Arkiv

Archive for 2 december, 2015

Inför BUN: Fler planer – kvalitetsarbete och privata utförare

2 december, 2015 Lämna en kommentar

Det ser ut att bli ett långt sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN) på måndag. Förutom planer, pengar och fritids (se förra bloggen), så är det ännu fler planer på dagordningen…

klockaSå för att vara på den säkra sidan rent tidsmässigt så har inte ordförande Mats Andersson (C) lagt in något dialogmöte på eftermiddagen. Och det är säkert smart. Däremot har ordförande lagt in ett dialogmöte måndagen därpå (14/12) – mellan kl 17.00 och 21.00! Alltså efter en vanlig arbetsdag för nämndens ledamöter… Och det vet jag inte säkert om det är smart. Trötta och kanske slitna ledamöter som efter en hård dags arbete ska diskutera och sätta sig in i det svåra ämnet ”resursfördelningsmodellen”. Som inte är ett helt enkelt ämne även om ledamöterna vore på topp.

Som vanligt ingår en så kallad verksamhetsuppföljning i sammanträdet. Den handlar denna gång om resursanvändning. Inget material skickas ut, utan nämnden får nöja sig med att lyssna på förvaltningens föredragning. Vilken kan vara nog så bra. (Nämnden brukar få material i efterhand.)

privatNämnden ska fatta beslut om en uppföljningsplan rörande privata utförare. Det är en plan som föreskrivs av kommunallagen. Planen ska innehålla mål och riktlinjer samt hur dessa ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Planen för hela kommunen ska så småningom antas av kommunfullmäktige. För barn- och utbildningsnämndens del ska inte fristående skolor, förskolor och enskild pedagogisk omsorg vara med, eftersom de är verksamheter med egna huvudmän.

simma2BUN har privata utförare inom tre områden, simundervisning, skolskjutsar och städning. Planen redogör för vilka kravspecifikationer som gäller på dessa områden.

Jag är inte mannen att uttala mig om alla detaljer i planen. Jag noterar emellertid, eftersom jag har en viss erfarenhet av simskoleundervisning under skoltid, att det föreskrivs att det alltid ska finnas minst 2 personer i tjänst under simundervisningen och att dessa ska ha den kompetens som krävs (minst Svenska livräddningssällskapets simlärarutbildning). Fast jag undrar lite varför undervisningen endast får ske under förmiddagar…

Naturligtvis är det viktigt att kommunen, och BUN, följer upp att alla avtal följs. Planen innehåller därför anvisningar också om detta.

finger2Men barn- och utbildningsnämnden ska behandla ytterligare en plan på måndag. Nämnden ska också fastställa:

”plan för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för 2016.”

Och här är det ord och inga visor:

”Varje huvudman samt förskole- och skolenhet inom skolväsendet ska enligt skollagen systematiskt och kontinuerligt planera verksamhet, följa upp och analysera resultat samt utveckla utbildningen. Inriktningen ska vara de nationella kunskaps- och värdegrundsmål som finns redovisade i Skollagen, läroplanerna och i andra föreskrifter som berör utbildningen. Planen för det systematiska kvalitetsarbetet redogör för hur arbetet ska ske under året. Planen revideras årligen utifrån den uppföljningen som är gjord.”

Att det ska finnas en plan för det systematiska kvalitetsarbetet föreskrivs således av Skollagen.

analyzeDet systematiska kvalitetsarbetet är viktigt. Inte bara för att Skollagen kräver det. Som jag ser det, så handlar det systematiska kvalitetsarbetet om att planera, följa upp, analysera och dokumentera så att verksamheten utformas på ett sådant sätt att skolans nationella mål uppfylls. Det handlar om att utgå från det som fungerar och identifiera det som behöver utvecklas och förbättras. Var är vi idag och vart ska vi?

I skolans värld är den viktigaste utgångspunkten elevens lärande och utveckling.

Det systematiska kvalitetsarbetet måste därför utgå från elevernas resultat och analysera vad resultaten beror på. Det kan handla om arbetssätt, resurser, klasstorlekar, organisation, schema och kanske förhållningssätt. Det kan också handla om ledarskap, enkelkränkningar och mobbing etc. Det som är bra ska behållas. Det som är mindre bra, eller dåligt, ska förändras. Eleverna ska lära sig och utvecklas. Allihop. Det är det här som är statens uppdrag till skolan.

Så enkelt är det. Så svårt är det.

Tyngdpunkten i kvalitetsarbetet ligger alltså ute på förskole- och skolenheterna. Det är förskolechef och rektor som är ansvariga för arbetet. Och förskolechef och rektor har fått sitt uppdrag direkt från riksdagen.

Det är så som jag ser det.

collectBarn- och Utbildningsnämndens plan för det systematiska kvalitetsarbetet är på 10 sidor. Planen handlar i stort sett enbart om vilket underlag som ska samlas in och hur det ska analyseras. Syftet är:

”att skapa en struktur för huvudmannens uppföljning, analyser och insatser för att utveckla utbildningen.”

Planen är delad i ett antal avsnitt och i varje avsnitt finns följande underrubrik:

”Följande underlag ska vara tillgänglig för analys”

Och så räknas det upp vilka underlag det ska vara. Jag har räknat till sammanlagt 114 underlag!

information3Det är alltså en otrolig mängd information som ska samlas in.

Det är inte utan att man slås av tanken – till vilken nytta? Är det verkligen värt den arbetsinsats och den tid detta tar för förskolechefer och rektorer och andra? Är all information nödvändig för att Barn- och Utbildningsnämnden och förvaltningen ska kunna utveckla skolan? Hinner skolorna och förskolorna överhuvudtaget med att utveckla sin verksamhet när all denna information ska samlas in?

Jag är tveksam. I varje fall tycker jag inte att barn- och utbildningsnämnden använder speciellt mycket av informationen i det politiska arbetet för att utforma verksamheten på ett sådant sätt att skolans nationella mål uppfylls.

skolvsystkvalarbSkolverket har gett ut allmänna råd om det systematiska kvalitetsarbetet (kan laddas ner här). Verket har gjort en skiss på vad som bör ta upp:

”Det ständiga arbetet med att utveckla verksamhetens kvalitet är en cyklisk process som innehåller olika faser. Utgångspunkten för kvalitetsarbetet är att de nationella målen uppfylls. Något som måste genomsyra alla faser.”

Det står mycket i de allmänna råden, jag nöjer mig med att ta upp en av de punkter som Skolverket går igenom, ”Planera och genomföra utbildningen”:

”Huvudmannen bör

  1. se till att planeringen av utbildningen utgår från analysen av måluppfyllelsen och de utvecklingsområden som ska prioriteras på respektive nivå,
  2. ange i planeringen vad utvecklingsinsatserna förväntas leda till,
  3. ange i planeringen vilka förutsättningar som krävs på kort respektive lång sikt för att utbildningen och utvecklingsinsatserna ska kunna genomföras, samt
  4. se till att verksamheten genomförs utifrån den gjorda planeringen.”

finger_lyftaSjälva arbetet ska utföras på enheterna – huvudmannen ska ge förutsättningarna. I de allmänna råden lyfter Skolverket ett varningens finger:

”Om huvudmannen i för stor utsträckning beslutar på vilket sätt enheten ska genomföra utvecklingsinsatserna är risken stor att rektorer och förskolechefer bara blir förvaltare och inte motorer i utvecklingsarbetet.”

Jag är inte säker på att nämnden hamnat riktigt rätt med sin plan för det systematiska kvalitetsarbetet. tired10

Det finns för övrigt fortfarande ärenden kvar att behandla för nämnden. Och nu har också de ”extra utskicken” kommit…

Som sagt, det blir ett långt möte.

Kategorier:BUN 2015
%d bloggare gillar detta: