Arkiv

Archive for the ‘Näringsliv’ Category

Revisorerna om kommunens näringslivsverksamhet

9 november, 2017 Lämna en kommentar

naringsliv8”Det privata näringslivet är en central part för tillväxt, utveckling och sysselsättning i en kommun.”

Så börjar en revisorsrapport från PWC. Rapporten heter ”Granskning av styrning och ledning av kommunens näringslivsverksamhet”. Och PWC:s skrivning är lätt att hålla med om. Vänersborg behöver företag, och företagare, för att bli en attraktiv arbetskommun och därmed en kommun som människor vill bo i och flytta till. Finns det egentligen något som är viktigare för en kommun som vill utvecklas än att det skapas sysselsättning?

naringslivVänersborgs kommun har väl kanske inte lyckats så bra med arbetet kring näringslivet, t ex när det gäller att starta och driva företag. Svenskt Näringsliv rankar varje år företagsklimatet i de svenska kommunerna. Den senaste rankingen (2016) byggde till stor del på en enkätundersökning till företagen. Och det var särskilt intressant, eftersom åsikterna då kom direkt från källan, från kommunens egna företagare.

Tyvärr var inte Vänersborgs placering något att direkt glädjas åt. Vänersborg hamnade på plats 243 av totalt 290 kommuner, även om det var ett bättre resultat än jämfört med året innan. Då rankades Vänersborg på plats 267.

pwcPWC skriver i sammanfattningen i sin granskningsrapport att:

”Vår samlade bedömning är att det finns en ändamålsenlig styrning och uppföljning men att mål- och resultatuppföljningen är ett utvecklingsområde.”

PWC tar upp framför allt två ”utvecklingsområden”:

 • ”viss otydlighet gällande roller och ansvar i det strategiska näringslivsprogrammet samt dess koppling till mål och resursplanen.”
 • ”Vi bedömer dock att bedömningsgrunden för vilken bedömning av måluppfyllelse sker kan tydliggöras samt att uppföljningen av Näringslivsprogrammet kan sadviceke på ett mer systematiskt och strukturerat sätt.”

Rapporten utmynnar i ett antal rekommendationer:

 • Tydliggör ansvar och roller inom ramen för arbetet med det strategiska näringslivsprogrammet samt stärk dess koppling till mål och resursplanen.
 • Följ upp det strategiska näringslivsprogrammet i enlighet med de anvisningar som finns i grunddokumentet för programmet.
 • Formulera mål för verksamheten som har en tydlig bedömningsgrund för måluppfyllelse.
 • Tydliggör syfte och agenda för Näringslivsrådet.
 • Utvärdera satsningen på ”Förenkla helt enkelt” för att synliggöra dess effekter för företagsklimatet i kommunen.

Och det är säkerligen helt riktiga rekommendationer och jag är också tämligen övertygad om att kommunen tänker försöka följa dessa.

revisor3Det som är mer anmärkningsvärt är det medskick som de politiska revisorerna har gjort till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Här är det ord och inga visor, skulle man kunna säga.

De politiska revisorerna skriver inledningsvis:

”Vi bedömer att det i huvudsak finns en ändamålsenlig styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten och att mål- och resultatuppföljningen är ett utvecklingsområde. Men vi anser inte att dialogen mellan näringslivsorganisationerna och kommunstyrelsen fungerar på ett tillfredställande sätt.
I det avseendet gör vi en strängare bedömning än PwC.”

kritikRevisorerna kritiserar kommunstyrelsen, dvs kommunens ledande politiker, och de grundar sin strängare bedömning på:

 • Det finns kritik mot sammanträdenas agenda samt engagemang.
 • Det efterfrågas en mer initierad och framåtsyftande diskussion om företagsklimat och näringsliv i Vänersborgs kommun.
 • Det finns kritik mot transparensen i processen där representanter till Näringslivsrådet väljs ut.
 • Dialogen kan utvecklas och att det finns en avsaknad av gemensamma företagsbesök från tjänstemän och den politiska organisationen.

Revisorer brukar ha på fötter när de framför kritik och jag antar att de har det denna gång också. Det är inte bara styrningen och ledningen av kommunens näringslivsverksamhet som revisorerna kritiserar utan också transparensen, dvs i vid mening demokratin.

triumviratDet är en tämligen tuff kritik som framförs av de politiska revisorerna och den riktar sig framför allt till politikerna. Och med politiker menas i det här sammanhanget (med all sannolikhet) de politiker som styr Vänersborg, dvs socialdemokraterna, centern och miljöpartiet. De andra partierna har inte samma möjlighet till inflytande i de här frågorna.

Det ska bli intressant att se vad kommunledningen föreslår kommunstyrelsen att skriva i ett svar till revisorerna.

Det är allvarliga problem som revisorerna tar upp. Politikerna i Vänersborgs kommun måste ta näringslivsfrågorna seriöst. Företagarna måste få det engagemang och den stöttning de behöver för att kunna utveckla näringslivsverksamheten och därmed kommunen.

Kommunledningen har ett år på sig att visa handlingskraft, men jag är inte säker på att de partier som just nu styr Vänersborg är de som är mest lämpliga att ta sig an dessa utmaningar.

Kategorier:Näringsliv, revisor

Företagsklimatet – och Ursand

6 mars, 2017 3 kommentarer

naringslivSvenskt Näringsliv är en arbetsgivarorganisation som företräder privata företag. Varje år rankar denna organisation företagsklimatet i de svenska kommunerna. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Den senaste rankingen (2016) byggde till stor del på en enkätundersökning till företagen. Och det var särskilt intressant, eftersom åsikterna då kom direkt från källan, från kommunens egna företagare.

vbg_loggaVänersborg hamnade på plats 243 av totalt 290 kommuner. (Se här.) Det var ett bättre resultat än jämfört med året innan. Då rankades Vänersborg på plats 267. Fast egentligen är det ett tämligen uruselt resultat… Vänersborg behöver företag, och företagare, för att bli en attraktiv arbets- och boendekommun. Finns det något som är viktigare för en kommun som vill utvecklas än att det skapas sysselsättning? Och företagen behöver stöd av kommunen för att kunna verka… Det är inte bra, snällt sagt, att företagarna ser så negativt på kommunen (som företagarkommun).

frukostforumDet finns personer som arbetar med företagarna i kommunen. På kommunens näringslivskontor (se här) kan företagare få hjälp med det mesta i informationsväg och kontoret håller regelbundet träffar, t ex frukostforum, med kommunens företagare. Men det är nog inte riktigt detta som företagarna är negativa mot. Tvärtom, jag tror att både Näringslivskontoret och träffarna är mycket uppskattade. Tittar man på rankingen är det annat som Vänersborgs företagare reagerar på.

betyg4Företagarna ger dåliga betyg inom kategorierna attityder till företagande, både från tjänstemän och politiker, men också från allmänhet och skola, samt service till företag. Det säger kanske inte så mycket, men tittar man på hur företagarna tycker att kommunen kan förbättra företagsklimatet så får man lite mer kött på benen.

De åtgärder som de flesta företagare tycker att kommunen kan bli bättre på är att stimulera nyetableringar och att handläggning blir snabbare. Och här tror jag att företagarna till stor del ”zoomar in” byggnadsförvaltningen… För det här med bygglov och handläggning är något som jag tror att de flesta politiker har hört talas om i sina kontakter med företagare. Senast nu i helgen fick jag fick ett exempel på detta. Och exemplet kommer från platschef Daniel Aronsson på Ursand.

ursand_resort_campingDen 13 december 2016 gav byggnadsnämnden både bygglov och startbesked för att utvidga Ursands camping med ca 30.000 kvm. Det var i enlighet med detaljplanen. I samband med startbeskedet bestämde också byggnadsnämnden att kontrollplan skulle fastställas och att utstakning krävdes. Enligt platschefen beställdes utstakningen av kart- och GIS från kommunen den 16 december och utfördes dagen efter.

Den 17 februari (2 månader senare) hörde byggnadsförvaltningen av sig igen och efterlyste en kontrollplan. Här står ord mot ord, den kontrollansvarige på Ursand skrev nämligen att en sådan redan var inskickad. Hur som helst, planen skickades in igen…

sentDen 2 mars (2 veckor senare) kom ytterligare ett mail från kommunen till Ursand. Byggnadsförvaltningen bekräftade att mailet från den kontrollansvarige nu hade kommit fram. I samma mail så skrev byggnadsförvaltningen också att måtten från utstakningen behövde kompletteras. Och denna begäran kom alltså mer än 2 månader efter att utstakningen gjordes den 17 december… Om vi tänker oss att denna komplettering görs typ denna vecka, så skulle ett besked om godkännande av kompletteringen (om den nu skulle bli godkänd) kunna lämnas i mitten på maj, om samma tempo hålls… Och då torde det vara lite sent för Ursand att genomföra sina planer innan campingsäsongen börjar…

Med det här lilla exemplet kanske man bättre kan förstå att företagarna i Vänersborg har kritiska synpunkter på kommunens handläggningstider… För även om det är så att kommunen inte bryter mot några lagar så är det inte på ett sådant här sätt som den hjälper företagare i kommunen att verka i Vänersborg och att utveckla kommunen.

motion3Pontus Gläntegård (V) lade för övrigt en motion i byggnadsnämnden förra året om att förbättra servicen. Han hänvisade till Plan- och bygglagen (PBL) där det står:

”Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till nämnden.”

Gläntegård menade att det faktiskt står att handläggning ska ske skyndsamt och inte att:

”man ska hålla på i tio veckor bara för att man får.”

Det tycktes som om både förvaltning och de andra partierna ansåg att servicen och handläggningstiderna var ok på byggnadsförvaltningen och motionen avslogs.

rankingDet finns ytterligare en fråga till företagarna i Svenskt Näringslivs rankingundersökning som jag tycker är viktig att redovisa:

”Har du någon gång känt tvekan att lämna klagomål till kommunen med risken att detta kommer påverka ditt företag negativt?”

12% av företagarna i Vänersborg som svarade på enkäten sa ”Ja, flera gånger” och ytterligare 26% sa ”Ja, någon gång”. Jag påminner mig att Gunnar Lidell (M) framförde precis detta i ett anförande i kommunfullmäktige för ca 10 år sedan. Det tycks inte direkt ha blivit bättre med tiden. Och är det verkligen på det här sättet, som det onekligen ser ut att vara, så är det mycket illa ställt i Vänersborg…

Med det också.

Kategorier:Näringsliv, Ursand

Vad händer i näringslivet i Brålanda-Frändefors?

25 januari, 2017 Lämna en kommentar

attersrud_bygdeIgår tisdag deltog jag i ett möte på Åttersruds bygdegård, inte långt från Nunntorp för övrigt. Mitt inne i djupa ”Bo-Carlsson-land”. Mötet handlade dock varken om Bo Carlsson eller Nunntorp, utan om:

”Vad händer i Frändefors och Brålandas näringsliv?”

Arrangör var kommunens Näringslivskontor i samarbete med Brålanda företagarförening.

Däremot träffade jag på en person som hade hunnit läsa min senaste (och sista?) blogg om Nunntorp. (Se gårdagens blogg ”Mer fakta om Nunntorp”.) Hen var egentligen för ett kommunalt köp av Nunntorp, men efter att ha läst bloggen undrade hen om Vänsterpartiet och jag nog ändå inte hade rätt… Det är roligt att höra att det finns människor som kan påverkas av det jag skriver och faktiskt ifrågasätta sina egna åsikter. För övrigt förväntade jag mig nästan, liksom Jonathan Axelsson (M) som också syntes i vimlet, en del frågor om Nunntorp. De lyste dock med sin frånvaro.

attersrud_annons

Det var ett möte där traktens företagare fick information om kommunens upphandlingsregler, tågstoppet i Brålanda, att bygga i Brålanda och hur man kan söka Leaderbidrag mm.

attersrud_mote1Som vanligt när något arrangeras i södra Dalsland är tillströmningen av åhörare stor. På stolarna syntes bland annat de lokala kändisarna Bo Carlsson (C), Gunnar Lidell (M), Dennis Carlsson, Christina Milén Jacobsson, Carl-Ewert Berg, Gunnar Olsson och Magnus Larsson. Och så jag då. Huruvida jag är en lokal kändis kan väl diskuteras, men återigen träffade jag på gamla elever och föräldrar. Däremot var jag den ende politiker som fick ett positivt omnämnande från några av föredragshållarna. Det var för min motion om tågstoppet i Brålanda… (Se här ”Tågstopp i Brålanda”.)

attersrud_mote2Det blev en hel del matnyttig information, både från företagarföreningen och från kommunens tjänstemän, som var ganska många till antalet. Det fanns också utrymme för frågor och synpunkter.

Byggnadsförvaltningen fick som vanligt en del kritik, bland annat för alltför långa handläggningstider. Det är väl något som man som politiker får höra så fort man är på ett offentligt möte. Tjänstemännen också antar jag. Flera hade också synpunkter på att det var svårt för enskilda personer och familjer som t ex ville flytta in och kanske bygga i kommunen och Dalslandsdelen att få hjälp och stöd av kommunen. Blivande vänersborgare fick själva leta bland kommunens hemsidor, vilket inte alltid är det lättaste, istället för att välkomnas av kommunen och ledas rätt. Det saknades en ”ingång” till kommunen. Det framfördes också att det borde finnas en personlig handläggare och lots.

riva_haretGestadvägens urusla skick togs också upp. Och det vet väl alla, även stadsbor som någon gång har kört denna väg, att det kan vara en mycket skräckblandad upplevelse. Här tycktes det som om kommunen inte hade något ansvar, utan problemet bollades typ vidare till Trafikverket…

Det man kan hoppas, det är väl att både politiker och tjänstemän tar tag i de frågor som kommuninvånarna upplever som problem och verkligen gör något. Det tycks ibland som att det mest är prat och alldeles för lite verkstad. Trots att en väldigt stor andel av verktygVänersborgs politiker, och ledande sådana, faktiskt själva bor i Frändefors- och Brålandaområdena…

Å andra sidan byggs ju VA:t ut längs dalslandskusten för ganska stora kommunala pengar.

Jag tror att de flesta deltagare ändå var mycket nöjda när de kl 21.10 lämnade den fina bygdegården. Även om de kanske inte riktigt fick svar på frågan ”vad händer i Frändefors och Brålandas näringsliv?”. Men det är viktigt att politiker och tjänstemän åker ut i kommunen och träffar invånarna.

Marknadsföring och likabehandling

2 april, 2015 2 kommentarer

oppet_husAlldeles i dagarna gjorde en ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden reklam för ett ”öppet hus” på en specifik skola. Hen mailade till nämndens alla ledamöter.

Det hör väl inte till vanligheterna att man får sådana mail, men samtidigt var det något som de flesta ledamöter antagligen ryckte på axlarna åt. Utom en (det var inte jag), som skrev: tanker2b

”Vem representerar du? Var noggrann med likabehandlingen.”

Och då började vissa tankar cirkulera och ta form…

Nu är kanske inte ett öppet hus uppe på Skerruds skola världens viktigaste fråga, inte ens i Vänersborg, men frågan som svaret på ”reklamen” reser är principiellt mycket intressant, och faktiskt också i praktiken väldigt viktigt. Både juridiskt och moraliskt.

Behandlar kommunen sina medlemmar lika?

Den frågan måste man kunna ge ett svar på.

kommunallagenKommunallagen är solklar:

”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.”

Jag har tagit upp likabehandling, eller snarare brist på likabehandling, i åtskilliga bloggar genom åren. Det har gällt allt från kommunens behandling av IFK Vänersborg och Bert Karlsson på Ursand till behandlingen av Magnus Larsson i Sikhall och Andersson på Nordkroken.

I dagarna fick jag också ett annat mail som på sätt och vis rörde samma ämne. Denna gång från en entreprenör i kommunen.

”Jag reagerar upprört och negativt på att kommunens hemsida gör reklam för affärsdrivande företag.”

Det var för övrigt inte bara hemsidan det gällde, det gällde bland annat också kommunens sidor på Facebook.

De handlar alltså återigen om likabehandling. Eller brist på.

Entreprenören, som mailade mig, menar att när ett privat företag hyr en kommunal lokal, t ex arenan, så agerar kommunen som om det vore ett arrangemang i egen regi.

bomassa

Bomässan är ett exempel på detta. Ett privat företag, Compass Fairs (dotterbolag till norska Compass Fairs Norge AS) hyr arenan – och kommunen gör reklam på framträdande plats på sin hemsida. Precis som om det vore kommunen själv som var arrangör…

Kommunen gör även reklam för föreningsarrangemang. Det är och har varit t ex NewWine, kaninutställningar och loppisar.

Kommunen gör alltså bara reklam för vissa företag, de företag som hyr lokaler av kommunen… Det innebär inte bara ett avsteg från kommunallagens likabehandlingsprincip, det snedvrider också reklam1konkurrensen. De flesta lokala företag får ju själva kämpa med att synas…

Det man kan undra är om det överhuvudtaget är tillåtet att kommunen bjuder på den här typen av gratisreklam till föreningar och privata företag. Och om det är ok, måste då inte kommunen på samma sätt göra reklam för alla andra arrangemang som privata företag och föreningar arrangerar i kommunen? Även om det inte sker i kommunala lokaler…

Det här är viktiga frågor som kommuninvånarna måste få klarhet i.

Sedan finns det ju också allehanda reklam inne i kommunägda lokaler, vid fotbollsplaner, arenor etc. Och detta reser ytterligare en hel del frågor: vem får intäkterna, vem förhandlar och vem sätter reklamplatspriserna? För att bara ta några exempel.

Det här är också viktiga frågor – som kommuninvånarna också måste få klarhet i.

För vad jag förstår så finns det inga regler, inga policydokument, om detta i kommunen. Och jag undrar då om politiken överhuvudtaget har varit med och hanterat frågorna kring reklam och marknadsföring? Så – vem beslutar? vem har beslutat? vad gäller?

sponsring

Det finns faktiskt ett dokument som med lite god vilja skulle kunna sägas komma i närheten av dessa frågeställningar – ”Policy för mottagande av sponsring och gåvor”. Fast egentligen är sponsring något helt annat:

”samarbete på affärsmässiga grunder – en affärsrelation – till ömsesidig nytta för sponsorn och den sponsrade.”

Men jag tror ändå att denna policy ger ett visst perspektiv på frågeställningarna. Det står t ex:

”God balans ska råda mellan sponsorbidrag och kommunens motprestation så att denna inte framstår som ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare.”

Och då handlar sponsring ändå om en affärsrelation där kommunen får pengar. När det gäller kommunens marknadsföring och reklam, som vi pratat om ovan, så handlar det ju bara om att kommunen hyr ut sina lokaler. Och ger gratisreklam som ”motprestation”. För uthyrning. Det känns onekligen som att kommunen är, åtminstone i gränstrakterna, av ”otillåtet stöd till enskild näringsidkare”.

I sponsringspolicyn står vidare:

”Kommunens motprestation vid sponsring ska stå i rimlig proportion till den nytta kommunen har av sponsorbidraget.”

arenan

Att göra reklam för privata företag på sin hem- och Facebooksida bara för att de hyr en kommunal lokal kan aldrig, vad jag förstår, definieras som ”rimlig proportion”.

Och sedan tycker jag att det är värt att referera två punkter i strategin som visar på kommunens ambition av transparens, öppenhet och ambition att göra rätt, något som naturligtvis gäller också marknadsföring och reklam:

 • ”Sponsring ska regleras genom skriftligt avtal, som anger parternas åtaganden och övriga villkor för samarbetet.”
 • ”Ärenden om sponsring ska präglas av öppenhet och kunna offentligt granskas utan att tilltron till den kommunala verksamheten skadas.”

Även om de tidigare punkterna skulle tolkas oerhört positivt, i kommunens favör, så faller de, eftersom det, vad jag förstår, saknas skriftliga avtal om reklam vid uthyrning av lokaler. (Det finns faktiskt en liten möjlighet att kommunens gratisreklam till företag och föreningar, som hyr kommunens lokaler, regleras i de hyresavtal som sluts. Jag har emellertid inte lyckats hitta några sådana. Vilket dock inte helt utesluter möjligheten att de finns, även om chansen är liten… Men om det finns sådana klausuler, så är väl frågan om de då vore lagliga…)

information3Det finns faktiskt ytterligare ett dokument som har en liten liten, viss beröring, med ämnet reklam och marknadsföring – ett dokument som kommunfullmäktige antog den 2 november 1999 – ”Informationsstrategi för Vänersborgs kommun”. Det är en kort mening i strategin:

”Presenterad information får inte innehålla kommersiella budskap rörande enskilda företag.”

Mycket tyder väl på att det är tveksamt om kommunen i vissa lägen uppfyller detta, jag tänker bland annat på annonsen på kommunens hemsida om Bomässan.

Det är viktigt att kommunen och politikerna tar tag i frågan om reklam och marknadsföring. Det handlar om att behandla kommuninvånarna lika, men det handlar lika mycket om att det ska finnas klara och tydliga regler och riktlinjer som inte lämnar något som helst utrymme för godtycke. I värsta fall kan ju brist på regler leda till korruption, särskilt när pengar är inblandade. Det har vi sett i många andra delar av vår värld.

Det är därför viktigt att det snarast utarbetas regler, någon typ av strategi eller policydokument, kring kommunens förhållande till marknadsföring och reklam.

.

PS. Någon undrar kanske hur IFK Vänersborgs reklam i arenan hanteras. Det undrar jag också. Jag återkommer till det när jag har fått mer information.

Kategorier:Juridik, Näringsliv

Reaktioner på turismbloggen

1 februari, 2015 3 kommentarer

visionJag har fått en del kommentarer på bloggen ”Turism och besöksnäring”. Och det är bra. Frågorna, idéerna och förslagen kring turism och besöksnäringen tål att diskuteras. Och måste diskuteras. Ordentligt. De har stor betydelse för Vänersborgs framtid. En framtid som naturligtvis inte bara politikerna skapar, utan alla vänersborgare. Ja, även de som inte bor i själva centrum… Det är självklart så att hela kommunen ska vara med på tåget. Och kartan. Även Frändefors, Brålanda, Vargön och Väne Ryr…

Signaturen ”brålandabo” (se kommentar) verkar vara lite desillusionerad och uppgiven när det gäller detta:

”I ‘kommunens namn’ menas alltid centralortens centrala delar. Märkligt.. det verkar sitta i ”väggarna” hos vänersborgspolitiker och ledande tjänstemän.”

vision3Vad sa visionen?

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.”

Naturligtvis måste hela kommunen utvecklas. Och en del görs också. Kanske inte tillräckligt, men det är väl ändå inte helt nattsvart. Jag tänker t ex på VA-dragningen längs vänerkusten och fullmäktiges beslut att behålla landsbygdsskolorna.

gagatan17jan_miniMen utan att på något sätt förringa resten av kommunen så tror jag ändå att själva stadskärnan och centrum har en strategisk betydelse. Det är oftast centrum som både potentiella företagare och boende ser först när de kommer till kommunen. Och är det så ödsligt och folktomt som det tyvärr brukar vara på gågatan, dessutom flankerad av ett antal tomma affärslokaler, så är risken stor att eventuella nya invånare drar vidare till en annan kommun…

Tror jag.

Det tror dock inte ”Per-Arne” på Facebook:

”Ärligt talat, va’ faan ska man in i stan och göra? Parkera 7 kvarter bort och gå? Ja motion lär vara populärt men gratis gående på gatorna ger inga skatteintäkter…”

Man kan dock inte annat än att hålla med när ”brålandabo” skriver:

”22 kr och 21 öre av varje hundralapp betalar varje förvärvsarbetande direkt till Vänersborgs kommun oavsett var i kommunen man bor.”

sikhallsresa4Och det måste vi alltid hålla i minnet. Skattebetalarna på landsbygden kan inte bara ”sponsra” centrum i Vänersborg – de måste få sin del av kakan. Även av turism- och besöksnäringskakan.

I de synpunkter som näringslivskontoret har fått in och som tjänstemännen arbetar med ingår det dock planer för hela kommunen, t ex Sikhall och bergen – bara för att nämna två exempel. Men, som sagt, jag vet att missnöjet ute på bygden stundtals är stort med hur pengarna fördelas i kommunen. Trots att fördelningen till stor del ”sköts av” politiker från landsbygden. Det sitter till exempel många dalslänningar med i kommunens styre…telefon

En annan person ringde upp mig. Personen tyckte att kommunen pratade och planerade väldigt mycket, men att det i slutändan inte blev så mycket gjort. Personen hade själv framfört en del idéer, som aldrig hade lett någonstans – mer än till ett papper… (Personen ifråga brukar vara med i de träffar som näringslivskontoret arrangerar regelbundet.)

Det som personen kanske reagerade mest på, det var på det här (ur bloggen):

”…att alla aktörer i Vänersborg samarbetar. De skulle helt enkelt kunna utnyttja andras arrangemang för att marknadsföra sina egna.”

vhc_cupPersonen menade att kommunen inte gör något för att exponera sig och sina ”attraktioner” på t ex VHC:s cuper, som ändå drar en hel massa folk från andra kommuner, föräldrar inte minst. Vänersborgs HC beräknar för övrigt att vårens cuper kommer att generera 5.000 gästnätter på hotellen i kommunen. Och har så gjort under en rad år. (Cuperna har arrangerats i 33 år.)quality_cup

Eller Vänersborgs FK:s fotbollscup – Quality Cup. Förra året deltog 18 tillresta lag. Och medan ungdomarna spelade fotboll gick föräldrar runt Vänersvallen och sedan tillbaka till hotellet. Vad jag förstår så var inga företag eller organisationer där och gjorde reklam för Vänersborg. I varje fall inte Vänersborgs kommun…

Eller ta Arenaloppisen. Det var upp till 450 bokade bord och kanske 10.000 besökare på två dagar. Men Vänersborgs kommun hade inget bord…

Men det kanske kan bli ändring på detta nu? (I år genomförs Arenaloppisen den 3-4 april i arenan.)

tacksamTill sist. Jag fick också ett mail med bara lovord…

”Måste skriva till dig och tacka dig för det du skriver om. Du skriver bättre än TTela eller någon annan om Vänersborg. Många gånger behöver man inte hålla med dig om det du skriver, politiskt etc men du gör din åsikt känd och står för den. … De senaste bloggarna om Vänersborg och stadens utveckling är mycket intressant och bra rapporterat.”

Jo, jag tackar ja. Det är sådana ord som uppmuntrar till fler bloggar!

Kategorier:centrum, Näringsliv, Turism

Turism och besöksnäring

29 januari, 2015 2 kommentarer

vbgaren1501I går hade Vänersborgaren en artikel om Vänersborgs cityhandel. I artikeln konstaterades att mataffärer och restauranger i city går tämligen bra och har ökat sin omsättning, medan sällanköpshandeln (elektronik, möbler etc) minskade med 4,2%.

”Läget är kärvt.”

Sa Torbjörn Sjögren på Fastighetsägarna.

Och det är väl lite så man känner det som vänersborgare när man promenerar på gågatan i Vänersborg. Det är lite tomt och ödsligt. Lite kärvt typ.tourists

Det har diskuteras en hel del i kommunen den senaste tiden om centrum, handeln och näringslivet i Vänersborg. Nu senast är det en annan aspekt som har hamnat i fokus – turism- och besöksnäringen.

I måndags besökte jag och ytterligare några vänsterpartister en ”utställning” på Folkets hus om just ”turism och besöksnäring”. Den, tyvärr, avgående näringslivschefen Christel Thuresson tog emot oss och redogjorde för läget. Kommunens näringslivsenhet har nämligen samlat en hel del underlag kring frågorna. Målet är att utveckla en strategi för turismen i Vänersborg.

christelI sitt arbete har Christel Thuresson och hennes medarbetare fått in hel del synpunkter från vänersborgarna. Och man kan väl lugnt konstatera att det utifrån de sammanställda synpunkterna finns en hel del att ta ställning till och att reflektera över.

Det är svårt att ge en rättvis bild över materialet. Vänersborgarna är alltför kreativa för det. Fast det är det, som trots allt är nästa steg – näringslivschefens nästa (och kanske sista på kommunen?) uppgift blir att sammanställa materialet.

Turistnäringen blir allt viktigare för många kommuner i landet. Det är eller kan bli en stor inkomstkälla. Som på sikt också kan bidra till t ex ökad inflyttning, nya företag, nya arbetstillfällen osv.pengar6

Så också för Vänersborg.

Christel Thuresson började med att ge några siffror på turismens omfattning i Vänersborg. Några exempel. Den beräknade omsättningen för utländsk turism i hotell, campingplatser och vandrarhem är 38,4 milj kr, turismen ger 21,8 milj kr i totala skatteintäkter till kommunen och transport (i huvudsak bensin/drivmedel) omsätter omkring 77 milj kr. Dessutom har Vattenpalatset/äventyrsbadet omkring 800.000 besök (dock inkl vänersborgare) varje år.

tankaMen det är ändå så, tyvärr, att väldigt många turister i stort sett bara åker förbi kommunen. De stannar på t ex Rasta i Brålanda, tankar bilen och kanske äter en bit mat – och åker vidare.

Det är ett problem. Det gäller att få in dessa till stan och kommunen. Det är en utmaning samtidigt som det innebär att det finns en stor potential för ökad turism. Det gäller ”bara” att få alla dessa förbipasserande att ta svängen från 45:an och besöka några av kommunens ”attraktioner”.

Och en stor del av arbetet, som har resulterat i det omfattande materialet, handlar naturligtvis om just detta – om hur man ska få fler att stanna till och besöka Vänersborg. Och hur vi kan åstadkomma detta och hur vi kan utveckla fler ”turistmagneter”. De ”attraktioner” som i nu-läget drar mest folk till Vänersborg är Vänern, Sportcentrum och Hunneberg. Jag antar att Ursands Camping också drar en hel del turister.

affisch2Vi behöver fler magneter som drar till sig turister. Och här har Vänersborgarna bidragit med en mängd idéer och förslag. För att nämna några:

 • Badbåt mellan kommunens fyra större stränder.
 • Bergsklättringscentrum på Halleberg.
 • Dyk i Vänern.
 • Utveckling av badplatsen i centrum.
 • Flytta gästhamnen till Fisketorget.
 • Anlägga fasta kreativa scener, t ex på Skräcklan, vid arenan och i Vänerparken.
 • Linbana upp till Hunneberg.
 • Vandringsleder.
 • Leder för mountainbike.
 • Bungyjump från vattentornet.
 • Melodifestival.
 • Storbandsfestival.
 • Konserthus.
 • Utveckling av hamnen i Sikhall.
 • Försäljning av turistpaket.

vanern2Många av förslagen kretsar kring vattnet och Vänern. Och Vänersborgs läge torde vara tämligen unikt. Vattnet ligger ju bara ett stenkast från centrum och bara några hundra meter från torget finns en badplats. Det är inte många städer som kan visa upp något liknande.

De flesta av förslagen är av den arten att Vänersborg som kommun inte kan gå in och driva dem, det krävs privata entreprenörer, föreningar och organisationer som kan ta tag i detta. Men naturligtvis måste kommunen på något sätt lägga en bra grund för privata initiativ. Det gäller på stadsplaneringens område, det gäller ”grundläggande” investeringar etc.

vagvisare_vbgEn sak som torde vara tämligen enkelt att ordna är skyltning. Varför ska turister åka till Vänersborg om de inte vet vad som finns att se och hur de kommer dit?

Skyltningen i Vänersborg är under all kritik. Det finns faktiskt inte ens en skylt till arenan… Det borde skyltas tydligt och klart till alla olika platser/turistmål i kommunen. Det kan vara badplatser, Skräcklan, bergen, Sanden, Vänerparken, torget, arenan osv osv.

Skyltningen skulle kunna ske i god tid längs våra riksvägar så att det samtidigt blir reklam för Vänersborg så att fler hittar hit. Skyltningen skulle också kunna kombineras med bilder och avstånd. Själv tyckte jag att idén att skylta till Vänern var genial i all sin enkelhet. Det är klart att Sveriges största insjö i sig är ett turistmål. Det skulle kunna vara skyltar vid t ex 45:an där tiden angavs om hur långt det är kvar till sjön.

vbgkartaEn annan idé är att skapa turistkartor över allt som finns, kanske till och med skylta upp ett evenemangsstråk från Skräcklan till Sportcentrum.

Några av de tankar som vänersborgarna har framfört, och som finns med i det material som visades på Folkets Hus, på vad Vänersborgs kommun kan bidra med är:

 • Investeringar på gågatan, kulturaxeln och konserthus.
 • Bygga fastigheter som kan hyras ut till typ restaurangägare.
 • Tillsättandet av någon typ av koordinator (kanske tillsammans med näringslivet).
 • Samverkan med omkringliggande kommuner. (Inse att kommunerna kompletterar, snarare än konkurrerar med, varandra.)
 • Samordning av annonsering.
 • Anlägga en ”scenic route” förbi Lilleskog.
 • Rusta upp badstränder.
 • Skylta upp vandringsleder.
 • Utveckla badplatsen i centrum.
 • Planera för aktiviteter på Skräcklan.
 • Gästhamn vid Fisketorget.

chalmers1Men naturligtvis finns det mycket mer för kommunen att göra. Chalmersstudenterna som nyligen var här visade på en mängd med både idéer och kommunala projekt. Studenternas arbete är förresten nu utlagt på kommunens hemsida och kan beskådas om du klickar på denna länk. (Jag har också redogjort för en del av deras arbetet i en tidigare blogg – se ”Ett framtida hållbart Vänersborg”.)

Många vänersborgare menar att Vänersborgs kommun måste ta täten för att få näringslivet, föreningar och organisationer med sig ”på tåget”. För naturligtvis är ju en stor del av planerna och idéerna, som sagt, beroende av privata initiativ.

I gårdagens Vänersborgaren läste vi också om ett alldeles nytt initiativ. Det ska arrangeras en Vänersborgsgala den 11 april. Och det nya är, att överskottet ska gå till att skapa en fond för riskkapital för större evenemang.

regn5Stefan Leijon säger till Vänersborgaren:

”Tanken med evenemangsfonden är att skapa pengar som garanterar ersättning om ett evenemang av olika anledningar går med förlust. Vi har varit med om stora satsningar som skapat goda förutsättningar för folkfest, men som helt enkelt regnat bort. Då är det lätt att man tappar sugen, och inte vågar dra igång sådana satsningar igen.”

affisch3Fråga t ex Vänersborgs IF, det här har de erfarenhet av. En fond av det här slaget kan göra en stor nytta.

Många vänersborgare som har bidragit med synpunkter i de här frågorna poängterar också vikten av att alla aktörer i Vänersborg samarbetar. De skulle helt enkelt kunna utnyttja andras arrangemang för att marknadsföra sina egna. Krögarna i kommunen skulle t ex kunna arbeta fram en karta över stadens alla restauranger – en karta som skulle kunna delas ut vid VG-regionens sammanträden. Eller varför inte vid IFK:s matcher?

vanersborgDet är klart att det kostar pengar att göra kommunen (ännu) attraktivare, så att turister vill komma hit. Och spendera. Till hela kommunens fromma. Och häri ligger naturligtvis en delikat uppgift för kommunen. Pengar är en begränsad resurs och behoven i kommunen är stora. Dessutom har vi ju några ”attraktioner” som redan nu kostar stora pengar. Det är väl ingen hemlighet att arenan med sina 26 milj kr varje år och Vattenpalatset med sina 7,4 milj (2014) tar en väldigt stor del av kommunens ekonomiska resurser. Det är pengar som egentligen skulle behövas till mycket annat.

vbg_loggaDet blir en viktig och svår utmaning för vänersborgarna och framför allt kommunens politiker att fördela skattemedlen på ett klokt och förnuftigt sätt.

Kategorier:centrum, Näringsliv, Turism

Politisk hearing om näringsliv

26 augusti, 2014 Lämna en kommentar

politisk_hearing2014I morse på Quality Hotel deltog jag i min andra valdebatt. Den första var på Gestad bygdegård och arrangerades av LRF i Gestad. (Se här.) Denna gång handlade debatten, eller den politiska hearingen som den kallades, om näringslivet i Vänersborg. Arrangör var kommunens näringslivskontor.

Deltagare från alla partier var där. Utom naturligtvis från Sverigedemokraterna. Det vore ju dumt av Kurt Karlsson att visa vänersborgarna, i detta fall mestadels företagare, att partiet inte har något att komma med.

Som vanligt talades det ganska vitt och brett om vad partierna vill i framtiden. Inte vad man har gjort de senaste åren. Eller snarare, inte gjort. Fast man har haft makten. Utan vad man vill. Om man får makten igen. Typ.

En typisk valdebatt med andra ord.

När det gäller barnuppfostran brukar man säga att barn inte gör som föräldrarna säger utan som de gör. På samma sätt skulle man kunna säga till väljarna, lyssna inte på vad politikerna säger. Titta på vad de gör.

nypa_saltHar mini-alliansen (moderater, folkpartister och kristdemokrater) under Gunnar Lidells ledning styrt Vänersborg i snart fyra år och inte ens lyckats åstadkomma en boendeplan för Vänersborg, fast Bostadsförsörjningslagen kräver att kommunen tar fram en sådan en gång per mandatperiod – då ska man ta det som mini-alliansen säger att de vill göra nästa mandatperiod med en stor nypa salt…

Tycker jag.

Nu berättar mini-alliansen, i en ohelig allians (den är nog ganska helig egentligen) med socialdemokrater och centerpartister, att de vill bygga en ny stadsdel, ett slags nytt Paris, på Sanden (eller Lilla Vassbotten, som urvänersborgarna kallar området)…

Det är så att man häpnar. Är det ytterligare ett hundramiljonersprojekt på gång?

Thinking_BoyHur många miljoner kommer det att kosta att bygga på Sanden/Lilla Vassbotten? Inte vet jag. Ingen vet. Det är nämligen ingen som har tagit reda på vad det skulle kosta. Det är ingen som ens har tagit reda på om det är realistiskt. Det hindrar dock inte vissa styrande partier från att ge löften. Och vem vet – kanske till och med ta beslut…

Jag tror att det viktigaste för företagen i Vänersborg, liksom för vänersborgarna i gemen, är att kommunen ”fungerar”. Att politikerna ”fungerar”. Att de politiker som styr kommunen tänker efter före, att de grundar sina beslut på ordentliga faktaunderlag och inte gör t ex stora investeringar baserade på önskedrömmar och förhoppningar. Som t ex arenan och flytten av hamnen.

Och bostäder på Sanden…

Det är nämligen en del fakta som kommunen borde ta fram innan några sådana här planer överhuvudtaget diskuteras. Som TTELA skriver i dagens nummer:

”…innan det blir verklighet måste fler hinder övervinnas: hamnen måste flyttas, eventuella föroreningar i marken måste tas om hand, de som har verksamhet på området i dag måste få någonstans att ta vägen. Och inte minst måste problemen med risken för framtida översvämningar lösas.”

pollution”Eventuella föroreningar” skriver TTELA. Det handlar om vilka föroreningar och hur mycket. Inte om. Sanden består till stor del av fyllnadsmaterial…

Och när det gäller hamnflytten kan väl kort sägas att ett beslut om slussarna i Göta Älv kommer tidigast om 4 år. Och det är inte säkert att det ens blir ett positivt besked… Jag fick för övrigt reda på idag att Sjöfartsverket vill ha kvar kajerna i Vänersborg – som en slags reservhamn.

Och vad kommer inte alla dessa privatägda tomter på Sanden att kosta kommunen…?

Snacka om önskedrömmar och förhoppningar…

Jag undrar om företagarna i publiken tycker att sådana här planer inger respekt och att de stärker Vänersborgs varumärke…

Det var en liten utvikning. Sanden diskuterades inte särskilt mycket under debatten.

politisk_hearing2014_2Det var väl egentligen inga konstigare saker som sades under hearingen. Marie Dahlin (S) försökte locka till sig röster med ideliga humoristiska kommentarer. Det var dock inte så många i publiken som verkade uppskatta dem. Gunnar Bäckman (KD) och Morgan Larsson (VFP) pratade i kör om hur viktigt det är att partierna samarbetar över gränserna. Det kanske är typiska kommentarer från de partier som är allra minst i kommunfullmäktige? Peter Göthblad (FP) upprepade ständigt sitt mantra att Byggnadsnämnden (som han är ordförande i) och Byggnadsförvaltningen alltid är ”på tå” och fungerar alldeles utmärkt. Trots att de flesta i publiken antagligen har totalt motsatt uppfattning. Marika Isetorp (MP) läste upp vad hon hade skrivit i förväg och hamnade ständigt i en fil vid sidan om den egentliga diskussionen. Bo Carlsson (C) talade som vanligt entusiastiskt och vitt och brett om hur bra allt var när Centerpartiet styrde (tillsammans med socialdemokraterna) och hur bra allt skulle bli om vänersborgarna röstar tillbaka honom vid rodret.

V_logga_mindreOch Vänsterpartiet och jag då? Ja, det kanske andra kan blogga om… De har säkert några elaka kommentarer i bagaget.

Jag ville i varje fall få fram att det uppenbarligen är något som inte riktigt fungerar som det ska mellan kommunen och det lokala näringslivet. Det har resultatet av Svenskt Näringslivs och Demoskops näringslivsrankingar visat. Vänersborg har hamnat långt ner på rankingen, det senaste året på plats 231 i Sverige (av 290 kommuner). Det är inget vidare resultat, särskilt inte under ett borgerligt, moderatlett styre…

På frågan om hur det lokala företagsklimatet ska bli bättre pekar t ex över hälften av företagarna på ”snabbare handläggning” och ”bättre förståelse hos tjänstemän och politiker för företagande”. Det fanns också synpunkter på tillämpningen av lagar och regler.

Mitt tips är att många av företagarna tänkte på Byggnadsnämnden…

Och i den här frågan ansåg jag att Vänersborg måste få en Byggnadsnämnd och Byggnadsförvaltning som är flexibel och lyhörd. Som ser som sin uppgift att hjälpa folk till rätta, att ge råd, tips och förslag på lösningar.

gladFörvaltningen ska vara positiv och inte bara säga nej.

Vänsterpartiet anser att ett attraktivt centrum måste prioriteras. Det är bland det första som folk som funderar på att flytta hit tittar på.

Här har Vänsterpartiet, och i och för sig flera andra partier, idéer:

 • tak över gågatan
 • renovering och komplettering av Huvudnässkolans aula med bibliotek, allaktivitetshus och samlingspunkter
 • göra om parkeringsplatserna i kulturaxeln till något attraktivt (Hamngatan är ett bra exempel på vad som kan göras)
 • flytta tillbaka gästhamnen till Fisketorget
 • utveckling av Sanden med t ex en permanent scen
 • kanske en pir, kanske en gångbro.
 • utveckla strandpromenaden vid Skräcklan

Men här måste vi politiker verkligen lyssna på vänersborgarna. De har säkert hur många bra idéer som helst.

Det vi politiker måste ta tag i, och som ingen annan kan göra åt oss, det är att fatta genomtänkta beslut utifrån ordentliga faktaunderlag. Och att se till att kommunen får en byggnadsnämnd och byggnadsförvaltning som fungerar…

Och det är här som Vänsterpartiet i Vänersborg på allvar kommer in i bilden…

Kategorier:Näringsliv, Val 2014
%d bloggare gillar detta: