Arkiv

Archive for the ‘investeringar’ Category

Enigt BUN

19 februari, 2018 Lämna en kommentar

happy_birthdayDet blev som jag misstänkte, ett lugnt och städat sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden (BUN). Alla hurrade till och med unisont för Ola Wesley (SD), dock inte för att han valdes till justerare, utan för att han hade fyllt 50 år sedan det förra mötet. Det hade även Henrik Josten (M) gjort. Han fick också ta del av hyllningarna. Och lite blommor.

bun_moteDet var inte några som helst skiljaktiga meningar eller åsiktsbrytningar på dagens sammanträde. Alla nämndsledamöter satt tysta, snälla och stilla på sina platser och lyssnade på all information. Tystnaden bland politikerna bröts bara av några beskedliga och välvilliga frågor till tjänstemännen. Och några skämt av kristdemokraternas nestor Gunnar Bäckman. Eller försök till snarare…   ;)

Rektor Elisabeth Sterner besökte mötet och informerade om stadieövergångarna mellan förskolan-förskoleklassen och förskoleklassen-åk 1 på de skolor som hon ansvarade för, dvs Blåsut, Öxnered och Väne Ryr. Det är alltid trevligt och givande att få ta del av erfarenheter direkt ”från golvet”.

Nämnden fick mycket information. Det mesta stod redan i de utskickade underlagen, och dem har jag redogjort för ganska noggrant i bloggen ”Mycket värt att veta”.

tillaggaNågra tillägg kan dock göras.

Det står 82 barn i kö till förskolan till och med sista juni. Garantitiden för att få en plats på förskolan, 4 månader, går ut i mars för omkring 15 barn, i april för ytterligare omkring 15 barn och omkring 20 till i maj. Det här trots att det öppnades en avdelning för 15 barn på Dalboskolan den 1 feb, att det snart öppnas på Rödbo (Mariedal) för 16 barn och i maj på Vänerviken (fd BUP) för 90 barn. Det sistnämnda är inklusive barnen från Nattugglan. Det kanske till och med blir så att Nattugglan kan bli kvar som en ”vanlig” förskola på grund av det stora behovet av platser…

spadtagFör övrigt har beslutet att bygga en ny förskola i kvarteret Hönan överklagats till Mark- och Miljödomstolen. Tipset är dock att överklagandet kommer att avslås. Har BUN flyt, vilket verkligen skulle behövas efter alla år sedan nämnden fattade detta beslut, så kanske det första spadtaget skulle kunna tas innan sommaren.

När det gäller ekonomin kan det väl återigen understrykas att BUN näppeligen skulle klara sin verksamhet utan statliga bidrag. Förra året fick BUN bidrag från staten på nästan 74 milj kr. Det innebar att kommunens kostnader per elev, 97.706 kr, istället kunde räknas till 110.374 kr per elev med de statliga pengarna. En ganska stor skillnad… Det är svårt att se hur BUN skulle kunna ro verksamheten i land utan de statliga pengarna…

pojke_ensamDet blir mycket siffror, inte bara i mina bloggar, utan framför allt i underlag och genomgångar i nämnden. Tjänstemännen vädjade till oss politiker att se barnen och ungdomarna bakom siffrorna. Som att det finns väldigt många barn som har upplevt en barndom i ständig skräck. Och upplever fortfarande. Det är flyktingbarn som har har upplevt krig, avrättningar, våldtäkter och andra fasor. Det kan vara barn som är med om misshandel och våld i hemmet. Det är barn som lever med föräldrar som missbrukar alkohol och droger.

Nämnden fattade ett viktigt beslut. Det var om budget för år 2019 – behovet av fastighetsinvesteringar.

Det är, som jag skrev tidigare inför sammanträdet (se här), i stort samma investeringsförslag som lämnades till fullmäktige förra året. Det skiljer dock på investeringar för Dalsland och Skaven. Några siffror har också flyttats mellan olika år och några siffror har putsats lite – enligt direktiv ovanifrån… Investeringsbehovet är för övrigt egentligen ännu större, men ”anpassningar” har alltså fått ske.

Det här förslaget antog BUN under dagens sammanträde:

investeringsbehov2019_23

Beslutet fattades av en enhällig nämnd – utan diskussion.

Tyvärr vet vi redan nu att flera partier, och till och med ledamöter i BUN, kommer att rösta på ett annorlunda sätt när investeringarna kommer upp till behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Då finns det andra och ”tyngre” medlemmar i partierna som tycker – och vill bestämma annorlunda…

Sammanträdet avslutades kl 13.10.

Kategorier:BUN 2018, investeringar

Viktiga investeringar

29 januari, 2018 Lämna en kommentar

Arbetet med Mål- och resursplanen för 2019-2023 har börjat. Det handlar om budgeten för nästa år, den budget som vänersborgarna på sätt och vis kan sägas få rösta om i valet i september. I budgeten ingår naturligtvis också de kommande investeringarna.

ordfklubba5Kommunfullmäktige beslutade om årets fastighetsinvesteringar så sent som i november förra året. Nu är det tänkt att ordningen ska återställas – fastighetsinvesteringarna ska beslutas i juni, precis som övriga delar av budgeten.

Då, i november 2017, fick inte barn- och utbildningsnämnden (BUN) de investeringspengar som nämnden hade yrkat. Pengarna ”räckte inte till”, vilket egentligen är ett annat sätt att säga att andra investeringar prioriterades. Flera av BUN:s önskade investeringar kom därför inte med i Mål- och resursplanen eller fick skjutas framåt i tiden. (Se ”Det närmar sig ett viktigt avgörande”.)

Något som ställer till det för BUN. Och elever och lärare…

argumentationNu är det dags att argumentera för BUN:s behov igen…

För två veckor sedan hölls ett första möte om nästa och de kommande årens investeringar. Det var presidierna, dvs ordförandena, i barn-och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden och chefstjänstemännen i respektive förvaltning som sammanträffade. Det deltog med andra ord inga skvallervänsterpartister (eller sverigedemokrater eller medborgarpartister) i mötet.

Jag har fått lite information från mötet den 15 januari.

Barn- och utbildning presenterade ett investeringsförslag för 2019 som slutade på 193,5 milj kr. Det var 10 milj mer än den ram som fullmäktige beslutade om i november. Jag vet inte hur diskussionerna gick, men det fattades inget ”beslut” på mötet om dessa ”extra” pengar. Istället diskuterades de investeringar som fullmäktige redan har fattat beslut om och som ska genomföras under detta år. Och som det ser ut att bli vissa ”problem” kring…

Fastighetsenheten ansåg att det skulle bli svårt att få igång en byggnation vid Öxnereds skola i år. Det fanns nämligen en komplex problematik kring byggteknik, planfrågor och trafiklösningar. Vi får se vad som händer. För BUN är det viktigt att en skola för 500 elever blir klar så snabbt som möjligt i Öxnered.

oxneredsskola

Däremot går renoveringen på Silvertärnan enligt planerna. Inflyttning beräknas kunna ske höstterminen år 2020. Även investeringarna vid Mulltorp rullar på. Skolan beräknas stå klar sommaren år 2019.

Märkligt nog verkade inte inte den nya förskolan i kvarteret Hönan ha varit uppe till diskussion.

invest_BUNSå det händer lite med skolinvesteringarna, i och för sig med betoning på lite… Barn- och utbildningsnämnden har stora behov och min åsikt är att kommunen måste ta tag i situationen på största allvar och verkligen prioritera förskolan, skolan och barnen/eleverna. Det handlar helt enkelt om att skapa platser till alla barn och att få salar som man kan ställa bänkar i till varje elev… Dessutom blir modullösningarna dyra för nämnden. Idag kostar hyran av modulerna 6-7 milj kr varje år. Och fler moduler är på gång…

hallristningDen planerade idrottshallen, som ska byggas för att samhällsbyggnadsnämnden fick pengar över, kommer förresten att placeras på annat ställe än vad som först var tänkt. Man hittade tydligen en hällristning på den tänkta byggplatsen.

För övrigt kan konstateras att investeringarna i hockeyhallen och fotbollsplanen på Vänersvallen är klara. De investeringarna hör till kultur- och fritidsnämndens område, liksom Idrottshuset. Här planeras investeringar till 2021-2022.

Hallevibadet i Vargön är också ett ”problem” för kultur och fritid. Och BUN, eftersom det pågår en del simundervisning där. Mötet kom inte fram till vad som ska hända på Hallevi.

Det kommer nog att bli ganska mycket diskussioner kring de framtida investeringarna vad det lider…

Kategorier:investeringar, Skola

Det närmar sig ett viktigt avgörande

6 november, 2017 Lämna en kommentar

invest_BUNPå fullmäktiges novembersammanträde ska investeringsbudgeten beslutas. Det blir ett viktigt och avgörande beslut som kommer att få stor betydelse för framtiden.

Men ändå inte.

rondellDet mesta är redan bestämt. Besluten om andra investeringar än fastighetsinvesteringar är redan fattade av fullmäktige, de bestämdes i juni. Då bestämdes det att det ska göras om på Fisketorget för 4 milj nästa år, att en rondell ska byggas på Sanden för 4,5 milj (2019), att ytterligare en rondell ska uppföras vid Folkets Park för 7 milj (2020) och att en trafiklänk mellan Öxnered och Onsjö ska anläggas för 17 milj (2019). Det ska vidare byggas gång- och cykelvägar för drygt 18 milj kr under femårsperioden, dock inte i Sikhall. Det ska investeras 190 milj kr i VA-verksamheten fram till och med 2022 och en kretsloppspark ska byggas för 22 milj (2018-19). Allt det här har redan fullmäktige beslutat.

I exploateringsbudgeten hittar vi andra investeringar som fullmäktige också redan har beslutat. Det är investeringar för 139,8 milj kr under femårsperioden. Det ska byggas bostäder och till dem måste det vara VA. En del av dessa investeringar får kommunen tillbaka av privata fastighetsägare. De här investeringarna är, som sagt, hur som helst beslutade… De också. Liksom att äldreomsorgen ska köpa inventarier för 24,5 milj kr under perioden.

svangremDet skulle vara intressant att veta hur mycket de olika nämnderna fick prioritera bort innan dessa investeringar beslutades. Eller rättare sagt, samhällsbyggnadsnämnden. Det är nämligen samhällsbyggnads som står för de stora investeringarna. Eller är det så att samhällsbyggnadsnämndens investeringar betraktas som så absolut nödvändiga, så att de bara är tvungna att genomföras?

Det fullmäktige ska besluta om i november är fastighetsinvesteringarna. Inget annat. Och vad är det då för fastighetsinvesteringar?

kitchen3Samhällsbyggnads ska fortsätta bygga om köken i förskolor och skolor. Det är inget att välja på, tydligen. 140 milj kr kostar det under femårsperioden. Om det sedan fattas några statliga eller regionala beslut som har med tågstopp i Brålanda att göra, så ska kommunala investeringar för detta prioriteras. Det står inte var dessa pengar i så fall ska hämtas, men jag antar att det inte är från köken… Och det är väl inte heller från köken som pengarna, kanske 45 milj kr, till en ny sessionssal ska tas…

En idrottshall för 28 milj ska byggas (2018-19), jag tror att det är tänkt någonstans på Idrottsgatan. En miljon är avsatt till WC i Nordkroken, vilket antagligen gör pensionärerna i PRO Vargön tämligen nöjda. De här pengarna skulle fullmäktige säkert, rent teoretiskt, kunna stryka ett streck över och använda till annat. Men det är ju tämligen små summor i sammanhanget. Det är likadant med fastighetsinvesteringarna i kultur- och fritidsnämnden. Det är också förhållandevis små investeringar. Det handlar om omklädningsrum i ishallen 7 milj (2018), Fotbollens hus 7 milj (2019) och B-huset i Idrottshuset 14 milj (2021/22). Och så har någon, jag vet inte vem det är (antagligen någon som styr, typ Marie Dahlin), bestämt att konstgräset på Hallevi ska anläggas redan nästa år för 6 milj.

kulturfritidDet handlar för kultur- och fritidsnämndens del om fastighetsinvesteringar för sammanlagt 35 milj kr under 2018-2022. Då är inte idrottshallen ovan med. (Det beror på att samhällsbyggnads ”hittade” lite pengar till denna.) Det är som synes, i det stora hela, tämligen små summor, och tämligen angelägna och viktiga investeringar.

De stora fastighetsinvesteringar, som fullmäktige ska besluta om senare denna månad, handlar egentligen uteslutande om barn- och utbildningsnämnden (BUN). Det ser, som jag ser det, ut som om alla andra investeringar ”tillfredsställs”, både andra fastighetsinvesteringar och andra investeringar (se ovan). Och då händer det som inte är alltför ovanligt i Vänersborg, det finns inte tillräckligt med investeringspengar kvar för att tillgodose de behov som finns i BUN.

BUN behöver investera för mer än en miljard kronor under den närmaste femårsperioden, det är en enig nämnd överens om. I juni ansåg kommunfullmäktige dock att det bara fanns ungefär 586 miljoner kvar ”i ram” till BUN de närmaste 5 åren. Det är svårt att säga hur fullmäktige och de som styr kom fram till just denna siffra. Men det betyder att BUN måste ”prioritera”. Eller strunta i vissa behov. Eller, som man tydligen kan säga på byråkratsvenska, ”precisera” sina behov och önskemål.

skola_bortBUN:s investeringspengar räcker till (se ”Investeringar förskola/skola”) att under kommande femårsperiod investera i om-/tillbyggnad i Öxnered (2018-20), nya och renoverade lokaler på Idrottsgatan 7 (Silvertärnan) (2018) och Mulltorp (2018). En ny förskola ska byggas i kvarteret Hönan (2018-19) och de påbörjade investeringarna av förskolorna i Mulltorp och på Fridhem ska fullföljas. Den nya skolan på Holmängen ska börja byggas, men först år 2022. BUN ansåg att denna skola var tämligen akut och föreslog att den började byggas redan 2019.

BUN tvingas bortse från en hel massa behov. Och det på grund av att kommunfullmäktige godtyckligt har satt ett streck i kanten och sagt att, ”tyvärr, pengarna räcker inte”…nono

Det betyder att investeringspengarna inte räcker till:

 • Brålanda skola. Elevplatser motsvarande 3 klasser kommer att saknas år 2020. Barnen i årskurs 6 kommer att få fortsätta bussas för hem- och konsumentkunskap och slöjd och matsalen kommer fortsatt att vara underdimensionerad.
 • att börja bygga Holmängens skola år 2019. Elevplatser motsvarande 7 klasser kommer att saknas för centrumelever redan år 2020. De boende i centrala Vänersborg kommer inte att kunna beredas skolgång vare sig i närområdet eller i någon annan stadsdel på grund av platsbrist.
 • Norra skolan. Om investeringen prioriteras bort blir konsekvensen att de tillfälliga modulerna behöver vara kvar tills fler elevplatser kan tillskapas i centrum.
 • Granås förskola (tillbyggnad 2 avdelningar). Om investeringen prioriteras bort måste Björkvägens förskola renoveras och moderniseras då ventilation mm är föråldrat. Investeringsmedel behöver då äskas för Björkvägens förskola istället.
 • ny förskola Blåsut, i stället för Dalaborg. Om en ny förskola i Blåsut prioriteras bort måste kontraktet med extern hyresvärd förlängas och verksamheten fortsatt bedrivas i undermåliga lokaler. På grund av höga bullernivåer kan förskolan dock komma att beläggas med föreläggande om att flyttas. Utan Dalaborg eller ny förskola i området kommer det saknas förskoleplatser i området.
 • Frändefors förskola, 6 avdelningar. Befolkningsprognoserna visar att förskoleplatser
  motsvarande fyra avdelningar behöver tillskapas i Frändefors och Brålanda.
 • ny förskola Onsjö, 4 avdelningar. Barnantalet kommer att öka på Onsjö motsvarande två förskoleavdelningar och de tillfälliga modulerna behöver ersättas.
 • ny förskola Öxnered, 4 avdelningar. När det nya bostadsområdet är byggt förväntas efterfrågan på förskoleplatser öka i området. Vårdnadshavare kommer då inte att få sitt förstahandsval av förskola och många kommer att erbjudas plats i andra kommundelar. (Om de har tur.)
 • Brålanda förskola, 2 avdelningar. Antalet barn i åldrarna 1-5 år prognostiseras öka i alla delar av Dalsland. För att klara ökningen av barn, minska kön och ersätta de tillfälliga lokalerna beräknas ytterligare åtta avdelningar behövas i Frändefors och Brålanda. Då Frändefors är en mer strategisk placering föreslås att sex nya avdelningar tillskapas där och 2 nya avdelningar tillskapas i Brålanda för att ersätta de moduler som finns där.

children2Det är som alla vet vid det här laget stora barn- och elevökningar som är orsaken till de stora behoven av lokaler som BUN har, både för förskolor och skolor. Redan nu har nämnden 15-16 paviljonger i bruk och man räknar med fler. Moduler borde bara vara en tillfällig lösning, men i Vänersborg har modulerna en tendens att permanentas. Dessutom är modulerna allt dyrare för BUN. Det är ärligt talat detsamma som att kasta pengarna i sjön när man hyr moduler i mer än 3-4 år.

Några av behoven ovan kan kanske lösas i några år med moduler, men ska barnen och eleverna ha fysisk plats, drägliga villkor och en hyfsad bra start i livet, så har inte BUN en chans att ordna detta med nuvarande investeringsförslag. BUN lär inte heller klara Skollagens krav… Eller kraven på godtagbara och godkända lokaler på alla ställenekvation.

Jag förstår inte hur fullmäktige tänker sig att lösa denna lokalekvation. Är det barnen och ungdomarna som Vänersborg ska spara på?

Ett enigt BUN beslutade den 26 september (se ”BUN beslutar om investeringar”):

”Barn- och utbildningsnämnden vill till Kommunfullmäktige understryka att nämndens behov är 1.013 Mkr, vilket tydligt framgår enligt bilaga 4, varpå nämnden ser allvarligt på situationen med att uppfylla skollagen, nationella styrdokumenten och arbetsmiljölagen.”

Kommunen är i ett läge där investeringsbehoven är stora, särskilt alltså för förskolan och grundskolan, och det är därför nödvändigt att investeringar prioriteras. Men hur ska man kunna göra en ordentlig genomlysning, avvägning och prioritering om inte samtliga investeringar ligger på bordet? Nu i november ska fullmäktige bara prioritera bland fastighetsinvesteringarna, och där har ramarna redan slagits fast. Kommunfullmäktige har bestämt att BUN inte får investera lika mycket som behövs.

karvlingSå det fullmäktige ska göra den 22 november är att, ja vad då, bestämma om kommunen ska investera i en konstgräsplan eller i en skola? Eller i en förskola eller skola? Eller att rondeller är prioriterade före förskolor och skolor? Fast det bestämde ju fullmäktige i juni.

Det är något grundläggande fel med hela investeringsprocessen. Eller också har någon eller några tänkt ut det… På ett sådant sätt att en vänsterpartistisk bloggare inte riktigt fattade vad som hände den där dagen på junifullmäktige. Och som nu är bakbunden av tidigare fullmäktigebeslut.

Fast det är som Vänsterpartiet skrev på hemsidan igår (se ”Är det rätt att säga ”utan oss”?”):

”Fattade beslut gäller – tills nya beslut fattas!”

BUN beslutar om investeringar 2018-2022

26 september, 2017 Lämna en kommentar

invest_BUNPå ett extra sammanträde under eftermiddagen/kvällen beslutade barn- och utbildningsnämnden (BUN) att fastställa det förslag till investeringsbudget som förvaltningen hade arbetat fram. (Se ”Investeringar förskola/skola”.)

Det blev en hel del diskussion kring moduler under det 100 minuter långa mötet. Detta trots att det inte skulle fattas något beslut om moduler. Det var väl egentligen så att det fanns ledamöter som efterfrågade denna information, fast diskussionen egentligen kunde ha väntat till nästa ordinarie sammanträde. Men kunskap är värdefull och nu vet vi i nämnden mer om detta.

paviljongDet är nämligen så att det kommer att krävas en ansenlig mängd nya moduler till hösten 2018 för F-6. De ska förhoppningsvis vara tillfälliga, men de kommer att behövas i väntan på att nya skolor ska hinna uppföras och säkerligen senare också för evakuering, typ vid om- och tillbyggnader av skolor. (Om detta nu skulle hända…)

Det finns inga pengar avsatta i kommunen till att köpa in moduler, utan de kommer BUN att få hyra. Det är något som är tämligen oekonomiskt – att köpa en modul brukat betala sig efter 4-5 år. Hyr man längre så kastas pengar i sjön. Jag vet inte varför kommunen pengar_i_sjonagerar på det här sättet. Samhällsbyggnadsnämnden (eller är det kommunledningen?), menar att det bara finns en viss mängd pengar för investeringar och när de är ”slut”, så får BUN ta det på den vanliga driftsbudgeten.

Jag undrar om det finns någon som kan förklara logiken i detta resonemang… Det är väl för övrigt risk att en tillfällig modul blir stående på en skolgård i åtminstone tio år…

bygglovSamhällsbyggnadsnämnden hade för övrigt föreslagit var modulerna skulle kunna placeras. Alternativen var runt arenan och Torpaskolan, Onsjö, Sjövallen, Öxnered, Tuppen, fd Södra skolan, Huvudnäs (!) och Holmängen. Även Brålanda nämndes. Modulerna är inte tänkta att stå på typ någon skolgård, utan det handlar mer om mindre modulskolor för typ 4 klasser på tomter en bit ifrån nuvarande skolbyggnader. Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderade i första hand ett område vid arenan.

Jag undrar om samhällsbyggnadsnämnden (kommunledningen?) inser vilket oerhört merarbete detta modulsystem skulle innebära för rektorer och pedagoger – både för arbetsförhållanden, schema och organisation. För att inte prata om eleverna som ska byta lokaler när det är dags för praktisk-estetiska ämnen, skolmat och, vem vet, kanske specialsalar som NO. För vad jag förstår så kan inte detta lösas med moduler.

Det blir nog svårt, ännu svårare, att rekrytera pedagoger till Vänersborg. Fast å andra sidan, som sagt, BUN blir tvunget att använda sig av moduler under åtminstone en övergångsperiod.

Om det nu blir en övergångsperiod… Det är ju inte säkert…

Det gick inte att ändra förvaltningens förslag till investeringsbudget. Det var ju en order skollagenfrån kommunfullmäktige att BUN skulle dra ner på sina tänkta investeringar för 2018-2022 med ungefär hälften…

Och det fanns ju egentligen inte heller något skäl att göra detta, att ändra i förslaget alltså. Förslaget var ju efter förutsättningarna ok. Det var bara det att vi egentligen borde få plats med ytterligare några investeringar…

Det handlade ju inte om några ogenomtänkta ”lyxinvesteringar”, utan om nödvändiga investeringar för att ge våra pedagoger och elever en dräglig skola som kan ge de nödvändiga förutsättningarna för att uppfylla Skollagens och styrdokumentens krav.

holmangen_kartaskola_miniFör egen del hade jag velat se att BUN ”trotsade” fullmäktige och åtminstone förde upp nödvändigheten av att börja bygga en ny skola på Holmängen så snabbt som möjligt (140 milj kr år 2019 och 140 milj år 2020). Den är som jag ser det riktigt, riktigt akut. Och dessutom en ny förskola i Frändefors (30 milj kr år 2019 och 30 milj år 2020), vilket också är akut, samt att bygga ut Granås med två avdelningar till (20 milj kr år 2018). Som det blir nu så kommer BUN att få återkomma till fullmäktige med begäran om mer pengar för att renovera och modernisera Björkvägens förskola. (Se vidare ”Investeringar förskola/skola”.)

nonoVänsterpartiet tyckte alltså helt enkelt att BUN borde ifrågasätta investeringsramarna och dessutom föra fram att kommunen ”gemensamt” måste prioritera. Det kanske typ är viktigare med t ex en ny förskola än en investering för att snygga till Huvudnässkolans tomt… (OK, jag vet att pengarna för uppfräschningen av hundhuvudHuvudnästomten inte skulle räcka särskilt långt till en förskola…) Som det blir nu kommer BUN, och framför allt rektorer, förskolechefer och pedagoger, att stå med hundhuvudet när förhållandena i kommunens förskolor och skolor blir allt svårare. Och det är inte sjysst, det är inte BUN:s fel om situationen blir ohållbar. Eller rektorers, förskolechefers och pedagogers…

Tyckte jag.

Första gången jag förde fram detta blev det ingen som helst reaktion. Andra gången så tog Gunnar Bäckman (KD), Maria Nilsson (ny ”frisk” KD-ersättare från Trollhättan) och Angelica König Cassel (S) tag i tråden. Och höll med!

Ordförande Mats Andersson (C) var skeptisk, men gick till slut med på ett litet tillägg till beslutsförslaget. Andersson kände väl trycket från oppositionen om inte annat.

ordfklubba5Barn- och utbildningsnämnden beslutade alltså enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag. Det innebär kort, som jag redogjorde för igår (se återigen ”Investeringar förskola/skola”), att under kommande femårsperiod ska BUN investera i Öxnered, Idrottsgatan 7 (Silvertärnan) och Mulltorp. En ny skola på Holmängen ska börja byggas år 2022. En ny förskola ska byggas i kvarteret Hönan och de påbörjade investeringarna i Mulltorp och på Fridhem ska fullföljas.

Till förvaltningens konsekvensbeskrivning tillfogas följande sammanfattning:

”Konsekvenser av Kommunfullmäktiges beslut om investeringsramen 586,6 Mkr i förhållande till Barn- och utbildningsnämndens behov och förslag, 1 013 Mkr för samma period, blir omfattande. Behovet av utökad lokalyta för tillskapande av elev-, fritids-, och förskoleplatser kvarstår och kan ej inrymmas inom tilldelad investeringsram. Behovet måste då lösas genom förhyrning av eventuella tillgängliga externa och interna lokaler och medför, precis som investeringar, stora ökade kostnader att hantera inom driftsbudgeten och därmed ett behov av ökade driftsramar. Dessa tillfälliga lösningarteacher_tired2 kommer att behöva hanteras som ett eget ärende.”

Och så det tillägg som blev ett resultat av Vänsterpartiets agerande:

”Barn- och utbildningsnämnden vill till Kommunfullmäktige understryka att nämndens behov är 1013 Mkr, vilket tydligt framgår enligt bilaga 4, varpå nämnden ser allvarligt på situationen med att uppfylla skollagen, nationella styrdokumenten och arbetsmiljölagen.”

Nämnden var enhällig i sitt beslut. Jag vet emellertid inte vad detta är värt när det kommer till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Åren som politiker har gjort undertecknad vänsterpartist något luttrad – och stundtals aningen pessimistisk…

.

psPS. En liten detalj är att det under sammanträdet fördes fram att samhällsbyggnadsnämnden tydligen lägger ett tak för kommunens investeringar. Det av den anledningen att samhällsbyggnadsnämnden menar att den inte har kapacitet att investera för mer än ca 120 miljoner kr per år. Och om det är så, så är det anmärkningsvärt. Tänk om BUN skulle lägga ett tak på antalet elever. ”Nu är våra skolor fulla, nu får ni flytta till Trollhättan…” Eller om socialnämnden sa, ”tyvärr, personen före dig fick de sista pengarna. Vill du ha  försörjningsstöd så får du flytta till Mellerud…”

PPS. En glad nyhet kom dock från samhällsbyggnadsnämnden. Av för mig okänd anledning, så har nämnden ”hittat” 28 milj kr. Dessa pengar ska tydligen användas till en ny idrottshall. Som BUN och kultur- och fritidsnämnden ska betala via hyran… Men det behövs idrottshallar i Vänersborg. Om inte annat för att våra elever ska kunna ha Idrott och Hälsa…

Kategorier:BUN 2017, investeringar

Investeringar förskola/skola

25 september, 2017 1 kommentar

Imorgon tisdag kl 17.00 ska barn- och utbildningsnämnden (BUN) samlas för att diskutera investeringarna för den kommande femårsperioden.

investering4BUN fattade beslut om investeringarna den 18 april. Då landade investeringskostnaderna på 1.103 miljoner kronor, över en miljard alltså, för 2018-2022. Kommunfullmäktige beslutade sedan den 21 juni om ramarna för fastighetsinvesteringar och då nästan halverades ramarna för BUN. Fullmäktige ansåg att det räckte med 586,6 milj kr till BUN för perioden. Och det skulle man kunna hoppas, att investeringarna skulle räcka alltså, men så är det inte. BUN var seriös i sitt planerande av investeringar – och nu måste alltså nämnden prioritera… En omöjlig uppgiftinvestering1 egentligen, men det är detta som morgondagens möte ska handla om – vilka investeringar ska BUN skjuta på framtiden, vilka investeringar ska prioriteras bort?

Som jag ser det så här inledningsvis så måste BUN:s ramar ifrågasättas. Jag menar, är investeringarna nödvändiga så är de. Punkt, slut. Och anser kommunledningen att de samlade investeringarna är för stora så måste kommunen gemensamt prioritera. Det kanske är viktigare med t ex en ny förskola än en investering på kultur och fritidssidan…

Barn- och utbildningsförvaltningen har inför morgondagens sammanträde fullgjort sitt uppdrag och prioriterat investeringarna så att de investeringsramar som kommunfullmäktige beslutade om hålls. Det har inneburit att många investeringsobjekt helt enkelt har strukits. Förvaltningen har också beskrivit konsekvenserna av uteblivna investeringar.

skola_bortDe prioriterade fastighetsinvesteringarna på skolområdet, dvs de investeringar som förvaltningen har kvar på sin lista, är Öxnered skola inklusive idrottshall, Idrottsgatan 7 (Silvertärnan) och Mulltorps skola. Här kan nämnas att investeringen i Mulltorp, inklusive förskolan, redan är påbörjad och det vore inte försvarbart att inte slutföra den.

Investeringarna på Silvertärnan är absolut nödvändiga:

”Om investeringsmedel ej beviljas saknas elevplatser motsvarande 7 klasser fram till 2020 [i centrala Vänersborg; min anm]. Fram till 2025 beräknas ytterligare elevplatser motsvarande 7 klasser behövas.”

oxneredsskola2När det gäller en ny skola i Öxnered skriver förvaltningen:

”Grundskolorna i Öxnered och Blåsut har under lång tid haft fler elever än vad de är dimensionerade för. För att klara organisationen har tillfälliga moduler hyrts in. Med de nya bostadsområden som planeras på Skaven och i Öxnered beräknas elevantalen öka ytterligare. I nuläget transporteras elever för undervisning i specialsalar såsom idrott- och hälsa, slöjd mm. Lokalerna är i mycket dåligt skick och opraktiska för verksamheten.”

Jag kan inte annat än se att investeringen i Öxnered också är absolut nödvändig.

bralandaskolaFörvaltningen har prioriterat bort investeringar i Brålanda skola, vilket innebär att moduler motsvarande 2-3 klasser måste hyras in och eleverna fortsätta bussas till Dalboskolan för praktisk-estetiska ämnen som slöjd och hem- och konsumentkunskap. Och hur matsalssituationen ska lösas kan nog ingen svara på…

Investeringarna på Norra skolan prioriteras bort, vilket innebär att modulerna måste finnas kvar. Även investeringen på Onsjö tas bort från listan.

Det planeras fler bostadsområden ute på Onsjö. Förvaltningen skriver:

”Vid en fullt utbyggd och maximalt nyttjande av byggrätten vid den första etappen så behöver skolans kapacitet öka med ca 200 elever. När alla tre etapper är byggda behöver ytterligare 200 platser tillskapas.”

onsjoskolanOm investeringarna på Onsjöskolan inte blir av, så innebär det, som jag ser det, att kommunen helt enkelt får stoppa sina planer på bostadsbyggande på Onsjö. Det kommer inte att finnas skolplatser (eller förskoleplatser) för de barn och ungdomar som flyttar hit, varken på Onsjö eller någon annanstans i kommunen.

Och visst, det är väl möjligt. Men är det vad kommunen vill?

Barn- och utbildningsnämnden vill bygga en helt ny skola, inklusive idrottshall, på Holmängen:

”De skolor som är tillgängliga för boende i centrala Vänersborg, Norra skolan, Tärnanskolan och Mariedalskolan, har betydligt fler elever än vad de ursprungliga skolorna är dimensionerade för. … Elevantalen i centrum inklusive Torpaområdet har ökat kraftigt och prognostiseras att fortsätta öka de närmsta åren. På Holmängen växer ett nytt bostadsområde fram som bör öka elevantalet ytterligare. … Elevplatser motsvarande 7 klasser kommer att saknas för centrumelever redan år 2020. De boende i centrala Vänersborg kommer inte att kunna beredas skolgång vare sig i närområdet eller i någon annan stadsdel i Vänersborgs kommun på grund av platsbrist.”

holmangen_kartaskola_miniFörvaltningen har prioriterat bort den nya skolan på Holmängen på så sätt att investeringarna skjuts till år 2022 och då är investeringarna bara en tredjedel så stora som i BUN:s ursprungliga förslag. Det är möjligt att förvaltningen räknar med att de resterande 2/3-delarna ska investeras efter innevarande tidsperiod, dvs år 2023.

Min uppfattning är nog att denna bortprioritering är den som är mest tveksam. Skolorna i centrala stan är fulla eller överfulla redan, samtidigt som byggandet har kommit igång på Holmängen. En ny skola på Holmängen är ”akut-akut”. Jag anser att kommunledningen måste lyfta fram denna skola.

BU-förvaltningen prioriterar också ner investeringar i skolgårdar med drygt 10 milj kr, trots att många skolgårdar är slitna och i behov av upprustning. Skolgårdarna på många skolor börjar också bli för små på grund av elevökningarna. Det slår mig att samhällsbyggnadsnämnden kanske borde stå för dessa kostnader, eftersom mångaforskola skolgårdar faktiskt används utanför skoltid. Det leder till ökat slitage, och ibland förstörelse.

Investeringarna handlar även om förskolor.

honan5På förskolesidan har förvaltningen tvingats prioritera bort ganska mycket. Dock finns en ny förskola i kvarteret Hönan med. Den är ett måste, eftersom den bland annat skapar nya platser och bristen på förskoleplatser är stor. Förskolorna i Mulltorp och på Fridhem finns också med. På båda ställena är investeringarna redan påbörjade och måste självklart slutföras. Den nya förskolan i gamla BUP:s lokaler på Vänerparken finns inte med i investeringsplanen, men det beror på att här handlar det inte om några kommunala investeringar. BUN ska helt enkelt hyra lokaler från en extern hyresvärd.

De investeringar i förskolor som har tagits bort från investeringsplanen är tillbyggnad av Granås förskola, ny förskola i Frändefors respektive Brålanda och nya förskolor på Onsjö och Öxnered.

Detta talar återigen för att kommunen bör stoppa bostadsplanerna på Onsjö. Och kanske kan barnen i Blåsut och Öxnered få plats i andra delar av kommunen, fast det är nogdalslandstjuren tveksamt. Men var ska barnen i Frändefors och Brålanda vara? Finns det överhuvudtaget plats någonstans i kommunen?

”Antalet barn i åldrarna 1-5 år prognostiseras öka i alla delar av Dalsland. För att klara ökningen av barn, minska kön och ersätta de tillfälliga lokalerna beräknas ytterligare åtta avdelningar behövas i Frändefors och Brålanda.”

Det tycks mig som om åtminstone en ny förskola i Frändefors är tämligen ”akut-akut”…

bjorkBUN vill utöka förskolan på Granås med två avdelningar. Det är tänkt att dessa avdelningar ska ersätta Björkvägens förskola som är i behov av renovering och verksamhetsanpassning. Om investeringen i Granås prioriteras bort:

”måste Björkvägens förskola renoveras och moderniseras då ventilation mm är föråldrat. Investeringsmedel behöver då äskas för Björkvägens förskola istället.”

Det betyder att en bortprioritering av Granås inte innebär någon ”besparing” eftersom pengar till Björkvägen då måste fram.investeringsplan

Barn- och utbildningsnämnden står som synes inför ett stort dilemma. Bara att få uppgiften att prioritera bland nödvändiga investeringar är en omöjlig uppgift. Det känns väl som om nämnden bör skicka iväg den ursprungliga investeringsplanen till kommunstyrelse och kommunfullmäktige och låta de prioritera…

Kanske skulle nämndens beslut lyda:

”Här har ni konsekvenserna av bortprioriteringarna, de blir katastrofala. Vi i BUN vägrar att ta ansvar för följderna. Se till att ta ert ansvar och prioritera ni!”

Typ.

Funderingar om investeringar

17 maj, 2017 1 kommentar

Kommunen står inför stora investeringar. Det skrev jag om för några veckor sedan i samband med kommunfullmäktiges beslut att renovera kommunhuset för 50 milj kr. (Se ”Stora investeringar på gång”.)kommunhuset

Alla nämnder och styrelser har i samband med budgetarbetet lämnat in investeringsönskemål. Dessa uppgår till totalt nästan 2 miljarder kronor för de kommande 5 åren (se tabell nedan). Budgetberedningen har bromsat och föreslagit ett maxtak, en ”ram” för investeringarna. Budgetberedningen föreslår att denna investeringsram ska uppgå till ungefär 1,4 miljarder kronor, dvs ca 600 miljoner mindre än nämndernas önskemål (se tabell nedan).

tabell_invest

Ändå är inte detta riktigt alla investeringar. När Socialnämnden behöver t ex nya äldreboenden så bygger Vänersborgsbostäder (ABVB) dessa, och nämnden hyr sedan av det kommunala aktiebolaget. (ABVB:s investeringar finns alltså inte med i kommunens investerings- och exploateringsplan.)

pengar4Barn- och utbildningsnämnden skulle behöva investera omkring 1 miljard de närmaste 5 åren i nya förskolor och skolor, inkl renoveringar etc. Det är en förskola i kv Hönan och på Holmängen, det är grundskolor i Öxnered och på Holmängen. Det måste byggas idrottshallar så att eleverna kan ha Idrott och hälsa. Norra skolan och Idrottsgatan 7 (Silvertärnan) är i behov av renoveringar. Bara för att nämna de största investeringarna.

Och så har vi framtida kök, trafiklänken i samband med den planerade exploateringen av Onsjö Södra och Skaven/Öxnered. Och vi har vattenverk i Rörvik, VA, gång- och cykelvägar…

gokunge_arenaMen det räcker inte med dessa investeringar. Kultur- och fritidsnämnden har, som vi har kunnat läsa om i TTELA, storslagna planer för Idrottscentrum. Förutom då att det är nödvändigt att renovera befintliga byggnader, som omklädningsrum och Idrottshuset. Och en ny takduk på arenan…

Och vi ska inte glömma önskemålen från Brålanda…

triumvirat3Budgetberedningen har inte strukit några investeringar, utan ger uppdraget till nämnderna, framför allt samhällsbyggnadsnämnden, att ”se över” och prioritera investeringarna. Så här uttrycks det i budgetberedningens förslag:

”Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, i dialog med respektive nämnd, precisera vilka projekt som ska genomföras och när i tiden respektive investering kan genomföras inom ramen för beslutade budgetramar för fastighetsinvesteringar.”

Budgetberedningen, dvs egentligen de styrande partierna (S+C+MP), vill besluta om investeringsramen i samband med budgetbeslutet i juni och spara de enskilda investeringarna till november.

investering4Det här är ingen bra metod, även om jag kan förstå den. Det är i nu-läget svårt, mycket svårt, att få grepp om och prioritera de olika investeringsobjekten. Men självklart borde det vara tvärtom, att man tittar på de enskilda investeringarna först och beslutar om ramen sen… Investeringar är ju, eller borde vara, en politisk fråga av högsta prioritet. Och det bästa vore naturligtvis om partierna kunde komma överens om en färdväg in i framtiden…

Men jag vet inte om det går, att bli överens alltså. Investeringsbehoven har varit stora även under de senaste åren men kommunledningen har skjutit nödvändiga investeringsbeslut framför sig. De har liksom inte velat ta i vissa frågor. Det är väl t ex 4-5 år sedan som barn- och utbildningsnämnden beslutade att bygga en ny förskola i kv Hönan. Och ingenting har hänt… För ett år sedan beslutade nämnden om en ny utbyggd skola i Öxnered. Och ingenting har hänt… Nödvändiga investeringar har ”trollats bort” av kommunledningen utan tanke på konsekvenserna för barn, elever och personal.

Utom för kommunhuset då, då gick det snabbt att komma till beslut…kommunikation

Det har också varit brister i kommunikation och synkronisering nämnderna och förvaltningarna emellan, till stora delar beroende på en brist på styrning från de styrande partierna.

Jag är emellertid inte politikern att här och nu tala om vilka investeringar som behövs och vilka inte. Men jag kan inte låta bli att tycka att det ligger en del i det signaturen ”Rune” skriver i en kommentar till en av mina bloggar (se här):

”För en elev eller barn med föräldrar som saknar resurser i förskola och grundskola runt omkring kommunens yta sticker det i ögonen att tjänstemän istället gör lyxrondeller med bondgårdar/robotklippare och pussbänkar i centralorten.”

kramarKommunen måste prioritera kärnverksamheterna, dvs skola, vård och omsorg, och lägga mindre tid, kraft och pengar på verksamheter som inte är lagstadgade, t ex arenan, Vattenpalatset, hamnen i Vargön, Sanden, sessionssalen etc.

Vänsterpartiet skriver i sitt yrkande till budgetberedningen:

”… kommer vi att biträda förslag om investeringar på områden vi ömmar mest för: det gäller lokaler för förskole- och skolverksamheten, det gäller att följa förslagen i socialens boendeplan.”

Från moderaterna har det framförts att kommunen bör undersöka möjligheterna att privata företag investerar i byggnader där kommunal verksamhet kan bedrivas. Kanske kan det vara ett alternativ i dessa tider när kommunen står med investeringsbehov för 2 miljarder kronor?

Stora investeringar på gång

29 april, 2017 1 kommentar

kommunhusetI onsdags fattade kommunfullmäktige beslut om att renovera kommunhuset för 50 milj kr. Men då ingick inte sessionssalen, som vad jag förstår måste rivas och en ny byggas. Det sistnämnda är dock inte beslutat än och det råder delade meningar inom politiken vilket alternativ som ska gälla. Ska det byggas en ny sessionssal på samma plats, eller på annan plats? Eller ska det byggas en kombinerad sal för möten och kultur, t expengar50 konsertsal – på samma plats eller på annan plats? Det finns de som tänker sig att denna annan plats i så fall ska vara Huvudnästomten.

50 miljoner är naturligtvis inte småsummor. Och det kan naturligtvis sticka i ögonen på vänersborgarna att kommunen både är väldigt snabb och inte heller tycks ”titta på” pengarna när det gäller ”den egna arbetsmiljön”. Bo Carlsson (C) är medveten om detta när han sa till TTELA (se ”50 miljoner till kommunhuset”):

”Vi har många anställda med arbetsmiljöer som är usla och där vi inte är riktigt lika snabba, och det är inte bra. Resonemanget kan bli att vi är snabba när det gäller personalen som sitter närmast oss.”arbetsmiljo

Självklart tänker jag i första hand på personal och barn/elever i våra förskolor och skolor, som ofta har en mindre bra arbetsmiljö, även om jag förmodar att det finns dåliga, eller usla som Carlsson sa, arbetsmiljöer även på andra håll. Nu tycker jag inte att ska man ställa personal mot personal. Det naturliga borde väl istället vara att arbetsmiljön förbättras för alla. Men det kanske är det som kommunstyret tänker sig. Vi får se om Carlsson och Dahlin tar krafttag kommande år för arbetsmiljön runt om i vår kommun. Budgetarbetet för nästa år håller ju som bäst på just nu.

Det lär dock inte bli lätt, kommunen står inför stora investeringar, mycket stora investeringar…investering4

Barn- och utbildningsnämnden skulle behöva investera omkring 1 miljard i nya förskolor och skolor, inkl renoveringar etc. Det är en förskola i kv Hönan, det är grundskolor i Öxnered och på Holmängen. Det måste byggas idrottshallar så att eleverna kan ha Idrott och hälsa (som ämnet heter). Norra skolan och Idrottsgatan 7, Silvertärnan, är även de i behov av renoveringar. Bara för att nämna de största investeringarna.

Socialnämnden behöver också investera, nämndens boendeplan klubbades ju i onsdags. Och sedan har vi Brålanda som behöver både ny ringled och förberedelser för ett tågstopp…

Och så har vi framtida kök, trafiklänken i samband med den planerade exploateringen av Onsjö Södra och Skaven/Öxnered. Och vi har vattenverk i Rörvik, VA, gång- och cykelvägar…

Men det räcker inte med dessa investeringar. Kultur- och fritidsnämnden har, som vi har kunnat läsa om i TTELA, storslagna planer för Idrottscentrum. Förutom då att det är nödvändigt att renovera befintliga byggnader, som omklädningsrum och Idrottshuset.gokunge_arena

Sedan ska vi inte förglömma ”gökungen”, dvs Arena Vänersborg. Bandyhallen kostar fortfarande, den slukar åtskilliga miljoner varje år. Och nu behövs det tydligen en ny takduk för 10 milj kr, och det ganska snart. Dukbytet är tänkt att göras tillsammans med en teknisk lösning som leder värmen, som samlas under taket, till ”arenagolvet”.

Det kan nog bli svårt att få investeringarna att ”gå ihop” för de närmaste åren. Politikerna kommer att få ett tungt arbete med att prioritera. Det är nästan så att man skulle vilja fråga alla vänersborgare hur de tycker att kommunen ska göra…

%d bloggare gillar detta: