Arkiv

Archive for the ‘Trollhättan’ Category

Varför vatten från Vänern?

18 oktober, 2020 4 kommentarer

Det är väldigt trevligt att få respons på bloggar. Särskilt kul är det faktiskt när partipolitiken läggs åt sidan och man diskuterar de bästa lösningarna för Vänersborgs kommun, helt utan “ideologiska” bindningar eller låsningar till ett visst partis uppfattning. Det är väl så kommunpolitiken borde vara?

Bloggen “Trollhättans vattenplaner i Nordkroken”, som jag skrev i fredags, gav upphov till några funderingar. Det var särskilt en fråga som några läsare omedelbart ställde:

“Varför ska Trollhättan ta vatten från Vänern?”

Och det är ju en helt rimlig fråga. Det är ju en bit från Trollhättan till Nordkroken och Vänern. Eller? CJ skrev:

“Vänern rinner ju genom Trollhättan.”

Det tyckte KW också:

“Det borde väl i princip vara samma vatten, bara att det levereras direkt till det nya vattenverket?”

Och de, precis som flera andra, sätter fingret på pudelns kärna. Det är ju samma vatten! Älven rinner ju ut från Vänern.

“Finns det inga kartböcker i Trollhättan?”

Frågade en tredje.

Trollhättan ska alltså satsa ett okänt antal miljoner (ja, kostnaderna är inte beräknade än) på att bygga dyra vattenledningar som börjar en halvmil ut i Vänern och sedan ska gå via en pumpstation i Nordkroken ungefär 10 km fågelvägen innan ledningarna korsar älven och ansluter till ett nybyggt vattenverk i Överby. Och det för att hämta samma vatten som sedan ändå kommer att rinna förbi vattenverket som ligger alldeles vid älven, och fortsatt mitt genom Trollhättans centrum…

Hur tänker folket i Trollhättan?

Trollhättan Energi AB (TEAB) anser emellertid inte att det är samma vatten. Och om det händelsevis skulle vara samma vatten just nu, så är det inte säkert att Göta älvs vatten och Vänerns vatten är samma vatten i framtiden…

Trollhättan betraktar helt enkelt vattnet från Vänern som renare… Och därför bättre lämpat till att bli dricksvatten.

I samrådshandlingen står det att Trollhättan vill:

“säkra upp rent vatten för en lång tid framöver.”

På TEAB:s hemsida står det mer rent ut (se “Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt”):

“Vänern har idag en betydligt bättre vattenkvalitet än Göta Älv.”

Det finns tydligen farhågor att Göta älv är eller kommer att bli förorenad – någonstans mellan det nuvarande vattenintaget och älvens utlopp i Vänern…

Förorenad var någonstans? Tänker jag. Industriområdet, där SAAB låg, ligger mitt emot vattenverket, bara på andra sidan älven – är det föroreningar därifrån man tänker på? Men vattenintaget ligger ju där nu och har gjort så i många år, och det har ju gått bra. (Tror jag.) Och om nya industrier lokaliseras i området så kan ju Trollhättan självt se till att inga miljöförstörande industrier etablerar sig och släpper ut gifter eller föroreningar. Och i värsta fall kan ju vattenintaget flyttas en bit uppströms, närmare Vänern.

Eller fruktar Trollhättan att Vänersborgs avlopps- och reningsverk vid Holmängen ska släppa ut föroreningar? Den farhågan är till viss del förståelig och rimlig, redan nu händer det ju att avloppsverket bräddar och att avloppsvatten rinner ut i Göta älv. Men det har ju gått bra hittills, tror jag. Jag har i varje fall inte hört att Trollhättebor har förgiftats av avloppsvatten från Vänersborg… Men det är klart, det planeras en utbyggnad av kapaciteten på reningsverket på Holmängen, och avloppsvatten från Grästorp ska också tas om hand.

Det finns ett område kvar som Trollhättan skulle kunna befara ska släppa ut föroreningar och smutsa ner vattnet i älven – industriområdet och den gamla hamnen i Vargön.

Redan nu ligger Vargön Alloys i området och har gjort sedan mannaminne, företaget bildades 1874. Planerar Alloys att släppa ut föroreningar? Jag har inte hört något om det. Och Holmen, som släppte ut en hel del föroreningar, finns ju inte längre på området. Vattnet i Göta älv borde ju ha blivit renare efter nedläggningen.

Är det Vänersborgs planer på en hamnflytt som oroar Trollhättan? Eller är CirChem AB:s planer på en utökning av verksamheten?

En hamnflytt skulle kosta skattebetalarna i Vänersborg hundratals miljoner kronor och hur det blir med den är just nu skrivet i stjärnorna. 

CirChem är ett relativt nyetablerat företag på Wargöns industri- och hamnområde. Företaget renar och separerar lösningsmedel som har använts inom kemisk industri. Verksamheten planeras att byggas ut:

“Anläggningens kapacitet uppgår med nuvarande tillstånd till 2.500 ton lösningsmedelsavfall per år och med sökt tillstånd till 20.000 ton lösningsmedelsavfall per år.”

CirChems produktportfölj består bland annat av pentan, heptan, etanol, aceton, metanol, ISO propanol, toluen, benzylalkohol och thinner. Det inte bara låter farligt, det är farligt – om det rinner ut i älven. Och företaget ligger bara ett stenkast från vattnet, närmare bestämt 120 meter, dessutom är det “nerförsbacke”…

Det är väl egentligen transporterna, lossningen och lastningen, som oroar. Och då tänker jag inte bara på eventuellt oroliga i Trollhättan, utan kanske framför allt grannar och “vanliga” vargöbor. Den 21 oktober är det för övrigt ett informations- och samrådsmöte på Ronnums Herrgård kl 18.00-21.00. Då kan berörda och intresserade framföra synpunkter på CirChems planer på utbyggnad. (Synpunkter kan också framföras med epost – hello@circhem.com – senast 20 november.)

Jag vet inte om det är några fler “miljöfarliga” företag som tänker etablera sig i Vargön, Vänersborg kommun skulle väl vilja ha dit företag, men det tycks gå trögt.

Om Trollhättan befarar att Vänersborg ska förorena vattnet mer än vad som görs nu, så förstår jag att Trollhättan vill ta vatten direkt från Vänern. Men om det går att rena vattnet, som det har gjorts hittills, eller att det inte blir mer förorenat – varför då ta vatten ända från Nordkroken? Trollhätteborna har nog något att fundera på.

Trollhättan och TEAB anger fler orsaker till att ta vatten direkt från sjön. I samrådshandlingen står det:

“TEAB har för avsikt att säkra sin dricksvattenförsörjning både volyms-, kvalitets- och säkerhetsmässigt.”

TEAB förklarar vad som menas på hemsidan (se “Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt”), i frågor och svar. På frågan varför bolaget inte fortsätter att ta vatten från älven som det gör nu svarar TEAB:

“I det befintliga vattenverket har vi bara ett råvattenintag, inget reservvatten. Med ett nytt intag i Vänern bygger vi bort en del risker som har med till exempel fartygstrafik, skredrisker och andra verksamheter i Göta Älv som kan förorena vårt råvatten.”

Bolaget skriver också att det behåller intaget i älven som reservvattenintag.

Skredsriskerna i området är dokumenterade, men vad jag förstår så är riskerna för skred tämligen minimala från Vargön till Överby. Det finns emellertid ett mindre område som är utmärkt som hög risk för skred. (Se röd markering på kartan.) Det ligger mitt emot “mynningen” av Karls grav och det består av mycket lågt liggande jordbruksmark, säkert ren lera. Det är också ett område vid själva hamnområdet i Wargön som betecknas som medelrisk för skred.

Då återstår fartygstrafiken. Det har i och för sig hänt att fartyg gått på grund i älven. Men så vitt jag kommer ihåg så är det väl bara 2014 som ett fartyg, timmerfartyget Nossan, gick på grund norr om Trollhättan. Det är alltså ytterst ovanligt…

Till sist. Jag fick också en fråga om hur Trollhättans uttag av vatten påverkar vattennivån i Vänern. Det står faktiskt inget om det i de handlingar jag har läst. Det kan väl tyda på att det inte finns några risker med att vattennivån blir för låg. Det kanske till och med är positivt med tanke på de översvämningsrisker som finns.

Men visst, Trollhättan ska ta 75.000 kbm vatten från Vänern varje dag. Det är 75 miljoner liter. Per dag. Som jämförelse kan nämnas att om alla dammluckor öppnas vid fallen (i Trollhättan), så släpps det ut 300.000 liter (=300 kbm) vatten per sekund.

Vänersborg och Vargön påverkas självklart av Trollhättans planer, men avgörandet ligger inte i Vänersborg. Jag tror inte att Vänersborgs kommun har några möjligheter att stoppa planerna. Det är Trollhättan och diverse myndigheter som bestämmer. För Trollhättans invånare och skattebetalare återstår det dock att fundera på om det är värt alla miljoner för att ta sitt dricksvatten direkt från Vänern – samma vatten som rinner i älven utanför vattenverket…

Trollhättans vattenplaner i Nordkroken

16 oktober, 2020 Lämna en kommentar

Den kom en handling till samhällsbyggnadsförvaltningen, “Tillstånd för bortledande av vatten m.m. för vattenförsörjning enligt 11 kap Miljöbalken”.

När man började bläddra i handlingen läser man:

“Avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken har genomförts i februari 2020 med anledning av att Trollhättan Energi AB har för avsikt att ansöka om tillstånd för bortledande av vatten m.m. för vattenförsörjning enligt 11 kap. miljöbalken. Detta är en uppdaterad version av avgränsningssamrådshandlingarna med en komplettering angående ändrade förutsättningar inför Trollhättan Energi ABs ansökan om tillstånd för vattenverksamhet.”

Det handlar om att Trollhättans Energi AB (TEAB) vill bygga en råvattenledning med tillhörande pumpstation i Nordkroken. Det ska snart ansökas om tillstånd – tillstånd för uttag av vatten men ansökan ska också innefatta en sjöförlagd intagsledning med tillhörande anläggningar och anordningar samt grundvattensänkning genom tillfälligt bortledande av grundvatten. Trollhättans mål är att för egen del bygga en vattenförsörjning för 80.000 invånare, men också att tillhandahålla vatten till närliggande kommuner. I handlingarna talas det i första hand om Lilla Edet och Uddevalla, men jag tror att också Munkedal är intresserad av att ansluta sig.

Det var ett samråd om planerna i februari i år på Vargöns bibliotek. TEAB hade bjudit in berörda och intresserade Vargöbor till information, en utställning, frågestund och besökarna kunde också lämna synpunkter. Men efter att allt fler kommuner har visat intresse av att ansluta sig till Trollhättans planer, och ta sitt vatten från Vänern, har projektet växt. Och eftersom TEAB anser att en betydande miljöpåverkan kan bli följden av planerna kommer ytterligare ett så kallat avgränsningssamråd att hållas. Det ska hållas med:

“länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden.”

De synpunkter som framkommer under samrådsprocessen kommer TEAB att ta hänsyn till när miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsansökan tas fram.

Jag har skrivit om Trollhättans planer tidigare. (Se “Trollhättans planer i Nordkroken”, “Vatten i Nordkroken och avlopp i Gardesanna” och “Vattenpalatset, Nordkroken och en bra prognos”.) Vår grannkommuns planer påverkar Vänersborg i högsta grad. Trollhättan har ju ingen gräns mot Vänern och därför:

“medför uttaget av vatten att en råvattenledning till största delen kommer att förläggas i grannkommunen Vänersborg.”

Trollhättan vill ta vatten från Vänern för dricksvattenproduktion. Den kommande tillståndsansökan handlar om ett uttag av vatten på ungefär 75.000 kbm per dygn med ett maximalt uttag om 100.000 kbm per dygn. Intagsledningen är tänkt att placeras på botten cirka 5,5 km ut från Nordkroken vid ett vattendjup på ungefär 8 meter. Intaget beräknas ligga på ca 2 meter från botten.

Ju närmare stranden man kommer desto grundare blir det – då ska ledningen grävas ner mellan 1 till 3 meter i bottensedimenten och övertäckas. Det gäller på vattendjup mindre än ca 4 meter. I Nordkrokens fall handlar det om en sträcka på ungefär 500 meter. Nedgrävningen sker för att ledningen inte ska påverka eller påverkas av till exempel vågor och is. 

Intagsledningen ska ha en yttre diameter mellan 1.200 och 1.400 mm. (Det utreds också att som alternativ anlägga två intagsledningarna på vardera 1.000 mm.) Vattenledningen ska sedan landföras vid Nordkrokens strand där också en pumpstation ska byggas. 

Det är tänkt att pumpstationen ska förläggas inom strandzonen mellan strandkant och vändplatsen (se karta; cirkel är platsen för pumpstationen, ”X” är vändplatsen).

Pumpstationen kommer att bestå av:

“en överbyggnad (pumphus) som kommer att utformas för att i så stor utsträckning som möjligt inte avvika från övrig bebyggelse. Under huskroppen ligger den ca 7–8 m djupa pumpstationen (motsvarande källare) pumpgrop/-sump, inkommande intagsledning, pumpar och utgående landledning.”

Den inkommande intagsledningen ligger alltså under mark. (Det var egentligen självklart, men jag hade missuppfattat det i en tidigare blogg.) Pumpstationen ska inte påverkas av klimatförändringar och t ex översvämning är det tänkt. Under tiden som pumpstationen anläggs måste grundvatten bortledas. Grundvattennivån kommer alltså att sänkas. Bortledningen upphör när allt är på plats.

Pumpbyggnaden i sig kommer naturligtvis att, så att säga, “påverka landskapsbilden”. Den kommer också att påverka omgivningen genom en viss nivå av buller.

Vattnet från pumpstationen, och Vänern, ska sedan ledas vidare i en eller två markförlagda råvattenledningar på ca 800 mm till Trollhättans vattenverk på Överby. På Överby ska för övrigt ett nytt vattenverk uppföras, bredvid det befintliga vattenverket. Ledningen från Nordkroken till Överby kommer, står det i handlingen från Trollhättan, att innebära:

“en viss mindre miljöpåverkan.”

Ledningen kommer att läggas på frostfritt djup, men var den ska ligga är fortfarande under utredning. På bilden kan vi se de alternativa placeringarna. I sammanfattningen står det:

“…bedöms en sträckningskorridor vara den mest lämpliga. Den slutliga detaljprojekteringen och den definitiva placeringen inom korridoren är dock fortfarande under utredning.”

Det står inte mer, men det går väl i och för sig att gissa vilken korridor som åsyftas. Särskilt när det i stort sett är bestämt var pumpstationen ska placeras.

Det talas om att det ökade vattenuttaget ska leda till en “betydande miljöpåverkan”, därav det förnyade samrådet, men när TEAB gör en “översiktlig miljöbedömning” i av slutet handlingen bedöms projektets påverkan på miljön komma att bli försumbar. Det är bara under anläggningsskedet som det blir transporter och anläggningsarbete i vatten och mark. Och de störningarna blir bara tillfälliga. Fast under ledningsarbetet i sjön kommer man att vara tvungen att spränga bort en del större stenblock och berg… När det gäller badstranden tänker TEAB att anpassa byggnationen för att inte störa badsäsongen.

Om det som står i den utskickade handlingen om sträckningen av ledningen från Nordkroken till Överby vattenverk är outvecklat och schematiskt, så står det ingenting om ledningarna från Överby till Uddevalla. Sannolikheten är väl ganska stor att de tar vägen genom Vänersborgs kommun.

Det återstår en hel del undersökningar och utredningar – och inte minst val – innan Trollhättan kan färdigställa och lämna in sin miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan. Det går att följa arbetet och dessutom få mer information på TEAB:s hemsida, “Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt”.

Det är ganska tyst kring projektet i Vänersborgs kommun, i varje fall har ingen information från kommunhuset nått undertecknad bloggare. Men jag är ganska säker på att det pågår aktivitet, Vänersborg ska väl om inte annat lämna synpunkter i samrådet och sedan är det väl kommunen som ska stå för utarbetande och ändringar av detaljplaner…

Men det är nog viktigt att alla i Vargön och Vänersborg som berörs av eller har synpunkter på Trollhättans planer gör sina röster hörda. TEAB vill i så fall ha dina synpunkter, skriftligen, senast den 30 oktober. Det är snart…

Trollhättans nya dricksvattenförsörjningen planeras för övrigt vara i drift kring år 2026.

PS. Läs gärna ”fortsättningen” på denna blogg – ”Varför vatten från Vänern?”.

KFV: Beställning, segregation och överklagande

14 oktober, 2020 Lämna en kommentar

I går genomförde direktionen i Kunskapsförbundet Väst återigen sitt sammanträde på distans. Och det gick som vanligt i stort sett, egentligen skulle jag kunna skriva ”helt”, smärtfritt.

Det var, som det brukar, en hel del information. Mycket av den har jag nämnt i bloggen “Inför KFV” innan sammanträdet, även om det naturligtvis blir en fördjupning på själva mötet. Men jag ska ändå inte upprepa det, utan nöja mig med att ta upp två “nya” saker.

Det framfördes önskemål från tjänstemännen i Kunskapsförbundet om en “något” annorlunda ordning när det gäller ägarkommunernas beställning av uppdragsutbildningar inom vuxenundervisningen.

Det fungerar nämligen så att Trollhättan och Vänersborg beställer ett antal utbildningsplatser från Kunskapsförbundet genom var sitt uppdragsavtal. Förbundet ordnar då dessa utbildningar eftersom kommunerna också skickar med pengar för att genomföra utbildningarna enligt avtalet. Ägarkommunerna beställer – Kunskapsförbundet verkställer.

Det motsägelsefulla är att det är tjänstemännen på Kunskapsförbundet som får göra allt förberedande arbete med beställningarna. De tar reda på fakta, sammanställer och analyserar. Kraven på flexibilitet är stora – det kan gälla antalet utbildningsplatser, som kan variera kraftigt mellan åren, och det kan gälla utbildningsalternativ, som också ofta varierar beroende på antalet sökande. Sedan förhandlar förbundet i stort sett med kommunernas ekonomiavdelningar om beställningarna. Och då blir det ofta ett prutande från kommunerna. Kommunerna utgår inte sällan från att om det fungerade förra året, så ska det väl fungera nu också.

Kunskapsförbundet anser inte att nuvarande beställningsprocess är optimal. Förbundet ska inte behöva dels utarbeta och sammanställa beställningarna och sedan också försvara dem. Det är ju kommunerna som är beställarna.

Tjänstemännens önskemål är istället att Trollhättan och Vänersborg organiserar en gemensam beställarorganisation, gärna med kommunernas arbetsmarknadsenheter som deltagare. Kommunerna tar tillsammans reda på fakta, sammanställer och analyserar, för att komma fram till en beställning. I processen med att ta fram beställningsunderlag skulle det självklart kunna ingå samråd med Kunskapsförbundet för att utnyttja all kompetens.

Idag onsdag sammanträdde ägarsamrådet, dvs presidierna i Kunskapsförbundet och i Trollhättans och Vänersborgs kommunstyrelser. Kanske övertalades ägarkommunerna om att ändra på tingens ordning, jag vet inte. Om inte får väl några enskilda ledamöter i förbundet motionera i sina respektive hemkommuner i frågan. Det talades för övrigt om det på vissa håll redan på förbundets sammanträde igår. Vi får se om någon kommer att ta initiativ…

Den andra frågan som jag vill ta upp i denna blogg är ett beslut från Skolinspektionen.

Den 15 september fick Kunskapsförbundet reda på att Skolinspektionen hade godkänt:

”Lärande i Sverige AB (556571-5892) som huvudman för gymnasieskola vid Realgymnasiet i Trollhättan i Trollhättans kommun. Godkännandet avser utbildning på de nationella naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle, samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap samt samhällsvetenskap och ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik”.

Skolinspektionen har alltså godkänt att det ska startas fler program på en av de fristående gymnasierna i området. De program som ska starta finns redan på flera skolor. Det är inga som helst nya program.

Kunskapsförbundet har överklagat Skolinspektionens beslut:

“Kunskapsförbundet Väst önskar att Skolinspektionen återtar beslut om utökning av program avseende Lärande i Sverige AB, dnr 2020:1125, i sin helhet.”

Redan när Realgymnasiet (Lärande i Sverige AB) ansökte om en utökning av sin verksamhet framförde Kunskapsförbundet i ett yttrande till Skolinspektionen sin tveksamhet till planerna. Kunskapsförbundet påtalade att det ökade utbudet av antalet platser på gymnasierna skulle orsaka stora både organisatoriska och ekonomiska problem. Kostnaderna för Kunskapsförbundet skulle öka, samtidigt som förbundet inte hade möjlighet att anpassa sina kostnader till det minskade elevantalet. Det är bland annat fasta kostnader som lokaler, inventarier, administration, ledning osv som det är svårt att skära ner på.

Kunskapsförbundet framhöll också i yttrandet att det minskade elevunderlaget gör det svårt att bedriva utbildning kostnadseffektivt och med bra kvalitet.

I överklagandet framför Kunskapsförbundet genom ordförande Maud Bengtsson (S) och förbundsdirektör Johan Olofson ytterligare argument mot Skolinspektionens beslut att godkänna de nya utbildningarna på Realgymnasiet. Jag antar att det också krävs nya omständigheter för att det ska finnas någon chans att Skolinspektionen prövar och ändrar sitt beslut.

Bengtsson och Olofson skriver i överklagandet:

 • “Drottning Blankas gymnasieskola och Folkuniversitetet belägna i Trollhättans kommun har utökat sina platser på ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet (…) vilket medfört att Kunskapsförbundet Väst tappat en del elever. Ytterligare möjligheter att välja dessa program får negativa konsekvenser för förbundet och svårigheter att upprätthålla dynamik och kvalitet i utbildningarna.”
 • Det finns en konstaterad överkapacitet av gymnasieplatser i Trollhättan…
 • “Eftersom det inte längre behövs tillstånd för de fristående gymnasieskolorna att utöka antalet platser på befintliga program, finns därmed ingen garanti för att antalet gymnasieplatser stannar vid det som nu uppges.”
 • “Skolinspektionens beslut innebär ett fjärde samhällsprogram i Trollhättan och ett sjätte i Tvåstad (Vänersborgs och Trollhättans kommuner). Överetableringen är redan ett faktum. Det behövs inte ytterligare bidrag till denna överetablering.”

Skolinspektionen tycks inte ha haft en tanke på de kommunala gymnasieskolorna och kommunernas situation. Eller ens på de redan etablerade skolorna. Det är ju faktiskt så att en ny etablering även kan vara negativ för de fristående gymnasierna som redan finns. Men att Skolinspektionen inte skulle reagera på att det finns 6 samhällsprogram bara i det relativt lilla området med det relativt lilla elevunderlaget i Trollhättan och Vänersborg vore otroligt. Det är svårt att tänka sig någon mer uppenbar överetablering.

Men det finns ännu fler skäl, ordförande Bengtsson och förbundsdirektör Olofson kallar dem “särskilt allvarliga konsekvenser av ytterligare etablering av högskoleförberedande program”. De ser två sådana särskilt allvarliga konsekvenser, den första betecknar de som “Utarmning av den kommunala gymnasieskolan:

“Trollhättan har två kommunala gymnasieskolor med en medveten blandning av högskoleförberedande-, yrkes- och introduktionsprogram. Det är redan idag ett för stort utbud av gymnasieutbildningar, som gör det svårt att få tillräckligt många elever för att få en dynamik l grupperna och att erbjuda ett urval av valbara kurser. Om Magnus Åbergsgymnasiet tvingas stänga ett högskoleförberedande program kommer troligtvis även de andra två högskoleförberedande programmen att behöva stänga, eftersom elevunderlaget blir för litet för att bedriva verksamheten. Idag löses det genom samläsning över programgränserna i vissa grupper. Det innebär att en av de kommunala skolorna blir en ren yrkesskola vilket bidrar till ökad segregation.”

Jag anser att det är oerhört viktigt att blanda högskoleförberedande-, yrkes- och introduktionsprogram på samma skola som det görs i Kunskapsförbundet. Det är positivt för alla elever. Det ökar förståelsen för andra människor och sammanhållningen i samhället förbättras. Det kan inte nog understrykas vilka oönskade och negativa konsekvenser Skolinspektionens godkännande kan leda till. Och just detta utvecklas i nästa “särskilt allvarliga konsekvens” – “Ökad segregation”:

“En annan allvarlig konsekvens är, som ovan nämnts, ökad segregation och därtill försvårande av integrationsarbete. Redan i dag vet vi att de meritvärden, på vilka eleverna antas, generellt är högre vid friskolor med högskoleförberedande utbildningar i Trollhättans kommun, än i den kommunala gymnasieskolan. Meritvärdet är lägre pä Magnus Åbergsgymnasiets samhällsvetenskapliga program jämfört med exempelvis Folkuniversitetet. Det riskerar att etableras ett A och ett B-lag. Ytterligare konsekvenser blir att Kunskapsförbundet Väst måste sätta till mer resurser i form av extra stöd, som gör att också bidraget till friskolorna ökar, som i sin tur medför mindre resurser till den egna verksamheten.
Det naturvetenskapliga programmet på Nils Ericsonsgymnasiet har hittills haft en god sökbild. Ytterligare utbud av naturvetenskaplig utbildning gynnar vare sig Kunskapsförbundet Väst eller Trollhättans kommun, eftersom elevantalet då riskerar att tunnas ut på respektive enhet. Det finns inte behov av fler utbildningsplatser.”

När man till den segregerande effekten av Skolinspektionens godkännande också måste lägga till att det dessutom sannolikt innebär att Kunskapsförbundet måste betala mer pengar till de fristående och vinstdrivande gymnasierna, då häpnar man. Förbundet måste betala mer till friskolorna bara för att förbundet själv måste lägga ner mer resurser på de elever som blir kvar i förbundets regi, dvs de som inte väljer friskolor…

I Trollhättan går debattens vågor höga just nu om segregationen i grundskolan och om de tämligen drastiska åtgärder som kommunen planerar att vidta för att komma tillrätta med problemen. Och nästan omärkligt bland invånare och de flesta politiker, så ökar segregationen på gymnasiesidan istället dramatiskt…

Jag har som synes valt att citera i stort sett hela Kunskapsförbundet Västs överklagande av Skolinspektionens godkännande. Det har jag gjort för att jag tycker att överklagandet är väldigt välformulerat och logiskt stringent. (Som det i och för sig brukar vara när Kunskapsförbundet skriver något…) Det är egentligen inte mycket att tillägga. Vill du läsa överklagandet i “original” så kan du ladda ner det här – “Överklagande av Skolinspektionens beslut med dnr 2020:1125”.

Det är lätt att bli både nedslagen och frustrerad när man tänker på den utveckling som sker rent allmänt inom skolområdet i Sverige, men särskilt på utvecklingen i Trollhättan, och i Vänersborg…

Vi får verkligen hoppas att Skolinspektionen tar sitt förnuft till fånga.

Trollhättans planer i Nordkroken

Det har ställts en del frågor kring Trollhättans planerade pumphus i Nordkroken. Folk undrar om planerna fortskrider, och i så fall när det ska börja byggas och hur stora byggnaderna och ledningarna blir. Man undrar också vad Vänersborgs kommun säger och hur de agerar. Det är väl inga större tvivel att vänersborgare i allmänhet och vargöbor i synnerhet är mycket skeptiska till Trollhättans planer…

Trollhättans Energi AB (TEAB) vill alltså bygga en råvattenledning med tillhörande pumpstation i Nordkroken. Och:

“Platsen som pekats ut för pumpstationen ligger centralt i området, i anslutning till badplatsen och bebyggelse.”

Trollhättan tänker söka tillstånd för uttag av vatten i Vänern för stadens dricksvattenproduktion. Trollhättan behöver självklart säkra dricksvattnet för stadens framtida försörjning, särskilt när staden ska växa. Nu tar Trollhättan vatten från Göta älv och det är inte helt optimalt med tanke på bland annat fartygstrafiken i älven.

Det lämpligaste vattenuttaget är från Vänern anser Trollhättan och den lämpligaste ledningssträckningen tycker vår grannkommun är från Nordkroken. Vattenledningen ska då dras från stranden i Nordkroken ända till Trollhättans nya vattenverk i Överby. (Se mer på “Vatten i Nordkroken och avlopp i Gardesanna”.) Ledningen kommer att passera en del känsliga områden, både när det gäller natur- och kulturmiljöer. Och ledningen kan bli stor… Både Lilla Edet och Uddevalla och antagligen också Munkedal vill ansluta sig till Vänervattnet via vattenverket på Överby, och pumpstationen i Nordkroken…

Jag vet inte riktigt vad som händer just nu i Vänersborgs kommun. Frågan var ju uppe i kommunstyrelsen den 29 april och det var väl egentligen då som Trollhättans planer blev kända för en större publik i Vänersborg. (Även om Lutz Rininsland (V) faktiskt var inne på ämnet i en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anders Wiklund (MP) i april 2019. Vänersborg behöver nämligen också ett nytt vattenverk inom en hyfsat nära framtid. Precis som Trollhättan. Se Rininslands blogg ”Vatten, vatten …”. Rininsland följde sedan upp med en ny interpellation i oktober, ”Nyfiken på svar”.)

Vänersborgs kommun hade blivit inbjuden till ett avgränsningssamråd av Trollhättan Energi AB (TEAB). (Jag kan inte på rak arm säga vad ett avgränsningssamråd är.) Det var inför TEAB:s avsikt att hos mark- och miljödomstolen ansöka om:

“tillstånd enligt miljöbalken för bortledande av vatten m.m. för vattenförsörjning för Trollhättans kommun.”

Kommunstyrelsen beslutade då i april att:

“1. anmodar Trollhättans Energi AB (TEAB) att hos Vänersborgs kommun ansöka om planbesked för området som är tänkt för anläggningen på Nordkroken samt marken i anslutning till området.

 1. Begär att TEAB till Vänersborgs kommun kommer in med en mer detaljerad redovisning av den tänkta dragningen av vattenledningen till Trollhättans vattenverk då det grova förslag som redovisas passerar känsliga områden samt inte ger möjlighet att utläsa eventuell samdragning av ledningar för Vänersborgs kommun.”

I underlaget redovisades ett, som kommunkontoret skrev, “axplock av de synpunkter som lämnats”. Följande synpunkter framfördes:

* “Placering, storlek och utformning av byggnader behöver bedömas även utifrån att platsens möjligheter att utvecklas för rekreationsändamål inte begränsas.”

* “Hela anläggningen med ledning och pumpstation kommer försörja många människor med dricksvatten. Det bör därför utredas tidigt om pumpstationen ska utgöra ett skyddsobjekt.”

* “Om pumpstationen klassas som skyddsobjekt bör det framgå hur detta ska skyddas och vad det kan innebära för påverkan på natur, – rekreations, – och kulturmiljövärden, kringboende, badgäster samt tillgänglighetens för blåljusutryckningar.”

* “Hur kommer ljud från anläggningen när den är i drift att inverka på upplevelsen av stranden eller naturområden samt bostäderna i området både permanenta och fritidshus.”

* “Vad gäller råvattenledningens fortsatta sträckning mellan Nordkroken och Trollhättans stad bör detta också utredas i ett tidigt stadium. Då kan eventuella markanvändningskonflikter upptäckas i tid. Vidare kan Vänersborgs kommuns möjligheter till att dra ledningar i samband med detta även utredas och skapa fördelar för vår kommun.”

* “Det är viktigt att TEAB i sin kommande Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) redovisar skyddsåtgärder för bland annat: Påverkan på arter och naturmiljöer på land och i vatten, bygg och transportbuller likväl som permanent buller från pumpstationen, risk för spridning av föroreningar, vatten, vattenkvalitet, mashantering och upplag m.m.”

Det finns säkert ännu fler synpunkter… Den viktigaste är nog – Trollhättan kan ta vatten någon annanstans…

Sist frågan var aktuell i Vänersborg var på kommunstyrelsen den 3 juni. Men då handlade det bara om att avge ett yttrande om Uddevallas plan för framtida vattenförsörjning.

I underlaget stod det:

“Det mesta i planen berör vattentäkter inom Uddevalla kommun och har således ingen påverkan på vår kommuns vattenförsörjning och genererar heller inte några åtgärder från vår sida som t.ex. Trollhättans stads planer på råvattenuttag från Vänern.
I slutet av utredningen tas frågan om råvattenuttag från Vänern via Trollhättans stads reningsverk upp som en tänkbar framtida lösning för att trygga kommunens behov av dricksvatten.”

Det fick kommunstyrelsen att fatta ett beslut som:

“understryker vikten av förnyade samråd innan vidare planering av råvatten från Vänern via Vänersborgs kommun.”

Det har sedan dess varit tyst i kommunen om Trollhättans planer, i varje fall “utåt”. Det finns t ex inga nya handlingar i ärendet. Jag frågade för säkerhets skull i fredags och fick svaret:

“Nej, inget ytterligare har inkommit i ärendet ”Avgränsningssamråd för råvattenledning från Nordkroken till Trollhättan (KS 2020/129)” efter kommunstyrelsens beslut den 29 april.”

Det går dock rykten som säger att det jobbas någonstans i kommunhuset med frågan. Av vem och med vad har jag dock ingen aning om.

I Trollhättan går i varje fall arbetet vidare. På TEAB:s hemsida (Trollhättans Energi AB – klicka här) finns det också en hel del information att ta del av. Även för informationstörstande vänersborgare…

“Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt”

Det skriver TEAB på hemsidan, och fortsätter:

“Arbetet med ny dricksvattenförsörjning för Trollhätteborna fortsätter där Vänern kommer vara ny råvattentäkt. Den nya dricksvattenförsörjningen planeras vara i drift kring år 2026 och byggs för att säkra upp rent vatten till Trollhätteborna under en lång tid framöver.”

TEAB:s hemsida berättar också:

“Tidigare i vår fattade Trollhättan Energis styrelse beslut om var intagspunkten för den nya råvattenledningen ska förläggas.
– Punkten ligger cirka fem kilometer ut i vattnet utanför Nordkroken. Vi har också kommit fram till att det är mest lämpligt att ledningen ansluter mot land på den sida stranden som ligger närmast Halleberg, säger Vatten- och avloppschef Synnöve Holm.”

Det känns inte helt bekvämt att det till skillnad från vår grannkommun är så tyst från dom i kommunhuset som bestämmer. Vänersborgarna har inte några bra erfarenheter när kommunens politiker och tjänstemän arbetar med och utreder frågor i tysthet, utan offentlig insyn. För är det någon som frågan angår, så är det vänersborgare och vargöbor. Jag skrev faktiskt i en blogg för drygt en månad sedan (se “KS 3/6 (2): Vattenpalatset, Nordkroken och en bra prognos”), att det gäller för kommuninvånarna att:

“vara på alerten så att inga beslut tas i skymundan, bakom skål och vägg…”

Det kanske behöver påpekas igen. För det finns fortfarande tid:

“projekteringen ska vara klar 2022 och först 2023 kommer det börja hända saker ”på riktigt”.”

Vem vet, kanske blir råvattenledningen och pumpstationen i Nordkroken en valfråga.

Det stormar kring KFV

I onsdags skrev jag om KFV:s (Kunskapsförbundet Väst) sammanträde och beslutet att lägga ner det estetiska programmet och orkesterutbildningen i Vänersborg, det industritekniska programmet i Trollhättan och idrottsutbildningarna bandy och badminton i Vänersborg respektive Trollhättan. (Se ”Estetprogrammet i Vänersborg läggs ner!”.) Beslutet fattades med voteringssiffrorna 12-1. En ledamot var frånvarande och den som röstade nej till nedläggningarna var Lutz Rininsland (V i Vänersborg).

Beslutet har gett eko. Det diskuteras på Twitter och på Facebook. Även i gruppen ”Innerst inne är vi alla vänersborgare”. Sägs det, jag vet inte eftersom jag är utkastad och ”blockad” från denna grupp av en partikamrat. Massmedia har följt upp beslutet (se TTELA ”Flera profilerade gymnasieprogram läggs ner” och ”Det populära industriprogrammet läggs ner” samt mynewsdesk ”Beslut att lägga ned industritekniskt program obegripligt enligt industrin”) och i tidningarna publiceras debattartiklar, se t ex TTELA ”Vi vill gå estetprogrammet när vi blir storaoch Dagens Samhälle (se ”Spetsutbildningen för unga musiker behövs”). Men inte nog med det, en namninsamling har startat på nätet. (Se ”Rädda estetprogrammet på Birger Sjöberggymnasiet!”.)

Kunskapsförbundet fattade även ett annat beslut, som också det kan vara kontroversiellt. Frågan initierades av Lutz Rininsland (V) och den blev ett eget ärende.

Rininsland yrkade att:

”Direktionen ger uppdrag att sökande som med stöd av gymnasielagen söker till Kunskapsförbundet Väst skall beviljas en utbildningsplats.”

Kunskapsförbundet hade i ägarsamrådet (möte mellan kommunernas kommunalråd och KFV:s presidium) i februari och i maj berättat om denna grupp som växer i antal.

När det gäller vuxenutbildningen så fungerar det så att Trollhättan och Vänersborg genom var sitt uppdragsavtal beställer ett antal utbildningsplatser från Kunskapsförbundet. Förbundet ordnar då dessa utbildningar eftersom kommunerna också skickar med pengar för att genomföra utbildningarna.

Kommunerna har dock ännu inte beställt de utbildningar som Rininslands yrkande syftade på och således har inte heller Kunskapsförbundet någon finansiering. Att Rininsland ändå yrkar att dessa personer ska få en utbildningsplats är av humanitära skäl.

Gymnasielagen (Lag [2017:353] om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå) kom till för att mildra verkningarna av de tuffa bestämmelser som gäller efter att Sverige införde tillfälliga uppehållstillstånd. Den handlar om personer som befinner sig i en utdragen asylansökningsprocess. Personer som söker asyl i Sverige, här avses oftast så kallade ”ensamkommande”, kan enligt lagen få tillfälliga uppehållstillstånd om de studerar. Och så länge de utbildar sig så gäller det tillfälliga uppehållstillståndet. Slutar de att studera, av vilken anledning det än må vara, så förlorar de sitt tillstånd – och riskerar därmed utvisning.

Och det är alltså det som kan hända när Kunskapsförbundet inte ordnar denna utbildning i den omfattning som efterfrågas. Vi pratar om 100-150 personer. Så många personer får KFV säga nej till.

I minnesanteckningarna från ägarsamrådet i februari står det:

”Gymnasielagen kommer att göra att flera får chans till studier. Redan nu finns studerande inom vuxenutbildningen som genom gymnasielagen beviljats plats. Verksamhetschefen understryker att många nyanlända lämnar gymnasiet i juni och kommer att vilja studera. Prognosen är att omkring 120 heltidsplatser behövs till dessa. Det kan också komma att bli fler, som inte tidigare synts i systemet. Frågan blir om förbundet skall ta emot dessa trots avsaknad av finansiering?”

Kunskapsförbundets majoritet var tydlig. Kommer det inga pengar från Trollhättan/Vänersborg så blir det inga fler utbildningsplatser. Den enda som röstade på Rininslands yrkande var han själv.

Lutz Rininsland blev mycket upprörd. Det här beslutet får nämligen avgörande konsekvenser för dessa ungdomars framtida liv… Som jag ser det handlade ärendet om solidaritet. Men vi har tydligen inte råd med det…

Trollhättan ligger av någon anledning hela tiden före Vänersborg i den politiska processen. Jag vet inte varför kvarnarna mal så långsamt i Vänersborg. Det är ett problem för Kunskapsförbundet som är beroende av besluten i båda kommunerna.

I måndags beslutade kommunfullmäktige i Trollhättan att avslå ett äskande från Kunskapsförbundet om tillskott för att kunna genomföra den grundläggande vuxenutbildning som efterfrågas under 2019. Det skulle behövas ytterligare 150–170 platser för att täcka efterfrågan på utbildningsplatser. Det här har Kunskapsförbundet flaggat för under lång tid. I minnesanteckningarna från ägarsamrådet i februari står det:

”Angående yrkesvux behövs nya ekonomiska tillskott för att upprätthålla nivån under året. En tjänsteskrivelse har inlämnats till medlemskommunerna med anledning av detta.”

Denna fråga har fortfarande inte varit uppe i någon politisk församling i Vänersborg. Kommunfullmäktige i Trollhättan beslutade däremot redan i måndags att inte ge mer pengar till denna utbildning.

Den här frågan kommer väl så småningom upp i kommunstyrelsen i Vänersborg och sedan i kommunfullmäktige någon gång i höst. Men då är det för sent, utbildningen är ju tänkt att starta upp redan när höstterminen startar.

Det som skiljer denna grundläggande vuxenutbildning från utbildningen för ensamkommande är att ”grundvux” och ”gymnasievux” sedan 2018 är en del av ”rättighetslagstiftningen”. Kommunerna har skyldighet att ordna sådan här grundläggande utbildning för alla som efterfrågar den.

Trollhättans beslut torde således strida mot lagen. Eller? Trollhättan sa nej till att avsätta pengar för att utöka antalet platser, men det är klart, Trollhättan sa inte nej till själva utbildningen. Det beslutet torde Kunskapsförbundet få ta. Fast det gjordes inte i tisdags. Det blir nog så att förbundets förvaltning får meddela de sökande detta till hösten. ”Tyvärr, det finns inga platser kvar på utbildningen.”

Det återstår att se hur många av dom som vägras utbildning som överklagar.

Även i detta ärende röstade tongivande politiker i Kunskapsförbundet nej till sitt eget förbunds begäran i sina roller som fullmäktigeledamöter i Trollhättan. Jag har aldrig förstått denna märkliga förmåga att tycka olika beroende på vilken stol man sitter…

Glöm inte våra gymnasieungdomar!

Min erfarenhet som politiskt aktiv i Vänersborg är att sedan Kunskapsförbundet Väst bildades 2013 så betraktas våra gymnasieungdomar alltför ofta som om de inte tillhörde Vänersborg. När ungdomarna lämnar högstadiet och börjat på gymnasiet är de liksom inte längre kommunens ansvar. Då är det Kunskapsförbundet Väst (KFV) som tar över. Och Kunskapsförbundet är inte Vänersborg. Ungdomarna blir då på något sätt några andra, och någon annans angelägenhet.

Nu för tiden diskuteras gymnasieskolorna mycket sällan i Vänersborgs kommunfullmäktige. Det är Lutz Rininsland (V) som någon gång skriver en motion eller ställer en interpellation. Men oftast så möts Rininslands initiativ av en tämligen kompakt tystnad. Och när Kunskapsförbundets årsredovisning, med budget och verksamhetsberättelser, ska godkännas – ja då är de fullmäktigeledamöter som sitter i Kunskapsförbundets direktion jäviga… Det betyder att de som skulle kunna sprida ljus över verksamheten, delge fullmäktige information och kanske också visa på politiska skiljaktigheter genom diskussioner och debatter, är utestängda – de får inte delta i mötesförhandlingarna. En mycket märklig ordning. (Kanske kan fullmäktiges nuvarande ordförande Annalena Levin göra något åt detta.) Det innebär att fullmäktige varken får kunskap eller intresse för gymnasieskolornas verksamhet. Jag noterar också det relativa ointresset genom att mina bloggar om Kunskapsförbundet får färre läsare än andra. (Därför använder jag denna gång en rubrik som inte nämner Kunskapsförbundet…)

Kunskapsförbundet Väst och dess verksamheter måste tas upp till debatt. Kunskapsförbundet har nämligen en del bekymmer, så kallade ”utmaningar”.

Den ekonomiska prognosen för året (2019) visar på ett underskott på 30 milj kr. Det finns naturligtvis en del osäkerhet kring siffran, så som det alltid är med prognoser. Men framför allt beror osäkerheten på statsbidragen. De kommer att trappas ner helt klart, men i vilken takt vet ingen än.

30 miljoner motsvarar ungefär 60 tjänster – lärare är ”dyrare”, andra yrkesgrupper är ”billigare”. En del tjänster försvinner ”automatiskt”, eftersom elevantalet minskar. Det är på SFI etablering och språkintroduktionen. Här handlar det om ca 40 tjänster. Det är dock ingen ”helårseffekt” på de flesta av dessa besparingar på tjänster. Samtidigt har emellertid några av tjänsterna försvunnit redan nu under vintern och våren. Och förbundet har även minskat på några chefstjänster (också rektorer och biträdande rektorer kallas för chefer), 4 chefstjänster närmare bestämt. Även förbundskontoret har dragit ner – med 1,5 tjänst.

En neddragning på 60 tjänster innebär förvisso att KFV går in i 2020 med betydligt bättre ekonomiska förutsättningar – 30 milj kr mindre i kostnader. Men det är klart att 60 tjänster mindre skulle innebära en mindre lärartäthet och kvalitetsförsämringar… Särskilt om eleverna på SFI etablering och språkintroduktionen börjar i det ”vanliga” gymnasiet.

Om nu Kunskapsförbundet kan minska sina kostnader med 12,5 milj kr under 2019, vilket kan vara möjligt, så är det ”bara” 17,5 milj kvar.

Och vad händer med dessa 17,5 milj kr, som inte förbundet själv kan lösa? Förbundet kan helt enkelt inte spara dessa pengar. Här måste Vänersborg, och Trollhättan, verkligen inse att det är våra ungdomar vi pratar om, att förbundet ägs av Vänersborgs kommun och Trollhättans stad – och att gymnasieskolorna, och inte minst eleverna, är vårt gemensamma ansvar.

Ägarkommunerna kan självklart täcka hela underskottet direkt, vilket förbundet redan har begärt. Det skulle göra situationen lättare för Kunskapsförbundet. Ett alternativ är också, fast mindre bra, att kommunerna ger mindre i tillskott och att KFV får komplettera med t ex 10 milj kr från tidigare års överskott. (KFV har 13 milj kr i ackumulerad reserv.) Det finns dock vissa statliga regler kring detta, precis som för kommuner. Det sista, och kanske sämsta, alternativet är att ägarna inte tillskjuter några pengar alls. Då får hela underskottet regleras i bokslutet. Vilket betyder att Trollhättan och Vänersborg får betala ändå…

Den andra utmaningen som Kunskapsförbundet står inför är de ökade kostnaderna för friskolorna. En stor del av årets underskott härrör från detta. KFV måste nämligen betala kostnaderna för de elever som väljer ett fristående gymnasium. Dessa utbildningar är alltid dyrare än de ekonomiska bidrag KFV får från Trollhättan och Vänersborg för varje ny elev.

Det fungerar så här. Om antalet elever ökar med 10 från ett läsår till det andra, så får Kunskapsförbundet 10×52.000 kr, totalt 520.000 kr. Om 3 av dessa 10 elever väljer t ex fristående Realgymnasiets naturbruksprogram (som startar i höst), så kostar dessa 3×200.000 kr, dvs sammanlagt 600.000 kr. De 520.000 kr täcker inte ens fakturorna från Realgymnasiet och för de andra 7 eleverna, som väljer Kunskapsförbundet, finns inget tillskott kvar alls. Det hela slutar med att nya elever blir en förlustaffär för Kunskapsförbundet.

KFV betalar varje år omkring 122 milj kr till de fristående gymnasierna. Kunskapsförbundets merkostnad för de ungdomar som väljer fristående gymnasier i stället för förbundets egna skolor är netto 2,1 milj kr år 2019. Nästa år ökar dessa kostnader till 6,4 milj, fortfarande netto. År 2021 får KFV betala 10,8 milj och år 2022 är merkostnaden uppe i 12,9 miljoner…

Det betyder att ju fler som väljer friskolor ju mindre pengar får de elever som väljer KFV:s utbildningar.

Det är orimligt. Det blir inte heller bättre av att KFV får betalt, av ägarkommunerna, i max 3 år för varje elev, oavsett om eleven ”går om” och tillbringar 4 eller 5 år i gymnasieskolan. Men, gör eleven detta på en fristående skola, dvs går 4 eller 5 år, så får KFV betala för alla år…

I Jämtland har man delat på budgetarna för de kommunala gymnasieskolorna och de fristående. De kommunala skolorna har sina egna budgetar, och pengarna ”ligger fast”. De fristående skolorna får skicka sina fakturor direkt till ägarkommunerna, som betalar. Kostnaderna för friskolorna påverkar på så sätt inte de kommunala. Det skulle kunna vara något för Trollhättan och Vänersborg. Det är ju ändå kommunerna som till slut får betala.

De fristående gymnasieskolorna riskerar, som det nu är, att KFV måste minska kvaliteten på sina utbildningar eller (och?) minska på utbudet. Pengarna räcker inte till.

Den tredje utmaningen som Kunskapsförbundet står inför skulle man kunna kalla resursfördelningsmodellens urholkande effekt. Det kan faktiskt bli så att Kunskapsförbundet kan förlora pengar även om alla elever väljer KFV.

Kunskapsförbundet får 52.000 kr av ägarkommunerna för varje tillkommande elev. (Den summan har hängt med sedan KFV bildades.) Ägarkommunerna räknar med att det redan finns ”inbyggda overheadkostnader”, typ att det inte behövs en ny rektor, en ny skola etc, om det t ex kommer 3 nya elever. (Som exempel.) Och det är ju inte helt fel tänkt. I varje fall inte om elevökningen bara består av 3 eller några enstaka elever – dessa elever fyller helt enkelt ut befintliga klasser.

Men modellen ger inte full kostnadstäckning om eleverna blir så många att Kunskapsförbundet behöver bygga ut med nya klasser, anställa mer personal, öka elevhälsan och/eller hyra fler lokaler. Då räcker inte 52.000 kr per elev.

Den verkliga kostnaden för förbundets egna elever är i genomsnitt 100.000 kr per elev. (Att de fristående skolornas prislapp ligger på 200.000 kr per elev och någon gång på upp emot 300.000 kr är annan sak, men gör naturligtvis förbundets ekonomiska situation än svårare.) Skillnaden mellan intäkten för en ny ”extra” elev på t ex Birger Sjöberg och den verkliga kostnaden för samma elev kan alltså uppgå till 48.000 kr. Kunskapsförbundet kan med andra ord förlora pengar för varje ny elev som väljer KFV.

Det är en helt absurd situation. Eller rättare sagt, ett helt galet tilldelningssystem för resurser. Det här borde ändras, modellen borde arbetas om.

Det var Kunskapsförbundets tre stora utmaningar. Det finns säkert fler…

Till sist.

Det är viktigt att så många elever som möjligt väljer någon av Kunskapsförbundets skolor. Det gör eleverna om förbundet får tillräckligt med resurser att arbeta med. Då ökar kvaliteten och då söker också fler kompetenta pedagoger. Och kvaliteten kan bli ännu bättre.

Kunskapsförbundet har ett bra rykte och ett bra varumärke. Och det är betydelsefullt i den hårda skolkonkurrens som råder. Så har t ex kunskapsresultaten ständigt förbättrats. Det är viktigt att det förblir så.

Det är viktigt, ja avgörande, att Vänersborg inte glömmer sina gymnasieungdomar. Vi måste satsa på dom, det handlar om deras framtid. Ja, det handlar om Vänersborgs framtid.

Sedan är det en annan sak att staten måste höja bidragen. Kommunerna har det svårt ekonomiskt just nu och behöver fler och mer statliga bidrag. Allra helst skulle staten ta över skolan, både grundskolan och gymnasiet. Då hade statsmakterna kanske förstått hur mycket utbildning, med fritt skolval, kostar.

Tillbaka i Trollhättan

trollhattanI februari förra året fick jag för mig att hälsa på i Trollhättan och bevittna den större stadens kommunfullmäktigesammanträde (se ”Studiebesök i Trollhättans fullmäktige”).

Det var ett mycket givande och lärorikt besök på alla sätt. Och det trots att Dan Möllengård inte var närvarande. Det hade jag hört att han skulle vara nu, som igår. Därför blev jag sugen på att åka dit igen. Dessutom var det några intressanta ärenden på dagordningen.

Känslan av att jag befann mig i en stor skrivsal infann sig återigen när jag gick in i Trollhättans stads sessionssal.

thn_sessionssal

Jag vet inte varför, men fullmäktigesalen påminner om gymnasieskolans aula där man satt timmavis och försökte få ihop bra uppsatser. Vilket inte lyckades särskilt ofta om sanningen ska fram. (Min svensklärare Astrid Karlsson, M, skulle nog ha skrattat högt om hon hade vetat att jag skulle försöka mig på att bli bloggare ett antal år senare…) thn_danM

Det kändes strax lite bekvämare i salen. Ingen mindre än Dan Möllengård (!) kände igen mig och kom och hälsade mig välkommen. Han var också mycket hygglig och gav mig handlingarna inför kvällens sammanträde.

thn_ordfSammanträdet började lugnt med ett upprop. Det sköttes lite ”oortodoxt” av ordförande Olov Säfström (S), men han fick ihop det till slut. Fast det var lite svårt, som han kommenterade själv. Naturligtvis på sin breda trollhättedialekt. Det blev några tomma platser, Rita Paulsson Svenssons (L) saknades t ex. Och det var ju en miss. Men Paulsson Svensson kan man ju å andra sidan se på hennes vlogg…

Det var intressant att höra kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund (S) redogöra för verksamhetsåret 2016. Trollhättan fyllde ju 100 år förra året, men just det kanske inte var så intressant för en vänersborgare som bor i en stad med mycket äldre anor än så. Men det tycks gå bra för Trollhättan. Väldigt bra. Temperaturen steg dock något närthn_lasseH Lasse Henriksen (SD) äntrade talarstolen och kommenterade:

”När man kör huvudet i backen så ser man inget. Du är positiv du. Kronogården brinner…”

Det var inte sista gången Lasse Henriksen yttrade sig denna kväll…

Yttrandet ledde inte till någon diskussion. Men visst, för en utomstående så kan det nog tyckas som om Åkerlund var lite väl positiv i sin beskrivning av Trollhättan.

Två ärenden berörde till viss del Vänersborg.

Det ena handlade om Kunskapsförbundet Väst. Här godkändes det reviderade konsortieavtalet utan diskussion.

narf_loggaTrollhättans kommunfullmäktige godkände också NÄRF:s årsredovisning. Dan Möllengård (-) hade emellertid en fundering innan beslutet och det var hur kommunledningen såg på att Vänersborg hade entledigat Bo Carlsson (C).

”Du blandar ihop äpplen och päron.”

Sa Paul Åkerlund, varpå Dan Möllengård svarade:

”Jag undanber mig härskarteknik.”

Monica Hansson (S), vice ordförande i NÄRF, påpekade att Bo Carlssons ej beviljade ansvarsfrihet handlade om 2015 och inte 2016, som var dagens ärende. Varken Åkerlund eller Hansson uttalade sig om Carlssons entledigande.

Ordförande Olov Säfström är tolerant och låter talarna ta ut svängarna. Han gör det på ett lugnt och mycket humoristiskt sätt. Samtidigt känns det som om väldigt många ledamöter är ganska slipade debattörer. Men det är definitivt ett annat debattklimat i Trollhättan än i Vänersborgs fullmäktige. På gott och ont. Det blir mer ”action” i Trollhättan. Det sker personligtmånga replikväxlingar, hur många som helst tycks det som ibland, och framför allt är argument och kritik ”rakare”. Det blir ganska många värdeomdömen och inte alltför sällan av det mer personliga slaget.

Så här kunde det låta:

 • ”Det var dumt sagt.” (Åkerlund till Henriksen.)
 • ”Ni har inte brytt er om landsbygden. Det är väl inget att hymla med?” (Henriksen till Sofia Andersson, S)
 • ”Ni är griniga och negativa.” (Andersson till Henriksen.)
 • ”Var lite seriös. Jag är inte helt kockoberra.” (Möllengård till Sten-Åke Kjell, S.)
 • ”Idiotresonemang.” (Kjell till Henriksen.)
 • ”Köpt Lextorpsbo…” (Möllengård om Erika Parkås, S.)
 • ”Det är trams Möllengård.” (Peter Eriksson, M)
 • ”Du är dum! Skäms på dig Peter! Skäms!” (Möllengård till Eriksson.)
 • ”Sluta med dina barnsligheter.” (Fahimeh Nordborg, V, till Henriksen.)

maulerSessionssalen förvandlas stundtals lite till en boxningsring och flera aspirerar på titeln som Trollhättans ”The Mauler”. Igår blev det för övrigt en ganska jämn kamp om denna titel mellan Lasse Henriksen och Dan Möllengård.

Den gamle radikale dalslandskämpen Mattias Foldemark (V), tidigare Trollhättans mest okände politiker, numer bara ”smått okänd”, var uppe i frågan ”Namnsättning på gatorfoldemark2 mm”. Foldemark pratade om historiken bakom namnsättningen. Möllengård höll inte med om historiebeskrivningen utan kallade den ”fake news”.

Annars höll vänsterpartisterna en ganska låg profil. Det var väl egentligen först i slutet som Fahimeh Nordborg intog en huvudroll. Nordborg blev ansatt för en debattartikel som hon hade skrivit i TTELA. (Jag tror att det var denna debattartikel som diskuterades, ”Följ folkviljan – stoppa vinster i välfärden!”.)

thn_fahimehFahimeh Nordborg försvarade Vänsterpartiets åsikter med den äran, medan de borgerliga debattörerna tyckte att Nordborg hade ett ansvar för hur hon uttryckte sig i media, särskilt som hon undertecknade artikeln med ”kommunalråd i Trollhättan”. Och det sista kan jag kanske förstå, lite grann… Men när Peter Eriksson (M) menade att företag inte har som mål att maximera vinsterna så vet jag inte hur han tänkte. Det är klart att detta är företagens drivkraft och mål. Och det är inget bra, åtminstone inte i välfärdssektorn där vinsterna utgörs av skattepengar.

Dan Möllengård ställde en fråga till Paul Åkerlund (S) om hans deltagande i vidlyftig och alkoholrik representation som styrelseledamot i Svenska Kommun Försäkrings AB (se ”Åkerlund borde avgå”).

Möllengård:

”Du var med i München. … Du är nämnd under rubriken inköp av alkohol, som inte genomförs i samband med middag. Varför betalade du inte själv?”

thn_paulÅkerlund försvarade sig med den äran.

”Jag har deltagit men inte druckit mer än 1-2 glas vin.”

Och det skulle han gärna betala för om ett sådant beslut togs av företagets styrelse eller typ bolagsstämma. Åkerlund menade också att han inte hade känt till allt som hade hänt i företaget. Dessutom hade styrelsen tagit sitt ansvar och avskedat VD:n för bolaget.

Dan Möllengård kom ingenstans…

Det var ett långt sammanträde, det slutade inte förrän kl 22. Och hade jag vetat det, så kanske jag hade ägnat kvällen till något annat, typ skriva en blogg. Men det är lärorikt att bevista fullmäktige i Trollhättan. Och framför allt är det en ganska stor underhållning, även om jag nog föredrar Vänersborgs lite mer städade sammanträden.

Kategorier:Trollhättan

Studiebesök i Trollhättans fullmäktige

11 februari, 2016 3 kommentarer

thn_loggaI måndags blev det äntligen av, det efterlängtade studiebesöket i Vänersborgs grannkommun Trollhättan och stadens kommunfullmäktige.

Trollhättan kallar sig stad och inte kommun. Typ. Så det kanske borde heta stadsfullmäktige, men det gör det inte. Alltihop är i förstone lite förvirrande, men på Trollhättans hemsida ges en mycket pedagogisk och klockren förklaring:

”I Trollhättan har vi valt att dela upp kommunen i två delar. Dels den geografiska delen som heter Trollhättans kommun, samt dessutom organisationen som förvaltar den geografiska delen, Trollhättans Stad.”

Varför ska det vara enkelt? Jag tror i varje fall att jag börjar förstå Trollhättan lite mer… Redan innan jag kom till kommunhuset… Öhhh… Stadshuset?

foldemarkVäl inne i ”huset” möttes jag upp av en av Trollhättans mest okända politiker, vänsterpartisten Mattias Foldemark – tillika bloggare (se här) och gammal elev på Dalboskolan i Frändefors. Mattias blev min ciceron under kvällen och han satte mig snabbt in i ärendena – och politikerna.

thn_danMTill min stora besvikelse var inte Dan Möllengård på plats denna kväll, men andra storheter som Paul Åkerlund (S), Peter Eriksson (M), Fahimeh Nordborg (V), Rita Paulsson Svensson (L), Mats Häggner (C) och självklart Trollhättans alldeles egen nestor Gert-Inge Andersson (S), som var där som åskådare, mötte upp. De vägde till viss del upp Möllengårds frånvaro. Och självklart, ej att förglömma, var också NÄRF:s vice ordförande Monica Hanson (S) där. Jag fick faktiskt tillfälle att hälsa på henne, eller tvärtom, under en ajournering. Monica Hanson såg glad ut när vi hälsade, faktiskt, trots att hon har förekommit flitigt i mina bloggar (om NÄRF) under senare tid – i kanske inte alltför positiva sammanhang… (Jo då, Monica hade läst vad jag skrivit.)

Mitt första intryck av Trollhättans sessionssal var – prov!

thn_kf1Sessionssalen såg faktiskt ut som en provsal. Och när ledamöterna intog sina platser så blev det för ett ögonblick en provsal. På riktigt. Jag kände ångesten krypa fram och jag förflyttades 45 år tillbaka i tiden – till Birger Sjöbergs stora aula och centralproven i svenska på 4-5 timmar… Svetten trängde fram och pärlade sig i pannan när jag blickade ut över salen. Fast det var nog mest på grund av den dåliga ventilationen…

Foldemark visade mig åskådarplatserna längst bak. Där skulle jag sitta. Det fanns ingen särskild plats för journalister, och bloggare… Men det var till att sätta sig på av Foldemark anvisad plats, på en enklare stol utan eluttag i närheten till plattan och den bärbara datorn. Det kändes som om den digitala eran fortfarande inte riktigt hade nått fram till sessionssalen i Trollhättan. Mitt intryck förstärktes av att ganska många ledamöter tycktes klara sig utan modern digital utrustning. Pappershandlingarna låg tunga på de flesta ledamöters bord. På det här thn_tvområdet har staden nog lite att ta tag i. Fast å andra sidan fanns det en stor TV utanför sessionssalen, där publik kunde titta på förhandlingarna. Och det var ju bra, om inte alla åskådare får plats på publikplatserna tänker jag. Hur ofta detta händer vet jag dock inte. Det var långt ifrån fullsatt i måndags. Ändå var vi ett inte oävet antal människor som lyssnade.

Partierna satt partivis i salen. Här har Vänersborg något att lära. Vänsterpartiet i Vänersborg har i och för sig motionerat om att man skulle sitta så även i Vänersborg, men hittills har inget hänt. Betongpartierna i Vänersborg är tämligen konservativa när det gäller nymodigheter som skulle kunna rucka på och förändra de uråldriga mötestraditionerna. I Vänersborg använder vi oss t ex inte av den moderna elektroniska utrustning som faktiskt står till buds i sessionssalen. (Och som inte ens finns i Trollhättans flygfoto2sessionssal.) Ja, Lars-Göran Ljunggren (S) har till och med förbjudit ledamöterna att använda overheadapparaten… Vilket ibland kan få uppstudsiga ledamöter att istället skriva på papperslappar som sätts upp på talarstolen, med lättborttagen häftmassa naturligtvis… (Fast i rättvisans namn, det är tänkt att alla ledamöter så småningom ska få lära sig alla knappar i den installerade utrustningen.)

thn_ordfSammanträdet öppnades kl 17.33, således några minuter efter utsatt tid, av ordförande Olov Säfström (S).

Ordförande Säfström hade en tämligen tung uppgift att leda sammanträdet. Han fick själv sköta uppropet av ledamöterna, hålla reda på vilka som kom och gick under sammanträdet och även ropa upp alla namn vid voteringarna. Vilka för övrigt blev många under kvällen. I Vänersborg sköts ju sådana här uppgifter av sekreteraren och det vore väl något för Trollhättan att tänka på. Vid ett tillfälle glömde ordförande i hastigheten bort att rösta själv.

Ordförande skötte dock uppgifterna med både bravur och en god portion humor – på sin fantastiska, breda och genuina trollhättedialekt. En fröjd att höra. Det är nästan bara på läktarna under bandyderbyna mellan IFK och Gripen som en vänersborgare kan höra denna exotiska och vackra dialekt nu för tiden…

Jag saknade dock att ordförande inte använde partibeteckningarna. När olika talare gick fram under sammanträdet, och de var många, så sa ordförande Säfström inte vilket parti de representerade. Det gjorde att det då blev lite svårare för en utomstående bloggande vänersborgare att hänga med i turerna. Även om jag snabbt lärde mig av min ciceron att de ledamöter som satt till vänster (från publikens sida räknat) tillhörde den styrande majoriteten och de till höger gjorde det inte. Jag förstod dock inte varför det var några till höger som alltid röstade som de till vänster. Men det visade sig vara några miljöpartister som inte fick plats på den vänstra sidan av salen. Majoriteten är nämligen tämligen massiv i Trollhättan för styrande socialdemokrater, vänster- och miljöpartister, 35 av 61 mandat. (I Vänersborg har S+C+MP 22 mandat av 51…)

thn_kf2

Det var många ärenden som avhandlades under kvällen. Mest var det motioner i olika former som behandlades. Jag fick vara med om diskussioner om bland annat gratis skolfrukost till alla skolbarn, bostadsbyggande i Norra Björke, utsmyckning av Fagerstrandsmuren, stadsnära odling och äldreombudsman. (I onsdagens och torsdagens TTELA, papperstidningen, står det mycket om sammanträdet och på TTELA:s hemsida finns en artikel om skolmatsdiskussionen – klicka här.)

Diskussionerna var mycket livliga. Men trots att många hårda ord utdelades mellan ledamöterna så slogs jag av hur kunniga och välartikulerade de flesta ledamöter var. Ledamöterna diskuterade sakfrågor och lade fram fakta till stöd för sina argument. Något som jag allt som oftast saknar i Vänersborg. Fakta alltså. Dessutom var det väldigt många olika personer framme i talarstolarna. Något som jag också saknar i Vänersborg.

För att ta ett exempel, socialdemokraterna. I Vänersborg är det ju i stort sett alltid kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin som talar för socialdemokraterna, oavsett vilken fråga det gäller. Det är sällan någon annan. Och hon argumenterar inte särskilt ofta i sak, Dahlin bara talar om hur hon anser att fullmäktige ska rösta typ.

thn_paulPå sammanträdet i Trollhättan var kommunstyrelsen ordförande Paul Åkerlund (S) bara uppe en enda gång i talarstolen, och det kort. Åkerlund verkade lita på sina partikamrater. Och det var flera olika socialdemokrater som var uppe i talarstolen och talade för partiets förslag i de olika ärendena.

För det gjorde socialdemokraterna. De argumenterade för sina åsikter och förslag. Trots att de visste att de ändå skulle gå igenom och antas av fullmäktige. Det räckte faktiskt till och med att någon i oppositionen ställde en fråga för att den som var mest insatt i ämnet skulle gå upp i talarstolen och svara, och förklara. Så önskar man att det skulle fungera också i Vänersborg. Här talar oppositionen ofta för döva öron och ingen från socialdemokraterna bryr sig om att svara eller argumentera.

Ur den synpunkten kan oppositionen i Trollhättan faktiskt vara tacksamma. Det blir i varje fall debatter i fullmäktige, och som jag kunde se i måndags, sakliga sådana. Att oppositionen i Trollhättan sedan känner sig frustrerad därför att den inte kan påverka några beslut, det förstår jag. (Vem kan förresten påverka beslut…?)

Det blev många voteringar under måndagskvällen. Det kändes som att sverigedemokraten Lasse Henriksen hade som princip att ropa ”votering” i vartenda ärende. Precis som att det också verkade som en princip att ständigt gå upp i talarstolen och tala emot majoritetens förslag. Henriksen var dock ganska underhållande, på sitt sätt. Och särskilt om jag jämför med Kurt Karlsson i Vänersborg.

thn_fahimehVad jag anser om Vänsterpartiets insats? Tja, partiets ledamöter var tämligen tysta, inte alls som i Vänersborg… Med ett undantag, i en fråga. Det var i ärendet om gratis skolfrukost till alla skolbarn. Då skötte Fahimeh Nordborg i huvudsak majoritetens talan, även om andra också var uppe och argumenterade. Förslaget var för övrigt hennes eget. Det blev kvällens längsta debatt, och den tuffaste. Många ganska hårda ord uttalades, dock utan att gränsen överskreds. I varje fall inte enligt ordförande Säfström, som inte ingrep någon gång.

Fahimeh Nordborg skötte sig med den äran, även om hon hade fel i att barn och ungdomar behöver kolhydrater…

Det var mycket intressant att besöka Trollhättans kommunfullmäktige. Särskilt som det visade sig att några av ledamöterna faktiskt hade hört talas om och/eller läst min blogg. Vilket kändes som en merit, jag skriver ju inte om Trollhättan särskilt ofta… I normala fall. Bara nu.

Slutbetyg?

Tja, som sagt, jag blev mycket imponerad över mångfalden och djupet i själva den politiska debatten. Den skulle jag vilja ta med mig till Vänersborg.

thn_paulkf”Får du ihop nåt?”

Frågade Paul Åkerlund när han gick förbi mig på min åskådarplats.

Jäpp, jag tror att det blev några rader…

Kategorier:KF, Trollhättan

Trollhättan 22 okt 2015

22 oktober, 2015 Lämna en kommentar

thn22okt2015

Kategorier:Trollhättan

"Vi vill till Trollhättan!"

22 februari, 2015 2 kommentarer

Kommunfullmäktige sammanträder på onsdag. Ett av ärendena behandlade jag i gårdagens blogg (se här). Även om jag kom lite utanför ämnet…

thn_loggaEtt antal invånare (8 familjer) i Vänersborg, som bor mycket nära gränsen till Trollhättan, har vänt sig till Kammarkollegiet för att de vill att kommungränsen ska flyttas. De vill tillhöra Trollhättans kommun. Kammarkollegiet har bett att Vänersborgs kommunfullmäktige yttrar sig i frågan. Igen. Det har fullmäktige gjort tidigare, men nya fakta och nya argument har tillkommit. Så nu är det dags igen.hangmatta

Jag har inte engagerat mig i denna fråga förut. Jag har knappt läst in mig på nåt i de tidigare underlagen om sanningen ska fram. Jag har liksom bara tänkt att inte kan man väl frivilligt göra Trollhättan större. Typ… Andra i Vänsterpartiet har däremot satt sig in i ärendet. (Se t ex Vänsterpartiets hemsida.) Den här gången tänkte jag dock ändra på det. Jag har därför läst allt underlag, allt material i handlingarna. Ett par gånger faktiskt. Jag åkte också ut, både till Överby och Båberg, och kollade på plats.

forvanadOch jag häpnar. Jag häpnar över kommunens inställning och argumentation. Hur kommunen med sin myndiga röst sätter sig till doms över enskilda människor och deras problem.

Så här ligger det till.

Vänersborg vill inte att kommungränsen ska flyttas. Som skäl anges:

 • ”skälen … [är] inte tillräckligt starka och överväger inte nackdelarna som kan uppstå vid förändring av gränsen.”
 • ”förlorade skatteintäkter.”
 • ”en flytt av gränsen skapar en ny gräns som kan skapa liknande problem.”

Det här är de skäl som kommunen presenterar för Kammarkollegiet. Och har gjort hela tiden. Vänersborg har inte lagt ner någon tid eller större energi på att utveckla argumenten eller besvara de klagandes argument mer konkret. Vänersborgs kommun säger bara, hela tiden, att de problem som de klagande har anfört kan man komma tillrätta med genom ökad samverkan med Trollhättan.

Fast inget har gjorts åt saken. Ingen samverkan har skett. Inget har gjorts för att komma till rätta med problemen. Nu, i förra veckan, gick det dock ett rykte om att någon har fått något uppdrag att titta på den här samverkan. Om ryktet är sant, det vet jag inte – inget konkret har nämnts till Kammarkollegiet. Eller till de klagande. Eller i fullmäktiges handlingar.

De klagande vänersborgarna bor på två olika ställen – fyra familjer bor vid Överby och fyra familjer vid Båberg.

Här är en karta över det aktuella området i Båberg:

baberg2

De fyra vänersborgsfamiljer det gäller bor här (se röd text ”Vbg”):

baberg_ant

Kommungränsen går rätt igenom det lilla bostadsområdet. Och det är klart att detta varken är önskvärt eller bra. Det kan t ex innebära att ett barn i ett hus ska gå i skolan i Vänersborg, medan kompisarna tvärs över gatan ska gå i skolan i Trollhättan. (Det är förresten närmare till skolor i Trollhättan från det här området än till skolor i Vänersborg.)

Vänersborgs kommuns argument att en flytt av gränsen, så att de fyra vänersborgsfastigheterna hamnar i Trollhättan, skapar nya gränsproblem är ganska missvisande– se den övre kartan. Bostadsområdet vi pratar om är liksom en ”ö”. Noteras kan också att ”vänersborgarna” måste åka igenom Trollhättan för att komma till Vänersborg…

Vänersborg kanske skulle ha skrivit till Kammarkollegiet att kommunen tycker att kommungränsen skulle flyttas så att trollhättefastigheterna hade hamnat i Vänersborg. Det skulle jag kunna förstå – det hade varit logiskt. Men inte de argument som kommunen nu framför… (Om det är argument överhuvudtaget…)

Men om kommungränsen möjligtvis kan diskuteras i Båberg, så måste jag säga att kommunens hållning till de fyra fastigheterna i Överby ändå tar priset. Här är gränsen så uppenbart fel att argumentationen från kommunen ter sig rentav löjlig.

Här är en karta över det aktuella området:

overby2

Kartan visar Överby strax öster om 45:an. Där (vid ringen) ligger en liten ö av bostadshus, mitt ute i skogen – i varje fall ur Vänersborgs synpunkt – som faktiskt tillhör Vänersborgs kommun. Och bredvid ligger hus och fastigheter som tillhör Trollhättan. Vilket för övrigt hela Överby gör. Kan någon förresten se hur en ny kommungräns skulle kunna vålla nya problem? På ”vänersborgssidan” är det bara skog, och en ganska djup ravin…

De fyra vänersborgsfamiljer det gäller, bor närmare bestämt här (se röd text ”Vbg”):

overby1_ant

Kommungränsen går mellan två hus, längs gatan mellan husen och svänger sedan ner på nästa gata förbi växthusen. Och här måste definitivt vänersborgarna åka igenom Trollhättan, en ganska bra bit, innan de kommer upp på 45:an och vidare till Vänersborg.

overby5På Överby skulle det definitivt inte heller finnas någon logik i ett argument om att flytta gränsen så att fler fastigheter hamnar i Vänersborg…

I skrivelserna till Kammarkollegiet räknar ”vänersborgarna” i Överby upp en mängd nackdelar med att tillhöra Vänersborg, även sett från Vänersborgs kommuns perspektiv. (Vilket till del gäller också Båbergsborna.)

overby7”Den nuvarande kommungränsdragningen resulterar i en onaturlig splittring av grannskapet där våra fastigheter bildar en isolerad ö utan naturlig koppling till den egna kommunen. Vi går därigenom miste om fundamental samhällsinformation som är självklar för övriga kommuninvånare. Enda möjliga tillträde till fastigheterna sker via Trollhättans kommun. Detta leder till ett utanförskap, som framför allt drabbar barnens uppväxtmiljö då lekkamraterna splittras när de hamnar i olika förskolor/skolor om inte föräldrarna aktivt skjutsar till annan skola än den som erbjuds. Banden med grannkommunen Trollhättan är starka med postadress till Trollhättan liksom riktnummer på telefoni. Utskick av samhällsinformation, lokaltidningar, lokalpartier eller reklam som adresseras efter postort når aldrig dessa fastigheter.
För Vänersborgs kommun blir det med nuvarande indelning stora extra ressträckor vad gäller service knuten till kommunens område.”

En annan person skriver följande till Kammarkollegiet:

”…[Vänersborgs] hemtjänst [kör] 7 gånger per dag till en äldre … 2 mil T.o.R. bara för en invånare, när hemtjänsten redan är hos grannen i andra kommunen. Tänk bara arbetstiden att köra 14mil per dag, 2mil x 7gånger x 30dagar=420mil på en månad. Tar ungefär 30min ToR. 30min x 7gånger x 30dagar = 13 dagar (8h/dag) i månaden sitter personalen i bil (ren restid) barra för att serva en person.”

overby6

Ytterligare ett inlägg till Kammarkollegiet:

”Vår dotter är beviljad skolskjuts till skola I Vänersborg, avstånd 7,5 km. Hon är dock INTE beviljad skolskjuts till skola i Trollhättan, avstånd 3,5 km. Alla andra barn i vårt område/gata på Överby tillhör Trollhättans kommun, och får skolskjuts till Trollhättans
kommun. Vår dotter kommer att få åka ensam, dubbelt så lång sträcka, i en egen taxi till Vänersborg skola. Medan övriga barn (grannar kompisar!) åker tillsammans i en annan taxi till Trollhättan.”

Och:

”Vår dotter Y vill gärna pröva på musik och dans på kulturskolan i Trollhättan. Vi har ansökt om plats, men fick idag avslag. Y hänvisas till Vänersborgs kulturskola, då hon är folkbokförd där. Y går i förskoleklass i Trollhättan, tillsammans med sina kompisar. Nu är det flera tjejer i hennes klass som också ansökt om att få börja på kulturskolan. Men Y är den enda tjejen som är folkbokförd i Vänersborg, de andra barnen i Trollhättan. De får förmodligen gå i kulturskolan, men INTE Y. Det skapar ett utanförskap och det är grymt mot barnen som drabbas! Vi har kommungränsen precis utanför dörren, tillsammans med utanförskapet.”

overby8Det känns inte bra att Vänersborgs kommun inte kan vara lite flexibel mot några kommuninvånare som har hamnat i kläm på grund av gamla föråldrade administrativa gränser. Med ett enkelt beslut så skulle en massa besvärligheter för dessa invånare kunna undvikas. Jag förstår inte varifrån den här fåfänga vänersborgska envisheten kommer ifrån. Det handlar om 8 familjer! Och de minskade skatteintäkterna från dessa torde också vara försumbara för Vänersborg… (Det tycks dock som om Vänersborg nu har släppt detta argument.)

När Vänersborgs kommun svarar Kammarkollegiet att skälen för att flytta kommungränsen:

”inte [är] tillräckligt starka och överväger inte nackdelarna som kan uppstå vid förändring av gränsen.”

…så känns det som man blir både ledsen och besviken över denna arroganta attityd som kommunen visar. Har inte de klagande visat starka skäl? Och vilka är de kommunpolitiker som kan döma över styrkan i enskilda invånares problem?

Och nackdelar… Nackdelar för vem? Och vilka nackdelar?

thn_loggaEn av de invånare det gäller avslutar ett brev till Kammarkollegiet på ett nästan desperat sätt:

”Vi har adress Trollhättan, sophämtning Trollhättan, riktnummer Trollhättan, sotning Trollhättan, väg- och cykelförbindelse Tro9llhättan, elnät Trollhättan, samhällsinformation Trollhättan.
Kan vi också få tillhöra Trollhättan?”

Jo, det borde ni få!

Vänersborgs kommunfullmäktige ska alltså besluta om ett yttrande på onsdag. Sedan är det Kammarkollegiet som så småningom kommer med sin dom…

PS. Bilderna blir som regel större om du klickar på dem.

%d bloggare gillar detta: