Arkiv

Archive for 15 november, 2015

Bye bye Kindblomsskogen!

15 november, 2015 Lämna en kommentar

shakespeare2“Vårt hela långa levernes elände;
Ty vem fördroge tidens spe och gissel,
Förtryckets vrånghet, övermodets hån.”

Det har växlats många ord om det lilla skogsområdet uppe vid Kindblomsvägen. Inte minst i denna blogg. Och på onsdag ska hela historien få ett slut… Om än inte lyckligt.kindblom2 Kommunfullmäktige ska besluta om att bygga 4 st parhus i skogen, i det sista grönområdet på Blåsut.

Så idag publicerar jag en blogg som är lång, och total meningslös. Den kommer inte att få någon som helst betydelse för beslutet i fullmäktige. Men att jag ändå skriver den beror på dels en gest av sympati och medkänsla till dem som nyttjar grönytorna och framför allt till dem som bor runt området, som har kämpat mot en trilsken och maktfullkomlig kommun i många många år nu. Och dels som en illustration till hur den samlade makten bestående av betongalliansen, dvs socialdemokrater, moderater, centerpartister, folkpartister och kristdemokrater, kör över vänersborgarna. (Centerpartiet har från att ha varit motståndare till att bebygga området nu svängt, medan miljöpartiet som också varit motståndare varit helt tyst i frågan.)

kindblomPlatsen vi talar om är ett skogsområde på Blåsut. Det är ett grönområde på ungefär 11.625 kvadratmeter. Det tänkta exploateringsområdet är på 4.125 kvm och det intilliggande parkområdet, som ska bli kvar, på 7.500 kvm. Man kan jämföra med Arena Vänersborg. Arenans längd är 146 m och bredden är 100 m, dvs 14.600 kvm. Grönområdet vid Kindblomsvägen är alltså hela 3.000 kvm mindre än Arena Vänersborg.

Det handlar om att fyra parhus, åtta nya hus, ska byggas i skogen. Egentligen en ganska liten grej kan tyckas. Men för invånarna i Blåsut och särskilt de boende runt Kindblomsvägen är det inte det. Det finns hur många platser som helst att bygga på i Vänersborg, platser som dessutom är bättre än Kindblomsvägen, t ex Öxnered eller Skaven. Eller varför inte Onsjö, Mariedal Östra eller Ursand? Också platser där betydligt fler hus skulle kunna byggas.

Men Kindblomsskogen ska bebyggas, det ska betongalliansen bestämma på onsdag.

kindblom_karta2b

Skogsområdet vid Kindblomsvägen är det enda grönområdet som finns i Blåsut. Det utnyttjas inte bara av de boende i området, flera blåsutbor går dit och till lekplatsen i området kommer många föräldrar med sina barn. Det är dessutom kanske det enda grönområde som skolbarnen på Blåsut skola kan gå till.

Vänersborgs kommunfullmäktige har med stolthet uttalat sig om vikten av att spara värdefull natur och behovet av grönområden i tätorten. Det skedde i synnerhet när “Grönplan Vänersborg 2008″ antogs av kommunfullmäktige den 15 april 2009.

gron_ploppNågra citat ur Grönplanen:

  • “När nya bostadsområden byggs och befintliga förtätas bör stor vikt läggas vid att välja ut och spara den mest värdefulla naturen.”
  • “I Miljöbalken talas om vikten av att särskilt beakta behovet av grönområden i tätorten och att till förmån för friluftslivet skydda natur- och kulturvärden från påtaglig skada.”
  • ”Förbättra tillgången på närnatur för de skolor och förskolor som har långt till naturområden.”

Och Blåsuts skola finns i Grönplanen med bland: mouth

”skolor med dålig tillgång till gröna miljöer”

Men vackra planer är ofta bara ord i betongpartiernas munnar…

Förutom då när det gäller vissa detaljplaner. Särskilt då om planerna gynnar maktens intressen. Vilket sällan Grönplanen tycks göra…

1933Det finns en detaljplan för skogsområdet vid Kindblomsvägen. Och i planen finns några hus inritade. Men – detaljplanen är från 1933. Ja, du läste rätt – 1933!

Den gällande detaljplanen ritades och beslutades alltså innan ens den första SAAB-bilen rullade på våra vägar. Och då påstår ändå de styrande att planens trafiklösningar fortfarande gäller. Liksom allt med fastigheterna, trots att det har varit en viss utveckling av hus och bostäder under dessa drygt 80 år…

Dessutom finns det, enligt de boende i området, flera varianter av detaljplanen och för övrigt en del andra ”underligheter”.

Men detaljplanen, liksom betongalliansen, tar inte heller någon större notis om att området redan är bebott…

vattensalamanderOmrådet är bebott av den stora salamandern, den mindre vattensalamandern, kopparödlan, skogsödlan, den vanliga grodan och paddan. Den stora salamandern är dessutom rödlistad och vad jag förstår är också den vanliga grodan och paddan fridlysta och skyddade enligt lag.damm2

Länsstyrelsen har varit inblandad i frågan om salamandrarna. Fast inte Länsstyrelsen i Vänersborg, utan av någon anledning Länsstyrelsen i Mariestad. Länsstyrelsen i Mariestad ansåg att kommunens åtgärder för salamandrarnas boende är tillräckliga. Kommunen har nämligen tänkt sig att iordningsställa en ny liten damm för salamandrarna. För där salamandrarna bor nu, där ska människor bo…

Det kan ibland bli både lite ”lustigt” och absurt när makten agerar. När de boende i området överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen så tog inte domstolen ställning i sakfrågan. Domstolen konstaterade bara att de som överklagade inte hade rätt att överklaga! De boende i området var inte sakägare! De enda som tydligen hade rätt att överklaga var de berörda, dvs salamandrarna själva…

demokrati3Som ni läsare förstår så har hela affären Kindblom en djup demokratisk aspekt. Men varken politiker eller tjänstemän har visat något verkligt intresse av en riktig dialog med de boende – en dialog där man inte bara hör vad den andre säger utan också lyssnar.

När Kindblomsvägen var aktuell för några år sedan skrev de boende:

“… alla frågor eller argument, som lagts fram av grannskapet, bemöts av tystnad eller negligens (likgiltighet; min anm) … Bemöts man dessutom av en argumentation som inte kan underbyggas av vare sig fakta eller logik utan enbart av svepande fraser så som ‘de vill bara inte att det byggs hos sig’ – då menar vi att demokratins verktyg har sats ur spel.”

Det här sista argumentet, ”de vill bara inte att det byggs hos sig”, upprepades så sent som för 2,5 veckor sedan i kommunstyrelsen av ingen mindre än byggnadsnämndens ordförande Bo Dahlberg (S).

sossar_surEn annan variant på den nedlåtande och lite föraktfulla attityden gav Marie Dahlin prov på i en insändare i TTELA för några år sedan:

”Vi vill inte förvägra vänersborgarna att bo lika bra som ni gör.”

Invånarna i Blåsut är inga riktiga vänersborgare… Precis som salamandrarna…

betongblandareDet finns ibland bland kommunens styrande betongpolitiker en slags misstänksamhet mot folket i kommunen som jag inte förstår mig på. Och det trots alla fina visioner, planer, mål och dokument. Som vederbörande politiker dessutom tycks vara väldigt stolta över. Som i Grönplanen där det står:

När vi planerar utformning och skötsel av den tätortsnära naturen är det viktigt att samråda så att alla får möjlighet att påverka planeringen.”

Ibland tror jag att maktens politiker bara lyssnar på människor när folket har samma åsikter som de själva…

Det förekom faktiskt en ”medborgardialog”, eller vad man nu ska kalla det, om Kindblomsvägen för nästan exakt 3 år sedan. På kommunhuset.

medbkind3Företrädarna för kommunen utgjordes av ett antal tjänstemän från byggnads-, samhällsbyggnads- och miljöförvaltningarna. Kommunen själv representerades av de boende kring skogsområdet vid Kindblomsvägen i Blåsut. Det kan nog vara viktigt för en del att komma ihåg att det är Vänersborgs invånare som utgör kommunen, inte de som sitter i kommunhuset…

De ledande politikerna i samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och Hälsoskyddsnämnden var däremot frånvarande. Så det blev inte mycket till en medborgardialog.

Ska man sammanfatta det tjänstemännen sa i dialogen så var det ungefär det här:

arkitektOmrådet ska bebyggas. Punkt. Det står ju i detaljplanen. Punkt. Vi som tjänstemän måste följa detaljplanen! Det är vårt jobb. Punkt. Att den sedan är från 1933 hör inte hit. Att det inte har byggts på 80 år hör inte hit. Nu måste den uppfyllas. Det är vårt uppdrag som tjänstemän. Punkt. Trots att den är från 1933. Vårt uppdrag är att sälja mark och leta intressenter. Detaljplanen är en robust plan.

Men så visade det sig att hela planeringen gick åt skogen… Efter alla förvecklingar, olika viljor och den starka opinionen drog sig byggföretaget Modulbyggen Normstahl AB ur hela affären och deklarerade att de inte tänkte bygga vid Kindblomsvägen.

kindblom_okt2Och ett tag trodde nog alla inblandade att detta var slutet på historien. Eller affären… Skogsområdet vid Kindblomsvägen skulle förbli just ett skogsområde.

Och skulle inte så bli fallet, så lovade kommunen att i god tid informera de boende runt skogsområdet…

De boende lade också ett medborgarförslag om att bevara grönområdet och att i stället definiera det som parkmark – i stället för kvartersmark. Det är faktiskt så att kommunen definierar området som kvartersmark. Det gör man med stöd av detaljplanen från 1933. Eller som en tjänsteman uttrycker det:

”kvartersmark som råkar vara beväxt med träd”

Medborgarförslaget avslogs av de styrande partierna.

Det var inte slut på historien Kindblomsvägen…

betongblandare2Skam den som ger sig. Den samlade betongalliansen av socialdemokrater, moderater, centerpartister, folkpartister och kristdemokrater, för att inte tala om en del tjänstemän, hade bestämt sig. Det ska byggas i skogen. Punkt.

Utan att någon visste ordet av så var historien igång igen. Utan att varken boende runt Kindblomsvägen eller politiker hade blivit förvarnade. I varje fall de som inte arbetade på kommunhuset.

På morgonen den 28 augusti kunde vänersborgarna läsa i TTELA:

”Brunbergs bygg planerar att bygga bostäder på det omstridda området vid Kindblomsvägen på Blåsut i Vänersborg.
– Vi vill komma igång så fort som möjligt, säger vd Mickael Brunberg.”

WriterMen det var tydligen en gammal nyhet… Egentligen. För redan den 18 maj hade Brunberg skrivit till kommunen och anmält att han ville köpa fastigheten vid Kindblomsvägen.

Men… Som av en händelse…

Denna skrivelse, denna begäran från Brunberg, kände ingen mer till än vissa politiker och tjänstemän i kommunhuset. Skrivelsen från Brunberg diariefördes aldrig… Inte förrän den 28 augusti, samma dag som TTELA hade sin artikel. Och samma dag som Vänsterpartiet i ett mail till berörd förvaltning undrade vad i glödheta…kindblom_karta3

Och nu vill det styrande betongblocket sälja marken till Brunbergs så att de kan bebygga skogsområdet… Kommunen vill ha 1,6 milj kr för marken. När Modulbyggen Normstahl AB ville bygga i skogen år 2011 var priset 1,5 milj kr. En ganska måttlig prisökning på 4 år kan tyckas…

Husen som ska byggas ska bli bostadsrätter och enligt planerna kosta 2,4 milj kr per hus (yta 115 kvm) och med en månadskostnad på ca 5.400 kr. Det handlar inte om några hyresrätter som Marie Dahlin (S) sa för några år sedan… Det blir alltså tämligen exklusiva bostadsrätter.

lana_pengarDet är ändå en dålig affär för kommunen. För att möjliggöra en exploatering av tomterna på Kindblomsvägen så ska nämligen samhällsbyggnadsnämnden få 2,7 milj kr till en gata tvärs genom skogen (1.550.000 kr), VA (1.100.000 kr) och en ny damm till salamandrarna (50.000 kr). Finansieringen ska för övrigt ske genom ökad upplåning.

När det gäller kompensationsåtgärderna för salamandrarna så vet jag att de boende en gång skrev att det inte finns några salamandrar i det område där den nya dammen ska byggas. Och det skulle helt enkelt kunna betyda att det nya området inte passar för salamandern…

Kommunen får inte slarva med sina reptiler. De har antagligen bott längre i kommunen än människorna… Även om tjänstemän och politiker är av ett gammalt och segt släkte.no_money3

Kostnaderna för kommunen kommer att överstiga intäkterna. Kommunen kommer återigen att göra en tvivelaktig ekonomisk affär. För samtidigt har de boende runt Kindblomsvägen lämnat in en ansökan om att förvärva delar av området. De vill bygga tre mindre atterfallshus/garage i området och de vill betala 1 miljon kr. Det är 600.000 kr mindre än Brunberg. Å andra sidan behöver inte kommunen bygga varken väg eller VA, och därigenom skulle kommunen spara 2,7 milj kr. Alltså, kommunen skulle tjäna 1 miljon istället för som nu förlora 1,1 milj kr!

Vad jag förstår så ligger dock denna ansökan fortfarande kvar obehandlad. Den kom in lite sent… Men hade kommunen skött sin diarieföring när det gäller Brunbergs ansökan om markförvärvet – som alltså kom in redan den 18 maj men inte diariefördes förrän den 28 augusti… Ja, då hade nog Kindblommarnas ansökan också kommit ”i tid”.

diarietDet är sådana här fel och misstag från kommunens sida som gör att vänersborgare och (vissa) oppositionspolitiker tappar förtroendet för kommunens ledande politiker och tjänstemän… Får man verkligen missa en sådan här diarieföring, vilket resulterar i att hela ärendet förblir hemligt (utanför maktens korridorer) ända tills folk ställs inför fullbordat faktum?

På onsdag avgörs alltså skogsdungens öde vid Kindblomsvägen…

Ledamöterna i kommunfullmäktige har fått ett underlag inför beslutet som jag inte tycker är helt korrekt. Jag tänker närmast på ett tjänsteutlåtande från kommunens planerare. Det har precis som vissa underlag i Barn- och Utbildningsnämnden (läs Nattugglan-Vänerparken…) en kraftig slagsida.

droppeUtlåtandet drar slutsatsen att skogsområdet ska bebyggas därför att kommunen är i ett skriande behov av bostäder. Det är i stort sett det enda argumentet för en exploatering som framförs. Och visst finns det ett skriande behov, men med enbart detta argument så skulle kommunen ju kunna bygga var som helst – på Skräcklan, på Vänersvallen eller varför inte på Torget.

Det enda som tjänsteutlåtandet säger om Kindblom är att det inte finns några ”juridiska hinder” för att bebygga området. Och det känns inte som något tungt argument… Dessutom kan inte kommunens planerare avgöra detta… Det avgörs av jurister vid någon domstol – om ärendet överklagas… För övrigt finns det inte ett enda argument i tjänsteutlåtandet som tar upp det som talar emot att bygga på just Kindblomsvägen. Och med tanke på bostadsbristen i Vänersborg så är faktiskt också 4 parhus på Kindblomsvägen en droppe i havet.

Sedan innehåller tjänsteutlåtande en del sakfel som inte direkt imponerar…

shakespeare2“Att vara eller icke vara, det är frågan:
Månn’ ädlare att lida och fördraga
Ett bittert ödes styng och pilar eller
Att ta till vapen mot ett hav av kval.”

På onsdag är sagan all för stora delar av skogsdungen vid Kindblomsvägen… Blåsuts sista grönområde ska bebyggas. Det innebär att på våren nästa år så kör Brunbergs grävskopor in i skogsdungen. Och ett år senare är bostadsrätterna inflyttningsklara.

Det känns återigen som att det är något som inte stämmer i politikens Vänersborg…

%d bloggare gillar detta: