Hem > BUN 2020 > BUN (2): Ärendena

BUN (2): Ärendena

På måndag är det BUN-sammanträde, oavsett om det leds av en närvarande ordförande eller en i fjärran. (Se “BUN (1): Fjärrundervisning”.) Dagordningen är relativt kort:

Ärende 2, “Framtidens vårdinformationsmiljö” (FVM), handlar om en digitaliseringssatsning. VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland ska tillsammans utveckla hälso- och sjukvården med hjälp av ett IT-stöd som går under namnet ”Millennium”. Nämnden får bara information denna måndag, men det brådskar med ett beslut. Jag antar att ärendet därför återkommer nästa månad.

Det är likadant med nästa ärende, “Budget 2021: Dialog om förväntade resultat”. Nämnden ska inte fatta något beslut trots att det börjar brinna i knutarna.

Nämndens “uppgift” är, precis som alla andra år, att:

“utifrån kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål … ta fram förväntade resultat.”

Och på måndag ska ledamöter och ersättare “dialoga”, dvs diskutera, om dessa de förväntade resultaten. Och det ska vi göra med utgångspunkt från ett förslag som nämndens presidium, dvs de tre ordförandena, och förvaltningen arbetade fram till, och tydligen också redovisade, i en kommunövergripande dialogdag som ägde rum för mer än en månad sedan. Vid det tillfället var ingen av de andra politikerna i BUN närvarande. Och eftersom inte förslaget, av någon anledning, är med i utskicket till måndagens sammanträde så är nämndens ledamöter fortfarande lyckligt okunniga om förslaget…

Beslutsförslaget på denna punkt ger också upphov till visst bryderi:

“Barn- och utbildningsnämndens presidie noterar informationen.”

Det är alltså inte nämnden utan bara presidiet som ska notera informationen…

Men det ska nog ordna sig. Nämnden kommer med all sannolikhet att fatta ett bra beslut om de förväntade resultaten nästa gång – så att de fina och väl genomtänkta resultaten kan sättas in i ett antal kopior i några pärmar lite varstans i kommunhuset… Jag är som bekant inte så entusiastisk inför diskussionerna kring mål och resultat, jag tror att det finns andra och betydligt bättre sätt att styra en kommun…

Nämnden ska anta en plan för intern kontroll. Vilket kan vara nödvändigt. Men ibland tror jag att det går åt lika många arbetstimmar för kontroll (dokumentation, enkäter, insamling, utvärderingar, statistik, analyser, uppföljningar osv) som för att utföra själva uppgifterna i verksamheterna… Kontrollen ligger som en omistlig parameter och förutsättning i själva mål- och resultatstyrningen.

Det blir också, även det som vanligt, en månadsuppföljning. Då får vi politiker ett hum om vilka resultat våra beslut har lett till de första två månaderna på året. Eller kanske rättare sagt, kommunfullmäktiges beslut, eftersom det är kommunbudgeten som styr och det handlar mycket om pengar…

Nämndens resultat under de två första månaderna visar på ett underskott med 233.000 kr. Tar man med “Avsatt belopp för ökad semesterlöneskuld 2020 2,5 mkr”, “Fritidshem mat ej debiterad från kostenheten” och “Vilande budget för hyror höstterminen 2020 (Silvertärnan)” så uppgår det justerade resultatet till -1,134 milj kr. Jag antar att det är lite för tidigt på året för att göra några längre gående prognoser för hela året.

Dyker man ner i siffrorna lite är det dock ett oroande tecken, ur ekonomisk synvinkel, att grundskolan (inklusive förskoleklass, pedagogisk omsorg 6-13 och fritidshemmen) redan uppvisar ett underskott på drygt 2 milj kr.

Som en liten upplysning, BUN fick 15 milj kr i tilläggsanslag i budget 2020. Dessa pengar finns med i redovisningen.

För övrigt visar månadsuppföljningen att det finns ungefär 110 elever i åk 7-9 som har en frånvaro som överstiger 25%. Det är oroväckande och det borgar inte för några bra betygsresultat. Men vad värre är, dessa ungdomar får betydligt sämre förutsättningar inför framtiden. Det ska emellertid noteras att det är något bättre siffror än förra året. Personalen arbetar hårt med närvaron.

Uppföljningen innehåller också en del siffror och statistik. I februari fanns det 2.184 barnomsorgsplatser “finansierade av Vänersborgs kommun”. Det sistnämnda är ett nytt uttryck, men det ger en bättre och mer total bild på de kostnader som nämnden har. (En del barn kan gå på förskola i en annan kommun, men hemkommunen dvs Vänersborg är skyldig att betala.) Antalet har varit tämligen konstant under de senaste åren. Det är emellertid 14 barn fler än beräknat i budget.

Skolbarnomsorgsplatser “finansierade av Vänersborgs kommun” har minskat de senaste 2 åren. I år budgeterar man dessutom med ytterligare en liten minskning. I februari finansierades 1.872 platser.

Förskoleklass, grundskola och särskola “finansierade av Vänersborgs kommun” har ökat antalet elever konstant de senaste åren. 2019 var ökningen dock mindre än tidigare och den trenden tror man håller i sig i år. Budgeten ligger på en ökning med 7 elever jämfört med snittet förra året. I februari finansierades 4.906 elever av kommunen.

Barn- och utbildningsnämnden ska översända ett yttrande till byggnadsnämnden om detaljplanen Penséen. Det är faktiskt ordförande Mats Andersson som har skrivit yttrandet. Det är inte första gången. Jag blir nästan lite imponerad, jag kan inte minnas att typ någon ordförande har gjort sådant tidigare. Om det nu är så att Andersson skriver själv eller om han har någon spökskrivare.

Andersson skriver:

“Av planbeskrivningen framgår att ”Planområdets strategiska läge i centrala Vänersborg gör att förskolor och skolor ligger inom gångavstånd från planområdet. Närmaste förskola är Gasverksgatans förskola som ligger på cirka 150 meters avstånd från planområdet. Närmaste grundskolor är Norra skolan och Vänerparken.”

Och så påpekar Andersson att både Norra och Vänerparken är fulla eller till och med överfulla. Men han skriver också att det ska byggas en ny skola på Holmängen och att Silvertärnan och Torpaskolan finns. Jag skulle väl vilja tillägga att det är ganska långt från Penséen till den nya skolan på Holmängen, särskilt för lågstadielever…

Ordförande Andersson avslutar yttrandet med att:

“påpeka vikten av att det i ett tidigt skede planeras för att de boende i de nya bostäderna och närområdet har tillgång till förskola och grundskola.”

Och det är bra. Men det lyssnar och noterar alltid de som sitter “högre upp” i beslutshierarkin. De förstår och det ska ordnas… Det händer dock sällan något, planeringen släpar efter – och BUN hamnar allt som oftast i akuta lägen där tillfälliga lösningar måste hittas snabbt…

På flera av BUN:s enheter städar Clean Quality i Sverige AB. Det har varit problem med företaget ända från början. I underlaget står det:

“Under avtalsperioden har det varit mycket klagomål avseende den externa städningen från enheterna, fackliga representanter och allmänhet. Detta har inneburit att förvaltningens personal har lagt ner mycket tid på avstämningar och möten med den externa städentreprenören.”

Jag vet inte vad det är i avtalet med bolaget som hindrar kommunen att snabbt bryta avtalet och slänga ut företaget. Med något är det tydligen.

På måndag är det meningen att BUN ska upphäva ett tidigare beslut om inriktning av upphandling av städavtal. I det gamla står det:

  • “Upphandling av städavtal ska ske på samma sätt som föregående perioder.”
  • ”50 % av Barn- och ungdomsförvaltningens städ ska konkurrensutsättas.”
  • ”Avtalstiden skall vara 3 år.”
  • ”Vid upphandlingen ska skolans önskemål så långt möjligt tillgodoses.”

Nämnden ska bara upphäva beslutet. Vad som ska komma istället framgår inte. Så jag är med andra ord inte så lite undrande till syftet med beslutet. Ska jag våga mig på en gissning så skulle det kunna vara att BUN ska ta hand om städningen själv eller att åtminstone kommunen (genom samhällsbyggnadsförvaltningen) gör det.

Och det skulle vara en välgärning…

Förutom den traditionella informationen från ordförande Mats Andersson och förvaltningschef Sofia Bråberg så ska rektorerna för kommunens högstadieskolor berätta för nämnden vad som är aktuellt i grundskolans högstadier.

Och det gör de på plats i sammanträdesrummet. Även om de kanske berättar om ordförandes skötebarn, fjärrundervisning…

Kategorier:BUN 2020
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: