Arkiv

Archive for november, 2015

Inför BUN : Planer, pengar och fritids

30 november, 2015 Lämna en kommentar

bunkallelseI torsdags kom kallelsen till barn- och utbildningsnämndens (BUN) nästa, och tillika årets sista, sammanträde den 7 december. Utskicket är som vanligt inte riktigt komplett. Underlaget till budgetfrågorna, den månatliga uppföljningen och den intressanta detaljbudgeten för nästa år, skickas inte ut förrän senare denna vecka. Så blir också fallet med ett ärende som handlar om att fastställa bidrag/beräkningsgrund för de fristående för- och grundskolorna samt den enskilda pedagogiska omsorgen etc.

Däremot finns verksamhetsplanen för nästa år med i utskicket. (Den tillhör samma ärende som den ännu ej utskickade detaljbudgeten.) Och redan på den första sidan i planen så noterar jag, med tanke på den tidigare bloggen ”Barnkonventionen och BUN”, meningen:

tyngd4”Barnperspektivet och barns rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild tyngd.”

Och självklart ska den ha det, en särskild tyngd alltså. Men då i praktiskt handlande och inte bara som en mening i ett dokument.

Och fortfarande med tanke på Nattugglans nedläggning och flytt till Vänerparken så står det att nämnden ska arbeta för:

”att utveckla forum för övergripande dialog och samverkan med vårdnadshavare och elever.”

Vilket då betyder, antar jag, att dialog och samverkan ska ske innan nämnden fattar de viktiga besluten…

aktivitet2Annars innehåller verksamhetsplanen flera sidor med förväntade resultat, och aktiviteter kopplade till dessa. Och om dessa är inte mycket att orda om. De är i huvudsak bra tycker jag nog, i varje fall på papperet. Dessutom har det mesta som staten gett förskola och grundskola i uppdrag genom skollag och läroplan skalats bort, vilket jag tycker är som det ska vara. Det är typ onödigt att upprepa samma saker. Däremot kanske det statliga uppdraget skulle lyftas upp och tydliggöras på ett bättre sätt. Om inte annat för att andra än nämnden, förvaltningen och lärarna ska få en bättre insikt och kunskap om förskolans och grundskolans förutsättningar och krav.

budget2Den totala budgeten för barn- och utbildningsnämnden år 2016 är på 669.789.000 kr, alltså i det närmaste 670 milj kr. Nu kan nämnden nog också förvänta sig ett rejält ekonomiskt tillskott, eftersom staten har lättat på plånboken med anledning av den flyktingsituation som råder. Vänersborg ska få hela 73,8 milj kr nästa år. Pengar som faktiskt utbetalas redan i december i år. Tyvärr är det en engångssumma från staten, vilket ställer till vissa ”problem”… (Men mer om det vid ett senare tillfälle.)

Hur mycket pengar som tillfaller BUN blir en fråga för fullmäktige i december. Vi får se hur det styrande triumviratet tänker sig att fördela pengarna. Och vad de ska användas till.

Nämnden ska fatta ett mycket viktigt beslut – om skolbarnomsorgen för elever i åk 4-6.

fritidsDet här förslaget var uppe som ett informationsärende i november och nu har ledamöterna fått några veckor på sig att fundera. (Några av mina funderingar har jag skrivit om i en tidigare blogg – se ”Öppna fritids”.)

Det fritids som vi har lärt känna genom åren kommer alltså att försvinna. (Om förslaget går igenom.) Det ska istället bli en öppen fritidsverksamhet. Barn i åldrarna 10-13 år kan komma till fritids om de vill och när de vill och i den utsträckning de vill. Dock inte på mornarna, då kommer inte fritids att vara öppet. (Det finns dock tankar på att servera ”öppen frukost”.) Det är viktigt att komma ihåg att den ”traditionella” fritidsverksamheten kommer att finnas kvar för elever i behov av olika former av särskilt stöd.

Utbudspunkterna, dvs lokalerna där den öppna fritidsverksamheten ska inrymmas, ska ligga centralt i de olika kommundelarna, så att de lätt kan nås. (Tjaaa, lätt och lätt…) Det är också tänkt att samarbetet med olika föreningar, t ex idrottsföreningar, ska öka.

antecknNämnden har inte fått något ytterligare underlag jämfört med förra månaden. Anteckningarna från det dialogmöte, som förvaltningen ska ha nu på onsdag med berörda föräldraföreningars ordförande, skickas ut direkt de är sammanställda.

Inom parentes (eller?) kan väl nämnas att inte heller i detta ärende finns någon bedömning utifrån Barnkonventionen eller någon riskbedömning för personalen (se ”Ingen riskbedömning inför BUN-beslutet”).

De röster jag har hört från föräldrahåll handlar mest om ”utbudspunkterna” och säkerheten. Signaturen ”Jenny” skriver till exempel (se här):cykling

”Det finns över 700 elever på mellanstadiet i Vänersborgs tätort… Hur skall man garantera alla dessa barns säkerhet i en öppen verksamhet? Särskilt 10-åringarna känns som för små för att vara i en så storskalig verksamhet. Och transporterna – barn brukar ju inte räknas som trafikmogna förrän vid 12 – men här skall 10-åringar ta sig runt i stan på egen hand. Eller förväntas föräldrarna gå ifrån sina arbeten en stund för att skjutsa barnen från skolan till utbudspunkterna? Mina stora barn kan gå till skolan själva, men jag låter inte min 10-åring cykla till Sportcentrum själv.”

Nu har ju kommunen (=huvudmannen) inget ansvar för transporten till fritids, varken idag eller med det ”nya” öppna fritids. Men jag förstår ”Jennys” oro. Tidigare låg ju fritids på skolorna, med det nya förslaget tvingas 10- och 11-åringarna ut på gatorna och vägarna. Och ärligt talat så skulle jag nog inte själv ha låtit mina 10-åriga barn ta sig från Nordstan eller Blåsut till Idrottshuset eller Ungdomshuset när det begav sig… Alternativet är att låta barnen åka hem, men vad blir det av fritids då?

idrottshusetDet finns en del andra frågetecken som också nämnden behöver få klarhet i. Och då ser jag framför mig ett stort öppet fritids på typ Idrottshuset eller Ungdomshuset. Två ”utbudspunkter” som är allmänna och offentliga platser. Hur ska det avgöras vem som får komma in på fritids? Ska barnen få någon typ av legitimation? Ska det anställas vakter/kontrollanter vid ingångarna? Och vad gör man om det kommer äldre obehöriga som vill in – och kanske till och med uppträder aggressivt?

Jag kan också tänka mig att ett sådant här öppet fritids blir väldigt populärt för de äldre barnen i åldersgruppen. (Idag är många 12-åringar inskrivna på fritids men sällan där.) Hur går det då med de yngre, 10-åringarna? Hamnar de i kläm? Vill de gå till fritids?

De här problemen, ”utmaningarna”, går kanske att lösa, men här måste nämnden verkligen veta vilka konsekvenser beslutet får. Innan beslutet fattas…

fritidspedagogJag undrar också över pedagogiken. Hur ska personalen kunna arbeta enligt läroplanen under de förhållanden som ett öppet fritids innebär, och kan innebära? Och hur går det med läroplanen om föreningarna tar hand om en stor del av verksamheten? Som jag ser det, föreningar i all ära, men idrottsfolk kan inte ersätta fritidspedagoger.

En förälder sa i ett tidigt skede att hen ansåg att det borde finnas ett fritids på Mariedalskolan. Kanske är det lösningen på problemen – att det finns mindre öppna fritids på de olika skolorna? Förresten, kanske skulle ett öppet fritids på Mariedal locka till sig elever från Tärnan 4-6 och därigenom gynna integrationen?

Signaturen ”Jenny” föreslår att:laxa

”Vill man göra något för att klara det kompensatoriska uppdraget bättre så tycker jag man skall förlänga skoldagen och ta bort läxorna.”

Det här förslaget handlar kanske mer om skolans organisation än fritids, men tankarna har ju genomförts i många andra kommuner och även på skolor i Vänersborg finns läxhjälp efter skoltid. Kanske skulle en ökad satsning på ”förlängd skoldag” kunna hjälpa till att lösa några av utmaningarna?

Det blir ett långt sammanträde misstänker jag. Det finns åtskilliga ärenden kvar som nämnden ska behandla. Men de får jag återkomma till vid ett senare tillfälle.

Kategorier:BUN 2015, Fritids

Vad händer i NÄRF?

28 november, 2015 Lämna en kommentar

narf_loggaDet händer inte ofta. Men ibland tittar jag in på NÄRF:s (=Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) hemsida och hör mig för efter diariet. Och det borde jag kanske göra oftare. Det verkar nämligen vara en viss turbulens på arbetsplatserna, i varje fall på brandstationen i Vänersborg.

När jag tittade i diariet för 2,5 år sedan hittade jag en brandbilanmärkningsvärd notering. (Se ”NÄRF”.) De anställda i Vänersborg hade genomfört en namninsamling för en av sina arbetskamrater:

”Vi accepterar inte behandlingen av vår arbetskamrat NN. [I dokumentet var namnet utskrivet.]”

Det tydde naturligtvis på allvarliga problem i organisationen.

Sedan dess har det varit fortsatt turbulens vad jag förstår. Vid ett tillfälle (i våras) bjöd facket på NÄRF in politiker till ett slags krismöte. Tyvärr hade jag ingen möjlighet att delta, men det rapporterades om fortsatta allvarliga samarbetsproblem mellan anställda och chefer. Även NÄRF:s högste chef, förbundschefen Per Anderson, var inblandad.pergamentrulle

När jag nu tittade in så hittade jag en ny skrivelse från personalen, eller rättare sagt, från Styrelsen Brandkårens Intresseförening Vänersborg. Det tyder onekligen på att konflikterna och motsättningarna ännu inte är bilagda…

stampelSå här står det i skrivelsen som är diariestämplad den 3 november:

”Brandkårens Intresseförening vill med denna skrivelse fästa direktionens uppmärksamhet på ett, som vi i föreningen upplever, mycket allvarligt agerande mot en av våra medlemmar.

Det har fattats ett beslut om att förbjuda vår medlem att besöka sin gamla arbetsplats (ej tjänsteärenden). Förbudet meddelades av enhetschefen, men några skäl eller sakliga grunder för beslutet har inte redovisats. Under Räddningstjänstens långa historia har vi i intresseföreningen aldrig hört talas om att något liknande har inträffat.

Vi frågar oss om det är direktionens mening att ett sådant här förfarande är det sätt som organisationen skall värdera sina medarbetare på efter ett långt och framgångsrikt yrkesliv. Vi upplever att beslutet har raserat den värme och glädje som rått, när pensionerade brandmän har besökt sin tidigare arbetsplats.

Brandkårens Intresseförening vill med denna skrivelse inleda en dialog, som förhoppningsvis leder till att den inträffade händelsen kan rättas till. Vi hoppas också att stampelvi kan hjälpas åt att tillsammans sprida en positiv bild av Räddningstjänsten – en bild som vi alla kan vara stolta över.”

Naturligtvis är detta ett uppseendeväckande och drastiskt beslut som har tagits av, ja vem…? Någon på NÄRF naturligtvis, men vem?

Eftersom jag är en nyfiken varelse så frågade jag en av de politiker som sitter i NÄRF:s politiska ledning. Svaret jag fick var bara att det skulle ordna sig…

protokollJag letade i protokollen från NÄRF:s sammanträden, som faktiskt ligger på Räddningstjänstens hemsida. Där såg jag inga som helst antydningar eller noteringar om att samarbetsproblemen mellan chefer och personal hade diskuterats. Det förvånade mig storligen. Med konflikter av denna djupa karaktär så borde det naturligtvis stötas och blötas när det politiska styret, dvs direktionen, sammanträder med de högsta cheferna. Även om protokollen i sådana här ärenden kan skrivas ”kryptisk” på grund av ämnets känsliga karaktär, så bör det åtminstone finnas en notering om att frågan har avhandlats. På något sätt. Tycker jag.

Däremot upptäckte jag att förbundschefen Per Andersons namn helt plötsligt saknades bland de närvarande. Det sker i protokollet från den 28 september. I stället hade den tidigare produktionschefen fått titeln, ”stf förbundschef”. Det betyder ställföreträdande förbundschef och torde innebära att den tidigare inte längre är kvar på sin post.

sparkadDet finns inga antydningar i tidigare protokoll om vad som har föregått Per Andersons avgång. Eller avsked. Inte ett ord. Det står inget om konflikter med personalen, samarbetsproblem eller vad det nu kan vara. Det står inte heller ett ord om varför det sitter en ställföreträdande förbundschef på förbundschefens plats i september. Det finns i protokollet inte ens med ett välkomnande från ordförande Bo Carlsson (C) till den nye ställföreträdande.

Det tycks mig oerhört märkligt.

Någonting har uppenbarligen hänt i kulisserna väldigt plötsligt och väldigt snabbt. I protokollet från den 24 augusti står det t ex att förbundschef Per Anderson ska närvara vid ett revisorsmöte den 16 oktober. Och istället är han helt borta i september.

Det skulle kanske kunna tolkas som att motsättningarna och konflikterna med personalen har lösts med förbundschefens ”försvinnande” från sin post. Om det nu inte var så att skrivelsen från Styrelsen Brandkårens Intresseförening Vänersborg lämnades omkring två månader senare.

kontraktOch inte kan det väl vara förbundschefens anställningsavtal som någon blev gramse på. Förbundschefen Per Anderson hade nämligen ett mycket speciellt anställningsavtal, i varje fall i kommunala sammanhang. Förutom en hög grundlön, så betalade arbetsgivaren också en tjänstepensionsförsäkring på drygt 45.000 kr – i månaden! En mycket märklig lönekonstruktion, som för övrigt även ekonomichefen på NÄRF har förhandlat sig till. Jag undrar förresten om den nye ställföreträdande förbundschefen också har fått denna förmån.

Förbundschef Per Anderson hade för övrigt en klausul i sitt anställningsavtal om att erhålla uppsägningslön under 24 månader:

”i händelse av att arbetsgivaren avbryter anställningen.”

Vilket kanske inte är så ovanligt. Med en sådan klausul menar jag.

BoCarlssonNarfDet var för övrigt den inte helt okände Bo Carlsson (C) från Gestad som hade skrivit på anställningsavtalet… Carlsson var nämligen ordförande i den politiska direktion, som alltså bestämmer på NÄRF, trots att det var minialliansen (utan centerpartiet) som styrde Vänersborg förra mandatperioden. Bo Carlsson är förresten fortfarande ordförande fast det är Trollhättans tur att inneha denna post nuvarande mandatperiod…

Märkligt.empty

När jag bad om att få ut alla handlingar, typ kring omständigheter eller villkor i samband med att förbundsdirektör Per Andersson avslutade sin anställning på NÄRF, så fick jag svaret att det fanns inga handlingar i diariet.

Öhh…

Istället fick jag beskedet att alla frågor som rör den tidigare förbundschefen Per Andersson skulle ställas till direktionens ordförande, dvs Bo Carlsson.

darkness3Det står som sagt inget i protokollen från dessa märkliga händelser kring chefer och anställda och det finns inte heller några handlingar eller beslut i diariet. Det tycks som att problemen mörkas för utomstående. Och då är ju ändå NÄRF ett kommunalförbund och det politiska styret tillsatt av ägarkommunernas kommunfullmäktige. Borde inte NÄRF då vara något öppnare gentemot allmänheten?

För att få reda på mer om vad som har hänt på NÄRF så har jag försökt att få tag på Bo Carlsson i telefon. Men efter ett intensivt ringande tisdag, onsdag, torsdag och fredag, så har telefonjag gett upp. Jag har inte fått något svar på tjänstetelefonen och i mobilen så får jag bara meddelandet:

”Det finns tyvärr inte plats att tala in några fler meddelanden. Hej då och tack för att du ringde.”

Bo Carlsson är säkert en mycket upptagen man. Det kräver med all säkerhet sin man att klara av, förutom ordförandeuppdraget i NÄRF, ytterligare 14 kommunala uppdrag.

Det är nog många som vill få tag i Bo Carlsson.

Kategorier:NÄRF Etiketter:

Barnkonventionen och BUN

25 november, 2015 Lämna en kommentar

forvaltningsrattenNu är min överklagan till förvaltningsrätten inskickad.

Det var som bekant händelserna kring barn- och utbildningsnämndens (BUN) novembersammanträde som fick mig att reagera. Ordförande Mats Andersson (C) förvägrade ju mig rätten att väcka ärendet om det bristande underlaget i beslutet om Nattugglan. Ordförande lät nämnden rösta i frågan. Och nämnden följde snällt ordförandes förslag utan att varken ställa frågor eller diskutera min begäran.

kommunallagenDet står ju i kommunallagen att:

”Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.”

Så nu vill jag att förvaltningsrätten uttalar sig i fallet.

Det lär väl ta sin tid innan dom faller antar jag, men den är värd att vänta på. Det är en fråga av stor principiell betydelse. Mats Andersson (C) tolkar lagen på sitt sätt, kommunens jurister på ett annat och jag kanske på ett tredje. Så nu är det på sin plats att ”de professionella” i förvaltningsrätten får avgöra vilken tolkning som är den rätta…

kuvertDet är roligt när läsare hör av sig.

En läsare har tydligen följt med extra noga i både mina bloggar och protokollen kring Nattugglan och Vänerparken. Hen skriver följande angående BUN:s beslut:

”Det framgick inte heller att man gjort någon barnkonsekvensanalys. Det stod så vitt jag såg inte ett ord om detta i tjänsteskrivelsen.”

Oj tänkte jag. Missade jag det? Missade förvaltningen det? Missade nämnden det?

Och det står faktiskt inget i BUN:s beslutsunderlag om att Barnkonventionen har beaktats. Och det är mycket förvånande.

En liten bakgrund.

systematiskDen 19 januari i år så fastställde barn- och utbildningsnämnden planen för det systematiska kvalitetsarbetet. I den står det under rubriken ”Främjande miljöer för lärande, utveckling och hälsa” att följande underlag ska vara tillgängliga för analys:

”Förskola: Barnkonsekvensanalys”

Vidare.

motion2I februari svarade nämnden på en motion och skrev:

”Barn- och ungdomsnämnden relaterar vanligtvis ställningstaganden till Barnkonventionens artikel 3, om barnens bästa. Det är rimligt utifrån nämndens ansvarsområde och att flertalet beslut är direkt avgörande för barns och ungdomars situation.”

Det här noterade också kommunfullmäktige när motionen ifråga behandlades.

Och det har BUN också gjort. I mars yttrade sig barn- och utbildningsnämnden över en annan motion och då skrev förvaltningen mycket riktigt i underlaget att Barnkonventionen, artikel 3 Barnets bästa, hade beaktats i bedömningen av ärendet:

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.”

handlingarDen här bedömningen görs för övrigt oftast i BUN:s underlag. På oktobersammanträdet, för att ta ytterligare ett exempel, när nämnden yttrade sig över ett nytt miljöprogram för kommunen så var det likadant. Men några ärenden senare, på samma möte, när BUN beslutade om att lägga ner verksamheten i Nattugglans lokaler och flytta den till Vänerparken, ja då lyser plötsligt hänvisningen till Barnkonventionen med sin frånvaro.

Mycket märkligt.

Det har alltså inte gjorts någon bedömning av beslutet utifrån Barnkonventionen…barnkonvention

Det finns ytterligare en paragraf i Barnkonventionen, som Sverige naturligtvis har undertecknat, som borde finnas med när barn- och utbildningsnämnden bedömer ärenden av olika slag där barn och ungdomar berörs av beslut. Det är paragraf 12. Den lyder (citerat från UNICEF:s svenska hemsida):

”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.”

Med andra ord, förutom felaktigheter i underlaget, så har nämnden också missat både Barnkonventionen och en riskbedömning för personalen (se ”Ingen riskbedömning inför BUN-beslutet”) när beslutet att lägga ner Nattugglan och flytta verksamheten till chairmanVänerparken fattades.

Visst borde ordförande väcka ärendet igen?

För övrigt har en ny hemsida om Vänersborg sett dagens ljus. Eller också är det bara jag som råkat upptäcka den idag. Hur som helst är det både en bra hemsida och ett bra initiativ. Det är Köpmannaföreningen i Vänersborg som står bakom.

hemsida_vbgcentrumHemsidan är mycket smakfull och innehållsrik. Du hittar butiker, restauranger, serviceställen, beachen och mycket annat. Allt med bilder och kartor. Hemsidan heter ”Vänersborg – alla sinnens centrum” och du hittar den här.

Förhoppningsvis kan hemsidan fylla en viktig funktion för att locka både vänersborgare och turister till centrum.

Varför inte säga som det är?

23 november, 2015 Lämna en kommentar

”Det blir bra lokaler för en förskola.”

mats_andersson2Jag tror inte mina ögon! Mats Andersson, till vardags centerpartist och ordförande i barn- och utbildningsnämnden (=BUN), uttalade sig om Vänerparkens lokaler i TTELA idag.

Och som bekant – en felaktighet blir ju inte sanning bara för att den upprepas.

En chefstjänsteman för barnmorskemottagningen, som har hållit till i de aktuella lokalerna i flera år (se TTELA här), uttalade sig så här för några månader sedan – om precis samma lokaler:

”Vi fanns ju i källaren på Vänerparken … I källaren kände man sig väldigt instängd och det var mörkt.”

Vem har rätt – Mats Andersson eller chefstjänstemannen?

Jag undrar om Andersson verkligen har varit nere i de mörka, fuktskadade och dåligt ventilerade lokalerna med en lång korridor, dålig planlösning och en ingång och utrymningsväg via en kulvert. Och då låter jag ändå bli att nämna behovet av dränering och omläggning av avlopp… Och utemiljön! (Se vidare ”Nattugglan-Vänerparken: Lokalerna”.)

vanerparkenfsk1Bra lokaler?

Varför inte säga som det är Mats Andersson? Det är inte lokalerna på Vänerparken som lockar och drar. Du och BUN vill helt enkelt lägga ner förskolan i Nattugglans lokaler för att få en större förskola med fler barn och fler anställda. Då kan de anställda utnyttjas flexiblare, organisationen med arbetsscheman och barngrupper blir smidigare och hela ruljangsen blir effektivare. Som alltid vid stordrift.

Och det blir billigare per barn…

Det är väl inget att skämmas över? Så är det ju. Och att Vänerparken råkar ligga nära Resecentrum är ju naturligtvis ytterligare ett plus.

Men inte blir det bättre lokaler för barnen och de anställda? Inte blir den inre och yttre miljön bättre? Inte blir det bättre för barnen, föräldrarna och de anställda att flytta från Nattugglans lokaler till Vänerparkens? Varför påstår du något annat till TTELA Mats Andersson? Det är ju inte sant.

honan5Och att sedan det nuvarande styret av socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister slipper att bygga en ny modern förskola i kvarteret Hönan är ju bara en fördel, i varje fall ekonomiskt… (Kanske blir det till och med pengar över till en curlinghall istället – se ”Ny curlinghall?”)

Eller att kommunen äger lokalerna på Nattugglan (bostadsrätter) och någon annan nämnd än BUN får betala kostnaderna. Bara BUN sparar så spelar det ju ingen roll att någon annan nämnd i kommunen får stå för fiolerna.

nattugglanÅ andra sidan visade det sig att de personer som ”smög omkring” på Nattugglan faktiskt var där just för att lokalerna skulle bli tomma… Fast nedläggningen av Nattugglan då fortfarande inte hade beslutats av BUN… Förresten, de smög inte omkring. Även om personalen inte var informerad. Politikern (inga namn) hade i vederbörlig ordning kontaktat berörda chefer.

filmAnledningen till att några personer visades runt i Nattugglans lokaler var därför att, och håll i er nu, de var intresserade av att starta en enskild – förskola!!

Hade det varit en film så skulle man väl utan överdrift kunna säga att mystiken tätnar…

Mats Andersson fortsätter att vidhålla att ventilationen och värmen(!) inte är bra på Nattugglan. Det är mot bättre vetande. Eller något. Eller är Mats Andersson ute efter att dupera TTELA:s läsare? Jag vet inte, jag hoppas inte det. För det finns ju inget fel på ventilationen eller temperaturen på Nattugglan. Förvaltningschefen sa till exempel på nämndsmötet i november, när jag påtalade att allt var godkänt och att det stod fel i BUN:s dova_oron2underlag:

”Jag håller med i sak. Det var olyckligt.”

Till TTELA far Mats Andersson (C) med ytterligare en osanning. Andersson säger att BUN röstade ner mitt yrkande att ta upp ärendet igen, av följande orsak:

”nämnden uppenbarligen inte ansåg uppgifterna var av avgörande vikt.”

domareDet är inte sant. Jag fick inte ens tillfälle att redogöra för mina uppgifter, så nämnden hade inte en aning om uppgifterna var av vikt eller inte. Nä, ordförande Andersson (och en följsam nämnd) ville säkerligen tysta mig av andra skäl. Om nämndens beslut var lagligt eller inte ska i sinom tid prövas av förvaltningsrätten i Göteborg. En överklagan är på gång…

PS. Hade jag inte redan skickat en debattartikel till TTELA, som fortfarande inte är publicerad, så hade jag nog gjort om denna blogg till ett inlägg. Det är tur att jag har en blogg…

Ingen riskbedömning inför BUN-beslutet

22 november, 2015 Lämna en kommentar

Affären Nattugglan fortsätter.dialog

Vänsterpartiet har samtalat med både personal och föräldrar på Nattugglan och antagligen tagit del av de flesta argument som finns för att inte lägga ner Nattugglan och flytta barn och personal till Vänerparken. Vid det tillfälle som jag pratade med personalen hade inga andra politiker gjort det. Kanske har ordförande Mats Andersson (C) haft tillfälle till dialog senare.

Det här med att samtala med kommuninvånarna, i detta fall föräldrarna, inför beslut är en viktig och djup demokratisk fråga. Och det är inte första gången som representanter för de styrande missar denna ”lilla aspekt”. Demokratin stannar alltför ofta vid fina skrivningar i olika typer av dokument… (Det såg vi inte minst i fullmäktigedebatten om skogsområdet vid Kindblomsvägen i onsdags, se ”En demokratisk fars”.)

Men det här med att samtala med de anställda har en annan dimension, en juridisk…

AVSå här säger Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (se ”Riskbedömning inför ändringar i verksamheten” utgiven av Arbetsmiljöverket, kan hämtas här):

”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt.”

”När ändringar i verksamheten planeras skall…” måste innebära vad jag förstår att en riskbedömning måste föregå ett beslut, som i det här fallet när barn- och utbildningsnämnden beslutar om att lägga ner Nattugglan och flytta personalen (och barnen) till lokalerna i Vänerparken. bryta_ben

Det har inte gjorts…

En riskbedömning är aktuell i det här fallet eftersom riskbedömningar inte bara handlar om risk för fysiska skador.

”Ohälsa kan vara både sjukdomar enligt medicinska, objektiva kriterier och kroppsliga och psykiska funktionsstörningar av olika slag som inte är sjukdom i objektiv mening. Exempel på det senare är olika former av stressreaktioner och belastningsbesvär.”

judgeI föreskrifterna står det också:

”Det systematiska arbetsmiljöarbetet … skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.”

Arbetsmiljöverket blir ännu tydligare genom att ge konkreta exempel:

”De ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis personalförändringar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning. Det handlar om ändringar som inte utgör del av den dagliga, löpande verksamheten.”

nattugglanDet borde ha skett en riskbedömning innan beslutet om Nattugglans nedläggning och flytt fattades. Jag kan inte tolka det på annat sätt. Men arbetsgivaren, dvs Vänersborgs kommun, har alltså inte gjort någon sådan innan barn- och utbildningsnämnden tog beslutet.

Personalen på Nattugglan borde också ha fått yttra sig innan beslutet, eftersom:

“arbetstagarna, skyddsombuden … [ges] möjlighet att medverka.”

riskanalysVänersborgs kommun har tänkt sig att göra en riskbedömning i efterhand, i samband med att projekteringsarbetet startar. Enligt min mening är detta alldeles för sent och jag undrar verkligen vad de fackliga organisationerna säger om detta förfarande…

Som jag ser det, så är avsaknaden av en riskbedömning ytterligare en stor brist i det underlag som lades fram inför BUN:s beslut.

Förresten…

I en tidigare blogg nämnde jag att jag hade skickat en fråga till barn- och ungdomsförvaltningen. Det var med anledning av följande passage i det underlag om Nattugglan som lämnades till nämnden inför beslutet:

”Av säkerhets-/utrymningsskäl får inte andra våning användas för verksamheter med barn. Det är just nu osäkert om vuxna får sova i lokalerna utan att utrymningsvägarna kompletteras med brandstege e dyl.”

inget_svarJag ville helt enkelt vilja ha de handlingar som skrivningarna grundade sig på. Det var förra onsdagen, för drygt en vecka sedan alltså. Jag har fortfarande inte fått något svar…

Det känns lite som att de fakta som nämnden hade som underlag inför beslutet hade större brister än jag vid första anblicken kunde drömma om.

Kanske skulle barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) ägna mer tid åt att se till att nämndens underlag blev vederhäftigare än att skriva debattartiklar med ogrundade insinuationer om Vänsterpartiets arbete.

.

skl_broschyrPS. Det här blir ett lite längre PS angående politikers arbetsmiljöansvar. Politiker har faktiskt ett sådant.

Den 9 september i år var juristen Sven-Erik Alhem i Vänersborg och genomförde en arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda. Då fick också alla politiker broschyren ”Så klarar du arbetsmiljöansvaret” från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). (Kan laddas ner här.)

Jag återger några citat från denna skrift som har bäring på min blogg.

”Det är väsentligt att du som förtroendevald är medveten om ditt uppdrag och ditt ansvar som arbetsgivare.”

”Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats.”

”Enligt arbetsmiljölagen är du och andra arbetsgivarrepresentanter bland annat ansvarig för att ‘vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa’.”

”[Skydds]ombudet ska också delta vid planeringen av nya eller ändrade arbetslokaler eller arbetsmetoder och medverka vid de riskbedömningar som ska göras, till exempel … vid planering av förändring av verksamheten.”

”Viktigt att komma ihåg är att nämnden alltid har det yttersta arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön, och därför regelbundet måste följa upp hur denna ser ut. Är arbetsmiljön otillfredsställande är det nämndens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder.”

En replik till ordf Andersson (C)

20 november, 2015 1 kommentar

klippa2Fredagen den 13 nov hade några föräldrar till barn på Nattugglan en insändare i TTELA. Eftersom TTELA sin vana trogen hade ändrat i den på olika sätt, så återgav jag den i sin helhet i en blogg (se ”Nattugglan-Vänerparken: Lokalerna”).

I onsdags hade barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson (C) ett slags svar (se TTELA).

mats_andersson2Med en ”dåres envishet” upprepar ordförande Andersson de fåtaliga argument som han kan hitta för en flytt av Nattugglan till Vänerparken. Allt det som talar emot en flytt, de felaktigheter i sak som har funnits i underlaget eller orsakerna till de protester som härrör från föräldrar och personal förbigår han helt med tystnad.

Och det är en vanlig debatteknik. Låtsas inte om andras argument, då finns de liksom inte.

struts_blundaOch vad ska ordförande Andersson annars göra? Ska han försöka att besvara alla frågor och reda ut alla begrepp, så kommer det att stå tydligt för alla och envar hur olyckligt och felaktigt beslutet var. Så då måste ju Andersson låtsas att det inte finns några frågor eller andra argument…

Mats Andersson svarar därför inte på en enda fråga som föräldrarna ställer i sin insändare. Inga svar kring de mörka fuktskadade lokalerna, säkerheten i kulvertarna, parkerings- och trafiksituationen osv. (Jämför gärna med frågorna, se här.)

vanerparkenfsk3

Jo förresten, kanske på en fråga – den om brandsäkerheten i lokalerna. Andersson skriver:

”När det gäller frågor såsom brandskydd, ventilation och utrymningsvägar är våra myndigheter med rätta väldigt noggranna i bygglovshanteringen kring de lokaler som det bedrivs förskoleverksamhet i.”

Om personalen och föräldrarna är nöjda med svaret vet jag inte.

Däremot kommer Andersson med ett alldeles nytt argument. Fast i politiska sammanhang är det både gammalt och uttjatat. Men i brist på bättre så återanvänder ordförande Andersson argumentet.

matsmot VMats Andersson skriver:

”Barn- och utbildningsnämnden i sin helhet, förutom Vänsterpartiet som har en tendens i en del sammanhang att ’vara för, för att vara emot’…”

Mats Andersson (C) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Det är en förtroendepost med både ett visst anseende och ansvar. Ändå visar Andersson bristande respekt mot Vänsterpartiets ledamöter i nämnden. Den kunskap och det arbete vi lägger ner är inte värt någonting, därför att Vänsterpartiet enligt Andersson alltid är emot. Som princip tydligen…

dova_oron2Ordförande Andersson tycker uppenbarligen att några av ledamöterna i hans nämnd inte är värda att lyssna på.

Det är anmärkningsvärt.

Dessutom är argumentet som ordförande Andersson framför mot Vänsterpartiet inte bara felaktigt och ihåligt, det tar fokus från de verkliga frågorna. Eller svaren, rättare sagt.

För övrigt är Vänsterpartiet emot dåliga beslut…

ps.
PS. Jag har skickat denna text till TTELA.

"En demokratisk fars"

19 november, 2015 Lämna en kommentar

Onsdagens kommunfullmäktige höll på i tre timmar. Två av dessa ägnades åt skogsområdet vid Kindblomsvägen i Blåsut.

Det handlade alltså om det lilla, men ändock så viktiga grönområdet uppe på Blåsut. Skogsområdet vid Kindblomsvägen är nämligen det enda grönområdet som finns i stadsdelen.

kindblom_karta2b

Grönområdet är på ungefär 11.625 kvadratmeter. Det är 3.000 kvm mindre än ytan på Arena Vänersborg…

Igår beslutade fullmäktige att sälja en del av området till Brunbergs Bygg, så att Brunberg kan bygga fyra parhus (=8 hus) där. Dessutom åtar sig kommunen att bygga en väg tvärs igenom skogen och en ny damm till de rödlistade salamandrarna. Ungefär 30% av skogsområdet kommer att försvinna.

Det var oppositionen som angav tonen och som sökte debatten, framför allt Vänsterpartiets Rininsland och jag själv. Men även Morgan Larsson i välfärdspartiet och Kurt Karlsson och Anders Strand från sverigedemokraterna var uppe. De var alla emot att grönområdet exploaterades.

dova_oronMen de pratade inför döva öron, som Morgan Larsson mycket riktigt konstaterade.

De som försvarade beslutet från talarstolen var nämligen inte många, egentligen bara en enda person, kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Det var inga andra socialdemokrater, inga moderater, inga folkpartister och inga kristdemokrater uppe i talarstolen. Det var beklämmande.Marie_Dahlin3

Marie Dahlin hade bara två argument, eller kanske rättare, 1½… Det första löd:

”Vänersborg behöver bostäder.”

Det andra, eller det halva:

”De flesta vänersborgare vill att vi bygger bostäder. De flesta vänersborgare säger tyvärr också att det är helt ok, men inte där jag bor.”

Har man denna uppfattning, som socialdemokraterna tydligen har (det har också framförts av byggnadsnämndens ordförande), då behöver man ju egentligen inte argumentera mer. Blåsutborna talar i egna, egoistiska syften, medan vi socialdemokrater står för vänersborgarnas bästa.

gott_ontGott mot ont typ.

En enligt min uppfattning synnerligen arrogant och nedlåtande attityd.

Och med dessa argument tyckte kommunstyrelsens ordförande och kommunens ”starka kvinna” Marie Dahlin tydligen att allt var sagt i sakfrågan.

När Marie Dahlin senare gick upp i talarstolen, och det blev några gånger, även om samtliga tal var både korta och tämligen improviserade, så kritiserade Dahlin de andra ledamöterna för att de kritiserade… Dahlin vägrade konsekvent att argumentera i sak. Hon till och med vägrade att kommentera Lutz Rininsland när han påpekade att förra gången Kindblomsvägen var uppe för diskussion framförde Dahlin argumentet att det var viktigt att det byggdes hyreslägenheter, och inget annat på skogsområdet. var det socialdemokraternas avgörande argument. Vad sa Dahlin nu när det ska byggaspengar5 bostadsrätter som enligt planerna ska kosta 2,4 milj kr per hus och med en månadskostnad på ca 5.400 kr?

Marie Dahlin gick inte heller i svaromål när både Rininsland och Morgan Larsson talade om att det finns väldigt många områden i Vänersborg som passade mycket bättre för bostäder än Kindblomsvägen. Det gäller områden i Mariedal östra, Onsjö södra, Holmängen, Skaven, Öxnered osv. Här går det långsamt fast områdena lämpar sig utmärkt för många fler bostäder än 8 hus – som på Kindblomsvägen… Rininsland (V) efterlyste dessutom ett bostadsförsörjningsprogram för kommunen, något som Vänsterpartiet har motionerat om redan på Lidells tid.

Som sagt, det gick inte att få Marie Dahlin att argumentera i sak…

parodiOch ingen annan heller. Det var nästan parodiskt.

Bo Carlsson (C) äntrade motvilligt talarstolen alldeles i slutet av debatten, efter att han hade blivit hårt ansatt av Lutz Rininsland (V) och Morgan Larsson (VFP). Centerpartiet har nämligen alldeles nyligen ändrat åsikt omc skogsområdet. Bo Carlsson såg skamsen ut och förklarade att styr flera partier tillsammans så måste man:

”ge och ta.”

Och antydde därmed att avlönade och arvoderade ordförandeposter är viktigare än principer.

Men på sätt och vis var det ändå starkt av Carlsson att förklara sitt och centerpartiets svek mot blåsutborna. Annat var det med miljöpartiet.

mpMarika Isetorp (MP) gick upp alldeles i början av debatten, som nummer två, direkt efter Marie Dahlin.

Isetorp:

”Vi i miljöpartiet har i det här ärendet bestämt oss för att avstå från att delta i behandlingen av ärendet och också i beslutet.”

Utan en tillstymmelse till motivering! Sällan har väl en sådan feghet hörts i sessionssalen. Miljöpartisterna sa inte ett enda ord under hela debatten. (Inte de heller…)

motion4Miljöpartiet har länge varit emot exploateringen vid Kindblomsvägen. De skrev till och med en motion ihop med Vänsterpartiet, välfärdspartiet och centerpartiet(!) om att inte bygga i området för några år sedan. Dessutom gick miljöpartiet till val på att bevara området. Det går fortfarande att läsa på partiets hemsida (klicka här) att:

”Miljöpartiet vill undanta skogsområdet vid Kindblomsvägen på Blåsut från vidare exploatering.”

Jag vet att människor i Blåsut röstade på miljöpartiet just för detta. Det har de nu bittert fått ångra. Men när det kommer till principer går inte miljöpartiet att lita på. Inte ett dugg!

svekMiljöpartiets agerande är om möjligt ännu mer beklämmande än centerns svek.

Och så finns det politiker som förfasar sig över det politikerförakt som breder ut sig bland stora delar av allmänheten…

Frågan att exploatera Blåsuts sista skogsområde och försämra möjligheterna för så många vänersborgare, särskilt barnfamiljer, i Blåsut och elever vid Blåsuts skola att ha ett grönområde i närheten är en viktig fråga. Och den frågan har nu beslutats av 32 ledamöter (plus 4 stumma miljöpartister) i Vänersborgs kommunfullmäktige, varav 30 satt tysta (plus 4 stumma miljöpartister) och inte sa ett ord. Och de två som sa något, framförde chaplinendast ett enda argument. Som dessutom var synnerligen tvivelaktigt.

De åhörare som jag pratade med efteråt tyckte att behandlingen var en fars. Och jag är benägen att hålla med.

Men nu har kommunfullmäktige ändå fattat beslutet, men säkerligen är ärendet ännu inte avgjort. Det kommer dock troligtvis att bli jurister som diskuterar frågan vidare, och inte politiker. För det är nog så att bygglovsprocessen öppnar för överklaganden och rättsliga processer.

.

flygfotoPS. Vad jag sa från talarstolen? Valda delar från min tidigare blogg – se ”Bye bye Kindblomsskogen!”. Jag citerade till och med Shakespeare…  ;)

Och satte upp ett litet flygfoto över skogsområdet på talarstolen. (Ordförande Ljunggren har nämligen förbjudit ledamöterna att visa bilder på overhead eller i typ PowerPoint…)

BUN (9/11): Öppna fritids mm

17 november, 2015 2 kommentarer

uggla_nattDet var inte bara Nattugglans nedläggning och flytt till Vänerparken eller de juridiska spetsfundigheterna kring kommunallagen eller i vilken grad nämnden skulle öppna sina sammanträden för allmänheten som ventilerades på det senaste sammanträdet med Barn- och Utbildningsnämnden. Nämnden fick också en så kallad verksamhetsuppföljning.

betyg3Nämnden informerades om kunskapsresultaten för de som slutade åk 9 i våras. Niornas slutbetyg är ju typ ett slutbetyg också för nämndens verksamhet.

Det var ganska positiva siffror som presenterades. Medelmeritvärdet hade ökat en del i kommunen som helhet. Och faktiskt mest på den skola där resultaten har varit mindre bra de senaste åren. Jag tänker på Dalboskolan. Och det är ju roligt, även om man kanske ska hålla i minnet att det är förhållandevis få elever på Dalbo och små förändringar kan få ett stort genomslag på siffrorna. Men det tycks onekligen gå åt rätt håll.

svensk_flaggaMedelmeritvärdet ökar inte bara i Vänersborgs skolor, det ökar i hela landet. Detta samtidigt som Sveriges resultat i internationell jämförelse blir allt sämre. En motsägelse som Skolverket måste få ett ordentligt svar på.

Det var också en ökning av andelen elever i Vänersborg som fick betyg i alla ämnen. Och det är också glädjande. Även om Vänersborg fortfarande ligger under hela rikets resultat.

utmaning3Men nämnden fick också reda på att den står inför en del utmaningar. Så tycks kommunens skolor inte kunna fullgöra sitt kompensatoriska uppdrag fullt ut. Siffrorna visar att det finns en mycket stor skillnad i kunskapsresultat mellan elever som har föräldrar med hög utbildningsbakgrund och de elever som inte har det. Ju längre utbildning föräldrarna har, ju bättre resultat får barnen. Utbildningsbakgrunden slår igenom på alla håll och är en betydligt viktigare faktor för elevers framgångar i skolan än om elevernas föräldrar t ex är födda utomlands. Det tycks för övrigt vara så i hela riket.

boygirlDet är en central fråga, egentligen för hela landet, hur skolorna ska kunna kompensera för föräldrars utbildningsbakgrund. En annan utmaning är hur man ska kunna lyfta pojkarna. Pojkarna har nämligen generellt betydligt sämre resultat än flickorna.

Förvaltningschef Javette avrundade diskussionen med att ställa frågan:

”Hur tänker huvudmannen för att lyfta utvecklingen?”

Och den frågan bör nog vi ledamöter fundera över både en och två gånger.

Grundskolan i all ära, men den stora förändringen kommer att äga rum i nämndens verksamhetsområde ”skolbarnsomsorgen för elever i årskurs 4-6”.

fritidsDet handlar om fritids.

Dock beslutades inget i måndags. Ordförande Mats Andersson (C) hade klokt nog skjutit upp beslutet en månad till nästa BUN-sammanträde. Så i måndags fick nämnden i lugn och ro information, tillfälle att ställa frågor och diskutera. Dessutom ville ordförande Andersson hinna med ett dialogmöte mellan ordförandena i föräldraföreningarna och förvaltningen om förslaget. Jag frågade om inte politikerna i nämnden fick delta, men det hade inte ordförande tänkt sig… Vilket var tråkigt. Det tyckte Anderssons partikamrat Marianne Karlsson också, fast på Facebook. Efter mötet. Inte på sammanträdet.

open2Tanken är att Vänersborg ska införa ”öppna fritids” för barn i åldrarna 10-13 år. Det är för övrigt helt i överensstämmelse med Skollagen (14 kap 7 §). Naturligtvis.

”Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem.”

Fritids som vi har lärt känna det genom åren kommer alltså att försvinna. Det ska istället bli en öppen fritidsverksamhet. Barn i de aktuella åldrarna kan komma till fritids om de vill och när de vill och i den utsträckning de vill. Dock inte på mornarna, då kommer inte fritids att vara öppet. Det finns dock tankar på att servera ”öppen frukost”. För övrigt kommer mellanmål att serveras efter skoltid.

Märk väl att den traditionella fritidsverksamheten kommer att finnas kvar för elever i behov av olika former av särskilt stöd.

På fritids kommer personal att jobba som tidigare var på de ”vanliga” fritidshemmen.

skolbussKommunen (=huvudmannen) har inget ansvar för transporten till fritids, vilket för övrigt huvudmannen inte har idag heller. Utbudspunkterna, dvs lokalerna där den öppna fritidsverksamheten ska inrymmas, ska ligga centralt så att de lätt kan nås. Vilka ställen det blir är i nu-läget inte bestämt, men förvaltningen tittar på t ex Ungdomshuset och Sportcentrum, Fyrkanten i Vargön, Frändefors IF:s lokaler och idrottshallen eller Sörgården i Brålanda, men även på andra lokaler. Här kan kanske fler ställen bli aktuella, kanske har också föräldrarna förslag.

Jag hörde redan en mor som undrade varför inte Mariedalsskolan skulle kunna vara en utbudspunkt, eftersom skolan är kommunens största skola. Och då tänkte jag att det var ingen dum idé – ur integrationssynpunkt…

pengar_faNär det gäller ansvarsfrågan, för barnen på ett öppet fritids, är jag inte riktigt säker på hur det kommer att se ut. Jag antar emellertid att ansvaret kommer att ligga på föräldrarna, eftersom verksamheten är helt frivillig. Vissa kommuner tar ut en avgift (typ 100 kr per termin) för den öppna verksamheten och då kan närvarokontroll ingå. Men det är ännu inte bestämt hur Vänersborg ska göra.

Kommunen har redan börjat höra sig för hos olika föreningar efter intresse att bedriva verksamhet i anslutning till utbudspunkterna. Och det tycks som om många föreningar, t ex idrottsklubbar, är intresserade av att medverka. Kanske även kultur- och fritidsnämnden kan delta på ett hörn.

lgr11Barn- och utbildningsnämnden är fortfarande huvudman för verksamheten, vilket betyder att de öppna fritidshemmen ska jobba enligt LGR11, dvs läroplanen. Det betyder också att nämnden måste utöva tillsyn över den verksamhet som de olika föreningarna, som vill delta i verksamheten, bedriver.

Bakgrunden till den föreslagna förändringen av fritidshemmen är ekonomisk. Nämnden ”behöver” spara, och det är inget att hymla med. BUN beräknas göra en årlig besparing på 4 milj kr. (Från en kostnad på 10,3 milj till ca 6,3 milj.) En del av besparingen blir från den enskilda pedagogiska omsorgen, som inte kan bedriva sin verksamhet på samma sätt som tidigare – med de stora utgifter detta har inneburit för kommunen. Och faktiskt, minskade möjligheter till integration.

Det finns också andra faktorer som talar för att införa öppna fritids.

fotboll5Som det är nu är väldigt många barn inskrivna på fritids. Dock så är det förhållandevis många som inte utnyttjar sina platser, eller kommer väldigt sporadiskt. Det blir både dyrt och svårplanerat för kommunen. Kommunens föreningar har också uttryckt att det är svårt att rekrytera nya ungdomar till sina verksamheter på grund av fritidshemmens ”konstruktion”. Barnen deltar helt enkelt i mindre omfattning i föreningarnas fritidsaktiviteter. Öppna fritids skulle kunna ändra på det.

tummen_upp2Och till sist, öppna fritids skulle hjälpa de arbetslösa. Som det är nu har inte dessa föräldrar rätt till fritidsplatser.

Vi får se vad föräldrar, barn och inte minst de andra partierna säger om förslaget att införa öppna fritids. Själv måste jag säga att jag känner mig ”försiktigt positiv”.

Bye bye Kindblomsskogen!

15 november, 2015 Lämna en kommentar

shakespeare2“Vårt hela långa levernes elände;
Ty vem fördroge tidens spe och gissel,
Förtryckets vrånghet, övermodets hån.”

Det har växlats många ord om det lilla skogsområdet uppe vid Kindblomsvägen. Inte minst i denna blogg. Och på onsdag ska hela historien få ett slut… Om än inte lyckligt.kindblom2 Kommunfullmäktige ska besluta om att bygga 4 st parhus i skogen, i det sista grönområdet på Blåsut.

Så idag publicerar jag en blogg som är lång, och total meningslös. Den kommer inte att få någon som helst betydelse för beslutet i fullmäktige. Men att jag ändå skriver den beror på dels en gest av sympati och medkänsla till dem som nyttjar grönytorna och framför allt till dem som bor runt området, som har kämpat mot en trilsken och maktfullkomlig kommun i många många år nu. Och dels som en illustration till hur den samlade makten bestående av betongalliansen, dvs socialdemokrater, moderater, centerpartister, folkpartister och kristdemokrater, kör över vänersborgarna. (Centerpartiet har från att ha varit motståndare till att bebygga området nu svängt, medan miljöpartiet som också varit motståndare varit helt tyst i frågan.)

kindblomPlatsen vi talar om är ett skogsområde på Blåsut. Det är ett grönområde på ungefär 11.625 kvadratmeter. Det tänkta exploateringsområdet är på 4.125 kvm och det intilliggande parkområdet, som ska bli kvar, på 7.500 kvm. Man kan jämföra med Arena Vänersborg. Arenans längd är 146 m och bredden är 100 m, dvs 14.600 kvm. Grönområdet vid Kindblomsvägen är alltså hela 3.000 kvm mindre än Arena Vänersborg.

Det handlar om att fyra parhus, åtta nya hus, ska byggas i skogen. Egentligen en ganska liten grej kan tyckas. Men för invånarna i Blåsut och särskilt de boende runt Kindblomsvägen är det inte det. Det finns hur många platser som helst att bygga på i Vänersborg, platser som dessutom är bättre än Kindblomsvägen, t ex Öxnered eller Skaven. Eller varför inte Onsjö, Mariedal Östra eller Ursand? Också platser där betydligt fler hus skulle kunna byggas.

Men Kindblomsskogen ska bebyggas, det ska betongalliansen bestämma på onsdag.

kindblom_karta2b

Skogsområdet vid Kindblomsvägen är det enda grönområdet som finns i Blåsut. Det utnyttjas inte bara av de boende i området, flera blåsutbor går dit och till lekplatsen i området kommer många föräldrar med sina barn. Det är dessutom kanske det enda grönområde som skolbarnen på Blåsut skola kan gå till.

Vänersborgs kommunfullmäktige har med stolthet uttalat sig om vikten av att spara värdefull natur och behovet av grönområden i tätorten. Det skedde i synnerhet när “Grönplan Vänersborg 2008″ antogs av kommunfullmäktige den 15 april 2009.

gron_ploppNågra citat ur Grönplanen:

 • “När nya bostadsområden byggs och befintliga förtätas bör stor vikt läggas vid att välja ut och spara den mest värdefulla naturen.”
 • “I Miljöbalken talas om vikten av att särskilt beakta behovet av grönområden i tätorten och att till förmån för friluftslivet skydda natur- och kulturvärden från påtaglig skada.”
 • ”Förbättra tillgången på närnatur för de skolor och förskolor som har långt till naturområden.”

Och Blåsuts skola finns i Grönplanen med bland: mouth

”skolor med dålig tillgång till gröna miljöer”

Men vackra planer är ofta bara ord i betongpartiernas munnar…

Förutom då när det gäller vissa detaljplaner. Särskilt då om planerna gynnar maktens intressen. Vilket sällan Grönplanen tycks göra…

1933Det finns en detaljplan för skogsområdet vid Kindblomsvägen. Och i planen finns några hus inritade. Men – detaljplanen är från 1933. Ja, du läste rätt – 1933!

Den gällande detaljplanen ritades och beslutades alltså innan ens den första SAAB-bilen rullade på våra vägar. Och då påstår ändå de styrande att planens trafiklösningar fortfarande gäller. Liksom allt med fastigheterna, trots att det har varit en viss utveckling av hus och bostäder under dessa drygt 80 år…

Dessutom finns det, enligt de boende i området, flera varianter av detaljplanen och för övrigt en del andra ”underligheter”.

Men detaljplanen, liksom betongalliansen, tar inte heller någon större notis om att området redan är bebott…

vattensalamanderOmrådet är bebott av den stora salamandern, den mindre vattensalamandern, kopparödlan, skogsödlan, den vanliga grodan och paddan. Den stora salamandern är dessutom rödlistad och vad jag förstår är också den vanliga grodan och paddan fridlysta och skyddade enligt lag.damm2

Länsstyrelsen har varit inblandad i frågan om salamandrarna. Fast inte Länsstyrelsen i Vänersborg, utan av någon anledning Länsstyrelsen i Mariestad. Länsstyrelsen i Mariestad ansåg att kommunens åtgärder för salamandrarnas boende är tillräckliga. Kommunen har nämligen tänkt sig att iordningsställa en ny liten damm för salamandrarna. För där salamandrarna bor nu, där ska människor bo…

Det kan ibland bli både lite ”lustigt” och absurt när makten agerar. När de boende i området överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen så tog inte domstolen ställning i sakfrågan. Domstolen konstaterade bara att de som överklagade inte hade rätt att överklaga! De boende i området var inte sakägare! De enda som tydligen hade rätt att överklaga var de berörda, dvs salamandrarna själva…

demokrati3Som ni läsare förstår så har hela affären Kindblom en djup demokratisk aspekt. Men varken politiker eller tjänstemän har visat något verkligt intresse av en riktig dialog med de boende – en dialog där man inte bara hör vad den andre säger utan också lyssnar.

När Kindblomsvägen var aktuell för några år sedan skrev de boende:

“… alla frågor eller argument, som lagts fram av grannskapet, bemöts av tystnad eller negligens (likgiltighet; min anm) … Bemöts man dessutom av en argumentation som inte kan underbyggas av vare sig fakta eller logik utan enbart av svepande fraser så som ‘de vill bara inte att det byggs hos sig’ – då menar vi att demokratins verktyg har sats ur spel.”

Det här sista argumentet, ”de vill bara inte att det byggs hos sig”, upprepades så sent som för 2,5 veckor sedan i kommunstyrelsen av ingen mindre än byggnadsnämndens ordförande Bo Dahlberg (S).

sossar_surEn annan variant på den nedlåtande och lite föraktfulla attityden gav Marie Dahlin prov på i en insändare i TTELA för några år sedan:

”Vi vill inte förvägra vänersborgarna att bo lika bra som ni gör.”

Invånarna i Blåsut är inga riktiga vänersborgare… Precis som salamandrarna…

betongblandareDet finns ibland bland kommunens styrande betongpolitiker en slags misstänksamhet mot folket i kommunen som jag inte förstår mig på. Och det trots alla fina visioner, planer, mål och dokument. Som vederbörande politiker dessutom tycks vara väldigt stolta över. Som i Grönplanen där det står:

När vi planerar utformning och skötsel av den tätortsnära naturen är det viktigt att samråda så att alla får möjlighet att påverka planeringen.”

Ibland tror jag att maktens politiker bara lyssnar på människor när folket har samma åsikter som de själva…

Det förekom faktiskt en ”medborgardialog”, eller vad man nu ska kalla det, om Kindblomsvägen för nästan exakt 3 år sedan. På kommunhuset.

medbkind3Företrädarna för kommunen utgjordes av ett antal tjänstemän från byggnads-, samhällsbyggnads- och miljöförvaltningarna. Kommunen själv representerades av de boende kring skogsområdet vid Kindblomsvägen i Blåsut. Det kan nog vara viktigt för en del att komma ihåg att det är Vänersborgs invånare som utgör kommunen, inte de som sitter i kommunhuset…

De ledande politikerna i samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och Hälsoskyddsnämnden var däremot frånvarande. Så det blev inte mycket till en medborgardialog.

Ska man sammanfatta det tjänstemännen sa i dialogen så var det ungefär det här:

arkitektOmrådet ska bebyggas. Punkt. Det står ju i detaljplanen. Punkt. Vi som tjänstemän måste följa detaljplanen! Det är vårt jobb. Punkt. Att den sedan är från 1933 hör inte hit. Att det inte har byggts på 80 år hör inte hit. Nu måste den uppfyllas. Det är vårt uppdrag som tjänstemän. Punkt. Trots att den är från 1933. Vårt uppdrag är att sälja mark och leta intressenter. Detaljplanen är en robust plan.

Men så visade det sig att hela planeringen gick åt skogen… Efter alla förvecklingar, olika viljor och den starka opinionen drog sig byggföretaget Modulbyggen Normstahl AB ur hela affären och deklarerade att de inte tänkte bygga vid Kindblomsvägen.

kindblom_okt2Och ett tag trodde nog alla inblandade att detta var slutet på historien. Eller affären… Skogsområdet vid Kindblomsvägen skulle förbli just ett skogsområde.

Och skulle inte så bli fallet, så lovade kommunen att i god tid informera de boende runt skogsområdet…

De boende lade också ett medborgarförslag om att bevara grönområdet och att i stället definiera det som parkmark – i stället för kvartersmark. Det är faktiskt så att kommunen definierar området som kvartersmark. Det gör man med stöd av detaljplanen från 1933. Eller som en tjänsteman uttrycker det:

”kvartersmark som råkar vara beväxt med träd”

Medborgarförslaget avslogs av de styrande partierna.

Det var inte slut på historien Kindblomsvägen…

betongblandare2Skam den som ger sig. Den samlade betongalliansen av socialdemokrater, moderater, centerpartister, folkpartister och kristdemokrater, för att inte tala om en del tjänstemän, hade bestämt sig. Det ska byggas i skogen. Punkt.

Utan att någon visste ordet av så var historien igång igen. Utan att varken boende runt Kindblomsvägen eller politiker hade blivit förvarnade. I varje fall de som inte arbetade på kommunhuset.

På morgonen den 28 augusti kunde vänersborgarna läsa i TTELA:

”Brunbergs bygg planerar att bygga bostäder på det omstridda området vid Kindblomsvägen på Blåsut i Vänersborg.
– Vi vill komma igång så fort som möjligt, säger vd Mickael Brunberg.”

WriterMen det var tydligen en gammal nyhet… Egentligen. För redan den 18 maj hade Brunberg skrivit till kommunen och anmält att han ville köpa fastigheten vid Kindblomsvägen.

Men… Som av en händelse…

Denna skrivelse, denna begäran från Brunberg, kände ingen mer till än vissa politiker och tjänstemän i kommunhuset. Skrivelsen från Brunberg diariefördes aldrig… Inte förrän den 28 augusti, samma dag som TTELA hade sin artikel. Och samma dag som Vänsterpartiet i ett mail till berörd förvaltning undrade vad i glödheta…kindblom_karta3

Och nu vill det styrande betongblocket sälja marken till Brunbergs så att de kan bebygga skogsområdet… Kommunen vill ha 1,6 milj kr för marken. När Modulbyggen Normstahl AB ville bygga i skogen år 2011 var priset 1,5 milj kr. En ganska måttlig prisökning på 4 år kan tyckas…

Husen som ska byggas ska bli bostadsrätter och enligt planerna kosta 2,4 milj kr per hus (yta 115 kvm) och med en månadskostnad på ca 5.400 kr. Det handlar inte om några hyresrätter som Marie Dahlin (S) sa för några år sedan… Det blir alltså tämligen exklusiva bostadsrätter.

lana_pengarDet är ändå en dålig affär för kommunen. För att möjliggöra en exploatering av tomterna på Kindblomsvägen så ska nämligen samhällsbyggnadsnämnden få 2,7 milj kr till en gata tvärs genom skogen (1.550.000 kr), VA (1.100.000 kr) och en ny damm till salamandrarna (50.000 kr). Finansieringen ska för övrigt ske genom ökad upplåning.

När det gäller kompensationsåtgärderna för salamandrarna så vet jag att de boende en gång skrev att det inte finns några salamandrar i det område där den nya dammen ska byggas. Och det skulle helt enkelt kunna betyda att det nya området inte passar för salamandern…

Kommunen får inte slarva med sina reptiler. De har antagligen bott längre i kommunen än människorna… Även om tjänstemän och politiker är av ett gammalt och segt släkte.no_money3

Kostnaderna för kommunen kommer att överstiga intäkterna. Kommunen kommer återigen att göra en tvivelaktig ekonomisk affär. För samtidigt har de boende runt Kindblomsvägen lämnat in en ansökan om att förvärva delar av området. De vill bygga tre mindre atterfallshus/garage i området och de vill betala 1 miljon kr. Det är 600.000 kr mindre än Brunberg. Å andra sidan behöver inte kommunen bygga varken väg eller VA, och därigenom skulle kommunen spara 2,7 milj kr. Alltså, kommunen skulle tjäna 1 miljon istället för som nu förlora 1,1 milj kr!

Vad jag förstår så ligger dock denna ansökan fortfarande kvar obehandlad. Den kom in lite sent… Men hade kommunen skött sin diarieföring när det gäller Brunbergs ansökan om markförvärvet – som alltså kom in redan den 18 maj men inte diariefördes förrän den 28 augusti… Ja, då hade nog Kindblommarnas ansökan också kommit ”i tid”.

diarietDet är sådana här fel och misstag från kommunens sida som gör att vänersborgare och (vissa) oppositionspolitiker tappar förtroendet för kommunens ledande politiker och tjänstemän… Får man verkligen missa en sådan här diarieföring, vilket resulterar i att hela ärendet förblir hemligt (utanför maktens korridorer) ända tills folk ställs inför fullbordat faktum?

På onsdag avgörs alltså skogsdungens öde vid Kindblomsvägen…

Ledamöterna i kommunfullmäktige har fått ett underlag inför beslutet som jag inte tycker är helt korrekt. Jag tänker närmast på ett tjänsteutlåtande från kommunens planerare. Det har precis som vissa underlag i Barn- och Utbildningsnämnden (läs Nattugglan-Vänerparken…) en kraftig slagsida.

droppeUtlåtandet drar slutsatsen att skogsområdet ska bebyggas därför att kommunen är i ett skriande behov av bostäder. Det är i stort sett det enda argumentet för en exploatering som framförs. Och visst finns det ett skriande behov, men med enbart detta argument så skulle kommunen ju kunna bygga var som helst – på Skräcklan, på Vänersvallen eller varför inte på Torget.

Det enda som tjänsteutlåtandet säger om Kindblom är att det inte finns några ”juridiska hinder” för att bebygga området. Och det känns inte som något tungt argument… Dessutom kan inte kommunens planerare avgöra detta… Det avgörs av jurister vid någon domstol – om ärendet överklagas… För övrigt finns det inte ett enda argument i tjänsteutlåtandet som tar upp det som talar emot att bygga på just Kindblomsvägen. Och med tanke på bostadsbristen i Vänersborg så är faktiskt också 4 parhus på Kindblomsvägen en droppe i havet.

Sedan innehåller tjänsteutlåtande en del sakfel som inte direkt imponerar…

shakespeare2“Att vara eller icke vara, det är frågan:
Månn’ ädlare att lida och fördraga
Ett bittert ödes styng och pilar eller
Att ta till vapen mot ett hav av kval.”

På onsdag är sagan all för stora delar av skogsdungen vid Kindblomsvägen… Blåsuts sista grönområde ska bebyggas. Det innebär att på våren nästa år så kör Brunbergs grävskopor in i skogsdungen. Och ett år senare är bostadsrätterna inflyttningsklara.

Det känns återigen som att det är något som inte stämmer i politikens Vänersborg…

Nattugglan-Vänerparken: Lokalerna

13 november, 2015 2 kommentarer

ordfklubbaDen 12 oktober fattade barn- och utbildningsnämnden (BUN) beslut att lägga ner Björkholmsgatans förskola/Nattugglan och flytta barn och personal till Vänerparkens lokaler. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. (Se ”Nattugglan läggs ner”.)

sigillNär beslutet togs kände jag mig faktisk ”nödd och tvungen” att framföra att det, för ovanlighetens skull, var en tydlig ”kantring” i det beslutsunderlag som lades fram för nämnden. Det stod i stort sett bara positiva saker om Vänerparkens lokaler, medan nackdelarna utelämnades. När det gällde Nattugglan var det istället tvärtom. Det negativa med lokalerna framhölls och det positiva hamnade i skymundan. Det fanns, tyckte jag, en tydlig vilja att få nämnden att besluta om en nedläggning av Nattugglans lokaler och en flytt till Vänerparken.

I efterhand så har det då också framkommit att den kritik som framfördes i beslutsunderlaget mot Nattugglans ventilation och temperatur inte var riktig. Det var inte heller riktigt att personalen ville flytta till lokalerna i Vänerparken.

Och det i sig är allvarligt… Att nämnden får felaktiga underlag menar jag.

nattugglanNär jag i tisdags var ute på Nattugglan och hälsade på så fick jag en del ytterligare information. Som när miljö- och hälsoskyddsförvaltningen den 22 dec 2014 inspekterade Nattugglan och rapporterade:

”Nattetid upplevs ventilationen ge upphov till drag och buller.”

Så stämde inte detta heller.

Enligt personalen var det ett buller precis när förskolan flyttade in i Nattugglans lokaler. Och det var för flera år sedan! Sedan blev det snabbt åtgärdat. Personalen undrar var uppgifterna kommer ifrån… Och det gör jag med. (Läs: Vem sprider desinformation…)

I BUN:s handlingar stod det också:

”Av säkerhets-/utrymningsskäl får inte andra våning användas för verksamheter med barn. Det är just nu osäkert om vuxna får sova i lokalerna utan att utrymningsvägarna kompletteras med brandstege e dyl.”

Det här har också framförts muntligt på nämndens möten. Och det låter onekligen väldigt drastiskt. Personalen blev mycket överraskade när jag berättade detta. ”Vad då?” undrade de. De menade att barnen aldrig har varit på 2:a våningen. Det har aldrig varitgrava3 meningen. 2:a våningen är och har varit för kontor och personalutrymmen. Alltid.

Som parentes kan jag väl inflika att det är sådant här som undergräver förtroendet, inte bara för kommunens tjänstemän, utan också för dess politiker…

Jag har skrivit till BU-förvaltningen för att få ut underlaget som påvisar det här med säkerhets-/utrymningsskäl och utrymningsvägar (se citatet ovan). Det var i onsdags. Jag har fortfarande inte fått något svar. Jag vet inte varför…

uggla_nattPersonalen på Nattugglan, som till skillnad från inspektörer och ”byråkrater”, faktiskt har arbetat, och det i många år, i lokalerna är oerhört positiva till sina lokaler. De menar att just för att det har varit lägenheter på Nattugglan, så har det varit möjligt att skapat en miljö som passar oerhört bra för ett nattis. Det handlar om kökets placering, om sovrummen etc. Utrymningsvägar för brand etc fungerar också utmärkt. Det går att på enkla sätt ta sig ut ur lokalerna på väldigt många ställen. För att inte tala om utemiljön. Det finns t ex områden där de äldre fritidsbarnen kan spela fotboll och andra bollsporter. Jo, det finns faktiskt fritids på Nattugglan också, något som jag inte är säker på att jag har hört förut.

Med andra ord, de som arbetar i lokalerna och de föräldrar som har barn där, är allihop oerhört positiva. Men det tycks som om ingen har varit intresserad av att höra vad de har att säga…

vanerparkenfsk1Vänerparkens lokaler då?

I BUN:s underlag så stod det faktiskt bara positiva saker om mödravårdens gamla lokaler på Vänerparken. Det framhölls hur positivt det centrala läget är, vilka framtida samordningsvinster man kan räkna med och hur servicen (obekväma arbetstider) kan öka. Det stod egentligen inget om själva lokalerna. Om man nu inte ska räkna med en mening om kostnader som tydligen påverkade investeringar:

”omläggning av avlopp, dränering, nya golvmattor, målning, ventilation, flytt av enstaka väggar.”

Och den meningen borde kanske ha satt igång några funderingar…

TTELA beskrev i en artikel den 10 augusti i år, i ett helt annat sammanhang, lokalerna i Vänerparken (se ”Nya lokaler för barnmorskorna i Vänersborg”). Nattugglan ska ju överta de lokaler där barnmorskemottagningen tidigare har legat.

Så här uttalade sig en chefstjänsteman för barnmorskemottagningen om lokalerna i TTELA:

”Vi fanns ju i källaren på Vänerparken och de lokalerna var inte fräscha. Jag tror inte de hade renoverats sedan vi flyttade in för cirka 20 år sedan. Det var lite fuktskador också. … I källaren kände man sig väldigt instängd och det var mörkt.”

Ett sådant här uttalande manar till eftertanke kan man tycka. Utom då för majoriteten i barn- och utbildningsnämnden…

Och på tal om TTELA.

Idag fredag var det en insändare publicerad i TTELA som tog upp en del aspekter på lokalerna i Vänerparken. En mängd frågor ställdes. Den innehöll också en beskrivning av verksamheten på Nattugglan – Nattugglan är ju inte en ”vanlig” förskola… Det var bara det att TTELA sin vana trogen klippte, raderade och ändrade i inlägget. Därför återger jag, med tillstånd från författarna, insändaren i sin helhet.

===

insandare2Vi vill börja med att förklara lite kort om Nattugglan.

Nattugglans förskola ser på vardagar ut som vilken annan förskola som helst. Från 6:15-17:30 finns där utomordentliga pedagoger som utifrån läroplanen utvecklar och tar hand om våra barn när vi arbetar. Det är när ”vanliga” förskolor och fritids stänger som Nattugglans andra arbete startar. 17:30 finns det fortfarande barn kvar. Barnen äter kvällsmat, borstar tänder, får höra en godnattsaga, får en tröstande varm famn att krypa in i när saknaden efter föräldrarna infinner sig. En del barn blir hämtade sent kanske tillochmed efter läggdags. Andra barn sover där hela natten. En del blir hämtade på morgonen av föräldrarna, skolbarnen kanske måste åka direkt till fritids för att vara på skolan när den börjar. Vissa barn kommer så tidigt som 04. De kommer till förskolan klädda i sina pyjamasar för att sova några timmar till innan dagen gryr. Alltid finns det en personal som tar emot våra älskade barn. Vilken tid som helst på dygnet, alla dagar i veckan. Jul, nyår, påsk midsommar, det finns inga undantag. Vi föräldrar är måna om att våra barn ska få ha så bra vistelse som möjligt på Nattugglan. Därför har vi nu här några funderingar:

Under ganska lång tid har det funnits planer på att flytta Nattugglan till mer nya lokaler som ska vara bättre anpassade för ändamålet.

 • Varför frångår man planerna på den nya etableringen i Kvarteret Hönan?
 • Kommunen har tidigare sagt att man vill ha sin verksamhet i egna lokaler. Varför skriver man då hyreskontrakt på 20 år med ett privatägt företag som har sin befattning i England?
 • Lokalerna som är tänka att fungera som förskola ligger i källarplan, vissa av rummen har inga fönster, det är enligt mödravårdens personal som var där tidigare fuktskador, lukt, mörkt och man får en känsla av instängdhet (artikel ttela 10 aug 2015). Hur påverkar det barnen att vara under marknivå i mörkare utrymmen i längden? Barnen kommer ju även att vistas där på dagtid.
 • Utegården som är där idag är inte anpassad för fler barn. Vi ser heller inte vart man skulle kunna ta utrymme för att göra den större? Utemiljön som idag finns på nuvarande Nattugglan är perfekt för barnen. Även för personalen då barnen är på förskolan så olika tider att man har svårt att gå långt från gården, ännu svårare för dem att kunna åka på utflykt.
 • Området runt är starkt trafikerat. Vårdcentralen ligger alldeles över och personal, barm och föräldrar kommer att påverkas negativt av all trafik från dem som besöker vct både med ambulans, taxi och egna fordon, samt företagsbilarna som rör sig mycket i området. Edsvägen ligger nära inpå och där önskas att en bedömning av säker väg görs!
 • Hur ser utrymningsplanen ut? Både dag och nattetid? Brandsäkerhet? Kulvertar som går under hela ”bygget” ända bort till Vattenpalatset! Säkerhet för barn och personal? Kan obehöriga komma in?
 • Parkeringsmöjligheter när man hämtar/lämnar vakna men framförallt sovande barn? Nu kan personal se när man kommer genom grinden, förbereda genom att öppna. Man slipper då ringa på och riskera att väcka andra barn.
 • Är lokalerna bullertestade? Långvarigt/högt buller leder ofta till bestående hörselskador.
 • Uppfylls kraven på minimi yta?
 • Blir det större barngrupper? I sådana fall varför?
 • Varför informerade man inte oss föräldrar tidigare?

Alla barn behöver trygghet och stabilitet på sin förskola. Barnen på Nattugglan är om möjligt ännu mer i behov av det under de långa, sena och tidiga dagar de blir lämnade på förskolan. Det är då vi föräldrar känner oss trygga med den vana, varma personalen. När man har läst om beslutet att Nattugglan till Vänerparken har ett av argumenten varit att det är nära resecentrum. Hur kan man då bygga andra avdelningar i kvarteret Hönan? Det är ju längre från resecentrum. Dock är den platsen bättre att inhysa även Nattugglan på med tanke på naturen runtomkring samt att det skulle bli NYA FRÄSCHA lokaler för både barn och personal! Området är även lugnare än Vänerparken och luften är bättre där dåinsandare1 det kör mindre fordon där under dygnet, vilket påverkar alla barn positivt men allra bäst är det för dem av barnen som lider av astma och allergier!

Barnen ska bygga framtiden! Vi måste hjälpa dem att få en bra start!

========

skola_bort2Och jag får väl som nämndsledamot erkänna att jag inte kan svara på insändarens frågor. Å andra sidan känner jag mig inte direkt skyldig att behöva göra det, jag röstade ju faktiskt nej till flytten. Men kanske kommer det en insändare med svar från de ledamöter i nämnden som beslutade om att flytta förskolan till Vänerparken…

Barn- och utbildningsnämnden har inte varit på plats och studerat lokalerna på Vänerparken (naturligtvis inte på Nattugglan heller). Vilket kanske förvånar en del.vanerparkenfsk2 Nämnden borde kanske ha gjort det. För egen del är jag ganska övertygad om att beslutet kunde ha blivit annorlunda om så hade varit fallet.

Det är faktiskt en mer eller mindre bedrövlig syn att komma ner i det utrymme som ska bli förskolans lokaler – efter att först ha gått ner några trappor (under vårdcentralen) och förbi en lång, mörk och skrämmande kulvert.

Så himla mörkt och dystert. Det är bara fönster på en sida i rummen och inga i den långa korridoren. Signaturen ”Jenny” har gjort mig uppmärksam på vad Göteborgs kommun (se här) skriver om dagsljus i förskolelokaler:

”Rum där barn vistas permanent ska ha tillräckligt med dagsljus. Fönsterytan bör vara minst 10 procent av golvytan. Det innebär att exempelvis källar- och vindslokaler är olämpliga för barnomsorg.”

tystnad2Varför skulle det vara annorlunda i Vänersborg? Men även detta kanske nämndens majoritet kan svara på i en insändare… De hindrar ju vänsterpartister från att ta upp ärendet i nämnden igen…

Det ovan citerade dokumentet från Göteborg tar även upp fukt:

”Det finns en stark koppling mellan fuktskador i byggnader och hälsoproblem. Fukt kan orsaka mögel och bakterier som avger kemiska ämnen. Kemiska ämnen kan också frigöras från material, vilket i sin tur kan ge upphov till hälsoproblem. … Kontrollera att det inte finns fuktskador innan du startar verksamheten i en ny lokal. En gammal fuktskada som är felaktigt åtgärdad kan också orsaka hälsoproblem.”

Nu ska jag väl inte sänka mig så lågt att jag ska sprida obekräftade rykten, men när en person, som har arbetat i lokalerna, säger att hen känner lukten av mögel, så är det i varje fall en signal om att lokalerna borde kontrolleras. (Jag kände själv ingen mögellukt vid mitt besök.)

Fuktskadorna var förresten lätta att se. De fanns lite överallt…

vanerparkenfsk3

Sett med en amatörs ögon så verkade ventilationen definitivt att bara vara anpassad för typ 1-2-3 personer i varje rum, inte 10-12 barn…

vanerparkenfsk5

Jag har också fått OVK:erna (OVK=obligatorisk ventilationskontroll) för lokalerna, men de är inte helt lätta att förstå sig på. (Maila mig om du vill ha dem.) Jag kan inte se vilken verksamhet lokalerna är projekterade utifrån och det framgår inte heller om det är mätt i de rum som avses bli förskola.

Hur som helst.

Det är för mig ofattbart att vi ledamöter i nämnden har fått oss till del att lokalerna på något sätt skulle vara inbjudande och lämpliga för förskoleverksamhet… Totalt ofattbart!

Och hur löd meningen i nämndens underlag…?

”omläggning av avlopp, dränering, nya golvmattor, målning, ventilation, flytt av enstaka väggar.”

Avlopp, dränering, golvmattor… Jag har tydligen ändå missat en del när jag var nere i lokalerna…vanerparkenfsk7

Och så undrar jag… Har brandmyndigheterna varit på Vänerparken? Och i så fall, vad sa de om förskoleverksamhet i lokalerna? Jag såg t ex att kulverten vid ingången till förskolans lokaler  var en utrymningsväg för barnen…

Men om det börjar brinna, hur lång tid tar det för kulverten att fyllas av rök…?

personalPersonalen på Nattugglan berättade att de hade varit på studiebesök på Vänerparken. Efter BUN:s beslut. De blev inte heller imponerade av lokalerna. (Om nu någon kan bli imponerad. Ja… Förutom då en majoritet av ledamöterna i nämnden och förvisso några chefstjänstemän.) Tvärtemot vad förvaltningschefen sa till nämnden i måndags…

Personalen var inte bara kritiska till det jag redan beskrivit, utan också till hela planlösningen. De ansåg att korridoren är alldeles för lång och att rummen ligger alltför utspridda och är felaktigt placerade för att kunna bedriva en bra verksamhet. Personalen såg de praktiska svårigheterna vid typ sömn, kök, personalutrymmen etc.

Här ser vi en av planlösningarna. Det finns tre varianter. (Maila mig om du vill ha dem. Förresten, bilden nedan blir större om du klickar på den.)

vanerparkenfsk4

Personalen på Nattugglan jämförde utomhusmiljön på Nattugglan/Björkholmsgatan med den nya i Vänerparken… De var inte särskilt glada…

Utomhusutrymmet är trångt och ligger inbäddat mellan husen. Stora delar av dagen så ligger utrymmet i skugga och på somrarna kan det säkert bli väldigt hett. Men framför allt undrade personalen hur alla barn skulle få plats. Och det undrar jag också. Särskilt med tanke på fritidsbarnen som är äldre och behöver större ytor att röra sig på. Och att bygga en inhägnad lekplats nere vid sjön, som det har pratas om, känns inte riktigt som ett seriöst alternativ…

vanerparkenfsk6

Jag har svårt att se att Vänerparkens lokaler och utomhusmiljö är ändamålsenliga för förskoleverksamhet. Om man dessutom betänker att det geografiska läget inte heller är helt optimalt utifrån närheten till Vänersborgs trafiktätaste gata (Edsvägen) med stora utsläpp av avgaser från bilar och bussar, problem med in- och utfarter (från Edsvägen) och svårigheter vid hämtning och avlämning av barnen, så blir jag mer och mer övertygad om att majoriteten i barn- och utbildningsnämnden har fattat ett felaktigt beslut.

Men det är klart. Med dagens teknik och med de många miljoner som det privata fastighetsbolaget tjänar varje år på Vänerparken, och Vänersborgs kommun, så finns det ju möjligheter, antar jag, att renovera, bygga och förändra så att lokalerna blir bättre än vad de är just nu…

Men det känns mer och mer som att det är något som inte stämmer i politikens Vänersborg.

Om det nu någonsin har stämt…

%d bloggare gillar detta: