har Vänersborgs kommun återigen satts på kartan för att ha åsidosatt Kommunallagen. Å andra sidan kan väl domen underlätta för alla ledamöter i nämnder och styrelser – de vet nu att de har en ovillkorlig rätt att väcka ärenden på sammanträdena. Oavsett vad ordförande eller en majoritet tycker.

 .

forvaltningsrattenPS. Här kan du följa ”ärendets” väg i Förvaltningsrätten via mina blogginlägg. Det har blivit en del mailväxling…

PPS. Det blev en artikel i TTELA om Förvaltningsrättens dom: ”Kärvling fick rätt mot kommunen”. (Inlagt 11/11)

KF: BUN:s verksamhetsberättelse

25 april, 2016 Lämna en kommentar

Veckans sammanträde med kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, handlar till stor del om gångna tider, om år 2015.

dagordningaprilJag har tidigare skrivit om revisorernas rapporter (se ”Revisorsrapporter”) och årsredovisningen (se ”År 2015 till handlingarna”). Idag tänkte jag skriva några ord om Barn- och Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse.

Delar av verksamhetsberättelsen finns med i årsredovisningen, således under ärende 3, och de mer omfattande delarna som ett eget ärende (ärende 4 på dagordningen).

I årsredovisningen finns själva resultatavstämningen med. Och resultatet är väl inte speciellt plopp_greenupplyftande för barn- och utbildningsnämndens del, kan man nog konstatera.

plopp_redDet finns 20 mål. Det anses att 9 av dem är uppnådda under 2015. De är symboliskt och ytterst pedagogiskt markerade med gröna ploppar. 11 mål har således inte uppnåtts. De är markerade med röda ploppar.

Målet att barnens och ungdomarnas trivsel, trygghet och arbetsro ska vara hög får en grön plopp. Men det tycks mig vara en sanning med modifikation, i varje fall när det gäller arbetsron. Stora klasser och trånga klassrum gör det inte lätt ute på skolorna. Här skulle politikerna kunna ge personalen betydligt bättre förutsättningar. Föräldrarna på en del förskolor kände sig för övrigt inte heller helt trygga.

goalBarns och ungas psykiska hälsa har förbättrats under året enligt målavstämningen. Det verkar dock vara mer en känsla grundad på det arbete som utförts än med fakta om resultatet. Det finns anledning till att vara lite skeptisk. Stora barngrupper i förskolan, stora klasser, för få speciallärare, ett betygssystem som bidrar till stor stress bland eleverna etc gör, även här, att förutsättningarna skulle kunna vara, och bli, bättre. Vi hoppas dock att den psykiska hälsan verkligen har förbättrats.

Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter sitt arbete med att öka skolnärvaron. Och det ger resultat.

Det finns vidare gröna ploppar på samverkan mellan hem och barnomsorg (jag undrar om Nattugglans föräldrar var med i undersökningen?) och med andra myndigheter. Fast jag blir lite tveksam till den gröna ploppen för målet:glasogon

”hög kvalitet inom förskola och grundskola ska synliggöras”

Vilken hög kvalitet? Hög kvalitet i förhållande till de förutsättningar pedagogerna får av politikerna? OK, i så fall går jag med på det. Men det är inte riktigt så det presenteras…

Det finns många mål som inte uppnås…

student7Trots att medelmeritvärdet i åk 9 ökade, så sjönk andelen elever som var behöriga till ett yrkesprogram. 21% av eleverna uppnådde inte heller godkända resultat i samtliga ämnen. Dessutom finns det en del i övrigt att önska när det gäller likvärdigheten mellan skolenheter och mellan pojkar och flickor.

BUN lyckades inte med att tillgodose föräldrarnas förstahandsval inom barnomsorgen inom fyra månader. Detta är för övrigt ett lagbrott… Det blev inte heller någon utökning av öppettiderna i förskola och fritidshem.

Det finns fler mål som inte uppnåddes.

Men så är det. Vänersborg har den förskola och den grundskola som kommunen förtjänar. Vill inte politikerna ge de nödvändiga förutsättningarna till pedagogerna, så blir resultatet så här. Att Vänersborg inte följer Skollagen tycks inte heller vara särskilt viktigt för många politiker. Eller att kommunen kom på plats 199 i SKL:s skolranking ”Öppna jämförelser” för 2015. (På plats 159 om de fristående skolorna räknas med.) (Skolrankingen kom för övrigt idag, rapporten laddar du ner här och statistik här.)

verkberDet var verksamheten under ärendet om årsredovisningen. Sedan kommer ”ytterligare” en verksamhetsberättelse under ärende 4. Den här berättelsen är längre och ska väl liksom vara ”fundamentet” för kommande arbete. Här beskrivs nämndens verksamhet på ett fylligare och djupare sätt.

Jag gör några nedslag i BUN:s berättelse.

 • BUN redovisar att överskott på 10,4 milj kr.
 • Antalet elever i grundskolan har ökat med 217.

Här tycker jag att nämnden skulle ha varit mycket tydligare med att förklara varför nämnden kan gå med överskott samtidigt som det finns för lite pengar överallt i verksamheterna. (Jag återkommer till det, om inte annat i ett anförande på onsdagens sammanträde.)

 • Det är brist på legitimerade lärare.
 • I förvaltningen arbetar 71 obehöriga pedagoger.
 • Personalomsättningen har ökat till 9,2%.
 • Det är för många barn och personal på varje förskoleavdelning.
 • Det finns brister i likvärdigheten mellan skolenheter och mellan pojkar och flickor.

sammanfattning4På fyra rader sammanfattar verksamhetsberättelsen vad det är fråga om:

”De ökade barn- och elevtalen löser verksamheterna med att förtäta, utöka med tillfälliga lokaler, titta över sina verksamheter och hitta nya sätt att organisera sina verksamheter på. Konsekvenserna i verksamheterna blir bland annat en ökad arbetsbelastning för personalen, högre sjukskrivningstal, ökat tryck på öppettider för förskola och fritidshem samt försämrade lärmiljöer.”

Kan man också gissa att kunskapsresultaten blir sämre och att barnen och ungdomarna mår sämre?

Det här var vad det står i verksamhetsberättelsen om barn- och utbildningsnämnden. Det finns naturligtvis motsvarande texter för kommunens alla andra nämnder också. (Men det hinner jag inte med att redogöra för.) Det är sammanlagt en tung läsning att ta sig igenom alla sidor, men det är också väldigt givande. I varje fall om man är politiker… Eller en intresserad kommuninvånare. Man kanske till exempel undrar vad det blir av alla skattepengar…

Yttrande 2 till Förvaltningsrätten

13 februari, 2016 Lämna en kommentar

Så var det dags igen.

forvaltningsrattenHäromdagen fick jag återigen ett brev från Förvaltningsrätten i Göteborg. Jag fick en chans att yttra mig över barn- och utbildningsnämndens senaste yttrande till Förvaltningsrätten. Ja, även denna gång var det ordförande Mats Andersson (C) som yttrade sig i nämndens namn. Och återigen med enträget bistånd från kommunens jurist.

Bakgrunden är, som många kanske kommer ihåg, att jag överklagade ett beslut i Barn- och Utbildningsnämnden (BUN). (Se ”Laglighetsprövning: Väcka ärenden”.) Det gällde nämndens beslut den 9 november att vägra mig rätten att väcka ett ärende.

juristBeslutet i BUN fattades med röstsiffrorna 10-1. De ledamöter som ansåg sig ha den juridiska kunskap och kompetens som krävdes för att neka mig att väcka ärendet var förutom ordförande Mats Andersson (C), Henrik Josten (M), Joakim Sjöling (S), Nils Dahlgren (S), Birgitta Persson (S), Christer Bogren (MP), Anton Lidell (M), Gunnar Bäckman (KD), Henrik Dhejne (M) och Carina Jällbrink (SD). Det kan också noteras att de var så säkra på sin sak att beslutet fattades utan att det föregicks av vare sig information från kommunjurist, frågor eller diskussion…

Överklagandet innebar att jag ville att Förvaltningsrätten i Göteborg gjorde en laglighetsprövning av beslutet utifrån Kommunallagens paragraf 17 i kapitel 4:

”Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.”

mats_andersson2Ordförande Andersson yttrade sig i december över mitt överklagande, i nämndens namn (se ”Ordf Andersson (C) svarar”). Sedan fick jag tillfälle att yttra mig över ordförande Anderssons yttrande (se ”Yttrande till Förvaltningsrätten”), varpå ordförande Andersson återigen fick yttra sig, denna gång över mitt yttrande. (Se ”Sånt här kan bara hända i BUN”.)

Min ursprungliga överklagan har således vandrat fram och tillbaka några gånger, utan att Förvaltningsrätten har avkunnat någon dom i ärendet. Rätten samlar fortfarande in fakta kan man säga. Jag antar emellertid att detta är sista gången någon av parterna, dvs BUN eller jag, ska yttra oss i frågan. Nu kan vi nog förvänta oss att nästa steg är en dom…gronkoping

Jag skickade in mitt sista (senaste?) yttrande tidigare idag. Yttrandet återges i sin helhet nedan. Jag tror att det kan bli en lite ”småkul” läsning…

yttrande=====

Yttrande över Mats Anderssons yttrande

Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Vänersborg, Mats Anderson (C), har återigen ensam yttrat sig över mitt senaste yttrande till Förvaltningsrätten.

Ordförande Andersson har inte heller denna gång något nytt att tillföra i sak. Han går inte i svaromål eller bemöter mina argument. Istället förklarar Andersson varför han fattade beslut om det förra yttrandet på delegation.

Ordförande Andersson skriver att det fanns ett grovutkast på ett yttrande fredagen den 4 december 2015 och att ordförande inte hade en chans att färdigställa yttrandet till på måndagen den 7 december då barn- och utbildningsnämnden hade sitt sammanträde. Och visst, betraktar man helgen som helt arbetsfri eller har planerat andra viktigare saker så förstår jag resonemanget att utkastet inte hinner färdigställas.

Däremot förstår jag inte, och det försöker inte heller Andersson förklara, varför han inte ens informerade barn- och utbildningsnämnden om att nämnden skulle yttra sig eller att han hade tänkt lämna ett yttrande på delegation eller varför han inte läste upp utkastet och frågade efter synpunkter. Istället informerade ordförande Andersson barn- och utbildningsnämnden 7 veckor senare, på sammanträdet den 25 januari 2016.

Jag är inte helt tillfreds med ordförande Anderssons hantering av yttrandet. Och det är jag inte säker på att Andersson är själv heller egentligen. Andersson avslutar nämligen det senaste yttrandet med en för Förvaltningsrätten, gissar jag, ganska oförståelig kommentar:

”Vidare bör det noteras att det är möjligt för varje nämndsledamot att lägga yrkanden i samband med ”förvaltningschefens informationspunkt”. Yrkan­den tas då med i protokollet och behandlas i vanlig ordning.”

Det här har inget att göra med hanteringen av yttrandet i december, utan ordförande Anderssons kommentar ska ses i ljuset av att historien upprepade sig på nämndens sammanträde den 25 januari 2016. Även denna gång hade nämnden nämligen fått ett föreläggande av Förvaltningsrätten om att yttra sig (en andra gång).

Ordförande Andersson hade inte heller vid detta tillfälle färdigställt något yttrande och kunde därför inte förelägga det inför barn- och utbildningsnämnden. Det var ett dilemma, särskilt som nämnden nu, till skillnad från på decembersammanträdet, fick reda på att ett yttrande skulle lämnas. Det beskedet lämnade ordförande Andersson under punkten ”Information från ordförande”…

Hur skulle ordförande Andersson kunna motivera att han yttrade sig på delegation, när nämnden nu satt i sammanträde? Delegationsbeslut kan ju bara ordförande fatta om nämnden inte hinner samlas för att fatta beslut… Och här satt hela nämnden…

Därav ordförandes kommentar i yttrandet (se citat ovan).

Det var nämligen så att problematiken ”löstes” genom att ordförande Anderssons (C) ”regeringspartner” Joakim Sjöling (S) (centerpartiet styr Vänersborgs kommun tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet), 2:e vice ordförande i nämnden, lade förslaget att nämnden skulle ge ordförande Andersson i uppdrag att svara Förvaltningsrätten. Det blev också nämndens beslut.

Det här var en ytterst märklig hantering av ärendet och ger upphov till ytterligare funderingar. Det blev också en hel del diskussion i nämnden angående själva hanteringen, något som inte framgår av protokollet.

Det är för det första en nyhet för nämnden att beslut kan fattas under informationspunkten ”Information från ordförande”. Det har mig veterligen aldrig hänt tidigare och det syns ju på själva ärenderubriken att det enbart handlar om information…

Det fanns inte heller någon information, än mindre något beslutsförslag, i de utskickade handlingarna. Ordförande informerade inte heller nämnden på sammanträdets inledning att ett beslut skulle fattas på informationspunkten ”Information från ordförande”. Ledamöterna kunde alltså inte förbereda sig på något sätt, något som också strider mot de principer som nämnden arbetar efter.

Och om nu beslut skulle fattas, var då inte ordförande Andersson jävig…? Skulle Andersson själv få rösta om att nämnden skulle ge honom fria händer att yttra sig till Förvaltningsrätten? Ordförande Andersson var ju definitivt part i målet. Nämnden fattade dock beslut i frågan utan att nämnden fick ett tillfredsställande svar på ordförandes eventuella jäv. (Undertecknad avstod från att delta i beslutet.)

Och för det fjärde, och det mest intressanta.

Om nu nämnden fattade ett beslut på punkten ”Information från ordförande” innebar inte det att ett nytt ärende väcktes? Kan det överhuvudtaget fattas ett beslut om något som inte är ett ärende?

Och det var ju det mitt ursprungliga överklagande handlade om – att jag fråntogs rätten att väcka ett ärende… Skulle nu 2:e vice ordförande Joakim Sjöling (S) helt plötsligt få lägga ett yrkande och därmed väcka ett ärende? När jag ville väcka ärendet i oktober, och som nämnden nekade, hade jag dels meddelat ordförande min avsikt och vilja i ett mail innan sammanträdet och dels upprepat min avsikt vid sammanträdets inledning. Joakim Sjöling väckte sitt ärende mitt under sammanträdet när nämnden dessutom var i färd med att avhandla en informationspunkt.

Det känns inte som att ordförande Andersson är konsekvent, och varför inte ovanstående citat kunde gälla 9 november 2015 när jag ville väcka ett ärende förstår jag inte.

Hur som helst, den 29 januari 2016 skickade ordförande Andersson sitt andra yttrande till Förvaltningsrätten, tillsammans med ett utdrag från barn- och utbildningsnämndens protokoll som visar att nämnden gett ordförande denna rätt att yttra sig i nämndens namn.

Nu är väl egentligen inte alla förvecklingar och delegationsbeslut i barn- och utbildningsnämnden, vilket var det enda som ordförande Anderssons yttrande handlade om, särskilt intressant för Förvaltningsrätten. Det är det inte för undertecknad heller…

Den principiella frågan är avgörande – vad innebär 4 Kap 17 § i Kommunallagen:

”Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.”

Vad betyder denna paragraf i praktiken? Får en ledamot alltid väcka ärenden och under vilka omständigheter? Kan en nämnd frånta en ledamot rätten att väcka ärenden genom ett majoritetsbeslut? Och hur definieras förresten ett ärende?

Vänersborg 2016-02-13
Stefan Kärvling

ps=====arende2

PS. Här kan du följa ”ärendets” väg i Förvaltningsrätten via mina blogginlägg.

Kategorier:BUN 2015, BUN 2016, Juridik

Yttrande till Förvaltningsrätten

28 december, 2015 Lämna en kommentar

overklaga3Den 23 november överklagade jag ett beslut i Barn- och Utbildningsnämnden (BUN). (Se ”Laglighetsprövning: Väcka ärenden”.) Det gällde nämndens beslut från den 9 november att vägra mig rätten att väcka ett ärende.

Överklagandet innebar att jag ville att Förvaltningsrätten i Göteborg gjorde en laglighetsprövning utifrån Kommunallagens paragraf 17 i kapitel 4:kommunallagen

”Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.”

Beslutet i BUN fattades med röstsiffrorna 10-1. De ledamöter som ansåg sig ha den juridiska kunskap och kompetens som krävdes för att neka mig att väcka ärendet var: Mats Andersson (C), Henrik Josten (M), Joakim Sjöling (S), Nils Dahlgren (S), Birgitta Persson (S), Christer Bogren (MP), Anton Lidell (M), Gunnar Bäckman (KD), Henrik Dhejne (M) och Carina Jällbrink (SD).

Det kan noteras att nämnden fattade beslutet utan det föregicks av vare sig information från kommunjurist, frågor eller diskussion.

justitiaNär en överklagan/begäran om laglighetsprövning kommer till Förvaltningsrätten så får den myndighet, eller vad det nu kan vara, det gäller möjlighet att svara, dvs försvara sig och sitt handlande. Det gjorde BUN:s ordförande Mats Andersson (C) på egen hand. Å hela BUN:s vägnar. Ordförande Andersson valde av någon märklig anledning att författa och skicka yttrandet helt själv, på delegation. Du kan läsa det väsentligaste i Anderssons yttrande här (”Ordf Andersson (C) svarar”).

Innan Förvaltningsrätten i Göteborg dömer i frågan, så får den klagande, dvs jag, också en möjlighet att yttra mig över Mats Anderssons yttrande. Det har jag gjort nu. Och det är detta yttrande, över Mats Anderssons yttrande, som jag publicerar i sin helhet nedan.

forvaltningsratten==============

Yttrande över Mats Anderssons yttrande

Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Vänersborg, Mats Anderson, har ensam yttrat sig över mitt överklagande/begäran om laglighetsprövning. Ordförande Andersson har använt sig av Barn- och Utbildningsnämndens delegationsordning. Jag citerar från det diarieförda beslutet, ”Delegationsbeslut Yttrande – Mål nr. 12276-15”, Vänersborgs kommun 2015-12-08:

”Av delegationsordningen för Barn- och utbildningsnämnden, beslutad den 12 oktober 2015, § 105, punkt 1.1, framgår att beslut i ärende som är brådskande, att Barn- och utbildningsnämndens avgörande inte kan avvaktas, kan fattas av nämndens ordförande.”

Jag tycker detta är märkligt. Ordförande Andersson skickade sitt yttrande till Förvaltningsrätten tisdagen den 8 december – dagen efter Barn- och Utbildningsnämndens decembermöte, enligt schemat för nämndens sammanträden. Och jag vet att ordförande Andersson hade utkastet från kommunjuristen i sin hand redan före helgen. Jag tycker därför att det inte riktigt är i sin ordning att ordförande Andersson har använt sin delegationsrätt på tisdag. Han borde ha lyft ärendet på nämndens sammanträde dagen före, på måndag.

Mats Andersson skriver i sitt yttrande till Förvaltningsrätten:

”Kommunen menar att klaganden inte har visat att det föreligger grund enligt 10 Kap. 8 § kommunallagen (1991:900, KL) att bifalla överklagandet. Överklagat beslut har tillkommit i laga ordning.”

Till stöd för sin uppfattning anför Mats Andersson tre omständigheter, argument.

Den första omständigheten som Mats Andersson anför för att bevisa att han och nämnden har handlat rätt lyder:

”Klaganden yrkade att ”ärendet om Björkholmsgatans förskola/Nattugglan uppförs som ärende vid dagens sammanträde”. Klaganden yrkade inte på omprövning av tidigare fattat beslut den 12 oktober 2015, § 110, avslag i tidigare avhandlad sakfråga eller dylikt. Det framstår som att klagandens yrkande avsåg att åstadkomma en diskussion och information kring underlaget som beslutet den 12 oktober 2015 grundades på. Ärendet som klaganden hänvisar till har behandlats och diskuterats under sammanträdet. Information har givits av förvaltningschef med efterföljande diskussion där samtliga ledamöter gavs utrymme att yttra sig. Inget yrkande framkom som föranledde vidare behandling av ärendet.”

Ordförande Andersson blandar ihop att väcka ärendet och att lägga ett yrkande. Det torde framgå klart av mitt överklagande, och för alla nämndsledamöter, att mitt syfte på sammanträdet var att väcka ett ärende. Om behandlingen av ärendet skulle ha lett till att yrkanden hade framställts, av mig eller någon annan ledamot, vet ingen, inte heller ordförande Andersson. Den här skrivningen är mycket spekulativ och behandlar egentligen inte sakfrågan.

Det framgår inte av Kommunallagen 4 Kap 17 § att rätten att väcka ärenden är beroende av om yrkanden framställs och/eller att dessa yrkanden i så fall ska framföras samtidigt som en ledamot begär att få väcka ett ärende.

På varje sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden finns det en punkt på dagordningen som heter ”Förvaltningschefen informerar”. Det redogjorde jag för redan i mitt överklagande. Den här punkten kommer alltid i slutet av dagordningen. Så också denna gång. Det betyder att min begäran att få väcka ett ärende behandlades innan ”Förvaltningschefen informerar”. Vad som skulle ”hända” när denna punkt skulle behandlas långt senare under sammanträdet visste ingen, inte heller ordförande Andersson. Vad som försiggick under punkten ”Förvaltningschefen informerar” kan således inte anföras som bevis på att mitt överklagande är oriktigt. Dessutom är punkten ”Förvaltningschefen informerar” en så kallad informationspunkt. Det betyder att det inte är möjligt att framställa yrkanden.

Den andra omständigheten som ordförande Mats Andersson anför lyder:

”Nämnden gör gällande att klaganden har fått väcka sitt ärende. Det väckta ärendet har protokollförts, fått eget diarienummer, 2015/54 liksom paragrafnummer, § 119. Nämnden beslutade att ärendet som initierades ska behandlas i samband med förvaltningschefens informationspunkt. Det är nämnden med majoritet som beslutar hur ett ärende behandlas.”

Det här är ett ”Moment 22” som jag beskrev redan i det ursprungliga överklagandet. Ordförande Mats Andersson har enligt min mening missuppfattat vad Barn- och Utbildningsnämndens beslut på denna punkt innebar. Beslutet innebar inte att mitt ärende väcktes. Beslutet handlade om att mitt ärende inte fick väckas. Jag skulle vilja uttrycka det som så att denna punkt var ett nytt ärende(!), som handlade om nämnden skulle godkänna att ett nytt ärende väcktes. Och i och med att nämnden röstade nej, så fick det ärende som jag ville väcka inte väckas.

Kommunallagen 4 Kap 17 § talar för övrigt om att ”väcka ärenden”, inte ”initiera” som ordförande Andersson skriver.

Mitt ärende blev aldrig något ärende. Det beslut som Barn- och Utbildningsnämnden fattade föregicks inte heller av någon diskussion i sakfrågan.

Trots att jag anser att vad som avhandlades under punkten ”Förvaltningschefen informerar” ligger utanför ämnet för min överklagan/begäran om laglighetsprövning så vill jag ändå lämna några sakupplysningar.

Det blev inte heller under denna punkt någon diskussion i sakfrågan som Mats Andersson antyder i sitt yttrande. Det var enbart undertecknad som ställde frågor till Förvaltningschefen. Frågorna handlade om underlagets beskaffenhet och frågestunden avslutades med att Förvaltningschefen sa:

”Jag håller med i sak. Det var olyckligt.”

Mats Andersson anser att den här frågestunden skulle ha tillmötesgått min begäran att få väcka ett ärende, när det här svaret från Förvaltningschefen tvärtom visade anledningen till varför jag ville väcka ärendet…

Den tredje omständigheten som Mats Andersson anför lyder:

”Det bör noteras att beslutet den 12 oktober 2015, § 110, handlar inte om nedläggning av förevarande förskola som klaganden anger i sin besvärsskrift utan beslutet var: ”Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Björkholmsgatans förskola/Nattugglan flyttas till lokaler i Vänerparken som avgränsar till nuvarande Vänerparken förskola samt att säga upp Björkholmsgatans förskola/Nattugglans lokaler.”

Det här argumentet är en tämligen ointressant och en pinsam semantisk lek med ord. Men just därför blir den värd en kort kommentar.

Den byggnad där Nattugglan idag ligger ska inte längre vara förskola. Barnen och personalen ska flyttas till andra lokaler i en annan del av staden, till Vänerparkens lokaler. Och bli en del av Vänerparkens förskola. Att uttrycka detta förhållande, som jag gör i min överklagan, ”Nattugglans nedläggning och flytt till Vänerparken”, tycks vara en helt befogad beskrivning av innehållet i nämndens beslut.

Sammanfattningsvis noterar jag att Barn- och Utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson till stor del undviker att resonera kring det lagrum som jag åberopar i min överklagan/begäran av laglighetsprövning, nämligen Kommunallagen 4 Kap 17 §:

”Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.”

Och när ordförande Mats Andersson vid ett tillfälle i sitt resonemang nuddar vid paragrafens innebörd så demonstreras Anderssons syn på paragrafen. Andersson skriver i sitt yttrande:

”Det är nämnden med majoritet som beslutar hur ett ärende behandlas.”

Som jag ser det innebär Mats Anderssons tolkning av Kommunallagen att en politisk majoritet i en nämnd eller styrelse kan upphäva lagen, dess stadgande, mening och intentioner. Det är inte så som jag tolkar Kommunallagen.forvaltningsratten

Vänersborg 2015-12-28
Stefan Kärvling

Kategorier:BUN 2015, Juridik

Ordf Andersson (C) svarar

26 december, 2015 Lämna en kommentar

ttelaTTELA ringde lite överraskande dagen före julafton. Först tänkte jag att TTELA ville få mer information om NÄRF och den skandal som har rullats upp kring ordförande Bo Carlssons agerande. Men det var fel. Journalisten undrade istället hur det gick med min överklagan till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Som trogna, och kanske mindre trogna, bloggläsare erinrar sig, så överklagade jag ju barn- uggla_nattoch utbildningsnämndens och dess ordförandes vägran på novembersammanträdet att låta mig väcka ärendet om Nattugglan. (Se ”Två viktiga reservationer”.)

Jag svarade TTELA att det går bra med överklagandet.

forvaltningsrattenFörra veckan fick jag nämligen ett brev från Förvaltningsrätten. Vilket var väntat och helt enligt rutinerna. Rätten gav mig möjlighet att lämna ett yttrande på det svar, närmast ett för-svar, som barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) hade skickat in som yttrande på mitt överklagande. (Se ”Laglighetsprövning: Väcka ärenden”.)

overklaga3Det är så det går till: En överklagan skickas in till rätten, den det klagas på får försvara sig och sedan får den klagande en möjlighet att yttra sig över yttrandet från den det klagas på. Sedan är det dags för rätten att ta ställning. Och det kan ta allt från några veckor till några månader.

Bollen ligger alltså just nu hos mig. Mitt yttrande ska emellertid inte vara Förvaltningsrätten tillhanda förrän senast den 4 januari. Det betyder att jag har några dagar på mig. Jag ska skriva mitt yttrande nu under mellandagarna.

I denna blogg tänkte jag referera vad ordförande Mats Andersson (C) anför till försvar för sitt handlande att inte låta mig väcka ett ärende på nämndens sammanträde.

sammantrade6Egentligen är det barn- och utbildningsnämnden (BUN) som ska yttra sig över min överklagan till Förvaltningsrätten… Det betyder med andra ord att BUN skulle ha diskuterat och beslutat om det föreslagna yttrandet skulle ha skickats vidare till rätten…

Nu har det inte blivit så. Ordförande Mats Andersson (C) har gått förbi detta. Av någon anledning som jag inte riktigt förstår. Mats Andersson har nämligen yttrat sig till rätten alldeles på egen hand. Han har utnyttjat en paragraf i delegeringsordningen – och skriver i sitt yttrande:

”Av delegationsordningen för Barn- och utbildningsnämnden, beslutad den 12 oktober 2015, § 105, punkt 1.1, framgår att beslut i ärende som är brådskande, att Barn- och utbildningsnämndens avgörande inte kan avvaktas, kan fattas av nämndens ordförande.”

mats_andersson2Det är märkligt. Mats Andersson skickade sitt yttrande till Förvaltningsrätten tisdagen den 8 december. Dagen före, måndagen den 7 december, hade barn- och utbildningsnämnden ett sammanträde. Och jag vet att ordförande Andersson hade utkastet från kommunjuristen i sin hand redan före helgen…

Jag tycker därför att det inte riktigt är i sin ordning att ordförande Andersson har använt nonosin delegationsrätt. Han borde självklart ha lyft ärendet på nämndens sammanträde.

Och det ska jag naturligtvis nämna i mitt yttrande till Förvaltningsrätten.

Mats Andersson skriver i sitt yttrande till Förvaltningsrätten:

”Kommunen menar att klaganden (det är jag som är ”klaganden”; min anm) inte har visat att det föreligger grund enligt 10 Kap. 8 § kommunallagen (1991:900, KL) att bifalla överklagandet. Överklagat beslut har tillkommit i laga ordning.”

Ordförande Mats Andersson (C) anför tre omständigheter, argument, för att bevisa att han har rätt.

1Anderssons första argumentet lyder:

”Klaganden yrkade att ”ärendet om Björkholmsgatans förskola/Nattugglan uppförs som ärende vid dagens sammanträde”. Klaganden yrkade inte på omprövning av tidigare fattat beslut den 12 oktober 2015, § 110, avslag i tidigare avhandlad sakfråga eller dylikt. Det framstår som att klagandens yrkande avsåg att åstadkomma en diskussion och information kring underlaget som beslutet den 12 oktober 2015 grundades på. Ärendet som klaganden hänvisar till har behandlats och diskuterats under sammanträdet. Information har givits av förvaltningschef med efterföljande diskussion där samtliga ledamöter gavs utrymme att yttra sig. Inget yrkande framkom som föranledde vidare behandling av ärendet.”

2Den andra omständigheten som Mats Andersson anför för att bevisa att han rätt lyder:

”Nämnden gör gällande att klaganden har fått väcka sitt ärende. Det väckta ärendet har protokollförts, fått eget diarienummer, 2015/54 liksom paragrafnummer, § 119. Nämnden beslutade att ärendet som initierades ska behandlas i samband med förvaltningschefens informationspunkt. Det är nämnden med majoritet som beslutar hur ett ärende behandlas.”

3Mats Andersson anför även ett tredje argument för att bevisa att han rätt. Fast detta argument är nästan pinsamt dåligt tycker jag:

Det bör noteras att beslutet den 12 oktober 2015, § 110, handlar inte om nedläggning av förevarande förskola som klaganden anger i sin besvärsskrift utan beslutet var: ”Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Björkholmsgatans förskola/Nattugglan flyttas till lokaler i Vänerparken som avgränsar till nuvarande Vänerparken förskola samt att säga upp Björkholmsgatans förskola/Nattugglans lokaler.”

karvling3Nu ska jag alltså ägna några timmar de närmaste dagarna åt att försöka bemöta Mats Anderssons tre argument på ett bra och vederhäftigt sätt. Och om någon läsare vill hjälpa mig, så tar jag tacksamt emot synpunkter. Jag betraktar det inte som ”fusk”. Mats Andersson har nämligen fått ganska mycket hjälp av kommunjuristen… Och då kan väl jag få lite hjälp från mina läsare…

Ha en bra fortsättning!

Kategorier:BUN 2015, Juridik

Nattugglan: Politiker och beslut

18 december, 2015 Lämna en kommentar

sammantrade6Politikerna sitter i olika sammanträdesrum på kommunhuset och fattar beslut. Till sin hjälp har de ofta en mängd handlingar och underlag med fakta.

Några politiker har kanske inte läst igenom handlingarna ordentligt inför besluten. Några andra har kanske slarvat med inläsningen och förberedelserna i något specifikt ärende. Det kanske är tio ärenden på dagordningen och de har läst igenom de andra nio ordentligt, men inte det tionde… De flesta politiker förutsätter också att de underlag som finns inför besluten är totalt uttömmande och riktiga. De kanske också litar på vad ”topparna” i partiet säger. ”De har nog läst på, de vet vad de talar om.” Typ.

tired112Naturligtvis finns det alltid också de politiker som inte har hunnit med att sätta sig in i ärendena överhuvudtaget. De kanske inte har haft tid eller ibland inte lust. Sammanträdet kanske också har dragit ut på tiden och man börjar bli trött. Några politiker kanske sitter och längtar efter fikarasten. Och är dessutom en betryggande majoritet överens i diskussionen och omröstningen så kan väl beslutet inte vara fel. I en majoritet så har den enskilda ledamotens ansvar en tendens att förminskas eller kanske till och med försvinna. ”Det var inte bara jag, alla andra gjorde ju också så.” Typ.

Politiker är vanliga människor. Men visst ska och kan man ändå kräva lite mer av politiker. Särskilt som deras beslut kan få stor betydelse för andra.

För så är det.

Och händer det att man som politiker fattar fel beslut så får man stå för det. Och blir det riktigt fel, så borde man faktiskt också kunna ompröva beslutet. ”Det blev fel, men vi gör om och vi gör rätt.”

Det vore ingen svaghet. Tvärtom, det skulle vara ett bevis på både politiskt självförtroende och styrka. (I Vänersborg händer det inte ofta…)

nattugglanDet beslut som barn- och utbildningsnämnden fattade i oktober om Nattugglans nedläggning och flytt till nya lokaler på Vänerparken är ett beslut som i högsta grad påverkar människors vardag. Små barn ska flytta till helt nya lokaler, föräldrar ska lämna sina barn i dessa lokaler och förskolepersonalen ska arbeta i dem.

Barn- och utbildningsnämndens 11 ledamöter fattade den 12 oktober ett beslut som påverkar många människors vardag, många människors liv.

Tyvärr gjorde nämnden det utan att någon analys utifrån barnperspektivet gjordes, utan att någon dialog med föräldrarna genomfördes och utan att någon riskanalys bland personalen utfördes. Dessutom innehöll faktaunderlaget ofullständigheter och rena felaktigheter.

parents2Föräldrar till barn på Nattugglan ville igår torsdag träffa ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden. De ville att politikerna i nämnden kom till de ”nya” lokalerna på Vänerparken för att med egna ögon se de utrymmen som barnen på Nattugglan ska flytta till.

De ville få politikerna att förstå att de hade fattat ett felaktigt beslut.

Det kom bara fem politiker, varav bara en ordinarie ledamot i nämnden. Det var jag. Två ersättare i nämnden fanns på plats, Kent Karlsson (V) och Marianne Karlsson (C). Dessutom hade också Morgan Larsson (VFP) och Kurt Karlsson (SD) också hörsammat föräldrarnas inbjudan.tumme_ner5

Det var dåligt. Var fanns alla politiker som ansvarar för barnens, föräldrarnas och personalens förändrade, och försämrade, framtid? Var inte dessa politiker intresserade av att träffa de som drabbades av beslutet? Ville de inte höra föräldrarnas synpunkter?

Uppenbarligen inte.

mogelDirekt vi politiker, som hörsammade föräldrarnas vädjan, kom ner i lokalerna kände en av oss att det luktade mögel. Och det bekräftade ju vad andra tidigare hade uppgett. Politikerna visades runt i lokalerna och vi fick se fuktskador, bristande ventilation och toaletten som har haft stora problem med avloppet. Vi såg de små fönstren som inte räckte till för att få in ordentligt med dagsljus i lokalerna. Vi såg också de små lekgårdarna mellan husen. Vi såg däremot inga ordentliga utrymningsvägar vid brand… Och vi undrade allesammans om lokalerna, renoverade eller ej, skulle klara en inspektion av brandmyndigheterna. Det ska ju faktiskt vistas en mängd små barn i lokalerna.

Det var också som en av oss politiker sa, det spelar ingen roll om lokalerna renoveras – lokalerna passar helt enkelt inte för förskoleverksamhet.

vanerparkenfsk1Och det var så sant som det var sagt. En lång korridor utan fönster med en massa smårum på ena sidan. Så långt från en hemmiljö man kan tänka sig. Och här ska barn bo och leva under längre tider. Många av de här barnen har ju föräldrar som arbetar allt annat än kontorstider och som ibland gör betydligt längre pass på sina arbeten än de vanliga 8 timmarna.

Kontrasten mot Nattugglans nuvarande lokaler är slående!

Vi politiker fick också ta del av den desperation som råder bland föräldrar.

”Skulle ni vilja ha era barn i de här lokalerna?”

Det var nog ingen av de närvarande som var beredda att svara ja på den frågan…

Vi fick också höra om föräldrar som aktivt söker nya jobb eller funderar på att flytta till typ Trollhättan för att de inte vill att deras barn ska vistas i de här lokalerna.

Jag tror att det är nyttigt att politiker ger sig ut i verkligheten och träffar de människor som berörs av besluten. Tyvärr var det alltför få i barn- och utbildningsnämnden som var beredda att göra detta. Det är bara att beklaga.

Och därmed känns chanserna ytterst små att nämnden tar upp ärendet igen och omprövar sitt beslut. Ja, i november fick jag ju inte ens ta upp ärendet för förnyad diskussion.alarm

Ibland kan man bli besviken på politiker. Men vem vet, kanske tar de politiker som inte var där och ringer upp föräldrarna och kommer överens om en ny tid…? Det vore väl det minsta man kan begära?

Det var nog symptomatiskt att larmet gick när vi lämnade lokalerna…

.

PS. Jag har skrivit ganska många bloggar om Nattugglan vid det här laget. Du hittar dem här – i kronologisk ordning. I de här bloggarna hittar du också fakta som stöder påståenden i bloggen ovan.

BUN: Dagordningen”, 11 okt
Nattugglan läggs ner”, 13 okt
Björkholmsgatans förskola/Nattugglan”, 28 oktuggla_natt
BUN och Nattugglan”, 31 okt
Att väcka ärenden…”, 3 nov
BUN: Två viktiga reservationer”, 9 nov
Icke-ärendet Nattugglan”, 11 nov
Nattugglan-Vänerparken: Lokalerna”, 13 nov
En replik till ordf Andersson (C)”, 20 nov
Ingen riskbedömning inför BUN-beslutet”, 22 nov
Varför inte säga som det är?”, 23 nov
Barnkonventionen och BUN”, 25 nov
Laglighetsprövning: Väcka ärenden”, 4 dec

Så var årets sista BUN

7 december, 2015 1 kommentar

gaspa2Årets sista sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) var till skillnad från många andra sammanträden under året osedvanligt lugnt. Några saker var sig dock lika – endast ett fåtal personer yttrade sig, sverigedemokraterna ställde en mängd irrelevanta frågor, Gunnar Bäckman levererade inga slagkraftiga skämt och ordförande Anderssons planering var lika urusel som vanligt…  ;)   Fast denna gång åt andra hållet liksom.

grillspettSammanträdet tog som beräknat hela förmiddagen, men efter lunchrasten höll nämnden bara på i 15 min. Och sedan var det slut. Nämnden kunde naturligtvis ha fortsatt sitt sammanträde en kvart till innan lunchrasten. Och sedan fått gå hem. Men ok, nu fick man njuta av en turkisk grill innan hemfärden…

Jag har i tidigare bloggar redogjort ganska utförligt för nämndens ärenden: Verksamhetsplanen för 2016, Skolbarnomsorgen för elever i åk 4-6 (”öppet fritids”), Uppföljningsplan rörande privata utförare, Plan för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och ett antal kompletteringar. Så jag ska inte trötta ut er läsare med att upprepa samma saker igen.

uppfoljningUnder den månatliga uppföljningen fick nämnden reda på att ett beräknat underskott på 22,8 milj kr för 2015 har vänts till ett överskott på 3 milj. Det bland annat tack vare extra pengar från socialnämnden (=egentligen från Migrationsverket) och staten. Plus en del besparingar, som enligt ordförande Mats Andersson (C):

”har fått återverkningar i verksamheten.”

Vilket nämnden enligt samme Andersson ska studera noggrant. Fast när sa han inte.

Ordförande Andersson tror för övrigt att vi kan öka personaltätheten i grundskolan under 2016. Vi får se, hoppas kan man ju alltid. Men mer pengar från fullmäktige blir det inte. Däremot säkerligen statliga pengar riktade till de nyanlända barnen och ungdomarna.nyhet

Men det prognosticerade överskottet ledde till att BUN beslutade att:

”Upphäva beslut om allmän återhållsamhet i verksamheten.”

En liten julklapp till alla förskolor och grundskolor i kommunen. Hur mycket de nu hinner köpa in innan årsskiftet… Några datorer kanske…

cow2Nämnden fick en föredragning om resursanvändning. Och här noterar vi återigen det vi redan visste, nämligen att Vänersborgs kommun lägger mindre pengar på förskola, fritids och grundskola än genomsnittet i Sverige. Nu var siffrorna i och för sig från 2014, men de är antagligen ännu sämre i år.

Några exempel:

Förskolan

 • Antal inskrivna barn per avdelning: 18,3. Samtliga kommuner i Sverige: 16,9.
 • Inskrivna barn per årsarbetare: 6,1. Samtliga kommuner i Sverige: 5,3.
 • Kostnad per barn: 123.800 kr. Samtliga kommuner i Sverige: 133.900 kr.

Fritidshem

 • Inskrivna elever per ledset_barnårsarbetare: 23,7. Samtliga kommuner: 21,8.
 • Kostnad per barn: 32.200 kr. Samtliga kommuner: 34.700 kr.

Förskoleklass

 • Antal elever per lärare: 17,8. Samtliga kommuner: 16,6.
 • Kostnad per elev: 38.700 kr. Samtliga kommuner: 51.800 kr.

Grundskola

 • Antal elever per lärare: 12,4. Samtliga kommuner: 12,0.
 • Kostnad per elev: 92.200 kr. Samtliga kommuner: 95.000 kr.
 • Undervisning: 42.300 kr. Samtliga kommuner: 49.800 kr.
 • Lokaler: 17.100 kr. Samtliga kommuner: 18.000 kr.

fragande4Och då är ändå, enligt förvaltningschefen, den stora utmaningen i Vänersborg standarden på flera skolors lärmiljöer…

Sammanfattningsvis. BUN:s budget går ihop år 2015 – men till vilket pris?

Uppföljningsplanen rörande privata utförare antogs. När Marianne Karlsson (C) frågade varför simundervisning bara skulle bedrivas på förmiddagar, så svarade förvaltningschefen att det var av praktiska skäl, det hade med samordning att göra. Det förstod jag inte riktigt. Jag tror inte att förvaltningschefen gjorde det heller…

Jag frågade om Västtrafik. Där hoppades väl nämnden att så småningom få en viss återkoppling från en viss utredningssekreterare. Men regler, dvs nämndens kravspecifikation, ska alltid upprätthållas. Det försäkrade ordförande Andersson med bestämdhet, och förvaltningschefen menade att vi gör egna tillsyner. Det är också på det viset, fick nämnden reda på, att Barn- och utbildningsförvaltningen även godkänner Västtrafiks underleverantörer.

Och med det nöjde sig undertecknad vänsterpartist.

Planen för det systematiska kvalitetsarbetet godkändes också av nämnden. Efter en viss diskussion. Främst från min sida. Svaren på mina frågor var att insamlingen av alla 114 underlag inte var så betungande för rektorer och förskolechefer som det i förstone kunde verka. En stor del av statistiken kunde till exempel hämtas från centrala register. Jag hoppas att det är så…

fritidsOch så den kanske viktigaste frågan av dem alla:

”Skolbarnomsorg för elever i åk 4-6”

Det vill säga – ”öppet fritids”.

Men det blev lite av ett anti-klimax. Men på ett positivt sätt. Hela nämnden, och förvaltningen, var överens om att det inte var läge att fatta något beslut i frågan. Inte idag. Vilket var mycket klokt. Frågan om öppna fritids ska helt enkelt utredas ytterligare, både när det gäller säkerheten för barnen på gator och vägar, andra risker, antal utbudspunkter och förhållandet till läroplanen, men också ur integrationsaspekter. Antagligen mynnar utredningen så småningom ut i någon form av ”pilotprojekt” på någon skola.

Med andra ord, frågan återremitterades. Som det så fint heter.

honan4Övrigt som är värt att nämna från dagens sammanträde är att nämnden, efter fråga från Gunnar Bäckman (KD), fick reda på att förvaltningen arbetar med frågan om den nya förskolan i kvarteret Hönan. Vad det nu finns att arbeta med. BUN har ju redan fattat beslut, två gånger, om att bygga den…

Ordförande Andersson meddelade att han äntligen har träffat vårdnadshavare på Nattugglan. Jag vet inte vem som blev klokare efter det mötet – vårdnadshavarna eller Mats Andersson? Det ger sig kanske. Å andra sidan har BUN fattat beslut i frågan och jag tror inte att ordförande Andersson är beredd att ta den ”prestigeförlust” det skulle innebära att ta upp frågan igen. I synnerhet inte som ordförande, tillsammans med resten av nämnden, redan har vägrat mig möjligheten att göra det.

overklagaEtt beslut som förresten är överklagat till Förvaltningsrätten i Göteborg (se ”Laglighetsprövning: Väcka ärenden”). Och som kommunjuristen redan har skrivit ett utkast till svar på, till Förvaltningsrätten. Kommunen ska ju yttra sig över min begäran om laglighetsprövning. Eller rättare sagt, Barn- och Utbildningsnämnden ska göra det.

Ordförande Mats Andersson har redan fått svaret, men av någon anledning valde Andersson att inte behandla yttrandet på dagens nämndsmöte. Vilket får mig att undra… Svaret ska nämligen vara inskickat till Förvaltningsrätten innan jul – och beslutat av BUN. Som sagt. Men BUN:s nästa sammanträde är ju först nästa år… Har ordförande Andersson tänkt sig att fatta beslut om yttrandet till Förvaltningsrätten på egen hand, på delegation? Men det kan han ju näppeligen göra när nämnden faktiskt har haft ett sammanträde idag…overklaga3

Eller förbjöd ordförande Andersson helt enkelt sig själv att väcka ett nytt ärende på dagens sammanträde?

Frågorna är många. Det ska hur som helst bli spännande att se hur ordförande Andersson väljer att hantera frågan. Det kanske blir läge att överklaga själva hanteringen av min överklagan?

Det ska också bli spännande att så småningom få ta del av kommunjuristens förslag till yttrande.

För övrigt saknas det 6.000 lärare i Sverige redan nästa år. Konstigt att yrket inte är mer populärt med tanke på alla lov som lärare har…

Kategorier:BUN 2015, Fritids
%d bloggare gillar detta: