Arkiv

Archive for the ‘EU’ Category

Om KF… Holmen!

Imorgon måndag har barn- och utbildningsnämnden sammanträde och på onsdag är det dags för kommunfullmäktige. Det tycks som om båda mötena blir av, trots att vi lever i Corona-tider. Trollhättan däremot har redan beslutat att ställa in sitt kommande fullmäktigesammanträde.

Dagordningen på fullmäktiges sammanträde är liksom BUN:s tämligen kort. (Se “BUN (2): Ärendena”.)

Det är som jag ser det i huvudsak ett ärende som tilldrar sig särskild uppmärksamhet. Det är ärende 8 “Försäljning av del av fastigheten Rånnum 6:38 (f.d. huvudkontoret Holmen)”. Jag skrev en del om ärendet när det var uppe för behandling i kommunstyrelsen i februari. (Se “Resumé KS”.) 

Försäljningen av Rånnum 6:38 är en fastighetsaffär med många aspekter och infallsvinklar. Igen får man väl tillägga. Det är ju inte första gången som Vänersborgs kommun sysslar med fastighetsaffärer – och det har inte alltid gått så bra. Om man typ säger så. Toppaffären är ett bra exempel. Kommunen köpte dyrt och sålde sedan billigt till ett privat företag. Det visade sig inte vara ok. EU-kommissionen olagligförklarade affären. Kommunens agerande betraktades som ett olagligt statligt stöd till ett privat företag och därmed oförenligt med EU:s inre marknad. (Se t ex ”JULKLAPP från Vänsterpartiet!”.)

Försäljningen i Wargön har en del likheter med Toppaffären. Det har påpekats av oppositionen och framför allt av James Bucci (V), men varningarna ignoreras av de styrande socialdemokraterna och centerpartisterna. De har inte, och vill inte, lära sig något av historien. De kanske anser att det är tvärtom – historien lär sig inte av Vänersborg…?

En ledande socialdemokrat skrev häromsistens:

“jag för egen del inte är orolig för en granskning från EU”

Det är inte mycket till argument. Det grundar sig inte på fakta, utan bara på känsla. Kan man som kommun besluta utifrån känslor?

Jag hörde faktiskt någon som tyckte att kommunen inte skulle vara ”fyrkantig” – det handlade ju om Vargön. Och Vargön behövde arbetstillfällen. Jag hoppas verkligen att ingen i kommunfullmäktige anser att lokalpatriotism ska gå före juridiska och lagliga överväganden.

Kommunstyrelsens ordförande argumenterade i kommunstyrelsen för att affären måste gå snabbt. Det är bråttom för företagen. Vi på kommunen har därför inte tid, menade han, med att titta djupare på t ex juridiken eller något annat. Hur fort en process ska gå kan inte heller vara ett argument för att bortse från de lagliga och juridiska aspekterna.

Det är samma med ett annat argument som har förts fram. Det är ett argument som som så att säga ger en moralisk dimension till försäljningen. Och som också uttrycktes av bland annat KS ordförande. Det handlar om att de två företagen som tillsammans ska köpa fastigheten är bra företag, företag som dessutom arbetar inom miljöområdet.

Självklart finns det tillfällen då moral kan bli lika viktig eller viktigare än lagen. Ett traditionellt exempel, som används i skolor inom arbetsområdet “etik och moral”, är problemet om det är rätt att stjäla mat om du inte har några pengar och dina barn är hungriga.

Det är ett individuellt moraliskt dilemma som tål att diskuteras. Men kan Vänersborgs kommun använda ett liknande etiskt argument i en fastighetsförsäljning? Skulle en subjektiv moralisk värdering gå före lagen?

Knappast. Kommunen ska följa lagar. Och i detta fall, när kommunen ska sälja en fastighet till Hillforth Development AB och Pro Tune AB, kan det inte råda någon tvekan. Kommunen kan inte och ska inte fatta beslut “med hjärtat”. Kommunen måste fatta beslut med hjärnan – och följa lagen. Min åsikt är att det inte ens får råda några tveksamheter eller gråzoner i detta.

Huruvida kommunens försäljning verkligen strider mot lagen eller ej kan egentligen inte avgöras förrän i efterhand. Kommunfullmäktige fattar ett beslut om försäljning, kommunen genomför den, någon överklagar (det kan vara vilken vänersborgare eller företag som helst) till Förvaltningsrätten eller till EU och domstolen avkunnar slutligen en dom. Då får man svart på vitt om lagligheten. Det var så det gick till med Toppaffären.

Jag har beskrivit bakgrunden tämligen utförligt i en tidigare blogg (se “Resumé KS (26/2)”) och min vänsterpartikollega James Bucci har skrivit ännu tydligare i sin blogg (se “En vanlig fastighetsaffär”). Ta gärna en koll på dessa bloggar för mer fakta.

Det som är tveksamt ur laglighetssynvinkel är att det bevisligen fanns åtminstone en intressent som hade bjudit 650.000 kr på precis det som kommunfullmäktige hade bestämt skulle säljas, dvs kontorsbyggnaden och “ett markområde runt byggnaden”. Och som i mäklarens underlag till försäljning fastställdes till 3.500 kvm.

 En liten parentes. I underlaget till onsdagens kommunfullmäktige står det att “omkringliggande mark” ska ingå i försäljningen. Det är inte riktigt sant, i beslutet stod det “ett markområde runt byggnaden”. Det är inte riktigt samma sak. I underlaget till kommunfullmäktiges beslut om försäljning den 22 maj 2019 stod det också (i ett mail från samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsenhet till kommunstyrelseförvaltningen):

“Vår uppfattning är den nya fastigheten ska vara lämplig för sitt ändamål men med en begränsad omfattning kring byggnaden.”

I onsdagens beslut har markområdet utökats från 3.500 kvm till 20.000 kvm… Köparna, dvs företagen Hillforth Development AB och Pro Tune AB, vann budgivningen med ett bud på 800.000 kr. Men ökningen av markområdet har alltså förhandlats fram efter att budgivningen har avslutats.

Dessutom ska de båda företagen få skriva ett tidsbundet nyttjanderättsavtal på 10 år med möjlighet till förlängning 5 år i taget. Det innebär att företagen även ska få tillgång till älven och kajen. I förslaget till nyttjanderättsavtal står det:

“så som exempelvis för förtöjning av fartyg i samband med lastning och lossning av gods, persontransporter med anknytning till nyttjanderättshavarens verksamhet samt för utveckling av marin teknik”

Det markområde som nyttjanderättsavtalet omfattar är på ytterligare ca 6.200 kvm… (Se det blåstreckade området på bilden till vänster.) Och avtalet ska kosta 13.400 kr per år. 

Notera alltså att även nyttjanderättsavtalet har tillkommit och förhandlats fram efter att budgivningen på Holmens gamla kontor hade avslutas.

Jag har överhuvudtaget svårt att se att hela försäljningsprocessen har varit i överensstämmelse med fullmäktiges beslut förra året att sälja kontorsbyggnaden och “ett markområde runt byggnaden”…

Den stora juridiska “knuten” är således att markområdet förändrades från 3.500 till 20.000 kvm (plus ett nyttjanderättsavtal) efter att budgivningen var slut. De andra företagen bjöd ju egentligen bara på kontorsbyggnaden och marken runt byggnaden, dvs 3.500 kvm. Det var också det markområde som tydligt angavs i mäklarens annons. 

Även om det i mäklarens försäljningsannons stod på ett annat ställe:

“Den föreslagna markarealen kan komma att ändras i samförstånd mellan köpare och säljare.”

Det framhåller också några av de styrande som ett argument för att det är ok att utöka markarealen i efterhand.

Men hur uppfattar en budgivare och presumtiv köpare formuleringen i annonsen? Att förändringen kommer att innebära att köparen får ytterligare hela 16.500 fler kvadratmeter på köpet och ett nyttjanderättsavtal på 6.200 kvm….? Definitivt inte, antagligen uppfattas formuleringen som att det skulle kunna bli justeringar på några hundra kvadratmeter för typ parkeringar, vändzon etc.

Vänersborgs kommun förlorade i Toppaffären. EU-kommissionen menade att försäljning ska ske till marknadsvärden. Och den mark som har tillkommit i denna “Holmen-affär” utöver kontorsbyggnaden och ett område runt denna byggnad har också ett marknadsvärde. Som inga andra intressenter har fått lägga bud på… 

Jag har svårt att bedöma marknadsvärdet på marken, vilket i och för sig inte spelar någon större roll (det gäller ju principer). Men TTELA (se “Politisk strid om Holmen-affär”) skrev så här i samband med en intervju av Gunnar Lidell (M):

“Den extra mark det handlar om är där ruinerna efter själva bruket finns i dag. Enligt Gunnar Lidell har den värderats till 150 kronor kvadratmetern om området varit helt iordninggjort för att bygga på och runt 75 kronor per kvadrat i befintlig skick. Om affären går igenom som den är utformad nu handlar det om cirka 40 kronor per kvadrat, inklusive kontorsbyggnaden.”

Och eftersom det inte har skett någon budgivning på detta markområde så är det alltså stor risk att detta beslut, liksom Topp-beslutet, strider mot EU:s regler. Marken har inte sålts till marknadsvärde. Det har “sålts”, eller snarare, getts bort, billigare. Och kan därmed räknas som otillåtet statsstöd. (Statsstöd får som regel bara lämnas om det är godkänt på förhand av Europeiska kommissionen – se “Hur undviker kommuner statsstöds­problem i exploateringsprocessen?”. Se gärna på videofilmen.)

Med andra ord, att fatta ett beslut, som de styrande partierna vill att fullmäktige ska göra på onsdag, och som ska ge en köpare av en fastighet 16.500 fler kvadratmeter och ett nyttjanderättsavtal i efterhand gratis, utan att andra budgivare har haft kännedom om detta, kan svårligen överleva en process i en domstol.

Jag anser för min del att kommunen överhuvudtaget inte ska riskera att hamna på Sveriges karta på grund av ytterligare en olaglig fastighetsaffär.

TTELA och brev till EU

7 september, 2016 1 kommentar

Ibland känns det som om jag är tvungen att ta upp aktuella, lokala politiska händelser i min blogg för att ingen annan gör det. Tja, inte alltför sällan egentligen. Då blir det mer för nyheten än för att jag har några speciella åsikter om händelsen.

ttelaDet är framför allt en följd av att lokaltidningen TTELA har skurit ner på sina resurser. Med konsekvensen att det har blivit allt färre journalister som skriver om Vänersborg.

TTELA:s chefredaktör Ingalill Sundhage hade en ledare om det i lördagens TTELA, den 3 september. (Se ”Nån måste betala innehållet”.)

Chefredaktörens slutsats var att det var läsarnas fel. Eller rättare sagt, de fd läsarnas – de som har sagt upp sina prenumerationer. Det ledde nämligen till nedskärningar på TTELA – och en sämre tidning.

detektiv”När allt fler väljer bort att prenumerera på en tidning, sjunker intäkterna och det blir allt svårare att producera vederhäftig och granskande journalistik.”

Det är helt klart hur TTELA:s chefredaktör svarar på vilket som kom först, hönan eller ägget. Men jag, som för övrigt fortfarande prenumererar på TTELA, skulle nog vilja vända på Sundhages resonemang. Jag tror att läsare säger upp sina prenumerationer därför att TTELA inte producerar ”vederhäftig och granskande journalistik”.

Det var länge sedan. I varje fall i Vänersborg…

Chefredaktör Sundhage oroar sig, med all rätt, för de demokratiska följderna:

muta2”… om inga journalister kollar hur våra skattemedel används ökar risken för korruption, svågerpolitik och dåligt ledarskap av kommunala förvaltningar. För det finns en tydlig koppling mellan lokaltidningar, informerade medborgare och demokrati.”

Det var dock länge sedan TTELA hade denna roll i Vänersborg…

Sundhage ger ett konkret exempel:

”Tänk er en valrörelse utan lokala tidningar…”

val2014_2Det är inte svårt…

I valrörelsen 2014 arrangerades sex politikerdebatter i Vänersborg. TTELA bevakade en av dessa, en debatt i Gestad bygdegård om landsbygds- och jordbruksfrågor. TTELA bevakade t ex inte allmändebatten på Gågatekrysset eller debatten om näringslivet i Vänersborg på Quality Hotel. TTELA presenterade varken de lokala partierna eller kritiskt granskade dem. Inte heller inskickade debattartiklar eller insändare publicerades. Minst fem av Vänsterpartiets debattartiklar publicerades t ex aldrig innan valet. TTELA:s stora politiska bidrag var i stället en presentation av det nazistiska Svenskarnas Parti och deras kandidat. På ett helt uppslag. Två helsidor.

vanersborgs-kommun-logotypDet är synd att det går allt sämre för TTELA. Vänersborg behöver en lokaltidning. Det är inget snack om det. Kanske dock inte så mycket för lokala bloggares skull, som Sundhage skriver:

”När ingen längre kollar i offentliga diarier och berättar hur den kommunala förvaltningen sköts … kommer inte bara lokalsamhället och dess invånare att drabbas [utan också] lokala sajter och bloggare, vars journalistiska insats består i att läsa lokal media.”

Det känns som en liten överskattning av den egna förmågan – och motsvarande underskattning av vissa bloggare…

Men, som sagt, jag är helt övertygad om att TTELA måste bli bättre, och t ex producera vederhäftig och granskande journalistik, innan prenumeranterna återvänder.

Och på tal om att ”kolla i offentliga diarier”…

axelssonJag skrev i en tidigare blogg om hur Jonathan Axelsson (M) hade skrivit till Skolinspektionen om Nuntorp och Dalslands Naturbruksgymnasiums ansökan om att starta en ny fristående gymnasie- och gymnasiesärskola där. Det var i mitt tycke en ganska intressant politisk nyhet från Vänersborg. (Se ”Nya turer kring skolan på Nuntorp”.) Brevet till Skolinspektionen har inte nämnts i TTELA…

Nu ser jag i diariet att samme Jonathan Axelsson (M) har gått ett steg vidare. Han har också skrivit till EU-kommissionen…

eu_flaggaAxelsson skriver:

”Undertecknad skriver till er med anledning av frågetecken kring en eventuellt planerad fastighetsaffär i Vänersborgs kommun, Sverige. Diskussioner förs mellan kommunala företrädare och fastighetsägaren om att köpa en jordbruksfastighet med tillhörande byggnader belägen i Brålanda som tillhör Vänersborgs kommun, och avsikten lär vara att hyra ut den till den privatägda friskolan Dalslands Naturbruksutbildning AB.
Genom det helägda kommunala bolaget Fastighets AB Vänersborg (
org.nr 556015-8726) så är det tänkt att förvärva fastigheten Nuntorp 1:14 och därefter teckna ett hyreskontrakt med det nystartade privatägda friskolan Dalslands Naturbruksutbildning AB (org. nr 559038-6511) där syftet är att bedriva gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Vänersborg 2016-06-22 så uttryckte Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) en oro om att den Europeiska unionen kan ha synpunkter på en eventuell fastighetsaffär mellan Fastighets AB Vänersborg och Dalslands Naturbruksutbildning AB.
Med tanke på Vänersborgs kommuns tidigare olagligheter kring fastighetsförvärv så vill undertecknad i förväg få reda på den Europeiska kommissionens syn på att ett kommunalt bolag agerar fastighetsägare åt en privatägd viktigfriskola.”

Man kan väl tycka vad man vill om Jonathan Axelssons skrivelse – men visst är det en politisk viktig händelse i Vänersborg? Och något som TTELA borde skriva om.

Kategorier:EU, M, Nuntorp, ttela

Malin Björk (V) i Vänersborg

Det här bloggen skrev jag i söndags kväll. Det var meningen att det skulle bli en artikel i dagens ”Vänersborgaren”. Av någon anledning, som jag inte känner till, så blev min artikel inte införd. Jag publicerar den därför här istället.

====

malinbjork1I söndags kväll gästades Vänersborg av Vänsterpartiets förstanamn på listan i valet till Europaparlamentet.

På ett välbesökt möte i Folkets Hus berättade Malin Björk om vikten av att alla röstar i EU-valet den 25 maj. Då ska de svenska väljarna utse 20 ledamöter, som ska representera Sverige i Europaparlamentet i Bryssel i fem år.

Malin Björk menade att det inte var svårt att rösta i EU-valet.

-Årets två valrörelser sitter ihop. Det är samma frågor i EU som i Sverige. Det är ett höger – vänsterval. Det handlar om vilket samhälle vi vill leva i.

Vänsterpartiet för samma politik i EU som i Sverige. Det handlar om att försvara välfärden mot vinstintressen och privatiseringar.

-Välfärden är inte till salu, sa Malin Björk. Vänsterpartiet vill slå vakt om välfärden före bankerna.

I en stor del av föredraget beskrevs EU:s olika kriser. Det är en ekonomisk kris. 26 miljoner människor är arbetslösa i EU-länderna och hela 24% av alla ungdomar går utan arbete. Med arbetslösheten ökar fattigdomen. Och med den växer högerextremismen och rasismen.

Malin Björk varnade också för att kvinnorna trycks tillbaka. Rätten till fri abort, preventivmedel och sexualundervisning hotas, nu senast i Spanien.

malinbjork3Malin Björk uppehöll sig även en del kring TTIP, utkastet till ett handelsavtal mellan EU och USA.

-Demokratiskt fattade beslut i ett land kan bli ogiltigförklarade, eftersom storföretag kan stämma länder om de inte får ut så mycket vinst som de förväntar sig

Det blev en del diskussioner om Vänsterpartiets grundläggande syn på EU.

-Vänsterpartiet vill på kortare sikt omförhandla Sveriges EU-medlemskap, t ex skriva in vårt undantag från EMU och att miljöhänsyn ska gå före företagens rätt att sälja varor. Vänsterpartiet vill att Sverige går ur den gemensamma jordbrukspolitiken, att Sverige ska få gå före på miljöområdet och att det upprättas ett socialt protokoll som garanterar fackliga rättigheter.

På en fråga från publiken sade Björk att Vänsterpartiet fortfarande arbetar för ett utträde ur EU.

Malin Björk menade att Vänsterpartiet var det enda EU-kritiska partiet just nu.

-Alla andra partier från Sverige trycker alltid på JA-knappen när det kommer till omröstningar om en ny lagstiftning.

Malin Björk avslutade med att ställa frågan:

-Varför ska du rösta i EU-valet?

Hon gav själv svaret. 60% av besluten i din kommun är påverkade av EU, att inte rösta är att överlämna makt till andra och, till sist, se till att ha personer nere i Bryssel vars kompass du litar på.

-Det är tryggt med vänsterpartister i Bryssel.

Kategorier:EU, Vänsterpartiet

EU-möte

6 april, 2014 1 kommentar

Ikväll kl 18.30 så kan du lyssna på Malin Björk på Folkets Hus i Vänersborg. Malin Björk är förstanamn på Vänsterpartiets lista i valet till Europaparlamentet.

malin_bjork

Den 22-25 maj ska invånarna i EU:s 28 länder ta sig till vallokalerna och rösta fram 751 ledamöter till Europaparlamentet i Bryssel.

I Sverige är valet söndagen den 25 maj och då ska de svenska väljarna utse 20 ledamöter, som ska representera Sverige i parlamentet i fem år.

Malin_Bjork3I det förra EU-valet 2009 var det bara 45,5% av de röstberättigade som lade en röst i valurnorna. En stor del av det EU-kritiska svenska folket ”protesterade” mot EU-idén genom att vara hemma. Jag tycker att det är feltänkt. I år hoppas jag att de EU-kritiska röstar på det EU-kritiska Vänsterpartiet. Det är viktigt att ha kritiker representerade i EU-parlamentet.

Det finns bara ett parti som både granskar och kritiserar de odemokratiska strukturer som EU bygger på och som påverkar de beslut som faktiskt fattas. Och bland det viktigaste Vänsterpartiet står för, både när det gäller EU och Vänersborg, är att vi säger nej till nedrustning och privatisering av det gemensamma. Vänsterpartiet försvarar välfärden både i Vänersborg, Sverige och Europa.

Passa på att komma och lyssna på Malin Björk – Vänsterpartiets kandidat till EU-parlamentet.

Kategorier:EU, Möten
%d bloggare gillar detta: