Hem > BUN 2015 > Laglighetsprövning: Väcka ärenden

Laglighetsprövning: Väcka ärenden

overklagaJag har nämnt i några bloggar att jag har överklagat eller, som det egentligen heter, begärt laglighetsprövning av ett beslut i Barn- och Utbildningsnämnden den 9 november. Det handlade om ordförande Mats Anderssons (C) och nämndens agerande när jag ville väcka ärendet om underlaget till beslutet om Nattugglans nedläggning och flytt till Vänerparken.

Det finns några läsare som har varit lite nyfikna på vad jag skrev. Därför återger jag hela min skrivelse till Förvaltningsrätten i Göteborg.

==

Undertecknad Stefan Kärvling överklagar/begär prövning av lagligheten i Barn- och Utbildningsnämndens i Vänersborg beslut den 9 november 2015 i ärende §119, ”Initierande av ärende om Strukturell översyn: Förskolor; – Björkholmsgatans förskola/Nattugglan, vid dagens sammanträde” (Dnr 2015/54). Jag vill få prövat om beslutet ”har tillkommit i laga ordning” och om ”beslutet strider mot lag och annan författning” enligt Kommunallagen, kap 10, §8, punkt 1 respektive punkt 4.

A. Bakgrund

Undertecknad är ledamot i Vänersborgs barn- och utbildningsnämnd. Den 12 oktober 2015 fattade nämnden beslut om att lägga ner en förskola (”Nattugglan”) i Vänersborgs kommun och flytta barn och personal till andra lokaler (Vänerparken).

Redan vid behandlingen i nämnden i oktober uttryckte jag synpunkter på att det underlag som låg till grund för beslutet var tämligen vinklat och ledde in nämndens ledamöter på i förhand bestämda spår. Underlaget redovisade inte på ett objektivt sätt de för- och nackdelar som respektive alternativ innebar som nämnden hade att välja mellan.

I efterhand visade sig också att underlaget innehöll rena felaktigheter om ett av alternativen. Dessa felaktigheter kunde enligt min mening ha påverkat det beslut som nämnden fattade.

Jag skrev därför ett email till barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson och de övriga i nämndens presidium i god tid före efterkommande sammanträde den 9 november att jag ville väcka ett ärende där nämnden skulle diskutera bristerna i underlaget. Jag tyckte frågan om beskaffenheten av underlaget till nämnden var av sådan vikt att det borde diskuteras.

Ordförande Mats Andersson skev tillbaka och sa att mina synpunkter på bristerna i underlaget skulle tas upp av förvaltningschefen under dennes stående punkt på alla sammanträden, ”Förvaltningschefen informerar”.

Min förvåning var stor över detta besked.

B. Kommunallagen

I Kommunallagen 4 Kap 17 §:

”Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.”

För att få reda på vad som gällde tog jag kontakt med kommunens jurister, kanslichefen och kommunjuristen.

Jag fick följande svar:

”Ett ärende kan väckas såväl muntligt som skriftligt, men det är mest lämpligt att det sker skriftligt, för att minimera risken för misstolkning.

Ärendet protokollförs oavsett på vilket sätt det väckts. 

Det stämmer bra nämndsledamöter har rätt att initiera extra ärenden så sent som vid sammanträdet. Lämpligen väcks ärenden innan handlingar går ut till nämndsledamöterna eller senast vid sammanträdets början när föredragningslistan fastställs. Men ledamoten får även väcka nya ärenden senare under sammanträdet.

Det är nämndens majoritet som avgör om ett extra ärende ska tas upp till behandling eller inte. Ovanstående innebär att det kan inte vägras att en ledamot väcker ärende däremot kan nämndens majoritet besluta om huruvida beslut ska fattas i sak vid förevarande sammanträde eller ska överlämnas till exempelvis förvaltningen för beredning.

Av 6 kap. 21 § KL kan utläsas att det föreligger inget formellt krav på att nämndernas ärenden ska beredas.

En ledamot kan väcka ett ärende vid ett sammanträde och nämnden kan fatta beslut i ärendet direkt utan beredning.

Att beredning i ärendet ändå ska ske i flertalet fall beroende på ärendets karaktär följer av allmänna förvaltningsrättsliga principer.”

Mailet ledde till en mailväxling där jag frågade lite mer för att jag skulle vara säker på vad som gällde. I ett senare mail fick jag, enligt min mening, ett mycket tydligt besked av kommunjuristen:

”Du har rätt att initiera ärende vid sammanträdet. Det kan inte vägras.”

C. Sammanträdet

Vid nämndens sammanträde den 9 november så väckte jag återigen (”påminde ordförande”) mitt ärende i samband med mötets öppnande.

I protokollet står det:

”Stefan Kärvling (V) yrkar att dagordningen justeras med att ärende om Strukturell översyn; Förskolor Björkholmsgatans förskola/Nattugglan, tas upp vid dagens sammanträde, se §119.”

Ordförande förvägrade mig emellertid denna i Kommunallagen inskrivna rätt. Efter en viss argumentation så ställde ordförande min begäran under proposition. Barn- och utbildningsnämnden avslog min begäran att väcka ärendet med siffrorna 10-1. Frågan om ”behandling i sak ” nu eller vid senare tillfälle togs inte upp.

Barn- och utbildningsnämndens beslut fick följande lydelse (ur protokollet):

”Att information om Björkholmsgatans förskola/ Nattugglan ges och diskuteras under punkten förvaltningschefens information vid dagens sammanträde.”

Jag reserverade mig mot barn- och utbildningsnämndens beslut.

Ordförande påstod senare att jag i och med voteringen hade fått väcka ärendet. Han menade att i och med att nämnden hade vägrat mig att väcka ärendet så var ärendet väckt. För övrigt något som fick mig att tänka på en viss Joseph Heller…

D. Min reservation

Min reservation hade följande lydelse:

”Reservation ärende §119: Initierande av ärende om Strukturell översyn: Förskolor; – Björkholmsgatans förskola/Nattugglan, vid dagens sammanträde, Dnr 2015/54.

Jag reserverar mig mot att Barn- och Utbildningsnämnden inte tillät mig att väcka ärendet om Björkholmsgatans förskola/Nattugglan utan istället beslutade att:

Information om Björkholmsgatans förskola/ Nattugglan ges och diskuteras under punkten förvaltningschefens information vid dagens sammanträde.

I Kommunallagen 4 Kap 17 § står det:

”Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.”

Kommunallagen har inte några som helst restriktioner inskrivna i denna eller efterföljande paragrafer. Det står som det står, en ledamot får väcka ärenden. Punkt.

Jag tillfrågade innan sammanträdet kommunens juridiska expertis om det kunde finnas några särskilda former eller förbehåll i denna så tydliga rättighet. Jag fick beskedet att denna rätt är ovillkorlig, dvs en ledamot får när som helst, muntligt eller skriftligt, väcka ett ärende i en nämnd.

Den juridiska expertisen tillade dock att:

”nämndens majoritet kan besluta om huruvida beslut ska fattas i sak vid förevarande sammanträde eller ska överlämnas till exempelvis förvaltningen för beredning.”

När jag på sammanträdet väckte ärendet Björkholmsgatans förskola/Nattugglan så förvägrade ordförande mig denna i Kommunallagen inskrivna rätt. Efter en viss argumentation så ställde ordförande min begäran under proposition. Barn- och Utbildningsnämnden avslog min begäran att väcka ärendet med siffrorna 10-1. Frågan om ”behandling i sak ” nu eller vid senare tillfälle togs inte upp.

Ordförande påstod senare att jag i och med voteringen hade fått väcka ärendet. Ordförande menade att i och med att nämnden hade vägrat mig att väcka ärendet så var ärendet väckt. Det är inte utan att man skänker en stilla tanke till Joseph Heller…

Min bestämda åsikt är att varken ordförande eller en nämndsmajoritet kan förvägra mig rätten att väcka ett ärende.

Jag yrkade att ärendet om Björkholmsgatans förskola/Nattugglan skulle uppföras som ärende vid dagens sammanträde.”

E. Laglighetsprövning

Jag vill att Förvaltningsrätten prövar lagligheten i hanteringen av mitt ärende och barn- och utbildningsnämndens beslut.

Vänersborg 2015-11-23
Stefan Kärvling

Kategorier:BUN 2015
 1. johnny
  23 september, 2019 kl. 09:06

  Hur gick det

 2. Mirka
  18 oktober, 2016 kl. 19:49

  Jag är väldigt intresserad i vad som planeras i Björkholmsgatans lokaler efter eventuell flytt av Nattugglan istället.

  Hoppas innerligt att flytten inte initieras som ett sätt att klara av regeringens krav på boende till flyktingar?????

  Har lyckligvis barn på annat dagis och lider fruktansvärt med berörda föräldrar. Måste vara hemskt att behöva oroa sig för att ens barn ska vistas i så olämpliga, fuktiga och mörka lokaler.

  Fattar inte hur personalen ska vara med att bestämma utformning av något som inte finns, bl.a. fönster…..

 3. Roy Andersson
  4 december, 2015 kl. 17:42

  En viktig principfråga, men ännu viktigare är att nämnden fick felaktigt beslutsunderlag, som jag ser det.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: