Arkiv

Archive for the ‘Liberalerna’ Category

Styr Pålle över KS i Vänersborg?

På onsdagens sammanträde med kommunstyrelsen skulle en begäran från Kunskapsförbundet Väst behandlas. En enig direktion i Kunskapsförbundet hade beslutat att äska en utökad uppdragsersättning från ägarkommunerna Trollhättan och Vänersborg. Det handlade om pengar till vuxenutbildningen under innevarande år och äskandet var på 2,2 milj kr. Vänersborgs kommuns andel av pengarna uppgick till 835.000 kr.

Bakgrunden är naturligtvis covid19-pandemin. Pandemin har gjort att flera studenter både i gymnasieskolan och på vuxenutbildningen inte har kunnat slutföra sina studier under den normala och beräknade tiden. Gymnasieeleverna har jobbat långt mer än halva den treåriga utbildningstiden på distans hemifrån, inte ens halva skoltiden på plats i skolan. Det har då varit svårt för många studenter att klara av studierna så bra som de har velat göra. Det har funnits flera moment som helt enkelt inte har kunnat genomföras när man inte har varit närvarande fysiskt. Hur ska man t ex kunna lära sig att svetsa på distans?

Behoven av vuxenutbildningen växer redan i höst. Det finns studenter som i dagarna har gått ur 3:an och som tänker läsa på vuxenutbildningen i höst. Det gör de eftersom de på grund av pandemin har missat kurser eller inte fått de betyg de behöver för att komma in på önskade utbildningar.

Staten insåg svårigheterna för landets elever och studenter och har delat ut ett extra statligt “pandemibidrag”, den så kallade ”skolmiljarden”. När detta statliga bidrag delades ut för att säkerställa att alla elever skulle få den utbildning de hade rätt till, trots pandemin, tyckte inte Trollhättan och Vänersborg att vuxenutbildningen skulle ha del av dessa pengar under 2022. Det var egentligen mot syftet med pengarna, eftersom Skolverket ansåg att även vuxenundervisningen skulle få del av statsbidraget.

Skolverket skrev på sin hemsida (se “Skolmiljarden”):

“Bidraget ska användas under 2022 till insatser i kommunal och enskild verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen.”

Ägarkommunerna ansåg istället att det var viktigare att t ex elever i förskoleklasserna och på låg- och mellanstadierna fick del av “skolmiljarden”.

Kunskapsförbundet hade i underlagen till sitt beslut beskrivit de insatser som planerades för de äskade pengarna. Det handlade dels om generella insatser och dels om insatser i form av individuellt stöd till enskilda elever.

De 835.000 kr som det handlade om för Vänersborgs del ska också ses i ljuset av att Vänersborgs kommun beräknar att göra ett överskott i år på hisnande 172 milj kr. Ja, du läste rätt – etthundrasjuttiotvå miljoner kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hade föreslagit att kommunstyrelsen skulle avslå Kunskapsförbundets äskande om extra medel till vuxenutbildningen. Det tyckte Vänsterpartiet var helt obegripligt. Och okänsligt.

De två vänsterpartisterna i kommunstyrelsen, James Bucci och jag, yrkade att:

“Kommunstyrelsen bifaller begäran från Kunskapsförbundet Väst om extra medel till vuxenutbildningen under 2022.”

Jag redogjorde för Vänsterpartiets yrkande. Det var de argument som jag har redogjort för ovan.

Det blev debatt.

Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) tyckte inte att vuxenundervisningen skulle få några extra pengar. Det fanns ju redan ett överskott i förbundet menade Augustsson.

Det Augustsson inte riktigt verkade ha förstått var att förbundet inte kan föra över ett överskott mellan de olika verksamheterna. Det är nämligen en del statsbidrag inblandade i de olika vuxenutbildningarna. Om en av vuxenutbildningarna inte kan genomföras får inte förbundet behålla statsbidraget utan det måste betalas tillbaka. Statsbidragen är nämligen kopplade till bestämda utbildningsplatser. Det går alltså inte att använda pengarna till någon annan vuxenutbildning eller till stödinsatser efter pandemin. Till det krävs det andra pengar.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Henrik Harlitz (M) yrkade i ett tidigt skede bifall till Vänsterpartiets yrkande. Senare gjorde även Marie-Louise Bäckman i KD det också.

Det gjorde liberalen Gunnar Henriksson också – men Henriksson hade med ett viktigt och avgörande förbehåll. Vänersborg skulle bara betala ut pengarna till förbundet om Trollhättan gjorde detsamma. Och det visste alla redan att det skulle inte Trollhättan göra… Kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan, Paul Åkerlund (S), hade samma uppfattning som Benny Augustsson. Kunskapsförbundet skulle inte ha några extra pengar… Skillnaden är att Åkerlund har majoritet i Trollhättan – och pli på sina adepter.

Gunnar Henriksson (L), Anders Strand (SD), Mats Andersson (C) och Benny Augustsson (S) ville och kunde inte på några villkor riskera att en elev från Trollhättan kunde få del av pengar från Vänersborg. De skulle ju så att säga få det om Trollhättan inte betalade till Kunskapsförbundet.

Jag försökte på ett så pedagogiskt sätt jag bara kunde förklara med ett konkret exempel. Om det fanns t ex 20 elever i en klass och 3 var från Trollhättan, och resten från Vänersborg, så kunde ju inte läraren köra ut trollhätteeleverna. Och även om de tre studenterna från Trollhättan var kvar i klassrummet så fick ju de 17 vänersborgseleverna ändå sin undervisning.

Det var faktiskt ingen som kommenterade exemplet. Jag vet inte, det kanske var för abstrakt och verklighetsfrämmande…

Gunnar Henriksson var benhård, inga trollhätteelever skulle få del av vänersborgarnas surt förvärvade pengar. Även om de inte var surt förvärvade… Vänersborgs kommun har ju faktiskt fått en massa bidrag från staten under pandemin och har gjort och gör över en halv miljard kronor i överskott de senaste 3 åren (inklusive 2022). Och ska man vara noga, en större andel av de statliga bidragen kommer sannolikt från skattebetalare i Trollhättan än från skattebetalare i Vänersborg…

Lena Eckerbom Wendel (M) och Henrik Josten (M) menade att ägarsamrådet inte kunde besluta något utan det var kommunstyrelserna i respektive ägarkommun som gjorde det. Och då kunde Vänersborg faktiskt besluta på ett annat sätt än i Trollhättan. Som vänsterpartist kan jag väl inte heller direkt säga att de tre kommunalråden från Vänersborg, S+M+C, representerar Vänsterpartiet…

Nä, Trollhättan och Vänersborg var tvungna att rösta på samma sätt tyckte de styrande tillsammans med L och SD. Och eftersom Trollhättan röstade nej till pengar till förbundet…

Det blev votering.

Samtliga ledamöter från S+C+MP röstade för att Kunskapsförbundet inte skulle få några extra pengar till vuxenundervisningen. Det ska noteras att Kunskapsförbundets 1:e vice ordförande Madelaine Karlsson (S) då hade lämnat sammanträdet. De styrande partierna fick stöd från två från SD och självklart från Gunnar Henriksson från L. De två från M och de två KD:arna (en KD ersatte MBP) röstade tillsammans med James Bucci och undertecknad på Vänsterpartiets yrkande. Det blev alltså 9-6. Det innebär att Kunskapsförbundet inte kommer att kunna genomföra de åtgärder som beskrivs i äskandet.

Jag kan bara dra en slutsats av kommunstyrelsens uppträdande, argumentation och beslut. Det är kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan, Paul Åkerlund (S), som styr över kommunstyrelsen i Vänersborg…

Anm. Det går att ladda hem James Buccis och mitt yrkande – klicka här.

PS. Kunskapsförbundet Väst vägrar att lämna ut det höga beloppet pengar till ett fristående naturbruksgymnasium i Trollhättan med inriktning häst- och djurhållning som inte har egna djur. Se en artikel i Dagens Nyheter idag: ”Naturbruksgymnasium utan djur – nu vill kommunen strypa skolpengen”. Tyvärr är artikeln låst.

PPS. Jörgen Hellman (S) avgår som ordförande i Vänersborgsbostäder. Se ”Valrörelsen är igång”.

Vallöftena haglar redan! L+M. (2/3)

Valet närmar sig. Och med det så når kreativiteten från flera partier för att vinna väljarnas förtroende nya höjder. Uppfinningsrikedomen i alla vallöften är omfattande. Och en sak har partierna gemensamt, de försöker övertrumfa varandra. Rösta på oss, så ska vi genomföra detta, och detta…. Och detta…

Liberalerna i Vänersborg gick ut lite försiktigt för några veckor sedan, den 7 juli (se här), med en debattartikel i TTELA om de äldres situation. Och visst fanns det bra tankar i artikeln, men man kan ju undra hur liberalerna har jobbat för sina vallöften under de gångna 4 åren. Eller har man precis, nu i sommar, kommit på hur viktiga de äldre är? Eller beror det kanske på att 3 av partiets första 8 kandidater i årets kommunalval sitter i styrelsen för SPF Seniorerna Lilla Paris…? (SPF står för Sveriges Pensionärsförbund.)

Liberalerna skrev i debattartikeln/insändaren:

”Vi vill öka äldres självständighet och egenmakt. Frihet att välja boendeform är en sådan central del av en människas självbestämmande.”

Liberalerna var med om att besluta att lägga ner serviceboendena i Vänersborg. Efter beslutet, den 31 januari, sa liberalen Tove af Geijerstam i TTELA (se här):

”Serviceboenden är en vårdform som få efterfrågar, även om de som bor där i dag vill vara kvar”

Liberalerna menar kanske att de äldre ska ha frihet att välja boendeform så länge de väljer det som kommunen vill att de ska välja…

Annars tar väl liberalerna priset när de skriver i insändaren:

”Vi stöder förslaget om en äldreombudsman.”

Det är precis samma krav som liberalerna (då folkpartiet) förde fram inför förra valet 2014. När Vänersborgs fullmäktige några månader senare (på våren 2015) behandlade en motion från Morgan Larsson och välfärdspartiet (nu medborgarpartiet) om att inrätta en äldreombudsman så röstade liberalerna nej till detta förslag…

Moderaterna i Vänersborg lägger en del av alla sina kampanjpengar på att göra reklam på de annonstavlor som finns uppsatta på lyktstolpar lite varstans i centrum. Med en del intressanta vallöften… Och det spelar ingen roll om de är intetsägande eller ej, kommunala eller ej – de ska locka folk.

Så kräver moderaterna:

”Nytt ledarskap för Vänersborg.”

Och vilka vill inte ha ett nytt ledarskap i Vänersborg, förutom då Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C)? Även om vänersborgarna antagligen tänker på helt olika ledarskap… Moderaterna har i varje fall, inte helt oväntat, tänkt på Gunnar Lidell. Lidell har för övrigt utrustats med en egen valbil.

Moderaterna i Vänersborg kräver också:

”Profilskolor för fler elever.”

Det bidde flera fel i detta vallöfte. Vänersborg har inga profilskolor, däremot profilklasser. Och dom har rektorerna beslutat att ”fasa ut”, dvs avskaffa inom två år. Det är faktiskt så att det är rektorerna som enligt lagen beslutar om profilklasser – inte kommunala politiker. Inte ens Gunnar Lidell. Så vad detta vallöfte är värt vet jag inte. Jo förresten, det vet jag – inget!

Det är bara ett sätt att försöka vinna billiga poänger. Jag tror inte att vänersborgarna går på det.

PS. Detta var del 2. Del 1 publicerades 28 juli – ”Vallöftena haglar redan! (1/3)”.

Rättelse angående Gunnar Lidells bil (31/7):

Moderaterna har inget med bilen att göra, varken ekonomiskt eller politiskt. Det är Gunnar Lidell som själv har utrustat sig med en bil under 2 månader – för egna och skattade pengar.

Kategorier:Liberalerna, M, Val 2018

Valet närmar sig i Vänersborg

Det har blivit några dagars ledighet från fotbolls-VM den här veckan. Några av dagarna var ju spelfria innan kvartsfinalerna kom igång igår. Ledigheten tillbringades som vanligt bland släktingar på Österlen i Skåne. Och ornitologiskt intresserad som jag är så ingick naturligtvis ett besök på Larus canus naturliga häckningsplats. Det betydde alltså ett besök vid havet. 

Tyvärr lyste dock den skånska varianten av fiskmås med sin frånvaro. Endast två förvirrade exemplar syntes långt borta i fjärran. Min slutsats kan bara bli att fiskmåsar tycks mena att taken på hyreshus vid insjöar är mer naturliga häckningsplatser än havsstränder… Det var en lärdom, och en besvikelse, men samtidigt en viktig erfarenhet. (Jag kan tillägga att den västgötska varianten höll ställningarna med ”den äran” i Nordstan under min frånvaro.)

Det har varit en del debattartiklar och insändare i TTELA om Vänersborg under den gångna veckan. (Förutom då artikeln om fiskmåsarna – se ”Fiskmåsproblemet”.) Det märks att valet närmar sig.

I måndagens TTELA hittade vi en debattartikel av Marie Dahlin (S) och Bo Carlsson (C). (Se här: ”Integration: alla behövs”.) Den handlade om social inkludering. Och jag tyckte den var bra. Det tyckte också Lutz Rininsland (V). Han skrev en kommentar till artikeln som publicerades i torsdags (se ”Behövs mindre av illa planerade utspel”). Rininsland skrev:

”Väl formulerade tankar av Marie Dahlin och Bo Carlsson.”

Man kan dock undra något över Dahlins och Carlssons syfte med debattartikeln. Var det bara att lyfta frågan om inkludering så där lite allmänt? Det tror kanske många vänersborgare. Jag tror dock inte det. Min uppfattning är nog att Dahlin och Carlsson ville ”bana väg” för sitt budgetförslag om den sociala inkluderingspotten.

Det nuvarande styret, dvs socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister, har nämligen lagt ett förslag inför budgetbeslutet för 2019 att inrätta en sociala inkluderingspott. Pengarna till denna ”pott” ska tas från nämndernas verksamheter. Så ska enligt förslaget budgetramen för barn- och utbildningsnämnden minska nästa år med totalt 6,485 milj kr och för socialnämnden med 9,081 milj.

Vänsterpartiet säger: ”Social inkludering, ja. Social inkluderingspott, nej.” (Läs mer på Vänsterpartiets hemsida: ”Ja till tanken om att SOCIAL INKLUDERING är kommunens viktigaste uppgift…”.)

Samtliga oppositionspartier är mot inkluderingspotten. De vill inte barn och unga, gamla och sjuka ska bekosta denna inkluderingspott. Dessutom är många inom de styrande partiernas egna led motståndare till inkluderingspotten, t ex ordförandena i social- respektive barn- och utbildningsnämnden. Kanske var debattartikeln ämnad till de egna medlemmarna och sympatisörerna?

Marie Dahlin och Bo Carlsson nämnde inte förslaget om den sociala inkluderingspotten i sin debattartikel. Troligtvis kommer de tillbaka till den så småningom i ytterligare någon debattartikel. De håller nu på med, så att säga, att ”kratta manegen” för sitt kontroversiella förlag. Vilket Marie Dahlin (S) fick tillfälle att göra idag igen, när TTELA:s Max Eskilsson intervjuade Dahlin från Almedalen i Visby… Jag tror med andra ord att Dahlin och Carlsson tänker göra frågan om en inkluderingspott till en valfråga. (Du kan läsa mer om den sociala inkluderingspotten här: ”Förslaget från S+C+MP”.)

Lutz Rininsland (V) höll, tycker jag, en god ton gentemot Dahlin och Carlsson i sin insändare. Det kan man väl knappast säga om debatten mellan Marie Dahlin (S) och några moderater.

Den 29 juni hade moderaterna Gunnar Lidell, Jonathan Axelsson och Tor Wendel en debattartikel i TTELA om sin motion angående ”framtagande av en långsiktig strategi för kommunens simhallar”. (Se ”S-C-MP, badanläggningar och strategiskt tänk?”). Motionen har antagits av kommunfullmäktige. Fullmäktiges beslut löd:

”Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och uppdrar åt Kommunstyrelsen, i samverkan med berörda nämnder, att ta fram en långsiktig strategi för kommunens simhallar i enlighet med motionens intentioner. Strategin ska fastställas av Kommunfullmäktige under innevarande mandatperiod.”

Inget har hänt och moderaterna skrev i sin debattartikel:

”Marie Dahlin är ordförande i Kommunstyrelsen under innevarande mandatperiod och således den person som äger ärendet.”

I torsdags svarade Marie Dahlin (S). (Se ”Vänersborgs kommun har lika stort ansvar”.) Hon menade att alla:

”politiskt förtroendevalda i Vänersborgs kommun har lika stort ansvar”

Och så är det naturligtvis inte. Det är klart att kommunstyrelsens ordförande har ett större ansvar när det gäller att verkställa beslut. Det är faktiskt Marie Dahlin som ”äger ärendet”, oavsett hur kraftiga invektiv hon tar till i sitt försvar för att inget har hänt med motionen:

”Men att smutskasta mig inför valet är ok.”

Idag visade liberalerna att de fortfarande finns kvar i Vänersborg. I en insändare (se här) skriver de:

”Vi vill öka äldres självständighet och egenmakt. Frihet att välja boendeform är en sådan central del av en människas självbestämmande.”

Liberalerna var med om att besluta att lägga ner servicebostäderna i Vänersborg. Efter beslutet, den 31 januari, sa liberalen Tove af Geijerstam i TTELA (se här):

”Serviceboenden är en vårdform som få efterfrågar, även om de som bor där i dag vill vara kvar”

Liberalerna menar kanske att de äldre har frihet att välja boendeform så länge de väljer det som kommunen vill att de ska välja…

Annars tar väl liberalerna priset när de skriver i insändaren:

”Vi stöder förslaget om en äldreombudsman.”

Det är precis samma krav som liberalerna (då folkpartiet) förde fram inför förra valet 2014. När Vänersborgs fullmäktige några månader senare (på våren 2015) behandlade en motion från Morgan Larsson och välfärdspartiet (nu medborgarpartiet) om att inrätta en äldreombudsman så röstade liberalerna nej till detta krav…

Det märks i TTELA att valet närmar sig…

Partiernas laguppställningar (1/2)

10 maj, 2018 2 kommentarer

valsedel_VPartiernas valsedlar inför höstens kommunalval är klara. Det finns fortfarande möjlighet för partierna att ändra på namnen, men den chansen/risken är dock inte så stor. Ska något namn ändras så får nämligen partierna själva bekosta tryckningen av valsedlarna och det är både en stor och onödig utgift.

sossarSocialdemokraterna har 40 namn på sin lista. Den toppas inte helt oväntat av Vänersborgs nuvarande kommunalråd Marie Dahlin. Benny Augustsson och Madelaine Karlsson följer därefter. På plats 4 hittar vi kommunfullmäktiges tidigare ordförande Dan Nyberg. Nyberg som inte har suttit i fullmäktige denna mandatperiod gör med andra ord comeback. Även Nybergs livspartner, Christin Slättmyr, är med på valbar plats. Vi har också några andra nya namn på listan, däribland två ungdomar. Socialdemokraterna räknar med att Amanda Roos, 25 år, och Jonathan Svensson, 18 år, ska bli invalda i höst. Vi hoppas väl att de i så fall sitter mandatperioden ut. Det är nämligen så att många av de ungdomar som blir invalda avgår i förtid, ofta på grund av studier eller jobb i andra kommuner. Noteras kan att kommunfullmäktiges nuvarande ordförande Lars-Göran Ljunggren inte står med på listan.

Socialdemokraterna ställer i stort upp med ett tämligen välbekant och rutinerat lag, där toppspelarna har dominerat i många år nu. Vi kan dock se att det finns tydliga vänsterspelare respektive högerspelare i laget och hur de ska samsas och bli ett sammansvetsat och vinnande lag råder det delade meningar om. Jag vet inte hur många nya väljare socialdemokraterna kommer att dra till sig, eller om de förlorar några av de gamla. Men mitt tips är att socialdemokraterna inte kommer att gå framåt i höstens val. Gör de ett val, som det för fyra år sedan, så tror jag att socialdemokraterna får vara nöjda, dvs behålla sina 14 mandat.

centernCenterpartiet ställer upp med två män som spjutspetsar, Mats Andersson och den alltid aktuelle Bo Carlsson. Noterbart är att Andersson har tagit förstaplatsen och petat ner Carlsson till en mer blygsam placering. Om nu plats 2 är blygsamt. Jag kan i varje fall inte annat än att uppfatta detta som att, om det blir aktuellt, centerpartiet ser Mats Andersson som blivande kommunalråd. Marie Robertsson är ny på valbar plats. Hon står som nummer 5 och kommer som många andra från dalslandsdelen av kommunen. Lite förvånande är att Marianne Karlsson, som stod på plats 2 i förra valet, nu återfinns först på plats 7.

Centerpartiet har, liksom andra partier, problem med föryngringen. Laget domineras också av kandidater från landsbygdsdelarna av kommunen, så jag tror att partiet får svårt att locka till sig röster från tätorterna. En person som fick många personröster förra valet, Carl-Ewert Berg, har under mandatperioden lämnat partiet och återfinns nu i kristdemokraterna. Jag tror att det kommer att missgynna centerpartiet. Mitt tips är att centerpartiet kommer att tappa ett mandat, från 4 till 3, såvida inte Annie Lööfs popularitet sprider sig också till kommunvalet.

kdKristdemokraterna har några nya namn på listan. Listan toppas av den för mig okände Robert Johansson. Han fanns i och för sig med på listan förra valet, men då långt ner. Det är tydligt han som ska axla den ledande rollen i partiet. Den förut nämnde Carl-Ewert Berg står på 7:e plats, men det skulle inte förvåna mig om han via personröster blir invald. Det skulle i så fall kunna betyda att partiets andra rutinerade namn, Marie-Louise Bäckman, hamnar utanför fullmäktige. Maria Nilsson på plats 3 är också ett nytt namn. Hon kommer från Trollhättan där hon spelade en ledande roll i partiet. Intressant är att Bengt Fridh från Tidaholm och Vargön återfinns på plats 5. Det är väl lite av en politisk comeback. Orvar Carlsson, som varit i en topposition i många år, återfinns på sista plats.

Trots förnyelsen på de första platserna så tror jag inte att kristdemokraterna kommer att öka i valet. De har 2 mandat nu och med tanke på opinionssiffrorna i landet som helhet så tror jag att kristdemokraterna får vara nöjda om de får lika många mandat som nu.

liberalernaLiberalerna har också svårt med föryngringen. Det är idel kända namn på de översta platserna, Peter Göthblad på plats 1 precis som i förra valet och Tove af Geijerstam på plats 2. Här är jag dock osäker, Göthblad har nyligen avsagt sig alla politiska uppdrag i kommunen och jag har på känn att det är för gott. Det skulle alltså inte förvåna mig om det kommer en ny valsedel från liberalerna där Göthblad inte finns med. Den gamle rektorn på Birger Sjöberg, Gunnar Henriksson, står på plats 3 och kan nog räkna med att bli ny ledamot av fullmäktige. Liberalerna har 3 mandat just nu och står det valresultatet sig så kommer också Henrikssons fru Bibbi Aspmark Henriksson att bli ny i kommunfullmäktige. Nu tror jag inte det, mitt tips är att liberalerna backar till 2 mandat. De har fört en ganska nedtonad roll i fullmäktige och även utåt. I många sammanhang har de helt enkelt stått i skuggan av sitt samarbetsparti moderaterna. I nämnderna har dock vissa liberaler varit mer aktiva, men jag tror inte att vänersborgarna känner till det.

medborgarpartietI medborgarpartiet (fd välfärdspartiet) toppar, även i detta val, inte helt oväntat partiets grundare Morgan Larsson. Ett helt nytt namn hittar vi på plats 2, den ”gamle” brandmannen och bandyspelaren Göran Svensson. Den rutinerade Gunnar Johansson står på plats 3 och, tror jag, kommer att ta en plats i nästa mandatperiods fullmäktige. Den tidigare vänsterpartisten och bloggaren Magnus Bäckström från Frändefors finns också med på listan, dock inte på valbar plats. Som sagt, jag tror att medborgarpartiet kommer att gå framåt i valet eftersom de, om inte annat, lockar en del pensionärsröster.

mpMiljöpartiet har möblerat om lite i toppen. Anders Wiklund, som petades från kommunfullmäktige i förra valet eftersom Abdullahi Hassan Moalin blev invald på personröster, intar nu förstaplatsen före Marika Isetorp. Isetorp som har hållit en mycket låg profil denna mandatperiod tänker alltså fortsätta i fyra år till. Abdullahi Hassan Moalin har som bekant avsagt sig sina politiska poster och kandiderar inte heller i höstens val. På plats 3 återfinns Anna-Karin Sandberg och på plats 4 Per Sjödahl. För övrigt hittar vi i stort sett bara kända namn på valsedeln, som bara består av 14 namn.

Miljöpartiet kommer knappast att få behålla sina 4 mandat. Det går dels dåligt i opinionssiffrorna för miljöpartiet i landet och dels har partiet spelat en mycket tillbakadragen roll i Vänersborg. Faktum är att partiet knappast har hörts eller synts överhuvudtaget. Och jag tror inte att deras roll som stödparti till socialdemokraterna och centern har varit särskilt populär bland väljarna, eller ens de egna medlemmarna. Det skulle inte förvåna mig om miljöpartiet halveras i höst.

PS. Du kan hitta alla valsedlar på Valmyndighetens hemsida – klicka här.

Du kan läsa del 2 av bloggen här: ”Partiernas laguppställningar (2/2)

%d bloggare gillar detta: