Arkiv

Archive for the ‘Nattugglan’ Category

BUN-mötet med fler nyheter

14 november, 2017 Lämna en kommentar

magont2Profilklassernas vara eller inte vara har gett upphov till både intresse och debatt. (Se ”Profilklasserna försvinner”.) Och det är inte utan att jag får en lätt magkänsla av att det antagligen kommer att bli tillfälle att återkomma i frågan… Även om profilklassernas avskaffande inte var något politiskt beslut.

Jag har tidigare skrivit om de ärenden som togs upp på måndagens nämndsmöte. (Se ”BUN-sammanträde 13 nov”.) Denna blogg blir helt enkelt en komplettering med vad som faktiskt avhandlades på själva sammanträdet.

motion3Min motion om att utreda skolpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö bifölls av nämnden, utan någon diskussion. Utredningen ska ske i samordning mellan BU-förvaltningen och kommunens Personalavdelning.

Utredningen av Adam Frändelids (V) motion om barnomsorg kväll, natt och helg var kort. Den kom snabbt fram till att efterfrågan på barnomsorg kväll, natt och helg kommer att täckas när förskoleverksamheten startar i BUP:s gamla lokaler i Vänerparken.

uggla_nattNämnden fick reda på att Vänerparkens lokaler ska stå klara den 1 maj. Om det blir en ”bra” vinter, så finns det en chans att lokalerna kan bli färdiga lite tidigare. Tanken är att det först ska flytta in dagverksamhet i lokalerna, dvs en ”vanlig” daglig förskola. Sedan, efter sommaren, ska barnen från Nattugglans förskola flytta in. Det är alltså tänkt att det ska bli både ”dagis” och ”nattis” i BUP-lokalerna. Och det blir följaktligen också fler förskoleavdelningar i centrala stan, något som det finns akut behov av.

nattugglanMen eftersom behovet av förskoleplatser är så stort, samtidigt som det planeras bostäder för fullt ute på Holmängen, ska Nattugglan, dvs Björkholmsvägens förskola som den egentligen heter, behållas. Dock inte som ”Nattis”, utan bara som ”vanlig” daglig förskola. En anledning är att varenda förskoleplats behövs, samtidigt som lokalhyran har sänkts.

Fridhems förskola håller på att renoveras och under tiden behövs tillfälliga evakueringsplatser för barnen. De ska hålla till i Mödravårdens gamla lokaler (!) på Vänerparken. Där blir det alltså också en förskola, men bara under renoveringen som beräknas hålla på i 1,5 år.

honan4Alla dessa nya förskoleplatser innebär att kommunen med all sannolikhet kommer att kunna möta den ökande efterfrågan av platser i centrala Vänersborg. Nu är det bara en ny förskola som behövs i kvarteret Hönan (som har börjat kallas Belfragegatans förskola) för att pusslet ska bli fullständigt. Det finns gamla och mindre lämpliga lokaler kvar som kommunen bör lämna. Sedan är det bara Vargön, Frändefors och Brålanda kvar…

prisonerDet kan väl nämnas att fram till att Vänerparken är inflyttningsklar så lär inte BUN klara av att uppfylla den lagstadgade garantitiden på 4 månader för att erbjuda förskoleplats. För övrigt är den tillfälliga förskolan på Vallgatan nedlagd. BUN fick inte något förlängt hyreskontrakt.

Det blev självklart en budgetuppföljning också. Nämnden fick reda på att ökningen på Fritids mattats av sedan förra månaden. Det började bara 6 fler i september. Antalet barn som är placerade i den enskilda pedagogiska omsorgen har minskat.

BUN fick ju mer pengar av kommunfullmäktige och det innebär att nämnden kommer att gå i stort sett plus/minus noll vid årets slut. Den borgerliga oppositionen (L+M+KD) ville därför komplettera nämndens beslut med:

”och konstaterar att elevökningspengarna verkar ha haft god effekt på möjligheten att hålla budget.”SD_bulls

Det var väl egentligen ett ganska självklart konstaterande, men jag röstade ändå med de borgerliga. Ola Wesley (SD) avgjorde dock omröstningen genom att rösta med S+C+MP. De borgerliga partiernas tillägg avslogs alltså.

Ärendet ”Redovisning av utförd internkontroll 2017” behandlades också. Det var väl inte så mycket att orda om, trodde jag. Men det blev en diskussion om avgifter i skolan. Det var nämligen en skola i kommunen som hade tagit ut en mindre avgift (50 kr), jag tror att det var för en aktivitet på en friluftsdag. Det här är för övrigt lagligt, men flera av ledamöterna tyckte att Vänersborgs skolor helt skulle undvika att ta ut avgifter. Det var också förvaltningens målsättning.

Liberalernas Tove af Geijerstam uttryckte då det som skulle kunna bli bevingat:

star_red”Jag låter som en kommunist.”

Det visade sig att flera politiker lät på samma sätt…

skolinspektionSkolinspektionen har nu avslutat den regelbundna tillsynen i kommunen. Någon enstaka skola hade ”utvecklingsområden”, men de flesta hade inga som helst anmärkningar. Tvärtom, den övergripande kvaliteten fick gott betyg. Det var egentligen ganska unikt och förvaltningen var uppenbarligen nöjd med Skolinspektionens rapporter. Och det med rätta.

Det fanns dock ett undantag, Frändeskolan i Frändefors. Och här var kritiken omfattande, och dessutom utfärdade Skolinspektionen ett hot om vite:

pengar40”Skolinspektionen förelägger … Vänersborgs kommun att vid vite av 700.000 kronor senast den 6 mars 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.”

Det har emellertid TTELA redan skrivit om (se ”Hot om vite för allvarliga brister”) och rapporten kan hämtas här. Förvaltningen har tillsammans med Frändeskolan redan börjat arbetet med att avhjälpa bristerna och åtgärder har satts in.

Förvaltningen håller på att se över ledningsorganisationen. Den ställer sig frågan, hur kan vi organisera skolorna för ökad måluppfyllelse? Resultatet av arbetet lär redovisas så småningom.kontroll

Förvaltningen ser också över kostnaderna och det är avtalen med samhällsbyggnadsförvaltningen som står i fokus. Avtalen är uppsagda, det gäller t ex städ, vaktmästeri och skolmåltider. Förvaltningen arbetar med nya kravspecifikationer, allt för att minska kostnaderna.

Sverigedemokraternas Ola Wesley hade hört att det diskuteras att halalkött ska införas i förskolor och skolor. Det dementerade ordförande Mats Andersson (C) å det bestämdaste och förvaltningen konstaterade att ingen sådan beställning har lämnats från BUN. Det är nämligen samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för skolmåltiderna.

betyg3Nämnden fick också en verksamhetsuppföljning av ”kunskapsresultat i grundskola och grundsärskola”. Jag har skrivit om resultaten tidigare (se ”Total kris i Vänersborgs skolor!”) och det var väl egentligen dessa siffror som redovisades.

Det blev självklart en diskussion om vad de markant försämrade resultaten beror på. Flera pekade på den stora elevökningen och bristen på utrymmen och lokaler. Det har alltför ofta handlat om snabba åtgärder för att få ”plats” med eleverna och mindre om pedagogisk utveckling. En sådan ”liten” sak som att det krävs simkunnighet för att få ett godkänt betyg i Idrott och Hälsa är också en del av förklaringen. Det här sistnämnda har skolorna börjat jobba med på ett annorlunda sätt.

Det är också svårt att rekrytera legitimerade pedagoger. På t ex Dalboskolan är det bara 1 av 5 i Ma/NO, 1 av 4 i Sv och 1 av 3 i Eng som är legitimerade…statistik

Det krävs krafttag för att vända den nedåtgående kunskapsutvecklingen i Vänersborg. Och kommunen måste börja med det allra mest grundläggande – att skaffa ändamålsenliga skollokaler…

Det var alltså inte särskilt många beslut som fattades under måndagens sammanträde med BUN. Men mycket information lämnades och det var många diskussioner. Och dessa diskussioner fortsatte sedan på eftermiddagen.

Nämnden fick information av och tillfälle att samtala med kommunens förskolechefer och rektorer. Det var givande, även om det inte alltid var några upplyftande rapporter ute från verksamheten…

Det vore bra om politikerna fick möjlighet att träffa dem fler gånger.

Ljus och mörker i kommunen

10 mars, 2017 4 kommentarer

ljusNu har ytterligare en arbetsvecka passerat och det är helg. Ljuset har kommit tillbaka och det har faktiskt varit ljust både när man gått till jobbet på morgonen och när man gått hem. På de oplogade gatorna… Jag vet inte om det har varit någon snöröjning i stora delar av Vänersborg överhuvudtaget efter det senaste snöfallet. Stora djupa isspår i gatorna, mängder med is och snö, slask och vattenpölar. Jag har lidit med de äldre som har försökt att ta sig fram med sina rollatorer. Det har varit ganska mycket ”rock’n’roll” för dem på gatorna. För att nu citera Kurt Karlsson (se här). Även om det kanske inte riktigt var så han hade tänkt sig. Idag har som tur är det mesta av isen smält bort.

nuntorpDet har varit en ljus vecka också i Brålanda. I onsdags kunde vi läsa i TTELA (se här) om planerna som lokala jordbrukare och andra intressenter har på att tillsammans köpa Nunntorp. Tankarna är att bedriva olika typer av utbildningar:

”Förutom gymnasieutbildning, gymnasiesärskola med nationella och individuella program och SFI-undervisning, skulle det även kunna finnas exempelvis konferensverksamhet eller veterinärstation.”

vgregionDet låter hoppfullt och man undrar så här i efterhand om det kanske inte hade varit bättre för alla parter om Regionen hade gått ut med försäljning av Nunntorp direkt på den öppna marknaden, utan att först ge Vänersborgs kommun förtur. Då hade kanske allt redan varit igång på Nunntorp. Jag tror att den berömda ”brålandaandan” hade gynnat Nunntorp och naturbruksgymnasiet betydligt bättre än den anda som strålar i och ut från Vänersborgs kommunhus…

Det tycks för övrigt som om Vänersborg inte ens har svarat på den förfrågan som regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) skickade den 20 februari om Vänersborg vill köpa Nunntorp:

”Därför önskar vi ett skriftligt svar från Vänersborgs kommun om ett eventuellt beslut om ett förvärv av fastigheten.”

Magnussons brev var ställt till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S).

topploggIdag kunde vi dessutom läsa i TTELA (se här) att Findus har skrivit ett avtal med Toppfrys i Brålanda om att köpa frysta ärtor. Avtalet är värt upp mot 700 miljoner kronor. Det innebär ett stort lyft för bygden och sysselsättningen:

”det handlar om uppemot 15-talet fast anställda och 50 säsongsarbetare. Därtill kommer man knyta till sig omkring 75 nya odlare som uteslutande kommer vara från närområdet.”

motion3Det är en fantastisk rolig nyhet för Brålanda, även om det sker på de skånska böndernas bekostnad. Nu gäller det bara att kommunen visar att den också vill satsa på Brålanda – och börjar arbetet med att planera för en tåghållplats med perrong och pendelparkering, en ny ringled och ny mark för företag, handel och bostäder. (Se ”Tågstopp i Brålanda”.) Kanske skulle en del av de 17 miljoner kr, som kommunen har fått tillbaka från fastighetsbolaget Hammar Nordic Plugg efter den olagliga Topp-affären för några år sedan, kunna användas i arbetet…

dalboskolanDet ser dock mörkare ut i Frändefors. Av 68 åk 6-elever i dalslandsdelen av kommunen har hela 40% (27 elever) valt en annan skola än Dalboskolan i första hand. Det betyder att, om alla får plats på skolorna i ”stan”, det bara blir 142 elever på Dalboskolan till hösten. En gång på den ”gamla goda tiden” gick det över 360 elever på skolan.

uggla_nattDet ser också mörkt ut för barnen och föräldrarna på Nattugglan. Idag på SVT:s hemsida (se här) hittar vi en artikel om Nattugglans flytt till mödravårdens gamla mörka källarliknande lokaler på Vänerparken. Det är ju ett beslut som barn- och utbildningsnämnden har fattat. Ja, inte hela nämnden förstås, Vänsterpartiet och välfärdspartiet röstade mot. Det ser dock ut som om chanserna är stora att det istället blir en flytt till BUP:s lokaler, som också ligger på Vänerparken. De lokalerna är betydligt ljusare och trevligare. Så det kan ändå skönjas ett ljus vid horisonten för barnen på Nattugglan.

solvarm_husI Sikhall råder det, som jag skrev om tidigare i veckan (se ”Solvarm och kommunen fortfarande inte överens”), dock ett mer kompakt mörker. Bloggen om Solvarm har för övrigt redan blivit årets mest lästa blogginlägg. Och reaktionerna har varit genomgående positiva. Till Solvarm alltså, inte till kommunens agerande… Vad jag förstår så har kommunen nu tagit kontakt med Solvarm om ett möte. Kanske kan något gott komma ut från det.

I onsdags var det också den internationella kvinnodagen. Några medlemmar i Vänsterpartiet uppmärksammade dagen med att sätta så kallade Pussyhats på ett antal statyer i Vänersborg.

pussyhats

Pussyhats är feministiska protestmössor, som har utformats av kvinnor i USA som protest mot president Trumps sexistiska och kvinnofientliga politik.

Det är bara 10 dagar kvar till vårdagjämningen.

Lite av varje i diariet

12 januari, 2017 3 kommentarer

I tider av politisk stiltje så gör jag ibland ett litet dyk ner i kommunens diarium. Det visade sig emellertid att det även här var osedvanligt lugnt. Men lite fanns det som är värt att återge. Fattas bara.

svtEn reporter från SVT Nyheter Väst har undrat hur det gick med Nattugglans flytt till lokalerna på Vänerparken. Och det var väl trevligt uggla_nattatt SVT intresserar sig för denna fråga. Svaret reportern fick från barn- och utbildningsförvaltningen var att det inte finns någon aktuell tidsplan. Det beror dels på att det pågår en radonmätning i mödravårdens gamla lokaler och dels att det undersöks om det istället går att flytta till nuvarande BUP:s lokaler, som också ligger i Vänerparken. BUP ska nämligen flytta till NÄL i sommar.

vaneryrNågra personer i Väne Ryr har skrivit och bett om att kommunen ska anlägga en liten kulle vid bygdegården och fotbollsplanen där barnen skulle kunna åka pulka på vintern. Undertecknarna tror att det kan bli billigt eftersom det finns schaktmassor från andra delar av kommunen som skulle kunna tippas här. När nu kommunfullmäktige har nekat att ge barnen ett sommarnöje i Väne Ryr, jag tänker på beslutet att kommunen inte ska sköta om badplatsen (se ”Gårdagens KF”), så kanske kommunen kan tänka sig att ordna ett litet vinternöje för barnen istället. Vi får se.

tagOch på tal om Väne Ryr. De boende vid järnvägen i Väne Ryr tycks fortfarande inte ha fått något svar från kommunen. De blev ju rekommenderade att själva göra bullermätningar dag som natt i två veckors tid…. (Se ”Den gordiska knuten i Väne-Ryr”.) De protesterade i ett brev till kommunen och tyckte att det var kommunens uppgift att göra detta, men efter det så har kommunen varit tyst. Och tystnad från kommunen är inget bra tecken… Det hade varit bättre om det hade blivit tyst från järnvägen istället…

axelsson_jonathanDen stridbare moderaten Jonathan Axelsson har diariefört ett brev som han har skickat till den för vänersborgarna inte helt okände Lars Salonen. Måhända var det TTELA:s artikel om Polstjärnepriset (se här) som föranledde Axelsson att skriva brevet. Jag vet inte.

TTELA skrev:

”[Lars Salonen] presenterade också visioner om ett framtida konserthus i Vänersborg – en fråga som tidigare varit uppe som förslag men som inte resulterat i några konkreta planer.
– Polstjärnan har vuxit sig stark och det enda vi möjligtvis saknar är ett konserthus. Men jag kan lova er att det finns tankegångar från både politiskt håll och från näringslivet att vi ska ändra på detta, sa han inför publiken.”

fragande3Axelsson ställer ett antal frågor till Salonen:

 • ”Vem har beslutat att det ska byggas ett konserthus och med invigningsdatumet år 2019?”
 • ”Med vilket mandat lovar du denna satsning?”
 • ”Vem ska finansiera satsningen?”
 • ”Vet du något som inte oppositionen i Vänersborg vet kring denna satsning?”

Det är nog den sista frågan som är själva nyckelfrågan tror jag. Antagligen upplever Axelsson, som så många andra, att det pratas om, och ibland beslutas, saker i den här kommunen bakom skål och vägg…

Vad jag förstår så har inte Axelsson fått något svar, i varje fall inget som är diariefört.

mellerudsnyheter_debattI veckan har också Marie Dahlins (S), Bo Carlssons (C) och Marika Isetorps (MP) debattartikel publicerats i Melleruds Nyheter, dvs den artikel som var publicerad i TTELA häromsistens (se här) och som jag kommenterade i en blogg i söndags (se ”Nunntorp – en epilog?”). Det fanns dock en liten men ack så intressant skillnad. Denna gång undertecknades debattartikeln utan namn, det stod bara Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Det verkar som om Bo Carlsson är jävig typ varannan gång när det gäller Nunntorpsärendet…

Jag avslutar med en nyhet.

resemakarnReseMakar’n har idag skickat ut ett pressmeddelande om att man ska kunna flyga direkt till semesterorten Porec i Kroatien från Trollhättan-Vänersborgs flygplats i höst. (Se här.) Kanske kan detta vara något för alla badsugna i Väne Ryr?

Förvaltningsrätten gav mig rätt!

8 november, 2016 7 kommentarer

forvaltningsratten_brevIdag kom Förvaltningsrättens dom på ett överklagande som jag gjorde i november förra året…

Och motgångarna för den styrande minoriteten tar aldrig slut. Förvaltningsrätten gav mig nämligen rätt.

En bakgrund.

uggla_nattDen 12 oktober 2015 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att lägga ner förskolan ”Nattugglan” och flytta barn och personal till lokaler i Vänerparken.

Redan vid behandlingen i nämnden uttryckte jag synpunkter på att det underlag som låg till grund för beslutet var tämligen vinklat och ledde in nämndens ledamöter på i förhand bestämda spår. Underlaget redovisade inte på ett objektivt sätt de för- och nackdelar som respektive alternativ innebar som nämnden hade att välja mellan.felaktighet

I efterhand visade det sig också att underlaget innehöll rena felaktigheter om ett av alternativen. Dessa felaktigheter kunde enligt min mening ha påverkat det beslut som nämnden fattade. Därför ville jag att nämnden, på det efterkommande sammanträdet (den 9 november), skulle diskutera bristerna i underlaget. Jag tyckte frågan om beskaffenheten av underlaget till nämnden helt enkelt var av sådan vikt att det var tvunget att diskuteras. Dessutom sa den dåvarande förvaltningschefen i ett senare skede om felaktigheterna i underlaget:

”Jag håller med [Kärvling alltså; min anm] i sak. Det var olyckligt.”

mats_andersson2På novembersammanträdet väckte jag därför detta ärende.

Ordförande Mats Andersson (C) förvägrade mig emellertid denna rätt trots att det i Kommunallagen (4 Kap 17 §) står:

”Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.”

Efter en viss argumentation så ställde ordförande min begäran under proposition, dvs votering3nämnden skulle rösta om jag fick väcka ärendet eller inte. Barn- och utbildningsnämnden avslog min begäran med siffrorna 10-1. Det betyder också att alla andra partier röstade mot min rätt enligt Kommunallagen. (Välfärdspartiets ledamot var dock inte på plats.)

Ordförande Mats Andersson (C) påstod senare att jag i och med voteringen hade fått väcka ärendet. Han menade att i och med att nämnden hade vägrat mig rätten att väcka ärendet så var ärendet väckt… Och att beslutet därför hade tillkommit i laga ordning.

Ordförande Andersson skrev också i ett yttrande till Förvaltningsrätten:

”Det är nämnden med majoritet som beslutar hur ett ärende behandlas.”

kommunallagen_felMats Anderssons menade tydligen att en politisk majoritet kunde upphäva Kommunallagen…

Jag reserverade mig mot barn- och utbildningsnämndens beslut och överklagade (den 23 november) det alltså till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Och idag gav mig Förvaltningsrätten rätt.

Förvaltningsrätten i Göteborg skriver:

”Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet.”domare

Det betyder att barn- och utbildningsnämndens beslut att vägra mig rätten att väcka ett ärende var olagligt. Olagligt!

I motiveringen till domen skriver Förvaltningsrätten:

”De förtroendevaldas rättigheter att ta olika initiativ är väsentlig från demokratisk synpunkt.”

Och:

”Det finns ingen laglig rätt för nämnden att besluta om huruvida en ledamot får väcka ett ärende eller inte.”

domOch så kommer slutklämmen från Förvaltningsrätten:

”Förvaltningsrätten anser mot denna bakgrund att nämnden genom sitt beslut i ärendet … har åsidosatt den i kommunallagen fastslagna initiativrätten då beslutet medfört att Stefan Kärvlings begärda ärende inte tagits upp och avgjorts i sak vid sammanträdet och inte heller bordlagts för avgörande vid annat tillfälle. Vad Stefan Kärvling anfört till stöd för sitt överklagande får således anses visa att beslutet strider mot 10 kap. 8 § KL. Beslutet ska därför upphävas.”

Det är värt att notera att 10 ledamöter i nämnden, inklusive hela presidiet, inte hade koll på Kommunallagen. Eller var det kanske snarare så att – de helt enkelt ville tysta en kritisk röst. Och att det gick före lagen.vanerparkenfsk1

Nu har det gått över ett år sedan barn- och utbildningsnämnden fattade det olycksaliga beslutet, på ett vinklat och delvis felaktigt underlag, att lägga ner Nattugglan och flytta barnen och personalen till Vänerparkens källarliknande lokaler. (Se ”Nattugglan-Vänerparken: Lokalerna”.) Efter beslutet har flera ledamöter varit och besökt lokalerna i Vänerparken och uttryckt sin åsikt att dessa lokaler inte passar för förskoleverksamhet. Jag tror dock ändå inte att dagens dom kommer att ändra majoritetens inställning i denna fråga. Tyvärr.

vbg_kartan3Däremot har Vänersborgs kommun återigen satts på kartan för att ha åsidosatt Kommunallagen. Å andra sidan kan väl domen underlätta för alla ledamöter i nämnder och styrelser – de vet nu att de har en ovillkorlig rätt att väcka ärenden på sammanträdena. Oavsett vad ordförande eller en majoritet tycker.

 .

forvaltningsrattenPS. Här kan du följa ”ärendets” väg i Förvaltningsrätten via mina blogginlägg. Det har blivit en del mailväxling…

PPS. Det blev en artikel i TTELA om Förvaltningsrättens dom: ”Kärvling fick rätt mot kommunen”. (Inlagt 11/11)

Nattugglan: Politiker och beslut

18 december, 2015 Lämna en kommentar

sammantrade6Politikerna sitter i olika sammanträdesrum på kommunhuset och fattar beslut. Till sin hjälp har de ofta en mängd handlingar och underlag med fakta.

Några politiker har kanske inte läst igenom handlingarna ordentligt inför besluten. Några andra har kanske slarvat med inläsningen och förberedelserna i något specifikt ärende. Det kanske är tio ärenden på dagordningen och de har läst igenom de andra nio ordentligt, men inte det tionde… De flesta politiker förutsätter också att de underlag som finns inför besluten är totalt uttömmande och riktiga. De kanske också litar på vad ”topparna” i partiet säger. ”De har nog läst på, de vet vad de talar om.” Typ.

tired112Naturligtvis finns det alltid också de politiker som inte har hunnit med att sätta sig in i ärendena överhuvudtaget. De kanske inte har haft tid eller ibland inte lust. Sammanträdet kanske också har dragit ut på tiden och man börjar bli trött. Några politiker kanske sitter och längtar efter fikarasten. Och är dessutom en betryggande majoritet överens i diskussionen och omröstningen så kan väl beslutet inte vara fel. I en majoritet så har den enskilda ledamotens ansvar en tendens att förminskas eller kanske till och med försvinna. ”Det var inte bara jag, alla andra gjorde ju också så.” Typ.

Politiker är vanliga människor. Men visst ska och kan man ändå kräva lite mer av politiker. Särskilt som deras beslut kan få stor betydelse för andra.

För så är det.

Och händer det att man som politiker fattar fel beslut så får man stå för det. Och blir det riktigt fel, så borde man faktiskt också kunna ompröva beslutet. ”Det blev fel, men vi gör om och vi gör rätt.”

Det vore ingen svaghet. Tvärtom, det skulle vara ett bevis på både politiskt självförtroende och styrka. (I Vänersborg händer det inte ofta…)

nattugglanDet beslut som barn- och utbildningsnämnden fattade i oktober om Nattugglans nedläggning och flytt till nya lokaler på Vänerparken är ett beslut som i högsta grad påverkar människors vardag. Små barn ska flytta till helt nya lokaler, föräldrar ska lämna sina barn i dessa lokaler och förskolepersonalen ska arbeta i dem.

Barn- och utbildningsnämndens 11 ledamöter fattade den 12 oktober ett beslut som påverkar många människors vardag, många människors liv.

Tyvärr gjorde nämnden det utan att någon analys utifrån barnperspektivet gjordes, utan att någon dialog med föräldrarna genomfördes och utan att någon riskanalys bland personalen utfördes. Dessutom innehöll faktaunderlaget ofullständigheter och rena felaktigheter.

parents2Föräldrar till barn på Nattugglan ville igår torsdag träffa ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden. De ville att politikerna i nämnden kom till de ”nya” lokalerna på Vänerparken för att med egna ögon se de utrymmen som barnen på Nattugglan ska flytta till.

De ville få politikerna att förstå att de hade fattat ett felaktigt beslut.

Det kom bara fem politiker, varav bara en ordinarie ledamot i nämnden. Det var jag. Två ersättare i nämnden fanns på plats, Kent Karlsson (V) och Marianne Karlsson (C). Dessutom hade också Morgan Larsson (VFP) och Kurt Karlsson (SD) också hörsammat föräldrarnas inbjudan.tumme_ner5

Det var dåligt. Var fanns alla politiker som ansvarar för barnens, föräldrarnas och personalens förändrade, och försämrade, framtid? Var inte dessa politiker intresserade av att träffa de som drabbades av beslutet? Ville de inte höra föräldrarnas synpunkter?

Uppenbarligen inte.

mogelDirekt vi politiker, som hörsammade föräldrarnas vädjan, kom ner i lokalerna kände en av oss att det luktade mögel. Och det bekräftade ju vad andra tidigare hade uppgett. Politikerna visades runt i lokalerna och vi fick se fuktskador, bristande ventilation och toaletten som har haft stora problem med avloppet. Vi såg de små fönstren som inte räckte till för att få in ordentligt med dagsljus i lokalerna. Vi såg också de små lekgårdarna mellan husen. Vi såg däremot inga ordentliga utrymningsvägar vid brand… Och vi undrade allesammans om lokalerna, renoverade eller ej, skulle klara en inspektion av brandmyndigheterna. Det ska ju faktiskt vistas en mängd små barn i lokalerna.

Det var också som en av oss politiker sa, det spelar ingen roll om lokalerna renoveras – lokalerna passar helt enkelt inte för förskoleverksamhet.

vanerparkenfsk1Och det var så sant som det var sagt. En lång korridor utan fönster med en massa smårum på ena sidan. Så långt från en hemmiljö man kan tänka sig. Och här ska barn bo och leva under längre tider. Många av de här barnen har ju föräldrar som arbetar allt annat än kontorstider och som ibland gör betydligt längre pass på sina arbeten än de vanliga 8 timmarna.

Kontrasten mot Nattugglans nuvarande lokaler är slående!

Vi politiker fick också ta del av den desperation som råder bland föräldrar.

”Skulle ni vilja ha era barn i de här lokalerna?”

Det var nog ingen av de närvarande som var beredda att svara ja på den frågan…

Vi fick också höra om föräldrar som aktivt söker nya jobb eller funderar på att flytta till typ Trollhättan för att de inte vill att deras barn ska vistas i de här lokalerna.

Jag tror att det är nyttigt att politiker ger sig ut i verkligheten och träffar de människor som berörs av besluten. Tyvärr var det alltför få i barn- och utbildningsnämnden som var beredda att göra detta. Det är bara att beklaga.

Och därmed känns chanserna ytterst små att nämnden tar upp ärendet igen och omprövar sitt beslut. Ja, i november fick jag ju inte ens ta upp ärendet för förnyad diskussion.alarm

Ibland kan man bli besviken på politiker. Men vem vet, kanske tar de politiker som inte var där och ringer upp föräldrarna och kommer överens om en ny tid…? Det vore väl det minsta man kan begära?

Det var nog symptomatiskt att larmet gick när vi lämnade lokalerna…

.

PS. Jag har skrivit ganska många bloggar om Nattugglan vid det här laget. Du hittar dem här – i kronologisk ordning. I de här bloggarna hittar du också fakta som stöder påståenden i bloggen ovan.

BUN: Dagordningen”, 11 okt
Nattugglan läggs ner”, 13 okt
Björkholmsgatans förskola/Nattugglan”, 28 oktuggla_natt
BUN och Nattugglan”, 31 okt
Att väcka ärenden…”, 3 nov
BUN: Två viktiga reservationer”, 9 nov
Icke-ärendet Nattugglan”, 11 nov
Nattugglan-Vänerparken: Lokalerna”, 13 nov
En replik till ordf Andersson (C)”, 20 nov
Ingen riskbedömning inför BUN-beslutet”, 22 nov
Varför inte säga som det är?”, 23 nov
Barnkonventionen och BUN”, 25 nov
Laglighetsprövning: Väcka ärenden”, 4 dec

Barnkonventionen och BUN

25 november, 2015 Lämna en kommentar

forvaltningsrattenNu är min överklagan till förvaltningsrätten inskickad.

Det var som bekant händelserna kring barn- och utbildningsnämndens (BUN) novembersammanträde som fick mig att reagera. Ordförande Mats Andersson (C) förvägrade ju mig rätten att väcka ärendet om det bristande underlaget i beslutet om Nattugglan. Ordförande lät nämnden rösta i frågan. Och nämnden följde snällt ordförandes förslag utan att varken ställa frågor eller diskutera min begäran.

kommunallagenDet står ju i kommunallagen att:

”Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.”

Så nu vill jag att förvaltningsrätten uttalar sig i fallet.

Det lär väl ta sin tid innan dom faller antar jag, men den är värd att vänta på. Det är en fråga av stor principiell betydelse. Mats Andersson (C) tolkar lagen på sitt sätt, kommunens jurister på ett annat och jag kanske på ett tredje. Så nu är det på sin plats att ”de professionella” i förvaltningsrätten får avgöra vilken tolkning som är den rätta…

kuvertDet är roligt när läsare hör av sig.

En läsare har tydligen följt med extra noga i både mina bloggar och protokollen kring Nattugglan och Vänerparken. Hen skriver följande angående BUN:s beslut:

”Det framgick inte heller att man gjort någon barnkonsekvensanalys. Det stod så vitt jag såg inte ett ord om detta i tjänsteskrivelsen.”

Oj tänkte jag. Missade jag det? Missade förvaltningen det? Missade nämnden det?

Och det står faktiskt inget i BUN:s beslutsunderlag om att Barnkonventionen har beaktats. Och det är mycket förvånande.

En liten bakgrund.

systematiskDen 19 januari i år så fastställde barn- och utbildningsnämnden planen för det systematiska kvalitetsarbetet. I den står det under rubriken ”Främjande miljöer för lärande, utveckling och hälsa” att följande underlag ska vara tillgängliga för analys:

”Förskola: Barnkonsekvensanalys”

Vidare.

motion2I februari svarade nämnden på en motion och skrev:

”Barn- och ungdomsnämnden relaterar vanligtvis ställningstaganden till Barnkonventionens artikel 3, om barnens bästa. Det är rimligt utifrån nämndens ansvarsområde och att flertalet beslut är direkt avgörande för barns och ungdomars situation.”

Det här noterade också kommunfullmäktige när motionen ifråga behandlades.

Och det har BUN också gjort. I mars yttrade sig barn- och utbildningsnämnden över en annan motion och då skrev förvaltningen mycket riktigt i underlaget att Barnkonventionen, artikel 3 Barnets bästa, hade beaktats i bedömningen av ärendet:

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.”

handlingarDen här bedömningen görs för övrigt oftast i BUN:s underlag. På oktobersammanträdet, för att ta ytterligare ett exempel, när nämnden yttrade sig över ett nytt miljöprogram för kommunen så var det likadant. Men några ärenden senare, på samma möte, när BUN beslutade om att lägga ner verksamheten i Nattugglans lokaler och flytta den till Vänerparken, ja då lyser plötsligt hänvisningen till Barnkonventionen med sin frånvaro.

Mycket märkligt.

Det har alltså inte gjorts någon bedömning av beslutet utifrån Barnkonventionen…barnkonvention

Det finns ytterligare en paragraf i Barnkonventionen, som Sverige naturligtvis har undertecknat, som borde finnas med när barn- och utbildningsnämnden bedömer ärenden av olika slag där barn och ungdomar berörs av beslut. Det är paragraf 12. Den lyder (citerat från UNICEF:s svenska hemsida):

”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.”

Med andra ord, förutom felaktigheter i underlaget, så har nämnden också missat både Barnkonventionen och en riskbedömning för personalen (se ”Ingen riskbedömning inför BUN-beslutet”) när beslutet att lägga ner Nattugglan och flytta verksamheten till chairmanVänerparken fattades.

Visst borde ordförande väcka ärendet igen?

För övrigt har en ny hemsida om Vänersborg sett dagens ljus. Eller också är det bara jag som råkat upptäcka den idag. Hur som helst är det både en bra hemsida och ett bra initiativ. Det är Köpmannaföreningen i Vänersborg som står bakom.

hemsida_vbgcentrumHemsidan är mycket smakfull och innehållsrik. Du hittar butiker, restauranger, serviceställen, beachen och mycket annat. Allt med bilder och kartor. Hemsidan heter ”Vänersborg – alla sinnens centrum” och du hittar den här.

Förhoppningsvis kan hemsidan fylla en viktig funktion för att locka både vänersborgare och turister till centrum.

Varför inte säga som det är?

23 november, 2015 Lämna en kommentar

”Det blir bra lokaler för en förskola.”

mats_andersson2Jag tror inte mina ögon! Mats Andersson, till vardags centerpartist och ordförande i barn- och utbildningsnämnden (=BUN), uttalade sig om Vänerparkens lokaler i TTELA idag.

Och som bekant – en felaktighet blir ju inte sanning bara för att den upprepas.

En chefstjänsteman för barnmorskemottagningen, som har hållit till i de aktuella lokalerna i flera år (se TTELA här), uttalade sig så här för några månader sedan – om precis samma lokaler:

”Vi fanns ju i källaren på Vänerparken … I källaren kände man sig väldigt instängd och det var mörkt.”

Vem har rätt – Mats Andersson eller chefstjänstemannen?

Jag undrar om Andersson verkligen har varit nere i de mörka, fuktskadade och dåligt ventilerade lokalerna med en lång korridor, dålig planlösning och en ingång och utrymningsväg via en kulvert. Och då låter jag ändå bli att nämna behovet av dränering och omläggning av avlopp… Och utemiljön! (Se vidare ”Nattugglan-Vänerparken: Lokalerna”.)

vanerparkenfsk1Bra lokaler?

Varför inte säga som det är Mats Andersson? Det är inte lokalerna på Vänerparken som lockar och drar. Du och BUN vill helt enkelt lägga ner förskolan i Nattugglans lokaler för att få en större förskola med fler barn och fler anställda. Då kan de anställda utnyttjas flexiblare, organisationen med arbetsscheman och barngrupper blir smidigare och hela ruljangsen blir effektivare. Som alltid vid stordrift.

Och det blir billigare per barn…

Det är väl inget att skämmas över? Så är det ju. Och att Vänerparken råkar ligga nära Resecentrum är ju naturligtvis ytterligare ett plus.

Men inte blir det bättre lokaler för barnen och de anställda? Inte blir den inre och yttre miljön bättre? Inte blir det bättre för barnen, föräldrarna och de anställda att flytta från Nattugglans lokaler till Vänerparkens? Varför påstår du något annat till TTELA Mats Andersson? Det är ju inte sant.

honan5Och att sedan det nuvarande styret av socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister slipper att bygga en ny modern förskola i kvarteret Hönan är ju bara en fördel, i varje fall ekonomiskt… (Kanske blir det till och med pengar över till en curlinghall istället – se ”Ny curlinghall?”)

Eller att kommunen äger lokalerna på Nattugglan (bostadsrätter) och någon annan nämnd än BUN får betala kostnaderna. Bara BUN sparar så spelar det ju ingen roll att någon annan nämnd i kommunen får stå för fiolerna.

nattugglanÅ andra sidan visade det sig att de personer som ”smög omkring” på Nattugglan faktiskt var där just för att lokalerna skulle bli tomma… Fast nedläggningen av Nattugglan då fortfarande inte hade beslutats av BUN… Förresten, de smög inte omkring. Även om personalen inte var informerad. Politikern (inga namn) hade i vederbörlig ordning kontaktat berörda chefer.

filmAnledningen till att några personer visades runt i Nattugglans lokaler var därför att, och håll i er nu, de var intresserade av att starta en enskild – förskola!!

Hade det varit en film så skulle man väl utan överdrift kunna säga att mystiken tätnar…

Mats Andersson fortsätter att vidhålla att ventilationen och värmen(!) inte är bra på Nattugglan. Det är mot bättre vetande. Eller något. Eller är Mats Andersson ute efter att dupera TTELA:s läsare? Jag vet inte, jag hoppas inte det. För det finns ju inget fel på ventilationen eller temperaturen på Nattugglan. Förvaltningschefen sa till exempel på nämndsmötet i november, när jag påtalade att allt var godkänt och att det stod fel i BUN:s dova_oron2underlag:

”Jag håller med i sak. Det var olyckligt.”

Till TTELA far Mats Andersson (C) med ytterligare en osanning. Andersson säger att BUN röstade ner mitt yrkande att ta upp ärendet igen, av följande orsak:

”nämnden uppenbarligen inte ansåg uppgifterna var av avgörande vikt.”

domareDet är inte sant. Jag fick inte ens tillfälle att redogöra för mina uppgifter, så nämnden hade inte en aning om uppgifterna var av vikt eller inte. Nä, ordförande Andersson (och en följsam nämnd) ville säkerligen tysta mig av andra skäl. Om nämndens beslut var lagligt eller inte ska i sinom tid prövas av förvaltningsrätten i Göteborg. En överklagan är på gång…

PS. Hade jag inte redan skickat en debattartikel till TTELA, som fortfarande inte är publicerad, så hade jag nog gjort om denna blogg till ett inlägg. Det är tur att jag har en blogg…

Ingen riskbedömning inför BUN-beslutet

22 november, 2015 Lämna en kommentar

Affären Nattugglan fortsätter.dialog

Vänsterpartiet har samtalat med både personal och föräldrar på Nattugglan och antagligen tagit del av de flesta argument som finns för att inte lägga ner Nattugglan och flytta barn och personal till Vänerparken. Vid det tillfälle som jag pratade med personalen hade inga andra politiker gjort det. Kanske har ordförande Mats Andersson (C) haft tillfälle till dialog senare.

Det här med att samtala med kommuninvånarna, i detta fall föräldrarna, inför beslut är en viktig och djup demokratisk fråga. Och det är inte första gången som representanter för de styrande missar denna ”lilla aspekt”. Demokratin stannar alltför ofta vid fina skrivningar i olika typer av dokument… (Det såg vi inte minst i fullmäktigedebatten om skogsområdet vid Kindblomsvägen i onsdags, se ”En demokratisk fars”.)

Men det här med att samtala med de anställda har en annan dimension, en juridisk…

AVSå här säger Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (se ”Riskbedömning inför ändringar i verksamheten” utgiven av Arbetsmiljöverket, kan hämtas här):

”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt.”

”När ändringar i verksamheten planeras skall…” måste innebära vad jag förstår att en riskbedömning måste föregå ett beslut, som i det här fallet när barn- och utbildningsnämnden beslutar om att lägga ner Nattugglan och flytta personalen (och barnen) till lokalerna i Vänerparken. bryta_ben

Det har inte gjorts…

En riskbedömning är aktuell i det här fallet eftersom riskbedömningar inte bara handlar om risk för fysiska skador.

”Ohälsa kan vara både sjukdomar enligt medicinska, objektiva kriterier och kroppsliga och psykiska funktionsstörningar av olika slag som inte är sjukdom i objektiv mening. Exempel på det senare är olika former av stressreaktioner och belastningsbesvär.”

judgeI föreskrifterna står det också:

”Det systematiska arbetsmiljöarbetet … skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.”

Arbetsmiljöverket blir ännu tydligare genom att ge konkreta exempel:

”De ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis personalförändringar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning. Det handlar om ändringar som inte utgör del av den dagliga, löpande verksamheten.”

nattugglanDet borde ha skett en riskbedömning innan beslutet om Nattugglans nedläggning och flytt fattades. Jag kan inte tolka det på annat sätt. Men arbetsgivaren, dvs Vänersborgs kommun, har alltså inte gjort någon sådan innan barn- och utbildningsnämnden tog beslutet.

Personalen på Nattugglan borde också ha fått yttra sig innan beslutet, eftersom:

“arbetstagarna, skyddsombuden … [ges] möjlighet att medverka.”

riskanalysVänersborgs kommun har tänkt sig att göra en riskbedömning i efterhand, i samband med att projekteringsarbetet startar. Enligt min mening är detta alldeles för sent och jag undrar verkligen vad de fackliga organisationerna säger om detta förfarande…

Som jag ser det, så är avsaknaden av en riskbedömning ytterligare en stor brist i det underlag som lades fram inför BUN:s beslut.

Förresten…

I en tidigare blogg nämnde jag att jag hade skickat en fråga till barn- och ungdomsförvaltningen. Det var med anledning av följande passage i det underlag om Nattugglan som lämnades till nämnden inför beslutet:

”Av säkerhets-/utrymningsskäl får inte andra våning användas för verksamheter med barn. Det är just nu osäkert om vuxna får sova i lokalerna utan att utrymningsvägarna kompletteras med brandstege e dyl.”

inget_svarJag ville helt enkelt vilja ha de handlingar som skrivningarna grundade sig på. Det var förra onsdagen, för drygt en vecka sedan alltså. Jag har fortfarande inte fått något svar…

Det känns lite som att de fakta som nämnden hade som underlag inför beslutet hade större brister än jag vid första anblicken kunde drömma om.

Kanske skulle barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) ägna mer tid åt att se till att nämndens underlag blev vederhäftigare än att skriva debattartiklar med ogrundade insinuationer om Vänsterpartiets arbete.

.

skl_broschyrPS. Det här blir ett lite längre PS angående politikers arbetsmiljöansvar. Politiker har faktiskt ett sådant.

Den 9 september i år var juristen Sven-Erik Alhem i Vänersborg och genomförde en arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda. Då fick också alla politiker broschyren ”Så klarar du arbetsmiljöansvaret” från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). (Kan laddas ner här.)

Jag återger några citat från denna skrift som har bäring på min blogg.

”Det är väsentligt att du som förtroendevald är medveten om ditt uppdrag och ditt ansvar som arbetsgivare.”

”Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats.”

”Enligt arbetsmiljölagen är du och andra arbetsgivarrepresentanter bland annat ansvarig för att ‘vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa’.”

”[Skydds]ombudet ska också delta vid planeringen av nya eller ändrade arbetslokaler eller arbetsmetoder och medverka vid de riskbedömningar som ska göras, till exempel … vid planering av förändring av verksamheten.”

”Viktigt att komma ihåg är att nämnden alltid har det yttersta arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön, och därför regelbundet måste följa upp hur denna ser ut. Är arbetsmiljön otillfredsställande är det nämndens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder.”

En replik till ordf Andersson (C)

20 november, 2015 1 kommentar

klippa2Fredagen den 13 nov hade några föräldrar till barn på Nattugglan en insändare i TTELA. Eftersom TTELA sin vana trogen hade ändrat i den på olika sätt, så återgav jag den i sin helhet i en blogg (se ”Nattugglan-Vänerparken: Lokalerna”).

I onsdags hade barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) ett slags svar (se TTELA).

mats_andersson2Med en ”dåres envishet” upprepar ordförande Andersson de fåtaliga argument som han kan hitta för en flytt av Nattugglan till Vänerparken. Allt det som talar emot en flytt, de felaktigheter i sak som har funnits i underlaget eller orsakerna till de protester som härrör från föräldrar och personal förbigår han helt med tystnad.

Och det är en vanlig debatteknik. Låtsas inte om andras argument, då finns de liksom inte.

struts_blundaOch vad ska ordförande Andersson annars göra? Ska han försöka att besvara alla frågor och reda ut alla begrepp, så kommer det att stå tydligt för alla och envar hur olyckligt och felaktigt beslutet var. Så då måste ju Andersson låtsas att det inte finns några frågor eller andra argument…

Mats Andersson svarar därför inte på en enda fråga som föräldrarna ställer i sin insändare. Inga svar kring de mörka fuktskadade lokalerna, säkerheten i kulvertarna, parkerings- och trafiksituationen osv. (Jämför gärna med frågorna, se här.)

vanerparkenfsk3

Jo förresten, kanske på en fråga – den om brandsäkerheten i lokalerna. Andersson skriver:

”När det gäller frågor såsom brandskydd, ventilation och utrymningsvägar är våra myndigheter med rätta väldigt noggranna i bygglovshanteringen kring de lokaler som det bedrivs förskoleverksamhet i.”

Om personalen och föräldrarna är nöjda med svaret vet jag inte.

Däremot kommer Andersson med ett alldeles nytt argument. Fast i politiska sammanhang är det både gammalt och uttjatat. Men i brist på bättre så återanvänder ordförande Andersson argumentet.

matsmot VMats Andersson skriver:

”Barn- och utbildningsnämnden i sin helhet, förutom Vänsterpartiet som har en tendens i en del sammanhang att ’vara för, för att vara emot’…”

Mats Andersson (C) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Det är en förtroendepost med både ett visst anseende och ansvar. Ändå visar Andersson bristande respekt mot Vänsterpartiets ledamöter i nämnden. Den kunskap och det arbete vi lägger ner är inte värt någonting, därför att Vänsterpartiet enligt Andersson alltid är emot. Som princip tydligen…

dova_oron2Ordförande Andersson tycker uppenbarligen att några av ledamöterna i hans nämnd inte är värda att lyssna på.

Det är anmärkningsvärt.

Dessutom är argumentet som ordförande Andersson framför mot Vänsterpartiet inte bara felaktigt och ihåligt, det tar fokus från de verkliga frågorna. Eller svaren, rättare sagt.

För övrigt är Vänsterpartiet emot dåliga beslut…

ps.
PS. Jag har skickat denna text till TTELA.

Nattugglan-Vänerparken: Lokalerna

13 november, 2015 2 kommentarer

ordfklubbaDen 12 oktober fattade barn- och utbildningsnämnden (BUN) beslut att lägga ner Björkholmsgatans förskola/Nattugglan och flytta barn och personal till Vänerparkens lokaler. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. (Se ”Nattugglan läggs ner”.)

sigillNär beslutet togs kände jag mig faktisk ”nödd och tvungen” att framföra att det, för ovanlighetens skull, var en tydlig ”kantring” i det beslutsunderlag som lades fram för nämnden. Det stod i stort sett bara positiva saker om Vänerparkens lokaler, medan nackdelarna utelämnades. När det gällde Nattugglan var det istället tvärtom. Det negativa med lokalerna framhölls och det positiva hamnade i skymundan. Det fanns, tyckte jag, en tydlig vilja att få nämnden att besluta om en nedläggning av Nattugglans lokaler och en flytt till Vänerparken.

I efterhand så har det då också framkommit att den kritik som framfördes i beslutsunderlaget mot Nattugglans ventilation och temperatur inte var riktig. Det var inte heller riktigt att personalen ville flytta till lokalerna i Vänerparken.

Och det i sig är allvarligt… Att nämnden får felaktiga underlag menar jag.

nattugglanNär jag i tisdags var ute på Nattugglan och hälsade på så fick jag en del ytterligare information. Som när miljö- och hälsoskyddsförvaltningen den 22 dec 2014 inspekterade Nattugglan och rapporterade:

”Nattetid upplevs ventilationen ge upphov till drag och buller.”

Så stämde inte detta heller.

Enligt personalen var det ett buller precis när förskolan flyttade in i Nattugglans lokaler. Och det var för flera år sedan! Sedan blev det snabbt åtgärdat. Personalen undrar var uppgifterna kommer ifrån… Och det gör jag med. (Läs: Vem sprider desinformation…)

I BUN:s handlingar stod det också:

”Av säkerhets-/utrymningsskäl får inte andra våning användas för verksamheter med barn. Det är just nu osäkert om vuxna får sova i lokalerna utan att utrymningsvägarna kompletteras med brandstege e dyl.”

Det här har också framförts muntligt på nämndens möten. Och det låter onekligen väldigt drastiskt. Personalen blev mycket överraskade när jag berättade detta. ”Vad då?” undrade de. De menade att barnen aldrig har varit på 2:a våningen. Det har aldrig varitgrava3 meningen. 2:a våningen är och har varit för kontor och personalutrymmen. Alltid.

Som parentes kan jag väl inflika att det är sådant här som undergräver förtroendet, inte bara för kommunens tjänstemän, utan också för dess politiker…

Jag har skrivit till BU-förvaltningen för att få ut underlaget som påvisar det här med säkerhets-/utrymningsskäl och utrymningsvägar (se citatet ovan). Det var i onsdags. Jag har fortfarande inte fått något svar. Jag vet inte varför…

uggla_nattPersonalen på Nattugglan, som till skillnad från inspektörer och ”byråkrater”, faktiskt har arbetat, och det i många år, i lokalerna är oerhört positiva till sina lokaler. De menar att just för att det har varit lägenheter på Nattugglan, så har det varit möjligt att skapat en miljö som passar oerhört bra för ett nattis. Det handlar om kökets placering, om sovrummen etc. Utrymningsvägar för brand etc fungerar också utmärkt. Det går att på enkla sätt ta sig ut ur lokalerna på väldigt många ställen. För att inte tala om utemiljön. Det finns t ex områden där de äldre fritidsbarnen kan spela fotboll och andra bollsporter. Jo, det finns faktiskt fritids på Nattugglan också, något som jag inte är säker på att jag har hört förut.

Med andra ord, de som arbetar i lokalerna och de föräldrar som har barn där, är allihop oerhört positiva. Men det tycks som om ingen har varit intresserad av att höra vad de har att säga…

vanerparkenfsk1Vänerparkens lokaler då?

I BUN:s underlag så stod det faktiskt bara positiva saker om mödravårdens gamla lokaler på Vänerparken. Det framhölls hur positivt det centrala läget är, vilka framtida samordningsvinster man kan räkna med och hur servicen (obekväma arbetstider) kan öka. Det stod egentligen inget om själva lokalerna. Om man nu inte ska räkna med en mening om kostnader som tydligen påverkade investeringar:

”omläggning av avlopp, dränering, nya golvmattor, målning, ventilation, flytt av enstaka väggar.”

Och den meningen borde kanske ha satt igång några funderingar…

TTELA beskrev i en artikel den 10 augusti i år, i ett helt annat sammanhang, lokalerna i Vänerparken (se ”Nya lokaler för barnmorskorna i Vänersborg”). Nattugglan ska ju överta de lokaler där barnmorskemottagningen tidigare har legat.

Så här uttalade sig en chefstjänsteman för barnmorskemottagningen om lokalerna i TTELA:

”Vi fanns ju i källaren på Vänerparken och de lokalerna var inte fräscha. Jag tror inte de hade renoverats sedan vi flyttade in för cirka 20 år sedan. Det var lite fuktskador också. … I källaren kände man sig väldigt instängd och det var mörkt.”

Ett sådant här uttalande manar till eftertanke kan man tycka. Utom då för majoriteten i barn- och utbildningsnämnden…

Och på tal om TTELA.

Idag fredag var det en insändare publicerad i TTELA som tog upp en del aspekter på lokalerna i Vänerparken. En mängd frågor ställdes. Den innehöll också en beskrivning av verksamheten på Nattugglan – Nattugglan är ju inte en ”vanlig” förskola… Det var bara det att TTELA sin vana trogen klippte, raderade och ändrade i inlägget. Därför återger jag, med tillstånd från författarna, insändaren i sin helhet.

===

insandare2Vi vill börja med att förklara lite kort om Nattugglan.

Nattugglans förskola ser på vardagar ut som vilken annan förskola som helst. Från 6:15-17:30 finns där utomordentliga pedagoger som utifrån läroplanen utvecklar och tar hand om våra barn när vi arbetar. Det är när ”vanliga” förskolor och fritids stänger som Nattugglans andra arbete startar. 17:30 finns det fortfarande barn kvar. Barnen äter kvällsmat, borstar tänder, får höra en godnattsaga, får en tröstande varm famn att krypa in i när saknaden efter föräldrarna infinner sig. En del barn blir hämtade sent kanske tillochmed efter läggdags. Andra barn sover där hela natten. En del blir hämtade på morgonen av föräldrarna, skolbarnen kanske måste åka direkt till fritids för att vara på skolan när den börjar. Vissa barn kommer så tidigt som 04. De kommer till förskolan klädda i sina pyjamasar för att sova några timmar till innan dagen gryr. Alltid finns det en personal som tar emot våra älskade barn. Vilken tid som helst på dygnet, alla dagar i veckan. Jul, nyår, påsk midsommar, det finns inga undantag. Vi föräldrar är måna om att våra barn ska få ha så bra vistelse som möjligt på Nattugglan. Därför har vi nu här några funderingar:

Under ganska lång tid har det funnits planer på att flytta Nattugglan till mer nya lokaler som ska vara bättre anpassade för ändamålet.

 • Varför frångår man planerna på den nya etableringen i Kvarteret Hönan?
 • Kommunen har tidigare sagt att man vill ha sin verksamhet i egna lokaler. Varför skriver man då hyreskontrakt på 20 år med ett privatägt företag som har sin befattning i England?
 • Lokalerna som är tänka att fungera som förskola ligger i källarplan, vissa av rummen har inga fönster, det är enligt mödravårdens personal som var där tidigare fuktskador, lukt, mörkt och man får en känsla av instängdhet (artikel ttela 10 aug 2015). Hur påverkar det barnen att vara under marknivå i mörkare utrymmen i längden? Barnen kommer ju även att vistas där på dagtid.
 • Utegården som är där idag är inte anpassad för fler barn. Vi ser heller inte vart man skulle kunna ta utrymme för att göra den större? Utemiljön som idag finns på nuvarande Nattugglan är perfekt för barnen. Även för personalen då barnen är på förskolan så olika tider att man har svårt att gå långt från gården, ännu svårare för dem att kunna åka på utflykt.
 • Området runt är starkt trafikerat. Vårdcentralen ligger alldeles över och personal, barm och föräldrar kommer att påverkas negativt av all trafik från dem som besöker vct både med ambulans, taxi och egna fordon, samt företagsbilarna som rör sig mycket i området. Edsvägen ligger nära inpå och där önskas att en bedömning av säker väg görs!
 • Hur ser utrymningsplanen ut? Både dag och nattetid? Brandsäkerhet? Kulvertar som går under hela ”bygget” ända bort till Vattenpalatset! Säkerhet för barn och personal? Kan obehöriga komma in?
 • Parkeringsmöjligheter när man hämtar/lämnar vakna men framförallt sovande barn? Nu kan personal se när man kommer genom grinden, förbereda genom att öppna. Man slipper då ringa på och riskera att väcka andra barn.
 • Är lokalerna bullertestade? Långvarigt/högt buller leder ofta till bestående hörselskador.
 • Uppfylls kraven på minimi yta?
 • Blir det större barngrupper? I sådana fall varför?
 • Varför informerade man inte oss föräldrar tidigare?

Alla barn behöver trygghet och stabilitet på sin förskola. Barnen på Nattugglan är om möjligt ännu mer i behov av det under de långa, sena och tidiga dagar de blir lämnade på förskolan. Det är då vi föräldrar känner oss trygga med den vana, varma personalen. När man har läst om beslutet att Nattugglan till Vänerparken har ett av argumenten varit att det är nära resecentrum. Hur kan man då bygga andra avdelningar i kvarteret Hönan? Det är ju längre från resecentrum. Dock är den platsen bättre att inhysa även Nattugglan på med tanke på naturen runtomkring samt att det skulle bli NYA FRÄSCHA lokaler för både barn och personal! Området är även lugnare än Vänerparken och luften är bättre där dåinsandare1 det kör mindre fordon där under dygnet, vilket påverkar alla barn positivt men allra bäst är det för dem av barnen som lider av astma och allergier!

Barnen ska bygga framtiden! Vi måste hjälpa dem att få en bra start!

========

skola_bort2Och jag får väl som nämndsledamot erkänna att jag inte kan svara på insändarens frågor. Å andra sidan känner jag mig inte direkt skyldig att behöva göra det, jag röstade ju faktiskt nej till flytten. Men kanske kommer det en insändare med svar från de ledamöter i nämnden som beslutade om att flytta förskolan till Vänerparken…

Barn- och utbildningsnämnden har inte varit på plats och studerat lokalerna på Vänerparken (naturligtvis inte på Nattugglan heller). Vilket kanske förvånar en del.vanerparkenfsk2 Nämnden borde kanske ha gjort det. För egen del är jag ganska övertygad om att beslutet kunde ha blivit annorlunda om så hade varit fallet.

Det är faktiskt en mer eller mindre bedrövlig syn att komma ner i det utrymme som ska bli förskolans lokaler – efter att först ha gått ner några trappor (under vårdcentralen) och förbi en lång, mörk och skrämmande kulvert.

Så himla mörkt och dystert. Det är bara fönster på en sida i rummen och inga i den långa korridoren. Signaturen ”Jenny” har gjort mig uppmärksam på vad Göteborgs kommun (se här) skriver om dagsljus i förskolelokaler:

”Rum där barn vistas permanent ska ha tillräckligt med dagsljus. Fönsterytan bör vara minst 10 procent av golvytan. Det innebär att exempelvis källar- och vindslokaler är olämpliga för barnomsorg.”

tystnad2Varför skulle det vara annorlunda i Vänersborg? Men även detta kanske nämndens majoritet kan svara på i en insändare… De hindrar ju vänsterpartister från att ta upp ärendet i nämnden igen…

Det ovan citerade dokumentet från Göteborg tar även upp fukt:

”Det finns en stark koppling mellan fuktskador i byggnader och hälsoproblem. Fukt kan orsaka mögel och bakterier som avger kemiska ämnen. Kemiska ämnen kan också frigöras från material, vilket i sin tur kan ge upphov till hälsoproblem. … Kontrollera att det inte finns fuktskador innan du startar verksamheten i en ny lokal. En gammal fuktskada som är felaktigt åtgärdad kan också orsaka hälsoproblem.”

Nu ska jag väl inte sänka mig så lågt att jag ska sprida obekräftade rykten, men när en person, som har arbetat i lokalerna, säger att hen känner lukten av mögel, så är det i varje fall en signal om att lokalerna borde kontrolleras. (Jag kände själv ingen mögellukt vid mitt besök.)

Fuktskadorna var förresten lätta att se. De fanns lite överallt…

vanerparkenfsk3

Sett med en amatörs ögon så verkade ventilationen definitivt att bara vara anpassad för typ 1-2-3 personer i varje rum, inte 10-12 barn…

vanerparkenfsk5

Jag har också fått OVK:erna (OVK=obligatorisk ventilationskontroll) för lokalerna, men de är inte helt lätta att förstå sig på. (Maila mig om du vill ha dem.) Jag kan inte se vilken verksamhet lokalerna är projekterade utifrån och det framgår inte heller om det är mätt i de rum som avses bli förskola.

Hur som helst.

Det är för mig ofattbart att vi ledamöter i nämnden har fått oss till del att lokalerna på något sätt skulle vara inbjudande och lämpliga för förskoleverksamhet… Totalt ofattbart!

Och hur löd meningen i nämndens underlag…?

”omläggning av avlopp, dränering, nya golvmattor, målning, ventilation, flytt av enstaka väggar.”

Avlopp, dränering, golvmattor… Jag har tydligen ändå missat en del när jag var nere i lokalerna…vanerparkenfsk7

Och så undrar jag… Har brandmyndigheterna varit på Vänerparken? Och i så fall, vad sa de om förskoleverksamhet i lokalerna? Jag såg t ex att kulverten vid ingången till förskolans lokaler  var en utrymningsväg för barnen…

Men om det börjar brinna, hur lång tid tar det för kulverten att fyllas av rök…?

personalPersonalen på Nattugglan berättade att de hade varit på studiebesök på Vänerparken. Efter BUN:s beslut. De blev inte heller imponerade av lokalerna. (Om nu någon kan bli imponerad. Ja… Förutom då en majoritet av ledamöterna i nämnden och förvisso några chefstjänstemän.) Tvärtemot vad förvaltningschefen sa till nämnden i måndags…

Personalen var inte bara kritiska till det jag redan beskrivit, utan också till hela planlösningen. De ansåg att korridoren är alldeles för lång och att rummen ligger alltför utspridda och är felaktigt placerade för att kunna bedriva en bra verksamhet. Personalen såg de praktiska svårigheterna vid typ sömn, kök, personalutrymmen etc.

Här ser vi en av planlösningarna. Det finns tre varianter. (Maila mig om du vill ha dem. Förresten, bilden nedan blir större om du klickar på den.)

vanerparkenfsk4

Personalen på Nattugglan jämförde utomhusmiljön på Nattugglan/Björkholmsgatan med den nya i Vänerparken… De var inte särskilt glada…

Utomhusutrymmet är trångt och ligger inbäddat mellan husen. Stora delar av dagen så ligger utrymmet i skugga och på somrarna kan det säkert bli väldigt hett. Men framför allt undrade personalen hur alla barn skulle få plats. Och det undrar jag också. Särskilt med tanke på fritidsbarnen som är äldre och behöver större ytor att röra sig på. Och att bygga en inhägnad lekplats nere vid sjön, som det har pratas om, känns inte riktigt som ett seriöst alternativ…

vanerparkenfsk6

Jag har svårt att se att Vänerparkens lokaler och utomhusmiljö är ändamålsenliga för förskoleverksamhet. Om man dessutom betänker att det geografiska läget inte heller är helt optimalt utifrån närheten till Vänersborgs trafiktätaste gata (Edsvägen) med stora utsläpp av avgaser från bilar och bussar, problem med in- och utfarter (från Edsvägen) och svårigheter vid hämtning och avlämning av barnen, så blir jag mer och mer övertygad om att majoriteten i barn- och utbildningsnämnden har fattat ett felaktigt beslut.

Men det är klart. Med dagens teknik och med de många miljoner som det privata fastighetsbolaget tjänar varje år på Vänerparken, och Vänersborgs kommun, så finns det ju möjligheter, antar jag, att renovera, bygga och förändra så att lokalerna blir bättre än vad de är just nu…

Men det känns mer och mer som att det är något som inte stämmer i politikens Vänersborg.

Om det nu någonsin har stämt…

%d bloggare gillar detta: