Arkiv

Archive for 16 september, 2012

Inför BUN (3): Delårsrapport och medborgardialog

16 september, 2012 2 kommentarer

fireDet här blir det tredje inlägget om Barn- och Ungdomsnämndens kommande sammanträde på måndag. (Den första handlade om Väne Ryr och den andra om diverse frågor som kommer att ställas.)

Nämnden ska besluta om delårsrapporten. Den fick ledamöterna sig tillskickade under veckan. En delårsrapport innehåller en beskrivning av verksamheten under året som har gått (fram till och med augusti denna gång) och blickar dessutom framåt med lite prognoser och sånt. Det har blivit några delårsrapporter genom åren… Det är ingen särskilt upphetsande läsning. Oftast är de kopierade från gång till gång med enbart smärre ändringar i texten och, naturligtvis, med uppdaterade och aktuella siffror.

Dessa uppdaterade siffror kring budgeten är det intressantaste med rapporten. TTELA:s hole”papperstidning” redogjorde idag på ett bra sätt för dessa.

Enligt prognosen går Barn- och Ungdomsnämnden minus med 9,2 milj kr år 2012. Av dessa 9,2 milj kr återfinns 80% (7,4 milj kr) under Arena och Fritid. Det är naturligtvis Arena Vänersborg som är det stora hålet, som pengar rinner ut ur…

Grundskolan går minus 3,7 milj kr, men i de pengarna ingår (av någon anledning)skadestånds- och rättegångskostna­der för Arbetsmarknadsdomstolens dom för fritidspedagoger med 2,7 milj kr. Ännu konstigare är väl följande minuspost:

”kostnader för övertalighet inom förskolan med 1,4 Mkr.”

Den här posten kommer att diskuteras på måndag.

Inom den här anslagsbindningsnivån, Grundskolan alltså, så finns det också en del andra poster som går med minus, och en del andra som går med plus. Några skolenheter beräknas göra ett underskott på omkring 1 milj, Frände/Rösebo respektive Brålanda/Skerrud. Mariedals underskott blir omkring 650.000 kr. Ytterligare 6 enheter ligger på ett minus på omkring 100.000 kr.

De här underskotten kan man naturligtvis ha synpunkter på, men jag tror att rektorerna har en svår situation när de ska försöka få mycket begränsade resurser att räcka till verksamheten. Finns det dessutom flera skolor, varav några är förhållandevis små, på skolenheten är det i det närmaste omöjligt att få budgeten att gå ihop. Resursfördelningssystemet är inte utformat för detta.

Den enskilda pedagogiska omsorgen ökar kraftigt.

”I början av året var 170 barn (1-12 år) inskrivna i denna verksamhet. I september är det ca 240 barn inskrivna.”

Det här är dyrt.

”Kostnader för enskild pedagogisk omsorg ökar under hösten med ca -1,5 Mkr mer än vad som beräknades i april.”

Pengar rinner ut till privata företag som driver verksamheten i vinstsyfte… Jag gillar inte det, men det är inget att göra åt, i varje fall inte i Vänersborg. Lagen är som den är.

I delårsrapporten hittar jag också följande:

”Förvaltningen väntar på domslut för flera överklaganden och eventuella kostnader för detta är inte beaktat i prognosen.”

Det här kan jag för tillfället inte påminna mig att jag har hört talas om. Det blir till att fråga på mötet vad det är för överklaganden. Vad det kan bli för kostnader vet jag inte heller.

Förvaltningen ska försöka minska underskottet. När det gäller förskolan:

”Efterfrågan på platser för 1-5-åringar är lägre på hösten än på våren. Inför hösten finns ca 8-10 avdelningar med färre barn. Dessa förskolor har minskat sin bemanning till hösten. Inom kommu­nal pedagogisk omsorg minskar efterfrågan, vilket leder till färre anställda.”

Det här gillar jag inte.

När det gäller Arena och Fritid:

vif”Åtgärder för att minska drifts­kostnaderna är att senarelägga och korta säsong­erna för både is på isbanor och uppvärmning av fotbollsplaner.”

Jag reagerar faktiskt på att fotbollen ska vara med och betala för bandyns stora underskott. (Grattis VIF till seriesegern!!)

Arena och Fritid sparar också på Ungdomshuset genom att öppettiderna blir sämre (mindre öppet) och att det var stängt under juli och augusti.

Det var det viktigaste om budgeten. Det finns en del annat i delårsrapporten också. Jag nöjer mig denna gång med att redovisa några axplock.

 • ”Preliminära beräkningar visar att medelmeritvär­det sjunkit med 0,3 poäng till 201,2.”

Det gäller betygen i åk 9. De sjunker. Inte så konstigt med tanke på hur grundskolan har behandlats ekonomiskt de senaste åren.

Resultaten från vårens nationella prov i åk 3 och åk 6 redovisas också. (Dock inte från åk 9.) Andelen godkända elever har sjunkit under de tre senaste åren i både matematik och svenska i åk 3. För åk 6 går det inte att jämföra, eftersom de nationella proven tidigare har genomförts i åk 5. Andelen godkända elever ligger kring 90%, något högre siffror i svenska och något lägre i matte.

 • ”Kommunikationen med medborgare, företagare och organisationer ska förbättras … och skapa fler nöjda brukare. … Resultatet förväntas att uppnås.”

Tidigare har väl BUN knappt lyssnat till medborgarna överhuvudtaget. Med vårens medborgardialog har det självklart tagits ett steg framåt.

 • ”Den digitala Lärplattformen, som införts på alla grundskolor för att förbättra kommunikationsmöj­ligheterna mellan pedagog, vårdnadshavare och elev, utnyttjas allt mer och bidrar till tätare kon­takter mellan verksamheten och hemmen.”facebook

Det här upplever man knappast ”på golvet”, i varje fall gör inte jag det. Det går ytterst trögt att implementera denna plattform och många föräldrar är fortfarande inte ens med. Gränssnittet är klumpigt och det är svårt att navigera i systemet. Dessutom konkurrerar det i praktiken med sociala medier som Facebook. Kanske skulle skolorna använda Google+ eller Facebook istället? I varje fall så länge det inte finns någon app till mobiltelefonerna… Det är nog så att vill föräldrarna veta något om sina barn och ungdomar, så ringer de, SMS:ar eller tar kontakt med pedagogerna via email, eller Facebook.

När det gäller investeringar så kan man notera att:

Taket på Arena Vänersborg har förstärkts, renovering av Ursands camping, som återinvigdes i juni, har genomförts och bygg­nation av nya omklädningsrum vid Botered har inletts.

Det är inte en dag för sent att det har inletts arbeten med nya omklädningsrum på Botered. De gamla har stått där sedan min tid i det gamla anrika Columbia…

medborgareÄrende 8 på dagordningen handlar om medborgardialogen. Förslaget till beslut är att BUN ska avsluta projektet.

Det förstår jag inte. 278 medborgare ville vara med och utvärdera medborgardialogen. Den här utvärderingen har ännu inte genomförts. Och då undrar jag, inte kan väl BUN avsluta projektet innan denna utvärdering är klar?

Det BUN har framför sig inför sammanträdet, det är en slutrapport som redogör för vad de som har arbetat med projektet, politiker (dock inte nämndens politiker med undantag av presidiet!) och tjänstemän, anser. Och slutrapporten är ganska underlig, bristfällig kanske är ett mera rättvisande omdöme. Slutrapporten består nämligen av mängder med citat som någon har skrivit upp på diverse möten.

Här följer ett antal citat ur rapporten, som jag har fastnat för. De utgör inte på något sätt någon sammanfattning eller beskrivning av helheten.

 • ”Nämnden har fått för lite insyn i arbetet.”
 • ”Tidplanen var alldeles för kort för att genomföra en medborgardialog.”
 • ”Tydlighet i direktiven och i svarsalternativen är mycket viktiga om man menar allvar med att man är intresserad av vad medborgarna verkligen tycker!”
 • ”vi har inte fått ut budskapet ‘att det syftar till att få mer resurser till undervisning’.”
 • ”Vi har inte nått ut till alla grupper.”
 • ”Jag tycker på det hela att den varit bra, men allmänheten har ju uttryckt skepsis ang vissa beräkningar mmm men jag tror inte man kunde gjort mer.”
 • ”inrätta ett debattforum”
 • ”Skapa en särskild facebookgrupp för att förebygga alla ‘mot-grupper’ som startats.”
 • ”Vi borde läst och kritiskt granskat för att hitta fällorna som kunde användas mot syftet.”
 • ”Korrekturläsa, var noggrannare med ordval.”
 • ”Informationen måste vara mycket tydlig och så objektiv som möjligt.”
 • ”Att få 8 % av befolkningen att besvara enkäten är en god bedrift!”
 • ”Alternativen man skulle ta ställning till var ställda så att de allra flesta inte kunde eller vägrade välja.”
 • ”Frågan är egentligen för komplicerad för att man skall kunna besvara frågeställningarna i den här formen.”
 • ”Genomför en parallell opinionsundersökning riktad till ett bestämt antal personer så att man kan får fram ett statistiskt säkerställt ställningstagande i förhållande till populationen i kommunen.”
 • ”Påskynda uppgradering av kommunens ålderdomliga officepaket från 2003.”
 • ”brister i underlaget”
 • ”Brister i kommunens statistikprograms analysfunktioner, direkta felaktiga funktioner”
 • ”Bra med väktare på plats när det behövdes.”
 • ”Vi saknade stora grupper i samhället som av någon anledning inte kom på mötena.”
 • ”Vi hade inte tillräckligt noga kontrollerat materialet varför vi fick onödig kritik kring pilen och något av diagrammen. Detta användes sedan för att skapa misstro.”
 • ”Vi lyckades inte visa att det var ett gemensamt budskap från förvaltning och politiker.”
 • ”Oklarhet i rollerna politik och förvaltning gentemot medborgarna.”
 • ”Politiker har hävdat att ”detta ansvarar tjänstemän för” och tjänstemän har hävdat att ”detta är en rent politisk fråga”, dvs istället för samarbete har vi två grupperingar som skjuter över ansvarsfrågan då det blir obekvämt.”

Alldeles i slutet av rapporten står det:

”Vid redovisning för nämnden angavs möten mellan två av ledningsgruppens personer som projektgruppsmöten för att det skulle framstå som om gruppen fullgjort uppdraget.”

luradDet här undrar jag över. Har Barn- och Ungdomsnämnden blivit duperad?

För övrigt har Barn- och Ungdomsnämnden några informationsärenden och annat smått och gott. En större fråga, som jag inte har berört, är ärende 6. Den handlar om att BUN ska yttra sig över utredningen ”Minska klimatpåverkan från kommunalt finansierad kostverksamhet”. Det handlar bland annat om att kommunen ska införa en vegetarisk matdag i veckan.

Om jag hinner och orkar kanske det blir några rader om detta imorgon…

Kategorier:BUN 2012, Skola

Inför BUN (2): Frågor om rektorer, arenan mm

16 september, 2012 Lämna en kommentar

fireDet har hänt en del sedan Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde i juni. Det tycks dock som om alla händelser inte ska tas upp. Ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) anser nog att de är typ ”tjänstemannafrågor”, dvs frågor som inte angår oss politiker. I moderaternas Vänersborg finns det många sådana… Men allt bör komma upp på bordet. Tycker jag. Alltså måste jag som ledamot ställa några frågor.

Det är inte bara jag som har tänkt så här. Marianne Karlsson (C) har också gjort det. I diariet idag hittar jag nämligen ett mail från Marianne Karlsson (C). Marianne Karlsson ställer några frågor, som hon vill ha svar på till måndag. Hon skriver:kickedout

”En rektor, Frändeskolan, har fått sparken. Jag vill ha siffror på den ”goda ekonomiska hushållning” som detta är! Papper på bordet på måndag.
Från förvaltningen får vi uppgifter att vi inte har tillräckligt med behörig personal. Att då betala en behörig person ‘avtalspension’ ett par år tycker jag rimmar dåligt. Har vi egentligen råd med det? Hur menar Ni att dessa pengar/resurser kommer barn och elever tillgodo?”

Det är ord och inga visor. Det är bra frågor. Dessutom undrar jag, och det gör nog Marianne Karlsson också, varför rektor Inger Carlsson överhuvudtaget tvingades bort från sin tjänst. (Läs om rektor Carlsson här.)

Barn- och Ungdomsförvaltningen, –nämnden, har under flera år tillämpat en policy där duglig och kompetent personal betalas för att sluta sina tjänster. Detta samtidigt med att det blir allt fler barn och ungdomar per vuxen i både förskola och grundskola.

I början av juli läste vi i TTELA (eller på min blogg, klicka här) att sex barnskötare fick dela på en miljon kronor för att sluta sina tjänster. Du läste rätt, ”sluta sina tjänster”. I stället för att använda miljonen för att öka personaltätheten!

Dagen efter(!) den här artikeln skriver TTELA om personalen på Hallebergs förskola.

”Personalen konstaterar att det med de förutsättningar som finns idag är svårt att uppfylla Skolverkets krav.”

headacheRätt tänkt? Feltänkt? Tänkt?

Att betala kompetent personal för att sluta sina tjänster har varit feltänkt förut. Och det är feltänkt nu.

Konsekvensen av förvaltningens agerande mot Inger Carlsson är också att skolorganisationen i södra Dalsland förändras. Dalboskolans rektor ska nu också vara rektor över Frändeskolan och Rösebo skola.

Den här förändringen strider mot de principer för organisationen som förvaltningen själv har lagt fast. Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal och Vision protesterar och skriver med anledning av det här:

“Vi har tidigare tagit beslut i FSG om rektorsorganisationen, där det framgår att det ska vara en rektorstjänst på 100% på Frändeskolan/Rösebo skola samt en rektor på 100% på Dalboskolan. Det har från arbetsgivarhåll sedan tidigare fastslagits att en rektor inte kan vara chef över både F-6 och 7-9.”

Det hade förvaltningen tydligen glömt… Dessutom har förvaltningen också glömt att förhandla förändringarna…

Det har dock varit turbulent i södra Dalsland flera gånger de senaste åren. Följ med…

Inför läsåret 2010-2011 skulle Dalboskolan få en ny rektor. Förvaltningen föreslog då att Inger Carlsson, som var rektor på Frände/Rösebo (F-6), också skulle bli rektor på Dalbo (7-9). Lärarfacken protesterade. Inte mot Inger Carlsson, utan mot att Dalbo inte skulle få en egen rektor. Lärarfacken ansåg att det inte var någon bra organisationsmodell, att slå ihop två LM-skolor med en högstadieskola. Förvaltningen gick mot lärarfacken. Rektor Inger Carlsson var så oerhört kompetent att detta inte skulle bli några som helst problem…

Inför läsåret 2011-2012 hände saker. Helt plötsligt ansåg förvaltningen att organisationen med en rektor på Frände/Rösebo och Dalbo inte var bra…

Förvaltningen beslutade att Frände/Rösebo skulle ha en egen rektor. Igen. Även Dalboskolan (7-9) skulle ha en egen rektor. Det här var ju precis det lärarfacken hade velat hela tiden. Va’ bra!

I detta läge ville Inger Carlsson pröva sina vingar på Dalboskolan. Och lärarfacken var sayingnopositiva till Inger Carlsson.

Det var inte förvaltningen.

Inger Carlsson dög inte för Dalbo. Helt plötsligt. Istället utannonserades rektorstjänsten på Dalbo – tillsammans med ett flertal rektorstjänster i kommunen. Många sökte tjänsterna och ett flertal intervjuer skulle hållas. Dock inte med Inger Carlsson.

LR (=Lärarnas Riksförbund, ett av lärarfacken) ställde frågan till förvaltningen, vilka som var tilltänkta till Dalbo. LR fick svaret: ”Ingen. Och alla. Alla sökande söker alla rektorstjänster.” LR på Dalboskolan hade därför ingen möjlighet att skicka någon representant till intervjuerna. (Det fanns ingen möjlighet att lämna arbetet för att sitta med på över 10 intervjuer.)

Det visade sig senare att en person, och endast en, var ”headhuntad” till Dalbo. Ingen annan av de sökande var överhuvudtaget aktuell till Dalboskolan…

Och nu…

Nu har läsåret 2012-2013 börjat. Och vad händer? Återigen slås Frände/Rösebo och Dalbo ihop…  Återigen ska Frände/Rösebo och Dalbo ha en rektor. (Dock inte Inger Carlsson.) Mot lärarfackens vilja.

Fattar någon vad som händer? Ingen på Frände/Rösebo och Dalbo gör det… Kan förvaltningen förklara?

Det ska bli intressant att höra förvaltningens förklaringar. Inte bara på alla förändringar fram och tillbaka, utan också varför allt sker mot lärarfackens vilja. Ibland även utan någon som helst samverkan.

Det blir fler frågor på måndag.

Marianne Karlsson (C) ställer ytterligare två frågor. En fråga handlar om vad som händer i Väne Ryr om inte skolan öppnas. Karlssons sista fråga tar upp resursfördelningsmodellen.

”Hur bör en resursfördelningsmodell se ut som ger större personaltäthet, exempelvis när kommunfullmäktige så beslutat?”

Min bestämda åsikt är att modellen måste ändras. Jag tyckte inte att den var bra när den antogs, och jag tycker inte att den är bra nu heller.

arenavbgI en tidigare blogg skrev jag om att det tydligen investeras i arenan och att jag som ledamot i BUN blir något överraskad när jag får läsa det i TTELA. Det är väggar på 3 m, det är golv, det är förtält (ja, du läste rätt – se här) och det har också talats om kompletteringar av läktarna.

Det måste bli en fråga om vad det har kostat och var besluten har fattats.

På tal om arenan, så har nämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) tagit till orda i moderaternas (mycket sporadiska) blogg. Hon skriver under rubriken: ”Sanningar om arenan”. (Här.) Eckerbom Wendel har citationstecken runt ordet ”sanningar”, vilket torde betyda att hon anser att sanningarna inte har kommit fram. Blir ännu mer nyfiken när hon sedan inleder sitt inlägg:

”Det finns många ’sanningar’ om vår Arena i bloggar, kommentarer och ’på stan’.”

Återigen citationstecken… Blir också förväntansfull när det står bloggar… Eckerbom Wendel läser ju inga sådana…

secret2Eckerbom Wendel konstaterar att arenan inte är färdigbyggd, att den kostar 27 milj kr per år, att taket läcker, att det pågår rättsprocesser och att information om arenan:

”kommer fortsätta att hållas ’hemlig’”

Varför Lena har citat på ordet hemlig vet jag inte. Eckerbom Wendel gillar tydligen citationstecken. Kanske är det ett sätt att gardera sig? Typ ”har jag skrivit det? Nä, jag hade ju citationstecken runt ordet…”

Och tänk, när jag läser Eckerbom Wendels inlägg, så kan jag inte se att åtminstone en blogg har skrivit något som motsäger hennes ”tillrättalägganden”. Inte på en enda punkt.

Så visst, Eckerbom Wendel skriver en del sanningar, typ sådana som vi kände till sedan innan, men frågan är väl – är det alla sanningar…?

Hur står det till med arenans väggar, golv osv? Det finns ju åtskilliga anmärkningar i besiktningsprotokollen… Kanske ska jag fråga om det också?

Det blir nog ett spännande möte. Och fler ärenden finns på dagordningen. Jag återkommer med fler inlägg inför sammanträdet på måndag.

%d bloggare gillar detta: