Hem > Allmänt Vänersborg, Demokrati, KF 2012, Kommunfullmäktige 2012 > Inför KF 26 sept (2): Kindblomsvägens vara eller inte vara

Inför KF 26 sept (2): Kindblomsvägens vara eller inte vara

shakespeare2

”Att vara eller icke vara, det är frågan:
Månn’ ädlare att lida och fördraga
Ett bittert ödes styng och pilar eller
Att ta till vapen mot ett hav av kval.”

Att vara eller inte vara… På onsdag avgörs skogsdungens öde vid Kindblomsvägen…

Eller? Det är inte helt lätt att förstå det politiska spelet. På onsdag ska en motion, ”Ändring av detaljplan avseende Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2”, upp till behandling i kommunfullmäktige. (”Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2” är skogsdungen vid Kindblomsvägen.) Motionen är partiövergripande – Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet står bakom den.

A. Historik

shakespeare2”Vårt hela långa levernes elände;
Ty vem fördroge tidens spe och gissel,
Förtryckets vrånghet, övermodets hån.”

Det här har hänt kring skogsområdet vid Kindblomsvägen:

 • 1933 beslutas den nu gällande detaljplanen för området.
 • 2009: Byggnadsnämnden behandlar ett förslag om en ändring i detaljplanen för att möjliggöra byggnation av hus i det aktuella området. Förslaget hänger senare upp sig på oklara frågor kring trafiklösningen och på motståndet mot förslaget överhuvudtaget. Det blev inget av förslaget.
 • 16 juni 2011: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå fullmäktige att godkänna ett markanvisningsavtal, där kommunen säljer ett område på cirka 4.125 kvadratmeter till Modulbyggen Normstahl AB för 1.500.000 kronor.
 • 7 sept 2011: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna markanvisningsavtalet och försäljningen.
  Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig.
 • 28 sept 2011: Kommunfullmäktige återremitterar(!) frågan om Kindblomsvägen:
  ”Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden. Motivering till återremissen är att de handlingar i ärendet som kommit in till kommunen under tiden från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-08-29 till och med kommunfullmäktiges möte idag 2011-09-28 och som innehåller nya uppgifter som inte kunnat beredas, ska ges möjlighet till detta samt att en medborgardialog genomförs med de berörda i området, innan beslut fattas.”
 • 26 jan 2012: Fastighetsutskottet beslutar att
  ”medborgardialog planeras att hållas under februari år 2012 i Sessionssalen, att politikerna i fastighetsutskottet ej deltar på mötet… att inbjudan till mötet skickas ut till rågrannar vid exploateringsområdet…”
 • 28 mars 2012: Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet lägger tillsammans en motion, om att göra den delen av skogsområdet, som idag redovisas som kvartersmark, till Allmänplatsmark-natur.
 • 10 april 2012: En tjänsteman på Fastighetsenheten ansöker hos Länsstyrelsen om “dispens för exploatering”.
 • 11 juni 2012: Barn- och Ungdomsnämnden behandlar motionen. Beslutet lyder:
  Barn- och Ungdomsnämndens ansvarsområde påverkas inte negativt av föreslagen förändring, varför nämnden inte har något att erinra mot motionens intentioner.
  Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet yrkar istället på bifall till motionen.
 • 18 juni 2012: Samhällsbyggnadsnämnden behandlar motionen. Nämnden ställer sig bakom förvaltningens skrivelse som säger nej till motionen och ja till byggplaner. Nämnden anser att det är fullmäktiges sak att besluta om avslag varför man stannar vid att ställa sig bakom förvaltningens yttrande.
 • 19 juni 2012: Byggnadsnämnden behandlar motionen. Beslutet lyder
  “Byggnadsnämnden anser att den gällande detaljplanen inte ändras från kvartersmark till allmän platsmark – natur.
  Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.”
  Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig.
 • 20 juni 2012: Länsstyrelsen beviljar kommunen dispens för byggnation av bostadshus.

En liten upplysning. Det är inget skrivfel. Den ännu gällande detaljplanen antogs 1933. Den ritades och beslutades alltså innan ens den första SAAB-bilen rullade på våra vägar. Och då påstår ändå de styrande att planens trafiklösningar fortfarande gäller. Liksom allt med fastigheterna, trots att det har varit en viss utveckling av hus och bostäder under dessa 80 år…

B. Motionen och återremissen

shakespeare2”Ack, huru uselt, ack, huru platt eländigt
Är hela denna världens väsende!”

Ärendet Kindblomsvägen, dvs att kommunen skulle sälja ett skogsområde till ett företag som i sin tur skulle bygga hus på området, var alltså uppe i kommunfullmäktige den 28 sept 2011. Under fullmäktiges behandling av ärendet äntrade Lidell (M) talarstolen och föreslog återremiss. Det betyder att ärendet skulle skickas tillbaka för ytterligare utredning. Det blev fullmäktiges beslut.

Sedan gick tiden och inget hände, i varje fall inte utanför de kommunala korridorerna. doorBakom dörrarna visade det sig att planeringen för bostäder på skogsområdet fortsatte.

Efter 6 månader lade mini-oppositionen (V+MP+C+VFP) en motion. Mini-oppositionen ville sätta igång processen. Partierna som stod bakom motionen såg naturligtvis motionen som en del i ärendet Kindblomsvägen. Det gjorde inte de andra partierna.

Med juridiska teknikaliteter och formaliteter har de styrande betongpartierna, den så kallade betong-alliansen (M+FP+KD+S), skiljt på ärendena. På onsdag behandlas motionen. Bara. ”Själva ärendet”, dvs återremissen, behandlas någon annan gång. Oklart när.

Marie-Louise Bäckman, kristdemokraternas representant i kommunstyrelsen kan därför skriva:

”Det som har komplicerat ärendet är att det skrevs en populistisk motion där man inte nämnde ordet medborgardialog. Nu blev det så att motionen behandlas först och jag kan inte yrka bifall till motionen eftersom jag fortfarande väntar på svar på återremissen med därtill hörande medborgardialog. Jag kan tycka att det är olyckligt med en motion i ärendet som bromsar upp hela processen, när det redan fanns en återremiss i ärendet.”

”Populism” betyder att man lyssnar till folket. Är det någon som undrar varför KD gick bakåt i det senaste valet, och fortsätter backa i opinionsundersökningarna?

Inte ens tjänstemännen behandlar motionen separat från exploateringsplanerna. Flera tjänsteutlåtanden blandar och ger mellan ärendena ”exploatering” och ”motion om detaljplansändring”.

Betong-alliansen tittar djupt i lagboken och studerar de undangömda paragraferna för att kunna spela sitt spel, ett spel som går ut på att genomföra sina förslag utanför invånarnas insyn och kontroll. Är det någon som undrar varför politikerföraktet i Vänersborg är stort?

dunderMin partivän Lutz Rininsland, som engagerat sig djupt i frågan, dundrar i sin senaste reservation i kommunstyrelsen:

”Det som väger lätt i det här sammanhanget är att en enskild ledamot i kommunstyrelsen vill passa på att lära mig grundläggande demokratiska regler: ‘Nu gäller det en motion, det andra är ett ärende. Nu avgör vi det ena, sedan avgör vi det andra.’ Efter trettio år i kommunalpolitiken tar jag till storsläggan mot dylika barnsliga tillrättavisanden – det handlar om EN OCH SAMMA SAK, det handlar om hur kommunen vill köra över en grupp människor som har bett om att man visar respekt för deras önskemål.”

Nu ska alltså motionen avgöras i kommunfullmäktige. De boende i området, 57 hushåll, har i ett sista(?) desperat försök att rädda skogsområdet från exploatering skickat en skrivelse till fullmäktiges ledamöter.

C. Betongpolitikerna vill bygga bostadsrätter

shakespeare2

”Om själv man kunde giva sig kvittens
Med en tum stål? – Vem gick och släpade
I svett och möda under levnadsoket,
Om fasan ej för något efter döden.”

Vad handlar det om? Det handlar om att betongpolitikerna, dvs M, FP, KD och S (sossarna har hittat tillbaka till betongen efter att ha flirtat med oppositionen i skol- och budgetfrågorna – men då kände väl S opinionens vindar… På Blåsut är det fråga om ganska få väljare.), vill bygga bostäder just på den här platsen, Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2, dvs det lilla skogsområdet vid Kindblomsvägen.

kindblomPlatsen  vi talar om är alltså ett skogsområde på Blåsut. Det är ett grönområde på ungefär 11.625 kvm. Det tänkta exploateringsområdet är på 4.125 kvm och det intilliggande parkområdet, som ska bli kvar, på 7.500 kvm. Man kan jämföra med Arena Vänersborg. Arenans längd är 146 m och bredden är 100 m, dvs 14.600 kvm. Grönområdet vid Kindblomsvägen är alltså hela 3.000 kvm mindre än Arena Vänersborg. Runtom arenan finns parkeringsplatser, runtom grönområdet finns ett femtiotal småhus – ett 30-tal har en mindre trädgård, som direkt övergår till kommunal mark, dvs det lilla grönområdet.

Det handlar alltså om åtta nya planerade hus. Egentligen en ganska liten grej. Jag menar, ett sådan efterfrågan på bostäder i Vänersborg att man måste bygga just där är det inte. Visst, Vänersborg har ökat lite i befolkning för första gången på nästan 10 år, 54 personer. Det finns faktiskt färdiga detaljplaner för 615 bostäder i flerbostadshus och för 85 småhus – och detta bara i centralorten Vänersborg. Det finns också färdiga detaljplaner för Brålanda, Frändefors, Väne-Ryr och Vargön. Sedan finns också en redovisning över vilka områden som finns för vidare exploatering i Vänersborg.

Så, varför måste det byggas bostadsrätter just i skogsområdet vid Kindblomsvägen? (Om åtminstone socialdemokraterna hade pratat om hyresrätter…?) Varför kan inte planen slängas där den hör hemma – i papperskorgen. Varför kan inte området få vara just ett skogsområde – för de boende i Blåsut och för eleverna på Blåsutskolan? Så har det ju varit sedan mitten av 30-talet – i nästan 80 år.

Företaget som är intresserat av att bygga vid Kindblomsvägen heter Modulbyggen Normstahl AB, ett mer eller mindre okänt företag från Småland. Frågan är hur detta företag kunde veta att det fanns ett område i Vänersborg, som hade en detaljplan från 1933 där några hus var inritade som aldrig byggts? (Sådana här funderingar kan få vem som helst att bli konspiratorisk.) Förresten säger de boende att flera av dessa hus har byggts, fast inte på den plats där detaljplanen säger att de skulle byggas. Kommunen har tänkt sig att sälja marken för 1,5 miljoner kr. Rena pengar. Över bordet.

cementhusOtroligt billigt…. Den här affären kommer i slutändan säkerligen inte att gå ihop för kommunen. Kostnaderna för kommunen kommer att överstiga intäkterna. Dessutom stannar väl varken skatt eller arbetstillfällen i Vänersborg.

Det fattas väl bara att Modulbyggen Normstahl AB bygger cementhus… Som ett tack typ. Och eftersom det är Gunnar Lidell (M) som leder betongpartierna, så kanske det till och med blir i blå betong….

D. Salamandrar

shakespeare2”En nåd att stilla bedja om. — Att dö,
Att sova, sova! Kanske också drömma?
Se, däri ligger knuten! — Ty i döden —
Vad drömmar i den sömnen månde komma.”

Det bor salamandrar i skogsområdet vid Kindblomsvägen. Riktiga stora salamandrar. De finns inte överallt. Därför är de rödlistade. Ibland har rödlistade arter större rättigheter än människor. Fast inte i Vänersborg. Där är vi mer jämlika. I Vänersborg har både salamander2salamandrar och människor samma och lika rättigheter. I Vänersborg har varken salamandrar eller människor några rättigheter…

Kommunen har tagit hjälp av en konsult för att både inventera och utreda salamandrarna. Fast bara den stora salamandern. Den mindre vattensalamandern, kopparödlan, skogsödlan, ja till och med den vanliga grodan och paddan som är fridlysta och skyddas enligt lag, väntar kommunen med till en annan gång. Eller? Kanske struntar kommunen i dem, precis som de gör med de boende.

damm2Länsstyrelsen har varit inblandad i frågan om vattensalamandrarna. Fast inte Länsstyrelsen i Vänersborg, utan av någon anledning Länsstyrelsen i Mariestad. Länsstyrelsen ansåg att kommunens åtgärder för salamandrarnas boende är tillräckliga. Kommunen har nämligen tänkt sig att iordningsställa en ny liten damm till salamandrarna, när de fyller igen den som finns nu.

De boende har överklagade till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avvisade överklagandena. Domstolen tog dock inte ställning i sakfrågan. Domstolen sa “bara” att de som överklagade inte hade rätt att överklaga! De boende var inte sakägare. De enda som har rätt att överklaga är de berörda, dvs vattensalamandrarna själva!

E. Den demokratiska aspekten

shakespeare2”Förtryckets vrånghet, övermodets hån,
Föraktad kärleks kval, senfärdig lag
Närgången ämbetshögfärd och de sparkar,
Odågan ger den tåliga förtjänsten.”

 

Affären Kindblomsvägen har en annan dimension också – en demokratisk. (Det har ni läsare nog förstått vid det här laget.)

Varken politiker eller förvaltning har haft något intresse av en verklig dialog med de boende – eftersom det mellan skål och vägg har bestämts att området vid Kindblomsvägen ska bebyggas. De boende skriver:

”… alla frågor eller argument, som lagts fram av grannskapet, bemöts av tystnad eller negligens (likgiltighet; min anm) … Bemöts man dessutom av en argumentation som inte kan underbyggas av vare sig fakta eller logik utan enbart av svepande fraser så som ‘de vill bara inte att det byggs hos sig’ – då menar vi att demokratins verktyg har sats ur spel.”medborgare

Det allvarligaste är att det i kommunfullmäktiges återremissbeslut från den 28 september 2011 stod:

”… en medborgardialog genomförs med de berörda i området, innan beslut fattas.”

Det har inte hållits någon medborgardialog! Det är tydligen till och med så att någon på samhällsbyggnadsförvaltningen har sagt att eftersom man har lagt ner över 100 timmar på ärendet, så är det att betrakta som dialog. Om det är sant är det inte bara provocerande – det är antagligen också tjänstefel.

Att inte verkställa kommunfullmäktiges beslut om medborgardialog tycks inte bara som ett hån mot invånarna i Blåsut, och därigenom mot alla invånare i Vänersborg, utan också ett skäl till att överklaga ett eventuellt framtida beslut.

Det är konstigt att betongpartierna ser medborgardialog, som ett krav eller en nödvändighet och inte som en möjlighet…

F. Grönplan

shakespeare2”Tvi dig, o värld! Orensad trädgård lik,
Som går i frö, du frodig är af ogräs,
Som växt dig öfver. – Att det gått därhän!”

Det finns något som kallas ”Grönplan Vänersborg 2008”. Den antogs av kommunfullmäktige den 15 april 2009. Samtliga ledamöter godkände ett gediget arbete, där flera förvaltningar under en längre tid hade samarbetat. Det vill säga Grönplanen.

”Naturen ska vara varierande. När vi planerar utformning och skötsel av den tätortsnära naturen är det viktigt att samråda så att alla får möjlighet att påverka planeringen. Grönplanen är en del av kommunens översiktliga planering och ger kunskapsunderlag så att de gröna värdena kan uppmärksammas och tas tillvara.”

Vidare i Grönplanen:

”När nya bostadsområden byggs och befintliga förtätas bör stor vikt läggas vid att välja ut och spara den mest värdefulla naturen.”

Och:

”I Miljöbalken talas om vikten av att särskilt beakta behovet av grönområden i tätorten och att till förmån för friluftslivet skydda natur- och kulturvärden från påtaglig skada.”

Betongpartierna gjorde stor sak av Grönplanen när den antogs. Självgodheten visste inga gränser. När det blir skarpt läge, när det handlat om betonghus mot natur – då är valet lätt. lofgren

Varför kom jag att tänka på Anna-Lena Löfgren och hennes hit ”Lyckliga gatan”? Självklart, nu vet jag… ”Högt över marken svävar betongen”…

När Barn- och Ungdomsnämnden behandlade Kindblomsvägen, så slutade det med att nämnden beslutade att:

Barn- och Ungdomsnämndens ansvarsområde påverkas inte negativt av föreslagen förändring, varför nämnden inte har något att erinra mot motionens intentioner.”

Naturligtvis reserverade sig Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet mot det här absurda beslutet. ”påverkas inte negativt”…

I Grönplanen står det som ett mål att:

”Förbättra tillgången på närnatur för de skolor och förskolor som har långt till naturområden.”

Blåsuts skola fanns bland skolor som i Grönplanen står på listan:

”skolor med dålig tillgång till gröna miljöer”

Det aktuella grönområdet vid Kindblomsvägen är det enda grönområdet som finns i Blåsuts skolas närhet…. 

G. En liten anekdot om detaljplanen från 1933

shakespeare2”Det oupptäckta landet, varifrån
Man icke återvänder, skrämde viljan
Att hellre bära våra vanda plågor
Än fly till andra, dem vi icke känna?”

”Grannarna” kring skogsområdet berättar i sin skrivelse om hur några politiker har hakat upp sig på en friggebod, som sägs stå på kommunens mark. Vederbörande försökte därför flytta den hösten 2011. Men för att inte flytta den fel, så bad vederbörande kommunen att hjälpa till att markera tomtgränsen. Så att inte friggeboden kom fel en gång till. Svaret från kommunen var att det skulle gå bra – om vederbörande betalade de 20.000 kr…
Kommunen visste tydligen inte var gränsen gick…

Det kanske inte är så konstigt. Detaljplanen är ju från 1933 och mycket har hänt sedan dess…

H. Varför?

shakespeare2”Ack, huru uselt, ack, huru platt eländigt
Är hela denna världens väsende!
Tvi dig, o värld! Orensad trädgård lik,
Som går i frö, du frodig är af ogräs,
Som växt dig öfver. – Att det gått därhän!”

Det finns inte många grönområden faktiskt i Blåsut. Området vid Kindblomsvägen är ett av de få. Området är också det enda som ligger nära Blåsuts skola. Områden att bygga bostäder på i Vänersborg däremot finns det oerhört gott om.

Så varför måste det byggas just vid Kindblomsvägen? Jag vet ärligt talat inte. Men det är eller har utvecklat sig till en känslig fråga. Varför annars allt det här ”hyssj-hyssjandet”? Varför annars de demokratiska övertrampen? Varför denna ovilja att samtala med de boende i området?

Har det av någon anledning gått för mycket prestige i ärendet?

En ledande folkpartist sa i ett samtal med mig att man inte kan lyssna på invånarna vid Kindblomsvägen. De hörs. Istället måste man lyssna på de som inte har möjlighet att höras. Det var inte min nämndskollega Kerstin Andersson (FP) som sa det. Men Andersson har sagt samma sak i andra sammanhang.

Det är tydligen en ny politisk linje från Folkpartiet i Vänersborg – lyssna bara på de som inte säger något.

Det kanske är ett snäpp bättre än att som Marie-Louise Bäckman (KD anser, att det är ”populistiskt” att lyssna på människor. Det är tydligen bättre än att inte lyssna alls.

Socialdemokraterna Marie Dahlin och Lennart Niklasson går på en annan linje. Invånarna i Blåsut är inga riktiga vänersborgare. I en insändare i TTELA skrev de:

”Vi vill inte förvägra vänersborgarna att bo lika bra som ni gör.”

Vad Gunnar Lidell och hans moderater anser, det vet vi. De tillhör betongblocket. Men jag tror inte att Lidell riktigt håller med sina betongkollegor i deras syn på invånarna i Blåsut. Finns det en möjlighet att Lidell svänger i frågan?

I. Avslutning.

shakespeare2”Och mista namnet h a n d l i n g . – Stilla, stilla!
Den sköna Ofelia! – Nymf, i dina böner
Slut alla mina synder in!”

Jag skulle vilja avsluta min blogg med de ord som Lutz Rininsland (V) avslutade en av sina reservationer i Kindblomsfrågan med nu senast (8 sept 2012):

”Det är kommunens uppgift att hantera medborgarnas önskemål och förväntningar. Kommunal verksamhet sker på uppdrag av kommunens medborgare. Det är självklart att denna principiella inställning i praktiken leder fram till en rad intressekonflikter. Då gäller det att korrekt, ödmjukt och ansvarsfullt låta de berörda komma till tals, att pröva och bedöma olika infallsvinklar och därefter föra frågan till ett avgörande.”

====

PS. Skrivelsen från de boende innehåller påpekanden av en rad sakfel i tjänstemannautlåtandet. Jag publicerar här hela skrivelsen i denna fråga:

Saker vi ser som felaktigheter i tjänsteutlåtandet

clip_image002

 • I motionen står uttryckligen: ”kan tänka sig medverka vid inlösen…”

clip_image004

 • Detta är ett ogrundat påstående som kan tolkas som ett hot. Vi har bett om den analys som ligger till grund för varför mer mark behöver tas i anspråk men aldrig fått någon respons.
 • Området har inte underhållits av kommunen under 80 år så den plötsliga omtanken om tillgänglighet är välkommen. Även motionen innehåller en punkt om just tillgång till området för allmänheten så där är ju förvaltningen i samklang med motionen.

clip_image006

 • Vi har tidigare påtalat för förvaltningen både i telefon & mailkontakt att vi kan medverka till att täcka denna kostnad. Tilläggas bör att inte heller exploateringen ger någon nettointäkt till kommunen då kostnaderna för färdigställande av mark troligen överstiger intäkterna. Vore intressant att förstå vad som är prioriterat för kommunen ; Tjäna pengar på markaffären, Inte lägga några kostnader oavsett vad som sker med marken eller exploatering oavsett kostnad.

clip_image008

 • Ytterligare ett felaktigt påstående. Detta är visst möjligt och sker så redan idag. Innebär detta att vi kan börja fakturera kommunen när vi klipper gräskanterna mot vägen, alternativt kan vi förvänta oss att parkförvaltningen kommer 1 gång i veckan i framtiden?

clip_image010

 • Förvaltningen blandar in exploateringsplanerna i utlåtandet av motionen!
 • Felaktigt påstående och felaktig slutsats. Arealen parkmark har minskat i Blåsut senaste 10 åren.
  Motionen är ett sätt att återställa balansen.
 • Det finns inga investeringar gjorda för just detta specifika område. Närmaste busshållplats ligger nästan 500 meter bort! Vilka 55+ människor i ett villaområde bär sina matkassar så långt? Är prioriteten högre användning av kollektivtrafik samt att man räknar med färre bilar finns betydligt lämpligare områden. Vilka mål i planindikator har använts för att bedöma lämpligheten?

clip_image012

clip_image014

clip_image016

 • Återigen blandas exploateringsplanerna ihop med motionen!
 • Exploateringsplanerna påverkar den biologiska mångfalden i området synnerligen negativt
 • Exploateringsplanerna, som yttrandena ständigt återkommer till, går stick i stäv med kommunens egen Grönplan
 • Ofullständig fakta. Vi har överklagat till högre instanser. Det finns flera sakfrågor i Länsstyrelsens bedömning vi anser felaktiga och otillräckliga.
 • Ingen infrastruktur finns förberedd. Allt måste förberedas, väg, dränering, belysning, VA, samt byggande och underhåll av damm.
 • Vi har föreslagit andra mer lämpade områden att bebygga – kv. Trumpetsvampen vid Blåsut kyrka (parkmark som inlöstes enbart för syfte att bebygga med den typ av byggnation som föreslås), området runt Blå Kiosken som står och förfaller etc.
 1. 25 september, 2012 kl. 08:42

  Förutom att det är en hel skock hundar begravna så häpnar jag över hur förvaltningen tillåts lägga förslag till nämnder och fullmäktige. Jag har både i denna fråga och i framtidens skola noterat att skrivelser som liknar det som tagits i detta ärende: ”Nämnden anser att det är fullmäktiges sak att besluta om avslag varför man stannar vid att ställa sig bakom förvaltningens yttrande.” Kan inte någon i nämnden göra detta till sitt förslag och lämna fram det som sitt. Tjänstemännen arbetar väl på uppdrag av någon i nämnden?

  OM om tjänstemännen arbetar på uppdrag av någon i nämnden så skulle det vara enklare att diskutera ansvar för att kasta bort tjänstemännens arbetstid med en sådan liten skityta som denna skogsdunge. Var i h-e ligger det rationella i att ens bry sig om att arbeta med denna yta?

  Som du Stefan, drar jag mig till minnes musik och lyrik. Från Fröken Fleggmans mustasch: ”Jag anar ugglor – jag anar ugglor i alla mossar…”

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: