Arkiv

Archive for the ‘KD’ Category

Budget 2023 (8): KD

På sätt och vis är denna blogg redan överspelad. Kommunfullmäktige röstade ju bort Kristdemokraternas budget förra onsdagen. (Se “KF: Oväntat budgetbeslut”.) Men eftersom jag har presenterat samtliga andra partiers budgetförslag tyckte jag att jag för rättvisans skull också borde publicera KD:s förslag. Dessutom är det ju denna budget som KD går till val på den 11 september.

Det finns två saker som är anmärkningsvärda i Kristdemokraternas agerande i årets budgetprocess. Det första är att KD avstod från att rösta i slutomröstningen mellan budgetförslagen från S+C+MP och M+L. KD tog alltså inte ställning mellan, för att låna retoriken från riksplanet, en “socialistisk” och en “borgerlig” budget. Det andra anmärkningsvärda är att KD bröt sig ur minialliansens samarbete och lade en helt egen budget. Det fördjupade samarbetet mellan de borgerliga partierna, utom Centerpartiet, är åtminstone 13-14 år gammalt i Vänersborg. (Jag har inte riktigt klart för mig när samarbetet började fördjupas.) Med KD:s agerande i budgetprocessen är frågan om det inte kan vara slut med minialliansen i Vänersborg. Det är dock svårt att se åt vilket håll KD kan tänkas gå, kanske är KD på väg åt ett annat håll än på riksplanet. Agerandet kan även förklaras med att partiet helt enkelt ville profilera sig inför valet i höst. KD:s nye toppkandidat Magnus Ekström blygs ju inte för sina ambitioner. Han undertecknade en insändare i TTELA för några månader sedan med “kommunalrådskandidat”… (Se här.)

KD:s förslag är på hela 21 sidor. Till utseendet tar det upp kampen med SD:s förslag och när det gäller mängden text så är nog frågan om inte KD till och med överträffar Vänsterpartiets budgetförslag… När det gäller att avge vallöften vinner KD däremot på knock… Till och med SD hamnar på efterkälken.

Den första meningen i budgetförslaget lyder:

“Kristdemokraterna (KD) vill ta ytterligare steg för att TILLSAMMANS göra Vänersborgs kommun mer attraktiv, trygg och hållbar.”

Och det är en vision som helt klart tar upp konkurrensen med kommunens.

Kristdemokraterna slår inledningsvis också fast att:

“Den gemensamt finansierade välfärden ska omfatta alla och ska öka tryggheten och livskvalitén. Vi vill att barn i Vänersborg ska få en bra start i livet och bästa möjliga välfärd under hela livet.”

Och det kan jag väl tycka vara en bra politisk förklaring, och målsättning. Den lovar mycket men torde vara svår att leva upp till, i varje fall om KD tänker sig ett framtida samarbete med M, L och SD. Eller att KD:s eget budgetförslag ska få majoritet…

KD kommer snabbt in på kommunens inriktningsmål. Partiet håller till skillnad från M+L fast vid kommunens traditionella mål. KD har dock formulerat om inriktningsmålen, och gjort dem mer “personliga”. Precis som med visionen. KD talar om “vi” i stället för “Vänersborgs kommun”.

Sedan följer flera sidor där budgetförslaget förvandlas till en valbroschyr. Det talas om vad KD vill göra med Vänersborg. Och man behandlar område för område, nämnd för nämnd. Det finns inga gränser på vilka visioner KD målar upp och vad de lovar. Även om många önskedrömmar och förhoppningar är helt ok, som just drömmar och förhoppningar, har de inget att göra i ett budgetförslag, och inte heller i en valbroschyr. Det måste naturligtvis finnas realism i förslag. Annars är de inte värda någonting. Därmed inte sagt att alla enskilda förslag är orealistiska.

KD lovar att förskolan ska utvecklas och skolan bli bättre, alla barn som far illa ska få den hjälp de behöver, det ska vara ordning och reda i klassrummen och det behövs fler behöriga lärare och möjlighet till mindre grupper. På socialnämndens område vill KD att äldre ska få känna trygghet, anhörigstödet stärkas, det ska ordnas anpassade särskilda boenden och KD vill göra något åt de äldres ensamhet. (KD skrev en motion 2018 om Ung Omsorg i äldreboenden som innebar aktiviteter med de äldre.) Personalen inom socialförvaltningen ska ha goda arbetsvillkor, kunna ge den hjälp som behövs och ha tid för en stunds gemenskap vid middagsbordet.

KD skriver:

“Vi vill se ett ökat fokus på ett förebyggande arbetssätt där vi satsar oss ur de utmaningar vi har istället för att dra ner på allt och därefter blir tvungna att göra stora insatser i ett senare skede.”

KD tar ställning i “badfrågan”. Hallevibadet ska finnas kvar och en ny modern simhall ska byggas på dess nuvarande plats. Det står inget om badet i Brålanda, men i kraven/valparollerna som följer efter avsnittet “Kultur och fritidsverksamhet”, finns det en liten gardering:

“investera i badanläggningar, bl.a. ny simhall i Vargön”

Det är för övrigt bara efter detta kultur- och fritidsavsnitt som “konkreta” (tja…) krav formuleras i punktform.

 KD tar upp fler önskemål även inom andra områden. De är som sagt många… Det har också smugit sig in två mer “ideologiska” krav i texten. KD vill ha “valfrihet” i både barnomsorg och äldreomsorg (hemtjänst, äldreboende). KD har inga problem med “vinster i välfärden”. Partiet vill också se profilklasser, fast det är ingen politisk fråga. Det är rektorerna som beslutar om profilklasser.

Kristdemokraternas krav och önskemål lär kosta åtskilliga miljoner. Samtidigt slår KD fast att partiet inte anser att:

“höjd skatt i Vänersborg är en optimal lösning … Kommunen behöver istället anpassa sin ekonomi genom bättre framförhållning, planering och bli effektivare i den kommunala förvaltningen.”

Det tycks som om alla KD:s vallöften ska finansieras, inte med nya pengar, utan med framförhållning, planering och effektivitet. Det anser jag vara ett mycket oseriöst och oansvarigt förhållningssätt. Och lovade inte KD att:

…vi satsar oss ur de utmaningar vi har istället för att dra ner…”

Kristdemokraterna ville satsa på en hel massa åtgärder i socialnämndens verksamheter när partiet drömde och önsketänkte. I sitt budgetförslag satsas emellertid endast några mindre summor till Mini-Maria och Remöblera (som de flesta andra partier också gör) och 6 miljoner till försörjningsstöd. Socialförvaltningen räknar dock med att det skulle behövas 12 miljoner… Pengarna till försörjningsstödet är som bekant lagstadgat och ingen satsning. Däremot fanns det ju andra partier som ville betala försörjningsstödet med pengar från äldreomsorgen…

Det är likadant med barn- och utbildningsnämnden… Det blev inte mycket kvar av de fina orden i texten. Det blev inga extra pengar till elever i behov av stöd, språkträning eller fler lärare… KD satsar endast på att öka 15-timmarsbarnens vistelsetid i förskolan till 20 h/vecka, 8 miljoner, och arbetskläder till personalen inom förskola och fritidshem, 2,3 milj. 

KD avsätter 3,16 miljoner i tillskott till kultur- och fritidsnämnden. Det är ungefär samma summa som de flesta andra partierna gör. Även KD vill ha en avgiftsfri musik- och kulturskola.

Samhällsbyggnadsnämnden får lite extra pengar för kapitalkostnader, byggnadsnämnden till en extra tjänst och en projektanställning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får pengar till en extratjänst tillsammans med byggnadsnämnden. Nämnden får också 1,2 miljoner för:

“att kunna utföra sitt grunduppdrag och utveckla verksamheten samt för att uppnå lokala miljömål.”

Resultatbudget för KD

Det är ett oerhört glapp mellan vad Kristdemokraterna säger att de vill och partiets konkreta budgetförslag. De pengar som KD vill tillföra nämnderna motsvarar inte på något sätt alla de uppgifter som partiet vill att nämnderna och förvaltningarna ska utföra. KD lovade ju i texten att:

…vi satsar oss ur de utmaningar vi har istället för att dra ner…”

Det blev ingenting kvar av den ambitionen…

KD bjuder på oerhörda mängder ofinansierat valfläsk. Det går också i linje med vad KD har framfört i de tre hittillsvarande valdebatterna. Där radade Magnus Ekström upp önskedrömmar och förhoppningar på löpande band.

Vi får se hur vänersborgarna tar emot kristdemokraternas alla vallöften.

===

Anm. Du kan ladda ner budgetförslaget från Kristdemokraterna här.

Bloggar i denna serie:

Budget 2022 (4): M+KD+L

Efter att tämligen noggrant ha beskrivit budgetförslagen från de tre styrande partierna, S+C+MP (se “Budget 2022 (3): S+C+MP”), och Vänsterpartiet (se Budget 2022 (2): Vänsterpartiet”), har turen kommit till kommunens största oppositionsblock. Det består av moderaterna, kristdemokraterna och liberalerna.

De tre borgerliga partierna har samarbetat i väldigt många år i Vänersborg. M+KD+L kallar sig Vänersborgsalliansen, men för ungefär 10 år sedan “döpte” Dan Nyberg (S) den borgerliga oppositionen till minialliansen. Det var i ett anförande i kommunfullmäktige. Det är ett begrepp som de tre partierna inte gillar.

Vänersborgsalliansens partier är inbördes olika stora. Det kan vara bra att ha i minnet. M har 9 mandat, KD och L har vardera 3 mandat. Det är med andra ord ingen tvekan om vilket parti som håller i taktpinnen i samarbetet. De tre partierna styrde för övrigt Vänersborg 2011-2014. Det var efter socialdemokraternas katastrofala valförlust efter arenaskandalen.

M+KD+L utgår precis som alla andra oppositionspartier från de styrande partiernas, och tillika kommunstyrelsens, budgetanvisningar från februari. Här ingick bland annat omfattande beskrivningar, analyser och prognoser av diverse förutsättningar kring kommunens ekonomi. (Se “Budget 2022 (3): S+C+MP”.)

Moderaterna har i många år pratat om att ändra hela budgetprocessen. De två andra partierna har kanske hållit med, men jag kan inte påminna mig att jag hört någon driva frågan om en förändring. Snarare tvärtom i så fall. Men nu håller de tydligen med om de gemensamma skrivningarna i budgetförslaget:

“Vi har i samband med tidigare beslut framfört synpunkter på nuvarande budgetprocess. Det hade varit mer logiskt om kommunfullmäktige först hade fastställt inriktningsmål och eventuellt några prioriterade mål som omfattar samtliga nämnder. Fullmäktige borde även samtidigt fastställa de ekonomiska ramarna för budgetåret och planperioden. Nämnderna skulle därefter besluta om sin detaljbudget innehållande mål och ramar för sina verksamheter.”

Den borgerliga oppositionen vill alltså ändra budgetprocessen, men inte till nästa år. Däremot föreslår de redan nu nya inriktningsmål inför 2023 (inte för 2022 alltså):

 • “Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier”
 • “Enklare och kortare vägar att starta och etablera företag”
 • “Vänersborg är en kommun med minskad klimatpåverkan”
 • “Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet”
 • “Sjukfrånvaron bland våra medarbetare ska minska”

Förslaget till de nya målen är väl mer att betrakta som någon slags markering eller viljeinriktning inför framtiden än ett seriöst förslag inför onsdagens kommunfullmäktige. Det finns nämligen inte en chans, som jag ser det, att kommunfullmäktige skulle anta dessa mål. Dessutom är det väl inte heller något speciellt revolutionerande med de borgerligas inriktningsmål…. Och jag undrar också hur seriösa och styrande de är för de borgerliga själva. Skulle t ex det första målet, om bättre skolresultat, verkligen leda till att alliansen satsade mer pengar på grundskolan och gymnasiet… Jag tvivlar på det.

Jag noterar också med ett visst intresse, och en viss sympati faktiskt, att minialliansen kompletterar de traditionella finansiella målen med ytterligare två. Alliansen menar att ekonomisk försiktighet ska prägla kommunens verksamheter och att kärnverksamheterna ska värnas i första hand. Det skulle väl inte vara helt fel.

De borgerligas budgetförslag är på sammanlagt 13 sidor. Nästan 4 sidor består av något som mer liknar en valbroschyr än ett förslag till budget. Avsnittet innehåller rubriker som t ex “Arbete istället för bidrag”, “Snyggt och tryggt”, “Skola med kvalitet och valfrihet” och “Omsorg – om våra äldre”.

Det är omöjligt, och ganska ointressant att redovisa alla vallöften, så det tänker jag inte göra. Det urartar många gånger till rent valfläsk och rena klyschor. Eller vad sägs om följande exempel:

 • “Vänersborg ska ha en levande landsbygd.”
 • “Förbättra integrationen”
 • “Vår kommun ska bli bäst att växa upp i.”
 • “god kvalité inom barnomsorg”
 • “Det behövs … fler behöriga lärare.”
 • “Profilskolor … ska finnas även i Vänersborgs kommun.”
 • “Det ska serveras bra mat [i äldreomsorgen]”
 • “Vi skall ge barn och ungdomar som far illa det stöd och den hjälp de behöver”
 • “Det behöver bli enklare och lättare att få bygglov i Vänersborg”
 • “Vi måste värna om en ren och fin kommun”

Det är flera förslag i framställningen där de borgerliga partierna har visat minimalt eller inget intresse av att förändra och förbättra tidigare. Många av förslagen synkar inte alls med den politik som partierna har fört de senaste åren. Flera av “vallöftena” kräver t ex mer pengar till både social- och barn- och utbildningsnämnden – något som de borgerliga är oerhört restriktiva med. Då, av någon anledning, tillämpas nämligen det nya finansiella målet “ekonomisk försiktighet ska prägla kommunens verksamheter” ytterst strikt medan det andra målet “kärnverksamheterna i kommunen ska värnas i första hand” helt glöms bort…

Jag blir lite tveksam till det tänk som minialliansen visar. Det är i varje fall inte likt moderaterna. Det är ett tänk som rimmar illa med deras vanligtvis så jordnära och konkreta budgetförslag. Att de sedan också blandar in en hel massa frågor och krav som kommunen inte kan bestämma över får mig att tänka på gamla SD-budgetar. Då kunde det stå allt möjligt som inte hade ett dugg med kommunalpolitiken att göra. Det känns likadant här. Och det är faktiskt något som talar emot att de styrande partierna och den borgerliga alliansen ska komma överens om ett gemensamt budgetförslag. Eller att något annat parti överhuvudtaget skulle stödja det borgerliga förslaget.

Det finns naturligtvis också mer realistiska skrivningar, i den meningen att de faktiskt har att göra med det budgetförslag som partierna till slut kommer fram till. Det blir motiveringar till budgettilldelningen:

 • “Istället för att bygga nya GC-vägar vill vi prioritera ett bättre underhåll.”
 • “Systemet med passerkort vid ÅVC är bra men den begränsning med enbart fyra avgiftsfria besök för privatpersoner, som nu finns borde tas bort. All återvinning ska uppmuntras.”
 • “en utveckling av Karta-GIS-verksamheten skulle innebära snabbare hantering och ökad servicegrad”

Den borgerliga oppositionen konstaterar att det inte är rimligt att höja skatten. Fast det är att slå in öppna dörrar. Det är inget parti som har föreslagit detta. Den konstaterar också att kommunen behöver hushålla bättre och bli effektivare i den kommunala förvaltningen. Det är ett annat sätt att säga att det behöver sparas. Fast på vad sägs inte. Det är nog säkrast…

Alliansen föreslår att nämndernas anslagsbindningsnivåer ska tas bort och att nämnderna själva får fördela budgetsumman till sina verksamhetsområden. Det är ett förslag som det tål att tänkas på.

Barn- och utbildningsnämnden

M+KD+L lägger precis samma förslag till budget för barn- och utbildningsnämnden som de styrande partierna gör. Det är dock en skillnad. Alliansen tilldelar BUN 1,8 milj kr till att täcka ökade kostnader för grundsärskola. (I de styrandes förslag får BUN ansöka om pengarna – om elevantalet ökar.)

Med tanke på de “vallöften” om bättre skolresultat etc som det skrivs om tidigare i dokumentet hade man kanske förväntat sig åtminstone några miljoner i tillskott till BUN…

Socialnämnden

Socialnämnden föreslås få 10 milj kr. I de styrandes budgetförslag är det 16 milj (dock bara tillfälligt för 2022) och i Vänsterpartiets 23,8 milj. 10 miljoner är som jag, och socialförvaltningen, ser det alldeles för lite pengar för de behov som finns – och som M+KD+L till en del räknar upp i det tidigare avsnittet om ”vallöften”…

Kultur- och fritidsnämnden

De borgerliga vill utöver budgetanvisningarna lägga till 1,6 milj kr till kultur- och fritidsnämnden. Det är 1,4 milj mindre än de styrande partiernas förslag.

Byggnadsnämnden

M+KD+L vill tilldela byggnadsnämnden 1,8 milj kr, varav 600.000 är ett tillfälligt anslag. Pengarna ska gå till utveckling av Karta-GIS-verksamheten och digitalisering av äldre detaljplaner. Det är generöst… Det är 800.000 kr mer än Vänsterpartiet. De styrande vill inte ge något extra till nämnden (jämfört med i år).

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

De borgerliga vill tillföra miljö- och hälsoskyddsnämnden 1,2 milj kr:

“för att kunna utföra sitt grunduppdrag och utveckla verksamheten samt för att uppnå lokala miljömål.”

Det är en 0,5 milj mer än de styrande och 200.000 kr mer än V.

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden föreslås få ett tillskott på 360.000 kr för:

“kompensation för slopande av begränsning av antal tillfällen för privatpersoner att lämna avfall på kretsloppsparken ÅVC.”

Det är ett förslag som det är lätt att hålla med om. De borgerliga har dock tänkt att slopande av avgifter ska finansieras genom att:

“ingå i avfallstaxan genom effektivisering.”

Och det är som vanligt enkelt att skriva på ett papper…

S+C+MP och även V vill ge 1,5 milj till nämnden. I de pengarna ingår emellertid inga pengar till att ta bort några avgifter.

Kommunstyrelsen

Och till sist kommunstyrelsen.

De borgerliga skriver inget om de 6 milj som de flesta andra partierna vill avsätta till kommunstyrelsen för t ex “trygghetsskapande insatser” och “bättre skolresultat”. Det är pengar som t ex barn- och utbildningsnämnden ska kunna ansöka om. Jag förutsätter emellertid att även M+KD+L vill ha dessa pengar tillgängliga. De fanns ju med redan i anvisningarna i februari, men det är ändå lite konstigt att de inte omnämns.

S+C+MP vill avsätta 500.000 kr till evenemangsverksamhet. M+KD+L vill istället använda pengarna till:

“utredning om framtiden för Norra skolans fastighet.”

Det handlar inte om att Norra skolan ska vara kvar som skola, utan vad som ska hända med fastigheten när skolan/utbildningen läggs ner.

I början, i den del jag ser som ett valmanifest, stod det:

“Målet är att eleverna lämnar gymnasiet med godkända betyg och examen”

I det sammanhanget är det underligt att partierna inte föreslår några extra pengar till Kunskapsförbundet Väst. (De pengarna ligger under kommunstyrelsen.)

Till sist har den borgerliga oppositionen några synpunkter kring fastighetsunderhåll och investeringar. Partierna skriver:

“Idrottshusets B-hus har drabbats av bristande underhåll och har stort behov av en ombyggnad. Investeringen behöver projekteras med en byggstart från 2024.”

Det är det lätt att hålla med om. Problemet är bara alla de stora investeringar som kommunen står inför. Å andra sidan används ju stora delar av de extrema överskotten (2020 var överskottet 161 milj och i år beräknas det till 98 milj) till att betala tillbaka lån eller direkt till investeringar.

M+KD+L vill också flytta fram föreslagna investeringar i nya GC-vägar från 2022 till 2025 och framåt och vänta med hissen på Folkets hus. Slutligen vill de sätta upp räcken för suicidprevention på Dalbobron. Det vill också alla de andra partierna.

Och med några kreativa bokföringsmässiga konstruktioner så beräknas resultatet med Vänersborgsalliansens budgetförslag hamna på +56 milj kr.

Det borgerliga budgetförslaget är inte riktigt “som vanligt” och inte heller som de andra partiernas. Och när det gäller fördelningen av pengar vill de ge mindre till välfärden (social- och barn- och utbildningsnämnden) än de styrande partierna och Vänsterpartiet. Om man ser enbart till pengarna så ligger dock inte det borgerliga förslaget särskilt långt från förslaget från S+C+MP.

Mitt tips är fortfarande att de 6 “betongpartierna” kommer överens om ett gemensamt “sexpartiförslag”. Det skulle i så fall vara för 4:e gången i rad.

==

Bloggar i denna serie:

Partiernas laguppställningar (1/2)

10 maj, 2018 2 kommentarer

valsedel_VPartiernas valsedlar inför höstens kommunalval är klara. Det finns fortfarande möjlighet för partierna att ändra på namnen, men den chansen/risken är dock inte så stor. Ska något namn ändras så får nämligen partierna själva bekosta tryckningen av valsedlarna och det är både en stor och onödig utgift.

sossarSocialdemokraterna har 40 namn på sin lista. Den toppas inte helt oväntat av Vänersborgs nuvarande kommunalråd Marie Dahlin. Benny Augustsson och Madelaine Karlsson följer därefter. På plats 4 hittar vi kommunfullmäktiges tidigare ordförande Dan Nyberg. Nyberg som inte har suttit i fullmäktige denna mandatperiod gör med andra ord comeback. Även Nybergs livspartner, Christin Slättmyr, är med på valbar plats. Vi har också några andra nya namn på listan, däribland två ungdomar. Socialdemokraterna räknar med att Amanda Roos, 25 år, och Jonathan Svensson, 18 år, ska bli invalda i höst. Vi hoppas väl att de i så fall sitter mandatperioden ut. Det är nämligen så att många av de ungdomar som blir invalda avgår i förtid, ofta på grund av studier eller jobb i andra kommuner. Noteras kan att kommunfullmäktiges nuvarande ordförande Lars-Göran Ljunggren inte står med på listan.

Socialdemokraterna ställer i stort upp med ett tämligen välbekant och rutinerat lag, där toppspelarna har dominerat i många år nu. Vi kan dock se att det finns tydliga vänsterspelare respektive högerspelare i laget och hur de ska samsas och bli ett sammansvetsat och vinnande lag råder det delade meningar om. Jag vet inte hur många nya väljare socialdemokraterna kommer att dra till sig, eller om de förlorar några av de gamla. Men mitt tips är att socialdemokraterna inte kommer att gå framåt i höstens val. Gör de ett val, som det för fyra år sedan, så tror jag att socialdemokraterna får vara nöjda, dvs behålla sina 14 mandat.

centernCenterpartiet ställer upp med två män som spjutspetsar, Mats Andersson och den alltid aktuelle Bo Carlsson. Noterbart är att Andersson har tagit förstaplatsen och petat ner Carlsson till en mer blygsam placering. Om nu plats 2 är blygsamt. Jag kan i varje fall inte annat än att uppfatta detta som att, om det blir aktuellt, centerpartiet ser Mats Andersson som blivande kommunalråd. Marie Robertsson är ny på valbar plats. Hon står som nummer 5 och kommer som många andra från dalslandsdelen av kommunen. Lite förvånande är att Marianne Karlsson, som stod på plats 2 i förra valet, nu återfinns först på plats 7.

Centerpartiet har, liksom andra partier, problem med föryngringen. Laget domineras också av kandidater från landsbygdsdelarna av kommunen, så jag tror att partiet får svårt att locka till sig röster från tätorterna. En person som fick många personröster förra valet, Carl-Ewert Berg, har under mandatperioden lämnat partiet och återfinns nu i kristdemokraterna. Jag tror att det kommer att missgynna centerpartiet. Mitt tips är att centerpartiet kommer att tappa ett mandat, från 4 till 3, såvida inte Annie Lööfs popularitet sprider sig också till kommunvalet.

kdKristdemokraterna har några nya namn på listan. Listan toppas av den för mig okände Robert Johansson. Han fanns i och för sig med på listan förra valet, men då långt ner. Det är tydligt han som ska axla den ledande rollen i partiet. Den förut nämnde Carl-Ewert Berg står på 7:e plats, men det skulle inte förvåna mig om han via personröster blir invald. Det skulle i så fall kunna betyda att partiets andra rutinerade namn, Marie-Louise Bäckman, hamnar utanför fullmäktige. Maria Nilsson på plats 3 är också ett nytt namn. Hon kommer från Trollhättan där hon spelade en ledande roll i partiet. Intressant är att Bengt Fridh från Tidaholm och Vargön återfinns på plats 5. Det är väl lite av en politisk comeback. Orvar Carlsson, som varit i en topposition i många år, återfinns på sista plats.

Trots förnyelsen på de första platserna så tror jag inte att kristdemokraterna kommer att öka i valet. De har 2 mandat nu och med tanke på opinionssiffrorna i landet som helhet så tror jag att kristdemokraterna får vara nöjda om de får lika många mandat som nu.

liberalernaLiberalerna har också svårt med föryngringen. Det är idel kända namn på de översta platserna, Peter Göthblad på plats 1 precis som i förra valet och Tove af Geijerstam på plats 2. Här är jag dock osäker, Göthblad har nyligen avsagt sig alla politiska uppdrag i kommunen och jag har på känn att det är för gott. Det skulle alltså inte förvåna mig om det kommer en ny valsedel från liberalerna där Göthblad inte finns med. Den gamle rektorn på Birger Sjöberg, Gunnar Henriksson, står på plats 3 och kan nog räkna med att bli ny ledamot av fullmäktige. Liberalerna har 3 mandat just nu och står det valresultatet sig så kommer också Henrikssons fru Bibbi Aspmark Henriksson att bli ny i kommunfullmäktige. Nu tror jag inte det, mitt tips är att liberalerna backar till 2 mandat. De har fört en ganska nedtonad roll i fullmäktige och även utåt. I många sammanhang har de helt enkelt stått i skuggan av sitt samarbetsparti moderaterna. I nämnderna har dock vissa liberaler varit mer aktiva, men jag tror inte att vänersborgarna känner till det.

medborgarpartietI medborgarpartiet (fd välfärdspartiet) toppar, även i detta val, inte helt oväntat partiets grundare Morgan Larsson. Ett helt nytt namn hittar vi på plats 2, den ”gamle” brandmannen och bandyspelaren Göran Svensson. Den rutinerade Gunnar Johansson står på plats 3 och, tror jag, kommer att ta en plats i nästa mandatperiods fullmäktige. Den tidigare vänsterpartisten och bloggaren Magnus Bäckström från Frändefors finns också med på listan, dock inte på valbar plats. Som sagt, jag tror att medborgarpartiet kommer att gå framåt i valet eftersom de, om inte annat, lockar en del pensionärsröster.

mpMiljöpartiet har möblerat om lite i toppen. Anders Wiklund, som petades från kommunfullmäktige i förra valet eftersom Abdullahi Hassan Moalin blev invald på personröster, intar nu förstaplatsen före Marika Isetorp. Isetorp som har hållit en mycket låg profil denna mandatperiod tänker alltså fortsätta i fyra år till. Abdullahi Hassan Moalin har som bekant avsagt sig sina politiska poster och kandiderar inte heller i höstens val. På plats 3 återfinns Anna-Karin Sandberg och på plats 4 Per Sjödahl. För övrigt hittar vi i stort sett bara kända namn på valsedeln, som bara består av 14 namn.

Miljöpartiet kommer knappast att få behålla sina 4 mandat. Det går dels dåligt i opinionssiffrorna för miljöpartiet i landet och dels har partiet spelat en mycket tillbakadragen roll i Vänersborg. Faktum är att partiet knappast har hörts eller synts överhuvudtaget. Och jag tror inte att deras roll som stödparti till socialdemokraterna och centern har varit särskilt populär bland väljarna, eller ens de egna medlemmarna. Det skulle inte förvåna mig om miljöpartiet halveras i höst.

PS. Du kan hitta alla valsedlar på Valmyndighetens hemsida – klicka här.

Du kan läsa del 2 av bloggen här: ”Partiernas laguppställningar (2/2)

Mini-alliansen bekänner färg!

30 mars, 2013 1 kommentar

minialliansI onsdags hade de ledande företrädarna för mini-alliansen, Gunnar Lidell (M), Johan Ekström (FP), Lena Eckerbom Wendel (M) och Marie-Louise Bäckman (KD), en debattartikel i TTELA.

De skriver en debattartikel för att bemöta kritiken av deras brist på handlingskraft.

Och så håller de med alla kritiker!

”Vi lovar att inte börja med nya stora projekt innan vi har ordning och reda i kärnverksamheten.”

De erkänner att de inte har inlett några stora projekt och nu lovar de att fortsätta att inte göra något!

Det är helt fantastiskt! Nästa år är det val… Och mini-alliansens partier lovar att inte göra något!

Lidell, Ekström, Eckerbom Wendel och Bäckman motiverar bristen på politisk strategi:

”Först behöver vi städa upp efter den strategi som det förra styret hade, och när det är ordning och reda i ekonomin kan vi börja satsa framåt. ”

Deras motivering till att inte göra något är intressant. De ska ”städa upp”. De ska först bringa ”ordning och reda i ekonomin”.

Men det är ju ordning och reda i kommunens ekonomi. Kommunens resultat under de senaste åren ser ut så här:

resultat2012mm

Kommunens resultat har de senaste åren varit oerhört stort. Alldeles för stort. Ljunggren (S) och Carlsson (C), som styrde under den förra mandatperioden, var i det närmaste oslagbara på det här området. De drog sig inte ett ögonblick för att dra ner på antalet anställda inom skolan med flera hundra bara för att få ett bra ekonomiskt resultat. De sparade på gamla och sjuka, de underhöll inte byggnader osv.

Pengarna var målet – inte medlet. Och de lyckades. Hur det gick för verksamheten var totalt ointressant i sammanhanget.

Sedan hör det väl också till saken att moderater, folkpartister och kristdemokrater sällan eller aldrig hade några egna förslag eller alternativa budgetar. Alla betongpolitiker var alltid överens om de stora frågorna, som arenan, Toppfrys, nedläggning av Huvudnäs osv.

Så vad ska mini-alliansens partier egentligen ”städa upp”? När är det egentligen ordning och reda i ekonomin?

”Vår strategi är att skapa långsiktigt ekonomiska och strukturella förutsättningar för utbildning och äldreomsorg i toppklass.”

Lidell, Ekström, Eckerbom Wendel och Bäckman avslutar sin debattartikel med att försöka lura i läsarna att neddragningar på flera miljoner på Barn- och Ungdomsnämnden och Socialnämnden nästa år ska leda till en ”utbildning och äldreomsorg i toppklass”…

Det är otroligt.

Jag undrar varför Lidell, Ekström, Eckerbom Wendel och Bäckman skrev debattartikeln. Varför skylta med sin handlingsförlamning?

Har de helt enkelt gett upp tanken på att styra Vänersborg?

Kategorier:FP, KD, M

BUN 16 apr (1): Borgarna och demokratin…

17 april, 2012 16 kommentarer

backman

Kristdemokraternas Gunnar Bäckman läser inte min blogg… Bara ibland… Bara två gånger… Gunnar Bäckman gillade inte det han läste… När han läste de där två gångerna… Gunnar Bäckman gillar inte min blogg… Det vet Gunnar Bäckman, fast han bara läst två blogginlägg.

Gunnar Bäckman började hela Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde igår med att begära en ordningsfråga. Och då fick han ordet. Då tar Gunnar Bäckman fram ett papper. Det visade sig vara ett öppet brev. Det var ett öppet brev riktat till Stefan Kärvling. Till mig alltså. Om min blogg!

Gunnar Bäckman läste högt. Gunnar Bäckman har tydligen åsikten att gillar inte Gunnar Bäckman något som skrivs, så får det, och ska det, tas upp i nämnden. I form av ett öppet brev. Och det tycker tydligen ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) också. Eckerbom Wendel gillar inte heller min blogg. Fast hon läser den inte …

Gunnar Bäckmans öppna brev överraskade. Jag hade inte en aning om det. Gunnar Bäckman hade t ex inte pratat med mig om min blogg tidigare. Antagligen hade han däremot pratat med ordförande Lena Eckerbom Wendel (M). Hon tyckte att det var helt på sin plats att diskutera min blogg på ett officiellt sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden. (Det lär bli många öppna brev i fortsättningen…)

brevVad stod det i Gunnar Bäckmans öppna brev då?

Tyvärr kan jag inte citera honom, jag blev så överraskad att jag slutade anteckna. Dessutom tog jag för givet att jag skulle få hans öppna brev. Men se, det fick jag inte.

Det är nog första gången en politiker, åtminstone i Vänersborg, får ett personligt brev som vederbörande inte får läsa…

Gunnar Bäckman menade att min blogg hämmar de andra politikerna i nämnden. De vågar inte säga vad de tycker. Jag vet ärligt talat inte, om Gunnar Bäckman hade pratat med några andra i nämnden, eller om han helt enkelt på eget bevåg gjorde sig till tolk för de andra.

Gunnar Bäckman menade vidare att jag raljerar, att min blogg är vuxenmobbning och att den är full av kränkningar… Och så vidare. Gunnar Bäckman sa också något om att BUN:s möten inte är offentliga. Det är ingen slump att dörren är stängd och att det som sägs ska stanna i rummet menade Gunnar Bäckman. Gunnar Bäckman tyckte att jag

”läckte som ett såll”.moral

Gunnar Bäckman var tuff i sina yttranden. Jag upplevde faktiskt det som Gunnar Bäckman sa, som kränkande. Men det tycker naturligtvis inte Gunnar Bäckman själv. Ibland tror jag att många kristdemokrater tror sig ha monopol på tolkningar av etik och moral. Och naturligtvis har de själva rätt.

Gunnar Bäckman gjorde istället en stor sak, vilket de flesta andra av de borgerliga ledamöterna instämde i senare, att han var kränkt i min blogg. Faktiskt sa Gunnar Bäckman att han var livrädd för vad jag skrev. (Fast han inte läser min blogg… Bara två gånger…)

Därför vill jag ordagrant återge vad jag har skrivit om Gunnar Bäckman det senaste året.

Det som Gunnar Bäckman själv tog upp som exempel på en kränkning var följande, som jag skrev i en blogg den 19 mars (”Svar på frågor om diarieföring”):

”Kristdemokraten Gunnar Bäckman tyckte att det tidigare var ett väldigt tjat från Vänsterpartiet om att handlingar inte blev diarieförda. Då skulle väl jag vara nöjd nu när detta diariefördes? Jag undrade vänligt (tror jag) om han var allvarlig. Den tidigare diarieföringen som Bäckman syftar på är den kritik som Vänsterpartiets James Bucci riktade mot kommunen angående hanteringen av handlingar kring arenan. Kritiken slutade med 5 st JO-anmälningar. JO gav James Bucci rätt – alla 5 gångerna!
Tja kristdemokrater. Ni halverades i det senaste valet. Det fanns nog en orsak till det.”

Om någon av mina läsare kan hitta ”kränkningen” eller ”vuxenmobbningen” i det här stycket kan ni väl meddela mig.

Den 20 mars (klicka här), så skrev jag så här om Gunnar Bäckman:

”Bäckman var också kritisk till dom i nämnden (undrar vilka han tänker på?) som kritiserat materialet i medborgardialogen. Det är som att vi har ‘skjutit oss själva i foten.'”

Om någon av mina läsare kan hitta ”kränkningen” eller ”vuxenmobbningen” i det här stycket kan ni väl meddela mig.

Den 19 mars (klicka här) skrev jag också om Gunnar Bäckman:

”Jag kan utlova en del spännande läsning och en del ‘intressanta’ uttalanden. Bland annat från de två kristdemokraterna i nämnden, Orvar Carlsson och Gunnar Bäckman. De antydde vid flera (minst 3) tillfällen att de inte gillade mitt skrivande. Och eftersom jag inte har för avsikt att bli populär inom de kristdemokratiska leden, så lovar jag att bjuda på några ‘läckerheter’ från vederbörande…”

Om någon av mina läsare kan hitta ”kränkningen” eller ”vuxenmobbningen” i det här stycket kan ni väl meddela mig.

Notera att redan den 19 mars hade Gunnar Bäckman synpunkter på min blogg… Som han inte läser… Mer än två gånger. Och bevisligen var åtminstone en av gångerna en blogg efter den 19 mars….

vagskal

När Sankte Per i sin vågskål (om han nu har en sådan) väger Stefan Kärvlings kränkningar av Gunnar Bäckman och Gunnar Bäckmans kränkningar av Stefan Kärvling, när Gunnar Bäckman läser upp sitt öppna brev inför Barn- och Ungdomsnämndens ledamöter, ersättare, tjänstemän och fackliga representanter, så undrar jag vilka av kränkningar som väger tyngst.

Den som lever får se…

Så öppnades alltså gårdagens BUN-möte.

I slutet på mötet, efter många timmar (BUN slutade inte förrän 20.35 efter att ha börjat kl 13.15), kom samma diskussion igång igen – och blev då ganska långvarig. Flera borgerliga ledamöter vädrade morgonluft och kastade sig över min blogg. Som fortfarande ingen läste. Men vad då? Man kan väl ha synpunkter ändå! Eller? Inte behöver man väl veta vad man talar om? Eller? Visst kan man ha synpunkter på något som man inte har läst? Eller?

Det tyckte i varje fall kristdemokraternas, folkpartiets och moderaternas ledamöter. Några citat från dessa partirepresentanter i debatten (nu hade överraskningen lagt sig, så jag antecknade. …vilket alla såg, men det hindrade inte några borgerliga representanter från att yttra sig…):

”Sluta raljera med oss Stefan.
En demokratifråga.
Det här borde diskuteras någonstans.
Jag stöttar Gunnar.
Man kan känna sig lite uthängd.
Jag har barn.
Borde skriva så att kommunen blir trivsammare att bo i.
Man måste tänka till innan man vräker ur sig saker.
Vi har ett ansvar för vad vi häver ur oss.
Läcker ut arbetsmaterial i etern.
Rädda om yttrandefriheten och tryckfriheten. Med varje rättighet man har följer ett ansvarstagande.”

yttrandefrihet

Läsare!

Det som de borgerliga ledamöterna (M, FP och KD) diskuterade på gårdagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden var inget mindre än två av våra grundlagsfästa, demokratiska friheter:

YTTRANDEFRIHETEN OCH TRYCKFRIHETEN

Yttrandefrihetsgrundlagen:

”1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att … offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.
Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.”

Tryckfrihetsförordningen:

”1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.”

Med dessa citat vill jag säga någon oerhört väsentligt:

lagbokenDet går inte att överhuvudtaget diskutera, oavsett vad diskussionen leder till, dessa grundlagar eller dess konsekvenser. Lagarna gäller! Notera återigen vad Tryckfrihetsförordningen säger:

”… utan några … i förväg lagda hinder … endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll…”

Genom att bara lyfta frågan om min blogg, så ifrågasätts automatiskt två av de svenska grundlagarna – två av de fyra grundpelare som konstituerar den svenska demokratin!

På riksdagens hemsida står det om våra grundlagars funktion:

Grundlagarna skyddar vår demokrati.”

Några av Vänersborgs makthavare i Barn- och Ungdomsnämnden diskuterar yttrande- och tryckfrihet i syfte att begränsa dem! Jag kan inte tolka det på annat sätt.

Kan du?

Får man då skriva vad man vill?

Ja, i Sverige får man i stort sett skriva och säga vad man vill. Det är liksom det som är demokrati!

Det finns några gränser för yttrande- och tryckfriheten. Det finns lagar kring förtal, diskriminering, olaga hot etc. Det fungerar så att tycker man att någon går över gränsen för vad yttrande- och tryckfriheten tillåter, så får man polisanmäla det specifika fallet, dvs, i det här fallet, det specifika blogginlägget! Så får åklagare avgöra om han/hon vill driva fallet och slutligen är det en domstol som avgör. Inte några borgerliga politiker i Barn- och Ungdomsnämnden!

Har några bloggar gått över gränsen? Gick bloggarna som tog upp Gunnar Bäckman över gränsen? Tror någon i sin vildaste fantasi att dessa bloggar skulle bli fällda för t ex förtal?

En gång i tiden sa den berömde Voltaire:

“Jag avskyr dina åsikter men jag är villig att dö för din rätt att få framföra dem.”

Är det inte det yttrandefrihet handlar om? Att människor ska få framföra sina åsikter även om man inte håller med om vad de säger?punkt

I Sverige råder det demokrati, i Sverige har vi yttrande- och tryckfrihet.

Punkt!

.

PS. Diskussionen om bloggar har förts i andra sammanhang tidigare i kommunen. Då hade jag bland annat en debattartikel i TTELA i frågan. Sedan dog diskussionen. För att alltså poppa upp igen igår.

PPS. Jag har tagit en del avsnitt i min argumentering från tidigare blogginlägg.

Kategorier:BUN 2012, Demokrati, KD
%d bloggare gillar detta: