Hem > BUN 2015, förskolan, Nattugglan > Björkholmsgatans förskola/Nattugglan

Björkholmsgatans förskola/Nattugglan

politiker3När vi politiker ska behandla och besluta i ett ärende, vilket det än må vara, så får vi till vår hjälp underlag med fakta. Det är tjänstemännen på de olika förvaltningarna som ägnar mycket tid, möda och svett åt att arbeta fram dessa underlag. Vi politiker sysslar som bekant med politik på vår fritid (med några få undantag) och det innebär att vi oftast inte hinner med att själva ta reda på alla fakta. Vi tvingas helt enkelt lita på det material som vi får oss serverat. Utifrån tjänstemännens underlag bildar vi oss sedan en uppfattning för att slutligen ta ställning.tjansteman

Vi politiker utgår från att underlaget/materialet är sakligt och objektivt. Och så brukar det oftast vara. Ibland upptäcker vi politiker emellertid något fel. Det kan saknas något, det kan förekomma något sakfel etc i underlaget. I undantagsfall kan materialet vara mer eller mindre tendentiöst, dvs materialet är utarbetat på ett sådant sätt att det leder politikerna fram mot ett beslut som tjänstemännen önskar. Oftast är för övrigt detta ganska naturligt, hur objektiv man än ska vara som tjänsteman, är det svårt att inte ha någon egen uppfattning. Och då kan det också vara svårt att undvika att detta inte avspeglar sig i materialet.

reservation3Nu senast, på barn- och utbildningsnämndens oktobermöte, tyckte jag att ett ärende inte var riktigt sakligt berett. Jag framförde det också på sammanträdet. Det var i ärendet Björkholmsgatans förskola/Nattugglan, dvs det ärende som resulterade i beslutet att lägga ner denna förskola och flytta den till barnmorskemottagningens gamla lokaler i Vänerparken. För övrigt ett beslut som jag reserverade mig mot (se ”Nattugglan läggs ner”) och dessutom tillsammans med övriga vänsterpartiledamöter skrev en debattartikel om (se här).

Jag ansåg att det var en tydlig ”kantring” i underlaget. Det fanns i stort sett bara positiva omnämnanden om Vänerparken och bara negativa om Björkholmsgatans förskola/Nattugglan. Det här förhållandet var enligt min uppfattning så tydligt att jag var tvungen att framföra det. (Eftersom ordförande Mats Andersson [C] ansåg sig jävig i frågan, så var han inte närvarande när jag framförde denna uppfattning.)

När det gällde de negativa skälen om Björkholmsgatans förskola/Nattugglan, så antog nämnden naturligtvis att de var riktiga och sakliga, det var ”bara” det att det saknades positiva argument. Så när det stod i underlaget:

”i lokalen på Björkholmsgatan finns brister inom ventilation och inomhustemperatur”

tvivelSå litade självklart jag och de övriga nämndsledamöterna på att detta var sant.

Nu vet jag inte säkert om det var sant…

I fredags eftermiddag fick ordförande i barn- och utbildningsnämnden (BUN), Mats Andersson (C), och jag ett mail från styrelsen i den bostadsrättsförening där förskolan är belägen, bostadsrättsföreningen Fanjunkaren. Jag återger mailet i sin helhet:

”Med anledning av beslutet att flytta förskolan Nattugglan, vill styrelsen för bostadsrättsföreningen Fanjunkaren klargöra följande.
Bristande ventilation och inomhustemperatur är en del av beslutsunderlaget, detta är inget som framförts till styrelsen.
Kontroll av ventilation har gjorts regelbundet enligt gällande regler.
Personalen har vidtalats och har inte framfört några problem med inomhustemperaturen.
Styrelsens uppfattning är att både föräldrar och personal är nöjda med lokalerna och inte minst utemiljön.
Vi vill även påpeka att kommunen är medlem i bostadsrättsföreningen och ägare till de 4 lägenheter som inrymmer förskolan Nattugglan.
Styrelsen önskar att dessa påpekanden tas upp på Barn och Utbildningsnämndens nästa möte.”

oopsOops!

Det bostadsrättsföreningen skriver, det är att tjänstemännen i barn- och utbildningsnämnden far med osanning och att BUN således har fattat beslut på ett oriktigt underlag.

Jag skrev till styrelsen och frågade om det verkligen var så – att ingen från personalen på förskolan eller från kommunen verkligen hade framfört några klagomål. Det bekräftades. Tvärtom menade styrelsen:

”uppfattade [vi] det som varken personal eller föräldrar önskar någon flytt till Vänerparken” facebook

Och det kan nog bekräftas av aktiviteten från föräldrar på Facebook…

Jag frågade också om någon från kommunen har deltagit i de möten som bostadsrättsföreningen anordnar, kommunen är ju medlem i bostadsrättsföreningen. Styrelsen:

”Det har inte deltagit någon från kommunen på vårt årsmöte de senaste 4-5 åren.”

Jag höll på att skriva ”oops!” igen…

karvlingNu visste jag inte om styrelsen satt inne med sanningen. Som oppositionspolitiker har man lärt sig att inte tro på allt som är sant. Det är viktigt att lyssna på båda sidor innan man ”bestämmer sig”.

Så i söndags skrev jag till de ansvariga på barn- och utbildningsförvaltningen. Inte för att någon skulle svara på helgledigheten, men för att mitt mail med frågor skulle ligga på tjänstemännens bord, eller i varje fall i datorerna, på måndag morgon.

I eftermiddags (onsdag) så fick jag ett svar:

”Bostadsrättsföreningen på Björkholmsgatan har skött Ovk enligt gällande regler. Dock finns synpunkter dokumenterade i tillsynsprotokoll från Miljö och hälsa samt från lokalinventering i förskolor och skolor genomförda av Sven-Eric Sjöbergh, Kent Javette och Mats Andersson. Bifogas.”

OVK betyder Obligatorisk ventilationskontroll. Den har alltså bostadsrättsföreningen skött och i denna kontroll har ventilationen blivit godkänd. Jag vill understryka detta, ventilationen är godkänd. Och nästa OVK, som för övrigt sker vart 3:e år, är till våren nästa år.

ventileraMen tydligen har Miljö och Hälsa haft annorlunda synpunkter… Jag läser dokumentet ”Tillsyn enligt miljöbalken Nattugglans förskola på fastigheten, fanjunkaren 2, Vänersborgs kommun” från december 2014. Där finns ett avsnitt som heter ”Ventilation och luftkvalitet”. Det står:

”Verksamheten tycker att ventilationen fungerar bra dagtid. Nattetid upplevs ventilationen ge upphov till drag och buller (gäller särskilt i lägenhet 4).”

Jag noterar till min förvåning att detta inte stödjer det som står i underlaget till BUN. Tvärtom.

Vidare:

”Det är oklart om ventilationens styrning anpassats till den lägre personbelastning som finns nattetid eller om den slås av helt.”

Fast inte kan väl ventilationen ge upphov till ”drag och buller” under nattetid (se citatet ovan), om den ”slås av helt”?

I Miljö och hälsas tillsynsrapport står det således ingenting, jag upprepar ingenting, om ”brister inom ventilation” i den mening som beskrevs i underlaget till BUN!

termometerTemperaturen då, som också var ett argument i underlaget? Från Miljö och hälsas tillsynsrapport:

”Nattsänkning på temperaturen är vanligt förekommande i fastigheter och skulle också kunna vara en anledning till att det blir lägre temperatur på kvällen/natten.”

Tjänstemännen skrev i sitt underlag att det fanns brister i inomhustemperaturen. Beskriver Miljö och hälsa en brist?

Nattsänkning av temperaturen är vanligt förekommande. Det känns inte som att detta är något att klaga på. Tycker i varje fall jag. Och Miljö och hälsa. Miljö och hälsa klagar faktiskt inte på detta någonstans i ”protokollet”.reglera

Men. Om man nu tycker att det är för kallt på natten, vilka inga, varken personal, barn eller föräldrar, tycks ha framfört, så är detta synnerligen enkelt att åtgärda. Temperaturen är ju en inställningsfråga. Det är bara att ”skruva upp reglagen” om man tycker att temperaturen är för låg. Inte behövde man lägga ner förskolan och flytta…

I Miljö och hälsas tillsynsrapport står det ingenting, jag upprepar ingenting, i om ”brister inom temperatur”!

Så det som stod i underlaget till BUN inför beslutet om nedläggning av Nattugglan:

”i lokalen på Björkholmsgatan finns brister inom ventilation och inomhustemperatur”

… det får inget som helst stöd i Miljö och hälsas tillsynsrapport.

karvlingVar kommer då uppgifterna om brister ifrån?

Det finns ytterligare ett dokument i dagens mail från barn- och utbildningsförvaltningen. Den numera pensionerade Sven-Eric Sjöbergh och förvaltningschef Kent Javette har nämligen varit runt i nämndens förskole- och skollokaler och gjort en inventering. Den 5 maj i år var turen kommen till Björkholmsgatans förskola/Nattugglan. Vid detta besök deltog också nämndens ordförande Mats Andersson (C). Det är faktiskt lite överraskande och förvånande, eftersom Mats Andersson säger att han är jävig i alla frågor som har att göra med Nattugglan och den planerade förskolan i kvarteret Hönan. Det var därför som Mats Andersson inte deltog i nämndens beslut att lägga ner förskolan Nattugglan. Men det kanske är så enkelt att Mats Andersson som ny ordförande för BUN vill besöka samtliga kommunens förskolor och skolor.

I det dokument som jag har fått finns inga formaliauppgifter, som till exempel underskrifter. Det finns bara ett datum. Uppgiften om vilka som deltog framgår bara i själva mailet.eureka

I dokumentet om lokalinventering så hittar jag det jag söker. Det står:

”Dagtid, då det vanligtvis är fler barn i lokalerna och det pågår mer aktiviteter, är ventilationen otillräcklig och inomhustemperaturen varierar mellan olika årstider/perioder.”

Det här påståendet kommer lite ”plötsligt” kan man väl säga. Det beläggs inte på något sätt i själva dokumentet. Och det framgår inte heller varifrån uppgifterna om ventilationen och temperaturen kommer. Faktiskt inga som helst. Och det tycker jag är anmärkningsvärt. I synnerhet som den obligatoriska ventilationskontrollen är godkänd och Miljö och hälsa inte hade några anmärkningar vid sin kontroll.

Dessutom är ju inte delegationen med Sjöbergh, Javette och Andersson några experter på fastigheter och ventilation.

flytta2Om nu de nya uppgifterna om bristande ventilation och temperatur hade varit riktiga, vilket de kanske är, så borde ju den naturliga reaktionen vara att genast ta kontakt med bostadsrättsföreningen! Som kommunen dessutom är medlem i. Inte behövde man lägga ner förskolan och flytta…

Det tycks hur som helst vara detta dokument från Sjöbergh, Javette och Andersson som ligger till grund för det underlag som i sin tur ledde BUN till att fatta beslut om nedläggning av Björkholmsgatans förskola/Nattugglan. Och det gör att jag, i varje fall just nu, inte känner mig ”helt bekväm” med beslutet. Jag får en känsla av att BUN har fattat beslut på ett oriktigt underlag.mats_andersson2

Jag funderar också på Mats Anderssons (C) roll. Andersson var med på besöket och vad jag förstår också delaktig i det utlåtande som blev en avgörande del i nämndens beslutsunderlag. Fast han ansåg sig jävig i frågan.

Nu vill jag inte tro att varken Mats Andersson eller någon annan medvetet har ”manipulerat” nämnden och lagt fram ett oriktigt underlag. För om så vore fallet skulle det vara en mindre skandal. Men det finns så många frågetecken, att frågan om Björkholmsgatans förskola/Nattugglans nedläggning och flytt till Vänerparken snarast måste tas upp igen – lämpligtvis på BUN:s nästa sammanträde.

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter måste få klarhet i frågan.

 1. Roy Andersson
  30 oktober, 2015 kl. 06:51

  Nog verkar det konstigt handlagt. Var är siffrorna? Om det var för låg temperatur, HUR låg var den och hur mycket högre borde den ha varit? Var kapaciteten för låg eller var det enbart en fråga om att ändra inställningen? Luftväxlingen skulle varit för låg. Hur mycket för låg var den och gick anläggningen på max? Det finns mätmetoder för allt detta. Att undvika alla mätningar leder tanken till att det har varit frågan om att få argument för en flytt, som redan var beslutad, men av helt andra skäl.

  • brålandabo
   30 oktober, 2015 kl. 09:30

   Lokaler för skolor, förskolor och vård ska OVK-besiktigas vart 3:e år. Det är en rigorös kontroll av certifierad extern besiktningsman där flödesmätningar utförs enligt nationellt ställda kravnivåer. Det ingår även funktionskontroll, kontroll av renhet, kontroll att filter byts regelbundet, kontroll av inställningar med hänsyn till verksamhet, mm.
   Protokoll upprättas i två exemplar. Ena tillsänds kommunens byggnadsnämnd som är tillsynsmyndighet. Det andra protokollet överlämnas till ägaren av byggnaden. Dessutom sätts ett intyg upp offentligt i fastigheten med stämpel och underskrift att godkänd OVK-besiktning utförts.
   Ventilation (och värme) är alltså helt och hållet en fråga mellan byggnadsnämndens fackfolk och byggnadens ägare.
   Alltså inte rätt agerat att några tjänstemän och politiker från barn och utbildning helt utan fackkunskap eller någon från miljö och hälsa blandar sig och tycker till om en byggnads ventilationssystem.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: