Arkiv

Archive for november, 2015

Inför BUN : Planer, pengar och fritids

30 november, 2015 Lämna en kommentar

bunkallelseI torsdags kom kallelsen till barn- och utbildningsnämndens (BUN) nästa, och tillika årets sista, sammanträde den 7 december. Utskicket är som vanligt inte riktigt komplett. Underlaget till budgetfrågorna, den månatliga uppföljningen och den intressanta detaljbudgeten för nästa år, skickas inte ut förrän senare denna vecka. Så blir också fallet med ett ärende som handlar om att fastställa bidrag/beräkningsgrund för de fristående för- och grundskolorna samt den enskilda pedagogiska omsorgen etc.

Däremot finns verksamhetsplanen för nästa år med i utskicket. (Den tillhör samma ärende som den ännu ej utskickade detaljbudgeten.) Och redan på den första sidan i planen så noterar jag, med tanke på den tidigare bloggen ”Barnkonventionen och BUN”, meningen:

tyngd4”Barnperspektivet och barns rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild tyngd.”

Och självklart ska den ha det, en särskild tyngd alltså. Men då i praktiskt handlande och inte bara som en mening i ett dokument.

Och fortfarande med tanke på Nattugglans nedläggning och flytt till Vänerparken så står det att nämnden ska arbeta för:

”att utveckla forum för övergripande dialog och samverkan med vårdnadshavare och elever.”

Vilket då betyder, antar jag, att dialog och samverkan ska ske innan nämnden fattar de viktiga besluten…

aktivitet2Annars innehåller verksamhetsplanen flera sidor med förväntade resultat, och aktiviteter kopplade till dessa. Och om dessa är inte mycket att orda om. De är i huvudsak bra tycker jag nog, i varje fall på papperet. Dessutom har det mesta som staten gett förskola och grundskola i uppdrag genom skollag och läroplan skalats bort, vilket jag tycker är som det ska vara. Det är typ onödigt att upprepa samma saker. Däremot kanske det statliga uppdraget skulle lyftas upp och tydliggöras på ett bättre sätt. Om inte annat för att andra än nämnden, förvaltningen och lärarna ska få en bättre insikt och kunskap om förskolans och grundskolans förutsättningar och krav.

budget2Den totala budgeten för barn- och utbildningsnämnden år 2016 är på 669.789.000 kr, alltså i det närmaste 670 milj kr. Nu kan nämnden nog också förvänta sig ett rejält ekonomiskt tillskott, eftersom staten har lättat på plånboken med anledning av den flyktingsituation som råder. Vänersborg ska få hela 73,8 milj kr nästa år. Pengar som faktiskt utbetalas redan i december i år. Tyvärr är det en engångssumma från staten, vilket ställer till vissa ”problem”… (Men mer om det vid ett senare tillfälle.)

Hur mycket pengar som tillfaller BUN blir en fråga för fullmäktige i december. Vi får se hur det styrande triumviratet tänker sig att fördela pengarna. Och vad de ska användas till.

Nämnden ska fatta ett mycket viktigt beslut – om skolbarnomsorgen för elever i åk 4-6.

fritidsDet här förslaget var uppe som ett informationsärende i november och nu har ledamöterna fått några veckor på sig att fundera. (Några av mina funderingar har jag skrivit om i en tidigare blogg – se ”Öppna fritids”.)

Det fritids som vi har lärt känna genom åren kommer alltså att försvinna. (Om förslaget går igenom.) Det ska istället bli en öppen fritidsverksamhet. Barn i åldrarna 10-13 år kan komma till fritids om de vill och när de vill och i den utsträckning de vill. Dock inte på mornarna, då kommer inte fritids att vara öppet. (Det finns dock tankar på att servera ”öppen frukost”.) Det är viktigt att komma ihåg att den ”traditionella” fritidsverksamheten kommer att finnas kvar för elever i behov av olika former av särskilt stöd.

Utbudspunkterna, dvs lokalerna där den öppna fritidsverksamheten ska inrymmas, ska ligga centralt i de olika kommundelarna, så att de lätt kan nås. (Tjaaa, lätt och lätt…) Det är också tänkt att samarbetet med olika föreningar, t ex idrottsföreningar, ska öka.

antecknNämnden har inte fått något ytterligare underlag jämfört med förra månaden. Anteckningarna från det dialogmöte, som förvaltningen ska ha nu på onsdag med berörda föräldraföreningars ordförande, skickas ut direkt de är sammanställda.

Inom parentes (eller?) kan väl nämnas att inte heller i detta ärende finns någon bedömning utifrån Barnkonventionen eller någon riskbedömning för personalen (se ”Ingen riskbedömning inför BUN-beslutet”).

De röster jag har hört från föräldrahåll handlar mest om ”utbudspunkterna” och säkerheten. Signaturen ”Jenny” skriver till exempel (se här):cykling

”Det finns över 700 elever på mellanstadiet i Vänersborgs tätort… Hur skall man garantera alla dessa barns säkerhet i en öppen verksamhet? Särskilt 10-åringarna känns som för små för att vara i en så storskalig verksamhet. Och transporterna – barn brukar ju inte räknas som trafikmogna förrän vid 12 – men här skall 10-åringar ta sig runt i stan på egen hand. Eller förväntas föräldrarna gå ifrån sina arbeten en stund för att skjutsa barnen från skolan till utbudspunkterna? Mina stora barn kan gå till skolan själva, men jag låter inte min 10-åring cykla till Sportcentrum själv.”

Nu har ju kommunen (=huvudmannen) inget ansvar för transporten till fritids, varken idag eller med det ”nya” öppna fritids. Men jag förstår ”Jennys” oro. Tidigare låg ju fritids på skolorna, med det nya förslaget tvingas 10- och 11-åringarna ut på gatorna och vägarna. Och ärligt talat så skulle jag nog inte själv ha låtit mina 10-åriga barn ta sig från Nordstan eller Blåsut till Idrottshuset eller Ungdomshuset när det begav sig… Alternativet är att låta barnen åka hem, men vad blir det av fritids då?

idrottshusetDet finns en del andra frågetecken som också nämnden behöver få klarhet i. Och då ser jag framför mig ett stort öppet fritids på typ Idrottshuset eller Ungdomshuset. Två ”utbudspunkter” som är allmänna och offentliga platser. Hur ska det avgöras vem som får komma in på fritids? Ska barnen få någon typ av legitimation? Ska det anställas vakter/kontrollanter vid ingångarna? Och vad gör man om det kommer äldre obehöriga som vill in – och kanske till och med uppträder aggressivt?

Jag kan också tänka mig att ett sådant här öppet fritids blir väldigt populärt för de äldre barnen i åldersgruppen. (Idag är många 12-åringar inskrivna på fritids men sällan där.) Hur går det då med de yngre, 10-åringarna? Hamnar de i kläm? Vill de gå till fritids?

De här problemen, ”utmaningarna”, går kanske att lösa, men här måste nämnden verkligen veta vilka konsekvenser beslutet får. Innan beslutet fattas…

fritidspedagogJag undrar också över pedagogiken. Hur ska personalen kunna arbeta enligt läroplanen under de förhållanden som ett öppet fritids innebär, och kan innebära? Och hur går det med läroplanen om föreningarna tar hand om en stor del av verksamheten? Som jag ser det, föreningar i all ära, men idrottsfolk kan inte ersätta fritidspedagoger.

En förälder sa i ett tidigt skede att hen ansåg att det borde finnas ett fritids på Mariedalskolan. Kanske är det lösningen på problemen – att det finns mindre öppna fritids på de olika skolorna? Förresten, kanske skulle ett öppet fritids på Mariedal locka till sig elever från Tärnan 4-6 och därigenom gynna integrationen?

Signaturen ”Jenny” föreslår att:laxa

”Vill man göra något för att klara det kompensatoriska uppdraget bättre så tycker jag man skall förlänga skoldagen och ta bort läxorna.”

Det här förslaget handlar kanske mer om skolans organisation än fritids, men tankarna har ju genomförts i många andra kommuner och även på skolor i Vänersborg finns läxhjälp efter skoltid. Kanske skulle en ökad satsning på ”förlängd skoldag” kunna hjälpa till att lösa några av utmaningarna?

Det blir ett långt sammanträde misstänker jag. Det finns åtskilliga ärenden kvar som nämnden ska behandla. Men de får jag återkomma till vid ett senare tillfälle.

Kategorier:BUN 2015, Fritids

Vad händer i NÄRF?

28 november, 2015 Lämna en kommentar

narf_loggaDet händer inte ofta. Men ibland tittar jag in på NÄRF:s (=Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) hemsida och hör mig för efter diariet. Och det borde jag kanske göra oftare. Det verkar nämligen vara en viss turbulens på arbetsplatserna, i varje fall på brandstationen i Vänersborg.

När jag tittade i diariet för 2,5 år sedan hittade jag en brandbilanmärkningsvärd notering. (Se ”NÄRF”.) De anställda i Vänersborg hade genomfört en namninsamling för en av sina arbetskamrater:

”Vi accepterar inte behandlingen av vår arbetskamrat NN. [I dokumentet var namnet utskrivet.]”

Det tydde naturligtvis på allvarliga problem i organisationen.

Sedan dess har det varit fortsatt turbulens vad jag förstår. Vid ett tillfälle (i våras) bjöd facket på NÄRF in politiker till ett slags krismöte. Tyvärr hade jag ingen möjlighet att delta, men det rapporterades om fortsatta allvarliga samarbetsproblem mellan anställda och chefer. Även NÄRF:s högste chef, förbundschefen Per Anderson, var inblandad.pergamentrulle

När jag nu tittade in så hittade jag en ny skrivelse från personalen, eller rättare sagt, från Styrelsen Brandkårens Intresseförening Vänersborg. Det tyder onekligen på att konflikterna och motsättningarna ännu inte är bilagda…

stampelSå här står det i skrivelsen som är diariestämplad den 3 november:

”Brandkårens Intresseförening vill med denna skrivelse fästa direktionens uppmärksamhet på ett, som vi i föreningen upplever, mycket allvarligt agerande mot en av våra medlemmar.

Det har fattats ett beslut om att förbjuda vår medlem att besöka sin gamla arbetsplats (ej tjänsteärenden). Förbudet meddelades av enhetschefen, men några skäl eller sakliga grunder för beslutet har inte redovisats. Under Räddningstjänstens långa historia har vi i intresseföreningen aldrig hört talas om att något liknande har inträffat.

Vi frågar oss om det är direktionens mening att ett sådant här förfarande är det sätt som organisationen skall värdera sina medarbetare på efter ett långt och framgångsrikt yrkesliv. Vi upplever att beslutet har raserat den värme och glädje som rått, när pensionerade brandmän har besökt sin tidigare arbetsplats.

Brandkårens Intresseförening vill med denna skrivelse inleda en dialog, som förhoppningsvis leder till att den inträffade händelsen kan rättas till. Vi hoppas också att stampelvi kan hjälpas åt att tillsammans sprida en positiv bild av Räddningstjänsten – en bild som vi alla kan vara stolta över.”

Naturligtvis är detta ett uppseendeväckande och drastiskt beslut som har tagits av, ja vem…? Någon på NÄRF naturligtvis, men vem?

Eftersom jag är en nyfiken varelse så frågade jag en av de politiker som sitter i NÄRF:s politiska ledning. Svaret jag fick var bara att det skulle ordna sig…

protokollJag letade i protokollen från NÄRF:s sammanträden, som faktiskt ligger på Räddningstjänstens hemsida. Där såg jag inga som helst antydningar eller noteringar om att samarbetsproblemen mellan chefer och personal hade diskuterats. Det förvånade mig storligen. Med konflikter av denna djupa karaktär så borde det naturligtvis stötas och blötas när det politiska styret, dvs direktionen, sammanträder med de högsta cheferna. Även om protokollen i sådana här ärenden kan skrivas ”kryptisk” på grund av ämnets känsliga karaktär, så bör det åtminstone finnas en notering om att frågan har avhandlats. På något sätt. Tycker jag.

Däremot upptäckte jag att förbundschefen Per Andersons namn helt plötsligt saknades bland de närvarande. Det sker i protokollet från den 28 september. I stället hade den tidigare produktionschefen fått titeln, ”stf förbundschef”. Det betyder ställföreträdande förbundschef och torde innebära att den tidigare inte längre är kvar på sin post.

sparkadDet finns inga antydningar i tidigare protokoll om vad som har föregått Per Andersons avgång. Eller avsked. Inte ett ord. Det står inget om konflikter med personalen, samarbetsproblem eller vad det nu kan vara. Det står inte heller ett ord om varför det sitter en ställföreträdande förbundschef på förbundschefens plats i september. Det finns i protokollet inte ens med ett välkomnande från ordförande Bo Carlsson (C) till den nye ställföreträdande.

Det tycks mig oerhört märkligt.

Någonting har uppenbarligen hänt i kulisserna väldigt plötsligt och väldigt snabbt. I protokollet från den 24 augusti står det t ex att förbundschef Per Anderson ska närvara vid ett revisorsmöte den 16 oktober. Och istället är han helt borta i september.

Det skulle kanske kunna tolkas som att motsättningarna och konflikterna med personalen har lösts med förbundschefens ”försvinnande” från sin post. Om det nu inte var så att skrivelsen från Styrelsen Brandkårens Intresseförening Vänersborg lämnades omkring två månader senare.

kontraktOch inte kan det väl vara förbundschefens anställningsavtal som någon blev gramse på. Förbundschefen Per Anderson hade nämligen ett mycket speciellt anställningsavtal, i varje fall i kommunala sammanhang. Förutom en hög grundlön, så betalade arbetsgivaren också en tjänstepensionsförsäkring på drygt 45.000 kr – i månaden! En mycket märklig lönekonstruktion, som för övrigt även ekonomichefen på NÄRF har förhandlat sig till. Jag undrar förresten om den nye ställföreträdande förbundschefen också har fått denna förmån.

Förbundschef Per Anderson hade för övrigt en klausul i sitt anställningsavtal om att erhålla uppsägningslön under 24 månader:

”i händelse av att arbetsgivaren avbryter anställningen.”

Vilket kanske inte är så ovanligt. Med en sådan klausul menar jag.

BoCarlssonNarfDet var för övrigt den inte helt okände Bo Carlsson (C) från Gestad som hade skrivit på anställningsavtalet… Carlsson var nämligen ordförande i den politiska direktion, som alltså bestämmer på NÄRF, trots att det var minialliansen (utan centerpartiet) som styrde Vänersborg förra mandatperioden. Bo Carlsson är förresten fortfarande ordförande fast det är Trollhättans tur att inneha denna post nuvarande mandatperiod…

Märkligt.empty

När jag bad om att få ut alla handlingar, typ kring omständigheter eller villkor i samband med att förbundsdirektör Per Andersson avslutade sin anställning på NÄRF, så fick jag svaret att det fanns inga handlingar i diariet.

Öhh…

Istället fick jag beskedet att alla frågor som rör den tidigare förbundschefen Per Andersson skulle ställas till direktionens ordförande, dvs Bo Carlsson.

darkness3Det står som sagt inget i protokollen från dessa märkliga händelser kring chefer och anställda och det finns inte heller några handlingar eller beslut i diariet. Det tycks som att problemen mörkas för utomstående. Och då är ju ändå NÄRF ett kommunalförbund och det politiska styret tillsatt av ägarkommunernas kommunfullmäktige. Borde inte NÄRF då vara något öppnare gentemot allmänheten?

För att få reda på mer om vad som har hänt på NÄRF så har jag försökt att få tag på Bo Carlsson i telefon. Men efter ett intensivt ringande tisdag, onsdag, torsdag och fredag, så har telefonjag gett upp. Jag har inte fått något svar på tjänstetelefonen och i mobilen så får jag bara meddelandet:

”Det finns tyvärr inte plats att tala in några fler meddelanden. Hej då och tack för att du ringde.”

Bo Carlsson är säkert en mycket upptagen man. Det kräver med all säkerhet sin man att klara av, förutom ordförandeuppdraget i NÄRF, ytterligare 14 kommunala uppdrag.

Det är nog många som vill få tag i Bo Carlsson.

Kategorier:NÄRF Etiketter:

Barnkonventionen och BUN

25 november, 2015 Lämna en kommentar

forvaltningsrattenNu är min överklagan till förvaltningsrätten inskickad.

Det var som bekant händelserna kring barn- och utbildningsnämndens (BUN) novembersammanträde som fick mig att reagera. Ordförande Mats Andersson (C) förvägrade ju mig rätten att väcka ärendet om det bristande underlaget i beslutet om Nattugglan. Ordförande lät nämnden rösta i frågan. Och nämnden följde snällt ordförandes förslag utan att varken ställa frågor eller diskutera min begäran.

kommunallagenDet står ju i kommunallagen att:

”Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.”

Så nu vill jag att förvaltningsrätten uttalar sig i fallet.

Det lär väl ta sin tid innan dom faller antar jag, men den är värd att vänta på. Det är en fråga av stor principiell betydelse. Mats Andersson (C) tolkar lagen på sitt sätt, kommunens jurister på ett annat och jag kanske på ett tredje. Så nu är det på sin plats att ”de professionella” i förvaltningsrätten får avgöra vilken tolkning som är den rätta…

kuvertDet är roligt när läsare hör av sig.

En läsare har tydligen följt med extra noga i både mina bloggar och protokollen kring Nattugglan och Vänerparken. Hen skriver följande angående BUN:s beslut:

”Det framgick inte heller att man gjort någon barnkonsekvensanalys. Det stod så vitt jag såg inte ett ord om detta i tjänsteskrivelsen.”

Oj tänkte jag. Missade jag det? Missade förvaltningen det? Missade nämnden det?

Och det står faktiskt inget i BUN:s beslutsunderlag om att Barnkonventionen har beaktats. Och det är mycket förvånande.

En liten bakgrund.

systematiskDen 19 januari i år så fastställde barn- och utbildningsnämnden planen för det systematiska kvalitetsarbetet. I den står det under rubriken ”Främjande miljöer för lärande, utveckling och hälsa” att följande underlag ska vara tillgängliga för analys:

”Förskola: Barnkonsekvensanalys”

Vidare.

motion2I februari svarade nämnden på en motion och skrev:

”Barn- och ungdomsnämnden relaterar vanligtvis ställningstaganden till Barnkonventionens artikel 3, om barnens bästa. Det är rimligt utifrån nämndens ansvarsområde och att flertalet beslut är direkt avgörande för barns och ungdomars situation.”

Det här noterade också kommunfullmäktige när motionen ifråga behandlades.

Och det har BUN också gjort. I mars yttrade sig barn- och utbildningsnämnden över en annan motion och då skrev förvaltningen mycket riktigt i underlaget att Barnkonventionen, artikel 3 Barnets bästa, hade beaktats i bedömningen av ärendet:

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.”

handlingarDen här bedömningen görs för övrigt oftast i BUN:s underlag. På oktobersammanträdet, för att ta ytterligare ett exempel, när nämnden yttrade sig över ett nytt miljöprogram för kommunen så var det likadant. Men några ärenden senare, på samma möte, när BUN beslutade om att lägga ner verksamheten i Nattugglans lokaler och flytta den till Vänerparken, ja då lyser plötsligt hänvisningen till Barnkonventionen med sin frånvaro.

Mycket märkligt.

Det har alltså inte gjorts någon bedömning av beslutet utifrån Barnkonventionen…barnkonvention

Det finns ytterligare en paragraf i Barnkonventionen, som Sverige naturligtvis har undertecknat, som borde finnas med när barn- och utbildningsnämnden bedömer ärenden av olika slag där barn och ungdomar berörs av beslut. Det är paragraf 12. Den lyder (citerat från UNICEF:s svenska hemsida):

”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.”

Med andra ord, förutom felaktigheter i underlaget, så har nämnden också missat både Barnkonventionen och en riskbedömning för personalen (se ”Ingen riskbedömning inför BUN-beslutet”) när beslutet att lägga ner Nattugglan och flytta verksamheten till chairmanVänerparken fattades.

Visst borde ordförande väcka ärendet igen?

För övrigt har en ny hemsida om Vänersborg sett dagens ljus. Eller också är det bara jag som råkat upptäcka den idag. Hur som helst är det både en bra hemsida och ett bra initiativ. Det är Köpmannaföreningen i Vänersborg som står bakom.

hemsida_vbgcentrumHemsidan är mycket smakfull och innehållsrik. Du hittar butiker, restauranger, serviceställen, beachen och mycket annat. Allt med bilder och kartor. Hemsidan heter ”Vänersborg – alla sinnens centrum” och du hittar den här.

Förhoppningsvis kan hemsidan fylla en viktig funktion för att locka både vänersborgare och turister till centrum.

Varför inte säga som det är?

23 november, 2015 Lämna en kommentar

”Det blir bra lokaler för en förskola.”

mats_andersson2Jag tror inte mina ögon! Mats Andersson, till vardags centerpartist och ordförande i barn- och utbildningsnämnden (=BUN), uttalade sig om Vänerparkens lokaler i TTELA idag.

Och som bekant – en felaktighet blir ju inte sanning bara för att den upprepas.

En chefstjänsteman för barnmorskemottagningen, som har hållit till i de aktuella lokalerna i flera år (se TTELA här), uttalade sig så här för några månader sedan – om precis samma lokaler:

”Vi fanns ju i källaren på Vänerparken … I källaren kände man sig väldigt instängd och det var mörkt.”

Vem har rätt – Mats Andersson eller chefstjänstemannen?

Jag undrar om Andersson verkligen har varit nere i de mörka, fuktskadade och dåligt ventilerade lokalerna med en lång korridor, dålig planlösning och en ingång och utrymningsväg via en kulvert. Och då låter jag ändå bli att nämna behovet av dränering och omläggning av avlopp… Och utemiljön! (Se vidare ”Nattugglan-Vänerparken: Lokalerna”.)

vanerparkenfsk1Bra lokaler?

Varför inte säga som det är Mats Andersson? Det är inte lokalerna på Vänerparken som lockar och drar. Du och BUN vill helt enkelt lägga ner förskolan i Nattugglans lokaler för att få en större förskola med fler barn och fler anställda. Då kan de anställda utnyttjas flexiblare, organisationen med arbetsscheman och barngrupper blir smidigare och hela ruljangsen blir effektivare. Som alltid vid stordrift.

Och det blir billigare per barn…

Det är väl inget att skämmas över? Så är det ju. Och att Vänerparken råkar ligga nära Resecentrum är ju naturligtvis ytterligare ett plus.

Men inte blir det bättre lokaler för barnen och de anställda? Inte blir den inre och yttre miljön bättre? Inte blir det bättre för barnen, föräldrarna och de anställda att flytta från Nattugglans lokaler till Vänerparkens? Varför påstår du något annat till TTELA Mats Andersson? Det är ju inte sant.

honan5Och att sedan det nuvarande styret av socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister slipper att bygga en ny modern förskola i kvarteret Hönan är ju bara en fördel, i varje fall ekonomiskt… (Kanske blir det till och med pengar över till en curlinghall istället – se ”Ny curlinghall?”)

Eller att kommunen äger lokalerna på Nattugglan (bostadsrätter) och någon annan nämnd än BUN får betala kostnaderna. Bara BUN sparar så spelar det ju ingen roll att någon annan nämnd i kommunen får stå för fiolerna.

nattugglanÅ andra sidan visade det sig att de personer som ”smög omkring” på Nattugglan faktiskt var där just för att lokalerna skulle bli tomma… Fast nedläggningen av Nattugglan då fortfarande inte hade beslutats av BUN… Förresten, de smög inte omkring. Även om personalen inte var informerad. Politikern (inga namn) hade i vederbörlig ordning kontaktat berörda chefer.

filmAnledningen till att några personer visades runt i Nattugglans lokaler var därför att, och håll i er nu, de var intresserade av att starta en enskild – förskola!!

Hade det varit en film så skulle man väl utan överdrift kunna säga att mystiken tätnar…

Mats Andersson fortsätter att vidhålla att ventilationen och värmen(!) inte är bra på Nattugglan. Det är mot bättre vetande. Eller något. Eller är Mats Andersson ute efter att dupera TTELA:s läsare? Jag vet inte, jag hoppas inte det. För det finns ju inget fel på ventilationen eller temperaturen på Nattugglan. Förvaltningschefen sa till exempel på nämndsmötet i november, när jag påtalade att allt var godkänt och att det stod fel i BUN:s dova_oron2underlag:

”Jag håller med i sak. Det var olyckligt.”

Till TTELA far Mats Andersson (C) med ytterligare en osanning. Andersson säger att BUN röstade ner mitt yrkande att ta upp ärendet igen, av följande orsak:

”nämnden uppenbarligen inte ansåg uppgifterna var av avgörande vikt.”

domareDet är inte sant. Jag fick inte ens tillfälle att redogöra för mina uppgifter, så nämnden hade inte en aning om uppgifterna var av vikt eller inte. Nä, ordförande Andersson (och en följsam nämnd) ville säkerligen tysta mig av andra skäl. Om nämndens beslut var lagligt eller inte ska i sinom tid prövas av förvaltningsrätten i Göteborg. En överklagan är på gång…

PS. Hade jag inte redan skickat en debattartikel till TTELA, som fortfarande inte är publicerad, så hade jag nog gjort om denna blogg till ett inlägg. Det är tur att jag har en blogg…

Ingen riskbedömning inför BUN-beslutet

22 november, 2015 Lämna en kommentar

Affären Nattugglan fortsätter.dialog

Vänsterpartiet har samtalat med både personal och föräldrar på Nattugglan och antagligen tagit del av de flesta argument som finns för att inte lägga ner Nattugglan och flytta barn och personal till Vänerparken. Vid det tillfälle som jag pratade med personalen hade inga andra politiker gjort det. Kanske har ordförande Mats Andersson (C) haft tillfälle till dialog senare.

Det här med att samtala med kommuninvånarna, i detta fall föräldrarna, inför beslut är en viktig och djup demokratisk fråga. Och det är inte första gången som representanter för de styrande missar denna ”lilla aspekt”. Demokratin stannar alltför ofta vid fina skrivningar i olika typer av dokument… (Det såg vi inte minst i fullmäktigedebatten om skogsområdet vid Kindblomsvägen i onsdags, se ”En demokratisk fars”.)

Men det här med att samtala med de anställda har en annan dimension, en juridisk…

AVSå här säger Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (se ”Riskbedömning inför ändringar i verksamheten” utgiven av Arbetsmiljöverket, kan hämtas här):

”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt.”

”När ändringar i verksamheten planeras skall…” måste innebära vad jag förstår att en riskbedömning måste föregå ett beslut, som i det här fallet när barn- och utbildningsnämnden beslutar om att lägga ner Nattugglan och flytta personalen (och barnen) till lokalerna i Vänerparken. bryta_ben

Det har inte gjorts…

En riskbedömning är aktuell i det här fallet eftersom riskbedömningar inte bara handlar om risk för fysiska skador.

”Ohälsa kan vara både sjukdomar enligt medicinska, objektiva kriterier och kroppsliga och psykiska funktionsstörningar av olika slag som inte är sjukdom i objektiv mening. Exempel på det senare är olika former av stressreaktioner och belastningsbesvär.”

judgeI föreskrifterna står det också:

”Det systematiska arbetsmiljöarbetet … skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.”

Arbetsmiljöverket blir ännu tydligare genom att ge konkreta exempel:

”De ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis personalförändringar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning. Det handlar om ändringar som inte utgör del av den dagliga, löpande verksamheten.”

nattugglanDet borde ha skett en riskbedömning innan beslutet om Nattugglans nedläggning och flytt fattades. Jag kan inte tolka det på annat sätt. Men arbetsgivaren, dvs Vänersborgs kommun, har alltså inte gjort någon sådan innan barn- och utbildningsnämnden tog beslutet.

Personalen på Nattugglan borde också ha fått yttra sig innan beslutet, eftersom:

“arbetstagarna, skyddsombuden … [ges] möjlighet att medverka.”

riskanalysVänersborgs kommun har tänkt sig att göra en riskbedömning i efterhand, i samband med att projekteringsarbetet startar. Enligt min mening är detta alldeles för sent och jag undrar verkligen vad de fackliga organisationerna säger om detta förfarande…

Som jag ser det, så är avsaknaden av en riskbedömning ytterligare en stor brist i det underlag som lades fram inför BUN:s beslut.

Förresten…

I en tidigare blogg nämnde jag att jag hade skickat en fråga till barn- och ungdomsförvaltningen. Det var med anledning av följande passage i det underlag om Nattugglan som lämnades till nämnden inför beslutet:

”Av säkerhets-/utrymningsskäl får inte andra våning användas för verksamheter med barn. Det är just nu osäkert om vuxna får sova i lokalerna utan att utrymningsvägarna kompletteras med brandstege e dyl.”

inget_svarJag ville helt enkelt vilja ha de handlingar som skrivningarna grundade sig på. Det var förra onsdagen, för drygt en vecka sedan alltså. Jag har fortfarande inte fått något svar…

Det känns lite som att de fakta som nämnden hade som underlag inför beslutet hade större brister än jag vid första anblicken kunde drömma om.

Kanske skulle barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) ägna mer tid åt att se till att nämndens underlag blev vederhäftigare än att skriva debattartiklar med ogrundade insinuationer om Vänsterpartiets arbete.

.

skl_broschyrPS. Det här blir ett lite längre PS angående politikers arbetsmiljöansvar. Politiker har faktiskt ett sådant.

Den 9 september i år var juristen Sven-Erik Alhem i Vänersborg och genomförde en arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda. Då fick också alla politiker broschyren ”Så klarar du arbetsmiljöansvaret” från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). (Kan laddas ner här.)

Jag återger några citat från denna skrift som har bäring på min blogg.

”Det är väsentligt att du som förtroendevald är medveten om ditt uppdrag och ditt ansvar som arbetsgivare.”

”Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats.”

”Enligt arbetsmiljölagen är du och andra arbetsgivarrepresentanter bland annat ansvarig för att ‘vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa’.”

”[Skydds]ombudet ska också delta vid planeringen av nya eller ändrade arbetslokaler eller arbetsmetoder och medverka vid de riskbedömningar som ska göras, till exempel … vid planering av förändring av verksamheten.”

”Viktigt att komma ihåg är att nämnden alltid har det yttersta arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön, och därför regelbundet måste följa upp hur denna ser ut. Är arbetsmiljön otillfredsställande är det nämndens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder.”

En replik till ordf Andersson (C)

20 november, 2015 1 kommentar

klippa2Fredagen den 13 nov hade några föräldrar till barn på Nattugglan en insändare i TTELA. Eftersom TTELA sin vana trogen hade ändrat i den på olika sätt, så återgav jag den i sin helhet i en blogg (se ”Nattugglan-Vänerparken: Lokalerna”).

I onsdags hade barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) ett slags svar (se TTELA).

mats_andersson2Med en ”dåres envishet” upprepar ordförande Andersson de fåtaliga argument som han kan hitta för en flytt av Nattugglan till Vänerparken. Allt det som talar emot en flytt, de felaktigheter i sak som har funnits i underlaget eller orsakerna till de protester som härrör från föräldrar och personal förbigår han helt med tystnad.

Och det är en vanlig debatteknik. Låtsas inte om andras argument, då finns de liksom inte.

struts_blundaOch vad ska ordförande Andersson annars göra? Ska han försöka att besvara alla frågor och reda ut alla begrepp, så kommer det att stå tydligt för alla och envar hur olyckligt och felaktigt beslutet var. Så då måste ju Andersson låtsas att det inte finns några frågor eller andra argument…

Mats Andersson svarar därför inte på en enda fråga som föräldrarna ställer i sin insändare. Inga svar kring de mörka fuktskadade lokalerna, säkerheten i kulvertarna, parkerings- och trafiksituationen osv. (Jämför gärna med frågorna, se här.)

vanerparkenfsk3

Jo förresten, kanske på en fråga – den om brandsäkerheten i lokalerna. Andersson skriver:

”När det gäller frågor såsom brandskydd, ventilation och utrymningsvägar är våra myndigheter med rätta väldigt noggranna i bygglovshanteringen kring de lokaler som det bedrivs förskoleverksamhet i.”

Om personalen och föräldrarna är nöjda med svaret vet jag inte.

Däremot kommer Andersson med ett alldeles nytt argument. Fast i politiska sammanhang är det både gammalt och uttjatat. Men i brist på bättre så återanvänder ordförande Andersson argumentet.

matsmot VMats Andersson skriver:

”Barn- och utbildningsnämnden i sin helhet, förutom Vänsterpartiet som har en tendens i en del sammanhang att ’vara för, för att vara emot’…”

Mats Andersson (C) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Det är en förtroendepost med både ett visst anseende och ansvar. Ändå visar Andersson bristande respekt mot Vänsterpartiets ledamöter i nämnden. Den kunskap och det arbete vi lägger ner är inte värt någonting, därför att Vänsterpartiet enligt Andersson alltid är emot. Som princip tydligen…

dova_oron2Ordförande Andersson tycker uppenbarligen att några av ledamöterna i hans nämnd inte är värda att lyssna på.

Det är anmärkningsvärt.

Dessutom är argumentet som ordförande Andersson framför mot Vänsterpartiet inte bara felaktigt och ihåligt, det tar fokus från de verkliga frågorna. Eller svaren, rättare sagt.

För övrigt är Vänsterpartiet emot dåliga beslut…

ps.
PS. Jag har skickat denna text till TTELA.

"En demokratisk fars"

19 november, 2015 Lämna en kommentar

Onsdagens kommunfullmäktige höll på i tre timmar. Två av dessa ägnades åt skogsområdet vid Kindblomsvägen i Blåsut.

Det handlade alltså om det lilla, men ändock så viktiga grönområdet uppe på Blåsut. Skogsområdet vid Kindblomsvägen är nämligen det enda grönområdet som finns i stadsdelen.

kindblom_karta2b

Grönområdet är på ungefär 11.625 kvadratmeter. Det är 3.000 kvm mindre än ytan på Arena Vänersborg…

Igår beslutade fullmäktige att sälja en del av området till Brunbergs Bygg, så att Brunberg kan bygga fyra parhus (=8 hus) där. Dessutom åtar sig kommunen att bygga en väg tvärs igenom skogen och en ny damm till de rödlistade salamandrarna. Ungefär 30% av skogsområdet kommer att försvinna.

Det var oppositionen som angav tonen och som sökte debatten, framför allt Vänsterpartiets Rininsland och jag själv. Men även Morgan Larsson i välfärdspartiet och Kurt Karlsson och Anders Strand från sverigedemokraterna var uppe. De var alla emot att grönområdet exploaterades.

dova_oronMen de pratade inför döva öron, som Morgan Larsson mycket riktigt konstaterade.

De som försvarade beslutet från talarstolen var nämligen inte många, egentligen bara en enda person, kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Det var inga andra socialdemokrater, inga moderater, inga folkpartister och inga kristdemokrater uppe i talarstolen. Det var beklämmande.Marie_Dahlin3

Marie Dahlin hade bara två argument, eller kanske rättare, 1½… Det första löd:

”Vänersborg behöver bostäder.”

Det andra, eller det halva:

”De flesta vänersborgare vill att vi bygger bostäder. De flesta vänersborgare säger tyvärr också att det är helt ok, men inte där jag bor.”

Har man denna uppfattning, som socialdemokraterna tydligen har (det har också framförts av byggnadsnämndens ordförande), då behöver man ju egentligen inte argumentera mer. Blåsutborna talar i egna, egoistiska syften, medan vi socialdemokrater står för vänersborgarnas bästa.

gott_ontGott mot ont typ.

En enligt min uppfattning synnerligen arrogant och nedlåtande attityd.

Och med dessa argument tyckte kommunstyrelsens ordförande och kommunens ”starka kvinna” Marie Dahlin tydligen att allt var sagt i sakfrågan.

När Marie Dahlin senare gick upp i talarstolen, och det blev några gånger, även om samtliga tal var både korta och tämligen improviserade, så kritiserade Dahlin de andra ledamöterna för att de kritiserade… Dahlin vägrade konsekvent att argumentera i sak. Hon till och med vägrade att kommentera Lutz Rininsland när han påpekade att förra gången Kindblomsvägen var uppe för diskussion framförde Dahlin argumentet att det var viktigt att det byggdes hyreslägenheter, och inget annat på skogsområdet. var det socialdemokraternas avgörande argument. Vad sa Dahlin nu när det ska byggaspengar5 bostadsrätter som enligt planerna ska kosta 2,4 milj kr per hus och med en månadskostnad på ca 5.400 kr?

Marie Dahlin gick inte heller i svaromål när både Rininsland och Morgan Larsson talade om att det finns väldigt många områden i Vänersborg som passade mycket bättre för bostäder än Kindblomsvägen. Det gäller områden i Mariedal östra, Onsjö södra, Holmängen, Skaven, Öxnered osv. Här går det långsamt fast områdena lämpar sig utmärkt för många fler bostäder än 8 hus – som på Kindblomsvägen… Rininsland (V) efterlyste dessutom ett bostadsförsörjningsprogram för kommunen, något som Vänsterpartiet har motionerat om redan på Lidells tid.

Som sagt, det gick inte att få Marie Dahlin att argumentera i sak…

parodiOch ingen annan heller. Det var nästan parodiskt.

Bo Carlsson (C) äntrade motvilligt talarstolen alldeles i slutet av debatten, efter att han hade blivit hårt ansatt av Lutz Rininsland (V) och Morgan Larsson (VFP). Centerpartiet har nämligen alldeles nyligen ändrat åsikt omc skogsområdet. Bo Carlsson såg skamsen ut och förklarade att styr flera partier tillsammans så måste man:

”ge och ta.”

Och antydde därmed att avlönade och arvoderade ordförandeposter är viktigare än principer.

Men på sätt och vis var det ändå starkt av Carlsson att förklara sitt och centerpartiets svek mot blåsutborna. Annat var det med miljöpartiet.

mpMarika Isetorp (MP) gick upp alldeles i början av debatten, som nummer två, direkt efter Marie Dahlin.

Isetorp:

”Vi i miljöpartiet har i det här ärendet bestämt oss för att avstå från att delta i behandlingen av ärendet och också i beslutet.”

Utan en tillstymmelse till motivering! Sällan har väl en sådan feghet hörts i sessionssalen. Miljöpartisterna sa inte ett enda ord under hela debatten. (Inte de heller…)

motion4Miljöpartiet har länge varit emot exploateringen vid Kindblomsvägen. De skrev till och med en motion ihop med Vänsterpartiet, välfärdspartiet och centerpartiet(!) om att inte bygga i området för några år sedan. Dessutom gick miljöpartiet till val på att bevara området. Det går fortfarande att läsa på partiets hemsida (klicka här) att:

”Miljöpartiet vill undanta skogsområdet vid Kindblomsvägen på Blåsut från vidare exploatering.”

Jag vet att människor i Blåsut röstade på miljöpartiet just för detta. Det har de nu bittert fått ångra. Men när det kommer till principer går inte miljöpartiet att lita på. Inte ett dugg!

svekMiljöpartiets agerande är om möjligt ännu mer beklämmande än centerns svek.

Och så finns det politiker som förfasar sig över det politikerförakt som breder ut sig bland stora delar av allmänheten…

Frågan att exploatera Blåsuts sista skogsområde och försämra möjligheterna för så många vänersborgare, särskilt barnfamiljer, i Blåsut och elever vid Blåsuts skola att ha ett grönområde i närheten är en viktig fråga. Och den frågan har nu beslutats av 32 ledamöter (plus 4 stumma miljöpartister) i Vänersborgs kommunfullmäktige, varav 30 satt tysta (plus 4 stumma miljöpartister) och inte sa ett ord. Och de två som sa något, framförde chaplinendast ett enda argument. Som dessutom var synnerligen tvivelaktigt.

De åhörare som jag pratade med efteråt tyckte att behandlingen var en fars. Och jag är benägen att hålla med.

Men nu har kommunfullmäktige ändå fattat beslutet, men säkerligen är ärendet ännu inte avgjort. Det kommer dock troligtvis att bli jurister som diskuterar frågan vidare, och inte politiker. För det är nog så att bygglovsprocessen öppnar för överklaganden och rättsliga processer.

.

flygfotoPS. Vad jag sa från talarstolen? Valda delar från min tidigare blogg – se ”Bye bye Kindblomsskogen!”. Jag citerade till och med Shakespeare…  ;)

Och satte upp ett litet flygfoto över skogsområdet på talarstolen. (Ordförande Ljunggren har nämligen förbjudit ledamöterna att visa bilder på overhead eller i typ PowerPoint…)

%d bloggare gillar detta: