Arkiv

Archive for the ‘BUN 2015’ Category

Inför BUN : Planer, pengar och fritids

30 november, 2015 Lämna en kommentar

bunkallelseI torsdags kom kallelsen till barn- och utbildningsnämndens (BUN) nästa, och tillika årets sista, sammanträde den 7 december. Utskicket är som vanligt inte riktigt komplett. Underlaget till budgetfrågorna, den månatliga uppföljningen och den intressanta detaljbudgeten för nästa år, skickas inte ut förrän senare denna vecka. Så blir också fallet med ett ärende som handlar om att fastställa bidrag/beräkningsgrund för de fristående för- och grundskolorna samt den enskilda pedagogiska omsorgen etc.

Däremot finns verksamhetsplanen för nästa år med i utskicket. (Den tillhör samma ärende som den ännu ej utskickade detaljbudgeten.) Och redan på den första sidan i planen så noterar jag, med tanke på den tidigare bloggen ”Barnkonventionen och BUN”, meningen:

tyngd4”Barnperspektivet och barns rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild tyngd.”

Och självklart ska den ha det, en särskild tyngd alltså. Men då i praktiskt handlande och inte bara som en mening i ett dokument.

Och fortfarande med tanke på Nattugglans nedläggning och flytt till Vänerparken så står det att nämnden ska arbeta för:

”att utveckla forum för övergripande dialog och samverkan med vårdnadshavare och elever.”

Vilket då betyder, antar jag, att dialog och samverkan ska ske innan nämnden fattar de viktiga besluten…

aktivitet2Annars innehåller verksamhetsplanen flera sidor med förväntade resultat, och aktiviteter kopplade till dessa. Och om dessa är inte mycket att orda om. De är i huvudsak bra tycker jag nog, i varje fall på papperet. Dessutom har det mesta som staten gett förskola och grundskola i uppdrag genom skollag och läroplan skalats bort, vilket jag tycker är som det ska vara. Det är typ onödigt att upprepa samma saker. Däremot kanske det statliga uppdraget skulle lyftas upp och tydliggöras på ett bättre sätt. Om inte annat för att andra än nämnden, förvaltningen och lärarna ska få en bättre insikt och kunskap om förskolans och grundskolans förutsättningar och krav.

budget2Den totala budgeten för barn- och utbildningsnämnden år 2016 är på 669.789.000 kr, alltså i det närmaste 670 milj kr. Nu kan nämnden nog också förvänta sig ett rejält ekonomiskt tillskott, eftersom staten har lättat på plånboken med anledning av den flyktingsituation som råder. Vänersborg ska få hela 73,8 milj kr nästa år. Pengar som faktiskt utbetalas redan i december i år. Tyvärr är det en engångssumma från staten, vilket ställer till vissa ”problem”… (Men mer om det vid ett senare tillfälle.)

Hur mycket pengar som tillfaller BUN blir en fråga för fullmäktige i december. Vi får se hur det styrande triumviratet tänker sig att fördela pengarna. Och vad de ska användas till.

Nämnden ska fatta ett mycket viktigt beslut – om skolbarnomsorgen för elever i åk 4-6.

fritidsDet här förslaget var uppe som ett informationsärende i november och nu har ledamöterna fått några veckor på sig att fundera. (Några av mina funderingar har jag skrivit om i en tidigare blogg – se ”Öppna fritids”.)

Det fritids som vi har lärt känna genom åren kommer alltså att försvinna. (Om förslaget går igenom.) Det ska istället bli en öppen fritidsverksamhet. Barn i åldrarna 10-13 år kan komma till fritids om de vill och när de vill och i den utsträckning de vill. Dock inte på mornarna, då kommer inte fritids att vara öppet. (Det finns dock tankar på att servera ”öppen frukost”.) Det är viktigt att komma ihåg att den ”traditionella” fritidsverksamheten kommer att finnas kvar för elever i behov av olika former av särskilt stöd.

Utbudspunkterna, dvs lokalerna där den öppna fritidsverksamheten ska inrymmas, ska ligga centralt i de olika kommundelarna, så att de lätt kan nås. (Tjaaa, lätt och lätt…) Det är också tänkt att samarbetet med olika föreningar, t ex idrottsföreningar, ska öka.

antecknNämnden har inte fått något ytterligare underlag jämfört med förra månaden. Anteckningarna från det dialogmöte, som förvaltningen ska ha nu på onsdag med berörda föräldraföreningars ordförande, skickas ut direkt de är sammanställda.

Inom parentes (eller?) kan väl nämnas att inte heller i detta ärende finns någon bedömning utifrån Barnkonventionen eller någon riskbedömning för personalen (se ”Ingen riskbedömning inför BUN-beslutet”).

De röster jag har hört från föräldrahåll handlar mest om ”utbudspunkterna” och säkerheten. Signaturen ”Jenny” skriver till exempel (se här):cykling

”Det finns över 700 elever på mellanstadiet i Vänersborgs tätort… Hur skall man garantera alla dessa barns säkerhet i en öppen verksamhet? Särskilt 10-åringarna känns som för små för att vara i en så storskalig verksamhet. Och transporterna – barn brukar ju inte räknas som trafikmogna förrän vid 12 – men här skall 10-åringar ta sig runt i stan på egen hand. Eller förväntas föräldrarna gå ifrån sina arbeten en stund för att skjutsa barnen från skolan till utbudspunkterna? Mina stora barn kan gå till skolan själva, men jag låter inte min 10-åring cykla till Sportcentrum själv.”

Nu har ju kommunen (=huvudmannen) inget ansvar för transporten till fritids, varken idag eller med det ”nya” öppna fritids. Men jag förstår ”Jennys” oro. Tidigare låg ju fritids på skolorna, med det nya förslaget tvingas 10- och 11-åringarna ut på gatorna och vägarna. Och ärligt talat så skulle jag nog inte själv ha låtit mina 10-åriga barn ta sig från Nordstan eller Blåsut till Idrottshuset eller Ungdomshuset när det begav sig… Alternativet är att låta barnen åka hem, men vad blir det av fritids då?

idrottshusetDet finns en del andra frågetecken som också nämnden behöver få klarhet i. Och då ser jag framför mig ett stort öppet fritids på typ Idrottshuset eller Ungdomshuset. Två ”utbudspunkter” som är allmänna och offentliga platser. Hur ska det avgöras vem som får komma in på fritids? Ska barnen få någon typ av legitimation? Ska det anställas vakter/kontrollanter vid ingångarna? Och vad gör man om det kommer äldre obehöriga som vill in – och kanske till och med uppträder aggressivt?

Jag kan också tänka mig att ett sådant här öppet fritids blir väldigt populärt för de äldre barnen i åldersgruppen. (Idag är många 12-åringar inskrivna på fritids men sällan där.) Hur går det då med de yngre, 10-åringarna? Hamnar de i kläm? Vill de gå till fritids?

De här problemen, ”utmaningarna”, går kanske att lösa, men här måste nämnden verkligen veta vilka konsekvenser beslutet får. Innan beslutet fattas…

fritidspedagogJag undrar också över pedagogiken. Hur ska personalen kunna arbeta enligt läroplanen under de förhållanden som ett öppet fritids innebär, och kan innebära? Och hur går det med läroplanen om föreningarna tar hand om en stor del av verksamheten? Som jag ser det, föreningar i all ära, men idrottsfolk kan inte ersätta fritidspedagoger.

En förälder sa i ett tidigt skede att hen ansåg att det borde finnas ett fritids på Mariedalskolan. Kanske är det lösningen på problemen – att det finns mindre öppna fritids på de olika skolorna? Förresten, kanske skulle ett öppet fritids på Mariedal locka till sig elever från Tärnan 4-6 och därigenom gynna integrationen?

Signaturen ”Jenny” föreslår att:laxa

”Vill man göra något för att klara det kompensatoriska uppdraget bättre så tycker jag man skall förlänga skoldagen och ta bort läxorna.”

Det här förslaget handlar kanske mer om skolans organisation än fritids, men tankarna har ju genomförts i många andra kommuner och även på skolor i Vänersborg finns läxhjälp efter skoltid. Kanske skulle en ökad satsning på ”förlängd skoldag” kunna hjälpa till att lösa några av utmaningarna?

Det blir ett långt sammanträde misstänker jag. Det finns åtskilliga ärenden kvar som nämnden ska behandla. Men de får jag återkomma till vid ett senare tillfälle.

Kategorier:BUN 2015, Fritids

Barnkonventionen och BUN

25 november, 2015 Lämna en kommentar

forvaltningsrattenNu är min överklagan till förvaltningsrätten inskickad.

Det var som bekant händelserna kring barn- och utbildningsnämndens (BUN) novembersammanträde som fick mig att reagera. Ordförande Mats Andersson (C) förvägrade ju mig rätten att väcka ärendet om det bristande underlaget i beslutet om Nattugglan. Ordförande lät nämnden rösta i frågan. Och nämnden följde snällt ordförandes förslag utan att varken ställa frågor eller diskutera min begäran.

kommunallagenDet står ju i kommunallagen att:

”Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.”

Så nu vill jag att förvaltningsrätten uttalar sig i fallet.

Det lär väl ta sin tid innan dom faller antar jag, men den är värd att vänta på. Det är en fråga av stor principiell betydelse. Mats Andersson (C) tolkar lagen på sitt sätt, kommunens jurister på ett annat och jag kanske på ett tredje. Så nu är det på sin plats att ”de professionella” i förvaltningsrätten får avgöra vilken tolkning som är den rätta…

kuvertDet är roligt när läsare hör av sig.

En läsare har tydligen följt med extra noga i både mina bloggar och protokollen kring Nattugglan och Vänerparken. Hen skriver följande angående BUN:s beslut:

”Det framgick inte heller att man gjort någon barnkonsekvensanalys. Det stod så vitt jag såg inte ett ord om detta i tjänsteskrivelsen.”

Oj tänkte jag. Missade jag det? Missade förvaltningen det? Missade nämnden det?

Och det står faktiskt inget i BUN:s beslutsunderlag om att Barnkonventionen har beaktats. Och det är mycket förvånande.

En liten bakgrund.

systematiskDen 19 januari i år så fastställde barn- och utbildningsnämnden planen för det systematiska kvalitetsarbetet. I den står det under rubriken ”Främjande miljöer för lärande, utveckling och hälsa” att följande underlag ska vara tillgängliga för analys:

”Förskola: Barnkonsekvensanalys”

Vidare.

motion2I februari svarade nämnden på en motion och skrev:

”Barn- och ungdomsnämnden relaterar vanligtvis ställningstaganden till Barnkonventionens artikel 3, om barnens bästa. Det är rimligt utifrån nämndens ansvarsområde och att flertalet beslut är direkt avgörande för barns och ungdomars situation.”

Det här noterade också kommunfullmäktige när motionen ifråga behandlades.

Och det har BUN också gjort. I mars yttrade sig barn- och utbildningsnämnden över en annan motion och då skrev förvaltningen mycket riktigt i underlaget att Barnkonventionen, artikel 3 Barnets bästa, hade beaktats i bedömningen av ärendet:

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.”

handlingarDen här bedömningen görs för övrigt oftast i BUN:s underlag. På oktobersammanträdet, för att ta ytterligare ett exempel, när nämnden yttrade sig över ett nytt miljöprogram för kommunen så var det likadant. Men några ärenden senare, på samma möte, när BUN beslutade om att lägga ner verksamheten i Nattugglans lokaler och flytta den till Vänerparken, ja då lyser plötsligt hänvisningen till Barnkonventionen med sin frånvaro.

Mycket märkligt.

Det har alltså inte gjorts någon bedömning av beslutet utifrån Barnkonventionen…barnkonvention

Det finns ytterligare en paragraf i Barnkonventionen, som Sverige naturligtvis har undertecknat, som borde finnas med när barn- och utbildningsnämnden bedömer ärenden av olika slag där barn och ungdomar berörs av beslut. Det är paragraf 12. Den lyder (citerat från UNICEF:s svenska hemsida):

”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.”

Med andra ord, förutom felaktigheter i underlaget, så har nämnden också missat både Barnkonventionen och en riskbedömning för personalen (se ”Ingen riskbedömning inför BUN-beslutet”) när beslutet att lägga ner Nattugglan och flytta verksamheten till chairmanVänerparken fattades.

Visst borde ordförande väcka ärendet igen?

För övrigt har en ny hemsida om Vänersborg sett dagens ljus. Eller också är det bara jag som råkat upptäcka den idag. Hur som helst är det både en bra hemsida och ett bra initiativ. Det är Köpmannaföreningen i Vänersborg som står bakom.

hemsida_vbgcentrumHemsidan är mycket smakfull och innehållsrik. Du hittar butiker, restauranger, serviceställen, beachen och mycket annat. Allt med bilder och kartor. Hemsidan heter ”Vänersborg – alla sinnens centrum” och du hittar den här.

Förhoppningsvis kan hemsidan fylla en viktig funktion för att locka både vänersborgare och turister till centrum.

Varför inte säga som det är?

23 november, 2015 Lämna en kommentar

”Det blir bra lokaler för en förskola.”

mats_andersson2Jag tror inte mina ögon! Mats Andersson, till vardags centerpartist och ordförande i barn- och utbildningsnämnden (=BUN), uttalade sig om Vänerparkens lokaler i TTELA idag.

Och som bekant – en felaktighet blir ju inte sanning bara för att den upprepas.

En chefstjänsteman för barnmorskemottagningen, som har hållit till i de aktuella lokalerna i flera år (se TTELA här), uttalade sig så här för några månader sedan – om precis samma lokaler:

”Vi fanns ju i källaren på Vänerparken … I källaren kände man sig väldigt instängd och det var mörkt.”

Vem har rätt – Mats Andersson eller chefstjänstemannen?

Jag undrar om Andersson verkligen har varit nere i de mörka, fuktskadade och dåligt ventilerade lokalerna med en lång korridor, dålig planlösning och en ingång och utrymningsväg via en kulvert. Och då låter jag ändå bli att nämna behovet av dränering och omläggning av avlopp… Och utemiljön! (Se vidare ”Nattugglan-Vänerparken: Lokalerna”.)

vanerparkenfsk1Bra lokaler?

Varför inte säga som det är Mats Andersson? Det är inte lokalerna på Vänerparken som lockar och drar. Du och BUN vill helt enkelt lägga ner förskolan i Nattugglans lokaler för att få en större förskola med fler barn och fler anställda. Då kan de anställda utnyttjas flexiblare, organisationen med arbetsscheman och barngrupper blir smidigare och hela ruljangsen blir effektivare. Som alltid vid stordrift.

Och det blir billigare per barn…

Det är väl inget att skämmas över? Så är det ju. Och att Vänerparken råkar ligga nära Resecentrum är ju naturligtvis ytterligare ett plus.

Men inte blir det bättre lokaler för barnen och de anställda? Inte blir den inre och yttre miljön bättre? Inte blir det bättre för barnen, föräldrarna och de anställda att flytta från Nattugglans lokaler till Vänerparkens? Varför påstår du något annat till TTELA Mats Andersson? Det är ju inte sant.

honan5Och att sedan det nuvarande styret av socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister slipper att bygga en ny modern förskola i kvarteret Hönan är ju bara en fördel, i varje fall ekonomiskt… (Kanske blir det till och med pengar över till en curlinghall istället – se ”Ny curlinghall?”)

Eller att kommunen äger lokalerna på Nattugglan (bostadsrätter) och någon annan nämnd än BUN får betala kostnaderna. Bara BUN sparar så spelar det ju ingen roll att någon annan nämnd i kommunen får stå för fiolerna.

nattugglanÅ andra sidan visade det sig att de personer som ”smög omkring” på Nattugglan faktiskt var där just för att lokalerna skulle bli tomma… Fast nedläggningen av Nattugglan då fortfarande inte hade beslutats av BUN… Förresten, de smög inte omkring. Även om personalen inte var informerad. Politikern (inga namn) hade i vederbörlig ordning kontaktat berörda chefer.

filmAnledningen till att några personer visades runt i Nattugglans lokaler var därför att, och håll i er nu, de var intresserade av att starta en enskild – förskola!!

Hade det varit en film så skulle man väl utan överdrift kunna säga att mystiken tätnar…

Mats Andersson fortsätter att vidhålla att ventilationen och värmen(!) inte är bra på Nattugglan. Det är mot bättre vetande. Eller något. Eller är Mats Andersson ute efter att dupera TTELA:s läsare? Jag vet inte, jag hoppas inte det. För det finns ju inget fel på ventilationen eller temperaturen på Nattugglan. Förvaltningschefen sa till exempel på nämndsmötet i november, när jag påtalade att allt var godkänt och att det stod fel i BUN:s dova_oron2underlag:

”Jag håller med i sak. Det var olyckligt.”

Till TTELA far Mats Andersson (C) med ytterligare en osanning. Andersson säger att BUN röstade ner mitt yrkande att ta upp ärendet igen, av följande orsak:

”nämnden uppenbarligen inte ansåg uppgifterna var av avgörande vikt.”

domareDet är inte sant. Jag fick inte ens tillfälle att redogöra för mina uppgifter, så nämnden hade inte en aning om uppgifterna var av vikt eller inte. Nä, ordförande Andersson (och en följsam nämnd) ville säkerligen tysta mig av andra skäl. Om nämndens beslut var lagligt eller inte ska i sinom tid prövas av förvaltningsrätten i Göteborg. En överklagan är på gång…

PS. Hade jag inte redan skickat en debattartikel till TTELA, som fortfarande inte är publicerad, så hade jag nog gjort om denna blogg till ett inlägg. Det är tur att jag har en blogg…

Ingen riskbedömning inför BUN-beslutet

22 november, 2015 Lämna en kommentar

Affären Nattugglan fortsätter.dialog

Vänsterpartiet har samtalat med både personal och föräldrar på Nattugglan och antagligen tagit del av de flesta argument som finns för att inte lägga ner Nattugglan och flytta barn och personal till Vänerparken. Vid det tillfälle som jag pratade med personalen hade inga andra politiker gjort det. Kanske har ordförande Mats Andersson (C) haft tillfälle till dialog senare.

Det här med att samtala med kommuninvånarna, i detta fall föräldrarna, inför beslut är en viktig och djup demokratisk fråga. Och det är inte första gången som representanter för de styrande missar denna ”lilla aspekt”. Demokratin stannar alltför ofta vid fina skrivningar i olika typer av dokument… (Det såg vi inte minst i fullmäktigedebatten om skogsområdet vid Kindblomsvägen i onsdags, se ”En demokratisk fars”.)

Men det här med att samtala med de anställda har en annan dimension, en juridisk…

AVSå här säger Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (se ”Riskbedömning inför ändringar i verksamheten” utgiven av Arbetsmiljöverket, kan hämtas här):

”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt.”

”När ändringar i verksamheten planeras skall…” måste innebära vad jag förstår att en riskbedömning måste föregå ett beslut, som i det här fallet när barn- och utbildningsnämnden beslutar om att lägga ner Nattugglan och flytta personalen (och barnen) till lokalerna i Vänerparken. bryta_ben

Det har inte gjorts…

En riskbedömning är aktuell i det här fallet eftersom riskbedömningar inte bara handlar om risk för fysiska skador.

”Ohälsa kan vara både sjukdomar enligt medicinska, objektiva kriterier och kroppsliga och psykiska funktionsstörningar av olika slag som inte är sjukdom i objektiv mening. Exempel på det senare är olika former av stressreaktioner och belastningsbesvär.”

judgeI föreskrifterna står det också:

”Det systematiska arbetsmiljöarbetet … skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.”

Arbetsmiljöverket blir ännu tydligare genom att ge konkreta exempel:

”De ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis personalförändringar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning. Det handlar om ändringar som inte utgör del av den dagliga, löpande verksamheten.”

nattugglanDet borde ha skett en riskbedömning innan beslutet om Nattugglans nedläggning och flytt fattades. Jag kan inte tolka det på annat sätt. Men arbetsgivaren, dvs Vänersborgs kommun, har alltså inte gjort någon sådan innan barn- och utbildningsnämnden tog beslutet.

Personalen på Nattugglan borde också ha fått yttra sig innan beslutet, eftersom:

“arbetstagarna, skyddsombuden … [ges] möjlighet att medverka.”

riskanalysVänersborgs kommun har tänkt sig att göra en riskbedömning i efterhand, i samband med att projekteringsarbetet startar. Enligt min mening är detta alldeles för sent och jag undrar verkligen vad de fackliga organisationerna säger om detta förfarande…

Som jag ser det, så är avsaknaden av en riskbedömning ytterligare en stor brist i det underlag som lades fram inför BUN:s beslut.

Förresten…

I en tidigare blogg nämnde jag att jag hade skickat en fråga till barn- och ungdomsförvaltningen. Det var med anledning av följande passage i det underlag om Nattugglan som lämnades till nämnden inför beslutet:

”Av säkerhets-/utrymningsskäl får inte andra våning användas för verksamheter med barn. Det är just nu osäkert om vuxna får sova i lokalerna utan att utrymningsvägarna kompletteras med brandstege e dyl.”

inget_svarJag ville helt enkelt vilja ha de handlingar som skrivningarna grundade sig på. Det var förra onsdagen, för drygt en vecka sedan alltså. Jag har fortfarande inte fått något svar…

Det känns lite som att de fakta som nämnden hade som underlag inför beslutet hade större brister än jag vid första anblicken kunde drömma om.

Kanske skulle barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) ägna mer tid åt att se till att nämndens underlag blev vederhäftigare än att skriva debattartiklar med ogrundade insinuationer om Vänsterpartiets arbete.

.

skl_broschyrPS. Det här blir ett lite längre PS angående politikers arbetsmiljöansvar. Politiker har faktiskt ett sådant.

Den 9 september i år var juristen Sven-Erik Alhem i Vänersborg och genomförde en arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda. Då fick också alla politiker broschyren ”Så klarar du arbetsmiljöansvaret” från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). (Kan laddas ner här.)

Jag återger några citat från denna skrift som har bäring på min blogg.

”Det är väsentligt att du som förtroendevald är medveten om ditt uppdrag och ditt ansvar som arbetsgivare.”

”Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats.”

”Enligt arbetsmiljölagen är du och andra arbetsgivarrepresentanter bland annat ansvarig för att ‘vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa’.”

”[Skydds]ombudet ska också delta vid planeringen av nya eller ändrade arbetslokaler eller arbetsmetoder och medverka vid de riskbedömningar som ska göras, till exempel … vid planering av förändring av verksamheten.”

”Viktigt att komma ihåg är att nämnden alltid har det yttersta arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön, och därför regelbundet måste följa upp hur denna ser ut. Är arbetsmiljön otillfredsställande är det nämndens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder.”

En replik till ordf Andersson (C)

20 november, 2015 1 kommentar

klippa2Fredagen den 13 nov hade några föräldrar till barn på Nattugglan en insändare i TTELA. Eftersom TTELA sin vana trogen hade ändrat i den på olika sätt, så återgav jag den i sin helhet i en blogg (se ”Nattugglan-Vänerparken: Lokalerna”).

I onsdags hade barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) ett slags svar (se TTELA).

mats_andersson2Med en ”dåres envishet” upprepar ordförande Andersson de fåtaliga argument som han kan hitta för en flytt av Nattugglan till Vänerparken. Allt det som talar emot en flytt, de felaktigheter i sak som har funnits i underlaget eller orsakerna till de protester som härrör från föräldrar och personal förbigår han helt med tystnad.

Och det är en vanlig debatteknik. Låtsas inte om andras argument, då finns de liksom inte.

struts_blundaOch vad ska ordförande Andersson annars göra? Ska han försöka att besvara alla frågor och reda ut alla begrepp, så kommer det att stå tydligt för alla och envar hur olyckligt och felaktigt beslutet var. Så då måste ju Andersson låtsas att det inte finns några frågor eller andra argument…

Mats Andersson svarar därför inte på en enda fråga som föräldrarna ställer i sin insändare. Inga svar kring de mörka fuktskadade lokalerna, säkerheten i kulvertarna, parkerings- och trafiksituationen osv. (Jämför gärna med frågorna, se här.)

vanerparkenfsk3

Jo förresten, kanske på en fråga – den om brandsäkerheten i lokalerna. Andersson skriver:

”När det gäller frågor såsom brandskydd, ventilation och utrymningsvägar är våra myndigheter med rätta väldigt noggranna i bygglovshanteringen kring de lokaler som det bedrivs förskoleverksamhet i.”

Om personalen och föräldrarna är nöjda med svaret vet jag inte.

Däremot kommer Andersson med ett alldeles nytt argument. Fast i politiska sammanhang är det både gammalt och uttjatat. Men i brist på bättre så återanvänder ordförande Andersson argumentet.

matsmot VMats Andersson skriver:

”Barn- och utbildningsnämnden i sin helhet, förutom Vänsterpartiet som har en tendens i en del sammanhang att ’vara för, för att vara emot’…”

Mats Andersson (C) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Det är en förtroendepost med både ett visst anseende och ansvar. Ändå visar Andersson bristande respekt mot Vänsterpartiets ledamöter i nämnden. Den kunskap och det arbete vi lägger ner är inte värt någonting, därför att Vänsterpartiet enligt Andersson alltid är emot. Som princip tydligen…

dova_oron2Ordförande Andersson tycker uppenbarligen att några av ledamöterna i hans nämnd inte är värda att lyssna på.

Det är anmärkningsvärt.

Dessutom är argumentet som ordförande Andersson framför mot Vänsterpartiet inte bara felaktigt och ihåligt, det tar fokus från de verkliga frågorna. Eller svaren, rättare sagt.

För övrigt är Vänsterpartiet emot dåliga beslut…

ps.
PS. Jag har skickat denna text till TTELA.

BUN (9/11): Öppna fritids mm

17 november, 2015 2 kommentarer

uggla_nattDet var inte bara Nattugglans nedläggning och flytt till Vänerparken eller de juridiska spetsfundigheterna kring kommunallagen eller i vilken grad nämnden skulle öppna sina sammanträden för allmänheten som ventilerades på det senaste sammanträdet med Barn- och Utbildningsnämnden. Nämnden fick också en så kallad verksamhetsuppföljning.

betyg3Nämnden informerades om kunskapsresultaten för de som slutade åk 9 i våras. Niornas slutbetyg är ju typ ett slutbetyg också för nämndens verksamhet.

Det var ganska positiva siffror som presenterades. Medelmeritvärdet hade ökat en del i kommunen som helhet. Och faktiskt mest på den skola där resultaten har varit mindre bra de senaste åren. Jag tänker på Dalboskolan. Och det är ju roligt, även om man kanske ska hålla i minnet att det är förhållandevis få elever på Dalbo och små förändringar kan få ett stort genomslag på siffrorna. Men det tycks onekligen gå åt rätt håll.

svensk_flaggaMedelmeritvärdet ökar inte bara i Vänersborgs skolor, det ökar i hela landet. Detta samtidigt som Sveriges resultat i internationell jämförelse blir allt sämre. En motsägelse som Skolverket måste få ett ordentligt svar på.

Det var också en ökning av andelen elever i Vänersborg som fick betyg i alla ämnen. Och det är också glädjande. Även om Vänersborg fortfarande ligger under hela rikets resultat.

utmaning3Men nämnden fick också reda på att den står inför en del utmaningar. Så tycks kommunens skolor inte kunna fullgöra sitt kompensatoriska uppdrag fullt ut. Siffrorna visar att det finns en mycket stor skillnad i kunskapsresultat mellan elever som har föräldrar med hög utbildningsbakgrund och de elever som inte har det. Ju längre utbildning föräldrarna har, ju bättre resultat får barnen. Utbildningsbakgrunden slår igenom på alla håll och är en betydligt viktigare faktor för elevers framgångar i skolan än om elevernas föräldrar t ex är födda utomlands. Det tycks för övrigt vara så i hela riket.

boygirlDet är en central fråga, egentligen för hela landet, hur skolorna ska kunna kompensera för föräldrars utbildningsbakgrund. En annan utmaning är hur man ska kunna lyfta pojkarna. Pojkarna har nämligen generellt betydligt sämre resultat än flickorna.

Förvaltningschef Javette avrundade diskussionen med att ställa frågan:

”Hur tänker huvudmannen för att lyfta utvecklingen?”

Och den frågan bör nog vi ledamöter fundera över både en och två gånger.

Grundskolan i all ära, men den stora förändringen kommer att äga rum i nämndens verksamhetsområde ”skolbarnsomsorgen för elever i årskurs 4-6”.

fritidsDet handlar om fritids.

Dock beslutades inget i måndags. Ordförande Mats Andersson (C) hade klokt nog skjutit upp beslutet en månad till nästa BUN-sammanträde. Så i måndags fick nämnden i lugn och ro information, tillfälle att ställa frågor och diskutera. Dessutom ville ordförande Andersson hinna med ett dialogmöte mellan ordförandena i föräldraföreningarna och förvaltningen om förslaget. Jag frågade om inte politikerna i nämnden fick delta, men det hade inte ordförande tänkt sig… Vilket var tråkigt. Det tyckte Anderssons partikamrat Marianne Karlsson också, fast på Facebook. Efter mötet. Inte på sammanträdet.

open2Tanken är att Vänersborg ska införa ”öppna fritids” för barn i åldrarna 10-13 år. Det är för övrigt helt i överensstämmelse med Skollagen (14 kap 7 §). Naturligtvis.

”Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem.”

Fritids som vi har lärt känna det genom åren kommer alltså att försvinna. Det ska istället bli en öppen fritidsverksamhet. Barn i de aktuella åldrarna kan komma till fritids om de vill och när de vill och i den utsträckning de vill. Dock inte på mornarna, då kommer inte fritids att vara öppet. Det finns dock tankar på att servera ”öppen frukost”. För övrigt kommer mellanmål att serveras efter skoltid.

Märk väl att den traditionella fritidsverksamheten kommer att finnas kvar för elever i behov av olika former av särskilt stöd.

På fritids kommer personal att jobba som tidigare var på de ”vanliga” fritidshemmen.

skolbussKommunen (=huvudmannen) har inget ansvar för transporten till fritids, vilket för övrigt huvudmannen inte har idag heller. Utbudspunkterna, dvs lokalerna där den öppna fritidsverksamheten ska inrymmas, ska ligga centralt så att de lätt kan nås. Vilka ställen det blir är i nu-läget inte bestämt, men förvaltningen tittar på t ex Ungdomshuset och Sportcentrum, Fyrkanten i Vargön, Frändefors IF:s lokaler och idrottshallen eller Sörgården i Brålanda, men även på andra lokaler. Här kan kanske fler ställen bli aktuella, kanske har också föräldrarna förslag.

Jag hörde redan en mor som undrade varför inte Mariedalsskolan skulle kunna vara en utbudspunkt, eftersom skolan är kommunens största skola. Och då tänkte jag att det var ingen dum idé – ur integrationssynpunkt…

pengar_faNär det gäller ansvarsfrågan, för barnen på ett öppet fritids, är jag inte riktigt säker på hur det kommer att se ut. Jag antar emellertid att ansvaret kommer att ligga på föräldrarna, eftersom verksamheten är helt frivillig. Vissa kommuner tar ut en avgift (typ 100 kr per termin) för den öppna verksamheten och då kan närvarokontroll ingå. Men det är ännu inte bestämt hur Vänersborg ska göra.

Kommunen har redan börjat höra sig för hos olika föreningar efter intresse att bedriva verksamhet i anslutning till utbudspunkterna. Och det tycks som om många föreningar, t ex idrottsklubbar, är intresserade av att medverka. Kanske även kultur- och fritidsnämnden kan delta på ett hörn.

lgr11Barn- och utbildningsnämnden är fortfarande huvudman för verksamheten, vilket betyder att de öppna fritidshemmen ska jobba enligt LGR11, dvs läroplanen. Det betyder också att nämnden måste utöva tillsyn över den verksamhet som de olika föreningarna, som vill delta i verksamheten, bedriver.

Bakgrunden till den föreslagna förändringen av fritidshemmen är ekonomisk. Nämnden ”behöver” spara, och det är inget att hymla med. BUN beräknas göra en årlig besparing på 4 milj kr. (Från en kostnad på 10,3 milj till ca 6,3 milj.) En del av besparingen blir från den enskilda pedagogiska omsorgen, som inte kan bedriva sin verksamhet på samma sätt som tidigare – med de stora utgifter detta har inneburit för kommunen. Och faktiskt, minskade möjligheter till integration.

Det finns också andra faktorer som talar för att införa öppna fritids.

fotboll5Som det är nu är väldigt många barn inskrivna på fritids. Dock så är det förhållandevis många som inte utnyttjar sina platser, eller kommer väldigt sporadiskt. Det blir både dyrt och svårplanerat för kommunen. Kommunens föreningar har också uttryckt att det är svårt att rekrytera nya ungdomar till sina verksamheter på grund av fritidshemmens ”konstruktion”. Barnen deltar helt enkelt i mindre omfattning i föreningarnas fritidsaktiviteter. Öppna fritids skulle kunna ändra på det.

tummen_upp2Och till sist, öppna fritids skulle hjälpa de arbetslösa. Som det är nu har inte dessa föräldrar rätt till fritidsplatser.

Vi får se vad föräldrar, barn och inte minst de andra partierna säger om förslaget att införa öppna fritids. Själv måste jag säga att jag känner mig ”försiktigt positiv”.

Nattugglan-Vänerparken: Lokalerna

13 november, 2015 2 kommentarer

ordfklubbaDen 12 oktober fattade barn- och utbildningsnämnden (BUN) beslut att lägga ner Björkholmsgatans förskola/Nattugglan och flytta barn och personal till Vänerparkens lokaler. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. (Se ”Nattugglan läggs ner”.)

sigillNär beslutet togs kände jag mig faktisk ”nödd och tvungen” att framföra att det, för ovanlighetens skull, var en tydlig ”kantring” i det beslutsunderlag som lades fram för nämnden. Det stod i stort sett bara positiva saker om Vänerparkens lokaler, medan nackdelarna utelämnades. När det gällde Nattugglan var det istället tvärtom. Det negativa med lokalerna framhölls och det positiva hamnade i skymundan. Det fanns, tyckte jag, en tydlig vilja att få nämnden att besluta om en nedläggning av Nattugglans lokaler och en flytt till Vänerparken.

I efterhand så har det då också framkommit att den kritik som framfördes i beslutsunderlaget mot Nattugglans ventilation och temperatur inte var riktig. Det var inte heller riktigt att personalen ville flytta till lokalerna i Vänerparken.

Och det i sig är allvarligt… Att nämnden får felaktiga underlag menar jag.

nattugglanNär jag i tisdags var ute på Nattugglan och hälsade på så fick jag en del ytterligare information. Som när miljö- och hälsoskyddsförvaltningen den 22 dec 2014 inspekterade Nattugglan och rapporterade:

”Nattetid upplevs ventilationen ge upphov till drag och buller.”

Så stämde inte detta heller.

Enligt personalen var det ett buller precis när förskolan flyttade in i Nattugglans lokaler. Och det var för flera år sedan! Sedan blev det snabbt åtgärdat. Personalen undrar var uppgifterna kommer ifrån… Och det gör jag med. (Läs: Vem sprider desinformation…)

I BUN:s handlingar stod det också:

”Av säkerhets-/utrymningsskäl får inte andra våning användas för verksamheter med barn. Det är just nu osäkert om vuxna får sova i lokalerna utan att utrymningsvägarna kompletteras med brandstege e dyl.”

Det här har också framförts muntligt på nämndens möten. Och det låter onekligen väldigt drastiskt. Personalen blev mycket överraskade när jag berättade detta. ”Vad då?” undrade de. De menade att barnen aldrig har varit på 2:a våningen. Det har aldrig varitgrava3 meningen. 2:a våningen är och har varit för kontor och personalutrymmen. Alltid.

Som parentes kan jag väl inflika att det är sådant här som undergräver förtroendet, inte bara för kommunens tjänstemän, utan också för dess politiker…

Jag har skrivit till BU-förvaltningen för att få ut underlaget som påvisar det här med säkerhets-/utrymningsskäl och utrymningsvägar (se citatet ovan). Det var i onsdags. Jag har fortfarande inte fått något svar. Jag vet inte varför…

uggla_nattPersonalen på Nattugglan, som till skillnad från inspektörer och ”byråkrater”, faktiskt har arbetat, och det i många år, i lokalerna är oerhört positiva till sina lokaler. De menar att just för att det har varit lägenheter på Nattugglan, så har det varit möjligt att skapat en miljö som passar oerhört bra för ett nattis. Det handlar om kökets placering, om sovrummen etc. Utrymningsvägar för brand etc fungerar också utmärkt. Det går att på enkla sätt ta sig ut ur lokalerna på väldigt många ställen. För att inte tala om utemiljön. Det finns t ex områden där de äldre fritidsbarnen kan spela fotboll och andra bollsporter. Jo, det finns faktiskt fritids på Nattugglan också, något som jag inte är säker på att jag har hört förut.

Med andra ord, de som arbetar i lokalerna och de föräldrar som har barn där, är allihop oerhört positiva. Men det tycks som om ingen har varit intresserad av att höra vad de har att säga…

vanerparkenfsk1Vänerparkens lokaler då?

I BUN:s underlag så stod det faktiskt bara positiva saker om mödravårdens gamla lokaler på Vänerparken. Det framhölls hur positivt det centrala läget är, vilka framtida samordningsvinster man kan räkna med och hur servicen (obekväma arbetstider) kan öka. Det stod egentligen inget om själva lokalerna. Om man nu inte ska räkna med en mening om kostnader som tydligen påverkade investeringar:

”omläggning av avlopp, dränering, nya golvmattor, målning, ventilation, flytt av enstaka väggar.”

Och den meningen borde kanske ha satt igång några funderingar…

TTELA beskrev i en artikel den 10 augusti i år, i ett helt annat sammanhang, lokalerna i Vänerparken (se ”Nya lokaler för barnmorskorna i Vänersborg”). Nattugglan ska ju överta de lokaler där barnmorskemottagningen tidigare har legat.

Så här uttalade sig en chefstjänsteman för barnmorskemottagningen om lokalerna i TTELA:

”Vi fanns ju i källaren på Vänerparken och de lokalerna var inte fräscha. Jag tror inte de hade renoverats sedan vi flyttade in för cirka 20 år sedan. Det var lite fuktskador också. … I källaren kände man sig väldigt instängd och det var mörkt.”

Ett sådant här uttalande manar till eftertanke kan man tycka. Utom då för majoriteten i barn- och utbildningsnämnden…

Och på tal om TTELA.

Idag fredag var det en insändare publicerad i TTELA som tog upp en del aspekter på lokalerna i Vänerparken. En mängd frågor ställdes. Den innehöll också en beskrivning av verksamheten på Nattugglan – Nattugglan är ju inte en ”vanlig” förskola… Det var bara det att TTELA sin vana trogen klippte, raderade och ändrade i inlägget. Därför återger jag, med tillstånd från författarna, insändaren i sin helhet.

===

insandare2Vi vill börja med att förklara lite kort om Nattugglan.

Nattugglans förskola ser på vardagar ut som vilken annan förskola som helst. Från 6:15-17:30 finns där utomordentliga pedagoger som utifrån läroplanen utvecklar och tar hand om våra barn när vi arbetar. Det är när ”vanliga” förskolor och fritids stänger som Nattugglans andra arbete startar. 17:30 finns det fortfarande barn kvar. Barnen äter kvällsmat, borstar tänder, får höra en godnattsaga, får en tröstande varm famn att krypa in i när saknaden efter föräldrarna infinner sig. En del barn blir hämtade sent kanske tillochmed efter läggdags. Andra barn sover där hela natten. En del blir hämtade på morgonen av föräldrarna, skolbarnen kanske måste åka direkt till fritids för att vara på skolan när den börjar. Vissa barn kommer så tidigt som 04. De kommer till förskolan klädda i sina pyjamasar för att sova några timmar till innan dagen gryr. Alltid finns det en personal som tar emot våra älskade barn. Vilken tid som helst på dygnet, alla dagar i veckan. Jul, nyår, påsk midsommar, det finns inga undantag. Vi föräldrar är måna om att våra barn ska få ha så bra vistelse som möjligt på Nattugglan. Därför har vi nu här några funderingar:

Under ganska lång tid har det funnits planer på att flytta Nattugglan till mer nya lokaler som ska vara bättre anpassade för ändamålet.

 • Varför frångår man planerna på den nya etableringen i Kvarteret Hönan?
 • Kommunen har tidigare sagt att man vill ha sin verksamhet i egna lokaler. Varför skriver man då hyreskontrakt på 20 år med ett privatägt företag som har sin befattning i England?
 • Lokalerna som är tänka att fungera som förskola ligger i källarplan, vissa av rummen har inga fönster, det är enligt mödravårdens personal som var där tidigare fuktskador, lukt, mörkt och man får en känsla av instängdhet (artikel ttela 10 aug 2015). Hur påverkar det barnen att vara under marknivå i mörkare utrymmen i längden? Barnen kommer ju även att vistas där på dagtid.
 • Utegården som är där idag är inte anpassad för fler barn. Vi ser heller inte vart man skulle kunna ta utrymme för att göra den större? Utemiljön som idag finns på nuvarande Nattugglan är perfekt för barnen. Även för personalen då barnen är på förskolan så olika tider att man har svårt att gå långt från gården, ännu svårare för dem att kunna åka på utflykt.
 • Området runt är starkt trafikerat. Vårdcentralen ligger alldeles över och personal, barm och föräldrar kommer att påverkas negativt av all trafik från dem som besöker vct både med ambulans, taxi och egna fordon, samt företagsbilarna som rör sig mycket i området. Edsvägen ligger nära inpå och där önskas att en bedömning av säker väg görs!
 • Hur ser utrymningsplanen ut? Både dag och nattetid? Brandsäkerhet? Kulvertar som går under hela ”bygget” ända bort till Vattenpalatset! Säkerhet för barn och personal? Kan obehöriga komma in?
 • Parkeringsmöjligheter när man hämtar/lämnar vakna men framförallt sovande barn? Nu kan personal se när man kommer genom grinden, förbereda genom att öppna. Man slipper då ringa på och riskera att väcka andra barn.
 • Är lokalerna bullertestade? Långvarigt/högt buller leder ofta till bestående hörselskador.
 • Uppfylls kraven på minimi yta?
 • Blir det större barngrupper? I sådana fall varför?
 • Varför informerade man inte oss föräldrar tidigare?

Alla barn behöver trygghet och stabilitet på sin förskola. Barnen på Nattugglan är om möjligt ännu mer i behov av det under de långa, sena och tidiga dagar de blir lämnade på förskolan. Det är då vi föräldrar känner oss trygga med den vana, varma personalen. När man har läst om beslutet att Nattugglan till Vänerparken har ett av argumenten varit att det är nära resecentrum. Hur kan man då bygga andra avdelningar i kvarteret Hönan? Det är ju längre från resecentrum. Dock är den platsen bättre att inhysa även Nattugglan på med tanke på naturen runtomkring samt att det skulle bli NYA FRÄSCHA lokaler för både barn och personal! Området är även lugnare än Vänerparken och luften är bättre där dåinsandare1 det kör mindre fordon där under dygnet, vilket påverkar alla barn positivt men allra bäst är det för dem av barnen som lider av astma och allergier!

Barnen ska bygga framtiden! Vi måste hjälpa dem att få en bra start!

========

skola_bort2Och jag får väl som nämndsledamot erkänna att jag inte kan svara på insändarens frågor. Å andra sidan känner jag mig inte direkt skyldig att behöva göra det, jag röstade ju faktiskt nej till flytten. Men kanske kommer det en insändare med svar från de ledamöter i nämnden som beslutade om att flytta förskolan till Vänerparken…

Barn- och utbildningsnämnden har inte varit på plats och studerat lokalerna på Vänerparken (naturligtvis inte på Nattugglan heller). Vilket kanske förvånar en del.vanerparkenfsk2 Nämnden borde kanske ha gjort det. För egen del är jag ganska övertygad om att beslutet kunde ha blivit annorlunda om så hade varit fallet.

Det är faktiskt en mer eller mindre bedrövlig syn att komma ner i det utrymme som ska bli förskolans lokaler – efter att först ha gått ner några trappor (under vårdcentralen) och förbi en lång, mörk och skrämmande kulvert.

Så himla mörkt och dystert. Det är bara fönster på en sida i rummen och inga i den långa korridoren. Signaturen ”Jenny” har gjort mig uppmärksam på vad Göteborgs kommun (se här) skriver om dagsljus i förskolelokaler:

”Rum där barn vistas permanent ska ha tillräckligt med dagsljus. Fönsterytan bör vara minst 10 procent av golvytan. Det innebär att exempelvis källar- och vindslokaler är olämpliga för barnomsorg.”

tystnad2Varför skulle det vara annorlunda i Vänersborg? Men även detta kanske nämndens majoritet kan svara på i en insändare… De hindrar ju vänsterpartister från att ta upp ärendet i nämnden igen…

Det ovan citerade dokumentet från Göteborg tar även upp fukt:

”Det finns en stark koppling mellan fuktskador i byggnader och hälsoproblem. Fukt kan orsaka mögel och bakterier som avger kemiska ämnen. Kemiska ämnen kan också frigöras från material, vilket i sin tur kan ge upphov till hälsoproblem. … Kontrollera att det inte finns fuktskador innan du startar verksamheten i en ny lokal. En gammal fuktskada som är felaktigt åtgärdad kan också orsaka hälsoproblem.”

Nu ska jag väl inte sänka mig så lågt att jag ska sprida obekräftade rykten, men när en person, som har arbetat i lokalerna, säger att hen känner lukten av mögel, så är det i varje fall en signal om att lokalerna borde kontrolleras. (Jag kände själv ingen mögellukt vid mitt besök.)

Fuktskadorna var förresten lätta att se. De fanns lite överallt…

vanerparkenfsk3

Sett med en amatörs ögon så verkade ventilationen definitivt att bara vara anpassad för typ 1-2-3 personer i varje rum, inte 10-12 barn…

vanerparkenfsk5

Jag har också fått OVK:erna (OVK=obligatorisk ventilationskontroll) för lokalerna, men de är inte helt lätta att förstå sig på. (Maila mig om du vill ha dem.) Jag kan inte se vilken verksamhet lokalerna är projekterade utifrån och det framgår inte heller om det är mätt i de rum som avses bli förskola.

Hur som helst.

Det är för mig ofattbart att vi ledamöter i nämnden har fått oss till del att lokalerna på något sätt skulle vara inbjudande och lämpliga för förskoleverksamhet… Totalt ofattbart!

Och hur löd meningen i nämndens underlag…?

”omläggning av avlopp, dränering, nya golvmattor, målning, ventilation, flytt av enstaka väggar.”

Avlopp, dränering, golvmattor… Jag har tydligen ändå missat en del när jag var nere i lokalerna…vanerparkenfsk7

Och så undrar jag… Har brandmyndigheterna varit på Vänerparken? Och i så fall, vad sa de om förskoleverksamhet i lokalerna? Jag såg t ex att kulverten vid ingången till förskolans lokaler  var en utrymningsväg för barnen…

Men om det börjar brinna, hur lång tid tar det för kulverten att fyllas av rök…?

personalPersonalen på Nattugglan berättade att de hade varit på studiebesök på Vänerparken. Efter BUN:s beslut. De blev inte heller imponerade av lokalerna. (Om nu någon kan bli imponerad. Ja… Förutom då en majoritet av ledamöterna i nämnden och förvisso några chefstjänstemän.) Tvärtemot vad förvaltningschefen sa till nämnden i måndags…

Personalen var inte bara kritiska till det jag redan beskrivit, utan också till hela planlösningen. De ansåg att korridoren är alldeles för lång och att rummen ligger alltför utspridda och är felaktigt placerade för att kunna bedriva en bra verksamhet. Personalen såg de praktiska svårigheterna vid typ sömn, kök, personalutrymmen etc.

Här ser vi en av planlösningarna. Det finns tre varianter. (Maila mig om du vill ha dem. Förresten, bilden nedan blir större om du klickar på den.)

vanerparkenfsk4

Personalen på Nattugglan jämförde utomhusmiljön på Nattugglan/Björkholmsgatan med den nya i Vänerparken… De var inte särskilt glada…

Utomhusutrymmet är trångt och ligger inbäddat mellan husen. Stora delar av dagen så ligger utrymmet i skugga och på somrarna kan det säkert bli väldigt hett. Men framför allt undrade personalen hur alla barn skulle få plats. Och det undrar jag också. Särskilt med tanke på fritidsbarnen som är äldre och behöver större ytor att röra sig på. Och att bygga en inhägnad lekplats nere vid sjön, som det har pratas om, känns inte riktigt som ett seriöst alternativ…

vanerparkenfsk6

Jag har svårt att se att Vänerparkens lokaler och utomhusmiljö är ändamålsenliga för förskoleverksamhet. Om man dessutom betänker att det geografiska läget inte heller är helt optimalt utifrån närheten till Vänersborgs trafiktätaste gata (Edsvägen) med stora utsläpp av avgaser från bilar och bussar, problem med in- och utfarter (från Edsvägen) och svårigheter vid hämtning och avlämning av barnen, så blir jag mer och mer övertygad om att majoriteten i barn- och utbildningsnämnden har fattat ett felaktigt beslut.

Men det är klart. Med dagens teknik och med de många miljoner som det privata fastighetsbolaget tjänar varje år på Vänerparken, och Vänersborgs kommun, så finns det ju möjligheter, antar jag, att renovera, bygga och förändra så att lokalerna blir bättre än vad de är just nu…

Men det känns mer och mer som att det är något som inte stämmer i politikens Vänersborg.

Om det nu någonsin har stämt…

BUN: Icke-ärendet Nattugglan

11 november, 2015 1 kommentar

judgeBarn- och Utbildningsnämnden (BUN) röstade som bekant med siffrorna 10-1 att ärendet Nattugglan inte fick tas upp som ett eget ärende på måndagens BUN. (Se ”Två viktiga reservationer”.) Huruvida detta var ett lagligt beslut eller inte återstår att se. I ”värsta fall” så får Förvaltningsrätten laglighetspröva ärendet. Men det återkommer jag till.

Någon bloggläsare undrade förresten varför det bara var jag själv som röstade på mitt eget förslag. Ja, det skulle man kunna filosofera över ganska länge faktiskt. Men den enkla sanningen är väl att de andra partierna alla är ”maktbärande” i Vänersborg. Och när något parti (läs Vänsterpartiet) ifrågasätter vissa processer, underlag, beredningar och beslut så sluter de andra sig samman. Det är liksom viktigare att värna sina egna partiintressen och makten än att fatta bra beslut. Så har det i stort sett alltid varit. Varför sedan professor2sverigedemokraterna röstar som de gör, det vet de nog inte ens själva. Den övergripande principen tycks dock vara att alltid rösta mot Vänsterpartiet… I måndags var dessutom välfärdspartisten Magnus Bäckström frånvarande. Bäckström brukar för det mesta rösta klokt.

För övrigt var de båda ersättarna från Vänsterpartiet förhindrade att delta i sammanträdet. Liksom nämndens 1:e vice ordförande Tove af Geijerstam (FP). Och inte att förglömma, sverigedemokraternas Ola Wesley var inte heller på plats. Det var med andra ord ganska gott om utrymme i sal 225 i måndags.

Åter till saken.

uggla_nattTrots att Björkholmsgatans förskola/Nattugglan inte blev ett eget ärende, så fanns det inget hinder mot att jag tog upp mina synpunkter i samband med den stående punkten på dagordningen, ”Förvaltningschefen informerar”.

Förvaltningschefen började med att informera om turerna kring nedläggningen och flytten till Vänerparken. Det blev mestadels, ja i stort sett bara, en repetition av det som redan hade sagts för en månad sedan. När det gällde själva faktaunderlaget hade förvaltningschefen inget nytt att bidra med. Inget som helst.

Jag framförde naturligtvis de argument som jag tidigare har redovisat i denna blogg, och som kan sammanfattas med – det var fel i faktaunderlaget inför beslutet.

Och, efter en viss diskussion och argumentation så medgav förvaltningschefen:mats_andersson2

”Jag håller med i sak. Det var olyckligt.”

Varpå ordförande Mats Andersson (C) skyndade sig att tillägga:

”Det är viktigt med riktiga och adekvata beslutsunderlag.”

Och det kan man väl hålla med om… Fast då gäller det ju att tackla oriktigheter i praktiken. Och inte bara prata om det… Kan jag tycka…

omvandelseMen det var ju ändå intressanta uttalanden. En omvändelse, ja kanske inte direkt under galgen, men ett slags erkännande som åtminstone gav en viss upprättelse åt en för dagen ensam vänsterpartist.

Vem som nu bryr sig… Inte de andra nämndsledamöterna i varje fall. votering3De sa ingenting… Som vanligt. Det är faktiskt stundtals svårt att veta om alla nämndsledamöter ”är med på tåget”. Om det nu inte vore för voteringarna… Då röstar de högt och tydligt – slaviskt efter partilinjen…

Tyvärr kommer inte allmänheten att kunna se de olika ledamöternas aktivitet under beslutsdelen av sammanträdena med egna ögon, eftersom samma betongpolitiker röstade nej till att vänersborgarna skulle få vara närvarande då (se ”Två viktiga reservationer”).

Jag säger det igen:

 • det var fel i faktaunderlaget inför beslutet.

Och det är viktigt att hålla i minnet, tycker jag. Även då om ”ett litet fel” i faktaunderlaget, till på köpet påtalat av en vänsterpartist, som säkert också hade dolda och skumma avsikter, inte var någon stor grej för de andra partiledamöterna… Dessutom hade ju Nattugglans personal besökt lokalerna i Vänerparken och blivit positivt inställd till dessa. Sa förvaltningschefen. Det var nog lika bra att lägga ner alltihop. Tänkte jag…

karvlingDagen efter så gick jag och funderade lite på förvaltningschefens ord. Och även över föräldrarnas reaktion. Personalen var ju positiv till en flytt…

Jag kunde inte släppa tanken. Positiva till en flytt? Då tänkte jag på vad de brukar säga i Idol:

”Shit!”

Var personalen verkligen positiv till lokalerna? Jag måste få veta – säkert.

nattugglanJag tog en sväng till Nattugglan.

Personalen undrade väl vad jag var för en. Men de släppte in mig och efter några minuter hade ganska många samlats runt omkring bordet.

Det var en ganska upprörd personalgrupp som jag fick möta. Och samtliga var eniga:

”Vi är inte alls positiva till lokalerna på Vänerparken!!”

Va? Jag trodde inte mina öron…

”Men förvaltningschefen sa ju att…”

Försökte jag…

nej2”Nej! Vi i personalen vill inte flytta till lokalerna på Vänerparken!”

Det är inte sant. Fick nämnden felaktig information ytterligare en gång? I samma ärende…

Ja, det fick nämnden. Det var i varje fall vad personalen på Nattugglan påstod. De har överhuvudtaget inte varit med i processen, ingen har lyssnat på dem och de är inte smygapositiva till någon flytt.

Det är något som inte stämmer i politikens Vänersborg.

Och när man dessutom hör att ledande kommunpolitiker ”smyger omkring” i lokalerna så slås man onekligen, rätt eller fel, av tanken att – finns det någon dold agenda?

BUN: Två viktiga reservationer

9 november, 2015 1 kommentar

juridikJa, vad ska man säga om dagens sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden? Missuppfattningar? Skandal? Mobbing? Jag vet ärligt talat inte, och antagligen så vet ingen annan heller. I varje fall inte förrän kommunens jurister slutgiltigt har sagt sitt.

Dagens sammanträde ledde i vilket fall till två reservationer. Båda skrivna av mig… Vilket kanske inte var någon överraskning… Reservationer som jag dessutom var tvungen att skriva ikväll, eftersom det är justering av protokollet redan imorgon. Även det något som jag reagerade på. Ledamöter i nämnden måste få rimlig tid på sig att skriva reservationer efter ett sammanträde. Tycker jag. Denna gång var det av ”praktiska” skäl sa ordförande. Och valde att reservationer skulle lämnas in senast imorgon, och inte på fredag…

skriva3Det är en fråga om demokrati att få tid på sig att skriva reservationer. Och särskilt när det gäller mindre oppositionspartier som Vänsterpartiet – som inte har välbetalda heltidsarbetande politiker eller arvoderade ordförandeposter av olika slag. Som inte hinner syssla med sådant här skrivarbete på så att säga betald arbetstid…

Och de ledamöter i betongpartierna som är helt och hållet fritidspolitiker, det finns sådana också, skriver för övrigt aldrig några reservationer. De yttrar sig överhuvudtaget inte på BUN:s sammanträden. Eller i varje fall ytterst sällan. De gör som partiets ”tongivande kraft” säger. Vilket denna ”kraft” tycks ha sagt till om innan sammanträdet.

Den första reservation handlar om ett ärende som aldrig blev något ärende. (Se ”Att väcka ärenden…”.) Ordförande Mats Andersson (C) och nämnden förvägrade mig nämligen rätten att väcka ärendet om Björkholmsgatans förskola/Nattugglan!

reservation3Jag återger reservationen:

===

Jag reserverar mig mot att Barn- och Utbildningsnämnden inte tillät mig att väcka ärendet om Björkholmsgatans förskola/Nattugglan utan istället beslutade att:

Information om Björkholmsgatans förskola/ Nattugglan ges och diskuteras under punkten förvaltningschefens information vid dagens sammanträde.

I Kommunallagen 4 Kap 17 § står det:

”Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.”

Kommunallagen har inte några som helst restriktioner inskrivna i denna eller efterföljande paragrafer. Det står som det står, en ledamot får väcka ärenden. Punkt.

Jag tillfrågade innan sammanträdet kommunens juridiska expertis om det kunde finnas några särskilda former eller förbehåll i denna så tydliga rättighet. Jag fick beskedet att denna rätt är ovillkorlig, dvs en ledamot får när som helst, muntligt eller skriftligt, väcka ett ärende i en nämnd.

Den juridiska expertisen tillade dock att:

”nämndens majoritet kan besluta om huruvida beslut ska fattas i sak vid förevarande sammanträde eller ska överlämnas till exempelvis förvaltningen för beredning.”

När jag på sammanträdet väckte ärendet Björkholmsgatans förskola/Nattugglan så förvägrade ordförande mig denna i Kommunallagen inskrivna rätt. Efter en viss argumentation så ställde ordförande min begäran under proposition. Barn- och Utbildningsnämnden avslog min begäran att väcka ärendet med siffrorna 10-1. Frågan om ”behandling i sak ” nu eller vid senare tillfälle togs inte upp.

Ordförande påstod senare att jag i och med voteringen hade fått väcka ärendet. Ordförande menade att eftersom nämnden hade vägrat mig att väcka ärendet så var ärendet väckt. Det är inte utan att man skänker en stilla tanke till Joseph Heller

Min bestämda åsikt är att varken ordförande eller en nämndsmajoritet kan förvägra mig rätten att väcka ett ärende.

Jag yrkade att ärendet om Björkholmsgatans förskola/Nattugglan skulle uppföras som ärende vid dagens sammanträde.

===

trassel2Den här beslutet tänker jag med all sannolikhet ”överklaga”, dvs få laglighetsprövat på Förvaltningsrätten i Göteborg. Jag tänkte dock först att kommunens jurister tillsammans med ordförande Andersson skulle få någon dag på sig att reda upp härvan.

Vid en efterföljande rast sa förresten en av de borgerliga nämndsledamöterna att det nog var flera ledamöter som egentligen höll med mig. De röstade mot mig, sa ledamoten ifråga, därför att de trodde att

”du hade en dold agenda.”

En dold agenda? För att jag ville att nämnden skulle följa Kommunallagen?! För att jag ville påtala att det fanns ett förhållandevis grovt sakfel i nämndens beslutsunderlag?

Jag blir matt. Det är sådant här som Vänsterpartiet och jag skulle önska att allmänheten får se och höra med egna ögon och öron. Men se, det får de inte…

open_doors2För senare under sammanträdet fortsatte nämnden i samma ”kvasi-demokratiska” anda. Höll jag på att skriva. Fast det var nog att ta i. Ett senare ärende, fast det förra ärendet var ju inget ärende, handlade om ”Möjligheter för nämnder att ha öppna nämndsammanträden”. (Se ”Öppna sammanträden”.)

Barn- och Utbildningsnämndens beslut ledde till min andra reservation. Jag återger även den:

===

reservation3

Barn- och Utbildningsnämnden beslutade att

-Barn- och Utbildningsnämndens sammanträden skall vara offentliga i den del av varje sammanträde som avser information

Den 25 april 2012 lade några vänsterpartister, Bucci, Rininsland och Kärvling, en motion om att införa öppna sammanträden i kommunens nämnder och styrelser. Tanken bakom motionen var att fördjupa demokratin i Vänersborg, att vänersborgarna skulle kunna delta och lyssna när politiker diskuterade och beslutade i nämnder och styrelser. Helt enkelt att öka invånarnas insyn i den politiska processen.

Efter att motionen har valsat runt i den kommunala byråkratin, behandlats, skickats tillbaka, utretts ytterligare osv i 3,5 år så var ärendet äntligen uppe i Barn- och Utbildningsnämnden.

I Vänersborg brukar nämndernas sammanträden vara uppdelade i två delar. I den första delen, informationsdelen, ges fakta och information i ärendena. Det är som regel alltid någon, eller några, tjänsteman som föredrar ärendena. Frågor ställs av ledamöterna i syfte att nå kunskap. Ibland kan det också bli en politisk diskussion, men tanken är att diskussionerna ska komma först i den andra delen, beslutsdelen. Denna del avslutas naturligtvis med att nämnden fattar beslut.

Nämndens beslut, att endast informationsdelen ska vara öppen för allmänheten, men inte beslutsdelen, innebär att vänersborgarna i första hand får lyssna till och kontrollera tjänstemännen. Inte politikerna. Det är enligt min mening en total missuppfattning av syftet med öppna sammanträden.

I den proposition som ledde till möjligheten att införa öppna nämndssammanträden (Proposition 1993/94:188 – Lokal demokrati) stod det:

”Vi utgår från att den nämnd som anser att öppna nämndsammanträden är ett lämpligt sätt att öka allmänhetens insyn också kommer att bemöda sig om att göra offentligheten så vid som möjligt.”

Det är väl tämligen säkert att regeringen Bildt menade att den offentlighet som skulle bli så ”vid som möjligt” avsåg politikernas göranden och låtanden – och inte tjänstemännens.

Vänsterpartiet anser att nämndens beslut att bara informationsdelen ska bli öppen för allmänheten helt missar intentionerna och poängen med både motionen och den demokratiska insynen. Det borde vara självklart att öppna nämndens sammanträden helt och hållet. Precis som både socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har gjort. Dessutom gäller beslutet bara under en försöksperiod, fram till den 30 juni 2016.

Jag reserverar mig till förmån för Vänsterpartiets yrkande att alla delar av Barn- och Utbildningsnämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten.

===

forvirring2Samme ledamot, som jag pratade med på den tidigare beskrivna rasten, som egentligen höll med mig i ärendet om Kommunallagen, sa att hen höll med mig även i detta ärende. Fast hen röstade tvärtom…

Jag förstod aldrig vad ledamoten menade…

Men jag tror att jag ändå förstår. Att stänga ute vänersborgarna från beslutsdelen i ett sammanträde tillåter ju (vissa) politiker att säga en sak – och göra en helt annan… Säga en sak när allmänheten är på plats, och göra tvärtom när det är dags för beslut – när allmänheten har fått gå ifrån mötet…

onskelista2Lite som i valtider. Det är kanske det viktigaste skälet till varför öppna nämndssammanträden är så viktigt för demokratin…

Och sedan kan jag inte frigöra mig från tanken att mer och fördjupad demokrati inte direkt står överst på betongpartiernas önskelista, de betongpartier som i olika konstellationer hela tiden styr Vänersborg. Kanske tror de att vänersborgarna har några dolda avsikter?

De tror definitivt att i varje fall kommunens vänsterpartister har det…

Kategorier:BUN 2015, Demokrati, Juridik

BUN: Öppna sammanträden

8 november, 2015 Lämna en kommentar

Imorgon har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträde. Jag har i några bloggar redogjort för ärendelistan (se t ex ”Inför BUN 9 nov”).

smaka_braI slutet på veckan fick vi också månadsuppföljningen för oktober. Och att läsa den är ”mumma” för ekonomer och betongpolitiker. BUN:s beräknade underskott för år 2015 uppskattas till endast 2,7 miljoner kronor. Och med tanke på att nämndens hela budget ligger på 670 miljoner måste det betraktas som en fantastisk utveckling. Underskottet uppgår till endast en knapp halvprocent.

Jag vet inte hur det kan komma sig att BUN har vänt ett stort prognosticerat underskott till ett nästan ”plus-minus-noll-resultat” på bara några få månader. Att förskolor och grundskolor ligger lågt med inköp, det vet jag. Något som förresten skulle kunna beskrivas som en ”tickande bomb”, eftersom nödvändig undervisningsmateriel, IT-utrustning, åtgärder i lokaler etc skjuts upp. Men förklarar det hela besparingen? Eller har förvaltningen räknar fel – nu eller tidigare? Eller sparas det på barnen och eleverna i en omfattning som inte riktigt har kommit till nämndens (i varje fall min) kännedom?

Antagligen får vi mer information imorgon.

open_doorsDen tredje stora frågan, förutom de om fritidshemmen och avgiftsfri musik-/kulturskola, är ärende 6:

”Möjligheter för nämnder att ha öppna nämndsammanträden”

Barn- och Utbildningsnämnden ska alltså fatta beslut om nämndens sammanträden ska öppnas för allmänheten. Eller inte.

Jag vet inte riktigt varför jag kommer att tänka på Kjell-Olof Feldts bevingade feldtanteckningar från 1983 om löntagarfonderna:

”Löntagarfonder är ett jävla skit,
men nu har vi baxat dem ända hit.”

Kanske för att motionen om att införa öppna sammanträden lades av några vänsterpartister, Bucci, Rininsland och Kärvling, redan den 25 april 2012. Vilket var ett tag sedan… Sedan dess har frågan valsat runt i den kommunala byråkratin, behandlats, skickats tillbaka, utretts ytterligare osv osv. Det har definitivt känts som att några politiker från de styrande partierna inte har varit bekväma med att öppna sammanträdena för vänersborgarna.

clip_image001[8]Tanken bakom vår motion var att fördjupa demokratin i Vänersborg, att vänersborgarna skulle kunna delta och lyssna när politiker diskuterade och beslutade i nämnder och styrelser. Helt enkelt att öka invånarnas insyn i den politiska processen. Och tror jag, med resultatet att trycket på politikerna att vara både pålästa och insatta skulle öka. Och att de blev mer lyhörda för invånarna…

När vi skrev motionen pågick det en infekterad debatt bland betongpolitikerna om det som skrevs i bloggar. Vi menade att med öppna sammanträden kunde invånarna själva bilda sig en uppfattning om det som skrevs var riktigt eller inte.

open_doors3Imorgon ska frågan äntligen upp på barn- och utbildningsnämndens bord. Öppna sammanträden eller inte? Det finns också en del varianter på temat öppenhet och offentlighet, typ att bara vissa delar av sammanträdet blir offentliga och andra stängda.

I Vänersborg brukar nämligen nämndernas sammanträden vara uppdelade i två delar. I den första delen, informationsdelen, ges fakta och information i ärendena. Det är som regel alltid någon, eller några, tjänsteman som föredrar ärendena. Frågor ställs av ledamöterna, i syfte att nå kunskap. Ibland kan det också bli en politisk diskussion, men tanken är att diskussionerna ska komma först i den andra delen, beslutsdelen. Denna del avslutas naturligtvis med att nämnden fattar beslut.

mats_andersson2Ordförande Mats Andersson (C) föreslår att bara informationsdelen ska vara öppen/offentlig, medan beslutsdelen ska vara som nu, dvs stängd för allmänheten.

  Och då kan jag undra – vad är då vitsen med öppna sammanträden?

tjanstemanUnder informationsdelen är det tjänstemännen som har huvudrollen, det är tjänstemännen som redogör för fakta etc. Men öppna sammanträden är inte tänkta för att vänersborgarna ska kunna lyssna och kontrollera tjänstemännen. Öppna sammanträden är till för att allmänheten ska kunna ta del av de politiska diskussionerna och kontrollera sina politiker.

Jag kan inte låta bli att påpeka att det var en regering som bland annat bestod av Mats Anderssons eget parti som lade fram den proposition som ledde till möjligheten att införa öppna nämndssammanträden. (Proposition 1993/94:188 – Lokal demokrati). I propositionen stod det:

”Vi utgår från att den nämnd som anser att öppna nämndsammanträden är ett lämpligt sätt att öka allmänhetens insyn också kommer att bemöda sig om att göra offentligheten så vid som möjligt.”

Det är väl tämligen säkert att regeringen Bildt menade att den offentlighet som skulle bli så ”vid som möjligt” avsåg politikernas göranden och låtanden – inte tjänstemännens.

open_doors2Jag tycker ordförande Mats Anderssons förslag att bara informationsdelen ska bli öppen för allmänheten helt missar intentionerna och poängen med både motionen och den demokratiska insynen. Det är ett tämligen menlöst och meningslöst förslag som Andersson lägger fram för barn- och utbildningsnämnden.

Det borde vara självklart att öppna nämndens sammanträden helt och hållet. Precis som både socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har gjort. Varför skulle inte barn- och utbildningsnämnden vara lika öppen som dessa båda nämnder? BUN borde faktiskt vara ännu öppnare så att elevgrupper eller enskilda elever skulle kunna göra studiebesök i den nämnd som bestämmer över deras situation – och som ett led i arbetet med att uppfylla kunskapskraven.

Och dessutom gäller beslutet bara under en försöksperiod. Och den försöksperioden är det, tack vare de styrande partiernas obstruktion, inte mycket kvar av nu. Bara fram till den 30 juni 2016.

Kategorier:BUN 2015, Demokrati
%d bloggare gillar detta: