Arkiv

Archive for the ‘Kindblomsvägen’ Category

Stop digging

13 maj, 2019 4 kommentarer

Idag var det inte riktigt tänkt att jag skulle skriva någon blogg, men så fick jag se på Facebook att Brunbergs Bygg AB har presenterat ett eget ”Fair Play Certifikat”. Det var emellertid ett tag sedan, närmare bestämt i september förra året. Men en kommentar gjorde det hela aktuellt igen.

”Fair Play Certifikatet” innehöll fyra punkter

  • ”Öppen och transparent samverkan”
  • ”Seriösa affärsrelationer”
  • ”Motverkar mutor och korruption”
  • ”Främjar mångfald”

Och det kan nog alla stryka under på att detta är viktiga ledstjärnor för ett sjysst och seriöst arbetande företag. Det är nog inte heller särskilt svårt att gissa varför Brunbergs ”Fair Play”-certifiering kom förra året. De flesta känner väl till de misstänkta skumraskaffärer som håller på att utredas i Vänersborg, där också ett byggföretag sägs vara inblandat. Brunberg vill naturligtvis inte förknippas med sådana affärer. Certifieringen är vad jag förstår helt enkelt en deklaration från företaget självt – ”lita på oss, vi är seriösa”.

Min egen erfarenhet av Brunbergs som byggföretag är också odelat positiv. Brunbergs har varit på olika skolor i kommunen och gjort ett fantastiskt bra jobb. Det finns nog ingen som jag har pratat med som har påstått något annorlunda. Jag vill understryka det.

Det som hände förra veckan uppe i skogsområdet på Kindblomsvägen fläckade emellertid ner min bild av företaget och dess image. Den massiva avverkning av skogen på den fastighet som Brunberg hade köpt av kommunen var mycket ”tråkig” (sorglig, ledsam, bedrövlig, avskyvärd), och onödig. Företaget har ju fortfarande inte något bygglov… (Se ”Skogen avverkas vid Kindblomsvägen”.)

I samband med den egna ”Fair Play”-certifieringen förra året skrev företagets VD, fortfarande på Facebook:

”En tanke och ide som nu blir verklighet efter några års funderande. Vårt syfte och mål är att vi vill på detta sätt visa vår personal, beställare, kunder och leverantörer hur vi tänker och driver vår verksamhet.”

Snart ett år senare så kommenterades certifieringen och VD:ns uttalande, med all säkerhet efter att personen ifråga hade läst min blogg om skogsavverkningen på Kindblomsvägen.

Personen skrev:

”Det var ju riktigt roligt. Speciellt om man jämför med den senaste skogsavverkningen.”

Brunbergs VD blev inte glad över kommentaren. Han svarade:

”Väljer att inte bemöta detta djupare men du verkar ha noll koll och kanske borde fokusera på något annat istället för detta som du inte har att göra med.”

Det var ett svar som i mitt tycke inte var speciellt värdigt ett seriöst företag. Jag tror att företagets VD åtminstone hade glömt en av punkterna i ”Fair Play Certifikatet”:

”Öppen och transparent samverkan”

Eller som de säger i Amerika:

”If you find yourself in a hole: stop digging”

PS. På Brunbergs hemsida kan du se hur företaget tänker sig byggnationen i Kindblomsområdet (klicka här). På bilden ser du fortfarande många träd, och inga kalhyggen…

Skogen avverkas vid Kindblomsvägen

10 maj, 2019 3 kommentarer

I tisdags fick jag följande kommentar på bloggen (se här):

”Du verkar ha koll på hur skogsområdet vid Kindblomsvägen. I skrivande stund håller de på att avverka en stor del av de träd som finns i området. Det ser rent ut sagt förjävligt ut.
Vet du varför detta görs när Länsstyrelsen sagt nej till byggnation i området?
Det är med stor sorg jag ser på hur området förstörs och det Blåsut som en gång var försvinner mer och mer.”

Och visst, så var det. Delar av skogen avverkades. Den lilla skogen uppe på Blåsut blev ännu mindre…

Det var Brunbergs Bygg som avverkade skogen. Det här beskedet fick jag från samhällsbyggnadsförvaltningen i onsdags:

”Det är den privata fastighetsägaren som tar ner träd. Bedömning har gjorts av bygglovshandläggare att det inte behövs något marklov för detta.”

Brunbergs har köpt marken, företaget tänker bygga bostäder där. Och har haft de planerna under flera år. Ja, Brunbergs har till och med fått bygglov – två gånger. Båda gångerna har Länsstyrelsen dock upphävt byggnadsnämndens beslut. Nu senast den 21 mars 2019 (se ”Affären Kindblom: Länsstyrelsen säger nej”):

”Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och avslår Salamandern ekonomisk förenings (=Brunbergs Bygg; min anm) ansökan om bygglov.”

Det betyder att Brunberg inte får bygga hus på sin tomt på Kindblomsvägen. Det finns inget bygglov!

Så varför hugger då Brunberg ner träden?

Naturligtvis hoppas företaget att det till slut kommer att få bygglov, som även Länsstyrelsen godkänner. Och den dag ska träden vara borta… När det kan bli vet emellertid ingen i nuläget. Ingen vet ens om Brunbergs någonsin kommer att få bygglov. Länsstyrelsen skrev nämligen i sitt senaste beslut:

”Eftersom hinder mot bygglov föreligger redan på grund av att murens placering på punktprickad mark inte kan godtas saknas skäl att pröva klagandenas övriga invändningar.”

Det betyder att det kan finnas ännu fler skäl till att byggnadsnämnden hade fattat ett olagligt bygglovsbeslut. De andra invändningarna, som grannarna har anfört, skulle faktiskt kunna åberopas vid ett överklagande av ett eventuellt nytt, tredje, bygglovsbeslut.

Det kan alltså ta flera år innan Brunbergs får bygglov, om företaget nu, som sagt, någonsin får det. Därför tycker jag faktiskt att det är helt befogat att ställa frågan ännu en gång:

Varför högg Brunberg ner träden?

Och faktiskt tycks allt ha gått så snabbt så att någon av grannarna i hastigheten fick träd nedsågade på sin tomt… För övrigt undrar Kindblomsbor och blåsutare om kommunen, och även Länsstyrelsen, helt har tappat intresset för Kindblomsskogen och vad som händer där. Ingen tycks t ex ha varit på plats och kontrollerat om utförd kompensationsåtgärd (dammen) har säkrat fortlevnaden för den rödlistade salamandern…

Det är tråkigt (sorgligt, ledsamt, bedrövligt, avskyvärt) att Blåsuts enda skogsområde nu till stora delar är helt eliminerat…

PS. Tidigare, under mer än tio år och fram till december 2018, bevakade Vänsterpartiet i Vänersborg lokala händelser på sin hemsida. Första inlägget om skogsområdet vid Kindblomsvägen kom i september 2011… (Klicka här!)
Undertecknad har också skrivit en hel del om Kindblom – klicka här.

Affären Kindblom: Länsstyrelsen säger nej

25 mars, 2019 1 kommentar

Som läsare av denna blogg vet, så har ett antal blåsutbor i många år kämpat för att det lilla skogsområdet vid Kindblomsvägen i Blåsut ska få vara kvar som ett orört grönområde. ”Kindblomsskogen” är i stort sett det enda grönområde som finns kvar i Blåsut.

Kommunen däremot har till skillnad från de boende i området velat att det ska byggas hus i en del av skogsområdet. Trots att det strider mot kommunens egen Grönplan. Men som så ofta tidigare, om naturintressen står mot ekonomiska intressen så är det naturintressena som får ge vika…

Kommunen ”vann” naturligtvis striden. Betongpartierna i kommunfullmäktige (S+C+M+L+KD; MP avstod både från att delta i debatten och att rösta) beslutade den 18 november 2015 att grönområdet ska bebyggas (se ”En demokratisk fars”) och det beslutet har inte ändrats.

Det har emellertid inte uppförts några hus i skogen, inte än.

Senast ett kapitel skrevs om byggnationen vid Kindblomsvägen var egentligen i september 2017. Då behandlade Länsstyrelsen ett överklagande från de boende om att byggnadsnämnden hade gett bygglov till Brunbergs Bygg.

Länsstyrelsen beslutade den 4 september 2017:

”Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och avslår ansökan om bygglov.”

Länsstyrelsens uppfattning var alltså att byggnadsnämnden i Vänersborg hade fattat ett olagligt beslut. (Se ”Byggnadsnämnden får underkänt!”.)

Det var till att börja om. Brunbergs gjorde om sina ritningar och byggnadsnämnden beslutade den 21 augusti förra året (2018) att godkänna dem – och ge bygglov. Det här var början till ett nytt kapitel. (Se ”Nytt kapitel i ärendet Kindblom!”.)

Byggnadsnämndens beslut var inte enhälligt. Vänsterpartiets ledamot i nämnden, Pontus Gläntegård, reserverade sig mot beslutet. Han hänvisade till en dom i Mark- och miljööverdomstolen, som sa att murar inte får vara så långa och höga på prickmark som muren var på Kindblomsvägen….

Det handlade om en mur… En stödmur skulle nämligen uppföras vid ”hus B” som var ca 60 meter lång och mellan 0,6 och 1,5 meter hög. Dessutom var omkring 44 meter av muren placerad på punktprickad mark.

I byggnadsnämndens bygglovsbeslut stod det:

”Muren vid hus B avviker mot detaljplanen vad gäller att bygga på mark som inte får bebyggas. I området förekommer flera olika former av inhägnader utmed gata och mot grannfastighet på den så kallade förgårdsmarken. Avvikelsen bedöms därför utgöra en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. Muren bedöms inte påverka trafiken nämnvärt och inte heller medföra en visuell eller annan form av olägenhet som gör att den inte kan tillåtas. Åtgärden är även av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.”

Byggnadsnämnden brukar vara ”noggrann” och hitta det mesta som kan stoppa byggnadsärenden. Det kan många vänersborgare vittna om. I fallet Kindblomsvägen tycks det vara tvärtom. Här hittar nämnden det mesta som skulle kunna tala för att detaljplaner inte behöver följas…

Byggnadsnämndens beslut överklagades återigen av de boende i området.

I förra veckan, den 21 mars 2019, kom Länsstyrelsens beslut:

”Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och avslår Salamandern ekonomisk förenings ansökan om bygglov.”

Beslutet innebär att Länsstyrelsen anser att byggnadsnämndens beslut återigen är olagligt. (Brunbergs Bygg har döpt den ekonomiska förening som köpte och som ska bli byggherrar för skogsområdet till – Salamandern ekonomisk förening.)

Länsstyrelsen skriver i sin tämligen utförliga motivering:

”Som angetts ovan ska planens bestämmelser tolkas i enlighet med den lagstiftning som gällde vid tiden för planens antagande. Till skillnad mot anläggande av parkeringsplatser har uppförande av murar på punktprickad mark ansetts stå i strid mot detaljplaner antagna innan ikraftträdandet av PBL (…). Uppförandet av stödmuren får således, med hänsyn tagen till nämnda praxis samt till murens längd och höjd, anses innebära att marken bebyggs. Stödmuren strider således mot detaljplanen i den del av muren som är belägen på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Länsstyrelsen anser att avvikelsen är så stor att det inte kan vara fråga om en liten avvikelse. Det förhållandet att det i området förekommer murar på punktprickad mark medför ingen annan bedömning. Det är fråga om nybyggnation och enligt Länsstyrelsens uppfattning finns det andra sätt att bebygga fastigheten på än den som framgår av ansökan och som inte kräver att murar placeras på mark som inte får bebyggas. Murens planstridiga placering kan därför inte sägas vara nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Det har inte heller framkommit att avvikelsen skulle kunna godtas av något annat skäl (…).”

Och därmed har ännu ett kapitel om skogsområdet vid Kindblomsvägen avslutats. Brunberg får inte börja bygga några hus, inte efter de planer som företaget, och byggnadsnämnden, hade tänkt.

Det har alltså inte börjat byggas några hus i området än. Och frågan är väl om det blir några. För precis som när Länsstyrelsen upphävde byggnadsnämndens beslut den 4 september 2017, så tittade inte Länsstyrelsen på alla de andra grunderna för grannarnas överklagande. Länsstyrelsen upphäver beslutet på en av grunderna. Länsstyrelsen skrev denna gång:

”Eftersom hinder mot bygglov föreligger redan på grund av att murens placering på punktprickad mark inte kan godtas saknas skäl att pröva klagandenas övriga invändningar.”

Det betyder att det kan finnas fler skäl till att byggnadsnämnden har fattat ett olagligt beslut. Det är invändningar som grannarna kan anföra vid ett överklagande av ett eventuellt nytt bygglovsbeslut.

Även om inga hus har börjat byggas i Kindblomsskogen, så har kommunen inte varit overksam. Kommunen har förberett byggnationen med att anlägga en damm för salamandrar och andra vattenlevande djur. Kommunen har också byggt en väg genom skogen. Vägen har delat skogsområdet, vilket som jag ser det har ”förstört” området – till och med innan det har byggts några nya hus längs vägen. Jag tror också att VA-ledningar är nedgrävda. Om det inte byggs i skogen så har kommunen använt ett antal miljoner kronor i onödan.

Vi är nog många som funderar på hur kommunen sköter och har skött affären Kindblomsskogen. Hela affären känns onekligen lite ”skandalartad”. Det är nog många som också tycker att det är dags att sluta vända fler blad, och avsluta boken om ”affären Kindblom”. Det är nog med kapitel nu. Kanske är det lika bra att Brunberg bygger någon annanstans i kommunen…

PS. Lite kuriosa… Första gången som Vänsterpartiet lyfte frågan om Kindblom var den 6 september 2011. Då skrev Lutz Rininsland om Kindblom på Vänsterpartiets hemsida – ”Hur står det i kommunens vision?”. Två dagar senare, den 8 september 2011, skrev jag en blogg som bland annat handlade om Kindblomsskogen – ”…en kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande”. Och då, 2011, hade Kindblomsborna ändå redan ”bråkat” med kommunen i några år…

Nytt kapitel i ärendet Kindblom!

12 augusti, 2018 Lämna en kommentar

Blåsutbor har i många år kämpat för att det lilla skogsområdet vid Kindblomsvägen i Blåsut ska få vara kvar som ett orört grönområde. ”Kindblomsskogen” är i stort sett det enda grönområde som finns kvar i Blåsut.

Kommunen däremot vill till skillnad från de boende i området att det ska byggas hus i en del av skogsområdet. Trots att det strider mot kommunens egen Grönplan. Men som så ofta tidigare, om naturintressen står mot ekonomiska intressen så är det naturintressena som får ge vika…

Det har sedan ett tag tillbaka sett ut som det trots allt inte skulle bli några hus i skogen. Brunbergs Bygg, som hade fått bygglov, kom inte igång. Till slut skickade emellertid Brunbergs in sina handlingar, och fick dem godkända av byggnadsnämnden. Men då överklagade de boende i området nämndens beslut till Länsstyrelsen – och de boende fick rätt.

Sedan hände inget mer….

Förrän nu… Under semestrarna…

I brevlådorna hos grannarna till skogsområdet damp det den 19 juli ner ett brev från byggnadsförvaltningen. Grannarna uppmanades att komma in med synpunkter och kommentarer gällande ny bygglovsansökan från Brunbergs… Bygglovshandlingarna var på strax under 100 sidor…

Och sista svarsdagen var satt till den 8 augusti.

Det var snålt med tid då flera av de boende var på semester. Flera av grannarna misstänkte därför nästan att kommunen helt enkelt inte ville att grannarna skulle hinna komma med synpunkter. Men det kan vi väl inte tro, byggnadsförvaltningen hade säkerligen bara förbisett att folk kunde resa bort på sin semester. För övrigt så skriver förvaltningen senare:

”Dock ser vi inget hinder att svar på underrättelse kommer in senare. Men för att hinna sammanställa synpunkterna inför nämnden är vi tacksamma för svar senast 18 augusti.”

Mailet där förvaltningen skriver detta är inte daterat, men det verkar vara ett svar på ett mail som skickades den 8 aug, dvs samma dag då slutdatumet inföll. Så jag vet inte riktigt om detta besked fick någon praktisk betydelse eller om det nådde andra grannar. Jag vet inte heller om synpunkter inskickade senare än den 8 aug kommer att betyda något. För om de inte ”hinner sammanställas” betyder väl det att politikerna i nämnden inte kommer att beakta dem när beslut fattas… Eller? Och i så fall blir ju den ”förlängda svarstiden” betydelselös…

Ska jag våga mig på en gissning så tror jag att synpunkter inskickade efter den 8 aug i praktiken innebär att ingen har tid eller möjlighet till att omsorgsfullt ta hänsyn till dessa…

Hur som helst, om en dialog mellan kommunen och kommuninvånarna ska fungera ordentligt, och demokratiskt skulle väl några säga, så måste ju invånarna få tid att läsa och sätta sig in i handlingar, träffas och diskutera för att sedan formulera sina synpunkter. Och då bör invånarna under en semesterperiod få lite mer tid på sig att komma med svar än vad Kindblomsborna har fått denna gång.

Det hör faktiskt också till saken att ärendet Kindblomsvägen har pågått i ungefär 10 år, och någon vecka hit eller dit skulle inte spela någon större roll. Inte heller om man beaktar att handlingarna från Brunbergs inkom till byggnadsförvaltningen redan den 30 januari…

En av grannarna skriver till byggnadsförvaltningen:

”PBL föreskriver att kommunen ska hantrera dylika ärenden skyndsamt om det inte är komplicerat (10 veckor) . Det verkar tagit kommunen 24 veckor att fördela till berörda grannar ! Samma ärende ska nu bemötas av oss inom 14 arbetsdagar mitt under semesterperiod !”

Byggnadsnämnden sammanträder och fattar beslut i ärendet den 21 augusti, dessförinnan ska nämndens presidium träffas.

Länsstyrelsen har som sagt tidigare upphävt ett beslut i byggnadsnämnden (september 2017) där nämnden gav Brunbergs Bygg bygglov. (Se ”Byggnadsnämnden får underkänt!”.) Skälet till Länsstyrelsens dom var då att:

”Den aktuella åtgärden avviker från detaljplanen vad gäller avstånd mellan byggnader”

I denna nya bygglovsansökan har avståndet mellan byggnaderna justerats för att följa planbestämmelsen. Och så långt har byggnadsnämnden fått det enklare att bedöma den nya ansökan. Men vad jag förstår så har Brunbergs inte gjort några andra ändringar.

Och det intressanta i Länsstyrelsens dom är att de boende, som överklagade till Länsstyrelsen, hade flera skäl i sin överklagan, men att dessa andra skäl överhuvudtaget inte bedömdes. Länsstyrelsen ansåg att det var onödigt eftersom det första skälet räckte till att upphäva beslutet…

Länsstyrelsen skrev:

”… saknas anledning att bedöma övriga invändningar från klagandena.”

Det här betyder att de boende runt Kindblomsvägen kan överklaga byggnadsnämndens beslut, om det blir ett ja till Brunbergs ansökan, utifrån de andra grunderna. Länsstyrelsen har ju faktiskt inte ens tagit dessa under övervägande.

Det handlar om fler ”formella skäl” när det gäller tomternas storlek, sammanbyggda hus, parkeringsplatser och punktprickad mark, trafikfrågor till följd av fler bilar i området och även om framtiden för salamandrarna i skogen mm.

Det ska bli intressant att följa fortsättningen på denna 10-åriga följetong. Till slut lär väl dock de ekonomiska intressena vinna över de gröna. Tyvärr… Såvida det inte händer dramatiska förändringar i det politiska landskapet. Fast inte ens det lär väl hjälpa, fullmäktige har ju redan beslutat att skogsområdet ska bebyggas. Men försöka duger…

Vänsterpartiet var emot beslutet att tillåta byggnation i skogsområdet.

Kategorier:Kindblomsvägen

Byggnadsnämndens sammanträde

28 september, 2017 Lämna en kommentar

byggnadsmoteTisdagen den 19 september hade byggnadsnämnden sammanträde.

Byggnadsnämnden beslutade att inte överklaga Länsstyrelsens beslut om bygglovet i den lilla skogsdungen vid Kindblomsvägen i Blåsut (se ”Byggnadsnämnden får underkänt!”).

”Byggnadsnämnden beslutar att inte överklaga länsstyrelsens beslut om upphävande”

kindblomLänsstyrelsen upphävde ju det överklagade beslutet och avslog följaktligen nämndens beslut att bevilja bygglov.

Och det var klokt av byggnadsnämnden.

Nu är det upp till Brunbergs Bygg, som var det företag som hade ansökt om och fått bygglov, att göra om ritningarna och söka ett nytt bygglov. Som byggnadsnämnden sedan ska behandla i vanlig ordning.

skuggaPP”Arnes” fritidshus på Nordkroken var inget ärende på sammanträdet, inte den här gången. Alla väntar säkerligen med spänning på hur det ska gå med ”Arnes” överklagande. (Se ”Arne överklagar och JO-anmäler”.) Däremot var skuggorna från Nordkroken närvarande vid mötet. Skuggorna föll från en PowerPointpresentation, som förvaltningschef Sophia Vikström presenterade för nämnden.

I presentationen visades en bild med texten, under rubriken ”Verksamheterna ska präglas av en god arbetsmiljö, såväl fysiskt som psykosocialt”:

”Blogg som har medverkat till att personal mår dåligt”

bloggareTydligen diskuterade nämnden alltså återigen min blogg på sammanträdet. Och visst blir man som bloggare ganska trött. Jag undrar förresten om alla ledamöter och ersättare i nämnden, och även tjänstemännen, har läst bloggarna och vet vad jag har skrivit. Det är väl en förutsättning för att diskutera den, kan jag tycka. Det finns i varje fall en ledamot (som inte är vänsterpartist) som läser den. Och den personen tycker att det står bra saker i bloggen. (Det fick jag reda på i tisdags.) I varje fall när det inte handlar om byggnadsnämnden…

Är det inte läge att börja analysera det arbete som görs och de beslut som fattas i byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen? Istället för att hålla på att kritisera sina kritiker.

Eller vem vet. Nämnden och förvaltningen kanske har blivit lite mer självkritiska… I protokollet står det nämligen:

”En medarbetare från kommunkansliet med inriktning på plan- och bygglagen kommer att delta i plan- och bygglovsenhetens verksamhetsmöten för att ytterligare säkra optimisträttssäkerhet inom detaljplaner och bygglov.”

Det finns kanske anledning för vänersborgarna att glädjas över detta initiativ, och se lite mer optimistiskt på framtiden…

Samtidigt får man i protokollet reda på att enkätundersökningar pågår på plan- och bygglovsenheten, men att det har varit svårt att få in svar på bygglov.

fragande4Jasså? Är det svårt att få in svar?

Men var det inte de båda ordförande, Bo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M), som skrev till kommunfullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S):

”Ärendena följs upp med enkäter, där resultatet visar att de invånare som har ärenden hos byggnadsnämnden är mycket nöjda.”

Eller var det kanske lite förhastat att skriva så?

Det är väl för övrigt inte så underligt om de få som svarar är de som är positiva…

Antagandet av detaljplan för Norra Sanden och Fisketorget (fast på byggnadsförvaltningen heter det ”Fisktorget”!) har tillfälligt avbrutits får vi reda på i protokollet:

”på grund av nya uppgifter från Statens geotekniska institut som framkommit avseende stabiliteten på Fisktorget.”

sanden_norra_fisktorg

Undersökningar av Structor Mark Göteborg AB från december 2016 visade att:

”Stabilitetsförhållandena är tillfredställande för både befintliga och blivande förhållanden under förutsättning att belastningsrestriktioner införs.”

Men nu vill Statens geotekniska institut (SGI) ha ett förtydligande:

”Såväl totalstabiliteten som dimensioneringen av aktuella geokonstruktioner ska redovisas för att klarlägga vilka laster och övriga förutsättningar som kajen är dimensionerad för samt om dessa är förenliga med de förutsättningar som detaljplanen anger. Om t ex gränstryck för pålarna nyttjas ska det även redovisas att pålarna konstruktivt klarar att ta upp dessa laster samt att muren klarar de deformationer som eventuellt uppstår i samband med detta.”

Det är väl bra antar jag att saker och ting undersöks ordentligt, så att riskerna för att t exmellerud_harda_bud en framtida restaurang ska glida ner i kanalen klargörs…

Till sist.

Förvaltningschef Sophia Vikström meddelade också på sammanträdet att hon hade tackat ja till tjänsten som kommunchef i Mellerud. Och varför inte, det blir nog lugnare där. Så vitt jag vet så finns det ingen politisk bloggare i Mellerud.

Byggnadsnämnden får underkänt!

15 september, 2017 Lämna en kommentar

byggn_2ordfBo Dahlberg (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) skrev som bekant en famös skrivelse om mitt bloggande kring ”Arnes” fritidshus på Nordkroken för några veckor sedan . (Se ”Man slutar aldrig att förvånas…”.) Skrivelsen, som var ställd till kommunfullmäktige och dess ordförande Lars-Göran Ljunggren (S), har fortfarande inte behandlats och ska inte heller behandlas på sammanträdet nästa vecka.

I skrivelsen kan vi bland annat läsa:

”Tjänstemännens professionalitet och kompetens ifrågasätts … För det allra mesta får byggnadsnämnden rätt vid överprövning … Våra tjänstemän har lång utbildning, kontinuerlig fortbildning samt nätverk med omkringliggande kommuner för att sätta en så gemensam nivå för tolkningarna som möjligt.”

nyhetIgår hade ett beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands län hittat sin väg till kommunens diarium. Beslutet får Dahlbergs och Eckerbom Wendels skrivningar att framstå som i bästa fall ”tveksamma”…

lansstyrelsen-vastra-gotalandSaken är den att Länsstyrelsen har behandlat ett överklagande från de boende kring den lilla skogsdungen vid Kindblomsvägen i Blåsut.

De boende vid Kindblomsvägen vill bevara skogsområdet, Vänersborgs kommun vill bygga. De boende överklagade byggnadsnämndens beslut och framförde en mängd skäl till att byggnadsnämndens beslut var felaktigt och att det bygglov som nämnden beslutade om var olagligt.

Nu har alltså Länsstyrelsen behandlat överklagandet, den 4 september beslutade Länsstyrelsen:

dom”Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och avslår ansökan om bygglov.”

Ooops!

Länsstyrelsens uppfattning är alltså att byggnadsnämnden i Vänersborg har fattat ett olagligt beslut!

Så var det med den skrivelsen från Dahlberg och Eckerbom Wendel.

Länsstyrelsen motiverar sitt beslut angående Kindblomsvägen:

”Den aktuella åtgärden avviker från detaljplanen vad gäller avstånd mellan byggnader. … Nämnden har bedömt detta som en liten avvikelse från planen. Länsstyrelsen delar inte denna bedömning utan menar att avvikelsen är alltför stor för att anses utgöra en mindre avvikelse i PBL:s (=Plan- och Bygglagen; min anm) mening.”

kindblom_karta2c

Och bara just detta förhållande, avståndet mellan byggnaderna, motiverade Länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen behövde inte ens behandla de andra skälen som de överklagande hade anfört:

”… saknas anledning att bedöma övriga invändningar från klagandena.”

byggnadsmoteDet betyder att om Brunberg, som är byggherre, så småningom ändrar avståndet mellan byggnaderna, och byggnadsnämnden fattar ett nytt bygglovsbeslut, så kan de boende runt Kindblomsvägen överklaga detta utifrån de andra grunderna. Länsstyrelsen har ju faktiskt inte ens tagit dessa under övervägande. Det räckte alltså med bara den första grunden för att de boende vid Kindblomsvägen skulle få rätt.

För en lekman till bloggare verkar avståndet mellan byggnader i förhållande till detaljplanen vara elementärt. Att tjänstemän med ”lång utbildning, kontinuerlig fortbildning samt nätverk med omkringliggande kommuner” fakirmissar detta torde vara uppseendeväckande.

Nästa vecka sammanträder byggnadsnämnden och då ska bland annat Länsstyrelsens avslag behandlas. Jag tror inte att nämnden tänker överklaga Länsstyrelsens beslut. Det lär inte vinna någon större framgång… Istället borde nog byggnadsnämnden och byggnadsförvaltningen rannsaka sig själva – grundligt.

.

PS. På Vänsterpartiets hemsida kan du läsa mer om Kindblomsvägen och Länsstyrelsens beslut – ”Skulle byggnadsnämnden kunna göra fel?”.

Mörk dag

21 december, 2016 3 kommentarer

sol3Idag infaller vintersolståndet, det är årets kortaste dag. Den följde på årets längsta natt, midvinternatten, även om kölden inte var särskild hård. Och molnen låg, och ligger, tunga, så stjärnorna varken gnistrade eller glimmade. Det är väl nästan att det skulle passa bra med ett citat från ett helt annat sammanhang:

”djupet täcktes av mörker…”

darknessI Vänersborg är det mörkt. Kommunens belysning skingrar knappast mörkret på stadens gator och torg eller i många av kommunens ytterområden… Gatubelysningen är förvisso energisnål, och därigenom både miljövänligare och billigare, men den lyser inte upp omgivningen för invånarna. Jag tror att kommunen behöver tänka om. Jag tror att kommunen behöver tänka sig in i den otrygghet som många upplever utanför hemmets väggar.

kaos_itI kommunhuset är det också mörkt. Sessionssalen måste rivas och kommunhuset står inför omfattande renoveringar. Dessutom fungerar inte stora delar av kommuns telefoni och e-post just nu. Och det ställer naturligtvis till det för många tjänstemän som inte kan utföra sitt arbete som det är tänkt. Vilket i slutändan drabbar vänersborgarna. Anställda och kommuninvånare drabbas också av att många kompetenta chefer snart slutar sina anställningar. Det är ett stort problem. Vad det beror på vet jag inte, men ryktena går.

kindblom2Det är mörkt uppe på Blåsut också. Grannarna fick inte köpa skogsdungen vid Kindblomsvägen. Det verkar inte ens som om kommunen var intresserad av att höra deras bud. Grannarna fick bara ett besked om att det blir Salamandern ekonomisk förening, dvs Brunbergs Bygg AB, som återigen blir erbjudna att köpa marken. Det ska byggas hus på det lilla skogsområdet.

Så jag kan förstå att företagets VD i en annons betald av kommunen skrev:

kommunreklam3”Vänersborgs kommun har ett engagemang som gjort det möjligt att bygga ett hållbart företag.”

Särskilt förstår jag detta eftersom Brunbergs inte behöver erlägga någon handpenning i det nya köpeavtalet… Handpenningen i det förra avtalet var på 160.000 kr och den tillföll kommunen eftersom Brunbergs inte inkom med någon bygglovsansökan inom den stipulerade tiden…

Jag undrar om kommuninvånarna tycker att de styrande partierna Vänersborgs kommun bygger ett hållbart samhälle.

tystnadI Väne Ryr är det också mörkt. Det är inte bara det att kommunen vägrar att sköta om badplatsen när det blir ljust, de boende vid järnvägen får stå ut med bullret och gnisslet från godstågen på nätterna. Kommunen har inte ens besvärat sig med att svara de klagande.

ursand_resort_campingPå Ursand är det också mörkt. I varje fall för Bert Karlssons före­tag Ursand Resort & Camping. Företaget har visat intresse av att köpa Ursand av ­Vänersborgs kommun eller ingå ett tomträttsavtal. Ärendet återremitterades häromsistens av samhällsbyggnadsnämnden. Jag tror dock att detta kan ha varit en liten ljusning för Bert Karlsson. En omröstning i nämnden hade med all säkerhet lett till ett avslag.

nuntorpPå flera sätt kan man väl också tycka att det är mörkt även utanför Brålanda, i Nunntorp. I dagens Melleruds Nyheter säger Robert Svensson (C), tidigare kommunalråd i Mellerud och nu ordförande i Hushållningssällskapet Väst, att han tyckte att återremissen av Nunntorpsfrågan, i Vänersborgs kommunfullmäktige, var:

”det fegaste och fulaste trick man känner till.”

Det är nästan så att jag tror att Svensson inte har varit politiker tidigare…

När jag läser Svenssons motivering till sin åsikt, så måste jag nog säga att jag ställer mig mycket frågande till argumentationen.

hushallningssallskapetRobert Svensson menar att alla i fullmäktige borde veta att Dalslands Naturbruksutbildning AB, vars huvudägare är just Hushållningssällskapet Väst, tänkte bedriva utbildning på Nunntorp. Jo då, det visste hela kommunfullmäktige i Vänersborg, även oppositionen. Saken var ju bara den att Dalslands Naturbruksutbildning fick avslag på sin ansökan av Skolinspektionen och att Robert Svensson själv sa, när han träffade oppositionen, att loppet nu var kört. Det fanns ingen möjlighet för Dalslands Naturbruksutbildning att starta en skola efter det att överklagandetiden hade gått ut. Och det hade den gjort innan fullmäktige hade sitt sammanträde…

Robert Svensson framförde också kritik mot kommunledningens sätt att hantera ärendet, och där står han helt på oppositionens sida.

teacherDet ser mörkt ut även på lärarfronten. Många av kommunens pedagoger närmar sig pensionsåldern samtidigt som elevantalet ständigt ökar. Det måste anställas betydligt fler lärare både i Vänersborg och de flesta kommuner i vårt avlånga och mörka land – både i förskolan och grundskolan. Konkurrensen om de nyutbildade lärarna är hård, särskilt om de mest kompetenta. Och det är den också om de redan legitimerade lärarna. Våra grannkommuner erbjuder allt högre löner för att locka till sig Vänersborgs pedagoger…

ljusDet behövs onekligen mer ljus i det vänersborgska mörkret. Frågan är väl bara om de styrande partierna är kapabla att sprida detta ljus.

Jag tror inte det. Det är nog bara oppositionen, i varje fall delar av den, som kan ordna så att ljuset blir till.

%d bloggare gillar detta: