Arkiv

Archive for 6 december, 2015

Inför morgondagens BUN

6 december, 2015 Lämna en kommentar

sammantradeImorgon måndag är det Barn- och Utbildningsnämnd (BUN) igen. Jag har beskrivit ett antal ärenden i några tidigare bloggar:

  • Verksamhetsplanen för 2016 – se här!
  • Skolbarnomsorgen för elever i åk 4-6, ”öppet fritids” – se här!
  • Uppföljningsplan rörande privata utförare – se här!
  • Plan för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete – se här!

Det finns anledning att komplettera lite grann.

När det gäller verksamhetsplanen så avhandlas den i samband med detaljbudgeten, och detaljbudgeten har nu blivit utskickad till ledamöterna. Fast jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den – det är en uppräkning av olika utgiftsposter som är svåra att få grepp om. Det är svårt att veta vad siffrorna betyder ”ute på golvet”. Men jag antar att det är som det ska vara… Budgeten har ju redan beslutats av fullmäktige och nämnden ska ”bara” fördela pengarna på sina olika verksamheter. Och det sker väl i sort sett enligt samma ”mall” som vanligt antar jag.

applause2I extrautskicket som vi fick i veckan så framgår det, när vi nu ändå pratar pengar, att BUN har fått ungefär 2,7 milj kr till Lågstadielyftet. Pengarna betyder att den ekonomiska prognosen för BUN för i år hamnar på – PLUS 3 milj kr!!

Från ett beräknat underskott på 22,8 milj till till överskott på 3 milj kr… En ekonom jublar och hoppar naturligtvis jämfota, liksom en ordförande i BUN antar jag. Men det känns ändå inte riktigt rätt. En nämnd borde ha en bättre koll på ekonomin så att verksamheten pengapase2kan planeras bättre. (Det ska tilläggas att det inte alls är säkert att det är nämndens fel att planerna slår fel.) Jag tror nämligen att en bra planering är ett måste för en bra verksamhet.

Men det är klart att ett ekonomiskt överskott inte är helt fel – i varje fall inte om det samtidigt finns tillräckligt med pengar i verksamheten. Så att alla barn och ungdomar får det de behöver… Vilket jag dock inte är så säker på att de får…

Jag är inte ens säker på att pengarna för Lågstadielyftet (se ovan) hamnar på lågstadiet… Jag ser inte det i handlingarna… Enligt Skolverket ska statsbidraget gå till kostnader på lågstadiet för (se här):

  1. ”Personalförstärkning med lärare, förskollärare eller speciallärare
  2. Personalförstärkning med annan personal så att lärarna i större utsträckning kan bedriva undervisning
  3. Andra insatser för att minska klass- eller gruppstorleken
  4. Andra insatser för att utöka den tid som lärarna kan ägna sig åt eleverna”

fritidsNär det gäller ”öppet fritids”, så har handlingarna kompletterats med några anteckningar från det möte representanter för föräldrarna hade med ett antal tjänstemän från förvaltningen i onsdags. Tja, anteckningar och anteckningar… Det står bara vilka aspekter som har framförts från vårdnadshavarna. Det säger faktiskt inte särskilt mycket, nästan ingenting, om vad som sagts.

Men, på VÄL (=Vänersborgs Lärplattform) så ligger betydligt utförligare anteckningar från mötet utlagda. Av någon anledning. Jag kan inte förstå varför inte politikerna har fått dessa minnesanteckningar. Föräldrarnas åsikter skulle ju utgöra ett av underlagen för beslutet. Det sades uttryckligen. (Politiker har inte tillgång till VÄL, såvida inte politikerna arbetar inom för- eller grundskolan förstås. Eller är föräldrar till barn och elever i verksamheten.)politiker3

Jag kan väl också passa på att säga till de föräldrar, som undrar varför det inte fanns några politiker på plats när mötet hölls, att det undrar egentligen jag också. Men ordförande Mats Andersson (C) gav uttryckligen beskedet till nämndens ledamöter att det inte var tänkt att politiker skulle närvara.

anteckna2Av minnesanteckningarna från mötet med föräldrarepresentanterna så framgår det ganska tydligt att föräldrarna inte alls är särskilt positiva till förslaget om öppna fritids – i varje fall inte i den utformning som ligger på nämndens bord. Och då uttrycket jag det ändå ganska diplomatiskt.

Minnesanteckningarna avslutas på följande sätt:

”Avslutningsvis önskade vårdnadshavarna ytterligare dialog och mer tid innan beslut. En tidsplan för ytterligare dialog (elever, pedagoger), riskanalys och att i samverkan arbeta fram ett förslag där öppet fritids/fritidsklubbar  utgör ett valbart komplement för äldre barn ; kanske ett pilotprojekt innan avgörande beslut fattas.”

tipsMitt tips är att frågan om öppna fritids kommer att bli återremitterad på måndag – för ytterligare utredning… Och det skulle enligt min åsikt vara helt nödvändigt. Om ärendet inte blir återremitterat, så tror jag att flera ledamöter kommer att rösta nej till förslaget. I varje fall en… Även om denne ledamot egentligen i grunden är positiv till tanken på öppna förskolor för 10-12-åringar.

analyzeNär det gäller planen för det systematiska kvalitetsarbetet så har jag inget ytterligare att tillföra sedan min tidigare blogg, men när det gäller uppföljningsplanen rörande privata utförare så har jag fått ett mail…

Det är signaturen ”brålandabo” som skriver om skolskjutsarna.

”Kommunen upphandlar eller direktupphandlar i egen regi minsta lilla grävmaskinist eller traktor med snöplog som gräver åt VA eller röjer snö för mångmiljonbelopp …. men just skolskjuts hamnar ansvarsmässigt och upphandlingsmässigt väldigt långt bort från BUN-förvaltningen.”

Och det har ”brålandabo” (naturligtvis) rätt i. Jag citerar ur BUN:s uppföljningsplan:

”För närvarande finns avtal med Västtrafik om upphandlade skolskjutsar, Västtrafik har i sin tur avtal med Nettbuss AB för skolskjutstrafiken i Vänersborgs kommun och Nettbuss har enligt avtalet möjlighet att anlita underentreprenörer. Avtalet gäller till och med augusti 2021.”

skolbussOch det har det norska storbolaget gjort, anlitat mindre privata bussbolag alltså. Bland annat Tanums Buss. Och det var ju som bekant inte så lyckat. Eller är det bekant? Jag kan inte minnas, och inte heller hitta (på Google), någon artikel i t ex TTELA om vad som hände. Sveriges Radio rapporterade så sent som den 20 april i år (se här) däremot:

”Tanum Buss, som bland annat kör skolskjutsarna i Vänersborg, får hård kritik av Transportstyrelsen för en lång rad brott mot olika trafiksäkerhetsregler.”

Det handlar om att Transportstyrelsen, efter en tillsyn av Tanum Buss, hittat 248 överträdelser av olika regler och bestämmelser!

Och så skriver Sveriges Radio något som jag antar är helt riktigt, men som får mig att undra vad alla dessa planer är till för… Snällt sagt. Mycket snällt sagt…

”Men det är ingenting som Vänersborgs kommun egentligen behöver bry sig om. Det är nämligen inte kommunen som har det formella ansvaret för säkerhet och trygghet i skolbussarna.”

forvanad2Nä, det ansvaret har väl… Ööhh… Nettbuss AB…? Ööhh… Västtrafik…?

Nämndens handlingskraftige ordförande Mats Andersson (C) sa till Sveriges Radio i april:

”Jag kommer att kontakta barn- och ungdomsförvaltningen om att man ska ta upp den här frågan i nästa sammanträde med Västtrafik och Nettbuss.”

Det hade varit ok om Mats Andersson också hade tagit upp frågan i nämnden…

Sedan undrar ”brålandabo” varför avtalet med Västtrafik gäller så lång tid. Och det gör jag också. Kanske har kommunen gjort stora besparingar med en så lång avtalstid, men då kanske nämnden skulle få en närmare redovisning om detta…

Men som sagt, ärendet handlar om att nämnden ska anta en uppföljningsplan rörande privata utförare. Kan nämnden anta en plan som får sådana här konsekvenser?

vasttrafikFör övrigt har Västtrafik stora planer för busstrafiken. Så här står det i kommunstyrelsens protokoll den 24 januari 2014 – i Bengtsfors(!):

”Västtrafik har för avsikt att samordna upphandlingen av linjetrafik och skolskjutsar för att uppnå synergieffekter. Upphandlingen av skoltrafiken i respektive kommun förutsätter att kommunen ger Västtrafik i uppdrag att genomföra upphandlingen. Kommunen ansvarar för detaljplaneringen av skoltrafiken och kravspecifikation. Västtrafik är ansvarig för upphandlingen samt har ansvar/äger avtalen med trafikleverantörerna.”

Det är något jag inte förstår.

Men allt blir väl som vanligt klarare efter morgondagens BUN-sammanträde. Nu ska jag läsa på det yttrande som BUN ska ställa sig bakom gällande ett förslag för framtida måltidsproduktion inom Vänersborgs kommun för skola, förskola och social omsorg…

Ibland kan man förstå att folk inte blir så upphetsade av politik…

Kategorier:BUN 2015
%d bloggare gillar detta: