Arkiv

Archive for oktober, 2015

BUN och Nattugglan

31 oktober, 2015 3 kommentarer

I min förra blogg om Björkholmsgatans förskola/Nattugglan (se här) skrev jag:

”Och det gör att jag, i varje fall just nu, inte känner mig ”helt bekväm” med beslutet. Jag får en känsla av att BUN har fattat beslut på ett oriktigt underlag.”

obekvamOch fortfarande så hänger känslan kvar… Jag är fortfarande inte helt bekväm med barn- och utbildningsnämndens beslut att lägga ner Björkholmsgatans förskola/Nattugglan och flytta den till barnmorskemottagningens gamla lokaler i Vänerparken. Jag blir inte kvitt känslan av att det underlag som serverades nämnden inför beslutet inte var fullständigt, varken kvantitativt eller kvalitativt. Och att BUN därmed fattade beslut på ett oriktigt underlag.

Min olust blir inte mindre av några kommentarer som jag har fått efter bloggen.

Roy kommenterade:reglera

”Var är siffrorna? Om det var för låg temperatur, HUR låg var den och hur mycket högre borde den ha varit? Var kapaciteten för låg eller var det enbart en fråga om att ändra inställningen? Luftväxlingen skulle varit för låg. Hur mycket för låg var den och gick anläggningen på max?”

Och det tycker jag nog som att det är berättigade frågor.

Signaturen ”brålandabo” skrev om OVK-besiktningar:

ventilation”Det är en rigorös kontroll av certifierad extern besiktningsman där flödesmätningar utförs enligt nationellt ställda kravnivåer. Det ingår även funktionskontroll, kontroll av renhet, kontroll att filter byts regelbundet, kontroll av inställningar med hänsyn till verksamhet, mm.”

Och OVK-besiktningen på Björkholmsgatans förskola/Nattugglan är godkänd… (Jag har inte sett den själv. Däremot har jag begärt ut den från byggnadsförvaltningen.)

”brålandabo” skrev också:

”Ventilation (och värme) är alltså helt och hållet en fråga mellan byggnadsnämndens fackfolk och byggnadens ägare.”

Och avslutar med ganska tuffa ord:

”Alltså inte rätt agerat att några tjänstemän och politiker från barn och utbildning helt utan fackkunskap eller någon från miljö och hälsa blandar sig och tycker till om en byggnads ventilationssystem.”

Jag har anledning att tro att ”brålandabo” vet vad hen pratar om.presidium

Men att bara skriva bloggar ger ju inte så mycket. Jag skrev därför ett mail i torsdags (innan kommentarerna) till barn- och utbildningsnämndens presidium, dvs ordförande Mats Andersson (C), 1:e vice ordförande Tove af Geijerstam (FP) och 2:e vice ordförande Joakim Sjöling (S), samt förvaltningschef Kent Javette.

brev_txt”Efter beslutet har det kommit nya uppgifter om lokalförhållandena på Nattugglan som motsäger de uppgifter som fanns i nämndens underlag. Därför anser jag att ärendet behöver belysas ytterligare en gång och att nämnden får möjlighet att ”reflektera” över beslutet igen.
Jag vill därför be om att BUN tar upp frågan igen på nästa sammanträde.”

Nästa sammanträde är förresten redan den 9 november. Att jag vill ta upp ärendet igen är inte samma sak som att jag begär att nämnden ska upphäva beslutet. Jag vill betona det. Det kan ju finnas någon utredning som visar att det finns, som det stod i underlaget:

”brister inom ventilation och inomhustemperatur”

Jag menar helt enkelt det som jag skriver.

mats_andersson2Några timmar senare, så fick jag ett svar från ordförande Mats Andersson (C). Och det var ju snabbt. Jag har ingen aning om Andersson hade konsulterat någon av de andra adressaterna, men jag förutsätter att han inte gjorde det. Det är ju Mats Andersson som i egenskap av nämndens ordförande faktiskt bestämmer dagordningen för ett sammanträde… I varje fall till stor del.

Mats Andersson börjar med att redogöra för beslutet, vilket är tämligen onödigt kan man tycka, eftersom jag var där, på mötet när ärendet behandlades alltså, men inte Andersson själv. Mats Andersson betraktar ju sig som jävig i alla frågor som rör planerna på en ny förskola i kv Hönan – och det var ju tänkt att Nattugglans barn skulle flytta dit. Således lämnade ordförande sammanträdet när Nattugglan avhandlades.

Sedan fortsätter Mats Andersson, och levererar själva poängen:

”Alltså inget nedläggningsbeslut, som enligt min mening på ett olyckligt sätt, försöker torgföras av Vänsterpartiet som också yrkade avslag på ovanstående beslut.”

Jag vet inte vilket syfte Mats Andersson har med att ”trixa” med orden. Eller med att initiera en politisk diskussion i mailet. Det var ju inte riktigt mitt syfte i varje fall.

nedlaggningBjörkholmsgatans förskola/Nattugglan ska läggas ner, det beslutades ju av nämnden. Det har väl inte kunnat undgå Mats Andersson. Björkholmsgatans förskola/Nattugglans lokaler ska inte användas mer, i varje fall inte till förskola. Alltså läggs Nattugglan ner. Att sedan barn och personal ska flytta till Vänerparken, det har jag inte stuckit under stol med. I den debattartikel vi vänsterpartister i nämnden fick publicerad i TTELA står det till exempel:

”I måndags beslutade barn- och utbildningsnämnden att Björkholmsgatans förskola/Nattugglan ska läggas ner och flyttas till lokaler i Vänerparken.”

När det gäller min ”begäran” om att ta upp ärendet igen på nästa nämndssammanträde skriver Mats Andersson:

”Om det är som du påstår i texten att tjänstemän lämnat oriktiga uppgifter i underlag vid tidpunkten för beslut till Barn- och utbildningsnämnden anser jag att förvaltningschefen bör redogöra för detta under förvaltningschefens information på nästkommande sammanträde.”

under_bordet2Nu hårdrar ordföranden vad jag har skrivit, men strunt samma – kontentan är att ärendet inte ska upp på bordet igen. Istället ska förvaltningschefen ge information under sin stående punkt, som finns på alla sammanträden. Om nu förvaltningschefen anser att han bör göra det…

Men det här är inte riktigt samma sak som att nämnden ska ta upp frågan igen. Som jag bad om i mitt mail. Även om det ska bli hur intressant som helst att få mer information från förvaltningschefen i ärendet.

Ordförande Mats Andersson (C) har därmed bestämt nästa sammanträdes dagordning och att det på den inte ska finnas något ärende om Björkholmsgatans förskola/Nattugglan…

Björkholmsgatans förskola/Nattugglan

28 oktober, 2015 2 kommentarer

politiker3När vi politiker ska behandla och besluta i ett ärende, vilket det än må vara, så får vi till vår hjälp underlag med fakta. Det är tjänstemännen på de olika förvaltningarna som ägnar mycket tid, möda och svett åt att arbeta fram dessa underlag. Vi politiker sysslar som bekant med politik på vår fritid (med några få undantag) och det innebär att vi oftast inte hinner med att själva ta reda på alla fakta. Vi tvingas helt enkelt lita på det material som vi får oss serverat. Utifrån tjänstemännens underlag bildar vi oss sedan en uppfattning för att slutligen ta ställning.tjansteman

Vi politiker utgår från att underlaget/materialet är sakligt och objektivt. Och så brukar det oftast vara. Ibland upptäcker vi politiker emellertid något fel. Det kan saknas något, det kan förekomma något sakfel etc i underlaget. I undantagsfall kan materialet vara mer eller mindre tendentiöst, dvs materialet är utarbetat på ett sådant sätt att det leder politikerna fram mot ett beslut som tjänstemännen önskar. Oftast är för övrigt detta ganska naturligt, hur objektiv man än ska vara som tjänsteman, är det svårt att inte ha någon egen uppfattning. Och då kan det också vara svårt att undvika att detta inte avspeglar sig i materialet.

reservation3Nu senast, på barn- och utbildningsnämndens oktobermöte, tyckte jag att ett ärende inte var riktigt sakligt berett. Jag framförde det också på sammanträdet. Det var i ärendet Björkholmsgatans förskola/Nattugglan, dvs det ärende som resulterade i beslutet att lägga ner denna förskola och flytta den till barnmorskemottagningens gamla lokaler i Vänerparken. För övrigt ett beslut som jag reserverade mig mot (se ”Nattugglan läggs ner”) och dessutom tillsammans med övriga vänsterpartiledamöter skrev en debattartikel om (se här).

Jag ansåg att det var en tydlig ”kantring” i underlaget. Det fanns i stort sett bara positiva omnämnanden om Vänerparken och bara negativa om Björkholmsgatans förskola/Nattugglan. Det här förhållandet var enligt min uppfattning så tydligt att jag var tvungen att framföra det. (Eftersom ordförande Mats Andersson [C] ansåg sig jävig i frågan, så var han inte närvarande när jag framförde denna uppfattning.)

När det gällde de negativa skälen om Björkholmsgatans förskola/Nattugglan, så antog nämnden naturligtvis att de var riktiga och sakliga, det var ”bara” det att det saknades positiva argument. Så när det stod i underlaget:

”i lokalen på Björkholmsgatan finns brister inom ventilation och inomhustemperatur”

tvivelSå litade självklart jag och de övriga nämndsledamöterna på att detta var sant.

Nu vet jag inte säkert om det var sant…

I fredags eftermiddag fick ordförande i barn- och utbildningsnämnden (BUN), Mats Andersson (C), och jag ett mail från styrelsen i den bostadsrättsförening där förskolan är belägen, bostadsrättsföreningen Fanjunkaren. Jag återger mailet i sin helhet:

”Med anledning av beslutet att flytta förskolan Nattugglan, vill styrelsen för bostadsrättsföreningen Fanjunkaren klargöra följande.
Bristande ventilation och inomhustemperatur är en del av beslutsunderlaget, detta är inget som framförts till styrelsen.
Kontroll av ventilation har gjorts regelbundet enligt gällande regler.
Personalen har vidtalats och har inte framfört några problem med inomhustemperaturen.
Styrelsens uppfattning är att både föräldrar och personal är nöjda med lokalerna och inte minst utemiljön.
Vi vill även påpeka att kommunen är medlem i bostadsrättsföreningen och ägare till de 4 lägenheter som inrymmer förskolan Nattugglan.
Styrelsen önskar att dessa påpekanden tas upp på Barn och Utbildningsnämndens nästa möte.”

oopsOops!

Det bostadsrättsföreningen skriver, det är att tjänstemännen i barn- och utbildningsnämnden far med osanning och att BUN således har fattat beslut på ett oriktigt underlag.

Jag skrev till styrelsen och frågade om det verkligen var så – att ingen från personalen på förskolan eller från kommunen verkligen hade framfört några klagomål. Det bekräftades. Tvärtom menade styrelsen:

”uppfattade [vi] det som varken personal eller föräldrar önskar någon flytt till Vänerparken” facebook

Och det kan nog bekräftas av aktiviteten från föräldrar på Facebook…

Jag frågade också om någon från kommunen har deltagit i de möten som bostadsrättsföreningen anordnar, kommunen är ju medlem i bostadsrättsföreningen. Styrelsen:

”Det har inte deltagit någon från kommunen på vårt årsmöte de senaste 4-5 åren.”

Jag höll på att skriva ”oops!” igen…

karvlingNu visste jag inte om styrelsen satt inne med sanningen. Som oppositionspolitiker har man lärt sig att inte tro på allt som är sant. Det är viktigt att lyssna på båda sidor innan man ”bestämmer sig”.

Så i söndags skrev jag till de ansvariga på barn- och utbildningsförvaltningen. Inte för att någon skulle svara på helgledigheten, men för att mitt mail med frågor skulle ligga på tjänstemännens bord, eller i varje fall i datorerna, på måndag morgon.

I eftermiddags (onsdag) så fick jag ett svar:

”Bostadsrättsföreningen på Björkholmsgatan har skött Ovk enligt gällande regler. Dock finns synpunkter dokumenterade i tillsynsprotokoll från Miljö och hälsa samt från lokalinventering i förskolor och skolor genomförda av Sven-Eric Sjöbergh, Kent Javette och Mats Andersson. Bifogas.”

OVK betyder Obligatorisk ventilationskontroll. Den har alltså bostadsrättsföreningen skött och i denna kontroll har ventilationen blivit godkänd. Jag vill understryka detta, ventilationen är godkänd. Och nästa OVK, som för övrigt sker vart 3:e år, är till våren nästa år.

ventileraMen tydligen har Miljö och Hälsa haft annorlunda synpunkter… Jag läser dokumentet ”Tillsyn enligt miljöbalken Nattugglans förskola på fastigheten, fanjunkaren 2, Vänersborgs kommun” från december 2014. Där finns ett avsnitt som heter ”Ventilation och luftkvalitet”. Det står:

”Verksamheten tycker att ventilationen fungerar bra dagtid. Nattetid upplevs ventilationen ge upphov till drag och buller (gäller särskilt i lägenhet 4).”

Jag noterar till min förvåning att detta inte stödjer det som står i underlaget till BUN. Tvärtom.

Vidare:

”Det är oklart om ventilationens styrning anpassats till den lägre personbelastning som finns nattetid eller om den slås av helt.”

Fast inte kan väl ventilationen ge upphov till ”drag och buller” under nattetid (se citatet ovan), om den ”slås av helt”?

I Miljö och hälsas tillsynsrapport står det således ingenting, jag upprepar ingenting, om ”brister inom ventilation” i den mening som beskrevs i underlaget till BUN!

termometerTemperaturen då, som också var ett argument i underlaget? Från Miljö och hälsas tillsynsrapport:

”Nattsänkning på temperaturen är vanligt förekommande i fastigheter och skulle också kunna vara en anledning till att det blir lägre temperatur på kvällen/natten.”

Tjänstemännen skrev i sitt underlag att det fanns brister i inomhustemperaturen. Beskriver Miljö och hälsa en brist?

Nattsänkning av temperaturen är vanligt förekommande. Det känns inte som att detta är något att klaga på. Tycker i varje fall jag. Och Miljö och hälsa. Miljö och hälsa klagar faktiskt inte på detta någonstans i ”protokollet”.reglera

Men. Om man nu tycker att det är för kallt på natten, vilka inga, varken personal, barn eller föräldrar, tycks ha framfört, så är detta synnerligen enkelt att åtgärda. Temperaturen är ju en inställningsfråga. Det är bara att ”skruva upp reglagen” om man tycker att temperaturen är för låg. Inte behövde man lägga ner förskolan och flytta…

I Miljö och hälsas tillsynsrapport står det ingenting, jag upprepar ingenting, i om ”brister inom temperatur”!

Så det som stod i underlaget till BUN inför beslutet om nedläggning av Nattugglan:

”i lokalen på Björkholmsgatan finns brister inom ventilation och inomhustemperatur”

… det får inget som helst stöd i Miljö och hälsas tillsynsrapport.

karvlingVar kommer då uppgifterna om brister ifrån?

Det finns ytterligare ett dokument i dagens mail från barn- och utbildningsförvaltningen. Den numera pensionerade Sven-Eric Sjöbergh och förvaltningschef Kent Javette har nämligen varit runt i nämndens förskole- och skollokaler och gjort en inventering. Den 5 maj i år var turen kommen till Björkholmsgatans förskola/Nattugglan. Vid detta besök deltog också nämndens ordförande Mats Andersson (C). Det är faktiskt lite överraskande och förvånande, eftersom Mats Andersson säger att han är jävig i alla frågor som har att göra med Nattugglan och den planerade förskolan i kvarteret Hönan. Det var därför som Mats Andersson inte deltog i nämndens beslut att lägga ner förskolan Nattugglan. Men det kanske är så enkelt att Mats Andersson som ny ordförande för BUN vill besöka samtliga kommunens förskolor och skolor.

I det dokument som jag har fått finns inga formaliauppgifter, som till exempel underskrifter. Det finns bara ett datum. Uppgiften om vilka som deltog framgår bara i själva mailet.eureka

I dokumentet om lokalinventering så hittar jag det jag söker. Det står:

”Dagtid, då det vanligtvis är fler barn i lokalerna och det pågår mer aktiviteter, är ventilationen otillräcklig och inomhustemperaturen varierar mellan olika årstider/perioder.”

Det här påståendet kommer lite ”plötsligt” kan man väl säga. Det beläggs inte på något sätt i själva dokumentet. Och det framgår inte heller varifrån uppgifterna om ventilationen och temperaturen kommer. Faktiskt inga som helst. Och det tycker jag är anmärkningsvärt. I synnerhet som den obligatoriska ventilationskontrollen är godkänd och Miljö och hälsa inte hade några anmärkningar vid sin kontroll.

Dessutom är ju inte delegationen med Sjöbergh, Javette och Andersson några experter på fastigheter och ventilation.

flytta2Om nu de nya uppgifterna om bristande ventilation och temperatur hade varit riktiga, vilket de kanske är, så borde ju den naturliga reaktionen vara att genast ta kontakt med bostadsrättsföreningen! Som kommunen dessutom är medlem i. Inte behövde man lägga ner förskolan och flytta…

Det tycks hur som helst vara detta dokument från Sjöbergh, Javette och Andersson som ligger till grund för det underlag som i sin tur ledde BUN till att fatta beslut om nedläggning av Björkholmsgatans förskola/Nattugglan. Och det gör att jag, i varje fall just nu, inte känner mig ”helt bekväm” med beslutet. Jag får en känsla av att BUN har fattat beslut på ett oriktigt underlag.mats_andersson2

Jag funderar också på Mats Anderssons (C) roll. Andersson var med på besöket och vad jag förstår också delaktig i det utlåtande som blev en avgörande del i nämndens beslutsunderlag. Fast han ansåg sig jävig i frågan.

Nu vill jag inte tro att varken Mats Andersson eller någon annan medvetet har ”manipulerat” nämnden och lagt fram ett oriktigt underlag. För om så vore fallet skulle det vara en mindre skandal. Men det finns så många frågetecken, att frågan om Björkholmsgatans förskola/Nattugglans nedläggning och flytt till Vänerparken snarast måste tas upp igen – lämpligtvis på BUN:s nästa sammanträde.

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter måste få klarhet i frågan.

Nuntorp

25 oktober, 2015 Lämna en kommentar

Mycket av den vänersborgska politiken tycks ligga på is just nu. Kommunledningen verkar vara fullt upptagen med, och ägna all kraft åt, frågor kring flyktingmottagande och Nuntorp. Och inget fel i det, detta är naturligtvis oerhört viktiga frågor.

Marie_Dahlin2Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) har skrivit ett brev adresserat till Regionfullmäktige, Regionstyrelsen och Naturbruksstyrelsen, alla på en gång.

Marie Dahlin skriver bland annat:

”För att ge en ny huvudman möjlighet att ta över ägarskap och led­ning av skolan är det av största vikt att intagningsstoppet för naturbruksskolan Nuntorp hävs. En första förutsättning för ett övertagande är att det faktiskt finns en fungerande verksamhet att ta över och driva. Vänersborgs kommun vädjar därför att beslutet om intagningsstopp vgregiontill naturbruksskolan Nuntorp omedelbart upphävs.”

Marie Dahlin skriver säkert ”inför döva öron”. Beslutet om Nuntorp är fattat i laga ordning och Västra Götalandsregionen lär tyvärr inte ge vika för påtryckningar från Vänersborgs kommunalråd.

Särskilt inte som ett annat av Vänersborgs kommunalråd, Bo Carlsson (C), har gett upp på förhand när det gäller intagningen. TTELA skriver:

”Att göra något åt beslutet om intagningsstopp tror Bo Carlsson inte är möjligt.”

Samtidigt har Marie Dahlin gett ett uppdrag till Vänersborg högste tjänsteman Ove Thörnkvist att utreda ett eventuellt förvärv av fastigheterna på Nuntorp (utredningen ska för övrigt vara klar redan den 30 november):

”Kommundirektören ges i uppdrag att undersöka möjligheter för kommunen eller kommunalt bolag att förvärva den fastighet/fastigheter där naturbruksgymnasiet Nuntorp är beläget och bedriver verksamhet.”

nuntorpsskolaOch det är ett behjärtansvärt initiativ, att Vänersborg utreder möjligheterna att ta över hela skolan. Tanken torde vara att kommunen efter att ha tagit över ägarskapet ska hyra ut Nuntorp till någon hugad spekulant som vill fortsätta att bedriva naturbruksutbildning. Det säger i varje fall Bo Carlsson (C) till TTELA:

”Vänersborgs kommun köper Nuntorp och hyr ut den till någon som vill driva ett lantbruksgymnasium.”

Fast jag är inte riktigt säker. Läser man vad Dahlin skrev till Regionen kan man faktiskt få intrycket att Vänersborg också ska ta över verksamheten. Men så är det väl ändå inte…

BoCarlsson3Hur som helst, jag hoppas framför allt att det inte sker något överilat och förhastat… Det är nämligen inte billigt att överta byggnaderna. Enligt Bo Carlsson handlar det om några tiotals miljoner kronor… Och det är inte heller billigt att sköta om och underhålla fastigheterna.

Och tänk om den intressent som säger sig vilja driva skolan, om det nu finns någon sådan överhuvudtaget, hoppar av efter något eller några år. Och Vänersborg skulle stå där med en massa fastigheter – och kostnader. Det skulle Vänersborg definitivt inte ha råd med.

För övrigt är jag inte heller säker på att detta med ägandet egentligen är en kommunal angelägenhet, oavsett hur mycket man än vill att Nuntorp ska leva vidare.

Slutligen måste jag nog säga att det är svårt att känna vare sig trygghet eller tillit till socialdemokrater och Bo Carlsson (C) när det gäller byggnads- och fastighetsfrågor. Historien förskräcker… Och när Bo Carlsson säger till TTELA:

scared”I februari ska ansökan till Skolverket om att starta skolor vara inlämnade. Och då måste man ha någon form av uppgörelse med regionen, även om inte Vänersborgs fullmäktige hunnit säga sitt.”

Då gör det i varje fall mig förskräckt…

”även om inte Vänersborgs fullmäktige hunnit säga sitt”

Kategorier:Nuntorp

Onsdagens fullmäktige

23 oktober, 2015 1 kommentar

I onsdags hade kommunfullmäktige sitt oktobersammanträde.

stiltje2Jag vet inte varför, men det tycks råda stiltje i den vänersborgska politiken. Det blev inte ens några voteringar, trots att välfärdspartiet hade två avslagsyrkanden. Partiet var dock helt ensamt om sina uppfattningar och därför tyckte Morgan Larsson (VFP) att det inte ens var värt några omröstningar. Annars var det oppositionen i form av vänsterpartister som oftast var uppe i talarstolen och som dessutom lämnade in fyra motioner.

Delårsrapporten gick som väntat igenom utan diskussion (se ”Om politikerna får säga det själva” och ”Om tjänstemännen får säga det själva??”). Ordförande Ljunggren (S) kunde dock inte låta bli att ge revisorerna en kraftfull pik, nästan en reprimand, för att de lämnade in sitt utlåtande så sent att inte ens alla fullmäktigeledamöter hade hunnit läsa det… Det var inte heller några revisorer på plats som ville föredra utlåtandet.

bennya2Det blev en del diskussion kring ärendet ”Antagande av riktlinjer för köp eller försäljning av fastighet”. Det handlade om att fastighetsfrågor ska kunna avgöras ”längre ner i hierarkin” och att inte vartenda fall måste till kommunfullmäktige. Tanken är naturligtvis bra, dvs att ärenden kring köp och försäljning ska kunna avgöras snabbare. Som samhällsbyggnadsnämndens ordförande Benny Augustsson (S) sa:

”Tanken är att underlätta för exploatörer.”

Som av en händelse sammanföll dock förslaget med exploatören Brunbergs planer på att exploatera skogsområdet vid Kindblomsvägen… Något som Lutz Rininsland (V) påpekade från talarstolen:

”Ett märkligt sammanfallande i tiden.”

maklare3Men Bo Carlsson (C) försäkrade:

”Kindblom är av strategisk betydelse och ska gå via kommunfullmäktige.”

Jag vet inte hur lugnande det är när Bo Carlsson ger försäkringar i byggfrågor… Förslaget gick i varje fall igenom och även Vänsterpartiet stödde det.

Och så fortsatte det. Besluten klubbades som på räls. Rininsland hade synpunkter på några ärenden, t ex att Kunskapsförbundet inte skulle få något ekonomiskt tillskott utan att pengafrågan skulle ”hänskjutas till bokslutet”, men hade inga andra yrkanden.

kunskapsforbundet_vastNYKvällens stora diskussion, det var faktiskt en sådan, kom efter en interpellation av Rininsland ställd till Marie Dahlin (S) om ”beslutsprocessen i ägarsamrådet för Kunskapsförbundet”. (Jag har tidigare gett en ganska detaljerad beskrivning över vad som har hänt i Kunskapsförbundet – se ”Kunskapsförbundet – det här handlar det om” och ”Debatten om KFV rasar vidare”.)

Rininsland (V) ställde tre frågor med anledning av att de två kommunernas presidier (består av tre kommunalråd) i det så kallade ägarsamrådet (träffar mellan ägarkommunerna och Kunskapsförbundets ledning) uppenbarligen bröt mot Kunskapsförbundets stadgar och fattade beslut som stred mot dessa.

Ägarsamrådet har ingen befogenhet att fatta beslut överhuvudtaget, men det har det ändå gjort. Dessutom i lokalfrågor där det uttryckligen står att det är Kunskapsförbundet självt som bestämmer.

yxskaft2Rininsland var inte särskilt nöjd med Marie Dahlins skriftliga svar. Rininsland sammanfattade svaren med:

”God dag yxskaft.”

Rininsland menade att Dahlin inte svarade på hans frågor. Och det gjorde hon inte heller. Inte i sitt skriftliga svar. I talarstolen blev hon tydligare.

Marie_Dahlin2Marie Dahlin:

”Det ska inte vara några protokoll. … Protokollen är inga protokoll. … Ägarsamrådet kan inte ta beslut. … Regelverket gäller. … Direktionen (=KFV; min anm) beslutar.”

Det såg ut som om Rininsland var nöjd med Dahlins svar.

Även andra ledamöter var uppe i talarstolen. Gunnar Lidell (M), som också sitter i ägarsamrådet, tycktes gå lite av en balansgång, men höll nog med Rininsland i sak:

”Beslut bör inte tas i ägarsamrådet.”

fingerscrossed2Bo Carlsson (C), ytterligare en ledamot i ägarsamrådet, hade dock sina egna funderingar. Carlsson är inte alltför sällan ganska ”flexibel” när det gäller tolkningar och följande av regler:

”Ingen riksolycka om inte regelverket följs fullt ut.”

Jag vet inte riktigt vad Carlsson menade. Min tolkning är att han egentligen försvarar sitt och ägarsamrådets förfarande när regelverket bryts.

skafferi_tomtLena Eckerbom Wendel (M) kunde inte låta bli att äntra talarstolen för att berätta för fullmäktigeförsamlingen att ekonomi och pengar var av underordnad eller ingen betydelse för Kunskapsförbundet – och alla andra. För vilken gång i ordningen?

”Huvudproblemet är inte för lite pengar utan bristande ledning och styrning.”

Det viktigaste för Eckerbom Wendel är alltid målen och styrningen:

”Det handlar om att sätta rätt mål.”grammofon

Rininsland gav nog uttryck för vad många kände:

”Eckerbom Wendel låter som en gammal skiva som har hakat upp sig.”

Det är klart att det finns ett samband mellan ekonomi och antal lärare…

sverigedemokraterna_kurtAnnars var det väl Kurt Karlsson (SD) som stod för sammanträdets inlägg:

”Jag instämmer i stort vad Lutz säger. För första gången har Lutz en logik i sitt resonemang.”

Jag vet inte om Kurt Karlsson menade det som en komplimang eller förolämpning…

Och på tal om sverigedemokrater.

wesley_ola2Sverigedemokraten Ola Wesley hade lämnat in en motion om fullmäktigeledamöters ersättning för förlorad arbetsinkomst. Motionen slog in öppna dörrar eftersom detta redan var reglerat i reglementet. Wesley ville därför ”under sittande möte” ändra beslutsförslaget till att texten i reglementet skulle ”förtydligas”. Detta var dock ett helt nytt yrkande och kunde inte behandlas av fullmäktige.

Det verkar som att skrivningar inte kan bli tydliga nog för de sverigedemokratiska ledamöterna. Men priset togs ändå i en nyskriven motion från sverigedemokraterna om Nuntorpsskolans framtid. Jag vet inte om sverigedemokraterna bara har otur eller om det finns andra orsaker till alla fel som deras yrkanden och motioner innehåller.

felFörutom diverse stav- och språkfel och att motionen dateras med två olika datum, så innehåller den också några flagranta sakfel:

”Den blågröna majoriteten i Västra Götalndsregionen (stavfel i originaltexten; min anm), Moderaterna, Centerpartiet och Miljöpartiet …”

Sverigedemokraterna råkade glömma att också folkpartiet och kristdemokraterna är med i den blågröna majoriteten.

De tänkte väl inte på det. Typ…

nuntorpsskolaOch ett till. Av en lite värre sort. Jag citerar motionen:

”… är det av största vikt att utbildning erbjuds i närområdet och i vår del av Västergötland. Nuntorp har en lång tradition…”

I avsnittet ”Centralt innehåll” i den svenska läroplanen för grundskolan årskurs 4-6 står det (se här):

”Namn och läge på Sveriges landskap…”

dalsland_kartaAlla elever i den svenska grundskolan ska alltså studera Sveriges landskap och inte helt sällan sker detta i åk 4. En gång till:

”… Västergötland. Nuntorp…”

Nuntorp i Västergötland? Hallå, eller!

Visst kan man missuppfatta, visst kan man missförstå, visst kan man ha fel – men det finns väl ändå vissa gränser? Och att placera Nuntorp i Västergötland är väl ändå att gå över dessa? I varje fall om man bor i Vänersborg, och dessutom fick förhållandevis många röster från människorna i den del av Vänersborgs kommun som ligger i DALSLAND.

Jag tycker att de sverigedemokratiska ledamöterna alltför ofta visar brister i grundläggande och elementära kunskaper. Och det gör att det helt enkelt är svårt att ta dem på allvar.

Så onsdagens sammanträde innehöll inget nytt…

Trollhättan 22 okt 2015

22 oktober, 2015 Lämna en kommentar

thn22okt2015

Kategorier:Trollhättan

"Om tjänstemännen får säga det själva"??

20 oktober, 2015 2 kommentarer

bloggdumpJag fick ett mail… Och i mailet framfördes kritik på min förra blogg, ”Om politikerna får säga det själva”.

Kritiken kom inte från vem som helst. Den kom från en tjänsteman mitt inifrån kommunhuset i Vänersborg!

Tjänstemannen ansåg att det fanns ett sakfel (minst) i bloggen:

”Den övergripande målavstämningen är en sammanfattande bedömning från förvaltningsledningen – inte en självvärdering från politiker.”

Tjänstemannen tycker uppenbarligen inte att delårsrapporten är politikernas dokument, som jag skrev i min blogg. Jag undrar om den kritiske tjänstemannen hade varit nöjd om rubriken på bloggen istället hade varit:

”Om tjänstemännen får säga det själva”

Och slutklämmen på bloggen hade formulerats på följande sätt:

”På onsdag kommer politikerna enhälligt att klubba igenom delårsrapporten där tjänstemännen beskriver sin egen förträfflighet…”taket_ga_i

Jag tror inte tjänstemannen hade gillat det. Och framför allt tror jag att kommundirektör Thörnkvist hade gått i taket…  :-)

Delårsrapporten har utarbetats av förvaltningsledningen och dess tjänstemän. Därom råder inget tvivel. Och tjänstemän sysslar inte med politik. Därom råder inte heller något tvivel. Tjänstemännen ”bara” verkställer beslut som politikerna har fattat. (Fast det finns det de som tvivlar på ibland. Dock naturligtvis inte jag…)

arg_kvinnaMen det händer, får jag erkänna, att jag ibland blir något förvirrad i frågan om vem som ”äger” olika kommunala dokument – politiker eller tjänstemän. Ibland är också åsikterna olika bland tjänstemännen, för att inte tala om hur det är bland politikerna.

Men.

Kommunfullmäktige fattar politiska beslut. Därom råder inget tvivel. Och delårsrapporten ska upp i morgondagens fullmäktige. Därom råder inte heller något tvivel.

I beslutsförslaget till fullmäktige står det:

”Kommunen fastställer delårsrapport.”

För mig betyder det att politikerna gör delårsrapporten till sin ”egendom”.

utvarderaOch om målavstämningen nu är en bedömning från förvaltningsledningen, som den kritiske tjänstemannen skriver, så bör väl fullmäktiges beslut innebära att politikerna håller med om denna bedömning. Och eftersom det är politikerna som fattar alla politiska beslut, så torde väl slutklämmen i min blogg fortfarande stå sig:

”På onsdag kommer politikerna enhälligt att klubba igenom delårsrapporten om sin egen förträfflighet…”

Dessutom ska fullmäktige behandla revisorernas utlåtande över delårsrapporten. Och varför ska fullmäktige göra det, om inte rapporten är ett politiskt dokument?

revisor2Revisorerna skriver förresten i sitt utlåtande…

”Det medför att vi till våren 2016 inte kommer kunna rekommendera revisorerna tillstyrka att årsredovisningen 2015 godkänns…”

Och det är inte tjänstemännen som kritiseras…

Å andra sidan kommer fullmäktige att högaktningsfullt strunta i revisorernas kritik. Precis som kommunens politiker gör med synpunkter från många kommuninvånare…

Jag läser både på debattsidor, Facebook och i kommunens diarium hur förtvivlade vänersborgare beskriver orättvisorna och maktfullkomligheten i kommunens agerande när det gäller nedläggningen av Nattugglan (se ”Nattugglan läggs ner”), frånsägandet av väghållaransvaret på Skaven (”Skaven och väghållaransvar”), kraven på Solvarms naturhus i Sikhall (”Solvarm i Sikhall vs kommunen”) och byggandet av bostäder i skogsområdet vid Kindblomsvägen (se ”Kindblomsvägens vara eller inte vara”)…

För att göra listan kort.

ego2Men förtvivlan eller ej. Imorgon ska vi politiker alltså anta delårsrapporten. Och där får den av oss politiker styrda kommunen 11 gröna ”ploppar” av 14 möjliga. Det betyder att vi politiker uppnår ungefär 80% av de uppsatta kommunala målen.

Vad då? Jo, så är det. Vi politiker sätter upp mål med kommunen och sedan utvärderar vi själva om vi har nått dem. Utan att direkt fråga dem det gäller. Kommuninvånarna alltså… Är det inte så det ska gå till?

För övrigt är de tre kvarvarande målen ”osäkra”, dvs vi politiker (tjänstemännen?) kan inte uttala oss säkert om dessa mål än. Men om jag ska satsa en slant, så satsar jag på att vi politiker fixar gröna ”ploppar” på dessa också…

V_logga_mindrePS. Om du vill veta mer om vad som kommer att hända på kommunfullmäktiges sammanträde imorgon, så hänvisar jag till den utmärkta redogörelse som finns på Vänsterpartiets hemsida: ”Det kan ju inte uteslutas ….”.

Om politikerna får säga det själva

18 oktober, 2015 2 kommentarer

klyftaDet finns en klyfta mellan politiker och allmänhet. Det är inget nytt. Det ser de flesta och det håller de flesta också med om. Den stora allmänheten vet i regel inte vad det tisslas och tasslas om i maktens korridorer eller vad politikerna håller på med.

Klyftan visar sig till exempel genom att beslut som politikerna fattar blir kända för allmänheten först efter att de har fattats, dvs allmänheten blir ställd inför fullbordat faktum. Allmänheten har inte haft en aning om vad som har varit på gång och har därför inte heller kunnat påverka politikerna.innerstinne

Det har bland annat visat sig alldeles nyligen i Facebookgruppen ”Innerst inne är vi alla Vänersborgare”. Barn- och utbildningsnämndens beslut i måndags att lägga ner Björkholmsgatans förskola/Nattugglan och flytta barnen till den fd barnmorskemottagningen på Vänerparken (se ”Nattugglan läggs ner”) kom som en total överraskning för många. Även för föräldrar till barn på förskolan.

Och då kan man undra, hur ska vänersborgarna få reda på vad som är på gång så att de kan bli delaktiga? Så att de kan påverka politikerna innan besluten fattas?

De mest inbitna politikerna säger naturligtvis att det är ett ansvar som ligger på allmänheten själv. Allt som är värt att veta finns ju på kommunens hemsida eller i kommunhuset i de olika förvaltningarnas korridorer. Men vad politikerna än tycker så fungerar inte det här. Allmänheten sitter inte framför datorn och botaniserar i kommunens alla handlingar. Eller går till kommunhuset och efterfrågar alla underlag.

ttelaMassmedia, dvs tidningar, radio, TV mm, har av tradition tilldelas en stor roll när det gäller information till allmänheten. Men, det fungerar inte heller, i varje fall inte i Vänersborg. På sin höjd kan vänersborgarna få ett hyfsat referat í TTELA om de beslut som har fattats – efter att besluten har fattats.

Vissa politiker försöker sig på att skriva på hemsidor eller bloggar för att informera allmänheten om vad som är på gång. Men inte heller det tycks fungera…

karvling2bOvanstående lite negativa tankar dyker upp i mitt huvud när jag sitter i min hörna och studerar den delårsrapport som kommunfullmäktige ska behandla nu på onsdag. I delårsrapporten utvärderar politikerna själva sin egen verksamhet. En hel massa mål räknas upp och sedan finns det en pedagogisk, typ, grön ”plopp” framför varje mål som har uppfyllts under det första halvåret.

Och det kan väl vara intressant att ta del av vad politikerna anser om sig själva och sin egen verksamhet. Stämmer det överens med allmänhetens?

Häng med i de politiska målen och måluppfyllelsen:

gron_plopp”Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet.”

gron_plopp”Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, rekreation och föreningsliv.”

gron_plopp”Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar.”

gron_plopp”Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism.”

gron_plopp”Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen.”

gron_plopp”Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen.”

gron_plopp”Det ska vara enklare för företag att etablera sig och verka i kommunen.”

gron_plopp”Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt, så att de gör mesta möjliga nytta för kommuninvånarna utifrån de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till dem.”

gron_plopp”Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande och effektivt sätt.”

gron_plopp”Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den inkluderar alla.”

gron_plopp”Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en attraktiv arbetsgivare.”

Det är idel gröna ”ploppar”. Alla dessa mål har alltså uppfyllts. Inget mål har inte uppfyllts, det finns inte en enda röd ”plopp”. Underbart, eller hur?

Det finns dock tre mål där politikerna inte kan säga om målen har uppfyllts eller inte, och jag redovisar dessa tre mål för fullständighetens skull:

gulplopp”Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses.”

gulplopp”Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar.”

gulplopp”Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas.”

På onsdag kommer politikerna enhälligt att klubba igenom delårsrapporten om sin egen förträfflighet…

Referat BUN 12/10

17 oktober, 2015 Lämna en kommentar

mats_andersson2Måndagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden var rekordlångt. Ordförande Mats Andersson (C) tappade till viss del greppet om situationen, när det visade sig att tiden som var avsatt för sammanträdet inte räckte till. Det var nämligen bestämt att nämnden skulle åka upp till Frändefors och Dalboskolan kl 14.00 (avresa kl 13.35) för att bland annat träffa elever. Och den tiden var tvungen att hållas.

Ett tag var ordförande Andersson inne på att fortsätta sammanträdet en annan dag. Utan arvode. Efter protester så ändrade han sig till att arvode skulle utgå. Och sedan ändrade sig ordförande ytterligare en gång. Sammanträdet skulle fortsatta efter studiebesöket på Dal. Med arvode.

Diskussionen i sig ”stal” värdefull tid… Men planeringen blir nog bättre i fortsättningen…

tired7Sammanträdet startade kl 08.30 och avslutades inte förrän 18.05… Dessförinnan hade vi i Vänsterpartiet en förberedande träff och direkt efter nämnden ett gruppmöte (förberedde kommande kommunfullmäktige)… Det var med andra ord en mycket lång politisk dag. Dessutom med få raster…

delegeringSammanträdet startade lugnt. Och fortsatte i stort sett på den vägen. De flesta ärendena avgjordes nämligen i enighet, som vanligt. Som när kommunjuristen Tünde Petersson informerade nämndens ledamöter om vad som gällde vid delegering – nämnden antog den nya delegeringsordningen utan diskussion.

Det blev dock mer diskussion kring den så kallade verksamhetsuppföljningen. Ledamöterna hade många frågor när förvaltningen informerade och berättade om ”Främjande miljöer för lärande, utveckling och hälsa”.

mobbaFörvaltningen berättade vad som är viktiga faktorer i lärmiljön, om kränkande behandling och om det systematiska kvalitetsarbetet. Ledamöterna fick också reda på att medelmeritvärdet ökade för årets 9:or, men att 72 ungdomar inte hade betyg i alla ämnen och att 55 elever inte var behöriga till ett yrkesprogram.

Rektor Christina Nilsson berättade om hur de arbetar med värdegrunden på Granåsskolan. Och det var imponerande.

Informationen följdes av en diskussion om hur man kan arbeta mot kränkande behandling. Viktiga förutsättningar i arbetet är, fick nämnden reda på, att det finns kompetenta pedagoger och inte så stora barn- och elevgrupper. Kate Giaever (V) tog upp frågan hur nämnden skapar förutsättningar för detta, och det undrade även andra. Och antagligen många av pedagogerna i Vänersborg…

vanerparkenfskSka jag vara lite stygg, vilket jag inte brukar vara, så undrar jag hur nämndens senare beslut denna dag, att öppna en avdelning i den gamla barnmorskemottagningen på Vänerparken, rimmar med pratet om bra lärmiljöer…

Henrik Josten (M) undrade vad i Vänersborg som kan locka pedagoger. Det är nämligen svårt att rekrytera nya, och varför skulle de välja just Vänersborg? Och det kan man ju undra. Nu fick nämnden reda på att en ny modul ska köpas in till ”stämpelklockan” Heroma som är anpassad för lärare… Det kommer säkert att locka hit pedagoger från när och fjärran…

Ärendet var en informations- och diskussionspunkt, så inga beslut fattades.

flyktingarBarn- och utbildningsnämnden beslutade i nästa ärende att inrätta en mottagningsenhet för nyanlända. Det var ett bra beslut. Jag tog däremot upp frågan om finansiering, nämnden skulle nämligen inte yrka på några pengar för denna. (Se här.)

Ordförande Mats Andersson (C) förklarade läget. Han menade att ”pengarna liksom redan finns i nämndens beräknade underskott”. Så pengar ”som redan finns” i underskottet ska användas på ett annat sätt, typ inte till de enskilda skolorna utan i stället till den nya nomoneyenheten.

Jag vet inte om detta tänk och resonemang tillfredsställer ekonomistaben… Jag skulle ärligt talat inte tro det. Pengarna finns ju inte, hur man än vrider och vänder på argumenten.

Och som jag ser det, så förklarar det i varje fall inte hur nämnden ska finansiera mottagningsenheten nästa år, då för övrigt ytterligare en mottagningsenhet ska öppnas… Nämnden får ju inte ett öre mer 2016 jämfört med i år. Det har ju Mats Anderssons eget parti bestämt, tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet. Och sverigedemokraterna.

sverigedemokraternaOch just nämndens alldeles egen sverigedemokrat Ola Wesley, som inte alls var särskilt aktiv i diskussionen, tog tydligen ändå intryck och inspiration av den. Wesley reserverade sig mot beslutet, inte mot att mottagningsenheter inrättades, de var bra tyckte Wesley, utan mot att:

”det är inte klart om vi [Wesley menar naturligtvis barn- och utbildningsnämnden; min anm] får pengarna för detta eller inte, samt den stigande kostnad som det medför.”

hundhuvudSjälv resonerade jag som så att tanken på att inrätta en mottagningsenhet direkt nu i höst, och ytterligare en 2016, var så bra att jag röstade på förslaget även om det fanns luckor i tänket kring finansiering. Ordförande Mats Andersson (C) får ta ansvaret, och bära hundhuvudet, för eventuellt feltänk… Tänkte jag mer eller mindre konspiratoriskt…

För övrigt hoppades Mats Andersson på att det skulle komma pengar från staten nästa år. Och det hoppas vi väl alla, men att räkna in eventuella, ännu ej beslutade, pengar från staten i nämndens budget tillfredsställer nog inte heller ekonomistaben.

children2Barn- och Utbildningsnämnden beslutade sedan, utan diskussion, att öka öppethållandet på förskolor och fritidshem. Det var också ett bra beslut. Det kostar en miljon, som nämnden hoppas få av kommunfullmäktige.

Nämnden fattar för det mesta bra beslut. Dock inte alltid… Som det här beslutet att lägga ner Björkholmsgatans förskola/Nattugglan och flytta barnen (och personalen?) till den gamla barnmorskemottagningen på Vänerparken…

Det beslutet har gett upphov till en stor och mycket engagerad diskussion på Facebook. Vi vänsterpartister reserverade oss mot beslutet och i gårdagens TTELA hade vi en debattartikel i ämnet. (Se här.) Det finns anledning att återkomma i ärendet. Dock inte nu.

resursfordelningI slutet av mötet tog jag upp en diskussion kring utvärderingen av resursfördelningsmodellen. Förvaltningschefens uppfattning handlar lite om att ”skruva i den modell vi har”. Medan min uppfattning är att modellen behöver arbetas om från grunden. (Se ”Öppettider och resursfördelning”). En sådan här diskussion var väl dock inget för en uttröttad nämnd sent på måndagseftermiddagen…

Ordförande Mats Andersson (C) avrundade diskussionen mellan förvaltningschefen och mig med att konstatera att nämnden behöver en heldag kring dessa frågor. Och det håller jag med om.dalboskolan2

Jo då, nämnden besökte också Dalboskolan på eftermiddagen – denna en gång så blomstrande skola med, som mest, 366 elever. Nu går det 152 elever i de alltjämt välbehållna och fina men relativt tomma korridorerna.

Som sagt, det var en lång men tämligen lugn dag med Vänersborgs barn- och utbildningsnämnd. Inga större diskussioner, ingen större oenighet, inte så många konstiga frågor från sverigedemokraterna (som det brukar vara), knappt några inlägg från socialdemokraterna (som det också brukar vara) och inte heller några minnesvärda skämt från Gunnar Bäckman (KD)… Som det emellertid inte brukar vara.

Kategorier:BUN 2015

Gardesanna: Namnfrågan avgjord!

15 oktober, 2015 3 kommentarer

gardis15_1Sent omsider så fick jag äntligen ett mail från Lantmäteriet i Gävle. Det var ett svar på en fråga som jag ställde redan i början på augusti (se ”Gardesanna eller Gaddesanda?”):

”Vad heter egentligen Gardesanna officiellt?”

Lokalbefolkningen liksom stugägare från Trollhättan, Grästorp eller Vänersborg har som bekant alltid kallat badplatsen för Gardesanna, eller mer populärt – Gardis. Vänersborgs kommun använder däremot ett annat namn, ett namn som dessutom förekommer i två olika stavningar – Gaddesanda eller Gaddessanda.

lantmaterietSvaret från Lantmäteriet i Gävle var kort. Det stod:

”Jag kan således också konstatera att Vänersborgs kommun efter förfrågan och trots Lantmäteriets utredning av frågan fortsätter att använda den ifrågasatta namnformen Gaddessanda i belägenhetadresserna.”

karvling2Intressant tänkte jag, har kommunen fel och folket rätt? Som det brukar vara i Vänersborg… Men någon mer ledtråd fick jag inte. Inte i själva mailet. Däremot medföljde det en bilaga till mailet. Och där visade det sig att min första tanke var fel.

Bilagan till mailet bestod av flera dokument. Några härstammade ända från slutet av det förra milleniet. Det visade sig nämligen, inte helt oväntat, att namnstriden hade pågått i flera år. Och alla som har protesterat har velat att det ska heta Gardesanna…

En person skrev redan 1998:

”När jag köpte min stuga 1947 var benämningen för området GARDESANNA.”

Brevskrivaren anförde diverse argument som bevis, till exempel:

MagnusGabriel”Från Kart-kort Halle-Hunneberg: särtryck ur koncept bl. 42 VÄNERSBORG NV av år 1927 framgår att den aktuella badstrandens namn är De la Gardies sandar.”

Fler har som sagt skrivit och klagat. Och breven, som var adresserade till kommunen, är bestämda. Ytterligare ett exempel:

”Vi reagerar mot att Ni försöker döpa om Gardesanna till ”Gaddessanda” vilket vi inte kan acceptera. Man ändrar inte namn som är inarbetade genom årtionden. Vi vill inte vara med om en sådan ändring av namnet.”

Ord och inga visor som synes.

Det tycks mig som att de som bor där ute, på Gardis, har en åsikt och att tjänstemännen i Vänersborgs kommun, som kanske varken bor eller har bott därute, eller kanske inte ens har växt upp i Vänersborg (eller Trollhättan eller Grästorp), en annan.

gardis2Den officiella namnfrågan avgjordes redan i januari 2003. Då skrev ”Lantmäteriverket Landskaps- och fastighetsdata” i Gävle följande, och jag citerar hela avsnittet:

”Namnet Gaddesanda, Gaddesanda [det måste ha blivit något fel här; min anm] eller Gaddessanda i Vänersnäs socken har behandlats i två uppsatser som finns tillgängliga vid SOFI i Upp­sala. I uppteckningar av namnet från 1927-1928, för övrigt gjorda av den sedermera berömda radiomannen Lars Madsén, framgår att ut­talet är ”gaddesanda” men att man i Trollhättan och Vänersborg ta­lar om ”garddis”. Madsén skriver ”På sista tiden allmänt besökt badort, kallas i Trollhättans och Vänersborgs slang för ”garddis”, vilket av de ortslärda o. tidningsskrivare tagits för det rätta namnet och satts i samband med de la Gardie, som en tid hade Frugården och Håberg. Därifrån skrivningen på G[eneralstabskartan]. Så långt Madsén. Inger Bengtsson tar ånyo upp namnet i en uppsats från 1941, betitlad Ortnamnen på Halleberg och i dess närmaste omgiv­ning. Bengtsson anger uttalsformerna ”garddesanna” och ”gaddesanna”, och skriver om namnet att ”förleden är genitiv av familjenamnet Gadd, se Gaddetorp”, samt att namnet ”sedermera omtytts till de la Gardies sandar. Magnus Gabriel de la Gardie ägde flera egendomar på V[änersnäs], och det k a n vara möjligt, att det är hans namn, som ingår i ortnamnet, men det är knappast troligt”. I en sakkunnigt diskuterande artikel om namnet i Elfsborgs läns annons­blad, nr 99, 27 augusti 1960, avfärdar signaturen Teng alla påståenden om ett samband mellan De la Gardie och Gaddesanna. Han visar i stället på det naturliga sambandet mellan Gaddetorp och Gaddesanna. Vid förstagångskartläggningen för den nya ekonomiska kartan vilket i detta område ägde rum 1961-1963, upptecknades för det aktuella området namnet Gaddesanda. Denna namnform har sedan språkligt granskats av dåvarande Svenska ortnamnsarkivet, föregångaren till SOFI, och därvid slutgiltigt godkänts för kartredovisning. Vid en se­nare revidering av samma kartblad utförd 1982, har namnet ånyo va­rit uppe för behandling, och vid en ny granskning har dåvarande Ortnamnsarkivet i Uppsala föreslagit en ändring av Gaddesanda med ett -s- till Gaddessanda med två -s-. gardis2bOrtnamnfunktionen har mot bak­grund av ovan företagna utredning av namnet, och i samråd med SOFI, beslutat om att ändra den nuvarande stavningen Gaddessanda till Gaddesanna, vilket dels ger en tydligare samband med namnet Gaddetorp, och dels är mera överensstämmande med det genuina ut­talet.”

Det kan noteras, och det tycker jag är viktigt, att Lantmäteriverket medger och erkänner att i Vänersborg och Trollhättan säger man ”garddis”, dvs förkortningen av Gardesanna.

Och så skulle väl Gardis ha hetat om det inte hade varit för den här personen som skrev en artikel i TTELA:s föregångare ELA 1960. Vem nu hen var, denne person med signaturen ”Teng”… I varje fall har hen haft en väldig betydelse. Det tycks som om alla samband mellan De la Gardie och Gardesanna har avfärdats enbart på grund av dennes artikel…

lantmaterietMen som synes gör Lantmäteriverket en kompromiss. Det ska heta ”Gaddesanna”. Och orsaken är alltså att detta namn ”är mera överensstämmande med det genuina ut­talet”. Lantmäteriverket vet att de namn som lokalbefolkningen använder ofta är de riktiga. Här räcker emellertid denna vetskap bara till för en kompromiss. Varför bara till en kompromiss kan man undra… Jag ställde den frågan till Lantmäteriet:

”Om nu det genuina uttalet är så betydelsefullt så att det kan få er att ändra stavningen, survarför går ni inte hela vägen och säger att det heter Gardesanna?”

Tyvärr har jag inte fått något svar.

Hur som helst, med ovanstående motivering så beslutade Lantmäteriverket, efter samråd med SOFI (Ortnamnsarkivet), att namnet skulle vara Gaddesanna. Utan ”r”. Och med ett ”s”. Och två ”n”, i stället för ”nd”.

G-A-D-D-E-S-A-N-N-A

Så här ser beslutet ut från den 29 januari 2003:

gardis_beslut_2

Och en förstoring av det väsentligaste:

gardis_beslut

Inte för att jag är särskilt tillfreds med Lantmäteriverkets beslut, för mig kommer det nog ändå att heta Gardesanna… Men det är väl bara att acceptera beslutet.

Även om kommunen inte har gjort det.

Nu förstår vi i varje fall varför det stod följande i mailet från Lantmäteriverket:

”Jag kan således också konstatera att Vänersborgs kommun efter förfrågan och trots Lantmäteriets utredning av frågan fortsätter att använda den ifrågasatta namnformen Gaddessanda i belägenhetadresserna.”

Vänersborgs kommuns envisa användning av stavningen Gaddesanda eller Gaddessanda är inte bara i strid mot det folkliga uttalet (och stavningen), utan också ett tämligen nonchalant åsidosättande av ett officiellt beslut. Och när, och vem, som har fattat det här beslutet i Vänersborg har jag inte lyckats få reda på. Det bara är så… Typ.but

MEN!

Jag skrev till kommunen och påpekade att det fanns ett officiellt beslut från 2003 på namnet. Och, ser man på, kommunen ska ändra sig!

”vi ska nu ändra dessa [adressnamnen; min anm]. Det är ett par stycken som ska ändras, över 100 st när jag kollade snabbt och vi måste skicka ut brev till var och en.
Vi kommer att ta tag i detta så snabbt vi hinner men någon gång innan jul kommer detta ske.”

WOW!

Dagens tjänstemän medger att de ”gamla tjänstemännen” har gjort fel. Kommunens stavning och uttal är och har varit felaktigt. Kommunen ska ändra sig!

gardis1Sveriges vackraste strand kommer i fortsättningen att heta:

G-A-D-D-E-S-A-N-N-A.

Även i Vänersborg.

Det tycker jag är fantastiskt.

Fast ett av ”d:en” borde bytts ut till ett ”r”…

.

PS. Ni som väntar på fortsatt rapportering från måndagens BUN-sammanträde – den är på gång.

BUN: Nattugglan läggs ner

13 oktober, 2015 Lämna en kommentar

arg_manI min förra blogg (”BUN: Dagordningen”) så lovade jag att jag skulle bråka på barn- och utbildningsnämndens sammanträde. Det gjorde jag också.

Och jag fortsätter…

För 5 minuter sedan så mailade jag iväg en debattartikel till TTELA och Vänersborgaren från Vänsterpartiets representanter i barn- och utbildningsnämnden. Vi skrev artikeln med anledning av det beslut som nämndens övriga partier fattade i ärende 7, vilket innebar att Björkholmsgatans förskola/Nattugglan läggs ner och flyttas till lokaler i Vänerparken.

Vänsterpartiet reserverade sig skriftligt mot nämndens beslut.

Här följer debattartikeln:

V_logga_mindreI måndags beslutade barn- och utbildningsnämnden att Björkholmsgatans förskola/Nattugglan ska läggas ner och flyttas till lokaler i Vänerparken. Vänsterpartiet yrkade avslag på förslaget av följande skäl:

* Vänsterpartiet anser att barn- och utbildningsnämnden måste få besked om huruvida den beslutade förskolan i kvarteret Hönan (Belfragegatan) ska byggas eller inte, innan ett beslut om nedläggning av Björkholmsgatans förskola/Nattugglan och flytt till Vänerparken fattas. Barn- och utbildningsnämndens planer har ju hela tiden varit att Björkholmsgatan/Nattugglan ska ”uppgå” i den nya förskolan vid Hönan.

* Kommunfullmäktige beslutade för mindre än en månad sedan att barn- och utbildningsnämnden ska utreda förskole- och grundskolesituationen i centrala Vänersborg. Nämndens beslut försvårar och kanske till och med saboterar denna utredning på ett mycket olyckligt sätt. Det blir nu betydligt svårare att ta ett helhetsgrepp på situationen. Kontraktet ska dessutom skrivas på 20 år vilket binder upp nämnden under alltför lång tid.

* Barn- och utbildningsnämndens beslut frångår principen att kommunens verksamheter ska bedrivas i kommunalt ägda lokaler. Vänerparkens lokaler ägs inte av kommunen utan av ett privat företag vars moderbolag har säte i England. Företaget tjänar stora pengar på sina hyresgäster.

* Vänsterpartiet har svårt att se att Vänerparkens lokaler är ändamålsenliga för förskola. Lokalerna ligger i ”källarplanet”. De tidigare hyresgästerna (barnmorskemottagningen) flyttade därifrån för att de kände sig ”väldigt instängda och det var mörkt”. De gemensamma ytorna saknar tillräckligt med dagsljus. Det finns också stora begränsningar i den yttre gårdsmiljön. Den större lekytan kringgärdas av en väg för transporter till Mötesplats Vänersborg och till en parkering.

* Det geografiska läget är inte helt optimalt utifrån närheten till Vänersborgs trafiktätaste gata med stora utsläpp av avgaser från bilar och bussar.

Vänsterpartiet reserverade sig mot barn- och utbildningsnämndens beslut.

Hur det går med uppförandet av en ny förskola i kv Hönan är skrivet i stjärnorna. Barn- och utbildningsnämnden har fattat enhälliga beslut inte mindre än två gånger om förskolan, men inget händer. Kommunens fastighetsutskott beslutade i juni att invänta ”vägledning i ärendet” från kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott vägrar att behandla frågan.V_logga_mindre

Vänersborgs styrande partier har tydligen slutat att styra kommunen…

Stefan Kärvling, Kent Karlsson, Kate Giaever
Vänsterpartiet

Kategorier:BUN 2015, förskolan
%d bloggare gillar detta: